Skip to main content

Full text of "M. Tullii Ciceronis opera omnia ex recensione Jo. Aug. Ernesti qui et notas suas adjecit .."

See other formats


Google This is a digital copy of a book that was prcscrvod for gcncrations on library shclvcs bcforc it was carcfully scanncd by Googlc as part of a projcct 

to make the world's books discoverablc onlinc. 

It has survived long enough for the copyright to cxpirc and thc book to cntcr thc public domain. A public domain book is one that was never subjcct 

to copyright or whose legal copyright term has expircd. Whcthcr a book is in thc public domain may vary country to country. Public domain books 

are our gateways to the past, representing a wealth of history, cultuie and knowledge that's often difficult to discovcr. 

Marks, notations and other maiginalia present in the original volume will appear in this flle - a reminder of this book's long journcy from thc 

publishcr to a library and fmally to you. 

Usage guidelines 

Googlc is proud to partncr with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to thc 
public and wc arc mcrcly thcir custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing tliis resource, we liave taken stcps to 
prcvcnt abusc by commcrcial partics, including placing lcchnical rcstrictions on automatcd qucrying. 
Wc also ask that you: 

+ Make non-commercial use ofthefiles Wc dcsigncd Googlc Book Scarch for usc by individuals, and wc rcqucst that you usc thcsc filcs for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfivm automated querying Do nol send aulomatcd qucrics of any sort to Googlc's systcm: If you arc conducting rcscarch on machinc 
translation, optical character recognition or other areas where access to a laige amount of tcxt is hclpful, plcasc contact us. Wc cncouragc thc 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attributionTht GoogXt "watermark" you see on each flle is essential for informingpcoplcabout thisprojcct and hclping thcm lind 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatcvcr your usc, rcmember that you are lesponsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
bccausc wc bclicvc a book is in thc public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countrics. Whcthcr a book is still in copyright varies from country to country, and wc can'l offer guidance on whether any speciflc usc of 
any speciflc book is allowed. Please do not assume that a book's appearancc in Googlc Book Scarch mcans it can bc uscd in any manncr 
anywhere in the world. Copyright infringement liabili^ can be quite severe. 

About Google Book Search 

Googlc's mission is to organizc thc world's information and to makc it univcrsally acccssiblc and uscful. Googlc Book Scarch hclps rcadcrs 
discovcr thc world's books whilc hclping authors and publishcrs rcach ncw audicnccs. You can scarch through thc full icxi of ihis book on thc wcb 

at |http://books.qooqle.com/| puqi i 7)£2 - u,. n//y.. f JO. AUGUSTI ERNESTI CLAVIS CICERONIANA. JO. AUGUSTI ERNESTI CLAVIS CICERONIANA sivs INDICES RERUM ET VERBORUM PHILOLOGICO-CRITICI iir OPERA CICERONIS. ACCEDUNT GRiECA CICERONIS NECESSARIIS OBSERVATIONIBUS ILLUSTBATA. OXONII: 

BXCUOBBANT COLLINGWOOD BT SOCII. 

Frostant venales apud W. H. Livvys, T. Patne> J. Mawhan» 

W. MiLLBR> J. Mackivi.at> R. H. Evans> J. Fauldeb> 

Londiiu ; et J. CooKEy J. Parkbr> QxQnii. 

MDCCCX. 1 PRiEFATIO 

EDITIONIS PRIMvE. V{U£ nos causae ad hos Indices conficiendos impulerint, 
qaodque simus in iis consilium secuti, expositum est a nobis 
tam, cum universis Ciceronis operibus ante hoc biennium 
praBfaremur. Nempe, cum his inprimis consultum hac Cice- 
ronis editione vellemus, qui propter rei familiaris angustias, 
non possunt iis Ciceronis editionibus uti, quae doctorum ho- 
minum curis illustratae ac perpolitaB* prodierunt, eaque de 
causa et carere Ciceronis libris plerisque coguntur, et ab iis 
legendis retinentur: ipsarum porro editionum illarum, ut 
quaeque est prasstantior, ita minus est eorum usibus accom- 
modata, qui non multum in hoc eruditionis genere profeee- 
i^ant; propterea, quod fere plus doctiorum usibus sunt, quam 
reJiquorum comparataB : illud relictis omnibus eiliciendum no- 
bis sumsimusy ut et verbis et rebus, quantum quidem indicum 
ratio pateretur, explicandis et illustrandis, faciuorem tironibus 
Ciceronis lectionem efticeremus, et plures ad cam invitaremus^ 
jui nunc et verborum et rerum ignoratione ea, cui mederi 
ipsi non possunt, ab ea rejiciuntur. Eouidem quo magis de 
ratione edendprum veterum auctorum illustrandorumque co- 
gito, hoc mihi magis videtur difficile, quas sit optima, defi- 
^ire. Quo tempore docti in hoc literarum genere homines, 
depulsa scholastica barbarie, incipiebant e tenebris eruere, et 
tineis blattisque eripere veterum auctorum reliquias, propter 
>Qmmam omnium in hoc genere ignorantiam, consentaneum, 
uti erat, ita putabant, omnia explicare et illustrare, in quibu« 
hsrere inscitia hominum posset. Itaque ma^na pars animad- 
versionum in rebus levibus, in singulis verbis occupabatur, 
multaque afFerebantur ejusmodi, quae nunc in vulgatis Lexicis 
reperiuntur, nec tironibus sunt ignota. Postea, cum major in 
dies lux affulgere coepisset bonis literis, imprimisque hig 
nostris temporibus, cum summa ingenia in hoc genere illu- 
strando elaborarunt, vulgaria multa, facilia, et tironibus nota 
sunt, quae superioribus iUis renascentium literarum tempori- 
bus nova et obscura jure putabantur. Itaque consentaneum 
fflit, aliam illustrandorum auctorum rationem inire. Hine 
cxorti sunt, qui hunc sibi modum statuerent, ut quaa se aut t PR^FATIO 

primos observasse et vidisse existimarent, aut quae ab alii» 
essent sparsim explicata, aut non satis illustrata, ea tantum 
afFerrent. Ac profecto, si quis, ut vere Burmannus judicat, 
omnia ab aliis centies dicta et repetita, recoquere, et ad quem- 
vis auctorem, sua cura edendum, adlinere velit, ut nostris 
temporibus quidam, in his Pitiscus ad Suetonium, facere 
sustinuerunt ; non nisi obscurae diligentiae et putida quadam 
varise eruditionis ostentatione sibi, fortasse etiam indoctis aut 
semidoctis, non autem eruditis placere possit. ^ed haec ratio, 
consentanea per se et probabilis, eruditisque satis aecommo- 
data, tamen non parum incommodi habet. Nam primum ea 
res nobis hanc necessitatem imponit, ut quot sunt unius au- 
ctoris a doctis hominibus editiones curatae, tot sint habend» 
uni et coemendae, si, quicquid ad eum illustrandum allatum 
sit, scire velit : ut illud taceam, fieri in hac imbecillitate no- 
^tra, et vitae humanae angustiis non posse, ut quae in bonos 
auctores, aut de literis graecis latinisque scripta sunt, unus 
omnia legere et memlnisse queat, atque ita, quid nondum 
explicatum, dictum, illustratumve sit, scire. Ex quo neces- 
sario consequitur hoc, utsaepe repetantur ante dicta, etiam 
pum non putamus; quemadmodum in doctissimorum homi- 
num commentariis anijnadverti factum esse, et facile possem 
probare. Et ad illud quidem incomraodum melius fecerunt, 
qui, quffi sibi in aliquo auctore emendanda explicandaque xe- 
»tare credebant, non ad novam editionem contulerunt, sed 
peculiaribus libellis prodiderunt, ut Lipsii, Schotti aliique fe- 
cere. Sed illud est maximum in hac ratione incommodum, 
quod ea perpaucis consulitur. Nam eorum, qui in hoc genere 
excellunt, et supra mediocritatem se attollunt, mira semper 
fuit et nunc quoque est paucitas. Et his tamen compa- 
rantur ejus generis editiones. Mihi autem hoc videtur easc 
doctorum hominum, ut etiam eorum imbecillitati prospiciant, 
qui auctores veteres cognoscere, et eruditionem ex iis naurirc 
cupiunt, neque tamen sine aliena ope, et interpretis auxilio, 
possunt ea. quae eruditioribus vulgata et facilia videntur, in- 
telligere. His fortasse subvenire voluerunt hi, qui Variorum 
notas, aut excerptas, aut integras, suis adjunxerunt. Quorum 
alterum habet hoc commodi, quod sic sub conspectum subji- 
citur, quicquid docti homines ad unum auctorem illustrandum 
emendandumque contulerunt; sed simul etiam hoc incom- 
modi, quod multa ne tironibus quidem ignota, multa ad intel- 
ligendum non necessaria, raulta falsa, mclius hodie per&pecta, 
et a posterioribus interpretibus aut confutata jam, aut confa- 
tanda tamen, legenda sunt, tantaque notarum moles congeri- 
tur, ut ipse auctor tamquam cymba in Oceano natare videa- 
tur. Neque tamen altera ratio magis probanda est, propterea, 
quod delectus ille difHcilis &st, neque facile omnibus in hac EDITIONIS PRIMiE. 5 

Tatione satisfieri potest. Qaod si tantum Gronovii, Grsvii, 
Burmaiuiiy et his similes hoc iastituto uterentur, quorum est 
in hoc genere notio, qui discernere bona a malis^ necessaria 
ab inutilibus possent, esset fortasse^ ut ista ratio magis illa su- 
periori posset probari. Nunc cum oppido pauci sint ex e^ 
classe, non est comipittendum, ut, hac licentia semel fc^cta, 
fflale et inepte mutilandi laboris alieni consiietudo invalescat, 
et orbis eruditus Schrevelianis^ Knippingianisque similium 
editionum copia inundetur, quibus parum profecto huic studio 
consultum foret. Optima sine dubio ratio edendonim aucto- 
rum esset ea, cujus leges expositas nuper a Cfeverio^ in pras- 
fatione Liviana, legimus. Earum summa haec est, ut primo 
critica subtilitas adhibeatury totusque auctor e Codd. MSS. 
primisque editionibus constituatur: a doctorum virorum inge- 
niis profectsB emendationes^ prout ratio tulerit, aut recipiautur 
in contextum, aut commemorentur : loci depositi, aut nondum 
constitutiy indicentur: in explicando autem is modus serve- 
tur, ut obscura e Judicio intelligentum hominumf et in qui- 
bus viri in hoc eenere docti aut editor ipse hseserunt, aut quo- 
rum e vulgatis lexicis interpretatio hauriri non potestj ea ex- 
plicentur et illustrentur. Sed cum hujus Livii Creveriani cen- 
saram in Actis Eruditorum nuper ageremus, satis, ut opinor^ 
docuimus, facilius esse, ut in omni eenere, ita in hoc, bonas 
leges scribere, quam ad usum transferre, et ad eas in emen- 
dandis illustrandisque veterum libris se accommodare. Age 
vero pvm iUam^ quia de genere universo est, hiic transscriba- 
mus: In hoc consilio non est profecto^ quod reprehendi pos- 
sit : neque dubium est, quin omnes, qui ad auctores edendos 
accedunt^ eo uti velint; modo recte uti eo omnes possint. 
Nam primo plerisque, etiam satis doctis, accidit^ id quod sibi 
accidisse saspe numero, ni falUmur, Casaubonus fateoatur^ ut 
com legeret librum, sibi facillima viderentur, quae difhcilia 
explicatu et obscura esse intelligeret tum demum, cui^ aliis 
eorum sensus accurate perspicueque explicapdus esset. Hoo 
omnibus^ psene dicam, accidit, qui auctores ediderunt, quos 
nou aliquoties aliis sunt interpretati, ut facile Dosserhus multis 
exemplis demonstrare, si locus pateretur. Omnino difficile 
est, quid sit obscurum, ubique posse definire ; dubiumque no- 
bis videtur, utrum indocto an docto obscuriores libri veteres 
videantur. Quid enim f * Trtitv Grsevius plusne difficultatis in 
epistolis Ciceronianis explicandis vidit ante, quam in Grono- 
vii disciplinam venerat, an, postquam ad ejus auctoritatem se 
contulerat? Quid? libros sacros, quinam facilius intelligere 
Bibi videnturf doctiores an indoctiores? Quod ergo huic rei 
dicemus esse remedium ? Nobis mallemus dici. Sed, si, quid 
sentiamus, dicendum sit, raature defaecandum esit ingenium, 
et dialectica mathematicisque disciplinis ita subigeitidum^ ut 

b8 


« PR^FATIO 

primos observasse et vidisse existimareD': 
essent sparsim explicata, aut non satis >' 
afferrent. Ac profecto, si quis, ut ve 
omnia ab aliis centies dicta et repetitr 
vis auctorem, sua cura edendum, : f^ 
temporibus quidam, in his Piti - ." t 
sustinuerunt ; non nisi bbscurae 
varige eruditionis ostentatione ^- ; 
semidoctis, non autem erudit' k - 
consentanea per se et probr [ ^ t 
data, tamen non parum in • v ,( ; ^ 
res nobis hanc necessita* s .'- ^ , . 
ctoris a dpctis hominiV * 
uni et coiemendae, si '. 
sit, scire velit : ut i^' ^ » 
?tra, et vitae humr ^ *» ^ • 
auctores, aut de \- ^ 
omnia legere r ^ .' " 
explicatum, dV * 
sario consec' 'ef debemasr, 
eas, nec ne, 
tiam e»t, 9 
Tes nosf 
ius in' 

s, 9 

W V 

; , ■* cart 
^tionem, 
is ostendimv 
roni» orationibus 
.^ue nonnuUis jplacuu^ 
.tatio, quoniam ad Lexicoa 
, quos, ubi opus est cuique, 
dc ratione, quoniam eo loco satis 
.at plura dicere, quamquam habemus pum non * dttinet. Veniamus potius eo, quo nos 

,num con^ et brevitatis studium, et temporis inopia. 

pTobare uoniara ad judicandum de opuscuU ratione opus 

qui, o ^us, «t, qtiibus prodesse voluerimus, meminerint 

»tarf f^osit\* Notf emditissimis, certe non soUs, neque solis 

pe*^ 'f/ani tonge sufit in hoc studio versati, multumque pro- 

c fif^f^^t^t, ut et ipsi doctis annumerari possint, sed etiam> 

^L in primis, talibus, quales sunt, qui in gymnasii bene in- 

^^ti cJasse prima, aut in Academiis, doctoribus, enarranti- 

uas ffuctores veteres, operam dant, non plane illi quidem ru- 

Ses, *^^ aliquantunr provecti, neque tamen eruditi ; verbo iis, 

quibus (ionsiitere voluisse Facciolatus videtur. 

Quinque Indices haec Clavis Ciceroniana, quemadnK^dum 

aiisi sumus appellare, complectitur, ciim quatuor tantum pro- 

miserimus. Accessit enim Graecus, de quo dicere tum, nescio 

quomodo, eramusobliti.^Primum locum obtinet Index Legum^ 

quarum a Cicerone facta est mentio, cui explicationem ipsius 

legis verbi et quarundam formularum, in quibus legis verbo 

utimur, praemisimus. Ipsae autem leges coUocatae illae qui- 

dem sunt Hterarum ordine, sed tamen illud quoque accommo- 

datura mtemoriae tironum juvandae censuimus, si, quae leges 

sub uno genere continentur, ut Frumentariae, Agrariae, Ta- 

beUariae &c. uno foco ponerentur, aut sakem commemoraren- 

tur; quod etiam propterea fieri consentaneum fuit, quod 

saepe haec legum genera apttd Ciceronem, aliosque auctores, 

occurrunt. Ceterum eae tantum leges hic exhibentur, quarum 

nomcn est in Ciceronis Ubris ; neque plus promisimus : quam- EDITIONIS PRIM^. 6 

^uam facile intelligimus fore, qui earum etiam nomioa com- 
memorata Tellent^ quarum vis tantum et sententia Ciceronis 
libris, non adjecto nomine, continetur. De ipsarum legum 
auctoribus, aetate, ubi quid^m de ea constabat, sententiaque, 
in primis ex Cicerone, sed interdum etiam ex aliis^ cum vete- 
ribus, tum recentioribus auctoribuS| breviter disputavimus : 
in quo quaedam reperient harum rerum inteiligentes, ab aliis, 
aut non dicta, aut non satis illustrata, tamquam de aetate le- 
gis Aciliae de repetuudis, et alia. 

Sequuntur Geographicus, nominibus tribuum Rom. sub- 
jectis, et Historicus, in quem omnia nomina propria conje* 
cimusy non solum hominum, sed sectarum philosophica- 
rum, festorumque dierum. In his illustrandis primo ea com* 
memoravimus, quas de iis in Cicerone memorabilia occur* 
runt ; deinde alia, quac nobis necessaria videbantur, aut a no« 
bis observata erant. illud autem inprimis operam dedimus^ 
ut familias Romanas, tamquam Appiorum, Marcellorum, 
Scipionum, Pompeiorum^ Metellorum &c. accurate» quan- 
tum possemus, digereremus, diversos ejusdem nominis ho- 
mines, adjecto aut pronomine, a Cicerone omisso, aut cogno- 
mine, aut parentum nominibus distingueremus, quo neglecto, 
neque Cicero satis inteliigiy neque hic index ad historiam Ro- 
manam et ceteros auctores iiiustrandos prodesse posset. In 
quo nobisy si quid erratum est; aut in universo hoc genere 
adiquid aut perturbatum aut quacunque ratione peccatum, ve-r 
niam dabunt aequi rerum harum aestimatoresy aut amice ma* 
nebunt; ut in posterum, cum ipsorum monitis, tum nostra 
retractatione emendatior hic index et plenior fieri possit, 
Quam veniam hoc confidentius et rogamus et speramus no- 
bis eos esse daturos, quod et sua sponte sciunt et ex ipsiua 
hujus indicis plurimis locis intellisi potest, quantum et quo- 
ties in hoc genere propter difficultatem obscuritatemque rer 
Tum a summis homiiiibus sit peccatum. Ipse Cicero, cui Fa- 
miliae Rom. melius, quam nobis, poterant esse et debebant 
cognitaBy tamen saepe^ ut ex epistolis ad Atticum constat, in 
ils haesit^ et sibi necessitatem vidit impositam, peritos ejus rei 
homines consulendi. Nomina Romanorum hominum apud 
Ciceronem saepe ita ponuntur, ut ex ipsis rebus, temporum- 
que ratione demum, de quo capienda sint, interdum conje- 
ctura valde obscura et lubricU; sit divinandum. In quo^ quam 
facilis sit error^ nemo non videt. Itaque etiam nos, si cujus 
interpretis^ aut alius, errorem in hoc genere commemoravi- 
mus^ nulla acerbitate verborum usi sumus. Sed nobis etiam 
hanc ob causam venia debetur, quod in eas temporis angu- 
stias conclusi eramus ab librario, impatiente morsB, cum huno 
indicem conficeremus, ut vix relegendi et retractandi tempui 
telinqueretur. Quod si liberum nobis temporis spatium fuis- 

113 4 PRiEFATIO 

clara ab obscuris discemere discat : ita consuescere debemas, 
ut, singulis verbis formulisque utrum jungamus ideas, nec ne, 
judicemus et judicare possimus. Constituendum etiam est, et 
definiendum, cui scribamus, quo profectu esse lectores nostros 
Velimusy ut, quid iis obscurum esse possit, eo facilius intelli- 

famus. Hitc ibi. Age vero, si ita sis ingeniosus, acutus, 
octus, exercitatusque, ut, cum constituerisy quam late patere 
editionis adornandae usum velis; consilio satisfacere possis ita, 
ut neque intra consilii tamquam metas consistasy neque posi* 
tos ratione limites transilias; illud tamen restat^ quomodo 
efficere possis, ut eandem rem in eodem auctore non, ut in 
docendo fieri adsolet, saspius necesse sit explicare. Hic vero 
fatemur^ nobis nunc quoque placere eam rationem^ quam in 
prsefatione Ciceroni nostro praemissa nobis ostendimus pla- 
cere, et Viris summis, Facciolato, in Ciceronis orationibus ali- 
quot, Gesnero in rusticis edendis, aliisque nonnuUis placuit, 
nt verborum et formularum interpretatio, quoniam ad Lexicoa 
pertinet, in indices conjiciatur, quos, ubi opus est cuique, 
adire lector possit. Sed de hac ratione, quoniam eo loco satis 
dictmn est, nunc rterura aut plura dicere, quamquam habemus 
({uaedanl, tamen nori attinet. Veniamus potius eo, quo nos 
jamdudum vocat et brevitatis studium, et temporis inopia. 
lllud modo, quoniam ad judicandum de opusculi ratione opus 
est, monemus, ut, quibus prodesse voluerimusy meminerint 
lectores nostri. Non* emditissimis, certe non solis, neque solis 
his, qui jam longe sufit in hoc studio versati, multumque pro- 
fecerunt, ut et ipsi doctis annumerari possint, sed etiam> 
atque iri primis, taiibus, quales sunt, qui in gymnasii bene in- 
stituti classe prima, aut in Academiis, doctoribus, enarranti* 
bus auctores veteres, operam dant, non plane illi quidem ru- 
des, s^d aliquantunr provecti, neque tamen eruditi ; verbo iis, 
quibus Consutere voluisse Facciolatus videtur. 

Quinque Indices haec Clavis Ciceroniana, quemadnH>duna 
ausi sumus appellare, complectitur, ciim quatuor tantum pro- 
miserimus. Acbessit enim Graecus, de quo dicere tum, nescio 
quomodo, eramus obliti. ^Primum locum obtinet Index JLegum^ 
quarum a Cicerone facta est mentio, cui explicationem ipsius 
iegis verbi et quarundam formularum, in quibue legis verbo 
utimur, praemisimus. Ipsae autem leges collocatae illae qui- 
dem sunt literarum ordine, sed tamen illud quoque accommo- 
datum memoriae tironum juvandae censuimus, si, quae l^^^^s 
sub uno genere continentur, ut Frumentariae, Agrariae, Ta- 
bellariae &c. uno loco ponerentur, aut sakem commemoraren- 
tur; quod etiam propterea fieri consentaneum fuit, quod 
«aepe naec legum genera apud Ciceronem, aliosque auctores,. 
occurrunt* Ceterum e» tantum leges hic exhibentur, quarunx 
nomcn est in Ciceronis libris ; neque plus promisimus : c^^uaiBL-^ EDITIONIS PRIM^. 6 

^{lam facile intelligimus fore, qui earum etiam nomioa com« 
mefflorata Tellenty quarum vis tantum et sententia Ciceronis 
libris, non adjecto nomine, continetur. De ipsarum legum 
auctoribus, aetate, ubi quid^m de ea constabat, sententiaque, 
m primis ex Cicerone, sed interdum etiam ex aliis, cum vete- 
nbus, tum recentioribus auctoribus, breviter disputavimus : 
in quo quaedam reperient harum rerum inteiligentes, ab aliis, 
aut non dicta, aut non satis illustrata^ tamquam de aetate le- 
gis Aciliae de repetundis, et alia. 

Seqnuntur Geographicus, nominibus tribuum Rom. sub- 
jectis; et Historicus, in quem omnia nomina propria conje* 
cimas^ non solum hominum, sed sectarum philosophica- 
rum, festorumque dierum. In his illustrandis primo ea com«> 
memoravimusy quas de iis in Cicerone memorabilia occur* 
niDt; deinde alia, quac nobis necessaria videbantur, aut a no* 
bis observata erant. iUud autem inprimis operam dedimus^ 
Bt familias Romanas, tamquam Appiorum, Marcellorum, 
Scipionum, Pompeiorum, Metellorum &c. accurate, quan- 
tum possemus^ digereremus, diversos ejusdem nominis ho- 
mines, adjecto aut pronomine, a Cicerone omisso, aut cogno- 
mine, aut parentum nominibus distingueremus, quo neglecto^, 
neque Cicero satis intelligi, neque hic index ad historiam Ro- 
manam et ceteros auctores iiiustrandos prodesse posset. In 
quo nobis, si quid crratum est, aut in universo noc genere 
aliquid aut perturbatum aut quacunque ratione peccatum, ve-r 
niam dabunt aequi rerum harum aestimatoresy aut amice mO"* 
nebnnty ut in posterum, cum ipsorum monitis, tum nostra 
retractatione emendatior hic index et plenior fieri possit, 
Quam veniam hoc confidentius et rogamus et speramus no- 
bis eos esse daturos, quod et sua sponte sciunt et ex ipsius 
biijus indicis plurimis locis intelligi potest, quantum et quo- 
ties in hoc genere propter difficultatem obscuritatemque re^ 
nim a summis hominibus sit peccatum. Ipse Cicero, cui Fa- 
miliae Rom. melius, quam nobis, poterant esse et debebant 
cognitae, tamen saepe, ut ex epistolis ad Atticum constat, in 
ils haesit^ et sibi necessitatem vidit impositam, peritos ejus rei 
homines consulendi. Nomina Romanorum hominum apud 
Ciceronem saepe ita ponuntur, ut ex ipsis rebus, temporum- 
que ratione demum^ de quo capienda sint^ interdum conje- 
ctura valde obscura et lubrica^ sit divinandum. In quo, quam 
facilis sit error, nemo non videt. Itaque etiam nos^ si cujua 
mterpretis, aut alius, errorem in hoc genere commemoravi- 
mus, nulla acerbitate verborum usi sumus. Sed nobia etiam 
hanc ob causam venia debetur, quod in eas temporis angu- 
stias conclusl eramus ab librario, impatiente morsB, cum huno 
indicem conficeremus, ut vix relegendi et retractandi tempua 
telinqueretur. Quod si liberum nobis temporis spatium fuis- 

B 3 (3 fR^tATIO 

# 

set concessum, inulta fortasse accuratius scripsissemuS; multa 
certe plenius, pluribusque observationibus, et ex eruditorum 
hominum libris collectis, et nostris illustrata. Nam etsi multa 
huc pertinentia habebamus notata in liturariis nostris, tamen 
lionduM neque erant satis excussa, et ita quasi matura, ut iis 
uti possemus, neque tempus excutiendi liberum concedebatur. 
Quaedam etiam aut omissa, aut errata, dum obiter percurri- 
mus hunc indicem, ipsi observavimus, quae in addendis com- 
memorata sunt et emendata. 

PauHo plus diligentiae adhibuimus in Latinitntis Indice., 
Nam Cum ita accideret, ut, exscripto typis historico, cessa-. 
rtot operae, plus etiam temporis ejus c6nficiendi dabatur. 
Elaboravit olim in latinitate Ciceroniana in Indicem coUi- 
genda NizoUus, cujus Thesautus saepius est, nuper etiam in 
Italia, curam operis suscipiente Facciolato,. recusus. Ciijus 
operis de utilitate hon est, ut hic multa dicamus. Verum hoc 
opus non tam ad inteUigendum Ciceronem, quam ad latine 
scribendi ifiacultatem comparatum scimus : in qua re magnam 
gus litilitatem esse posse, idem Facciolatus in prajfatione de- 
jjioristrat. Illud etiam, dum opus excutimus, et in hoc in- 
dice nostro concinnando comparamus, infinitis in locis obser- 
vavimus, in nova hac editione corruptas lectiones veterum 
editionum, etsi doctorum hominum opera dudum sublatas 
tamen esse servatas, neque ad illud opus emendandum adhi-' 
bita esse, quae post Nizolii tempora rectius intellecta sunt et 
^xpHcata. Multis verbis, muhisque formulis alienaj ab iis 
locis, quae laudantur, potestates tribuuntur, diversi signifi- 
catus cottfunduntur, quaedam etiam, ad cognoscendam omnem 
latinitatem Ciceronianam necessaria, praetermittuntur. Sed for- 
tasse etiam nobis interdum accidit, non modo hoc, sed etiam 
illud, ut leviora, neque de consilio nostro et instituto neces- 
s(aria, admitteremus. Verum quis est, quin hic subinde incuria 
illiqua, quae nobis saepe obrepit nec opinantibus, peccet, ant 

^ui omnibus satisfacere pofisit? Hoc possuto vere aicere, cum 
liceronem saepe perlegissem, tamen hujus latini indicis causa 
totum diiigenter iterumi excussisse, curamque adhibuisse, ne 
quid elaberetur, quod locum in indice nostro postulare posset. 
Sed nihilo minus facile video, potuisse accidere, ut interdum 
^iquid mihi facillimum videretur, quod esset alii» obscurum, 
ihterdum autem contra ejusmodi, ut tirones in eo haerere 
posse putarem, in quo hemo haereat. Idque adeo, dum ex- 
Cerpta iQca digero, ractum esse in notandis locis vidi. M ihi 
ita con^litutum erat, ut mallem quaedam non adeo necessaria 
irrepere, quam necessaria excludi. Illud etiam, dum inter- 
pretor veteres auctores hominibus, non sane adeo rudibus 
fetitiitatis, saepisrsime mihi usu v^nit, ut quae facilia, et iis 
dudum cognita putaram, in iis hacreant^ neque satis distincte EDITIONIS PRIMJE* 7 

tibtnfA Ytm explicfire possint. Cujus rei ^ui nullum usum 
habenti facile iniquios de hoc genere judicant. In primia 
autem operam dediy ut distinQtas verborum notiones tra- 
derem, atque ita abducerem tirones ab illa puerili ratione, 
et nimis in scbolis Qostris pervagata, cum se putant intelli* 
^ere auctorem» ubi verba latina totidem verbis Germanicis 
loterpretari possunt. Hujusmodi sunt auctoritasj humanitas, 
m pubiica, lex^ cupiditas, monumentum et infinita alia. Inve- 
Qient etinm in hoc indice lectores nostri quasdam disputatiun<* 
' culasa, quibus superioribus interpretibus, aliisque^ non recte^ 
aut non satis intellecta et explicata, aut in vulgus non satis 
nota, aut oondum distincte satis tradita^ illustrantur : multa 
etiam Critica, sed ea pleraque in defendenda vetere lectione 
occupata; qusB eruditioribus non injucunda speramus fore. 
Vere Cel. Gesnerus in praefatione ad Scriptores Rusticoa 
judicaty multas falsas interpretationes et emendationes non 
Qccessarias in auctoribus veteribus inde ortas esse, quod viri 
oocti, qui eos attigerunt^ non uno quasi tenore perlectis semel 
itenimque, ante omnia eorum orationi et sententiis ita adsue^ 
vissent; ut illoa^ tamquam amicos suos, et de sententiis et de 
verbis nossent. Idque adeo cum aliis interpretibusy tum Grae- 
vio accidit. Itaque ille interdum emendanda censet, quaa 
s®[)ius apud Ciceronem occurrunt: idem verbum alio loco 
tolii vulty aijlis relinquit ; alio loco verbum mutat, deinde ejus- 
dem loci vetere et a se correcta lectione alio loco ad suam 
&eDtentiam stabiliendam utitur. Cujus ^eneris exempla pas- 
sim docti viri reperient^* Neque vero noc eo dictum volo, 
ut de gioria GraBvii, summi hominis, et in hoc literarum ge* 
oere inter principes numerandi^detractum quicquam velim ^ 
sed eo potius, ut primo fiant hujus criticae disciplinae studiosi 
lA soUicitandis veterum auctorum loqis cautiores, et in legen* 
dis ipsis auctoribus diligentiores, atque ita intelligant^ quantaa 
diligentise sit haec Critica ars, et quam temere faciant, qui, ut 
^iqnid concoquere non possunt, aut non satis vel analogiae 
respondensy vel Dialecticis praBceptiuncuIis suis conveniens 
potanty ita mutare sustinent : quas temeritas est, cum a muU 
tis, tum a Cel. Burmanno in primis, in Praefatione aure^ 
Phacdri reprebensa; cujus ego praefationis uti tamc]^uam nor-^ 
mam mihi semper propositam habuiy ad quam, quicquid est 
^^jus facultatis, dirigeremi ita lectionem omnibus his vehe^ 
menter comn^ndatam esse cupio, qui in hoc genere elaborare 
yolunt. Sed etiam hanc ob causam istud hic commemoro, ut 
eo facilius et nos veniam peccatorum nostrorum consequamu^ 
4 doctis hominibus^ cum cogitent, eum etiam virum in his 

■ Vid. T. c. arOf kerciseere, implu- * Vid. v. c. edueere, efficei^eg C9nc9^ 
WMm, eomecratio, inscientia^ senatus quere^ Honor, dtccivt ^c. 
"^toriias, imperium,juritdictio ^c. ^c, 

b4 k 1 S PRiEFATIO EDITIONIS PRIMiE. 

rebus lapsum esse interdum, qui prseceptore usus sit J. Fn^ 
Gronovio, et quocum me nec ingenio audeam^ nec aetate, quae 
vix juventutem excessit, comparare. Ceterum hunc indicem 
ad Ciceronianam, atque ita optimam Latinitatis et maxime 
necessariam partem cognoscendam percipiendamque, tironi- 
bus vel maxime commendo, ut eum non solum, ubi hsrent, 
consulant, sed etiam, cum otium est ab ipsorum auctorum 
lectione, in qua sunt hic omnia, ipsum totum perlegant, et 
ita tamquam uno tenore Ciceronianam latinitatem percipiant. 
Ipsum autem Ciceronem si recte penitusque cognoscere ve- 
lint, cujus totius cognoscendi, quae hic traduntur, parva tan- 
tum pars habenda, iis auctor sim, ut Lipsii illud consilium 
sequantur, qui Ciceronem biennium saltem ita legendum esse 
dicebat et relegendum, ut nuUum diem de manibus ponatur. 

Latinitatis indicem excipiunt, et ultimum locum obtinent, 
Graca Ciceronis: quorum indicem Gronovianse editioni et 
Graeviana; subjectum dum excutio, mirari satis non potui^ 
quare coramiserint excellentissimi viri, ut eum non recognos- 
cerent, sed ita relinquerent, uti in superioribus editionibus 
repererant. Nam etiam verba corrupta et e suis editionibus 
sublata, in eo reperiuntur, prsBtermissis iis, quae substitueranl 
ipsi. Nos operam dedimus, ut sublatis his verbis, primo ex 
quibus auctoribus, quorum verbis usus est Cicero, ea petita 
sint, indicaremus, et necessariis observationibus haec Graeca 
illustraremus. 

Constitutum etiam erat, Corradi Quasturam, libellum omni- 
bus, qui Ciceronem legere volunt, utilem lectUy quem J. Fr. 
Gronovius Clavem Ciceronis appellare solebat, et Graevius 
suae editioni subjicere decreverat, his indicibus adjungere : et 
erat jam ante hunc annum paratum et correctum a nobis 
exemplum, librarioque traditum, quod sequi operas voleba- 
mus : eaque de causa in Indice historico nihil de ipso Cice- 
rone, nihil de Quinto fratre, nihil de Terentia, aliisque, dixi- 
mus, de quibus accurate exposuit Corradus, ex quo de his co- 

fnosci volebamus: sed mutavit librarius, ut nt, consilium. , 
)abimus tamen operam,' ut separatim et hic libellus, et Peri- 
zonii animadversiones prodeantc, ad quas saepe in Indice hi- 
storico provocavimus, et harum literarum studiosis valde fte- 
cessarias putamus. Ita vale, hupianisaime lector, studiis no- 
stris fave, et si quid a nobis peccatum repereris, vel hoc 
nominc condona, quod in hoc opusculo conficiendo multae 
nobis, tum propter ipsius laboris diiHcuItatem et taedium, tum 
propter alias causas, de quibus hic dicere non est necesse, 
molestiae devorandae fuerunt. Scripsi Lipsia^ in ipso mercatu 
vernali anni Christi cio locc xxxviiii. 

* Uterque libelhts recusus est, Corradenas Lipsi» a. 1745. 8. Perizonianus 41* 
tsnburg. a. 1771* PR.EFATIO 

EDITIONIS SECUND^. ytHAM nos ausi sumus spem concipere tumi cum primum 
hanc Clavem Ciceronianam edebamus, fore, ut opera nostra 
neque doctis hominibus improbaretur, nec studiosis literarum* 
htinamm ad Ciceronis libros intelligendos, Ciceronianamque 
latinitatem accurate cognoscendamy inutilis reperiretur; ea 
adeo non fefeilit/ut non modo non poenituerit nos laboris, 
quem haud parum moiestum^ sumseramus, sed etiam fructum 
ejos satis magnum ceperimus. Quo libentius hoc fecimus, ut, 
cum ahera editio libri pararetur, eum diligenter totum reco- 

{nosceremuS; et emendatiorem locupletioremque redderemus. 
d locis propemodum innumerabilibus factum esse, vere nobis 
licet dicere. £t indigebat historicus maxime Index plurima 
vel emendatione, vel accessione. Nam et major multo quam 
in ceteris, difficultas erat, in digerendis maximCy et vere etiam 
illustrandis personis Ciceronianisy quam in latinitate, vel col- 
ligenda, vel explicanda^ et ad eum conficiendum longe bre- 
viusy quam pro difHcuItate rei, temporis spatium datum fue- 
rat. Itaque ab illo statim tempore, quo primum e manibus 
dimissus est liber, coepimns^ et m ipsis Ciceronis libris legen- 
dis interpretandisque, et in ceteris lectionibus nostris^ sive 
Graecos historicos tractaremus, sive Latinos scriptores quos- 
cunque, denique virorum doctorum Commentariis, ad aliquem 
talem scriptorem^ aut omnino ad literas humaniores pertinen- 
tibusy cbgnoscendisy notaremus diligenter^ si quid occurrereti 
quod prodesse aliquando Clavi nostrse posset. Has a nobift 
per tot annos congestas copias ccepimus accurate recensere, 
cum ad recognoscendum opus vocabamur^ ut eas vel ad emen- 
dandum, vel augendum conferremus. In quo tamen hic mo- 
dus a nobis servatus est, ut maxime uteremur iis^ quse consi- 
lium operis postularet^ quod totum ad intelligendum pertinere 
volttimus in his, quae nec vitio aliquo scripturae, nec difficul- 
tate ex obscuritate sententiarumi aut alia tali causa, labora- 
rent. Nam quse loca habent difficultatem hujusmodi, ea vero 
emendandi ma^is et interpretandi solertiam, quam Indicum 
talium diligentiam desiderant. Diu est, cum agitare coepi- 
mus consilium edendarum in universos Ciceronis ubros Obser- 
vationumi quibus tales etiam difficultates, per veterum libro- 10 PRffiFATIO EDITIONIS SECUND^. 

rum^ et qualiscunque doctrinse nostrae, prsBsidiay tollere ten** 
taremus : nec ab eo consilio nunc alieni sumus. Sed alia ex 
aliis occupationum impedimenta nos ad hanc diem ab illo in- 
stituto retardarunty et ut nunc est^ parva spes osCenditur ma- 
joris otii, quam nobis superioribus annis contigit. Raro 
otium venit ad hos^ qui eo ad utilitatem communem uti vel 
possint, vel velint. Est igitur in manu Bei eventus consilii 
nostri, nec quicquam audemus^ quamquam cupientes^ hoc 
tempore promittere. Voluntas quidem, et hac ratione^ et 
quacunque alia, divinis humanisque literis operam navandi 
aliquam, non iuutilem studiosisi etiam cum molestia nostra, 
nunquain nobis deerit. Quid enim melius facere possumus^ 
atque etiam jucundius, quam faciliorem et munitiore^i red- 
dere juventuti^ prsesertim cupienti^ aditum ad divinarum hu« 
manarumque literarum intemgentiami hoc est, ad sapientiam 
divinam et humanam? pro qua etiam vote facimus^ ut ia 
dies longius ac latius propagetur, et uberrimos pietatis ia 
Deum, virtutisque omnis, publice privatimque profuturae, 
iructus edat. Scr. Lipsise^ Idibus Martiis, a. C. ci3 locc lvii^ PRJEFATIO 

EDITIONIS QUART^. LiTSI putabaniy me, qui mihi diligentiae conscius essem, qua 
in secunda hujus libri editione usus eram^ nihil reliquisse, 
quod in eo locum habere debeat: tamen^ qui idem.sciebam, . 
quam facile esset, aUquid in hoc genere laboris prsetermittere, 
cum ad recensionem operum Ciceronis accedebam^ mibi 
legem ejus laboris etiam hanc dixi, ut diligenter attenderem, 
si quid esset in verbis et constructionibus, quod a vulgari 
ratione et nota omnibus recederet aliquo modo, ut, id an 
notatum esset in Clave viderem^ atque si id non esset, adde- 
rem. Hoc modo auctior factus est libellus latinitatis notitia. 
Sed similiter in aliis generibus feci, ut, si quidem fieri posset, 
nibil in illo genere esset, quod desiderari posset^ atque ita hoc 
opus omni modo ad perfectionem adduceretur. Interdum 
Tcro etiam breviora effeci, quae ante scripseram : atque omni 
modo accommodatius efficere volui hoc opusculum ingeniis 
ac studiis juvenum Ciceronis scripta le^entium et tractantium, 
ot quam facillime intelligere ejus scripta et in iis leeendii 
sine molestia versari possent. Quod si perfeciy non male me 
hoc labore de juventute literarum latinarum studiosa meritum 
putabo. Scr. Kal. Sept. ci^iacc Lxxvi. INDEX LEGUM 

QUARUM 

IN LIBRIS CICERONIS 

NOMINATIM MENTIO FIT. JLjEX pioprie nihil ftliud est, nm/br" i>opulus ro^tur, veUtne, JHbeatne, fte. 

muia qtuedam verhorumy a Grapco xiyuu aut, «I veUtjubeai, tieges omnes, qu0 

Nam quis credat, esse a ligando, aut, ut ad ju8 civile aut publicum pertinent, 

Cicero existimat, de Leg. 1. 6. a te- dici possunt yortenletge xu Geeefzen: 

fendo ? Eaque significatio in multis lo- In quibus autem dc sin^lis rebua aut 

queofU formift permansit. Lex earmi^ hominibus constituitur, tamquam Le» 

«tf est formula, modus edicti, Liv. i. 26. de Gcerone revocando ad Att. iv, 1. lejt 

Nam earminis Terbum, quod ipsum pro Maniiiaf qua suasit populo Manilius, ut 

fbmula verborum dicitur, v. c. pro Mu- Pompeium bello Mithridatico praefice- 

reo. e 13. h. 1. est ipsum regis edictum, ret ; em profecto non sunt PlvrtchUege 

legis adjectum verbum significat formu- tu Geeetzen, sed tu einer Jnordnung^ 

lam modumque yerborum : ut in musi- tu eiium Befehie, Nam edictum, quo 

cis ier ctfrmtAtf est modus. Si^esset reges nostri v. c. Imperatorem belU 

h. 1. edictum, legis carmen dicendum constituunt, non appellatur ein Gesetx, 

er&t, non lex carmims. JLeges Mani-' Oratio ergo Ciceronis pro lege ManiHa 

Uane venaUum vendendorum de Orat. i. non est defensio aut suasio des Gesefzee 

58. quid sunt» nisi formule a JCto con- des Manilii, uti vulgo intcrpretantur^ 

ceptae, qmbus uti in emendis vcndendis- Sed dcfensio des Vorschlages, den Mani- 

que rebus liceret ? Lex paetionis, vel Uus gethan hat, de Pompeio imperatore 

jaderis, ve\ Jurisjurandi porro, quae di- constituendo. Contra lex Domitia est 

citur, est iormula verborura, quibus ein Varschlag zu einem Gesetxe, quia 

concepta pactio est, aut foedus, aut jus- est juris publici. Cum autem legem 

jurandum. Lex Censoria in Verrinis ferre eenturiatam curiatamque dicunt 

i. c. 51. 55. nihil aliud est, nisi for- Latini ; nihil aliud dicunt, nisi, e for- 

mula locationis, ex qua manceps s. re- mula solemni interrogare populumt 

demtor aedis, extruere et tradere sdem quem velit mapstratum cre.ire ? velitne 

debebat. vid. Leges Censoria : unde et alicui rei militaris administrationem 

kges antiquarum eedium ap. Plin. H. N. committere, nec ne ? velit (in le^e cu- 

xxxvi, S3. antiquae locandarum aedinm riata) adoptionis facultatem dare &c 

formulae. Ipsa deinde Xer Verris 1. c. in quibus nullo modo vocabulum no- 

c 55. init. erat formula, quae continebat strum ein Gesetz locum habet. Jam quia» 

modum cooditiouesque, quibus locari quae his lcgibus rogabantur, cum a po- 

columnas volebat, undc lex pro condi- pulo jussa essent, tenebant populum, 

asnt dicitur. Hoc cum non satis intel- propterea ftictum est, ut lex diceretur 

ligeret Hotomannus, perperam scripsit oeinde, quicmtid tenet poputum. £t 

ad Orat. de Prov. Cons. c. 51 : Lex hoc est, quod nos dicimns ein Gesetx, 

opudJOossapepropactioneusurpatur» Illud etiam attinet dicere, cum Impe- 

Lex Maneipii de Or. i. 39. est formula ratores Romani aut Reges de iure civili 

venditionia. Cum ergro Lex fertur a publicoque constituunt, non le^ pn>- 

magistratu ad populum, qus et rogatio prie dici, sed edicta, constitutiones, ut e 

dicitur, non fit, quod putant, qui inter- ribris Juris Civilis, Codice Tbeodosiano 

prp^itur, es ivird ein Gesetx gegehen : ^c. intelligi potest ; cura autem alicui 

sed fonnula proponitur populo, qua res conccdunt aliquid muneris vcl beneficii, 

aliqua juberi possit : quam cum appro- eam iegem appellari posse. v. c. pro 

bat populus, lexjuhetur, cum reiicitur, vulgari : ex Privilegio Cas, Majestatis, 

antiquatur lex, Hujusmodi formulam atc/ Ae*^, dicetur Latine : ex lege Or- 

Qostri vocare possunt einen Vorschlag saren, Regia, aut, guam dixit Qrsar 

?» eiHem Getetz oder Verordnung. Nam vel Rex. Nam quody auctore Poroponio^ 14 INDEX LEOUM. 

«junt legem esse patricii magistratns festum est, illatn vet^em, et illam M" 

tantura, piebeiorum, i. e. tribunorumy liam eandem esse. Nam quod Grsviuf 

plebiscita, id usus omnis antiquitatis re- per veterem aliaih superiorem Servilia 

feliit, qus de utrisque promiscue le- et Acilia intelli^ putat, non vero simile 

gem dixit, prsesertim po8tcaquan> ea, est. Dicit enim tlUtm veterem. pronomen 

que plebs jussisset (plebiscita) omnes illam necessario ad aliquid, dc quo jam 

Quirites tenere cxBpere^ eandemque dictum, perlinct. Sed de nuUa atia di- 

adeo vim babue|re cum iegibus, quas ma* ctom, uisi de Acilia, Sid quam referri 

l^istratus patricius comitiis centuriatis possit. Haec explicatioex re^lis Gram- 

pertulisset. Hsec prssfari placuit, quod matices et naturali verborum consecu- 

inteilexiraus usu, nostris hominibus haec tione ita certa mihi videtur, ut nemo du- 

▼ul^ satis nota non esse, neque in iexi- bitare possit. Itaque vel ex. hoc mihi 

cis vidimus satis distincte tram. Sequi- videtur confici, Aciliam esse Servilia 

turdeincepsipsarum Le^mcommemo- priorem. ^ct/uF le^ nemo horum, quos 

ratio. consului, de hac le^e scriptores annum 

AciUA lata a Manio Acilio Glabrione oertum tribuit. Unde i^tur constat, 

Trilnino plebis, ^us patre, qui in causa Servilia posteriorem ? Nec tempos, nee 

Verrina A. U. dclxxxiii. quaesitor fuit ratio repugnat, quo minus AciHa prior 

Act. i. in Verrem c. 17« et Cos. A. U. Servilia sit. Ipsaautem forma judici!, 

PCLXXXVi. Fuit depecuniis repetimdis, quae acerbior est in Sertnlia, vero simile 

.qualicuit, semeldictacausa, condenlna- etiain facit. Lex Servilia lata est A. 

re reum, aut absolvere, nisi ampliarent U. dcliii. v. in Servilia Lex, Filius 

judices. in Verr. i. 9* Ceterum in hoc Acilii ejus, qui hanc legem tulit, consul 

loco heesit Hotomannus Ol>s. i. 14. qui fuit A. U. dclxxxvi. Tum temporis 

negat, Adliam hic locum habere; in ad minimum quadraginta ettresannos 

cujus rationibus refellendis longus est natus erat. Interhunc consulatum er- 

Grasvius « vitv ad l. c. Omnis Hoto- go et annum legis Servilia interjecti 

manni disputatio hoc uno concidet, si sunt anni omnino xxxii. Quid impedit 

probare poterimus doctis, falsum esse^ quo minus Acilius pater ante hoc. tem- 

(juod vulgo omnes sumunt, ^ct/iam esse pus Trib. Pl. iesset.' Nam tribunitiam 

posteriorera Servilia: qus opiuio ne- nanc legem esse, non dubitant,- quod 

l^otium nobis in loco illo facessat neces- sciam. Quod Cicero Act. i. in Verr. c. 

ae est. Nam paraphrasis Graeviana non 17. ex ea lege, dicit, severissimis judicl- 

tribuit sententiam facilem et natura- bus usum populum, ipsamqne legem se- 

lem. Duas leges commemorat Cicero, verissimam appellat Asconms : fuit se- 

Aciliam et Serviliam, cujus caput de vera, quando severitatem Caipumiee et 

comperendinatione in Cdrneliam trans- JunuE auxit. Sed quod hanc rationem 

latum erat, quod acerbiora judicia cffice- addit Asconius, ut qtta ne comperenditui' 

ret ; quod sane non fecisset, si acerbius ri quidem liceret reum : nonne potuit 

esset, semel ^cta causa, pronuntiare. accidere Asconio, quod multis Gramma- 

Arcerbitas autem legum, uti constare ticis accidisse docti sciunt, atque etiam 

poterat Graevio, non solum posita est in Asconio, (v. leges Sacrata,) ut in ratio- 

poenis, scd etiam in forma judicii, qua nibua reddendis aliquando aberraret a 

arctius constringitur reus; quod e% vero? et oequumne est, propter hanc 

multis legibus intelligi potest, in quibus explicationem Asconii^ vim facere legi- 

8ola forma judicii mutata cst et severior bus Grammaticea in explicando loco Ci- 

^onstituta. Jam, pergit Cicero, u/ram ceroniano? quem. locum, nisi tenebras 

putas moUiorem f quod ita intelli^atur offunderet locus Asconii, omnes ita in- 

necessc est, Aciliamne putas an Servi- terpretarentur> ut, semel causa dicta, 

iiam molUorem ? Neque enim de alia pronuntiari posse, mitius sit comperen- , 

dixerat. Ex quo illud quoque cogitur, dinatu, atque ut adeo ipsa Acilia mitior 

ut pronomina, t//cim, illa, hac, ad has sit, quam ServiUa; quando in omnibua 

4uas leges referantur. Illa ersTo cum aliis legibus comperendinatio msgus re« 

&d Acitiam pertineat, ha^ ad ServiUam periculum creat. Cicero, ut hoc etiam 

referatur necesse est, non ad Corneliam, addam, non dicit : ereptum esse lege 

nisi, quatenus hoc caput commune ha^ Acilia comperendincUum, ac nccessa- 

buit cum Servilia. Jam Ciccro statim rio, primum causa dicta, pronuntiatum 

post utram dicit : opinor iliam veterem, esse, non licuisse ampliare ; sed primum 

Sed hanc veterem paulo post appellat causa dicta, licuisse pronuntiar^ Quod- 

mitiorem; quod qua formam judicii in si post ServiUam Acilia lata esset, et 

Aciliam convenit. Item, sumto hoc^ severitatis causa comperemUnatus ad- 

illam vetcrem moUiorem esse, subjun- emtus reis, dicendum ^isset necessario, 

git: Atqni ego tibi illam Aciliam resti- oportebat primum dicta causa pronunti- 

Mio, ut Don sit^ quod eouquerare. Mani- ari. Ceterum juventuUs causa illud mo<- INDBZ XSOUIC. 15 Mndmn etiam est, qifod in Lcdco Fabri se ▼eUe impedife condtia, etqoia, si Tel- 

dicitur les jiciUa esse eadem, qu» let, poterat, nuntiato sive vero sive ficto 

AqtUUa, de qua apud Cic. de Off. iti. 14. auspicio: eo ipeo comitia tollebantur, 

id faisum esse» neque JdlU iidem, qui quod quis, de ocelo se servare, aut senr^- 

JquiUi, turum, dicebat. Itaque nunquam serva- 

AciLiA Calpornia» vid. Calpwniia tum de ccelo, quin comitia tollerentur. 

JeUia. Cic. in Vatin. c. 7. Num foem pott 

AciLiA DiDiA pro Sext. c. 64. Num- Mrbem comdUam seit triiutmm pi, egisee 

qoam cum Didio Acilius Consul fuit» cwmpieUy eum eeiutaret servaium etee 

sed CsBcilius. Itaque docti viri ibi le- de etele? Phii. ii, 32. qmuiuatime dimmt' 

pndum rectecensent: CgcUia Didia, re potettf fuid viiU in au^iditfuiurum 

Nam le^es jSUa, Juwty Licima, Ctpci- tU, niti quit de ceelt tervore conttiimi f 

Uay Didia, fiiere de comitiis haben^ et Nam qui hoc constituity eo animo facit, 

lepim ferendarum modo. Itaque ssepe ut imjaediat comitia, unde fiBcilis divina- 

apud Ciceronem juii^ntur. vid. v. c. ad .tio. cf. p. Dom. 15. Hec contirmantur 

Att it. 9. et sic hoc loco junguntur Ge- ef^regio loco Dionis Caas. 1. xxxviii. p. 

«i&i, Didia, Licima,Juma, €6, extr. (ed. Reunar. p. 160. init.) dn 

^BimA : lata est ab ^bntio, incer- lege a Clodio lata, qua solutus est a lege 

tum quo, et quo tempore. Cavit, ne quis M\hi, Porro tervare de cetle est ma^ 

sibimet ipsi aut coUegis potestatem aut stratuum, et, si magistratus jubeat, au- 

Gurationem ferret. £jus mcntio in gunim: unde male nonilulli primdtai 

Agraria ii, 8. caput legis ^life sic concipiunt, ut ai*- 

SxxK ab auctore Q. iClio Consule A. f^ret de caelo tervareni, Itaque et tri* 

U. C. DLXXXVi. de ComiHit, ad Tribu- bunus pl. Settius de coslo servasse tradi« 

nommseditiosaslegumlationescoSrcen- tur. Sext. 36. Augures porro innKtarv 

das coraparata. Pighius autem tribuni- vitium auspiciorum possunt magistra- 

tiam putat A. U. nxvi. latam: quod tui, sed non ohnuHiiare, h* e. dioere 

per locum orationis in Pison. credi non oKo die : hoc est magistr^tilius propri* 

potest. Ea cautum est, nt, quoties um. Phil. ii. 33. 

comitia essent, 1) de, ccelo servare iice- MuA Sbxtia. Topic. e. 2. Jnbet an»* 

ret : 9) ohnuniiare Uceret, obnunOaiiotU-' duo vindieem attiduum ette^ h. e. loci»« 

que cedere neceste ettet : 3) intercedere pletem locupleti, ex interpretationa 

magitiraiut paret et Trihuni posseni : Mlii, Lex jtEHa Sentia de manumissio- 

nt intelligitur ex Or. pro Scxt. c. 15. et nibus satis nota est JCtis; sedea eat 

de Prov. Cons. c. I9< £jus mentio porro Consulum A. U. dcclv. adeoque post 

pro Sext. c. 53. Red. in Sen. c. 5. Har. mortem Ciceronis, tempore Angntti, la- 

resp. 97' Vat. 9' Pis. 4. ad Att. ii. 9. Eam ta. Porro, Coniules /Elium et Sentium 

in Pison. 4. centum annis ante Pisonis quendam simul, ante Topica scripta» 

et Gabinii consulatum latam ait Cicero: fuisse, ant prsetores, aut trmb. pl. (nam 

quod etsi non ad Utteram accipiendum, et- a duobus tribb. pl. leges nominari, 

tamen non multo longius tempus inter- lex Carbonis et Silvani dboet) non re- 

cessisse clarumest : idque convenit satis perimus. Itaque cum a melioribus 

cum anno, quem nos posuimus. Nam Codd. nomen hujus legis absit, eaque 

-locus ad Att. i, 16. ubi Lurco cum Lege lex, qnas assiduo jubet assiduum vindl- 

^lia inisse magistratum dicitur, faaud cem esse, sit e xii. Tabb. petita, hoc le- 

dubie est corruptus, de eoque aiibi dice- gis nomen non potest esse a Cicerone. 

mus. Sed de primis duobus legis capiti- Corruptioni locum dedit nomen JBMi^ 

bus aliquid monendum. Prhno, haec quod statim subjicitur^ Nam quod Nori- 

lex tantum 'ad-conutia le^bus ferendis sius Cen. Pis. Diss. iii, 9. SenHam esse 

pertinet. Nam in comitus magistrati- putat a librario, ^liam esse jus ^lia- 

bus creandis non licet servare de oaelo» num; quod vaide placebat Hdneccio : id 

nisi quis ante ostendcrit, se servaturum, probari propterea non potest, quia lex 

ut e Philippica secunda constat. Dein- commemorata est lex quB proprie dici- 

de tervare de ceelo, ut mea fert opinio, tur e xii. tabulis. J. Cannegietems V. 

non ad omne auspiciorum genus perti. C. de Notis p. 316. tentat, Lex t^md 

net, sed ad unum certum. Jove ^ilgente uEHum Sextum, Non placet. 

non possunt fieri comitia. Itaque tervare Aoraris. Ftaminii, S e m p ronia, Tho» 

de aelo, est ceelum coniemplari, si qua ria, RulH, Fiavii, PMHppi, Phtia, Cff* 

parte ykiigur existai «ui tonitru. Cum saris Julia, de quibus s. 1. Le^m agra- 

Consul in auspicio est, v. c. nocte, qus riarum fragmenta vel leges collectas ha- 

est ante diem, qua procedit, non dicitur bemiis iii Goesii scriptt. rei agrarie p. 

de calo servare, sed auspicari, neque 329. sq. 

de uilo auspicii genere invenies, nisi de Annalbs sunt, quibus constitutum 

lioe uno, dici : servare de calo, Jam, est, quo anno cuique magistratus petere 

^uia, qui servabat d« oaeld» ostendtbat, Ucaret: quo si quis «reatnr, v* c. Ceor ^6 INDEX iSGVM. 

• 

tul, tttmoMo CotisulfactiueMe dicitur, Trib. pl.) dt damno injwria dato. Ka 
vid. Agr. ii. 3. Eas leges attulit ambi- est, quam Cic. in Bruto c. 34. ejitr. appel- 
tio, ut ^adus essent petitionis. Tulit lat de Justitia : pro quo quidara^ non 
-primus accuratius yilkus, tribupus pl. probante Grutero, legunt: »»|/ttr»a, vel 
• A. Postumio Albino et Q. Fulvio Flacco tnjustitia. Omnibus, de damno injuria 
Coss. qui inde AnnaUs dictus est, quod dato, legibus, quse ante erant latie, de- 
nomen familiie baesit. Liv. 1. xl. c. 44. rogavit, ut ait Ulpianus 1. xvin. ad 
-et Manut. de Legg. c. 6. Nam etsi Livi. edictum. £jus reliquias a Caio et 
us 1. c. primum ab eo de ea re latum esse Ulpiano servatas illustravere Balduinus, 
•dictt: tamen idem, jam ante eum de Noodt,et docti viri ad Cuum in Schul- 
tempore honoram pctendorum le^s tin^i Jurispr. Ante Justin. p. m. 179* 
fttisse, dubitare nos non sinit xxv, 2. Aquillia C. Jquillii Galli, Ciceronis 
Sed anni singulorum non definiti erant, familiaris, de dolo malo, quem tum tene- 
ut iege ViUii, verum universe, quae setas ri putabat, cum aliud esset simulatum, 
inatura csset honoribus petendis. Vid. aliud actum. Omnium malitiarum ever- 
Sigonius et Pighius, inpr. Dukerus, riculum hanc iegem appellat Cicero de 
ad Liv. l. i. c. c. Anni autem constituti N. D. iii. 30. cf. de Off. iii. 14. De hac 
sunt Villia lege, quflestune 31. sdilitati lege est comm. J. Svaresii Mendozse in 
37. pneturae 40. consulatui 43. Nam Thes. Meermanni T. II. qui putat au- 
his annis Cicero hos mag^tratus gessit, ctorem esse M. Aquilium Cons. A. U. 
.c]tii, iuo se quemquc a$mo gessisse, prae- ocxxv. Sed hic Ciceroni famiiiaris esse 
dicat : nec audiendi, qui aut annuni 37. non potuit. 

ut Zamoscius de Senat. p. m. 25. aut an- Atinia in Verr. 1. i. c. 42. de rebus 

num 25. ponunt, ut Dodwell. Prsl. Camd. fwto surreptis non usu cafiendis : cujus 

•Dicuntur hae ieges etiam AnnarieB apud haec verba ftierunt, quod surreptum eriiy 

Festum et Lamprid. in Commodo c. 2. ejusestema auctoritas esto. v. Gell. xviiy 

Annalem tulit etiam' M. Pinarius Rusca 7. Verbumftirr^/um expiicat Gothofre- 

Trib. pl. vid.' Cic. de Or. ii. 65. ex qua dus ad xii. tabb. ct surreptum iatius es- 

nihil restat : nec aetas eius satis certa. se refurtiva, cui jam in xii. Tab. leter- 

de Ambitu. Calpumia, Qecilia, Fa- na auctoritas tribuitur. Tulit Tribnnui 

Uoy Julia, lAcimay TuUia. quidam Atinius. £jus in Institutionibus 

ANTONiiE. Ep. xii. 14. si vera lectio, et Pandecte aiiquoties iit mentio. Vid. 

de iis le^bus ioquitur Cicero, de quibus Menardus ad Cicer. 1. c. Qusestio fuit 

muita dicuntur in Philippica prima et inter JCtos veteres, auctore Q. Scaevoia, 

lecumla, quas in Consuiatu secundo per utrum ea lex in prsteritum etiam, an in 

vim et contra auspicia tulit ; item quas fiiturum tantum vaicret. vid. Geiiius 1. 

e tabulis Caesaris dicebat se proferre, c. Balduinus Jurispr. Mucian. p. 281. 

quod convenerat in Senatu, quietis cau- 282. Menardus i. c. Cicero quidem di- 

•a, acta Ciesaris rata habere. Nominatim serte, loco citato, eAm his legibus annu- 

memoraturyutftciana, quam in Consu- merat, quse in posterum statuvint, ex 

latu cum Ciesare tulit, Phii. i, 5. viii, 9. iisque docere suscipit, non posse a Prae- 

Apuleia, L. Satuminif tribuni pi. de tore edici in praeteritum. 
Majestate. Cic. de Orat. ii. 25. 4.9. A. U. AuLi Lex, ad Att. vi. 2. vid Gabinia. 
DCLi. iata, occasione motuum, qui Ro- AuRBLiAestjudiciariaX/. yifure/tt Cot- 
mae exorti sunt, cum Cimbri superatis ta. Cum, aprimis temporibusjudicio- 
Aipibus Q. Catuli exercitum invasis- rum, ea penes senatuin fuissent, C. 
lent, et equites Romani relictis priesidiis Gracchus (v. Sempi-ofda iex) tulit, ut 
Romam fu^ssent, qua re imminuta po- propter avaritiam senatorum ad equites 
puli Rom. majestas videbatur. v. Pig^hius transfSerrentur. Hi ita severe judica- 
jid h. a. bant, ut ipso Cicerone teste in Verr. 

APULEtA, ejusd. L. Satumini trib. pl. Act. i. c. 13. numquam eques in judici- 
A. U. DCLiii. pro Com. Balbo c. 21. Ea um aut suspicionem capts pecunisB 
tulit de coloniis in Sidliamy Achaiam propter rem judicandam vocatus sit. 
Macedoniamque deducendis, simnl detu- Sed erant tamen iniquiores Senatui, et 
lit Marid, ut in singulas colonias temos reos senatores nirois cupide condemna- 
cives crearet, hoc consiiio, ut eo minus bant, in primis, si quem constabat, aut 
liuic rogationi C. Marius Consul resiste- in Senatu, aut in ma^stratu provinciali, 
ret. Sed ea iex perlata non est, ut e Ct- publicanis impudentibus non satis indul- 
cerone l. c. intelligi potest. De ceteris ie- sisse. Itaque cum frastra le«:e Livia et 
|;ibu8 Apuleii popuiaribus, jam aGrac- P/AU^Milatumesset^utequitibusetsena» 
chis promolfi^tis, v. Flor. iii. 16. Cic. de toribusessentcommuniajudicia; C. Sul- 
Lef?. ii. 6. Nieuport. Hist. Rom. vii. 8. la tandem rcstituit senatoribus judicia. 
ApvIEIa Frumehtaria. vid. Frumen- Sed ne tum quidem, ut e Cicerone, in 
$ari9. primisque Verrinis, inteiligi potest, re- 

AvuiixiA (fort« C. A^illU Galli cte judicabant. Itaque^ cum diu piebs d« iKDBlt LSG0tt. )7 

jttdicHs* esset conqnesta ; et ▼erendam plura capita habere potult, qu» netnp# 

esset, ne seditiosuR Trib. aliquis inde se- ad illum modum pertlnerant. Ceterum 

ditionls raovendfle occasionem arriperet ; conf. h. 1. Acilia Didia. 

kg^em jtt^ciariam tulit Cotta, Praetor Cxsaris Leges, vid. Juiut* 

Pompeio et Crasso II. Coss. in qiia hoc Cxpionis judieiaria lex de Invent. I» 

tempcramento usus est, ut omnibus or- 49. est ServiOa judieiaria, 

dinibus satisfaceret, quod nulli judican- Calpurnia L. Qi^rNti Pit&mttti^, 

di potestas eriperetur. Itaque ex illa pl. Verr. iv. 25. Oflf. ii. 21. £a primum 

lege judicarunt Senatore», Equitet et latura est A. U. DCiV. aF^^^cimtu repe» 

e plebe TVibuni ^arii, Nam quod Vel- tundit^ ut si quis provincialis ma^tra- 

ki. ii.33.duobuflordinibu8judiciaaCot- tuscontra leges pecuniam in provinciA 

ta data dicuntur, id fit, quia trilHino- cepisset, ab eo repeti ex judicio possent. 

rum ordo non numeratur^ ut sexta Clas- Hac lege prima qucstio perpetua con- 

fis census Tulliani, v. Interpretes ad 1. fltituta cst. Ea ergo fuit oe pec. repet. 

c. Unde et interdum senatores tantum quam alie secutse sunt. Cic. in Bnito. 

et equites memorantur, ut pro Fonteio Calpurnia alia luit T. Cafyum^ 

c. 12. Ejus les^is sxpe mentio apud Ci- Pitonit, de ambitu, Lata est A. U. 

oeronem, t. c. Phil. i. 8. Agrar. i. 8. dclxxxvi. eo et M\ AciHo Clabrione 

Com. Fr. Sl. Coss. auctore senatu, quod eo anno 

AuRELiA lex commemoratur adQ. Fr. maf^us ambitns apparebat, ct C. Cor- 

i. 3. extr. quse videtur, quantum e con- nelius Tr. Plcbis de ambitu ferebat, 

textujndicarelicet, <feaffi6tftesanxts8et gravioresque justo poenas ei constitue- 

quod etiam videbatur Manutio ad 1. c. bat. ▼. pro C. Cornello p. 632. 633. 

£a cujus Aurelii fuerit, nondum reperi. Ejus mentio pro Mur. c. 23. In eadem 

AuREUS, fratris C. Jurehi Ctttee. oratione c. 32. hsec dicuntur: Senatut 

vid. C. Cotta leget. Centultum este/actum, ti mereede cor~ 

Cjecilia. h. Casciliut trib. pleb. Con- rupti obviam candidatit ittent, ti condu" 

sule Cicerone A. U. Dcxc. tiilit de am- eti teetarentur, ti gladitUorUmt vutgo 

titu legem, qua ejus poena imminuere- iocut tributimy et itemprandia ti vulg4 

•tnr, et ea constitueretur, quB aute pro* etteni data t contra le^em Calpumiam 

zimam le^m fhisset. Nam cum frater fachtm videri, Et post : ti factum tii 

ejus de ambitu reus factuB condemnatu8« sc. hujusmodi quid, ^in contra leg^em 

que esset, adeo sp-e tulit eam pomae tit, dubitare nemo potett. Dicltur etiam 

acerbitatem, quse fratriperferenda erat, Acilia Calpumia, sed apud Ciceronem 

«X lege recentissima, Calpnmia, ut de simpliciter Calpumia. Senatus Con- 

ea lege mitiganda cogitaret. Itaque sultum factum est paullo post, quo lex 

videbatur ea lege res judieatas rsscin- Calpurnia abrogaretur, pro Corn. i. p. 

dere velle. Sed, quantum e Cicero- 631. adq. l. vid. Ascon. De ea intelli-- 

9t eoiligere licet, non est periata, pro gendus Sallustius B. Cat. 18. luprimis 

Mla e. 22. 23. accurate de ea narrat Dio Cass. xxxvi. 

Cjbcilia DiDiA lata a Q. CeeciUo Me- p. 18. 

Ulio et T. IHdio Fivio Coss. A. U. dclv. Campaka ad AU. ii. 18. est JuKi Ca- 

utilissima civitati Rom. unde inter re- tafit, quam in Consulatu tulit de agro 

aedla reip. refertur a Cic. ad Att. ii. 9- Campano dividendo. vid. Agraria Julia. 

£^us duo capita apud Ciceronem inve- Carboh is tribumtia : nt populo eun- 

nioy alterum, de modo legum promui- dem tribunum creare lioeret, quotics 

gandarum. Phil. v. 3. TVibuni pleb. vellet. Ei restiterunt Scipio el Lselius. 

iuierunt de Provmait — num etiam Lael. 21. Est C. Carbonit trib. pl. dt 

ikme legem populut Rom. aeeepit f quid 7 quo v. Ind. Hist. 

promuigata fmtf quid? nonne ante Carbonis (ejusdem) et Silvani lex 

iata quam teripta 7 nonne antefactum tribunitia A. U. dclxiv. lata de civitate, 

vidimut, quam futurum quitquam eti ut, qui foederatis civitatibus adscriptl 

sutpieatut ? Vbi iex OeeiUa et IHdia 7 essent, et, cura hec lex ferretur, in Ita- 

ufnpromuigatioytrinundinum? fAt^TMm lia domicilium haberent, et sexaginta 

de duaimt rebut non una lege conjungen- diebus apud prsetoretn profiterentur, ti 

dis, quod dicebatur, per taturam ferre, cives Rom. optimo jure essent. pro 

pro Dofflo c. 20. Qua ett qutBto alia Arcbia c. 4. Dicitur etiam Plautia 

vitf qua tententia legit Otcili^ et Di- vel Piotia a Silvano, qui e faraiUa Plo- 

dUe, niti Juec, nc populo necetse tit in tia tu\t. 

conjunctit rebut compluribut, aut id Carbonis tabeiiaria, vid. Tabiilttriee 

fuodnolit accipere, aut id quod veiit, re- ieges. 

pudiarc 7 Manutio autem de Legg. pla- Cassia, de tenatu : qu« popuiijudida 

cet duas {uisse leges, quod non absur- Jhmatte dicitur, laudatur in Cornelian* 

dum est ; sed iiec necessarium est. Nam i. fragm. p. 634. Est ejusdem L. CatsH 

tfUA foit de modo legum fevendarum, Longini trib. plebis, a quo tabaUaiia 

c ^6 INDEX iBGVM. 

t * 

tul, atmonio Consul factiu esse dicitur, Trib. pl.) de damno ^injuria data, Ka 
vid. Agr. ii. 2. Eas leges attulit ambi- est, quam Cic. in Bruto c. 34. ejitr. appel- 
tio, utgradus esdent petitionis. Tulit lat de JustUia: pro quo quidara, non 
priraus accuratius ^/Ate^, tribunus pl. probante Grutero, legunt: tn/«Wa, vcl 
• A. Postumio Albino et Q. Fulvio Flacco injustitia. Omnibus, de damno injuria 
Coss. qui inde AnnoHs dictus est, quod dato, le^bus, quse ante erant latie, de- 
nomen familiie baesit. Liv. 1. xl. c. 44. rog^vit, ut ait Ulpianus I. xvin. a^ 
•et Manut. de Legg. c. 6. Nam etsi Livi- edictum. EJus reliquias a Caio et 
us 1. c. primum ab eo de ea re latum esse Ulpiano servatas illustravere Balduinus» 
-dicit: tamen idem, jam ante eum de Noodt,et docti viri ad Caium in Schul- 
tempore honorum pctendorum leges tingii Jurinpr. Ante Justin. p. m, 179« 
fttisse, dubitare nos non sinit xxv, 2. Aquillia C. Aqmllii Galli, Ciceronis 
Sed anni singulorum non definiti erant, familiaris, de dolo mah, quem tum tene- 
ut \ege Villii, verum universe, quae fletas ri putabat, cum aliud esset simulatum, 
matura csset honoribus petendis. Vid. aliud actumr Omnium malitiarum ever* 
Sigonius et Pighius, inpr. Dukerus, riculum hanc \egem appellat Cicero de 
ad Liv. 1. 1. c. c. Anni autem constituti N. D. iii. 30. cf. de Off. iii. 14. De hac 
sunt Villia lege, quasturie 31. cdilitati leze est comm. J. Svaresii Mendozae in 
37* praeture 40. consulatui 43. Nam Thes. Meermanni T. IL qui putat au- 
his annis Cicero hos mapstratus ^ssit, ctorem esse M. AquiUum Cons. A. U. 
c]tii, suo se quemque amio gessissc, prae- ocxxv. Sed hic Ciceroni familiaris esse 
dicat : nec audiendi, qui aut annum 27. non potuit. 

ut Zamoscius de Senat. p. m. 25. aut an- ArmiA in Verr. I. i. c. 42. de rehu* 
num25. ponunt, ut Dodwell. Prael. Camd. fuHo surrepHs non usu cafiendis : cujus 
Dicuntur hae leges etiam Annaria apud h«c verba ftierunt, quod surreptum erit, 
Festum et Lamprid. in Commodo c. 2. ejuseBtema auctoritas esto. v. Gell. xvii, 
Annalem tulit etiam- M. Pinarius Rusca 7. Verbum turreptum explicat Gothofre- 
Trib. pl. vid.' Cic. de Or. ii. 65. ex qua dus ad xil. tabb. et surreptum latius es- 
nihil restat : nec aetas e|us satis certa. se refurtivay cui jam in xii. Tab. aeter- 
de AmBitu.' Calpumiat Ciecilia, Fa' na auctoritas tribuitur. Tulit Tribunui 
Ma, Julia, lAcima, TuUia. quidam Atinius. Ejus in Institutionibus 

ANTONiiE. Ep. xii. 14. si vera lectio, et Pandecte aliquoties fit mentio. Vid. 
de iis legibus loquitur Cicero, de quibus Menardus ad Cicer. I. c. Qusstio fuit 
multa dicuntur in Philippica prima et inter JCtos veteres, auctore Q. Scaevola, 
•ecumla, quas in Consulatu secundo per utrum ea lex in prsteritum etiam, an in 
vim et contra auspicia tulit ; item quas fiiturum tantum valcret. vid. Gellius 1. 
e tabulis Caesaris dicebat se proferre, c. Balduinus Jurispr. Mudan. p. 281. 
quod convenerat in Senatu, qiiietis caii- 282. Menardus I. c. Ciccro quidem di- 
■a, acta Csesaris rata habere. Nominatim serte, loco citato, etan his legibus annu- 
memoraturyiM/tciaria, quam in Consu- merat, quae in posterum statuunt, ex 
latu cum Caesare tulit, Phil. i, 5. viii, 9. iisque docere suscipit, non posse a Prae- 

Apuleia, L, Satuminif trilsuni pl. de tore edici in preteritum. 

Majestate. Cic. de Orat. ii. 25. 49. A. U. AuLi Lex, ad Att. vi. 2. vid Gabinia, 

DCLi. lata, occasione motuum, qui Ro- AuRELiAestjudiciariaX/. ^r^/tt Cot- 

mae exorti sunt, cum Cimbri superatis ta, Cum, aprimis temporibusjudicio- 

Alpibus Q. Catuli exercitum invasis- rum, ea penes senatum fuissent, C. 

fent, et equites Romani relictis priesidiis Gracchus (v. Sempionia lex) tulit, ut 

Romam fd^issent, qua re imminuta po- propter avaritiam senatorum ad equites 

puli Rom. majestas videbatur. v. Pighius transferrentur. Hi ita severe judica- 

Jid h. a. bant, ut ipso Cicerone teste in Verr. 

Apuleia, ejusd. L. Satumini trib. pl. Act. i. c. 13. numquam eques in judici- 

A. U. DCLiii. pro Com. Balbo c. 21. Ea um aut suspicionem capts pecunias 

tulit de coloniis in Siciliam, Achaiam propter rem judicandam vocatus sit. 

Macedoniamque dedueendis, simul detu- Sed erant tamen iniquiores Senatui, et 

lit Marid, ut in singulas colonias temos reos senatores nimis cupide condcmna- 

cives crearet, hoc consilio, ut eo minus bant, in primis, si quem constabat, aut 

Jiuic rogationi C. Marius Consul resiste- in Senatu, aut in ma^stratu provinciali, 

ret. S^ ea lex perlata non est, ut e Ci- publicanis impudentibus non satis indul- 

eerone 1. c. intellip potest. De ceteris le- sisse. Itaque cum frastra Ie«:e Livia et 

l^ibus Apuleii popularibus, jam a Grac- PUiutia latum esset,ut equitibus et sena- 

chis promulfi^atis, v. Flor. iii. 16. Cic. de toribus essentcommunia judicia \ C. Sul- 

Lep. ii. 6. Nieuport. Hist. Rom. vii. 8. la tandem rcstituit senatoribus judicia. 

Apvleia Frumektaria. vid. Frumen- Sed ne tum quidem, ut e Cicerone» ia 

$ain9, primisque Verrinis, intelligi potei 

AvuiLUA (forte C. AquiUii Galli cte judicabanc. lUque^ cum diu pf 
fec iKDBlt LSG0tt. )7 

Jndiciis' esset conqnesta ; et ▼erendum plura capita habere potuit, qu» nemp# 

esset, ne seditioauft Trib. aliquis inde se- ad illum modum pertinerent. Ceterum 

ditionis raovendas occaaionem arriperet ; conf. h. 1. Acilia DtDU. 

le^em judiciariam tulit Cotta, Pnetor CxsARis Leoes, vid. Juiut, 

Ponipeio et Crasso II. Coss. in qiia hoc Cxpionis judieiaria lex de Invent. L 

t'iOipcramento usus est, ut omnibus or- 49« est ServiKa judieiaria, 

dinibus satisfaceret, quod nulli judican* Calpurnia L, CalpumH PwMitf tribv 

di potestas eriperetur. Itaque ex illa pl. Verr. iv. 25. Oflf. ii. 21. Ea primum 

lege judicarunt Senatores, Equites et latum est A. U. nciV. depeeunni repe^ 

e plcbe THbuni orarH. Nam quod VeU tututis, ut si quis provincialis ma^tra- 

ki. li.39.duobuBoidinibu8judiciaaCot- tus contra leges pecuniam in provinciA 

ta data dicuntur, id fit, quia triiHino- cepisset, ab eo repeti ex judicio possent. 

rum ordo non numeratuf^ ut sexta Clas» Hac lege prima quttstio perpetua con- 

iis censufl TuUiani, v. Interpretes ad L atituta cst. Ea ergo fuit de pec. lepet. 

c. Unde et interdum senatores tantum quam alise secutse sunt. Cic. in Bnito. 

et equites memorantur, ut pro Fonteio Calpurnia alia luit T. Cafynmrit 

c. 12. Ejus legis 89pe meutio apud Ci- Pitomty de ambitu» Liata est A. U. 

oeronem, t. c. Phil. i. 8. A«prar. i. 8. Dclxyxvi. eo et M', Acitia Clahritme 

Com. Fr. Sl. Coss. auctore senatu, quod eo anno 

Aurelia lex commemoratur adQ. Fr. magnus arobitns apparebat, ct C. Cor- 

i. 3. extr. quse videtur, quantum e con- nelius Tr. Plcbis de ambitu ferebat, 

textujndicare licet, d!?am6tfte sanxisse: ^ravioresque justo poenas ei constitne* 

quod etiam videbatur Manutio ad 1. e. bat. v. pro C. Cornelio p. 632. 633. 

£a cujus Aurelii fuerit, nondum reperi. Ejus mentio pro Mur. c. 23. In eadem 

AuRELis, fratris C. JurelH Cottee, orationec. 32. hec dicuntur: Senettut 

vid. C. OttttB leget, Ceiiuulhtm eteejactum, ri mereede cor^ 

Cjecilia. L. Caseiliustnh. pleb. Con- rupti ebviam candidatis issent, ri condu" 

lule Cicerone A. U. dcxc. tuiit de am- eti seetarentur, ri gladicUorihus vulgo 

Mu legem, qua ejus poena imminuere- tocus tributim, et itemprandia ri vulg4 

tur, et ea constitueretur, quB ante pro* esseni deUa ; eontra leg-em Calpumiam 

zimam le^m fbisset. Nam cum frater factum videri. Et post : ri Jacium sit 

ejus de ambitu reus factus condemnatu»» sc. hujusmodi quid, quin eontra lef^em 

que esset, adeo sppre tulit eam pcpnae rit, dubitare nemo potest. Dicitur etiam 

acerbitatem, quse fratriperferenda erat, Acilia Calpumia, sed apud Ciceronem 

ex lege recentissima, Calpnmia, ut de slmpliciter CalpurTiia. Senatus Con- 

ea lege mitiganda cogitaret. Itaque sultum factum est paullo post, quo lex 

videbatur ea lege res judicatas rsscin- Calpumia abrogaretur, pro Corn. i. p. 

dere velle. Sed, quantum e Cicero« 631. adq. 1. vid. Ascon. De ea intelli-- 

9t eoiligere Kcet, non est peilata, pro gendus Sallustius B. Cat. 18. luprimii 

^Ua e. 23. 23. accorate de ea narrat Dio Cass. xxxvi. 

CjBCiLiA DiDiA lata a Q. Csecitie Me- p. 18. 

UUo et T. IHdio f^hfio Coss. A. U. dclv. CAMPAifA ad Att. ii. 18. est JuHi Ces» 

utilissima civitati Rom. unde inter re- saris, quam in Consulatu tulit de agro 

media reip. refertur a Cic. ad Att. il. 9. Campano dividendo. vid. Agraria Julia. 

^us duo capita apud Ciceronem inve- Carboh is trihumtia : nt populo eun* 

nio, altenmi, de modo iegum promui- dem tribunum creare lioeret, quotics 

gandarum. Phil. v. 3. Tritntm pleb. vellet. £i restiteront Scipio et Laelius. 

tulerunt de Provineiit — num etiam Lael. 21. Est C. Carbonis trib. pl. dt 

haste legrem populus Rom. aeeepit f pridf quo v. Ind. Hist. 

pramulgata Jmtf quid? nonne ante Carbonis (ejusdem) et Silvani lex 

itUa quam scripta T nonne ante/actum tribunitia A. U. dclxiv. lata de ciuitate, 

sndimut, guam futurum quisquam est ut, qui foederatis civitatibus adscripti 

eutpieatus ? Vbi lex CafeiHa et IHdia ? essent, et, cum Iubc lex ferretur, in Ita- 

ubipromuigatio, trinundinum ? alterum Ba domicilium haberent, et sexaginta 

de duabus rebus non una lege conjungen- diebus apud prsetorein profiterentur, ii 

dit, qaod d.\ce\MLtuT,persaturam ferre, cives Rom. optimo jure essent. pro 

pro Domo c. 20. ^a est quetso alia Archia c. 4. Dicitur etiam Plautia 

vis, qua sententia legis Caciiie et Di- vel Ptotia a Stlvano, qui e farailia Plo- 

diee, niri heec, ne populo necesse sit in tia ^it. 

ecnjuncHs rebus cojnpiuribus, aut id Carbonis tabeitaria, vid. Tabeilari^ 

fuodnolit aceipere, aut id quod velit, re- ieges. 

pudiare ? Manutio autem de Legg. pla- Cassia, de tenatu : tfam popuiijudieia 

cet duas fuv * ""'i non absur-* ^^rmaM^ «fid^ur, laudatur in Cornelian* 

~ est ; r ^ est. Nam i. fragm. p. 634. Est ejusdem L. CatsH 

ta^ Tndarum, Longim trib. plebis, a quo tabaUaiia i 16 INDEX iSGVM. 

tul, anMnto Consul factiu esse dicitur, Trib. pl.) de damno ^injuria dato, ISa 
vid. Agr. ii. S. Eas ieges attulit ambi- est, quam Cic. in Bruto c. 34. e&tr. appel- 
tio, ut ^adus essent petitionis. Tulit lat de JusHtia : pro quo quidaniy non 
•priraus accuratius yiitius, trihvjnus pl. probante Grutero, legunt : in/Mna, vel 
. A. Postumio Albino et Q. Fulvio Flocco tnjustitia. Omnibus, de damno injuria 
Cofis. qui inde ^nnaUs dictus est, quod dato, legibus, quse ante erant iatie, de- 
nomen familiie baesit. Liv. 1. xl. c. 44. rogavit, ut ait Ulpianus 1. xvm. ad 
-et Manut. de Leg^. c. 6. Nam etsi Livi. edictum. £jus reliquias a Caio et 
us 1. c. primum ab eo de ea re latum esse Ulpiano servatas illustravere Balduinus, 
•dicit: tamen idem, jam ante eum de Noodt,et docti viri ad Caium in Schul- 
tempore honorum pctendorum leges tin^i Jurispr. Ante Justin. p. m. 179- 
fuisse, dubitare nos non sinit xxv, 2. Aquillia C. AquilHi Gallij Ciceronis 
Sed anni singulorum non definiti erant, familiaris, de dolo mala, quem tum tene^ 
ut lege Villii, verum universe, quae letas ri putabat, cum aliud esset simulatum, 
Diatura csset honoribus petendis. Vid. aliud actumr Omnium malitiarum ever- 
Sigonius et Pighius, inpr. Dukerus, riculum hanc legem appeilat Cicero de 
ad Liv. 1. 1. c. c. Anni autem constituti N. D. iii. 30. cf. de Off. iii. 14. De hac 
sunt Villia lege, quffisturae 3L cdilitati lege est' comm. J. Svaresii Mendozie in 
37> pneturs 40. consulatui 43. Nam Thes. Meermanni T.IL qui putat au- 
his annis Cicero hos mapstratus ^ssit, ctorem esse M. Aquilium Cons. A. U. 
qiii, 8U0 se quemque aamo gessisse, prae- ocxxv. Sed hic Ciceroni familiaris esse 
dicat : nec audiendi, qui aut annuin 27. non potuit. 

«t Zamoscius de Senat. p. m. 25. aut an- ArmiA in Verr. 1. i. c. 42. de rehus 

num25. ponunt, ut Dodwell. Prsi. Camd. furto surreptis non usu cafiendis : cujus 

•Dicuntur hs leges etiam Annarue apud hsc verba nierunt, quod surreptum erit, 

Festum et Lamprid. in Commodo c. 2. ejusatema auct&ritas esto. v. Gell. xvii, 

Annalem tulit etiam* M. Pinarius Rusca 7. Verbum turreptum explicat Gothofre- 

Trib. pl. vid.' Cic. de Or. ii. 65. ex qua dus ad xil. tabb. ct surreptum iatius es- 

nihil restat : nec stas e)us satis certa. se refurtiva, cui jam in xii. Tab. leter- 

de Ambitu.- Calpurriiay QecUia, Fa- na auctoritas tribuitur. Tulit Tribnnui 

Ua, Julia, Licinia, Tullia, quidam Atinius. Ejus in Institutionibus 

Antonia. Ep. xii. 14. si vera lectio, et Pandecte aliquoties fit mentio. Vid. 

de iis lepbus loquitur Ciccro, de quibus Menardus ad Cicer. 1. c. Queestio fuit 

multa dicuntur in Philippica prima et inter JCtos veteres, auctore Q. Scsvoia, 

lecunda, quas in Consulatu secundo per utrum ea lex in prsteritum etiam, an in 

vim et contra auspicia tulit ; item quas fiiturum tantum valcret. vid. Gellius 1. 

.e tabulis Caesaris dicebat se proferre, c. Balduinus Jurispr. Mucian. p. 28 L 

quod convenerat iu Senatu, quietis caii- 282. Menardus i. c. Cicero quidem di- 

•a, acta Cssaris rata habere. Nominatim serte, loco citato, eAm his legibus annu- 

memoraturyWtciaria, quam in Consu- merat, qus in posterum statunnt, ex 

latu cum Cssare tuUt, Phil. i, 5. viii, 9. iisque docere suscipit, non posse a Prs- 

AptJLEiA, L, Satumini, tribuni pl. de tore edici in ppsteritum. 
Majestate, Cic. de Orat. ii. 25. 49. A. U. Auli Lex, ad Att. vi. 2. vid Gabinia. 
DCLi. lata, occasione motuum, qui Ro- AunELiAestjudiciariaX/. ^rWtt CW- 
ms exorti sunt, cum Cimbri superatis ta. Cum, aprimis temporibusjudicio- 
Alpibus Q. Catuli exercitum invasis- rum, ea penes senatum fuissent, C. 
•ent, et equites Romani relictis prssidiis Gracchus (v. Sempionia lex) tulit, ut 
•Romam fdgtssent, qua re imminuta po- propter avaritiam senatorum ad equites 
puli Rom. ma^estas videbatur. v. Pighius transferrentur. Hi ita severe judica- 
jiA h. a. bant, ut ipso Cicerone teste in Verr. 

Apuleia, ejusd. L. Satumini trib. pl. Act. i. c. 13. numquam eques in judici- 
A. U. DCLiii. pro Com. Balbo c. 21. Ea um aut suspicionem capts pecunia 
tulit de eoUmns in SiciUam, Achaiam propter rem judicandam vocatus sit. 
Macedoniamque dedueendis, simnl detu- Sed erant tamen iniquiores Senatui, et 
lit Marid, ut in sin^las colonias temos reos senatores nirois cupide condcmna- 
cives crearet, hoc consilio, ut eo minus bant, in primis, si quem constabat, aut 
Jiuic rogationi C. Marius Consul resiste- in Senatu, aut in ma^stratu provinciali, 
ret. S^ ea lex perlata non est, ut e Ci- publicanis impudentibus non satis indul- 
cerone 1. c. inteUigi potest. De ceteris le- sisse. Itaque cum frustra lej^e Livia et 
l^ibus Apuleii popularibus, .iam a Grac- Ptoutialatumesset^utequitibusetsena- 
chis promulf^tis, v. Flor. iii. 16. Cic. de toribus essentcommuniajudicia; C. Sul- 
Leff. li. 6. Nieuport. Hist. Rom. vii. 8. la tandem rcstituit senatoribus judicia. 
APVtEiA FRUMfeNTARiA. vid. Frumen- Sed ne tum quidem, ut e Cicerone» in 
iariff, primisque Verrinis, intelligi potest, re- 

AvuiixlA (fort« C. A^ilUi Calli cte judicabanc. Itaque^ cum diu plebs de INDBlt LBGUIt. I7 

JncBcfis' esset conqaesta ; et verendum plura cftpita habere pbtuit, qu» nempt 

esset, ne seditiosus Trib. aliquis inde s«- ad illum modum pertinerent. Ceteram 

ditionxs movendse occa^onem aniperet ; conf. h. 1. Acilia Didia. 

leg^em judiciariam tuiit Cotta, Prsrtor Casaris Leges, vid. JuH^. 

Pompeio et Crasso II. Coss. in qiia hoc Cxpionib judieiaria lex de Invent. L 

tempcramento usus est, ut omnibus or- A9» est ServUia judieiaria, 

dinibus satisfaceret, quod nulli judican- Calpubnia L. OBUpumH Ptimtf tribv 

di potestas eriperetur. Itaque ex illa pl. Verr. iv. 25. Off. ii. 21. £a primum 

lege judicarunt Senaiares, Equitet ct latum est A. U. BCiV. de pecunm repe* 

e plcbe TVihuni dtrairii. Nam quod Vel- iundis, ut si quis provincialis mafistra- 

lei. ii.32.duobu8ordinibuBjudiciaaCot- tus contra legcs pecuniam in provinctA 

ta data dicuntur, id fit, quia tribuno- cepisset, ab eo repeti ex judido possent. 

rum ordo non numeratur^ ut sexta Claso Hac lege prima questio perpetua con- 

■is census TuUiani, v. Interpretes ad 1. «tituta est. £a ergo fuit de pec. repet. 

c. Unde et interdum senatores tantum quam alis secutc sunt. Cic. in Bnito. 

et equites memorantur, ut pro Ponteio Calpurnia alia fuit C CafymmU 

c. 13. E)us legis sirpe mentio apud Ci- Pitonit, de ambiiu. Lata est A. U. 

oeronem, t. c. Piiil. i. 8. Agrar. i. 9. DCLXXXVi. eo et ^*. Acilu^ Clabriane 

Corn. Fr. S1. Coss. auctore senatu, quod eo anno 

AuRELiAlexcommemoraturadQ. Pr. magnus ambitus apparebat, et C. Cor- 

i. 3. extr. qu» videtur, quantum e con- neliua Tr. Plebis de ambitu ferebat, 

textu jiuticare licet, de cmbiiu sanxisset gravioresque justo poenas ei constitue- 

quod etiam videbatur Manutio ad 1. c. bat. v. pro C. Cornelio p. 632. 633. 

£a cujuB Aurelii fuerit, nondum reperi. £jus mentio pro Mur. c. 23. In eadem 

AuRELis, fratris C ^lurehi CeiteB» orationec. 32. hfec dicuntur: Senatut 

vid. C 0>ti€B leges, ^ Centuihim ettefaeium, ti mereede ctnr» 

CxciLiA. X/. GreiKtt^trib. pleb. Con* rupH ohviam candidatis isteni, ti cendu" 

Bule Cicerone A. U. Dcxc. tulit de am- cti teetarentur, ti gladiaiorihut vulgo 

Hiu legem, qua ejus poena iraminuere- iocut iributim, ei itemprandia ti vulg4 

•tnr, et ea constitueretur, quB ante pro« etteni data : conira leg-em Calpumiam 

ximam legem fuisset. Nam cum frater factum videri. £t post : ti factum tii 

ejus de ambitu reus factus condemnatuA* sc. hu^usmodi quid, quin conira legem 

que esset, adeo aegre tolit eam pcena tit, dubitare nemo poteti. Dicitur etiam 

acerbitatem, qus fratriperferenda erat, Acilia Calpumia, sed apud Ciceronem 

ex le^e recenlissima, Calpumia, ut de simplidter Calpumia. Senatus Con- 

ea lege mitiganda cogitaret. Itaque Bultum factum est paulio post, quo lex 

videbatur ea lege res jndicatas rasdn- Calpumia abrogaretur, pro Corn. i. p. 

dere velle. Sea, quantum e Cicero- 631 . ad q. I. vid. Ascon. De ea intelli-- 

•e eolligere licet, non cst peilata, pro g«ndus Sallustius D. Cat. 18. Inprimis 

^Ua c. 29. 23. accurate de ea narrat Dio Cass. xxxvi. 

CsciLiA DiDiA lata a Q, CscUio Me- p. 18. 

UUo et T. Dtdio Vhno Coss. A. U. dclv. Campaita ad Att. ii. 18. est JuiM, Ca- 

utilissima dvitati Rom. unde inter re- tarit, quam in Consulatu tulit de agro 

meeEa reip. refertur a Cic. ad Att. ii. 9* Campano dividendo. vid. Agraria Julia. 

Bjm duo capita apud Ciceronem inve- Carbovis iribttmiia : ot populo eun- 

nio, akenmd, de modo legum promul' dem tribunum creare liocret, quoties 

gandarttm. Phii. v. 3. Tribieni pleb. vellet. £i rcBtiterant Sdpio el Lslius. 

tuUrunt de JProvineiit — num etiam Lael. 91. £8t C. Carbonit trib. pl. d« 

hemc legem populits Rom. €tccepii ? quidT quo v. Ind. Hist. 

promullgata fuit? quid? nonne anie Carbonis (e)usdem) et Silvani lex 

ktia qnam tcripia? nonne antefactum tribunitla A. U. xklxiv. lata de civitate, 

vidimue, quam futurum quitquam ett ut, qui foederatis civitatibus adscripti 

eutpicaiut ? Ubi tex Caeilia ei JMdia ? tssent, et, cum hec lex ferretur, in Ita- 

uMprpfntUgatioytrinundinum? tAt^Txim lia domicilium haberent, et sexaginta 

de duaimt rebut non una lege eonfungen- diebus apud pnetorem profiterentur, it 

dis, quod dicebatur, ptfr saturam ferre, civefl Rom. optimo jure essent. pro 

pro Domo c. 20. QuiB est quaso alia Archia c. 4. Didtur etiam Plautia 

vis, qua sententia legis Cetcilim et Di" vel Ptotia a Silvano, qui e familia PIo- 

dies, nisi heec, ne populo necesse sit in tia ^it. 

conjuncHs rebus cofnpluribtts, aui id Carbonis tabellaria, vid. Tabellariet 

quodnoHi accipere, aut id quod velit, re- ieges. 

pudiare ? Manutio autem de Legg. pla- CasSIA, de tenatu : quse populijudSeia 

cet duas fuisse leges, quod non absur- Jhmasse dicitur, laudatur in Cornetiana 

dum est ; sed nec necessarium est. Kam i. fragm. p. 634. £st ejusdem L. Cassii 

4|Hia fttit de modo legum fefendarum, Longini trib. plebiB, a quo tAbaUaiift 

c 16 INDEX LBGUM. 

•ul, awM $uo Cotisul factus«8se didtur, Trib. pl.) de damno 4njur%a data, Ba 

vid. A^. ii. 3. Eas leges attulit ambi- est, quam Cic. in Bruto c. 34. extr. appei- 

tio, ut ^adus esSent petitionis. Tulit lat de JusHtia : pro quo quidani, non 

-primus accuratius ^/iiu^, tribunus pl. probante Grutero, legunt : injuriatvel 

• A. Postumio Albino et Q. Fulvio Flacco mjttstitia. Omnibus, de damuo injuria 

Coss. qui inde AnnaUs dictus est, quod dato, legibuB, qua ante erant latie, de- 

nomen familiae baesit. Liv. 1. xl. c. 44. ro^vit, ut ait Ulpianus 1. xviii . ad 

«t Manut. de Le^g^. c. 6. Nara etsi Livi. edictum. £jus reliquias a Caio et 

us 1. c. primum ab eo de ea re latum esse Uipiano servatas illustravere Baiduinus, 

■dicit.* tamen idem, jam ante eum de Noodt,et docti viri ad Caium in Schul- 

tempore honorum pctendorum le^s ting^i Jurispr. Ante Justin. p. m. 179* 

fuisse, dubitare nos non sinit xxv, 2. Aquillia C. AquUlii GalU, Ciceronis 

Sed anni singulorum non definiti erant, familiaris, de dolo nuilo, quem tum teno- 

ut lege ViUii, verum untverse, quae ffitas ri putabat, cum aliud esset simulatum, 

inatura csset honoribus petendis. Vid. aliud actum. Omnium malitiarum ever- 

Sigonius et Pighius, inpr. Dukerus, riculum hanc legem appellat Cicero de 

ad Liv. 1. 1. c. c. Anni autem constituti N. D. iii. 30. cf. de Off. iii. 14. De hac 

sunt Villia lege, quasturae 31. aedilitati leze est comm. J. Svaresii Mendozae in 

37. praeturae 40. consulatui 43. Nam Thes. Meermanni T. II. qui putat au- 

his annis Cicero bos magistratus gessit, ctorem esse M, AquiHum Cons. A. U. 

■qui, auo se quemquc anno gessissc, pras- Dcxxv. Sed hic Ciceroni familiaris essc 

dicat : nec audiendi, qui aut annuiii S7. non potuit. 

ut Zamoscius de Senat. p. m. 25. aut an- Atinia in Verr. 1. i. c. 42. de rebus 
num25. ponunt, ut Dodwell. Prael. Camd. ^««'^o surreptis non usu capiendis .* cujus 
Dicuntur hae leges etiam Annaria apud haec verba Aierunt, quod surreptum erit, 
Festum et Lamprid. in Commodo c. 2. ejuseetema auctoritas esto. v. Gell. xvii, 
AnntUem tulit etiam- M. Pinarius Rusca 7. Verbum surreptum explicat Gothofre- 
Trib. pl. vid.' Cic. de Or. ii. 65. ex qua dus ad xii. tabb. et surreptum latius es- 
nihil restat : nec setas ejus satis certa. se refurtiva, cui Jam in xii. Tab. aeter- 
de Ambitu.' Calpurnia, Ceecilia, Fa- na auctoritas tribuitur. Tulit Tribunus 
ita, Julia, lAcinia, Tultia, quidam Atinius. Ejus in Institutionibus 

Antonia. Ep. xii. 14. si vera lectio, et Pandecte aliquoties fit mentio. Vid. 
de iis legibus loquitur Cicero, de quibus Menardus ad Cicer. 1. c. Quaestio fuit 
multa dicuntur in Philippica prima et inter JCtos veteres, auctore Q. Scaevola, 
iecunda, quas in Consulatu secundo per utrum ea lex in praeteritum etiam, an in 
vim et contra auspicia tulit ; item quas futurum tantum valcret. vid. Gellius 1. 
.« tabulis Cesaris dicebat se proferre, c Balduinus Jurispr. Mucian. p. 281. 
quod convenerat iu Senatu, quietis caii- 282. Menardus 1. c. Ciccro quidem di- 
sa, acta Cssaris rata habere. Nominatim serte, loco citato, e&m his legibus annu- 
memoraturytt^ftciarux, quam in Consu- merat, quae in posteruiri statuunt, ex 
latu cum Caesare tulit, Phil. i, 5. viii, 9. iisque docere suscipit, non posse a Prae- 

Apuleia, Zi. Satumini, tribuni pl. de tore edici in preteritum. 
Majestate. Cic. de Orat. ii. 25« 49. A. U. Auli Lex, ad Att. vi. % vid Gabinia, 
DCLi. lata, occasione motuum, qui Ro- AuRELiAestjudiciariaX/. yiFur«/it Cot- 
mae exorti sunt, cum Cimbri superatis ta. Cum, aprimistemporibusjudiGio- 
Alpibus Q. Catuli exercitum iuvasis- rum, ea penes senatum fiiissent, C. 
sent, et equites Romani relictis prssidiis Gracchus (v. Sempronia lex) tulit, ut 
Romam fu^ssent, qua re imminuta po- propter avaritiam senatorum ad equites 
puli Rom. ms^estas videbatur. V. Pighius transferrentur. Hi ita severe judica- 
aA h. a. bant, ut ipso Cicerone teste in Verr. 

Apuleia, e]usd. L. Satumini trib. pl. Act. i. c. 13. numquam eques in judici- 
A. U. DCLiu. pro Com. Balbo c. 21. £a um aut suspicionem captae pecunias 
tulit de colonns in Siciliam, Achaiam propter rem judicandam vocatus sit. 
3facedoniamque deducendis, simul detu- Sed erant tamen iniquiores Senatui, et 
lit Marid, ut in singulas colonias temos reos senatores nimis cupide condemna- 
cives crearet, hoc consilio, ut eo minus bant, in primis, si quem constabat, aut 
^uic rogationi C. Marius Consul resiste- in Senatu, aut in mapstratu provinciali, 
Kt. S^ ea lex perlata non est, ut e Ci- publicanisimpudentibus non satis indul- 
cerone 1. c. intelligi potest. De ceteris le- sisse. Itaque cum frustra le":e lAvia et 
^bus Apuleii popularibus, .iam a Grac- jP/at<dalatumesset,utequitibusetsena- 
chis promulf^tis, v. Flor. iii. 16. Cic. de toribus essentcommuniajudicia; C. Sul- 
Lep. ii. 6. Nieuport. Hist. Rom. vii. 8. la tandem restituit senatoribus judicia. 
Apihleia Frum&iitaria. vid. FrumcT^ Sed ne tum quidem, ut e Cicerone, in 
iarise. primisque Verrinis, intelligi potest, re- 

AguiiXiA (fort« C Aquillii Galii cte judicabant. Itaque, cum diu plebs dt iKDBlt LBGVlt. I7 

JnSclts' esset conqaesta ; et verendum plura capita habere potult, qua netnpt 

esset, ne seditiosuK Trib. aliquis inde se- ad illum modum peitinerent. Ceteram 

ditionis movendie occasionem arriperet ; conf. h. 1. Acilia Didia. 

le^em judiciariam tulit Cotta, Prsrtor CasaRis Leges, vid. JuH^, 

Pompeio et Crasso II. Coss. in qiia boc Cxpioni§ judieiaria lex de Invent. i. 

temperamento usus est, ut omnibus or- 49* est Servilia judieiaria. 

dinibus satisfaceret, quod nulli judican- Calpurnia L, QUpumu Ptimtf trib-. 

di potestas eriperetur. Itaque ex illa pl. Verr. iv. 25. Off. ii.21. £a primum 

lege judicarunt Stnatores, Eqmtet et latum est A. U. DCiV. de pecunHs repe* 

e plebe Trihuni eBrarn. Nam quod Vel- tundiSf ut si quis provincialis mafistra- 

lei. ii. SS.duobusordimbuBjudiciaaCot- tus contra leges pecuniam in provinct4 

ta data dicuntur, id fit, quia tribuno- cepisset, ab eo repeti ex judicio possent. 

rum ordo non numeratur^ ut sexta Clas» Hac lege priroa questio perpetua con- 

■is census TuUiani, v. Interpretes ad 1. «tituta est. £a ergo fiiit de pec. repet. 

c. Unde et interdum senatores tantum quam alis secutc sunt. Cic. in Bnito. 

et equites memorantnr, ut pro Fonteio Calpurnia alia fuit C Cafyumii 

c. 13. E)us legis ssrpe mentio apud Ci- Pitonit, de ambiiu, Lata est A. U. 

oeroneni, t. c. Pbil. i. 8. Agrar. i. S. dclxxxvi. eo et M\ Acili» Clahriime 

Com. Fr. 31. Coss. auctore senatu, quod eo anno 

AuRELiAlexcommemoraturadQ. Pr. magnus ambitus apparebat, et C. Cor- 

i. 3. extr. qu» videtur, quantum e con- nelius Tr. Piebis de ambitu ferebat, 

textu jiidicare licet, de ambiiu sanxisse; ^avioresque justo poenas ei constitue- 

quod etiam videbatur Manutio ad 1. c bat. v. pro C. Comelio p. 632. 633. 

£a cujus Aurelii fuerit, nondum reperi. £jus mentio pro Mur. c. 23. In eadem 

AuREUA, fratris C AurelU Oata. oratione c. 32. bec dicuntur: Senattu 

vid. C CottiB leges. Cetuuthtm esse/aetum, si mercede cor^ 

Cacilia. L. Caseilius trib. pleb. Con- rupti ehtnam candidatis issent, si cendu" 

iule Cicerone A. U. Dcxc. tnlit deam- cti seetarentur, si g-ltuUatoribus vulgo 

Mu legem, qua ejus pcena imminuere- locus tributim, et item prandia si vulg4 

tar, et ea constitueretur, quB ante pro- esteni data t eontra le^em Calpumiani 

zimam legem fuisset. Nam cum frater factwn videri. Et post : si factum sii 

c^us de ambitn reus factus condemnatu»» sc. hu^usmodi quid, guin contra leg^em 

que esset, adeo aegre tulit eam pcen» sit, dubitare nemo potest. Dicttur etiam 

aoerbitatem, qus fratriperferenda erat, Acilia Calpurrtia, sed apud Ciceronem 

ex lege recentissima, Calpnmia, ut de simplidter Calpumia. Senatus Con- 

ea lege mitiganda cogitaret. Itaque sultum factura est paullo post, quo lex 

videliatur ea lege res jndicatas rescin- Calpuraia abrogaretur, pro Corn. i. p. 

dere velle. Sea, quantum e Cicero- 631. adq. I. vid. Ascon. De ea intelli-- 

•e eolligere licet, non est peilata, pro gendus Sallustius D. Cat. 18. Inprimis 

iSuUa e. S{2. 23. accurate de ea narrat Dio Cass. xxxvl. 

Cscilia D101A lata a Q. CmciUio Me» p. 18. 

UUo et T. Didh f^hno Coss. A. U. dclv. Campaita ad Att. ii. 18. est JuHi Ca- 

utilissima ci^tad Rom. unde inter re- «am, quam in Consulatu tulit de agro 

nedia reip. refertur a Cic. ad Att. ii. 9. Campano dividendo. vid. Agraria Julia. 

fjus duo capita apud Ciceronem inve- Carbovis tribumiia: ot populo eun- 

nio, alterum, de modo legum promul- dem tribunum creare liocret, quoties 

gandarum. Pbil. v. 3. Tribwni pleh. vellet. £i rettiterunt Scipio el Laelius. 

tulerunt de Provincns — num etiam Lsel. 21. Est C Carbonis trib. pl. d« 

hanclegrempopulus Rom. aceepit ? quid? quo v. Ind. Hist. 

promtulgata jmt? quid? nonne ante Carbonis (ejusdem) et Silvani lex 

iata quam scripta ? nonne antefactum tribunitla A. U. dclxiv. lata de ciuitate, 

vidimus, quam futurum quisfuam est ut, qui fcederatis civitatibus adscriptl 

sustphatus ? Ubi lex Caeilia et JMdiq ? essent, et, cura bec lex ferretur, in Ita- 

ubi promulgiUio, trinundinum ? tAterum lia domicilium haberent, et sexapnta 

de duabus rebus non una lege conjungen- diebus apud prntorem piofiterentur, ii 

4f M*, quod dicehxtur, per saturam ferre, cives Rom. optimo jure essent. pro 

pro Domo c. 20. QuiE est guteso aiia Archia c. 4. Dicitur etiam Plautia 

viSf qute sententia legis Cgciliff et Di- vel Ptotia a Silvano, qui e famiUa Plo- 

di^e, nisi heec, ne populo necesse sit in tia ^it. 

conjuncfis rebus compluribtts, aut id Carbonis tabellaria, viA. Takellarim 

fuodnolit accipere, aut id quod velit, re^ leges. 

pudiare ? Manutio auteui de Le^. pla- CasSIA, de senatu : quse populijudSeia 

eet duas Aiisse leges, quod non absur- ,;0rma««^ «^lur, laudatur in Coraeliana 

dum est ; sed nee necessarium est. Kam i. fra^. p. 634. Est ejusdem L. Cdssii 

<inia fttit de modo le|pim ferendarum^ Longini trib. plebis, a quo tftbaUaiift Ji6 INDEX LBGUHt. 

•ul, atmo 9U0 Consul factiu esse didtur, Trib. pl.) dt damno ^injuria daio. B« 
vid. Agr. ii. 2. Eas leges attulit ambi- est, quam Cic. in Bruto c. 34. extr. appcl- 
tio, ut ^radus esSent petitionis. Tulit lat de JusHtia ; pro quo quidain, non 
primus accuratius ^/AW, tribuDus pl. probante Grutero, leg^nt: ir^uria,\«\ 
• A. Postumio Albino et Q. Fulvio Flacco tryustitia. Omnibus, de damuo injuria 
Coss. qui inde AnnaUs dictus est, quod dato, legibuB, qus ante erant latie, de- 
nomen familie haesit. Liv. l. xl. c. 44. ropvit, ut ait Ulpianus 1. xvin. ad 
-ct Manut. de Legg^. c. 6. Nam etsi Livi- edictum. Ejus reliquias a Caio et 
us 1. c. primum ab eo de ea re latum esse Ulpiano servatas illustravere Baiduinus, 
dicit: tamen idem, jam ante eum de Noodt,et docti viri ad Caium in Schul- 
tempore honorum pctendorum le^ ting^i Jurispr. Ante Justin. p. m. 179. 
fuisse, dubitare nos non sinit xxv, 2. Aquillia C. AquUhi Galli, Ciceronis 
Sed anni singulorum non definiti erant, ^amiliaris, de dolo malo, quem tum ten<5- 
ut lege ViUii, verum universe, quae ffitas ri putabat, cum aliud esset simulatum, 
inatura csset honoribus petendis. Vid. aliud actum. Omnium malitiarum evei- 
Sigonius et Pighius, inpr. Dukerus, riculum hanc legem appellat Cicero de 
ad Liv. 1. 1. c. c. Anni autem constituti N. D. iii. 30. -cf. de Off. iii. 14. De hac 
sunt Villia lege, quaesturae 31. aedilitati leze est comm. J. Svaresii Mendozae in 
37* praeturae 40. consulatui 43. Nam Thes. Meermanni T. II. qui putat au- 
his annis Cicero hos mapstratus gessit, ctorem esse M. Aquilium Cons. A. U. 
qui, suo se qnemque anno gessisse, prae- Dcxxv. Sed hic Ciceroni familiaris esse 
dicat : nec audiendi, qui aut annuni 37. uon potuit. 

ut Zamoscius de Senat. p. m. 25. aut an- Atinia in Verr. 1. i. c. 43. de rebus 
num35. ponunt, ut Dodwell. Prael. Camd. furto surreptis non usu capiendis : cujus 
Dicuntur hae leges etiam Annaria apud hcec verba Aierunt, quod surreptum erit, 
Festum et Lamprid. in Commodo c. 3. ^sestema auctoritas esto, v. Gell. xvii, 
Annalem tulit etiam- M. Pinarius Rusca 7. Verbum surreptum explicat Gothofre- 
Trib. pl. vid.' Cic. de Or. ii. 65. ex qua dus ad xii. tabb. et surreptum latius es- 
nihil restat : nec setas e)us satis certa. se refurtiva, cui jam in xii. Tab. aeter- 
de AmBitu. Calpumiay CiBcilia, Fa- na auctoritas tribuitur. Tulit Tribunus 
Ha, Julia, lAcinia, TulHa, quidam Atinius. £jus in Institutionibus 

ANTONiiE. Ep. xii. 14. si vera lectio, et Pandecte aliquoties fit mentio. Vid. 
de iis legibus loquitur Cicero, de quibus Menardus ad Cicer. 1. c. Quaestio fuit 
multa dicuntur in Philippica prima et inter JCtos veteres, auctore Q. Scaevola, 
iecumla, quas in Consulatu secundo per utrum ea lex in praeteritum etiam, am in 
vim et contra auspicia tulit ; item quas fiiturum tantum valcret. vid. Gellius 1. 
e tabulis Caesaris dicebat se proferre, c. Balduinus Jurispr. Mucian. p. 281. 
quod convenerat iu Senatu, quietis can- 382. Menardus 1. c. Ciccro quidem di- 
sa, acta Cssaris rata habere. Nominatim serte, loco citato, e&m his legibus annu- 
memoraturyu</tWaria, quam in Consu- merat, quae in posteruih statuunt, ex 
latu cum Ciesare tulit, Phil. i, 5. viii, 9. iisque docere suscipit, non posse a Prae- 

Apuleia, L, Satumini, tribuni pl. de tore edici in praeteritum. 
Majestate. Cic. de Orat. ii. 35. 49. A. U. AuLi Lex, ad Att. vi. 3. vid Gabinia. 
DCLI. lata, occasione motuum, qui Ro- AuRELiAestjudiciariaX/. y^ure/it Cot- 
mae exorti sunt, cum Cimbri superatis ta. Cum, aprimis temporibusjudicio- 
Alpibus Q. Catuli exercitum invasis- rum, ea penes senatum fiiissent, C. 
tent, et equites Romani relictis praesidiis Gracchus (v. Sempronia lex) tulit, ut 
-Romam {ii|^ssent, qua re imminuta po- propter avaritiam senatorum ad equites 
puli Rom. ms^estas videbatur. V. Pighius transferrentur. Hi ita severe judica- 
■ad h. a. bant, ut ipso Cicerone teste in Verr. 

Apuleia, ejusd. L. Satumini trib. pl. Act. i. c. 13. numquam eques in judici- 
A. U. DCLiu. pro Com. Balbo c. 31. £a um aut suspicionem captee pecunias 
tuiit de colomis in Siciliam, Achaiam propter rem judicandam vocatus sit. 
Macedoniamque deducendis, simul detu- Sed erant taroen iniquiores Senatui, et 
lit Mario, ut in singulas colonias ternos reos senatores nimis cupide condemna- 
cives crearet, hoc consilio, ut eo minus bant, in primis, si quem constabat, aut 
hvAc rog^tioni C. Marius Consul resiste- in Senatu, aut in ma^stratu provinciali, 
TCt. S^ ea lex perlata non est, ut e Ci- publicanisimpudentibus non satis indul- 
cerone 1. c. intelli^ potest. De ceteris le- sisse. Itaque cum frustra Ie<!:e Livia et 
libus Apuleii popularibus, jam a Grac- Plautia latum esset, ut equitibus et sena- 
chis promulf^tis, v. Flor. iii. 16. Cic. de toribus essentcommuniajudicia; C. Sul- 
Lep. !i. 6. Nieuport. Hist. Rom. vii. 8. la tandem rcstituit senatoribus judicia. 
Apuleia FaUMENTARiA. vid. Frumen- Sed ne tum quidem, ut e Cicerone, in 
$aritf, primisque Verrinis, intcIUgi potcst, re- 

AguiLllA (fort« C. AquillU GaUi cte judicabant. Itaque^ cum diu plebs de iKDSlt LBGVlt. I7 

Jttdicfis' esset conquMta ; et verendum plura capita habere potuit, qun netnpt 

esset, ne seditioauK Trib. aliquis inde m- ad illum modum pertinerent. Ceterum 

ditionis movendse occa^onem arriperet ; conf. h. 1. Acilia Didia. 

k^em jodiciariam tuiit Cotta, Prstor Casaris Leges, vid. JuH^. 

Pompeio et Crasso II. Coss. in qiia hoc Cxpionib judieiaria lex de Invent. L 

temperamento usus est, ut omnibus or- A9» est ServUia judieiaria, 

diniiMis satisfaceret, quod nulli judican- Calpubnia L. Qii/wnia Puomt txib, 

di potestas eriperetur. Itaque ex illa pl. Verr. iv. 25. Off. ii. 21. £a primum 

lege judicarunt Senatorei^ Eqmtes et latum est A. U. DCiV. flf^* ^ctmtif r^pe- 

e pliibe TriJbutd' dtrarii. Nam quod Vel- iundia, ut si quis provincialis ma^stra- 

lei. ii. 33. duobus ordinibus judicia a Cot- tus contra leges pecuniam in provinct4 

ta data dicuntur, id fit, quia tribuno- ceplsset, ab eo repeti ex judicio possent. 

nim ordo non numeratur^ ut sexta Clas- Hac lege prima questio perpetua con- 

iis census Tulliani, v. Interpretes ad 1. «tituta est. Ea ergo fiitt de pec. repet. 

c. Unde et interdum senatores tantum quam alis secutc sunt. Cic. in Bnito. 

et eqnites memorantur, ut pro Fonteio Calpurnia alia fuit (?. Caiyurmi 

c. 13. Ejus iegis sxpe meutio apud Ci«* PitoTrit, de ambitu, Lata est A. U. 

oeronem, t. c. Pbil. i. 8. Agrar. i. 9. DCLXyxvi. eo et ^*. Acilu^ Clabriimt 

Com. Fr. 51. Coss. auctore senatu, quod eo anno 

AcitELiAlescommemoraturadQ. Pr. magnus ambitus apparebat, ct C. Cor- 

i. 3. Bxtr. quae videtur, quantum e con- nelius Tr. Plebis de ambitu ferebat, 

textu jiidicare licet, de efmbitu sanxisset gravioresque justo pcsnas ei constitne* 

quod etiam videl>atur Manutio ad 1. c. bat. v. pro C. Cornelio p. 6.32. 633. 

£a cujus Aurelii fuerit, nondum reperi. Ejus mentio pro Mur. c. 23. In eadem 

AuRELis, fratris C AurelU Cotta, oratione c. 32. haec dicuntur: Senatu» 

Wd. C. CettiB leges. Cotuuifum esiefaetumy ti mereede cor^ 

Cacilia. X/. CeEciliuB trib. pleb. Con- ru]pti ohviam candidatis i$»ent, ti condu- 

ffule Cioerone A. U. Dcxc. tulit de am" cti teetarentur, ti gladiatoribut vulgo 

bitu legem, qua ejus poena iraminuere- tocut tributimf et item prandia ti vulg4 

tur, et ea constitueretur, quB ante pro- etteni daiai eontra leerem Caljmmiam 

ximam lee^em fuisset. Nam cum frater faetum videri, Et post ; ti faetum tit 

ejusdeambitnreusfactuscondemnatu»» sc. hujusmodi quid, quin contra legem 

que esset, adeo ae^ tolit eam pcen» tit, dubitare nemo potett, Dicttur etiam 

aceri[>itatem, qus fratriperferenda erat, Acilia Calpumiaf sed apud Ciceronem 

«X lege recentissima, Calpnmia, ut de slmplidter Calpumia. Senatus Con- 

ca lege mitiganda cogitaret. Itaque sultum factum est paullo post, quo lex 

videbatur ea lege res judicatas rascin- Calpumia abrogaretur, pro Corn. i. p. 

dere velle. Sed, quantum e Cicero* 631 . ad q. 1. vid. Ascon. De ea intdli-- 

ve eolligere licet, non cst peilata, pro gendus Sallustius D. Cat. 18. Iiiprimis 

6uUa e. 23. 23. accurate de ea narrat Dio Cafis. xxxvi. 

Cjscilia D101A lata a Q. CgciHo Me» p. 18. 

UUo et T. IHdio fhno Coss. A. U. dclv. Campaita ad Att. ii. 18. est JutH O- 

jutilissima ci^tati Rom. unde inter re- tarit, quam in Consulatu tulit de agro 

nietfia reip. refertur a Cic. ad Att. ii. 9> Campano dividendo. vid. Agraria Julia. 

i^us duo capita apud Ciceronem inve- Carboiiis tribumtia : nt populo eun- 

nio, alterum, de modo legum promul- dem tribunum creare liocret, quoties 

gemdarum, Phil. v. 3. Tribitni pleb, vellet. £i restiterunt Sdpio et Lslius. 

iulemni de Prouineiit — num etiam Lsel. 91. Est C Cetrbonis trib. pl. dt 

hame legrem populus Rom. accepit f qukdf quo v. Ind. Hist^ 

fTomuigata fmt? quid? nonne ante Carbonis (ejusdem) et Silvani iex 

iata quam teripta? nonne antefactum tribunida A. U. dclxiv. lata de civitate, 

vidimue, guam futurum quitgfuam ett ut, qui fcederatis civitatibus adscripti 

sutpieaiut ? Ubi lex Cacilia et JMdia f essent, et, cum hec lex ferretur, in Ita- 

ubiprpmulgaHOi trifiun^num ? alterum Ha domicilium haberent, et sexaginta 

de duahut rebut non una lege conjungen- diebus apud pnetorein profiterentur, ii 

dity quod dicehatur, per satvram ferre, cives Rom. optinio Jure essent. pro 

pro Domo c. 20. QuiE est gu(Bto alia Archia c. 4. Dicitur etiam Plautxa 

vit, qu4E tententia legit Oecilie et Di- vel Plotia a Silvano, qui e famiUa PIq- 

ditBf nisi heec, ne populo necesse tit in tia (uit. 

eonjunctit rebut cofnpluribut, aut id Carbonis tabellaria, vid. Tabellariet 

quodnolit acvipere, aut id quod velit, re- leges, 

pudiare f Manutio autem de Legg. pla- Cassia, de tenatu : quse populijudieia 

eet diias fuisse leges, quod non absur* Jhmatte dieitur, laudatur in CorBeliana 

dum est ; sed iiee necessarium est. Nam i. fragm. p. 634. Est ejusdem L> CatsH 

qfKla foit de modo le^^um liemidarura, Longini trib. plebis, a quo tftballariii 

c 18 INDSX LEOUM. 

{^rofecta est, C Mario et C. Flacco Coss. Att. i. SO. Notus est doct«» Fr« Bmni- 

ata, ut Asgomus ad 1. c. tradit, propter meri Lips. de bac lege CommentarioluSf 

simultates cum Q. Cecilio, cui populus conf. Schultin^ii Jurispr. Ante-Just* 

imperium, ob res male cum Cimbris ge- p. 561. seq« 

|(tas, abrogarerat. Nam ea lege sancitum • De Civitate lAdnia^ Papia, CfellUg 

est, ut, quem populus damnasset, cuive Carhonisy Silvani, Qelia &c. 

imperium abrogasset, is in seuatu non CLODiAsuntf^CWiftrib.pleb. Coss. 

esset. Gabinio et Pisope latie, de quibus eat 

. Cassia tabellaria, v. TttbellaritB leget, locus classicus pro Se&t. 25. 26« In his 

. Cassia Tekevtia frumentaria, v. FriA' plurimum turbarum dedit ea, qua tulity 

meniarue. ut Ciceroni aqua et igm interdictum 

Q, Catuli de vi, vid. Jjutatia* esset, et ne intra guingenta rniUia pa^- 

. Censoris. in Verr. i. 55. sunt 1] for- juum ab Italia tecto reciperetur: ac ne 

mulie, quibus Censores Veteres templa, (juit de eo revocando mentionem neque m 

aut alia openiN publica» sedificanda lo- Senatu neque ad populum faceret, dis 

cabant, ut ex iis a redemtoribus ex- qua leg^ multa in Or. pro domo, de 

truerentur et traderentur. Ex eo loco Har. Resp. pro Sext. ad Quir. et ia 

inteUigi potest, istas formulas semper Senat. pust redit. in Pisonem &c. Aliam 

rctentas ftiisse, Be<l ita, ut e re ipsa improbissimam tulit de Cypri rege Pto^ 

^axlaAi Censoribus corrigere liceret, l^ lem^o, ut bona ejut pubiicareniur, et 

tp addere: Qtrriguntur Leges CensoruB, Cyprus. in provincia farmam r€dig&' 

Quid emm ? yideo in multis veterUnts retur, eaque res Catovi mandaretur, de 

legibuf: Cn* Domitius, L, Metellus ^c. qua Cic. pro Sextio c. 26. Ejus legis 

addiderunt^ 9(c, 2) J3e Provinc. Cons. ha?c causa fuit, ut primum regem ulci- 

e. 5. aftitem Lex Censoria est formula, sceretur, qui sibi a piratis capto olim 

qua publicanis a CenSoribus vectigalia pecuniam, qua se rediraeret, negarat» 

locata suiit, quie et vectigalia ipsa, qun deinde Catonem a republica removeret» 

locabantur, et conditiones, quibus locaT ne ab eo impedirentur conata sua, v. 

bantur, continebat, ut et populo et Dio xxxviii. p. 79. £i similis, qua <S^ 

redemtoribus prospiceretur. Hinc Ci- perdoti Pessinuntio sacerdotium ademil, 

cero : Si qui^ sc. Publicanus, publico ibid. Nec melior. ea, qua Gabinio et 

frui non potuit per hostem, tegitur ipsa Pisoni provincias Syriam et Macedo' 

lege Centoiria,, cpnf, SLdQ.¥r.i, \2.VGrr, niam dedit: quod illi pacti erant, ne 

ii. 7* Pro lege Censoria est locatio Cen- ipsum in Cicerone relegando impedi» 

Moria Verr. iii. 6. Hoc sensu etiam in rent. Defrumentaria v. FrumentaruBL 

libris Juris Civ. occurrit, et fragmenta Tulit etiam, ne quis eo die de ccelo serr 

fegis cujufidaro Censorise sunt in Pande- varet, quo eu9n populo agi posset; nee 

cte. vki. Bald. de Jurispr. Mucian. p. m. intercederet quisquam tribunorum : quo 

I14seq. Cbnsorije leges sunt 3) consti- Cicero legem ^Uam Fufiaro sublatam 

tutiones et edicta Censorum, de arario dicit pro Sext. 1. c. quod tamen Tunstal* 

et vectigalibus Pop. Rom., de adificiis lus £p. ad Midleton. p. 68. existimat 

publicis, de poptdi in tribus et centurias tantum pertinuisse eo, ut ipse ea leg« 

descriptione, et similibus rebus. In his solutus esset, ut factum in Lurcone ; 

^rat etiara constitutio, qua cautum erat, ad Att. i. 16. Alia fuit de coUegis navis 

necamifexinwrbemir^^deretur,cujus instituendis : (quae deinde Caesar su- 

mentto pro Rabirio Perd. c. 5. ad quem stulit. Sueton. c. 42.) Denique tidit» 

locum vid. Turnebus. Hinc causae etiam ne Censores in Senatu legendo preeteri* 

ad Censores agi dicuntur, ex his scil. rerU, nisi qui apud eos accusatus et 

legibus. Varr. R. R. i.' 7. extr. Ipsa Cenioris utriusque sententia condemna-^ 

etiam Lex Clodia,de notis Censoriis, tus esset: quam legem sustulit Scipio» 

docet causas quasdam apod- eos aotas Pompeii socer, ut patet e DioBe Cassr 

esse. . xl. p. 147. vid. iu Pison. c. 4.. et ibi 

Centuriata Lex Agr. ii. II. dicitur, Ascon. orat. pro domo, de Har.^ Resp. 

quicquid in comitiis eenturiatis ad po- pro Sextio passim. 

pulun fertur, etiant de ongistratibua CocTiA^estL.AureHiCottte^udiciaLriB.^ 

ereandis, ut 1. c. ad Att. ivr 16. v. Aorelia. Neque vcro 

CiCERoN», vid. Tk/^r erat, quare Malaspinsus dubitaret, a 

Cincia a Af. Cincio AHmente tt. pL Cotta posse Coctiam fieri. Nam eodem 

A. U. DXLIX. Curnelio et Semprunio modo a regulo Cottio Alpium pars di- 

Coss. lata, suasa autem a Q. Maximo, citur Alpes Cottianse et Coctianm ap. 

Cic. de Senect. 4. Fuit de donis et. mu^ Tac. Hist. iv. 68. add. Varias Lect. 

neribui, ne quis ea ob causam orandtm^ in Sueton. Ner. 18. Xiv. xxl». 38* 

eaperet, quae siint Taciti verba Anaal. Cic. 0£f. ii. 17. Sed inusitatum hoc» 

xi. 5. unde a Plauto Muneralis dicitur. quod a cognomine legi» numeD duci* 

Ejus mentio ap. Cic. de Orat. ii. 7. ad tur ; quamquam «tiam Asconius legem INOSX LEGUM. 19 

Arm*fiam de lepetaiHlis vocat GlBwdaM ServiUam: ex quacum alia» tum hoc 
ad Act. i. ia Verr. et est Lex MeteUa ap. in suam traustulit Sulla, ut, si ex bouii 
Plin. XXXV. 17« ubi tamen corrigunt Aie- rei condemnati non tantum redigeretur, 
HHa, V. Harduin. ad 1. c. quantum ei lis asstimata esset, persequt 

CoBLiA lltbeilariaf vid. Tabeliarue He- ab iis liceret, ad quos ea pccunia,. quam 
fet, cepisset is, qui damnatus esset, pei- 

COIINB1.IJB Leges. de his v. Pighius ad yenisset. Ex quo le^ capite accusatus 
a. DCLXXii. Apiul Ciceionem hm occur- est, damnato Gabinio, L. Rabirius Po- 
runt: stumus. vid. Or. pro Rab. Post. c. 4. 

CoiWBLiA Xj. Comelii Sulks de «mi- . Cornelia de jnvvinciis ardinandie» 
ientia Jerendm. £a cautum erat, ut, Hiyus le^s capita apud Cicerouem hec 
antequam iretur, causa cognita, in con- reperio : Sumtus definiebat, quos lice- 
silium, Qusesitor iuterrosaret reum, pa- Kt civitatibus provincialibus facere in 
lam an per tabulas vellet sententias legatis publice Romam mittendis, ut 
ferri: £U Cluentianse c. 30, intellii^tur, eos in Seiiatu laudarent, qui provincia 
eam legem valuisse adhuc tempore oele- prafuissent. ep. ad Div. iii. 8. 10. San- 
bris illius judioii Juniaui, paullo post ctebat, ut, qui provincias ex S. C. leg« 
antem, cum Cicero Cluentium defen- Sempronia haberent, imperium retine- 
deret, obsoletam fiiisse, neque amplius rent, quoad tn urbem introissent. Quod 
ofasorvatam. sine dubio non banc vim habcbat, ut ex 

Cornelia jtuUdaria ^usdem: qua lege hac imperium haberent, et rem 
judicia equitibus ademta et Senatui militarcm attingerJB possent praetores» 
nstituta sunt. Ascon. in Divinat. quod e Curiata lege nabehant ; sed ut^ 

Cobnblia pro Cluent. c. .'»6. ejusdem si per Curiatam legeui imperium ha- 
Sulle est de 0enefieiii\ qus ante Sem- berent, id non tam diu haberent, quoad 
pramia fiiit. Eacautum est primo de e provincia decessissent, sed, quoad iii 
sicariis, deindc die veneficiis, oe coitio- urbem introisseut. Ceterum quomodo 
nibus, de fidso, &c. ut qusstiones ca- in hac lege calumniatus sit Appius, vid. 
pitales haberentur, -et paena his con- ep. ad Div. i. 9. conf. Sigon. de A. J. P. 
stituta est et deportatio et bonorum iii. 11. circafin. Ut tricesimo die, pt»st- 
proscriptio. vid. Sigon. de Judiciis ii. 31. quam in provinciain venisset successor^ 
p. m. 664. cie provincia pretor decederet. ibid. 

. CoRNELiA de proicriptitf fgusdem : iii. o. 

qua inter alia cautum est, ne quis pro- Cornelia de civitaie, £a lege Vola- 
seriptum juvaret, vid. in Verr. 1. i. terranis jus civitatis Rom. ademtum est» 
c. 47. ut pcoscriptorum bona venirent ita tamen, ut nexa atque hereditates 
ad Kaiend. Junias, et in Tabb. publicas non toUerentur, h. e. ut et hereditates 
ad aerarium pecunia redacta referretnr: capere possent, et per nexum s. per aes 

f^ro Rosc. Amer. c.'43. 44. Agr. iii. S. et libram abalienare, quae veUeut. Hanc 
n eadem, ot opinor, lege fiiit, ut iis, legem negat Ciceco valere posse, quia. 
qui siias partes in bello secuti essent> sit contra jus Romanum, quo civitas 
honoffes ante tempiis legitimum capere nemini iuvito adimi possit. v. pr. Csecin. 
liceret. Acad. ii. 1. Sed afiis placet, c. 33. sq. 

peeuliarem legem de magittratihut fu- Cornelia de tacerdotns, ap. Ascon. in 
isse : quod ipsum non absurdum. Div. v. Ijex Domitia, 

Cornblia Tettofnentaria, contra te- Cornelia majettatit, in eos, qui ma- 

stamentonim s^bjectores et corrupto- jestatem pop. Rom. miuuisseut. £a 

res, in Verr. i. 4j{. Sed eadem itcm alia dicitur in Pisonem c. 31. vetare hxc: 

genera falsi coniplexa est, unde et de educere e provincia exercitum, et bel- 

Jaito laudatur. v. Jul. Pauli recept. sen- lum sua sponte gerere, in rcguum iu- 

tentiarum 1. v. tit. 25. et ibi viros jussu popuii et senatus accedere— et pro 

doctos ap. Schiriting. p. 513. sq. Cluentio c. 21. Legiones soUicitarc; 

CoRNELiAJtttmMMiria,quacaTitumesty in Verrem 1. i. c. 5. vivos dimittere 

ne cpiis privatus niimmos adulterinos hostes populi Rom. accepta pecunia. 

faciat, infiiso deteriori asre iii nobilius, £p. ad Div. iii. 11. ne in quemvis ini-. 

aut alio modo quocumque. in Verr. i. 43. pune declamare liceret. ^uicumque am«- 

Continebatur faoc falsi geous lege de plitudinem dignttatemque populi Ronu 

&lso; sed quod nil pestilantins est isesisse convinci poterat, is majestatis 

Reip. quam adulterari nummos, lege convictus pytabatur, ut ducet Auetor 

peculiari de hoc crimine sauriendum libr. ad Herenu. ii. 12. 

eitavit Sttlla. v. Gravinae O. J. p. 451. Cornelia tiibunitia, Verr. i. 60. 
uc pertinet etiam edictum Marii GrO' multa petita est a Q. Opimio, — quod, 
HdiafUf trib. pl. de quo videndus Plinius cum tribunus plebis esset, intercessit 
H. N. xxxiii. 9» extr. contra legem Comeiiam. Hujus legis 

CoBNELiA de repeiundit fecuta est s^pe fit apud veteres mentio. Caput 

c2 ■ 26 ITJDEX LEOTJM. 

e\ns, ad qiiod )iic locus pertinet, fuit MamHa dicttur, ile q^a r. infnu Emn 

'& intercessionc tribunitia. £x h. 1. accusator Comelii dixerat a Comelio 

Videatur coUigi posse, tribunis ademtam trib. pl. cum Manilio datam esse. 
!fuigse pbtestatem intercedendi, quam C. Cott«, fratris L. Aur. CottSi 

tamen unam relictam diserte tradit leges tnemonintur in fragmentis Corne- 

CicerO de Leg. iil. 0' Caesar B. Civ. i. 5. liane i. p. 630. de iisque ipse abro^ndit 

Eam difticultatem sic tollere tentat Ma- ad senatum retulisse dicitur. E» quor- 

hutius, ut Opimium putet opposuisse sum pertinuerint, non constat. v. Aicon. 

se legi CornelisE!, ut ea abrogata lex ad 1. c. qui commemorat lianc, qua tulit, 

C. Aurelii Cott» de restituenda tribu- ut iisi qui tribuni plebis fuissent, alios 

nitia potestate perferretur. Sed quis quoque ma^^stratus capere liceret, quod 

unquam U^t ita dici, intercedere contra L. Sullte lecfe nefas erAt. Eam autem 

tegem aliquam ? Latinitas quidem hssc legem non contineri putat iis, de quibus 

▼crba non aliter accipi patitur, quam, abrogandis ad Senatum retulerit. 
intercedere vetante lege^ aliter, qttam C. Cottx ejusdem^j? jiM/uriwpnoaftf 

lexiiLftseritj intercedere, Res autem sic memoratur 1. c. eamque abro^avit frater 

ie hkbet : Lcx Comelia ademerat tri- M. Cotta, anno postquam lata est. 
bunis intercession^m, non tamen om- Crassi de Cnntate, vid. lAcinia. 
hino, sed ut in causis quibusdam relin- Curiata dicitur, quicquid in Conritiiil 

queretur, aut iis finibus circumscriptus Curiatis ad populum fertur. Sed tem* 

esset ejus usus, ut raro intercedere li- pore Ciceronis, inductis tribCitis, cum 

ceret. Locus Caesaris videtur indlcare, obsolevissent Curiata, (vid. Gron. Ob* 

licuisse intereedere, si quis sua sponte servat. iv. 1. Agr. ii. 11.) per lictoret 

intercederet: RepreheAdit enim Sena- in duabus causis habebantur, primo de 

tum, qui talcm Antonii intercessionem re militari, deinde de adoptione. Nam, 

iustulerit: non cum appellatus esset. ut Cicero ait ic Agraria ii. 1 3. rem miti* 

Nam si omnis dignitas ademta est, tarem continebant, neque cuiquam liee- 

etiam hsec ablata fuerit liecesse est, bat eam attingere sine lege ctiriata. cf. 

iie appellari possent tribuni : in quo Lex OnmeHa de fn-ov. ord. Hinc legt 

maxima dignitas. Pighius ad a. 673. Curiata ornari ibidem c. 10. est, comi- 

tradit, cautum lege Comelia fuisse, ne tiis Curiatis accipere imperium, et po« 

Appeilantibus opem ferrent, nisi juras- testatem rei militaris administrand». 

sent, se aliter aequo jure uti non posse. De adoptione autem exemplum extat 

Id unde hauserit, nescio : quod tamen P. Clodii, qui conritiis Curiatis a plel)eio 

est absurdum. Illud certum est, culpam adoptatus est. 

Kb Opimio commissam eo, quod alieno Didia et Cxcilia, vid. CaeiUa Didin» 
loco intercesserat. « Lex de DOLO malo, vid. /fquiUia, 

Cn. CoRNELii et L. Gellii, vid L. Domitia de Sacerdoiiis ad Brut. ep. 5^ 

Gellii et Cn, Cornelii. £am tulit A. U. dcxli x. ConsulihuA 

* CoRNELis C. Comelii, qui trib. ple-^ C. Mario et C. Fimbria, Cn. D&mUi* 

6is A. U. DCLXXXVI. fiiit, memorantur us Akenobarbtis^ trib. pl. Ex ea lege 

^b Asconio Pediano in Ai^m. Orationis sacerdotes, h. e. Pontifices, ane^res, 

pro Cornel. quod fragmentis prsmit- Quindecimviri sacr. Hac. qui ai\te a 

titur p. 626. s. et in ipsis frag;mentis. colle^o quique suo cooptabantur, comi* 

In iis le^bus ferendis, quum multum tiis populi Rom. electi sunt, ut ita 

turbarum ortum esset, intercessio col- sacerdotia heec ab illo tempore beneficia 

legas neglecta, fasces considis fracti, &c. pop. R. facta sint. Nam qui jam ante, 

majestatis reus factus est, Prstore Ci- ut Pontifex M. Curio M. et alii, a 

eerone dcfendente. v. inpr. Dio Cass. populo creati fuerant, (Liv. xxv. .5. 

xxxvi. p. 18. 19. In duabuS) quas per- xxvii. 8.) ad eos Lex hiBc non per- 

latBB sunt, fuit haec: ui PrcBtares ex tinebat. v. Gruch. de Com. ii. 2. 3. 

eflictis suis perpetuis judicarent, h. e. quamquam et Pontifex M. Agrar. ii. 7. 

edicto annuo, nisi quis malit legere per- ea lege creatus dicitur. Sed quod reli- 

petuoy i. e. sine varietate, qund valde eio obstare videbatur, quo minus popu«- 
probabile facit J. A. Bachius, V. Cel. in los hos sacerdotes faceret, eamque ob 
rlist. Jur. p. 308. Scd preetoribus vide- causam eadem lex antiquata esset, cum 
tur Itcuisse etiam ex tempore qusedam eam Q. Maximo, fratre Scipionis, et 
cdicere, cujusmodi edictum commemo- L. Mancino Coss. tulisset C. Liicinius 
ratur, sed provinciale, Verr. iii. 14. Sal- Crassus, de Amicit. c. 35 ; hanc religio- 
tem id sibi videntur quidam arrogasse: nis calumniam ut vitaret Domitius^lioc 
cui generi perpetua opponuntur. Ejus legi a^jecit, ut xvii. tantum tribus sortcs 
legis quae vis fuerit, v. ap. Perizon. de ductae sacerdotes crearent. v. Agr. ii. 7. 
Lege Vocon. p. 193. qui est locus de hac re classirnis. Siiblata 

CoRNELiA de libertinorum suffragHs, est haec lex a Comelio Sulla, teg-e Cor^ 
in fragra. Or. in Cornelium, est que et nelia de Sactrdotiit, nobilitacis amors hita» a ifiio mall» alic ^us l^pes pro- i. 3. ubi male in tuIi^^. noonuUis loep- 

fecte sunt Sed luec quoque pauilo post tur : juberUe Ccuare. Nam is ager di^ 

a Labieno Irib. pl. A. U. dcxcu sub- ante Ccsarem hac lege divUus est. Ga^ 

Uta, et DomiHa restituta e|t. £. Pbil. Ucus autem ag^er qui sit, v. Ind. Geog^r. 

ii. S. autem patet, hoc temperamentum Ceterum hanc legem initium et causara 

adiiibitum esse, ut duo. e collegio nomi- corruptaB plebis fuisse docet Polybius, 

naieiit, populus ex Us» qui nominati 1« ii. p. 15S. 

en^nt, legeret. Eam coDiirmavit C. Ju-* L, Flavii Jgraria ad Att. i. 18. 19. 

iius Ccsar, donec M. Antonius lege lata qui tribunus pl. eam tulit Metello Ce- 

ooUegiis jus suum restituit, ▼. Gutber. lere et Afranio Coss. auctore Pompeio, 

de Jur. Pont. i. 8. P. Manuttu» de Le- sed non pertuUt. Nam de agris divi- 

gibus et ad Epist. ad Brut. 5. dendia Pompcii militibus &c. fierebat, 

DuoDECiM Tabb. Lsgei a Decemvi- iiiaf^norumque motuum causa fuit. Vi- 

ris Consulari potestate ex lege Terentia dendus Dio Cassius inprimis» xxxvii. 

lats sont A. U. ccciu. et ccciv. de p. 52. 

qua re non est ut multa dicamus. vid. Frumentarix sunt, quibus largitio 

Uv. iii. 31. sq. Pomponium de O. ^^ et frumenti plebi ex sprario facienda pro- 

#d hunc Cqjacium, (ad caloem Obser- posita et sancita.est. De iis \id. L^ 

vatt) et Bynckersbcekium in Opuscu- peium Elect. i. 8* qui tamen non omnea 

lia: oteetero8mittamus,quijurisRoro. leges frumentarias commemoravit ; et 

bistoriam scripaere. Ipsarum Tabb. fra- Vincentii ConUtreni de Frumentar. Rom. 

pientae libris veteribus muUi coUegere, largitione librum, in quo Lipsiana exar 

quos omnes vicit Jac. Gothofredus in mixiantnr: quibu» addas licet cullecta 

praestantissimo libeUo de quattuor fon- Hortenni in ed. Ciceronis OUvetana 

tibus juris. Has tabulas fontem omnis p. 431. sq. Ese autem bae sunt : 

cum publici tum privati juris Roroani Sempronia C Cracchi trib. p1. qua 

ilMte appelles, iisque insigne pretium sancitum est, ut inopi plebi sin^uU 

Cicero statuit. £as, si quid ex iis defi- modii venderentur a senatu tricnte cum 

niri non posse videbatur, supplere pote- semisse, idque frumentum, plebi divi- 

nnt Praptores edictis, e quibits Jus bo- dcndum, ex ff rario emerctur. Eiua 

uorarium ortum est, uti appellatur v. c« ssepe mentionem facit Cicero, v. c. pro 

ip lostitut. Justin. 1. ii. 4. 10. Supple- Sextio c. 48. Tusc. Dispp. iii. 20. Bnit. 

menta fecere etiam tribb. plebis alii- c. 62. ubi M. Octavius Cn. F. eam populi 

que mag^tratiu legibus de Jure Civili frequentis suffra^iis abrof^asse dicituc, 

ferendis. Cujusmodi sunt Vocoiiia, Fu- Tqui locus Lipsium fu^ebat) de Off. 

ria, Falcidia, AquiUia, et onmes, qtue ii. 31. Eam mstaurare conatum esse 

jnris privati sunt. aliquem de tribunis C. Marii A. U. 

Ebutia, vld. ^^/ia. pcxxxiv. coUeps, coUi^o e Plutarcho 

Fabia de serviM aUenii retentis s. de in Mario, p. 407. ed. Sylb. qui dicit, 

pUigiariitf ut in veteribus Juris libris C. Marium opinionem popularitatis« 

citatur. £jus hsc vis fuit, ne quis aut lege de ambitu lata concitatam, per- 

iogeauum, aut Ubertinum, aut servum didisse, repugnando fortiter legi fru- 

slttnum, invitum secum haberet, aut mentariae, quse ferebatur. Ceterum ti- 

iovito vel insciente domino venderet aut rones notent, in lege dici eemisses ei 

emeret sctens. Ejus mentio apud Cice- trientes pro dextantibus: quia dextan- 

rooem pro C. Rabirio Perd. c. 3. ad tes uumos noii habebant, ut bene doceC 

quem locnm vid. Tumebus. cf. PauUus Gronov. de Sestert. iv. 12. Frustm 

Sent. Rec. v. 30. 6. Gravina Orig. Jur. Chapmannus ap. Pearcium ad Cic. O^v 

P' 463. ii. 3 1 . corrigit semisse aut triente, inter- 

Fabia de numero sectatorum, pro Mii- pretaturque vilissimo pretio. 
lena c 34. Sectatores qui dicantur, Apulsxa ScUuTminij ad Hcrenn. i. 13. 

rid. ap. Quintum Fr.^de petitione Con- quae noa fi^it, nisi instauratio aut con- 

solatus, ubi ab SahUatoribus et jDedu-' 6rmatio SempronitPy A. U. dcliii. lata. 

etoribus distin^untup. Ei rei, quoniam Pi se opposuit ^uestor urbanus, Csepio, 

ad ambituni pertinere videbatur, mo- Senatumque docuit, serarium tantaw 

dum statuere visum est Fabio, hi^us lar^tionem ferre non )>o88e. Itaqii« 

legis )atori. perlata non est. Hkc contiiietur le^ 

Flacci de Sulla actist vid. f^aleria, bus Apuleib, qus memoraiitur de Le^ 

FLASfiKii de agro GalUco et Piceno, bus u. 6. 
Acad. ii. 5. AliqfLii^t ajinis ante secun- Livia Af. Livii Drusif A. V, DCLXik 

dam Punic^m t>eUum> invtto senatu, a lata, que continetur legibus LivOs, a 

C Fiamimo trib. pleb. lata, de sigro Ciceroue de Le^?* ii* 6, inemoratls. con|. 

Pieeno et Galiico viritim dividendo. in Ascon. in Corpdianam, et Flor. iii. 17. 

Brutoc. 14. cf. de Invent. ii. 17. ad h. 1. HcclexipsaiSlffm/^r-oTiiaeratyquejamaU- 

aUudit Cato >», Orig|^. ap. Varr. R. R. quandiu intermissa erat. Non est perlat^ 

C3J' • tt iHiiEX LBOUM. 

Cassia Tereih^ia, lata a duobus Coss. netn et usum revocata aceiperaBt. Ma-^ 

C Cassio et M. Terentio A. U. dcli^xx. nutius ad eum locum non satit accura- 

consensu. Senatus, x\m aliter placari ple- tus est. 

bem, in Senatum nimis vchementer co- Clodia P. Clodii trib. pl. A. U« 

ortami non posse intelligebat. £a quini Dcxcv. Hac Sempronis legis benefi- 

modii singulis in singiilos menses con- cium auctum est. Tulit enim, ut gra* 

stituti videntur. vid. Sall. Hist. p. 974. tis daretur frumentum, quod antea se- 

ed. Cortii. nisi id ipsum e Serapronia misse ae triente dabatur. Dom. 10. 

repetitum est. Caput ejus invenio boc Sext. 25. Ascon. in Pis. 4. 

in Cicerone in Verr. iii. 70. ut quotan* Octavia, M. Octavii Cn. F. qui legem 

tiis ex serario pecuniae summa decerne- frumentariam, incertum quando^ tulit» 

retur SCto, qua frumentum in Sicilia, ex qua modica largitio et illis tempori*. 

frumentaria pup. Rom. provincia, a bus necessaria fiebat, quod, ut Kigbio 

prstore emeretur, et quidem eodem videtur, majus pretium in modios sin-' 

omnibus annis pretio, nempe quaternis gulos statuebat. Cic. Off. ii. 31. Ad 

sestertiis sino^li tritiei modii, duobiis eum pertinet locus Brut. 63. unde pa- 

autem hordei. vid. Argument. 1. iii. in tet, astate M. et L. LucuUi floruisse. 

Verr. Ceterum, utriun ad Siciliam so- L. Philippi tribuni A. U. DCXLix. 

lam istud caput pertinuerit, an vero perniciosa, sed non perlata. 1. c. 

alias etiam provincias complexiim sit, Frumentaria 5int7ortim, qu9 et 

de eo non convenit inter eniditos. lUud Hibronica dicitur, vid. Hieronica, 

nobis videtur e Ciceronis loco laudato Fufia lex juris publici et reip. Rom. 

colli^ posse; hoc contendit Contare- saluberrima fuit. Male in plerisque 

nus 1. c. Atque boc caput, cum non- vulgatis libris Futda dicitur. In Grae- 

nuUis aliis fortasse, de modo compor- viana quoque hic varietas est, et inter- 

tandi distribuendique ffumenti, Sem- dum, v. c. in Vat. 7. 9. Fkuia errore 

proniae additum est. Nam uti in ceteris operanim expressum est. Tulit eam 

Tcbus, de quibus aliquoties ad populum Tribunus qiiidam Fufiua. Est autem, 

latum, tamquam de ambitu, de repe- ut jSClia et CdBciHa Didia, de modo 

tundis, scmpcr summa priniae in eo ge- comitiorum et le^m ferendarum (un- 

nere le^s servata est, nempe ut agi in de cum iis saepe apud Ciceronem con- 

bominem posset, ut poena esset crimini jungitur) et inter remedia furorum 
constituta, cetera autem de personis, de . tribunitiorum refertur. in Sen. p. Red. 

luodo judicii, de genere pcenee mutata c. 5. in Vat. c. 7. 9. Sancitum erat 

sunt: sic in fmmentariis legibus sem- hac lege, ne omnibus diebus Jlastis le^ 

per illud e Sempronia servatum est, ut gemJeiTt liceret^ de prov. Cons. c. 19. 

semissibus et trientibus populo vende- pro Sext. c. 1 5. ]^ju5 eliam mentio ad 

rentur modii sin^li, in ceteris autem Att. iv. 16. Har. R. 87. in Pison. 4. 

rebus quoedam addita sunt aut mutata. Fufia lex, lata a Q. Fujio Caleno 

Jd ex eo intclli^ potest, quod a Clodio (non FusiOy nam ap. Dionem dicitur 

remisSos esse populo trientes cum semis- i^iiptit) tribuno pleb. M. Messala et M» 

sibus tradunt auctores rierum Rom. Ce- Pisonc Coss. A. U. dcxcii. Ei occasio^ 

terum ex dictis intelligitur, Sempro- nem dedit Clodius. Qni cum sacra Bo- 

niam legem seepe intermissam esse, re- nae Deae poUuisset, et de ea re e SCto 

pctitam autem vcl rogationibus tribu- .Consularis rogatio facta esset, ex qua 

norum, auram popularem captantium, a praetore in judicio Clodiano judicet 

vel ab ipsis optimatibus auctoritate se- legerentur, amicusqiie Clodii I^ufius 

natus, cum interesset scnatui, ut se po- videret, ea lege perlata, aegre servari 

pulo gratiosum redderet, eoque facilius posse Clodium ; tulit ipse, ut judi- 

tribb. pl. seditiosas leges rogantibus re- ces eorte ducerentur, quod ita faciliut 

sistere posset. vid. Plutarch. in Catone putaret judices ^fusmodi fore, qui se 

et Civil. monitis. Atque de hac ipsa corrumpi sinerent. Eijus legis defen- 

lege, aut certe de Clodia, sermo est ap. sor fiiit Hortensius, quod a rogatione 

Cic. ad Att. ii. 19. ubi Ccpsar minatus Consulari solo genere judicium diifer- 

esse dicitur legi Rosci^e et Frumentario!, ret, putaretque, nuUis iUum judicibus 

quod mortuo plausu in tbeatro ab equi- alraolvi et vel plumbeo glsdio jugulari 

tibus ac plebe acceptus erat, Curio au- posse. ad Attic. i. 14. 16. in quo vehe- 

tem ftlius summo, quod unus Cssaris menter dcceptus est. 

et Pompeii njmiam potentiam Hbere in-' - Furia s. Fusia ; nam idem nomen 

sectaretur. Nam sic nlcisci Cquites pu- est, et Furii iidem et FiMtt sunt appel- 

tabat, si boT.orem in xiv. .sedendi adi- lati. v. Liv. iii. 4. Quintil. t. 10. et Ha* 

■meret, plebem antem, si frumentum, tomann. ad Verr. i. 43. ubi roale vulj^ 

c[uod exiguo pretio e Sempronia lege a legunt Furias FMas. £a est de testa" 

Terentio et Cassio ac paullo ante a Se- mentisp unde testamentaria appellatur. 

fuitu Ca;(oiiis auctoritate in coiisuetudi- £x le^^bus duodecim tabuUnim Ucebat INDBX LKGUM* ^ 

WiU fbeere de re inm» quot quis vellet. rebatur. vid. inpr. Dio Cats. uxvi. p. 

t^ yittf^e legatsit tu4B rei, Uajtu e$to. 10. 

Sed cuin scpe tantum legaretur, ut aut Gabinia alia cjusdem J. GatpnH est, 

noo soiiiceret res mortui, aut saltem le^ Pupkm siroilis, de qua iuo loco. 

ahumecetur ita legatis, ut lieiedi ni- £a sancitum est, ui mtme toto Februa- 

hA relinqueretur; noluerunt multi be- ric quotidie, h. e. omnibns diebus, qui- 

reditates cemere. Quare, eum intersit bus Senatus halieri j^osset, Senatus h' 

reip., valere volontates morientium, gatumibut daretur, ad Qu. Fr. ii. IS. 

coeperant quidam de modo legatit eon- L. Grllu et Cn. CoRNRLii lex A» U* 

sHtuende cogitare. Itaque tulit ad po- dclxxxi. tempore belli Mithrid. de se* 

palum primus C. Furius, wf non Seerei uatus seiitentia eanxit, ui eives Homani 

fhttf guam miile aseee legdti nomine ea- eoeeni optimo jure, qua$ Oi. Pompeiue 

ftre, itque fuadrupium totveret, fui Imferator de Contitii betHci (ut Cic. ap* 

pbu eepiMtet. Menardus ad Cie. 1. c. pelUt inVat. c. 15.) jeM/»ii/ta<tfi/^if» 

Tbeophilus ad Instit. I. ii. c. 28. EJus civUate damarit, Or. pro Balbu c. 8. 14. 

legis mentio est ap. Cic. in Verr. i. e. Glaucia, v. ServUia de repetundit. 

42. pro Balbo c. 8. C. QRkCcniJrumenjtaria, v. Frumenr- 

FuRiA Atilia est L. Furu et Sext. tariet. 

AtUii tribb. pl. A. U. Dcxvii. de Man- C. Gracchi lex dejudieio eapitis eivit 

cioo hostibus dedendo, quilmsciuD in- Rom. v. Semproniti ieget* 

jussu Senatus et popnli paoem feoerat. Hrlia, qua a nonnullii e Cicerone 

Off. iiL 30. laudatur, v. c. in Nixoliano lexico, est 

Gabinia est jf. Gahimi tribuni pl. MuA, de qua 8uq ioco. Heham gen- 

ejus, qui postea Consul cum L. Pisone tem nullam Roraae fuisse docet Perizo- 

fiiit, UBde etiam AuH lex dicitur ad At- nius, de num. Consul. p. 35, in TrigR 

ticom vi. 3. Ea cautum est, neprovin- Diss. p. 151. 

doBbut Heeret Ronue verturam faeere, Hieronica 8«pe in Verrinis memora* 

h. e. pecuniam fosnori suroere: quodti tur, v. c. ii. 13. iii«7. 51. iv. 3S. Lex 

luitpecuniamprovtneiah dedittet, ne ex fuit Siculorum, ex qua inter aratorei 

tifngrapka ejut rei eauta /aeia jut red-' (h. e. qui a|^ro8 pul)lico8 pop. R<»m.^ bae 

ieretur a nuigittraiibut provineialibut» conditione ac le^i^ tenerent, ut decinias 

Hoc clarissime appuet ex ep. ad Att. v. quotannis darent pop. Rom.) et decu- 

Sl. rnbi V. not.) vi. 1. Nihilo minus in manos (h. e. publicanos, qui decumas 

hsclege ex|dicanda doctissimi viri, P. redemerant,).iudiciafierent. Verr. ii. 13. 

Manutius, Jac. Cujacius altique erra- £am dederat Hiero rex, pop. Rom. ami« ' 

runt. conf. Dissertatiunc. nostr. de ne- cus, suis aratoribus et decumanis. Si« 

{otiatoribus. milis autem erat legibus locatiomim 

Gabinia tahellaria, vid. Leget Tah, pactionumque Censoriis. Nam ea con- 

Gabinia alia est ejusdem trib. pl. in stitutum erat, ^ibut eondUionibut ara* 

Or. pro L. Manilia c. 19. Ilii conqueri- toret SieuH agrot Regit obtinerent, 

tur, non licere Pompeio per obtrectato- Seripta Ua diMgenter ett^ ait CicerOt 

les; A. Gabinium securo inter legatos Verr. iii. 8. ut eum toriptitte appareat, 

educere in bellom, adeoque expertem qui aHa vectigaHa non kaberet, Ua te^ 

ctte gloris ejus imperatoris atque exer- vere, ut tprannum t gua lege Sieulit ta* • 

citus, qui f^us consilio, periculo ac \^. men arare expediret, Nam Ua diti*^ 

constitutus sit. Ex quo intclligi potest, genter conttUuta tunt jura decumano, 

Gabinium pertulisse legem de Pompeio ut tamen ab invUo aratoreplut decuma 

JHratieo bello preeficiendo, quod c. 17* non pottU auferri, Cum iptur Rupi- 

«iiserte dicit. Clarius dc hae lege Plu- lius prstor Siciliam in provindB forr 

tarchus loquitur in Pompeio p. 631. ed. mam redigeret, eam de consilii senten- 

Wechel. "Ey^^^i %k T»€Um( Ut rSf n«^. tia retinuit, et aratoribus ag^ Romano^ ' 

^tt evni^tn fifuv, i M«wB^;^Mif, Ir«wf vf K rum publici dedit, quod eJM equitatem 

^um^Un mvT^ ^HifT», »mi Zvfmfuf M perspexerat. 

^(Wsf iiS^i^f IfmvBvfw, 'BitU yiu HiRTiA, lata Jussu Cssaris a pretore 

o^TC^ififLfmvrifriitlfTifnpmMXiimfrtiJ^ A' Uirtio, qua sancitum est, ne quis 

^Mmgrfit^ M^ ^ r«)i«f nr#«jMr/«f Awi Pompeianus, qui vivat, teneat dignita- 

S«Xirmf->«'^if il rirfH \x\r^mt «^m- tem. Phil. xiii. 16. 

«ai)uMB ^ftrCtvrmt mvrif tn rfit fiMXtit M H08T1L1ANS*ACT10NES, v. Ind. Histor. 

rkt zmrm fti($t nytfufimt, xc^futvm H X«^. JuDiciARiJB suut, quibus constituitur, 

C«»iir U rSf rmfuitn mm) «'a^« rSf rtXst- pones quem ordinem judicia sint, Sem- 

»^f Um fiiXmr», mmi fmZt imm^rimt m^vf prowia, Plotia, CemeHa, Aurelia, Pom- 

m rx^9t »tO mmrtL Xiyu r^mnimt %mt P^t de quibus suis locis. in Pison. 3.9« 

rXspti^M, X^trtmiif, Ei legi se Catnlus, vide inprimis AureUa Lex. Sigon. d^ 

Roscius, aliiqoe, 8ed frustra, oppone-' Antiqu. Jur. C. R. ii. 18. 

bsiit, et tandem, invito senatUy perft- JtUA lbor9. De Harusp. resp. c.:S3. 

C4 £4 INOEX LnauM. 

inemorafitur2^^«j«7ti/i0contraauspicia pte eausa. conf* arguio. Or« pnf Rab. ' i 

latae. Eae sunt, quas in Consulatu pri- Posth. De hac leg« est etiam locus in Pi- i 

mo tulit. vid. Plut. in Ceesare, p. 713. son. c. Sl. Eadem lexest queibi nomi- i 

ed. Wechel. natur c. 37. et in universum ex hac ora- || 

AgrarU Julia, primo consulatu, tione plurimum lucis capit, quod inea | 

qnem cum Bibalo geseit, lata, qua Gsm- objiciuntur Pisoni et Gabinio, quecon* | 

panum agrumetStellaiemXX.mitlUnu tra hanc legem fecerant. Constitutum |i 

civiumf qmhuk ternipluresve liberi essentf erat ea lege, quid ct a quo accipcre in | 

divisit: eiquerei XXviros constituit ex provincia liceret, ad Att. v. 10. et 16. . 

iis, qui maxinios honores geasissent, un* Scitonon modo nosfoenum^ aui, guod U^ ^ n ) ; de etiam Ciceroni is honor, sed frustra, ge JuUa dari soUt, non accipere, sed ne i 

oblatusest. £p. adAtt. ii. 8. 19> Cetc- lignaquidemfnecprater^iuaitu&rlectos 

rum conf. Fr. Fabric. in vita Ciceronis, et tectum quemquam acdpere quicquam 

de hoc XXviratu. £i cum Bibulus ob- &c. Jubebat etiam poBt ServiUam et ^ 

nuntiaret, quam potestatem lex ACUa Cemeliam, &i c bonis, de repetundis ' 

dabat, armis foro expulsus est. Suet. condemnati,. non tantum redigeretur, ' 

in Cie^. c. 20. Dc ea couf. ad Att. ii. \S, quanti ci lis sstimata esset, reliquias ab ^ 

18. £a lex ut valeret, hoc a<]\)ectum iis persequi, ad ()uos ea pecunia per- 

habebat caput, ut candidati se ipsi jure- venisset; ex quo le^s capite Rahirius 

jurando exsecrarent, si, impetrato, quem Posth., condemnato « lege Julia Gabi* 

peterent, mafi^stratu, mentionem feeis- nio, accusatus est. vid. c. 4. £a antem 

sent de agro Campano aUter possidendo oratione ostendit, hoc capite legis.equi- • 

atque ex hac le^ ; unde Latercnsis co tes, ut tota le|^, non teneri. Ceterum 

anno tribunatum petere destitit. vid. multa hujus legis capita iiiisse intelUgi 

pro Planc. c. 5. et ibi Manut. Hiec lcx potest e Ccslii epist. 8. qua uilum et 

etiam memoratur Phil. v. \$. £)us centesimum oaput laudatnr; qu« epi* 

fr&^n. vide apud Gcesium in script. R. stola multum facit ad hi\jus leps ratio- 

A^r. p. 530. Ceterum multa ad hanc nem cognoscendam. Huc pertinet et- 

le^em, et Ciceronis ad eam pertinentia iam locus Flacc. c. 6. £x iis legis oapi- - 

loca, inprimis de XXtiratu» illustranda, tibus multa servata sunt in Pandecte L 

habet Mazochius de Amphith. Canipa- xlviii. tit. 11. v. de hac lege Lipa. ad 

no p. 14. sqq. £ veteribus inprimis le- Tac. A. xiv. 28. et Interpp. Suetonii ad 

gendus Dio Cass. xxxviii. init. Caes. 43. 

JuLiA de provinciis ordinandis, lata JuLiA de seu^erdotiis lata, in qua lex 

in primo Consulatu, qua repetita et au- Domitia rcpetita, et ei qusdam addita 

cta est CorneHa, de qua supra. Jube- sunt. £x ea licebat etiam absentis.ra- 

bat duas rationes in provincia apudduas tionem habere in creandis sajcerdotibus. 

civitatcs deponere, easdemque totidcm ad Brut. cp. 5. 

verbis ad erarium referre. Ep. ad Div. Julia Sumtuariat ad Att. xiii. 7. a 

V. 30. ii. 17. ad Att. vi. 7. ne praBtorise Dictatore Caesare lata. $2^amquam 

ultra annum, consulares ultra biennium enim P. Manutius ad Cic. ep. ad Divers. 

obtinerentur. Phil. i. 8. Qus autcm vii. 36. plane vocat in dubium hanc le* 

lex JuHa Phil. iii. 15. commenvoratur, gem, atque etiam Geliius ii. 34. Octa- 

exquaBrutum,Plancium,alio8qtiepro-. viano tribuit Juliain sumtuariam: ta- 

vincias obtinere placebat Ciceroni, pri- men ex L c. satis apparet, superiores 

viie^um fuit, quo his pn>vincis ist» sumtoarias le^s ab eo repetitas et seve- 

datae sunt contra leg:em Semproniamy rius sancitas fiiisse. Naiu propterea 

quac SCto decerni Coss. et Pcaett. desi- ex Hispania scripsit, se postea Rom« 

gnatis provincias jui>ebat. mansurum, ne leges suse negligerentur, 

JuLiA de repetundis, lata in primo ut neg^lecta esset illa, quam de sumtibus 

Consulatu, post Calpumiam, Aciliam, faciendis tullsset. ^ ab alio lata sum- 

Serviliamy On-neliam, acerrima et ju- tuaria ne^lecta esset, ut placet Manu> 

Btissima. Sext. 64. iu Pis. c. 16. pro R!ab. tio, unde timet Caesar, ne suae quoqu« 

P. c. 4. in Vatin. c. 13. Ausus est Gttbi- contemnantur ? Aiiorum leges scepe 

fuus, muto exire deprovvnda, educere neglectas scimus (vid.-v. cjrumentariee 

exercitum, Tquod olim lege prohibitum leges) ; sed non facile vivo latore» in 

lion fuisse aocent Duker et Drakenb. primis eo, qui potens esset, et legpem 

ad I^v. xxvii. 43.) bellumstta spontege- suam conservatam vellet. Itaque Cae- 

rere, in regnum injussu populi aut sena" sar non putasset, hoc in his legibus 

tus aecedere, qua cum plurima leges ve- ausurum quemquam,'et propterea in 

teres, tum lex ComeUa majestatis, Julia Hispaniam abiit. Nunc cum aliter videt 

depecufdit repetundis planissifne vctant evenisse, et jam initium negligendarum 

&c. Lex Comelia vetat, quatenus ma- legum suarum factum esse in sumtua^ 

jestaspop.Rom.hisrebu8minuitur:i/tt- ria, Romae manere vult, ut praesentia 

Ua, quia talia fieri soleut pecuniae acce- sua absterreat bomines a iali re auden- Uf J>|BX LBGUir» IS 

fb* Deniqine si aUus legteiti ne^ectam fiiit cttm P. Rotilio Lapo, belbSooialt 

dicere Toluit, cur sumtuariam potius A. U. DCLXiii. de cwitiUe cum Socns et 

Qoininat, (|uam quameumque aliam ? Laiims commvnicttnda, pra Com. Balb. 

De hac ieg^e Caesaris intelUgendus sine c. 8. C^jus le^ boc caput cnrat, ut ad 

<labio est etiam locua ad Piv. ix. 15. eos tantum populos hoc beneficium per- 

Qtin eaepistola scripta est pauUo ante, tineret, qui fiuidi (ei legi sc.) iacti es» 

quam Caesar in Hjspaaiain iret post sent, h. e. ut «Uberam cuiqne civitati 

belkia Africannm. Ceterom is negio sociorum lAtinorumque esset, utrum 

ctus lei^is eum movisse videtur, ul postea veilent hoc bcneficio uti, nec ne ? Ita- 

seyere cam exerceret. vid. Sueton. c. que etiam Heracliensium et Neapotita- 

43. et ibi Torrent. norum multi hoc beneficinm repudia* 

JuiiA de Legaiicnibut lHberig, lA- bant, b..e. ei legi fuDdi fieri nolebant.- 

^«/^a^iofieffdlcuatur, cumSenatbri- Nam, quemadmodam donatio nullam 

buS) private rei causa, tamquam vuti vim haJbet, nisi is, cui fit, ei donationi 

soiveodi, bereditatis aut syngra|)hs per» fundus fiat, s. uti loquuntur 'ICti, acci- 

lequende, extra Italiam abeuntibns, jus piat donationera. Sic nuUa lea Roma- 

nomenque legati pop. Rom. SCto datur» na, qua beneficium aocifs aliiaque po« 

ut eo nuyori cum dignitate, aeeuritate pulis tribuitur, rata esse potest, et ex 

&e. ubique versari possint. Uarum tem» ea le^ beneficio quisqu^ uti, iiisi eam 

pus olim infinitum fuit. Namque bano le^m probaverit, h. e. professus sit, se 

ipsam ob caiisam Ubere dici videntur> faoiefiaio le^ uti vcUe. Hiec quam* 

(]uod eure et redire liceret, cuin place- quam jam 'ib aliis,. tamquam Grevio, 

ret. Sed quoniam muki nimis ebute- dicta8unt|tamen placuitrepetere, quod 

baatuT kgationis nomine ac jure, Cice- in hac iovmxxl^y fundifacH tvni pvpuiip • 

ro Consol retuUt ad Senatum de toUcn- esplicanda et|amrnuac errare doctoe vi<-. 

<iis legationibus liberia Senatus Consul- ros inveni. 

to. In quo cum ei tribunus plebis qui- Junia de peregrinis, v. Penm de pe^ 

dam ioteix^essisset, effecit tamen, ut an- rtgrinia, 

nuum tempus esset, quod antea infini- Jlnia Licinia, v. JUcinia Junia, 

tum erat, de X«e^b. Ui, 8. JuUus Cesar Ljbtoria (pro quo in multis vulgg. 

postea de his legatioiubus tuUt, ut ^in» Ciceronis libris male est Pleeioriai Lec ' 

^itenmum ihnium durarent. ad Att« xv. toriaf P/c^ona, solenni Ubrariorum aber- 

II. Ceterum de legationibus Uberis, ratione, v. Drakenb. ad Liv. xxxiv. 46.) 

nulla neoessitas mihi videtur esse statu- amira circumscriptionei adoieecenium* de 

cndi, pecuUari lege sancitura essc. Nam Off. iU. 15. vid. Manut. ad Cie. locis infra 

potoit legis de proviuciis caput esse de citatis,SalmasimnadCapitolinumiuAn- 

le^onibus Uberis, quod esB iu primis* ton.p.330.etGrutemmibidem«£amino« 

^ proviacialium ii\juriam pcrtinebant. rennitatis, ut vocant, anni definiti sunt. 

JuuA depublicanis iertia parte pecu- £a enim cautum est, ne xxv. annis mt« 

flic dehita relemndie, lata est ik priino nores stipulari posseni, auctore Sueton. 

CoBsuIatu, quam primus scivit Plan- L. iv. Rhetor. ap. Priacian. et interfra^ 

cius. Cic. pro Plancio c. 14. £a leg^e menta Suetonu : unde Quinavieennaria- 

sibi equestrem ordinem Caesar adjunxit ; Plauto dicitur in Pseud. i. 3. 6B. Hac 

coffi Cato contra, pubUcanis uimis acer- lege rei private judicium, pubUcum fac- 

bus quod erat, a Senatu equites abalie- tum est, ut Cic. ait de Nat. Peor. iii. 

°^* 39. AUaejuscapitacoUegitHeinecc. H.- 

JvLijEJudiciarie Phil. i. 8. His abro* I. C. p. 84. in quo non videtur locum in 

^vitAureUanadejudiciiscumtribusci- Capitolini Marco inspexisse. Nam V. 

vitatis ordinibus communicandis, sub- CL dicit, ibi tradi, minoribus petenti- 

latisenumerojudicum Tribunisierarii. bus, caosa cognita, datos cunatores e 

^eton. c 41, deinde de judicibus legea- le^ hac. CapitoUnus dicit : Curaiaree 

dis, eonun oensu, tBtMef sanxit eaidem datos ex ea propter lasciviam et demen^ 

^jffs. tiam, Antonium autem statuisse, ui 

JuLiA de vi ei ma^state, £a sanci- omnibus adultis curatores dofrentur, non- 

bun est, ut de vi et majestate damnatis redditis caueis. Sed dudum ante Hei- 

^Qva et igni interdiceretur. Phil. 1. c. neccium sparsa legis hujus capita col- 

£a non est confundenda cum Julia al- leeta smit a Gothofredo ad /. 2, Cod, . 

fera de majestate, cijg^s fra^enta sunt Theodos. de donat. Tulit M, Lcttorius ■ 

inlibrisjuris dviUs. Nam eSi est Au- Plandanus Trib. Pl. A. U. ccccxc. cf. 

gusti. De lege de vi vid. Jul. PauU. doctos viros ad Caii Instit. i. 8. de Cu- 

Sement. Rec. v. ^8. ap. Schulting. xationibus. 

Juris-Prudent. Ante-Justiu. p. 520. sq. Licinia Mucia, lata a L, lAdmio 

JuuA Xi. JuHi CamriSj qui cgnsul Craao Oratore et Q, Mueio Sceevola km 26 INDEX LSGUAT/ 

XJ. DCtvQt. de eintatei ne quis sU pro capit eti&m P. Manuiius loettm CoeUi 

ewe, qui no» sii civis» de Or. ii. 64. ep. 2. 

Qffic. iii. 11. pro Baibo Sl. S4. pro ' LfviA le^es, qiiarum mentio ap. Cic. 

Cornelio maiestatis reo, ubi iea de cwi^ de Le^g. ii. 6. et in Corneliane t. frag- 

hus regundis dicitur» ad qu. 1. v. Asco- mentis, sunt Livii Drfjui Trib. pkbii • 

nius. Licebat autem ex ea lege his, ex seditiosi A. U. DCLXii. non perlatib/ 

quorum civitate erat, qui pro cive Rom. Tulit ^xitem frumentariam, de qua bu- 

esse haberique volebat, eum repetere, pra,yti(^trtaruw», quajudicia communia 

quod et lege Papia licebat : quod intel- essent senatoribus et equitibus, item 

ligi potest e Brut. c. 16. Hanc le^m agi'ariam de Coloniis deducendis per 

csausam prfficipuam belli Italici fuisse Italiam et Siuiliam, et alias. Cicero* 

tradit Ctcero de Off. iii. 11. atque hac aiitem loc. cit. dicit has leges et Apu- 

tine dubio de causa perniciosam appel- leias Titiasque uno Senatus versiculo 

lat in CorneliBns i. fr. Ceterum de sublatas esse, h. e. permissa Coss. repu- 

hac lege 'vid. in primis-Balduini Ju- Uica, hac formula: Videant Consules, ^ 

ris-pr. Muc. p. 100. ubi de toto hoc ne quid detrimenti capiat respublica.' 

legis genere^ quod est de civitate, a- cf* 1. c. c. 12. 
git. LuRCONis lex de amHtu lata est ab* 

LiciNiA JuNiA, a XAcinio Murena et jf^fidio Lurcone, unde Aufidia dicitur» ' 

D. «/tfnto ^kmo Coss. A. U. dcxci. A. U. dcxcii. Pisone et Messala Coss.' 

lata. Le^ CiBciiia Didia sancitum erat, quse qualis fuerit, co^oscitur ex £p. 

ut lex fS^nda pertrinundinum promul- ad Att. i. l. 

garetUT. Hoc legis illius caput novis Lutatia vel Loctatia, lata Q, IM" 

severioribusque poeiiis sanxit Ladnia tatio Catulo et M. iSmilio Coss. A. U. 

«/tmtcs, unde utraque lex sspe jungitur a DCLXJCV. de trt, acerbior PlotiOf qua' 

Cicerone, Phil. v. 3. pro Sext. 64. ad sancitum est, ut etiam festis diebus lu- 

Attic. iv. 16. ii. 9. Vatin. c. 14. disque, quibus judicia nulla erant, (vid. 

LiciNiA Crassi Oratoris, similis ^ftte- . Act. i. in Verr. 10.) de vi quseri posset.' 

Ik?, qaa cautum est, ne ei, qui de ali- pro Coelio c. 1 . (ubi Pighius ad a. 

qua curatione ac potestate ferret, col- dclxiv. leg^ wltretulit pro tulii) et 99»' 

legis, oo^atis, affinibus eam potesta- Propterea autem adeo severe de vi san- ' 

tem curationemve mandare iiceret. Agr, citum est, quod eo tempore amia in * 

ii. 8. pro Domo 30. ipsa urbe versabantur civilia, adeoque 

LiciNiA de ambitUt et quidem de soda- severissimis leg^bus coSrcenda vis erat. ' 

Utiis, lata Cn. Pompeio et M. Crasso 1. c. 

Coss. A. U. Dcxcviii. vid. Ar^m. Or. Msnia, lata a Manio trib. pl. A. U. 

pro Plancio. Nam ex ed. lege accu- £ccclxvii. ut patres ante inita a popu- ^ 

satus est a Laterense Plancius. Erat lo sufFragia fierent auctores ejus rei, ' 

autem lex severissima, et editicios judi- quam populus jussurus esset, neque 

ces concedebat, h. e. eos, quos accusa- adeo reprehendere comitia, h. e. irrita ' 

tor edidisset, cum in ceteris judiciis, facere, possent. in Bruto c. 14. Ad 

qui prsBerat judicio, sortiretur judices, hanc legem respicit Livius i. 17 : De^ 

reus et accusator, quos vellent; rejice- creverant, ut, cumpopulus regemjussiS' ' 

rent, quod multo squius videtur. Sed set, id sic ratum e^set, si Patres auctoree 

senatus, ci\jus bona voluntate haec lex fierent, hodieque in legibus magistrati" 

lata est, pr^pterea in hac causa editicios busqtte rogandis usurpq;tur idemjus, tfi 

judices edi volebat, quod existimabat, ademta. Priusquam populus st^ragi- 

si reo judices ab accusatore ederentur, um ineat, m incertum comitiorum even^ 

accusatorem eos editurum ex iis tribu- tum patres auctoresfiunt, Ceterum lex 

bus, quas reus largitione devinctas ha- Msnia confirmavit tantum et repetiit 

beret. Ita fore, ut iidem et testes et legem Publiliam in eaiidem sententi&m 

judices essent. Neque vero cuiquam jam A. U. ccccxiv. a Q, Publilio Phi- 
melius de largitione facta constare posse, lone Dictatore latam. Liv. viii. IS. vid. 
quam tribulibus. Itaque Cicero Late.* Gronov. obs. i. S5. qui locum illum Ci- 
rensem reprehendit, qui, cum Plancium ceronis egregie illustrat. 
ex hac le^e accusaret, non eas tribus Lex Majestatis, Com. Sullae, in Pi- 

«didisset, quas maxime damaret cor- son. c. Sl. v. Comeha de meyesiate, 

ruptas esse^ sed longe alias : ex quo in- Prster eam de majestate laudantur a- 

telii^tur, eum non tam legem de soda- pud Ciceronem Apuleia, Fdriaf ^ulia, 

litiift, quam editicios judices secutum de quibus suis locis. 
esse. vid. pro Plancio c. 15.' 16. sqq. ex* Mamilia de regundis fimbus agrO' 

quo looo, aut oratione, hujus leps ratio rum, h. e. {undorum ; qua constitutum 

uoice co^ioscenda est. De hao lege est^ ut ' in finibus a^rum, qutinqiVB IllllBX I.B6VM. 117. pedes in ladludinein relimii^Kerentury nt habebant Mdmtim MtmiUnmy ICtaia 

LesS* XII. tabb. coDStttutum esset, et eum» qui A. U. Dcni. Consul cum L. 

siii^K arfaitri regendis finilnis darBiitur, Marcio Censorino fuit. De Scriptura, 

cam e Legj^. xii. tabb. tres essent» si de' utrum Manii. an Mamil, v. Victor. ad 

finibus orta coatrQversia esset. de Legg. Varr. 1. c. variant enim libri. 

i. 21. Hunc locum non vidit Cl. Hei* Maria iata a C Matio trib.pl. eo, 

neecius H. J. C. R. p. 85. 86. ubi pluri- qui postea ssepe Consul fuit. A. U. 

bus de hac lege (ex Goesio) disserere dcxxxiv. ambitum coSrcet et libertatem 

insdtuit, quod a paueis intelligstur. suffiragii ferendi auget. Jussit enim ut 

Nihil igitur de arbitris. Ceterum de pmttet aMgit$tiorafJiereni, quos suffragi- 

hac lege vid. Gosius ad script. A^. p. um ferentes transibant» de Legg. iv. 17. 

339. et in not. p. 188. IdL &c. Primus nie quis sdl. inspicere tabeUam posset, 

fngmentum ^ius protuHt Ltpfiius Elect. ne rogare de suffragio, aut appellare fe- 

i. 15. Lata est A. U. dcxlii. rentem. Ea lex, quia potenti» proce" 

Mamilia in Bmto c. 33. 84. In edd. rum opposita erat, a Cotta et Metello 

vul^. est MmtUUi, que nomina coa« Coss. oppugnata SCto est> sed fhistra. 

fonduntur ssepissime in libris. Est ro- vid. Phitarch. in Mario p. 407* ed. We* 

gado ea, de qua Sailugt, B. Jug. e. 40 : cheL 

AUer ea C MwmiHmB UmeUmm trib, MemIHIa; qae ex Orat. pro S. Ros- 

pi. r^gatiimem ad pepuium prommlgai^ do laudatur» rectiiis Remmia dicitur» 

«/t quererehtr m €«r, fuorMm eemeUi» de qua suo loco. 

Jngurtha SemaU deereta negleaeietetf MuciA LiciNU, vid. lAchUa Mueia, 

fmque aieoin legatkemibHM emi imperuM Militarbs lboes. Pro Hacco c. 33 : 

petMnioi aeeepieeenti fui eiepkmntet, fui Si juetm inimmeitiae putabaty em-^ cum' 

peffitgat tradidittent, item qui de pace trib, mit, Flaecut ettei, in ejut legione 

mU beih eum hoetUmt paetiemet foeiueni, mUmfuieti^ eum tibi per ieget militaret 

Ibi optimi Codd. et plerique habent ^jffugere lieeret iniguitatem Tribunif 

MamiUuti sed nonnulU tamen ManU' Ap. Lipsium de re milit. xv. 15. de legi- 

Hm et Mattiut. Item apud Gellinm vi, bus militaribus agitur, sed de legibus 

11. ^mtlttM defendit etiam Pigfaius fiirti tantum, nihil de ceteris, aut de ea, 

Annal. T. iii. p. 198. vid. plur. ap. Cor> ad quam respexit Cicero. £a autem 

tiam ad Sallust. 1. c. De nominum illo- luec fiiit, ut, si quis forte in ^us tribu- 

rum confusione vid. et Gruter. ad Cic. ni legionem miles allectus esset, quem . 

de Or. i. 58. Interpp. ad Uv. xxvii. sibi putaret inimicum, eamque rem 

35. et mox in ManiUanit Legfr* plane facere posset, ut is, inquam, ex 

Manilia, a Trib. pl. C. Manilio lata ea legione in aliam transire posset, ne 

et a Prsetore Cicerone delensa, qua iniquitati inimici obnoxins esset. 

Pempeio MUhridai. belH reUquUt perte' Numaria, Comelii Sullse. vid. Come* 

qmndtB tradiieB sunt. vid. Arg. Orat. pro ha numaria, 

I^ Manil. Orat. c. S9. Piutarchus in Othonis lex» quse landatur pro Mu- 

Pompeio. p. 643. ed. Weehel. rena c. 19. est Rotcia* 

Manilia de n^vagim^m co^fimone, Paha, lata a C, Papity trib. pl. A. U. 

pro Mur. c 23. a C Mamilio trib. pl. A. dclxxxviii. Cotta et Torquato Coss. 

U. Dcxxcvii. lata. li^c est eadem, v. Dio Cassius xxxvii. p. 33. Eam plu* 

qiuB in C<»nieliana dicitur de Hbertimh' ribus locis commemorat Cic. pro Archia 

rum ttfffragm. £a enim lege, ciyus c. 5. pro Balbo S3. ad Attic. iv. 14. 

ei auctorem Comehum fuisse dicebat OfRc. iii. 11. Sanxit, utperegrini urbe 

sccasator, sancitum est, ut lil^rtinis in pellerentur, et tocU Latini nominit in . 

omnibus tribubus suffragium esset, ut tuat cioUaiet redigerentur, Peregrini 

Asconius in Milonianam prodidit. An- ea setate qui dicti sint, docet Spanhem. 

te enim libertini omnes in tribubus in Orb. Rom. p. m. 363. Hi primo 

^joattuor urbanis suffragia ferebant, in capite legis ex urbe exire jussi sunt, ne . 

qoas cum reliqua fece coi]||ecti erant a se pro civibus Rom. gererent, quod a 

Censore Fabio, qui hoc salubri instituto muHis fiebat, ut oUm Gracchoram tem- 

Maximi cognomen meruit. poribus a Penno jam sancitum erat, 

Manilians Leges venalinm venden^ teste Gic. de Off. iii. 11. qui hanc cru- 

iorumy in 1. i. de Orat. c. 58. erant delitatem valde improbat. Alterum ca- 

fbrmuhe, quibus uti possent in rebus put fiiit, ne socii Latini Romse essent, 

Tendendis emendisque, qui se decipi ne urbes socioram Latin. vastss fierent, , 

nollent : unde Actionet vocantur a Var- quod jam knte A. U. DLXXyi. lex Oaju- ' 

rone R. R. ii. 5. 11. unde et verbosiores dia Consularis rogatu ipsorum soeio- . 

fuisse diseimus. Exemplum talis legis ram sanxerat, neve se pro civibus Ro< 

cst apud eundem ii. 3. 5. Auctorcm maais gererent v. Liv. xU. 8. 9* «t paul" 2S INOSX lbgvm; 

lo post L. Pbstumius Cbnsul, ut serva- roi^ationen Hufca, «juib ei similis fuit, au« 

retur, edixerat ibid. xlii. 10. Itaque ctore Cioerone ad Att. i. IS. 

ex hac le^ Mamertini M. Crassum . VvornA, jndidariay c^jus mentio pro 

quendam repetere susceperunt, a quo 09rneli»maj*reo» I. Lata est a ^. PfeKtc- 

tameninceptopostearocessere. proBal'' tio SiXvam, Strahone, et Catone Coss. 

bo c. S3.. In hujus le^is tempom gra- A. U. i>cK.xiv. £a lege judicia cum 

yiter errat Si^onius, qui eam latam esse equitibus et senatoribus communicata' 

pauUo post Claudiam ait, de J. Prov* sunt, quod Q. Servilius Ciepio et L. 

iii. 1. eumque secutus Balduin. Juris- Drusos frustra tentaverant. Nam tum 

|»r. Muc. p. 101. aliique, cum plus cen- eiS^ii^iriimfalej^eequitessoliJudicabant. 

tum annis inter utraroque intersit. Ita- vid. Ajbcor. ad 1. c. 

que Cicero de Off. iii. II. a Penno, qui Plotia, ejusdfsm trfb. de vi amutHs 

post len^m Claudiam vixit, et legem /i0mtm6t(«,utdeeju»capite quflereretur, 

Buam A. U.' Dcxxvii. promnlgavit, pe- qui vim fecisset. Ejus s»pe mentio a- 

vegrinos exterminatos dicit apudpaires' piid Cioerohem, v. c. pro Mil. o. 13. ad 

fuutrMf a Papio nuper. Qnidam vero- Div. viii. 8. ad Att. tv. vid. Si|fon. de 

duas leges putaqt latas a Papio, v. Ma^ Jud. ii.«33. Sed ibi ^raviter errat vir' 

nut. ad Agrar. i. 4. doetus, cuili eam legem auotoritate Ca- 

- PapirIa, C Pdpirii ' Carhwdty qua tuli latam dicit, adcoque dhaB > leges 

t|ilit, ut ettndem trA. pleb. toiies creare canfttBdit et pro un% habet, quae' apud 

Ucerety quoties populus vellet. Eam dis- Ciceronem sspe distinguuntar. Lex 

suaaere P. Africanus, Laslius, alii. No- iMtatia CatuHi de qua snpira, severlor 

cte sequente ob hanc tegem interfectus fuit Phtiay et sanxit praeterea, ut qui-' 

est. Cic. in Lelio, c. 35« et aliis loeis. buscumque diebus, etiam ^tis, quibus 

cf. Epit. Liv. 1. oix. nuUa eKereebantur judicia, de vi qnseri 

Papiria, lex tribunitia incertse aeta- posset ex Pi&Ha le|^e. Itaque non de 

. tSSf qua sancitum est, tie guis tedes aut Plotia, sed de Jjutatia catpiendus est 

guameumque rem, terram, aram, lig-- Cieero pro Coelio ab init. cum legem 

nvm, injussu popuH conseeraret, Auctor esse dicit,^quflB quotidie quaeri jnbeat de 

f)iit Q. Papinus. Cic. pro Doino c. 50. vi armatis hominibus. Ceterum quid sit 

Peoucaa de incestu, de Nat. Deor. vis, docetCieero pro Csscina. Caelius 

lii. 30. lata a Sexto Ppducmo trib. pl. ep. 8. scribit, Sempronium Rufam tulis* 

A. U. DCXL. Hanc legemfrustraaudet se accusatori sub Tuccio calumniamy 

e legum numero eximere Bohierius ad eumque reum fecisse leg^ Plotia de vi. 

Lc. cum Cieero diserte dicat, rogfUuh' Pompeia y«<ii^rea, lata ab Ot. Pom" 

mm de incestu : quae verfoa interpretatio- peio in Consulatu secundo A. U. dcxcviii. 

nem Viri summi plane cespuunt. Nam qua le^ servatur quidem AureUay sed 

aetio Peducci in Metellum, de qua hunc hoc a^icitur, ut amplissimo ex cen* 

locum ex Ascon. in Milonianse c. IS. su, e cenluriis, ahter quam ante,judi- 

interpret^tur, non fuk rog^atio de inces- ccs legferentut*. vid. Ascon. ad Pisonianss 

tu, sed rogatio potius, ut, quoniam Me- c 39- Etjus mentio apud Cicer. in Pison. 

teUus male jndicasset, extra ordinem 1. c. Phil. i. 8. £x his inteUigttar, quo- 

judex Cassius constitueretur. Neque modo capienda sint Piutarcfai veiba lA 

hsec rogatio tantum indicat corrupti- Pompeio, p. 350. ed. Wech. rms %i%mt tn^ 

onem humani in^nii, quam illa de ^tuli9mli^siUi^9l**^9ifMffMTmft^9f»iutif 

incestu, ex qua intelligitur, etiam poenis nempe ita. Non modo non advenatiiB 

esse faomines a tantis soeleribus abster- est rogationi AureUtB, qua eqiutee in • 

rendos. societatem judiciorum vocantur; sed 

M. JuNii Penni trib. pl. temporibus deinde etiam eodem consulatu confir» 

C. Gracchi A. U. Dcxxvii. quam tulit mavit, lata lege in eandem sententiam^ 

de peregrinis ex urhe ejidendis. Hanc sed actjecto capite de censu. 

legem iatermissam instauravit P^pius. Pompeia de t/t, est Cn*Pompeiiint6r^ 

V. lex Papia, de Off. iii. 11. tio consulatu A. U. Dcci. lata, qua san- 

Philtppi lex Agraria Off. ii. 21 . Est citum est, ut de ctede m via Appiafaeta 

L, Marcii Philippi, qui le^m talem extra ordinem qwereretur, E^in legem 

tuHt in tribunatu A. dcjclix. similem ce^noscas licet e Miioniana et Asconii 

Gracchanae. Sed cum ei resisterent op- Ar^umento. 

timates, facile vinci se et antiquari le- Pompeia deambitu ejusdem Ot. Pom' 

l^empassus est. peii tertium Consulis, ad Att» x. 4« qaa 

PisoNis de repetundis, vid. Calpumia gravior poena et breviora judieia consti- 

de repetundis. tuta sunt. Nam temae tantum faoraB 

Plautia vel Plotia agraria, tribuni- ad dicendum datae sunt, in Brato c. 95. 

tia inciert» setatis, sed paulik) ante Flavii add. Att. xiii. 4&, ubi est dierum prsesti* nniBx iMvm 09 

tBtonim meiitlo. t. ad feeum iUmn P. de qnflms <nl» locis agitor. 

M&notiam. RosciA ikeairaliaj lata a L. Roteh 

PoRciAy M. Porm Catonit CeiiB«rii, Oihone tnb. pl. A. U. dclxxxvi. C» 

ntexiBtimat P. Maiiutius» qua cautum Caipurnio Pisone et Manio AciUoGI»» 

estyne^[ua cwem Iiom»vinciretyauiver»' brione Coss. fautore equestris ordinis* 

iemretf attt necarety pro Rab. 4. Verr. £a sandtum est) ne quis in quatuordc* 

r. 63. dT. Liv. x. 9* Sed si hiec lex eat cim p^adibus orchestrs» in qua 8emu> 

eadem, qns de provocatkme laudatur, tores sedebant, proximis sederet, nisi 

qttod mibi fit verisimiie, quando utrum** qui equea et equestri censu esset. Ita» 

^e ad libertatem civium pertinet, noil que si quis censum decoxisset eques» 

Catimis est ea lex, sed PorcU Lecc^ non licebat ei inter equites sedere. Cic, 

trifnmi pl. A. U. DLVi.quodplacetetiam Phil. ii. 18. Nam decoctoribus ciyus* 

Pighio ad h. a. Si^onio, et Ant. Augus- cumque ordinis, ut ex codem loco cou<^ 

tino. An hsc lex Imperatoribus jus ia stat, certus locus assiguatus in theatr» 

capita civium ademerit in beilo, queri erat, nequc sulum his, qui suo,sed etiana 

potest. Sed recte ne^nt Sigonius et qui fbrtunsB vitio decoxissent. In Or* 

Dukenis ad Livii £pit. 57. pro Muren. c. 19. bis dicitur lex hse 

PuFiA, a Pufw quodam trib. plebw equitibus di^itatem et voluptatem 9V* 

nomen habere videtur. E^us hiec capi* eiUvisee: quo verbo utitur etiam Vellei* 

ta apud Ciceronem reperio. Primum, us ii. 3S. (ubi vid. Intt.) . Ex quo colli* 

netenatuaf de uUa re ioto memse Janu^ gerelicet,equitesjamantiquioribustem* 

ario haheatury niri. aui petfeetis aui re* poribus separatim a plebe sedisse : nisi 

jeetis legaiionibu9y ad Div. i. 4. cui post quis ytMtrestUuereinte\!iA^Tepri0staret 

lege Gabinaa adjectum est, ut ne Febru« ut saepe est in le^bus. v. Gloss. Nomic. 

ario quidem, ut supra dictum. aiterum^ Cod. Theod. in h. v. Ceterum quas 

ne senatus diehus comitialibus habeatur^ turbas lAflBC lex, Conside Cicerone, de- 

adQ. Fr. ii. 12. derit, cum plebi in mentem venisset, 

I>e Rkligione lex, quae ad Att. i. 16. sibi eam lej^m i^omiuis esse, et quo- 

meraoratur, est F^fia. modo ece a Ciccrone oratione aliqua» 

Remmia (pro quo vuif^. edd. ^mmtd (pus intercidit (ad Attic. ii. 1.) compo- 

habent, quidam etiam Remniam dicunt, sitae sint, v. ap. Plutarch. in Vit. Cicer. 

atnmiqne male, et repugnantibus Codd. et Plin. vii. 30. ubi v. Harduin. Eam 

meiioribus» cum Ciceronianis, tum Di-^ secuta est lex Julia de eadcm re. PUn. 

gesttmimy in quibus de hac lege est xxxiii. 2. 

xlviii. 16.) Quo auctore et quo anno Rulu lex a^n^aria, v. ServUia. 

lata sit, non constat. Hoc ex Cic. pro Rupilia lex apud Siculos dicebatur« 

S. Rosdo Amer. c. 19. intelli^ potest^ quod decreiam potius dicere roore Ro« 

foiaae oppositam impudentis calumnia« mano debebant, ut facit Cicero Verr. ii. 

torom, ne scil. liceret quemvis vel in- 13. Nam Rupilia lex continebat jura, 

Bocentem impunc accusare, eique mo* quse P. Rujnlius Pretor victis Siculis 

lestiam creare, &ine causa. £x c. 20. de decem legatorum sententia, nt moris 

aotem coUi^tur, calumniatorom fronti erat, dederat, cum Siciliam in proviucisB 

iiteram fuisse inustam. Quae autem formulam redi|^ret. Ejus scpe fit men* 

muri solita sit, de eo non satis certo tio Verrinarum secunda et tertia, quod 

coustat. Nam etsi valde probabilis est Verrea eam ih jurisdictioue et re fru« 

eoram opinio, qui K. inustam putant^ mentaria neglexerat. 

<Iuod ea prima litera est vocis calumniay De Sacerdotiis, est lex a C Licinim 

s veteri scribendi ratione, qun halum-' Crasso lata, sed non perlata. (vid. Lex 

ma scribebat. v. Vossius Aristarch^ i. 17 : JDomitia,) de Amicit. c. 25. 

tamen non est omni ex parte certa, sed Leges Sacrata he dici putantur in 

coi^ectura tantum nititur ; quando ne- primis, quas in monte sacro A. U. CCLX. 

mo vett. est ejus rei auctor. Fmstm secessione populi facta, latie sunt, unde 

ad Paullum provocat Vossius. Nihil de ipsi iUi monti nomen .biesit. liv. ii. 33. 

litera dioit. Hoc pcDnaa genus sustulit Earum ^entio apud Ciceronem saepe, 

deinde Constantinus M. vid, Menard. in primis in iis orationibus, in quibus» 

td Cicer. 1. c. Extat Brencmanni eru- in Clodiam leg^em, contra se iatam, in- 

^tos de hac le^ libellus. vehitur, quod ea legibus sacratis vim 

De Rbpbtundis leges, quibns tenen- attulerat. pro Sext. 30. pro Domo c. 17* 

t&r.ma^stratus et senatores, . qui in de Off. iii. 31. de Le^g. ii. 7* &c. L^ 

proyinciis, aut propter rem judicandam, cus in primus illustris est in Comelianas 

contra leges, pecunias cepere. Cic. pro i. fra^. Tanta igitur in iitis (nempe 

Cluent^c. 37. 54. sunt Calpumia^ Aci- yett.Koin.) virtusJuit,utannoxyi.posIre^ 

^ JumOf ServUia^ CqrmHaf Jutiaf gesexaetos^pi^pternimMmdominationem. SO IKDfiX LSGITir. 

patentium, tecederent, te^ei taenUas siki jnorst idem legem sacratam Volgeeirtm^ 

^si restituerent, duot trHmnos crearent, Hetruscorum alionimque populorumt 

nwntem iilum trans Jnienem, qui hodie .qua milites le^bantur. vid. L ix. c. 39» 

mons sacer notMinaturf in quo atmaH unde sacrati milites. ibid. c. 40. In 

amsederantj eetemm menunim causa con- eandem sententiam Perizonius» in Ani- 

fiecrarent. Ad q. 1. male Asconius, in madversionibus, de le^bus sacrads tra- 

monte sacro primum sacratas latas, di- didxt. Est locus c. 10. p. 418. Ceterum 

cit, et verba Ciceronis sollicitat, ut ex locus ille classicus et precipuus ex ora* 

cequentibus patebk. Leges autem sa» tione pro Balbo et Comeliana fu^ebat 

cratas apud Livium tres reperimus, s. tum summum virum : item alter ille 

legis sacratee in monte .sacro latae tria lavianus de sacrata militari. Illud u- 

capita potius ; sacratam enim legem di- uum addam, Legem Fdleriam eadem 

cit, 1. c. et sacrata leges per enalla^n formula sanciri, qua sacrata tribunitia, 

pro sacrata dici possunt. v. Leges TiUm. ap. Dionys. 1. vi. p. 410. 

l, ut Tribuniquotannis quinquede plehe Scatinia vel Scantinia, (mirc enira 

crearentur, qui auxilio plebi adversus in hoc nomine variant Codd. vid. Fer- 

consules essent : S. ut Odem tribuni pl, rar. ad PhiL iii. 6.) latar a Scaiimo trib. 

sacrosancti essent: 3. ut soli plebeU tri- pl. A. U. dubium quo, t» molles et effeE" 

buni Jierent. Sigonius de J. C. R. i. 6. mxnatos, qui n^anda fenere uterentur, 

duas alias addit: \. ne de capite civis h. e. autipsi muliebiia paterentur, ant 

nisi centufiatis comiiiis ageretur : 2. ne pueris vim facerent, quibus poena decem 

privilegia, h. e. ro^tiones in homines miUium numorum statuebat ; ex qua 

singulos,yb'rt Hceret. £t dicuntur sane sibi inimicos accusationem minari scri- 

sacrate le^es apud Cic. pro Dom. etpro bit Coelius ep. 13. cf. Pfail. iii. 6. £x eo 

Sext. Sed capita illius le^is sacrate loco intelligitur, legislatorem Aricinum 

fuisse, quae in sacro monte lata est, non fuisse. vid* piura ap.Gravin.Orig^. Jur. 

videntur. Decepit virum doctissimum R. p. 433. ed« nov. inprimis Christium 

multosque alios, quod sacratas leges a v. Cel. de Leg^e Scatinia. 

sacro monte dici, et nullas prasterea Sempronis Leges laudantur Phil. i* 

alias putarunt. Mihi antiquiores hae duae 7* de quibus legendus Plutarch. in Grac- 

leges videntur, et forte aut capita legis chis. 

Fdleri(B de provocatione, aut tamen ab TiB. Gracchi Agraria Semproma, ne 

eodem sigillatim latae, ac deinde iii xii. quis agri plus quam D. jugera posside- 

tabb. tralatae. Nam lex de provoca- ret, quodjam lege iyUTiftmStolonis cau- 

tione ipsa est sacrata, ut e Liv. ii. 8. in- tum fuerat, sed neglectum )am diu : et 

telligitur, et illud, de capite civis, diser- ut tres viri tributis comitiis crearentur, 

te ad legem de provocatione refertur a qui agros dividerent, quos ctivites pneter 

Dionysio 1. v. p. m. 334. Leges autem hunc modum possiderent. Lex perlata 

he sacratas dicuntur propterea, quod non est. vid. Plutarchum in Gracchis. de 

caput ejus, qui contrafecit, cousccratur. motibus agrariis ii^de a lege Licinia, in 

Uec enim est una e tribus vel duabus primis de Semprania, vid. Appian. B. 

sacrandarum sanctionum formis, que C. ii. 2. 1. p. 604. ed. Toll. Vellei. ii. 3.. 

apud Ciceronem pro Balb. c. 14. et in Epit. Liv. 58. et ibi Dux. Fragmenta 

Cornel. Fragm.commemorantur. dequi- ejus legis habet Gcesius, Scr. Agr. p. 

bus vide interpretes et Schwarzii Dis- 349. Sigon. de A. J. 1. ii. 2. £x ea lege 

sert. de Detestatione Sacr. Nam hanc et Colouiae deducendae erant. v. Agrar. 

ipsam ob causam etiam Tribb. pl. sacro- ii. 12. et ibi Manut. 

sancti sunt, quod ejus caput sacrum C.Gracchi Frumentaria:y,inFrum. 

est, qui eos violavit, ut e Rabiriana in*? Z^Lh 

telligi ](>otest. cf. Budaeus ad Pandect. p. C. Gracchi de provinciis. de ea vide 

m. 334. Itaque etiam illa Fdleria HO' Argument. Or. de Provinc. Coiis. ipsam- 

ratia ap. Liv. iii. 55. sacrata lex est. que orationem. Laudatur pro Balbo c. 

' Nam alias sacratas leges, prseter eas S7. ad Dlv. i. 7. pro Domo c. 9. Kx ea 

quinque, quas Sigonius tacit, in monte provinciae magistratibus nondum crea- 

sacro perlatas, fuisse, nemo negare pot- tis a senatu decemebantur : idque prae- 

«st, qui Livium attente legit. L. iii. c. cipuum ejus caput fuit. De ea capio 

S3. concedunt patribus plebeii de de- etiam illa verba Verr. iii. 6: PectigaU' 

cemviris, modo ne lex IciHa de Aventxno hus censoria locatio constituta est, ui 

aliesqtte sacrat€£ leges abrogarentur. £x Asice iege Sempronia, Hotomannus ali-> 

quu intelligitur, etiam Iciliam sacratam ter. 

fiiissc; L. vii. c. 41 : Lex quoque sacrata C. Gracchi de Ubertate civium Rom, 

militaris leUa est, ne ctgus militis scripti qua cautum est, ne de capite civis Ro- 

ncmen, nisi ipso volente, deleretur. Me- mani injussu populi Rom. judicaretur. iNDBX LJBG01t. 31 

Idem jam xii. TcAb, smeitom enty et altera, d^ r^ehuuKM aihil ad oommofU 

yaleria t. eaerata iege in monte Mero» equitivi», qui hoc genere legiun non te<- 

ut Sigoaio placere vidimuB, pro Rab. c. nebantur. Itaque certittimuBi puto, Ser> 

4. Verr. v. 63. Catil. i. 1 1. iv. 5. viliam CepioniSs Servilia Glauda abro» 

C. Gracchi, ne qui» judieio cireum* gatam esae, et, quc communicata cum 

veniretur, pro Cluentio c. 56. ei succet- Senatu JuiUcia erant, ea soHs equitibus 

sit Comelia dt falto^ ut ex eodem loco restituta eo ipeo anno, qno iilam alt^ 

ioteUigi potest» quem vide. ram de repehmdit tulit, qui est decimuf 

Sempronia C. Gracchi judiciaria, ju- annns a ServUia Ccpiotnis. Huc per* 

dicia a senatu ad equites transtulit. v. tinet iilud, quod in reliquiis Or. pro 

Xer jiurelia. Appian. BelL Civ. i. p, Scaoru commemoratur» causam Ccpi- 

618. edit. Toll. onis e ServUia lege afecusati de repe- 

JiBMfRo^ikleJide proviueia Asia,\erf, tundis, ad equites actam et judicatam 

iii. 6. per. quam iocatio vectigalium esse. 

.coDstituta est. Silvani et Carbonis. vid. Carheme et 

Servilia, C. ServiiU Glaucia praeto- SUvani. 

ris, A. U^ DCLiii. quo ipso anno inter- Sumtuaria JuUa, vid. legee Julias, 

fectus est. Alii annnm xlviii. ei tribu« Tabellaria quatuur suut ; de quibua 

iiot: sed errant, quod eo anno in ma- vid. Cic. de Legg. iii. 16. in Loelio c. 16. 

fistratu non fuit. De repetundit fuit, 1.) Gabinia, a tribuno plebis Q. Ca- 

acerbior superioribus. Sanxit, ut reus binio homine ignoto et sordido A. U. 

post primam actionero compereudinare- Dcxiv. lata, ut, t» magiatratibus creaa^ 

tur, cum antea ex lege Acilia liceret, diSf non voce civis, sed tabellis, uteren^ 

•emel cau6adictaypronunciare,nisiam- tur, ut iibere suffragia, sine inimicitiat- 

pJi.arent judices. VerTi i. 9. scpe apud rum metu, ferre possent ; unde Cic. higt, 

jCiceron, laudatur, v. c. pr. Rab. P. 1. i. S. tabellam vMicem tacit^ UberttUie 

4. Capita hmus leg^is e scriptoribus ve- vocat. 

teribus collept Sigonius de Judiciis ii. S.) Cassia, L, Cassu Longini trib. pL 

S7. ubi etiam extat insiinie fra^entum A. U. Dcxvi. (qui scopulus reorum in 

ex P. Bembi museo editum. An sit Prstura dictus est, ciyusque ob severi- 

prior Acitia posteriorve, vide in Acilia, tatem judices severi dicti sunt Cassiani,} 

Servilia ejusdem GlaucitPy de civi» de poyuli judicio, ut Cicero vocat de 

tate, eodem anno A. U. dcliii. lata, Legibiis 1. c. JE^ X^tgt sancitum est, ut 

quod, ut mihi videtur, statuerat, omni iabell^ etiam t» judicio popuU adfabe" 

ratione equitum et plebis benevolentiam rentur, pr^terquam m Judicio perdueiU' 

captare. Hi\ius quie vis fuerit, ex Or. onis. coiit*. pro Sextio c. 48. Sed in hac 

pro 3albo c. 24. intelli^i potest. Nem- lege intellif^enda mihi videntur multi 

pe, si qujs e sociis Latinis senatorem docti bomines non satis vim verborum 

leum fecisset, isque condemnatus esset, percipere. Nam ita vidco fere accipere 

ci ut civitatis jus tribueretur, euroque hanc legem, ut de his judiciis lata sit» 

inter cives locum is occuparet, quem qus in Comitiis populi fiant, quod di- 

condemnatus habuisset, caXar de popuHjudicio s quod est falsuro/ 

Servilia Q. Sertfilti CepioniSfjudicm" Nam in his etiam judiciis tabella adhi* 

ria : quaai suasit populo Crassus. Brut. beiitur, quB a selectisjudicibus exercen- 

43. 86. Invent. i. 49. de Orat. ii. 55. tur, atque id ex lege Cassia factuni, 

pro Cluent. 15. lata ab eo in Consuiatu atque aiite voce proiiuntiatum esse pu- 

A. U.dcxlvii. Sanxit enim, ut judicia, to ; quod etiain postea sanxit Lex CbT' 

quB XVII. annis ante, le^ Sempronia, a netia, de sententia ferenda, ut liberum, 

Senatu ad equites translata essent, utri- esset reo, postulare. pro Cluent. c. SO. 

que ordini coiumunia essent ; sed eam Decepit doctos homines vox yopuli ; ne« 

legem aut non perlatam, aut pauUo post que inteUexeruut, popuU judicia dici, 

abrogatam fiiisse, ex Sigonii sententia» noii solum ea, quc ab universo populo 

inde intelligitur, quod paullo post idem in comitiis a^ntur, sed oiunia pubHca, 

tulit M. Livius Drusus, et quidem in- h. e. iu quibus causss pubtica, aut cri" 

c^snm, vide Leges Livias : sed certiori mina puhlica, qu« vocantur, Judicari 

argumento deddi ca res potest. C. Ser- solent, tamquam de rcpetundis, de am* 

vilius Glaucia cUcitur ap. Cic. in Bruto, bitu, de vi, de majestate &c. Hac au- 

certo consulatum, anno post prcturam, tem judicia popuH Judicia appellantur» 

quod legerogaverattrib. pl. Saturninus, primo, quia ohiii ipse populus exercu- 

A. U. DCLHI. consecuturus fuisse, nisi erat, cuin postea, quKstionibus perpe*. 

interfectus esset, quod equestrem or- tuis A. U. DCiv, iadeoque aute iegem 

dinem beneficio legia obstrinxisset. Qua Cassiam, conatitui coeptis, omnia a se- 

atttem alia potuit^ nisi jndiciaria 7 Nam lectifi judicibiu exercer^itur, pmter a- \ nuA perduettianU judkiumy quod leg« de-Ant. J. 1. 1. li. e. f." 

vxcipitur, et usque ad legem Juliam tlt TiTiA,quaft fvo Muren. c. 8. landatui^^ 

vi, populi universi fuit. v. Hotom. ad Pigliio ad A» cccCLXXXviii. videtur erat 

Verr. i. 5. et Orat. pro Rabir. Per. dein- C. Titii trib* pl. qui illo anno legem 

de, quia jussu, le^ibus populi, et loco tulit, de quaestorum numero duplican- 

populi, a judicibus administrabantur. do, et provinciis quaestoriis sortiendis, e 

Cic. Verr. v. 48 : Qiw cottfugient sodi T SCto. qua opinione nihil se probabiliui 

— oc? populum Romanum confugientT a quoquam dici vidisse, ait Graevius ad 

faciUs est causa popUilL Legem enim se h. K 

iociorum causajussisse et vos ei Ifgi cns- TiTi£ le^es, qusB de Leg^. ii. 6. di^ 

todes acvindices praposuisse dicet. Haee enntur, sunt Sea:t, Titiiy seditiosi tri- 

tenenda sunt tironibus, cum legunt, buni A. U. dcliv. Tulit agrariam le- 

quas Sigonius de Judiciis L. iii. c. 1. 9. ^em. v. Cic. de Or. ii. 11* Titia, quiB 

de populi judicio dixit. Neque enim memoratur de Legg. ii. l^. sine dubio 

tatis distincte rem tradidit, et ea tem- est ejusdem. Nam eodem modo, ut c 

pora, quibus omnes causae publicae ad 6. jun^tur lAviis, Atque ex ea loco 

populum agebantur, solaeque controver- mibi fit verosiniile, Titias leges per 

siae privatae ad magistratum sine consi- enallas^en dici pro Titia lege. 

lio judicum a^ebantur, ab his distinxit, TRiBUNiTiAlexdiciturs8epissime,quod 

€{uibus publicae causae omnes ad judices omnes sciunt, quae a tribimo lata est ; 

f electos, praeter unum perduellionis cri- sed illud ne^lexerunt omnes, quos vidi, 

mien, actae sunt. Nam et peculatus et animadvertere, Tribunitiam legem dici 

majestatis causse, quas populo proprias etiam eam, quam Pompeius tuUt de 

' fuisse dicit, ad judices actas sunt. \id. Tribunis reficiendis potestctte pristvnay 

V. c. Act. i. in Verr. c. 13. Inprimis quam iis Covn. Sulla ademerat Avt. i. 

clarus locus est Verr. i. 42: Cornelia in Verr. c. 1,6: f^ent adhuc post legeiA 

testamentaria, numaria, cetera complu- tribunitiam (quam sc. Pompeius talit) 

res: in quibus non jus aUquod novum unum senatorem vel tenuissin»um esse^ 

populo constituitur, sed sancitury ut, damnatnm. Sic judicium Junianum sif^- 

quod.semper malum fadnnsfuerity ejus nificare potest non solum, quod exer* 

^uesstio ad populum pertineat, Atqui cuit, cui praefuit Junius, et sic eSt iit 

hae causae ap. selectos judioes actae. Cluentiana ; sed etiam quod fuit de Ju- 

3.) Papiria C, Carbonis trib. pl. A. U. nio, in quo reus fuit Junius, ut sttpe 

DCXXii. lata est, eaque sancitum, ut in judicia apud Ciceronem a reis vocantur. 

legibus jubendis et antiquandis populus v. c. judicium Verris, Cluentii. 

tabellis uteretur. Tullia, a M, Cicerone de amhitu lata 

4.) CcELiA, A. U. DCXLVi. lata est, A. U. dcxc. memoratur in Vatin. 15. 

eaque cautum, ut, quod unum judi- pro Sext. 64. pro Mur, c. 32. sq. ex quo 

cium lege Cassia exceptum esset, per- loco accuratius co^oscere hanc legrem 

duellionis, id quoque tabellas cum reli- licet. Nam ambitus genera ab Sulpitia 

quisjudiciiscommuneshaberet. Causam objecta Murenae commemorantur et re- 

hujus le^s ferendae hanc habuisse dicitur felluntur. Pcena etiam acerbior ea con- 

apud Ciceronem, iit opprimeret C. Po- stituta esse dicitur, quae in Calpumia 

pilium inimicum. de Legj. iii. 16. fiiit, nempe exilium, v. Muren. 41. id- 

Terentia Frumentaiia. vid. Frumen" que decem annorum,ut traditDio Cass. 

taricB. , XXXVii. p. 42. Morbi quoque excusa* 

Testamentaris , ComeHa, Furia, Vo' tioni poena constituta eet &c. v. pro. 

tonia : de quibus v. suis loeis. Muren. c. 23. 

Thoria, Jgraria, Sp. TJiorU trib. pl. Valeria, Agr. iii. 2. pr. S. Rose. 43. 

A. U. DCXLvr. qua sancitum est, ne quis, 1. i. de Legg. &c. eet L, f^alerii Fkteci 

qui agnim publicum in Italia a certo Interregis A. U. DCLXXI. qua L. Come- 

tempore possideret, vecti^al penderet lium SuUam dictatorem creavit, tulit- 

publicanis. in Brut. c. 36. Sp. Thorius que, ut omnia, quae feeisset, rata essent^ 

agrum — vectigali levavit. Appianus de possetque hnpune, quem vellet, indicta 

bello Civ. 1. i. c. 623. de hae lege ita: causa interfieere. 

Bi^i9s (le^. e«(/«f) ififut^m i/Vff7iir«r« y«. Varia lata est a Q. Fario ffybridm 

f^f, Tfiv /ih Yni /jtmirt dMnftufy sXX' %tfM trib. pl. A. U. dclxii. de majestate / 

^Sf {;^0yrwf, xai ^i^uf m^ avrns rtf 'Hfttf qua sancitum est, ut quaestio faaberetur 

KaTttri^^euy »ai rdh rk xt^f^*^ X'^^'* ^^ 'i^> quorum opera consiliove socil 

tlf hawfietf — sc. r« %^m &c. Cautum contra populum Rom. arma sumBissent. 

est etiam ea lc^e de pa^cuis nonniliil,ut Nam eo anno Coss. L. Julio Caesare e€ 

tfolli^re licet e Cic. de Or. ii. 70. Ejus P. Rutilio Lupo ortum est beilum ia 

d^ Arapnmta ifiBistua edi^t SigoBiui kalia, quod Socia^e, Manioiun «t Itali^ INDBX LBGUH. S$ 

^SfS «ppeAatOT, Hujtts le^ frequentf ceperat a Caesare, ne slbi in tribanattt 

tDentio ap. Cicerou. v. c. pro Mil. c. 36. adversaretur. Hane mercedem ne fru»* 

in Brat. c. 56. 88. Qusst. Tusc. ii. 24. tra accepisse et Poftipeiiuiis alicfua ratio-' 

itc. Sed in loco postremo Boherius, ' ne adversari videretur, <]uod faeiie intel^ 

Virsummns, iutelligi vult aliam legem li^bat,eos huicle^ repu^aturosesset 

Variam de incestu : quod Valerius M. Ei^vyurg fim^armt i^ fni^xSt. i«i«»t«ir 

iii. 7* M. Antonium de incestu accusa- ra mm »«r«#»iiNBf , »mi myrn Imrmnit mi» 

tum tradit, eumque locum huc retulere- rm l%r) «srrMnf ttpms' quae verba simili- 

iuterpretes. Sed temporum ratio facilc tudinem tgus cum Servilia Agi-aria 

arguit hanc sententiam. Cicero dicit RtilH satis demonstrant. Sed fortasse 

te vidisse Antonium pro se dicentem etiam eadem omamenta potestatis, ean- 

causam le^ Varia. At accusatio de dem potestatem in provinciis dedit, 

incestu facta est anno quaesturflp provin- quam lex ServUia. £x ep. ad Att. vi. 1. 

cialis, quam Pi^hius refert ad A. U. &c. mihi videtur coUigi posse, constitu- 

DCXL. quo Cicero natus nondum erat. tum fuisse vecti|^ aerario solvendum, in 

Necesse igitur est, ut idem post etiam vehicula, esseda, rhedas, lecticas, equos, 

accusatus sit de ma^estate e lege Varia, &c. quibus in itineribus uterentur, ut 

eum Cicero jam fonim atti^isset. ea pecunia in viis muniendis consume- 

Vatinia, P. yaHnii Trib. pl. A. U. retur. Nam cum Vedius Ciceroni obvius 

Dcxciv. consule Caesare lata, de repe- factus esset cum duobus essedis et rhe- 

tvndisi ut repetundarum judicio liceret da, equis juncta, et lectica et familia 

aitema consitia rejicere, unde ipsa lex ma^a ; homm causa dicit Cicero, Ve- 

de aiiemis amnlUs rejiciendis dicitur dio solvendum ex lege CurioniSf si per- 

in Vatin. c. 11. Consilia sunt judices fcratur, sestertia centena. Id vectigal 

omnes, quos praetor sortitus est ; eos simile fuisset ex parte ei, quod nos dici- 

omnes ex hac leg^ semel rejicere licet mus Geleite, quod in vias muniendas 

reo, semel accusatori ; cum antea non- impenditur, hoc certe sub titulo exigi 

nullos tantum rejicere ticeret ex eodem solet. Q^iidam hanc lefrem male fwO' 

consilio utrique, quomm loca subsorti- riam aut yinariam aut Fineariam ap- 

tione praetoris replebantur. Altema pellant. v. Contarenus de Fmm. Xas%. 

cmsilia rejicere ergo est idem ac alteri- c. 9> Lips. Elect. i. 8. 

w rejicere eonsUia : ut Verr. ii. 13. cum Villia, v. AnneUes, 

ttUenue civieates refecta essent ; pro al- Voconia, lata a Q. Vocomo Saxa 

terois, semel ab accusatore, semel ab Trib. pl. A. U. dlxxxiv. suadente Cato- 

reo. ne. Est testamentariaf de muUemm 

Vatinia fjusdem tribuni, qua Cssa- hereditatibus : qua sancitum est, ut« 

ri, cui jam lege Sempnmia de provinciis qui post A. Postumium et Q, Fultfium 

Senatus Galliam ulteriorem attribuerat, Censores census esset, ne heredem virgi^ 

etiam citerior cum Illyrico et tribus nem, neve mutieremyfaceret, Cic. in 

legionibus stipendiisque in quinquen- Verr. i. 43. neve muUer legati nomine 

nium data est, in Vatin. c. 13. De hac plus caperet, quam heres. ibid. 43. £a- 

lege etiam capiendus locus videtur c. 15. dem lex laudatur pro Balbo c. 8. de Fin. 

uU reprehendit Cicero Vatinium, quod ii. 17. de Scnect. c. 5. Censi e Voconii 

*^ i^ge factus sit legatus CtBsatis in mentesinedubioerantr»fej,quodnemi- 

GaUia, Nam quod Manulius putat, nilicebatdeferreadCensoremremsuam, 

legem ab eo iatam, ut le^ati provincia- nisi qui civis Rom. esset. Sed in hoc 

les a populo crearentur, nuUo idoneo verbo calumniabantur, qui rem suam ad 

testimonio demonstrari potest. uxorem aut filiam transferre cuperent. 

Vatinia alia rogatio, sed non perlata, Nam cum iUis temporibus, lex censuf 

memoratur in Vat. c. 9. sq. qua latum Serviana, de vendendis incensis, non 

est, ut quaestio haberetur de iis, quos acerbe aut severe satis servaretur, et 

L. Vettius, qui in senatu confessus multi cives Rom. inccnsiessent, (causas 

esset, se cum telo fuisse et Cn. Pompei- vid. ap. Perizon. libro mox memorando 

um occidere volui&se, participes illius p. 139-) hi,qui feminam heredem facie- 

consifii fuisse diceret. bant, propterea se lege Voconia teneri 

De VI leges, Phtia et Lutatia, negabant, quod incensi essent. Atque 

ViARiA lata a C. Curione, PauUo et hac calumnia verbi census eludebaiit 

Mareello Coss. A. U. Dcciil. de viis mu- legem, Prstoribus facilibus in re dura. 

ftiendiSf non dissimilis A^riae RuUi. Nam ex Verrinas 1. c intellip potest, 

Coelius ep. 6. Ad hanc ferendam \egem. prstores ante Verrem omnes ex hac 

qiuid Curionem impulerit, docet Appia- caluronia decrevisse, et hereditates ho« 

nus B. C. 1. ii. p. 733. ed. ToU. Nempe modo ad fllias mulieresque transire po- 

(tuod cre alicno oppr«ssus pecuniam ac- tuisse. Qui autem c«iisi erant, adeoque 34 INDEX LEGUM. Ittgem eludere calumniando non pote- tatem filiiB redditurnm, cogi non potc^ 

rant, heredem fiduciarimu faciebant, h. rat. v. de Fin. ii. 17. de hac leg^e multi» 

e. qui bereditatcm cerneret quidem, sed in primis Balduinus, sed omnium opti- 

deinde filis, aut cuicumque testator meJac. Perizonius iu Diss. dc lege Vo« 

voluisset, redderet, si honestus esset. conia, qui primus bujus legis vim accu* 

Nain si quis perfidus negabat se heredi- rate perspexit. INDEX GEOGRAPHICUS. AbDERA, urbs ThracijB, crasso ccelo^ psit taxa ^chermtia, quod, sive ex inge- 

Democriti patria. Roma Abderk ad Att. nio, sive ex libro est, non absurdum 

XV. 16. dicitur, propter stuporem sena- puto. Nam Jcherontia vrhs Apnlise in 

toram. V. Ind. Gr. u€h^tri»ef. Unde Alh- alto saxo jacebat, unde nidum Acheron" 

4aHegy de Nat. Deor. i. 23. tia appellat Horatius. 

Ahydus, oppidum Troadisy ad Helles- AcHum, urbs et promontorium Acar^ 

pontnm, e regione Sesti. naniip prope sinum Ambracium, pugna 

i^canMr»ia, pars Gneciae versus occi^» interOctaviumetAntoniumuobilitatum. 

de&tem ad mare lonium inter Ambra>- Actium Qfrcjfnp, ad Att. vii. 2. Lo« 

dnm sinum et Acheloum fluvium. cus s. portus insulie Corcyne, cui insube 

jiehai et Achhriy populi Gneciae, pro- uonien ac^icitur, ne cum Actio Acar- 

prie qui Achaiam incolunt in Pelopou- nanie confundatur. 

neso. Aculanumy ad Att. xv. S. putant esse 

Jchedcus, Act. i. in Verr. 3. idem cum /Eculano, quod est oppidum 

Jchaia, provincia Romana, Pelopon- in Hirpinis. Sed Manutius negat, lo- 

iKsum et Greciam proprie sic dictam. cum sanum esse, et conjieit Hercula- 

cumcircumjectis insulis continens. Pro- fitim,quod non longe abest a Pompeiano: 

prie pars Peioponnesi, isthmo vicina. pro AE^ulanum dicitur et JEclanum, in 

Jcherini, L iii. in Verr. 43. Sicilie Itinerar. Anton. ubi vid. Wesselingium. 

jwpulus, exigtue civitatis, scd i^ota conf. Gcesii Ind. in script. R. Ag^. 

veteribus auctoribus. Itaque Ciuverus Adrianum mare, ad Att. x. 7. quod 

Sic. Ant. ii. S. vocemvitiatamputat, et, vulgo Adiiatieum dicitur. Sic etiam 

probante Harduino, legendum conjicit dicitur in Pisonem, et apud Horatium; 

Seherini a Schera, urhe Sicilis mediter- Adramitenus jOr, p. Flacc. 13. si vera 

ranee versus septentrionem, inter Hyp- lectio esset, esset ab Adramitis, part« 

tam et Crimis8um fiuvium. Ap. Siiiura $abfeorum,in Arabiafeiici. vid. Bocliart. 

Viii. 369. memoratur pubes liquetitis G. S. p. i. i. ii. c. 13. Sed non est 

Acheti, pro quo Dan. Heinsius scribebat, dubium, quin, anctoribus doctis viris, 

Puhet ingentis AcJteti ; qui ipse fluvius legendum sit : 

antlocus ignotusest: unde^illud nomen Adramyttenut, ab Adramytteo s. A» 

varie tentatur. Puhes Acheti possunt dramyttio, nobili Mysie urbe iu mariti- 

<)ici Achetini. Et fortasse sic scripsit ma ora. 

Cicero. Sed nil definio. Ceterum semel Adrumetum, pro Flacc. oppidum Afri- 

hie dixisse suiliciat-: Non valere hanc cse proprice, Byzacenae provinciae caput. 

fationem, qua in hi\jusmodi nominibus Sed non est dubitandum, quin cum 

Geographi et Critici sspe utuntur : Hoc Gnevio recipiendum sit e Camerarii, 

^Mmen in nttllo alio auetore occurrii, Ursini, Sylvii conjectura Adramyttium. 

^go vitiatufn est, et ift notum nomen Quid enim Adrutnetum Africas ad Prae- 

fnUondttm, Qiiis enim coiitendat, omnia torem Asiae ejusque legatum ? Ceterum 

loca exigua et obscura Sicilie, aut cujus- in nomine Adramyttii ita variant veteres 

cumque regionis, memorata esse Geo- libri, ut non miruni, si hujusmodi error 

S^aphis antiquis, aut aliis auctoribus. in Ciceronem irrepsit. v. Duker. ad 'J^hu« 

Si nil variant MSS. meliores, aut ipsa cyd. v. 1. et Wesseiing. iui Anton. Itiii. 

ratio -manifeste vitium lectionis con- p. 335. 

Vincit,niltentandum. Sic judicat etiam ^/fiii, populi in Gallia Lugdunensi. 

Drakenb. ad Liv. viii. IS. j^geeum mare, inter Asiam et Euro- 

Actnonetues, pr. Flacc. 13« incohe AC' pam ; hinc Gneciam Macedoniamque, 

iMm^ Phiygis magns. In Hieroclis iUinc Cariam et loniam, adluens. 

^ynecdemo dxfiHta dicitur.. ad q. 1. v. ^/^na, insula in sinu Saronico, inter 

Wesselingius, V. C. Alia est Acmonia insulas Gnecie minores, circa Pelopon- 

Daciae Trajani. Vitiose edd. veU. qus- nesum. • 

^^ j^tnonetueg. ' jEgtnetcf, de Qffic. iiit II. incolse 

Acradiha, vel Achraffina, in Verr. insuls iEginae. 

fib. iv. 53. pars Syracusarum. ALtnilia, ad Div. x. Ep. 30. Via in 

Aeragiante, vid. Agragiante. Gallia Cispadana a Placentia ad Arimi- 

jieronoma,zAktt, xiii. 40, locus incer- num, ita dicta, quia ab ^milio Lepidv 

^* Pithffius in margine libri sui scri- strata est, 

d3 SG INDEX GEOGRAPHICUS. 

^narkt, ad Att. x. 13. insula op- li mentio ap. Liv. xxvjii. 5. ubi v. Si- 

posita Campaniae, qu«B et PUItecusa gon. et Gron. item ad xxxiii. 18. Agria' 

dicitur. Bochart. G. S. p. ii. 1. i. c. 33. rum mallem, si quid mutandum.. Nam 

mavult Enaria scribi ab enarUms^ L e. propius accedit ad vulgatum, et est 

simiis, quod et Salmasio placebat, repre- • idem populus. v. Stephan. in iyfim. 

henso a Vossio ad Melam, p. 519* qui Agyrium, in Verr. iii. %T, oppidum 

A fodinis aBrariis dictam putat. Plinius SiciUie prope fl. Symiethum. 

H. N. iii. 6. a %linis doUorum Pithe- jigifrinensit, in Verr. ii. 9. iii. 18. &e, 

eusam dictam putat. Alabandumy s. Alahandus^ de Nat. D. 

JEnuty ex emend. Tumebi Advers. iii. 14. urbs CariiB prope dumen Ms- 

XX. 38. pro Flacco 14. Thraciae urbs anti- andrum. Unde 

quissima, Homer. Ihad. ). 530. laudata, Alabandeit, ad Div. xiii. ep. 56. qul 

ad ostium orientale Hebri. Locis de hac est pluralis Grascus ex AlahandeuM («X»- 

urbe a CeUario G. A. t. i. p. 1061. al- UuUus) quod est in Brut. 95 ; ex quo 

latis addendus hic PUnii H. N. xvii. 4. jnale quidam fecere AlabandtBus: itemy 

Fites aduri — AEnos sensU admato //«- Aiabandenses. 

bro, Pro JEno ap. Ciceronem oUm Alba, ad Att. vui. 13. est Alba Fu- 

lectum yEmo, et inde Heemo, non est centis, ad Lacum Fucinum, colonia 

mirum, cum faciUs confusio sit. In Rom. in Marsis. Nam ea est non pron 

Actis Concil. Constantinop. ii. CoU. 8. p. cul Sulmone, cui 1. c. a Cicerone jungi- 

840. subscribit PauUus episcopus JEma- tur. conf. ix. 6. et ibi Malasp. 

ram, pro AEniorum. v. Wesseling. ad Albana, Or. pro lege Agrar. ii. 34. 

Hierocl. p. 634. ubi plures de auctore vicus^ vel forum Capuae, ubi uuguentarU 

urbis scriptores laudantur. venalea merces habebant. 

jEoUa, regio AsiaB minoris maritima, Albana aqua, de Div. i. 44. - est 

quae a Lydia usque ad Hellespontum, lacus Albanus in Latio prope Albam 

atque Propontidem adeo, pertinet. Longam ab Ascanio conditam, de qua 

^Equi, popuU Latii Sabinis et Marsis Liv. i. 3. 

confines. Albanum, ad Att. iv. 11. praBdium 

.^quimelmm, de Div. ii. 17. locus Pompeii in agro prope Albam Longani. 

Romae, sic dictus, quod MeUi domus ibi Albanus mons, nomen habet ab AU>a 

seqUata solo est. Liv. iv. 16. longa. In eo quotannis feriae latinaBc&- 

^semia, vid. Msemia, iebrabantur aRom. et Ltatinis in memo» 

^tnenses, in Verr. iii. 18. ad mon- riam fcederis, oUm inter eos icti. Cu- 

tem ^tnam, popuU urbis jEtna. Gr. ratio sacri erat Consulum. vide de 

mrfmu, qui occummt in numis. v. Go- Div. 1. i. n. pro Miloue Aibam iUTnuli 

tham Numar. v. 4. dicuntur. 

JEtolia, pars Graeci» inter Acama- Albanus lacus, de Div. i. 44. 

niam et Locrin et sinum Corinthium ; Albenses, ad Herenn. ii. 38. Varro de 

unde jEtoH. L. L. vii. p. m. 91. Cum duee sint Alba^ 

Agerensis ager, Or. de Leg. Agrar. ii. ab una dicuntur Albani, ab altera A^ 

19. in Asiae regione fuit, quie'a P. Ser- bense^\ nempe ab ea, qu» est ad lacua 

vilio Isaurico imperio Rom. a4iuncta Fucinum. 

est ; si quidem sana lectio est. sed Alentinus, vid. Halentinus. 

Tumebus, Graevius aliique legi volunt: Aletrinas, Or. pro Cluent. 16. ab opr 

Sagalassensis vel Agalassensis, a Saga- pido Aletrio Latii in Hernicis. 

lasso, urbe Pisidiae, in ea regione, quam Aletriensis, pro Corn. Balb. 

8ub Rom. potestatem ServiUus redegit. Alexandria, Acad. iv. 4. est Asiatica 

Agragiamp s. Acragiana porta, Tusc. in Troade. 

V. 33. portae Syracusamm, quae immi- AlgidH, Or. 45. terra circa Algidura 

nebant viae, quae Agrigentum ferebat. monteni et urbem in Latio. 

DorviUius ad Charit. p. 193. putat, ve- Alifanus ager, Or. de Le^. Agrar. 

jrum esse Achradinte, vel Agragantina. circa AUfas, oppidum Samnitium, iiiter 

Agrigentum, in Verr. Ub. ii. 36. op- Venafram et Sabati confluentem, supra 

pidum Siciliae, in maritima ora versus laevam Vulturni ripam. 

meridiem. Dicitur Acragas et Agragas, AUphera^ ad Att. vi. 3. urlis maritima 

de Graeco. J^us urbis accuratissima de- Achai8B«. 

scriptio est^p. Polybium l. ix. p. 779« . Allienis, ad Att. Ix. 5. ab Ailia fluvio, 

•d. Gr. Unde ad qnem infelix cum GaUis pu^a facta, 

Agrigentini, in Verr. 1. ii. 50. de qua liv. 1. v. 38. unde Jaiienses die^ 

Agrina;, in Pis. c. 37* sunt populi dicti infeUces, nefasti. 

ThessaliaB. Sed pro Gen. Agrinarum Ailobroges, populi GalliaB Narbonea- 

Turnebo Agtianum placet^ cigus popu- sis : quorum caput GeneveL^ nnxx oBooRAPHicm; «r ibwMi, ad XtL ▼iii. 50. oppidum 
ai Ara £tninc 

jikiente, ep. 6. ad Div. lib. ix. pns- 
diuin dictum ab Alno.' 

J^fziOf ep. S. ad Div. lib. xvi. op- 
pkbim Acunanie, citra Leucadem a 
Pstiis Italiam veisus. 

JmaUhea, ad Att. i. 13. villa Attid 
in £piroy ciijus saspe mentio fit. 

JmmUheum^ ad Att. i. 15. gymnasium 
in Ainakthea fuiwe videtur. vid. iiid. 
GnKum. 

AtMUiuSf ad Div. ii. ep. 10. Mons Cili- 
«e a Tauro procurrens, et igua quasi 
ramus. ab oriente Ciliciam claudit, et a 
Syhadirimit.' 

- Jaumiemsis^ ad Div. lib. ii. ep. 10. 
mcolm montis Amani iu Citicia. 

Jnumtia, Phil. xi. U. oppidum in 
oia iliyricana. 

Jmiraciaf ad Brut. 5. urbs Thespro- 
tm in Epiro, ad sinum Ambradum. 
Unde 
'Jmbratioiaf Tusc. Q. i. 34. 

Jmeria, municipium in Umbria. Uii- 
iRJmerinL 

JmettraiiMUSf in Verr. lib. iii. 39« v. 
Sl . sb Amastra s. Amestrato (^pido Sici- 
liae, mare v«$ffsus, ad Halesum fluvium. 

JminUp Le|f. Man. 8. oppidum nobile 
Pbnti. 

Jmphiefyemetp de Inv. ii. 33. com- 
mone Gneciae condliiun, CHJus scepe 
mentio apud DemoBthenem. v. van Dap 
ko Diss. de Concilio Amphictyonum. 

Jmphiloekia, in Pison. 40. af^er circa 
Afgw, Amphiiochorum urbem in A- 
carnania. 

JmpeanciuSf de Div. i. 36. Lacus 
pestilentis vafioriB in Hirpinis. d|t quo 
lid. Virgil. ^n. vii. 56*5. »qq. etffii In- 
terpretes. 

Jnagniaf dives urbs in Hernicis. Vir- 
giL Mn, vii. 684. Unde 

Jnagnimi, Plulip. ii. 41. et 

JnagniHum, ad Att. xii. 1. prBdium 
in a^ Ana^iae. 

^husen, ad Att. vft. 11. eadem quss 
▼ulgo Ancond, urbs maritima in a^ro 
Pieeoo. Ancon autem est usitatiiis ve- 
teribus. V. Oudendorp. ad C«8. fi. C. 
i. 1». Hinc 

Jneonitanus, Or. pro Cluent. 14. 

Jndiia Terentii^ ab Andro Cycladum 
insula. 

Jnkty fluvius Sabinorum. 

Jnientit, ad Div. viii. 8. tribus nvti- 
caoc nomen. 

Jntmbanus, mons supra mare Sido- 
aium, qui cum libaao, eui eaadversum 
■itus.est, ubique fere ttquaiibus disjunc- 
^ spatiis, Ccsles^rriam complectitur. 
«d Att ii, 16. V. Strabo I. vi. p. 1096. Antioehia, ad Att. v. 18. caput Syiim. 
Hinc /hUiochinus, PhiL xi. 7* 

Jniium, urbs veteris Latii ad mare, 
celebris ulim re navali, templo Fortuna 
et Sordbus, de quibus in utroquede Di- 
vinat. libro. Hinc dicuntur 

Jniiaies, ad A^. ii. 6. 

/knius, ad Att. v. Sl. ab Aonia, i. e. 
BcBotia. 

Apamea, ad Att. v. 16. urbs Phrygim 
mi^oris ad Marsy» et Mceandri conflu- 
entes. De hac semper intelUgendus est 
Cieero, cum de ea iu Epistolis loquitur, 
quc ipsi, CilicisB Proconsuli, attributa 
ftiit. 

Jpottama^, ad Bmt. 9. urbs Macedonis 
maritima, literarum studiis nobilis. 

j^foUeniensis, in Verr. iii. 43. ab Sici- 
li« oppi<io ApoUonia. 

j^peiioitis, pro Flacco Sl . oppidum Ly« 
ds, qua et ApoUouidea et ApoUouidia 
dicitur. Unde 

ApoUsmHesms s. ApeUeiMenris, ad 
Q. Fr. i. S. 3. Att. v. 13. 

ApennwMU, mons ItaUam, veluti dor- 
sum, paene totam percurrens, laudatur 
V. c. de Or. iu. 19> PhU. aii. 11. 

Appia, ad Att. ii. IS. via celeberrima 
et Regina viaium, uti Statius appellat» 
Roma Capuam, et Capua Bruiidusium 
ferens, ab Appio Caeco Censore strata 
nuigniftce. Liv. ix. S9* 

Appiasii, ad Div. iii. ep» 7. incolae op* 
pidi J^0gur in Phiygia. Laudantur etiam 
apud PUnium, et ipsa Jiwim s. potius 
jiit^ in Hierodis Synecdemo p. 668. 

AppU Fhrum, v. Firum AppH. 

ApuUa, pars Gred« magnae extrema, 
unde ApuH dicuntur. 

AquUeia, oppidum et colonia in reg^- 
one Transpadana in Venetis. 

A^uinum, urtM Latii novi. unde Aqui" 
natet dicuntur. 

Arcadia, regio Peloponnesi mediter- 
ranea. 

Arcastum, ad Att. v. 1. et multis 
aUis lods, in primis ep. ad Q. Fr. fuit 
prakUum Q. Fratris prope Mintur- 
nas. 

Aradus, ad Att. ix. 9. urbs Phmnices 
in insula parva, continenti juncta. 

Ardeaies, ab Ardea, Latii urbe. 

Areihusa, oeleber fons Sidliae ad Sjrra- 
cusas : de quo vid. Ihtt. ad Virg^. Edo^. 
X. et Ovid. Metam. v. 567« sqq. Qualis 
nunc sit, v. ap. DorvilUum in SicuUt 
p. 198. 

Argenieus Fhevius, ep. 34. ad pir. 
Ub. X. in GaUia Transalpina ad Forum 
JuUum. 

Argenieus Pons, ad Div. x. 34. locui 
vel vicus cum ponte in fluvio Ai|;entao. 

Argi, urlM ArgoUdis, trnde 
d3 58 IXBEX GEOGRAPHICU8. jirgiiUfTmc. Q. i. 47 . Jrgia Sa/xr- 
dot. 

ArgiviMf Brut. 13. 

Argolicus, de Fin. v. 18. 

ArgUetuniy ad Att. xii. 32. mons urbis 
Roms, ubi Cicerones domum aut ta- 
bernas habuisse videntur ; unde Jrgi- 
letanus, ad Att. i. 14. 

j4rginus€B Otf. i. 24. insulse tres prope 
Lesbum, ad quas Lacedsmoniorum dux 
Callicratidas ab Atheniensibus iu bello 
Peloponnesiaco victus est. 

Aricia, oppidum Latii sub Albano 
monte. 

Ajnminumf Umbriae oppidum, trans 
Apenninum ad mare situm. Unde 

jiriminensesj in Verr. lib. i. 12. 

AriopaguSf ad Att. v. 11. mons, ubi 
Mars judicatHS erat ; deinde judicium 
Athetiiensium ; unde AriopagUiSy de Div. 
i. 30. 

Armenii, popnli Asis. 
• Amiensis, de Lege A^ar. ii. 29. tri- 
bus Rom. et Re^o Etruriae. 
. Arjii, ad Att. ix. 3. oppidum Apulise. 

Arpinum, dcd Att. ii. 11. urbs Itali« 
et municipium, duobus civibus C. Ma- 
rio et M. Cicerone nobilitatum, unde 
Arpinaies dicuntur : et ArpinaSy ad Att. 
i. 6. V. 1. de prsdio. 

Arretium, aid Div. xvi. ep. 12. oppi- 
duni Etrurise, unde ArretinA dicuntur. 
pro Cscina c. 33. pr. Mur. 24. &c. 
ad Att. i. 19. 

Arten\itaniy ad Att. i. 19« Sed legen- 
dum cum Graeviana Jrretini. ArtemUa 
enim nuUa fuit in Italia, quod constet. 
V. Intt. ad Anton. Itiner. 

Asculum, Brut. 46. oppidum in Agro 
Piceno, quod et Asclum dicitur, et ap. 
Hieroclem S^jHXof, unde pro SuU. 8. As^ 
culani. 

Aspendum, in Verr. lib. i. 20. urbs' 
Pamphyliffi. 

Assorinus Ager, in Verr. lib. iii. 18. 
circa Asso^^um, Siciliae oppidum inter 
Agyrium et Ennam. Verr. iv. 44. 

Assyna, pars Asise ms^joris, ultra Ti- 
grin, unde Assyrn dicuntur. 

Asturaf ad Div. vi. ep. 19* ad Att. 
xii. 40. fiumen Latii, in quo insula ejus- 
dem nominis, ubi Ciceronis villa. 

Astypalensis, de N. D. iii. 18. ab As- 
typaldea insula maris Cretici, unde re- 
ctius dicitur Astypalteensis quam Asty- 
palensis, et sic est in Davisiana. 

Atandrius s. Antandrius, ad Q\x. Frat. 
i. 2. 2. ab oppido Mysiae Atandro s. 
Antandro, ut Strabo appellat, et vul- 
go laudant ; idque rectius videtur Cel. 
Wesfaelingip ad Hieroclem p. 661. qui 
«rav^^tff habet. 

Ateila, de Lege Agrar. ii. 31. oppi- dum Campaniae inter Capuam et NeStpo* 
lim. Dicitur Atellanum municipium, ad' 
Q. Fr. ii. 14. et Atetfanius versus, de 
Div. ii. 10. e fabula Atellana. 

Atkamanumgens, in Pison. 40. popu- 
lus Athamauiae, regionis Graecae, de cu-- 
jus situ disputant, aliis ad lUyricumy. 
ailiis ad Thessaliam, aliis - ad iEtoUam» 
ad Epirum denique aUis referentibus. 

Atiuts, mons Macedoniae, a Xerxe per<* 
fossus. de Fin. ii. 34. 

Atinas, ad Att. xv. 3. ager circa Aii» 
nam, urbem Latii. « 

Atlas, mons Mauretaniae Tingitanat 
in Afi^ica altissimus. 

Attalenses, Or. de Leg. Agrar. i. 2. ii. 
19* popuU Attalcis, urbis Lyciae, quam- 
quam aiii aUo referunt. 

Aulis, Tusc. Qu. i. 48. portus Bceo- 
tiae ad Euripum, unde classis Graeco- 
rum Trqjam profectura solvit. 

Aureiia via, PhiL xii. 9* per maritima 
Etruriae ducens Pisas versus, vel sA 
ilias, ut ex Peutingeriana tabula et Iti<- 
nerar. Antonini intelligitur, in quibus 
etiam tractus ejus commemoratur. 
. Aurelii Ch^adus, pro Flacco 28. v. 
Aureliupi tribunal. 

Aurelium Trihunal, in Pison. 5. no- 
metn habet, incertum a quo Aurelio : ex- 
tructum saxo, cum vulgo lignea et mo- 
bilia tribuualia magistratuum essent, 
circumdatumque gradibus, qui inde Au» 
roln gradus cUcuutur. Ceterum e lo- 
cis Cicerouis, in quibus tribunalis Au- 
reUi et graduum AureUorum mentio Ut, 
intelUgi potest, ibi versari soUtam fuissfe 
inultitucUnem hominum plebeiorum et 
perditorum, inter hos etiam Judaeos. 

Av^tUinum, ad Att. xii. 32. mons ur- 
bis Kema?, in quo Cicerones domum 
aut taberuas habuisse videntui*. 

^t;mtt&s, Tusc. Quaest. i. 16. Lacusin 
Campania pestilens. 

Axia, Cfficin. 7* casteUum in a^o 
Tarquiniensi. B. Baite, locus amoenissimus in Campa- 
nia, propemare, etfrequens hominibus^ 
qui eo propter aquas calidas veniebant. 

Batearicus, de Divin. i. 2. a Baleari- 
bus insuUs, prope Hispaniam. Cogno- 
men MeteUi. 

Bargylet€B, ad Div. xiii. ep. 56. incolae 
Bargyli, oppidi in Caria : Gr. (iu^yuXdii- 
roi. Unde Bargylieta malunt scribi viri 
docti. v. Duker. adLiv. xxxvii. 17* 

Bauli, Acad. iv. 40. viUa Hortensii in- 
ter Lucrinum lacumetBaias in Campa- 
nia. 

Bellovaci, populi in GalUa Belgica. INDBX GKOORAPtflCUS. 39 Seneventumy oppidnm Samnitiuiii. 
tJnde 

BeHeventamu, Veir. i. 15. 

Bessiea gens, in Pison. 34. in Tbracia. 

Bidit, Verr. ii. 22. oppidum tenae 
Siciliap, non longe a Syracusis. Unde 

Bidinus, Verr. ii. 22. 

Bithynia, re^o Asiae minoris; in ora 
Pontica. 

Bian<ien4ma, ad Q. Frat. ii. 15. no- 
men urbis prope Placentiam, ut ex ipsa 
epistola intelligitur, ci\ju8 nulla in reli- 
quis omnibus libris mentio. Sed cor- 
niptum nomen videtur. P. Mamitio le- 
gendum videbatur : Laudej nenit. Laut 
enim est oppidum prope Placentiam, 
In Itinerario Antonini p. 272. occurrit 
Blandona. sed nec loca conveniunt, nee 
iilud ipsum nomen a suspicioRe corru- 
ptionis liberum est. In libris antiquis 
lere est Btandenone in ablativo, unde 
verum nomen videtur Blandene. 

Baeotia, re^ Grscie, Euripo, Attica, 
niocide et Locride cincta. Unde Beeo-' 
tius, Div. ii. 25. 

Bonenia, urbs Gallice Cispadaiiae. 

Boria vel Borea, ad Attic. xvi. 4. 
«rbs Afncae, forte ad promontorium 
Boreum in Cyrenaica, ad Syrtim nM^o- 
rem. Plin. v. 4. sed nomen dubium est. 
Procopius trf(} m xvteitArm» vi. 2. m^ 
Biorat urbem Borium, ultimam Penta- 
poleos versus occidentem, quc et me- 
moratur in Itin.Anton. p. 66, ubi vid. 
Suritam et Cel. Wesselinf . 

Bosporus, Mur. 15. fretum, quod Pro- 
poutidem et Pontum Euxinum commit- 
tit. a quo diciintur 

Bosporani, L. Man. 4. populi ad Bos- 
porum Asiatici. 

Bovianum, Cluent. 79. oppidum Sam- 
nitium. 

BoviUep, ad Att. vi. 13. oppidum non 
procui a lactt Albano ad viam Appiam, 
ad quod Clo<lius a Milone interfectiis 
est, quam caedem Cicero pugnam Bovil- 
Unn vocat : ap. Front. de Colon. p. 103. 
est etiam Bovilla, 

Boviilus adj. ad Att. v. 13. 

Boviliana vicinitas, pro Planc. 9* 

Boviilanus Fundus, ad Q. Fr. iii. 1. 
2. ab ignobili loco in Arpinati^ non Bo- 
viUis ilUs, quae sunt.ad Appiam. 

Brundusium, oppidum in Calabria, 
portu in primis nobili, e quo trajectus 
in Graeciam. 

BruttU, populi ma^ae Grscic 

Bullienses, in Pison. 40. sine dubio 
a Bullide Macedoniae (proprie IUyriae) 
urbe et Cassari de B. C. iii. 40. memo- 
rata, unde F. Ursinus rescribebat : Bui^ 
Udenses, ut habet idem Cesar L c. c. 
12. item Plinius Biaior iv. 10. Phii. xi. 1 1 . dicitur Byttis, ad Dir. xiii. 42. Bmi- 
iiones, 

BuiltirotHm, oppidum Epiri, in quo 
Atticus domum habuit. De efus urbis 
causa sepe est in epp. ad Att. quas 
coffnoscitur-optime ex epistola ad Plan» 
cum, ad Att. xvi. 16. 

Butltrotum, ad Att. iv. 8. adjective. 

B^iiis, Philip. xi. 11. oppidum in om 
maritima Macedonie, s. lUyris, quod et 
BuiUs dicitur : unde in libris BuUienees 
8. BuiOdenses et ByiUdenses, vid. Var. 
Lect. ad Caes. de B. C. iii. 12. 40. et 
viros doctos ad liv. xxxvi. 7« inpr. 
Drakenb. ad xUv. 30. C. Csfsena, ad Div. xvi. 27* oppidiinii 
in GaUia Cispadana Senonum. 

CaienSf Flacc. 29. amnis Mysiae. 

Caieta, ad Att. i. 3. portus celeber 
Italiae, ad mare inferum, prope Forinias, 
ubi erat Ciceronis Formianum. Casau- 
bono h. 1. et ep. 4. videbatur Caieta pro 
Ciceronis Formianu dici. Nihil opus» 
si locum inspexeris. Expoaita dicit 
si^a in portu Caietano, seque missu- 
rum, qui pro vectnra solveret et auferret 
signa. 

Ctties, ad Att. vii. 14. oppidum me- 
dtterraneum Campaniae. 

Caienum municipium, Agrar. ii. 31. 
idem oppidum. 

Caienus, ad Att. viii. 3. intelUge ager^' 
circa Cales. 

Caiaeta, in Verr. Ub. iii. 43. oppidum 
SiciUe post Haiesam. unde Caiaetini, 
Verr. iii. 43. 

Calatia, ad Att. xvi. 6. urbs a^ 
Campani. 

Caipe, ad Div. X. ep. 32. mons praeal- 
tus Hispano Utori ad fretum Gaditanum 
acyacens. de quo Plin. iii. 1 . Ad id fuit 
urbs ejusdem nominis, ut contra Bo- 
chart. Geogr. S. 1. i. c. 34. ostendit Cel. 
WesseUng. ad Itin. Ant. p. 406. qu» di- 
citur Carteia hodie, ut docet Vales. ad 
Exc. Peiresc. p. 72. 

Camerinum, ad Att. viii. 12. oppidum 
in montibus, qui Picenum ab Umbria 
dirimunt. De variationibus, quae in boc 
nomine occurrunt ap. Veteres, v. Goesii 
Ind. Geogr. in Scr. R. A. 

Came9's Ager, pro SuU. 19* circa op- 
pidum Camerinum. 

Camerinus, pro Com. Balb. 20. ubi 
e&tfcedus Camertinum, de quo v. iav. ix. 
36. 

Candavia, ad Att. iii. 7- regio monti- 
bus aspera, que ab extrema Epiro ad 
Macedoniam usque pertinebat. 

Cannee, Tusc. Qu. i. 37. vicus Apu« 
D4 40 I^DB^C CjBOGAAPHjrCtrS. 

MtBf cla4c'Rom. beUo Punico. ii. nobi-' de Div. ii.40.urbJsCarismiuitioi|ByiiKI 

litatus. et est 'Cauneus. Ficut CmnetB in magno 

€anUsi$tfii, ad Att. viii. 1 1 . urbs Apu- pretio in Italia eraat. vidr l. c sunt enim 

li», unde Canusinus^ ad Att. i. 13.' Caricie opdms. Frustra Gron. ad h. K 

* Otpena Por^dt Romana, a qua via Ap- malebat Caunu^y item Puk. et Praken- 

pia ducebatur. ad Att. iv. 1. Origo no- borch. ad Liv, xxxiii. 20. nam utrumque 

minis dubia est. rectum est ut Alexandria et Alexan' 

Capenasy ad Div. ix. 17. A|^. ii. 26. drea: et e Cauneue (Caunea^) melius 

a Cc^^ena oppido Etrurie inter Veios et intelliptur omen {cave ne eas) quam e 

Tiberim in ripa sito, qnod apud Fronti- Caunius, De urbe Cauno digpaus est qul 

num et Capenus dicitur p. 121. conferatur Cel. VVesseling. ad Hieroclis 

. Capitinay in Verr. iii. 43. intell. urhs, Synecdemum p. 685. 

QqnHum est urbs mediterranea Sicilis. CeUiberi, Tusc. ii. 27. populi His» 

Cappadociay ad Att. ▼. 18. et propria panis Tarraconensis, a 

quidcm, regio Asi^e inter Taurum et Celtiberia, Phil. xi. 5. reg^one His» 

Antitaurum, propinqua Ciliciae.- pani» Tarraconensis. 

Carachium, ad Brut. 3. locus ignotus CefUuripff, Verr. iv. 29. oppidum Si« 

veteribus Geographis et reliquis auctori- ciliae xii. m. p. ab iEtna, ut est in Itiner. 

bus. Ursinus et Ortelius' coi\jiciebant Anton. p. 93. Sed ibi Cot Centuripat 

leg:endum, Dyrrachium; et ita postulat quod Wesselingio neutrum pl. videtur. 

ep. sequens. Recte. (v. Dorvillii Sicula p. 167. qui in 

' Cdria, Orator. 2. regio Asise minoris, jug^s iEtnaeis ponit. hocUe CertQliH,) 

a qua Caricss dicuntur, sc. ticus, quod Nam sic Strabo L Hd. pag. 417. ed. 

pptimum .gvnus est. Almel. »irfe^i^m mumu, et sic ssepius. 

' Carinee, ad Q. Fr. ii. 3. locus urbis Hinc 

Romae, ubi Cicero mdes habebat ab avis CenturipinuSf in Verr. ii. 58. 

hereditate aceeptas. Ceos, ad Att. v. 12. ipsula celebris 

- Carteia, ad Att. xv. 20. urbs Hispanite e Cycladibus ; dicitur et Osa. pairiii 
BaeticsB ad promontorium Calpen, de Simonidis. 

qua vid. Cellar. G. A. t. i. p. 69. sqq. Cephaiedum, in Verr. ii. 53. oppi- 

De ejus situ diisputant Hispani. Cel. dum Sicilie. de nominis varia scriptura 

Wesselingio ad Ant. Itin. p. 407. vide- et termiuatione yid". Interp. ad Strab. 1« 

tur esse qusB hodie Rocadillo, vi. 1. c. et Wesseling. ad Ant. It. p. 92. 

Casilinum, ad Att. xvi. 8. urbs a^i. J^Iinc C^haleditanit in Verr. ii. 52. 

Campani, Colouia Romana ad Vultur- Ceramicusy.sA Att. i. 10. locusceleber 

num. unde CasilinenseSfAe. Invent. ii. 51. Athenis duplex, alter in urbe, alter ex* 

- Casinas, Agrar. ii. 26. iii. 3. ager circa tra urbem, cujiis ssepissime apud Gre- 
Caeinum oppidum Latii in VolscSs. cos mentio. de utroque docte scripsit 

Cassia ifia, Philipp. xii. 9. per mediam Meursius in lihello de Ceramico g^emitufp 

Etmriam ducebat ; media inter Flami- qui extat Thes. Gronoviani t. iv. 

niam et Aureliam. Nomen habet a - Chalcedonius, a Otalcedone urbe Bi- 

Cassio, incertum quo. thynite. 

Cassinas fundus, Philipp. ii. 40. M. Chalcidicus Euripus, de Nat. D. iii. 

Varronis, de quo vid. de R. R. iii. 5. 10. fretum inter Euboeam et Grfeciam 

prope Casinumy unde Casinas et Cassi- continentem, quod nomen habet a 

nas fit. Qnamquam et Cassium pro Chalcide, Euboete urbe, septies die ac 

Casinum invenitur ap. Frontin. 1. c. p. nocte.reciprocansde vul^arifama. Plin^ 

J34. pro quo tamcn forte legendum ii. 97. Meia ii. J. ad q. 1. vid. Vossium 

Cassinum. p. 510. 511. inpr. Liv. xxviii. 6. qui 

' Castulonensis saltus, ad Div. x. ep. 38. tllius freti naturam breviter sed accurate 

in Hispania Tarraconensi, prope urbem describit. 

Castulonem ad ripas Bstis sitam. Chaoniaf ad Att. vi. 3. re^o Epiri. 

• Catina, in Verr. ii. 75. urbs Sicilis. CheiironesuSy ad Brut. 2. est Thracin 

unde CatinenseSf Verr. ii. 40. De ea v. Chersonesus, unde 

Dorvlllii Sicula c. 13. (Jherronensesy in Pison. 35. 

Caucitsus, Tusc. ii. 10. mons Asis, CA«r.sontf«tM, ad Att. vi. 1. Taurica. 

Iberiam et Albaniam a septentrione OUuSf insula Asiatica, ad oram occi« 

olaudens. dentalem, in qua urbs cognominis 2 

Catidicinif de Offic. iii. 30. oppidum unde OiHf pro Arch. 8. 

Samnii, a quo furca CaudimF, pax Cau- Chrps^, in Verr. iv. 44. fluvius Sici.< 

tHnadicnntw.itemCaudinum praeHum, lis pcr Assorinorum et Agyrinonin| 

Cato 12. agrum fluens. 

CcKtfiiMxadQ^Fr.i. 1. 11« cives Gxtimji Qhifrat iu V^rr. Iv. 13. oppiduoi^ INSitSX crmorBiAPHicuB. 41 fpod ab alus ad Pisi^aiiiy al» alHs -«d «p. mferot. 

PbTypam refertur: quia est fere in QgUmmUamm Pmia^ in Pison. 9S. 

c^i^nio. Hinc Romana porta, dieta a CoeU» monte, In 

Gikfraimy in Verr. iv. 13. ad Att. v. eiyiit cliro erat. 

% c|tfi venatus studiosi et periti erant» Qfichis, regio ad litus orientale Ponti 

{Wtfaefasque cgyiebant, nnde (Myraim Euxin) notisBima, cii^us populi Coieki, 

fonthera, item CMoHa, Agrar. ii. 35. oppidnm Latil 

Gb^fraiicuty ad Att . v. S ) . et aliis lods. non procul ab urbe Roma. 

GnUni, pro h, Manil. 30. populi Ger- Cfiapham, urbs lonic oelebris. unde 

Bianifle in Chersoneso ab Aibis ostio Cbiophomi. 

ia septentrionem lon^ procurfente, OnmmuU^ ad Att. r. II. a Cbma s. 

qnc Cimbria ab iis «ticitur, bodie JSU- Ncvoeamoy colonia transpadana GaUi« 

Ifuid, De iis, qorum migratione et bello dsalpinc. 

qrai Rom. aoeurate ^t Cellarius Diss. Commageng^ ad Div. iii. ICL imrs Sy* 

de Cimbris et Teuton. inter Diss. Acad. riK, Amano monti et EAiphrati inteije- 

p. 488. cta: unde CommagmKiUy ad Att. ii. 13. 

CMiiM<m, Aead. iv. 19. snnt populi &- GHnmoris, ad Div. xv. ep. 4. vicus vel 

bokwi ItalisB ab oppido CimmeriiOy quod casteUum Cilicie in Amano monte. 

ad Baiamim et Avernum sinum fiiisse Qw u fji liiH , de Fin. B. i. 3. cives op- 

didtar. Fabula est ap. Homer, Odyss. pidi QmMnlur in mediterranea Bruttio- 

A' Ab iis €)mm«rim ienebrtg dicuntur. rum. 

Gngubim, ad Att. vii. II. oppiduro Ow#, in Verr. iv. 60. ab insula 0>, 

in Picenoy belU. civiiis Ccsariani tem- inter Asiaticas sita ad oram oocidenta- 

I>Qre ledlificatum a T. Labieno. Sed ftiit lem, in qua urbs eodem nomine. 

preter^ aliud Gngulum, quod Floren" Corcffra^ insula nota Graeca a parte 

Umim didtur, ut ab boc Pkxno distin- ocddentaU, cujus popnli Corcgr^, 

guatur. CorduiMy urbs m Hispania uHeriori 

. GrccHf ad Att. xu. 19. urbs enm pro- s. RsBtica. 

montorio Veteris Latii, sul>|ecta Pomti- Corfinium, ad Att. vili. 3. &c. muni- 

nvpaludi. dpium in Pdignis, cum bello Italico, 

Guieuay a OHio^ Cypri urbe. tum civili Caesaris nobilitatum. v. Css. 

Giarinii in Verr. iii. 43. Ciuverius le- de B. C. 1. i. unde CorfinAenna ad 

gendum censet C^arim, a (Xima, ur- Att. viii. 5. 

be Sidliae inter Segestanorum empori- Corinthue, urlM Adiaic, ad Isth- 

um et promontorium. £t sic est ap. mum ; a Mummio deleta et a Jul. Cae- 

Plin. iii. 8. Grtev. ad 1. c. sare instanrata : a qua dicuntur Cbrm- 

Gvaro ad Div. x. ep. 33. locus in ti- thia vaoa, Rosc. Amer. 46. Tusc. ii. 

nibus AUobrogum, si lectio lecta est. 14. et Corinikium «», ad Att. ii. 1. &c. 

Nam Mss. quidam tiabent Cuiaro : un- factitium, e variis metallis artifidose 

<le Scaii{^r, Sirmondus, et alii le^ vo- mistum et ante Corinthum a Mummio 

Ipnt.Qi/afv, quaeest GnflfafM^/», bo- Hdetam notum. v. Dukonis ad Flor. 

(^e Grenoble : quos benesequitur Gr»- ii« 16. BodiartuB Hieroa. ii. 6. 16. For- 

vius. Vulgatam defendit Dionys. Sal- te post eam dirutam primum Rome in- 

▼a^ius doessius : sed ei respondit Va- notuit, cum in prsda Corinthia sipna 

l^. notit. Gall. p. 165. et postea pluri- et vasa ex hujusmodi sre facta Romam 

bus et accuratius Bimardus <le orierini- perlata essent. 

bus Cularonensibus in Muratorii Thes. Corudanuoy ad Att. ix. 10. a Cmolio 

nov. inscr. T. 1. urbe Latii ad viam Appiam. 

CZsriiwBr. 51.a CZarourl)eColopbo- Cbfyofx, ad Div. xu. 13. oppidum 

nioram. CiUcise. 

Clasiidium^ Ttisc. Qu. iv. 88. vicus Coeanum, ad Att. ix. 6. ager urbis 

Galliae Cisalpinse. Cbnr in Etruria. 

Clatema, ad Div. xii. ep. 5. oppidum Qralnra Aqua,, Ap^r. iii. 3. aque du- 

Lin«ronum in Gallia Ctspadana, juxta ctus ex agro Tusculano ad urbem dedu- 

unnem ^usdem nominis. ctus : unde et Tusculana dicitur Balb^ 

Qaxomen^g, Tusc. i. 43. url» lonie. 80, sed post Tusculanis aqua Crabra re- 

QUeminua, ad Div. ix. 88. a QUer- iicta sub Au^to. v. de ea Frontin. de 

noy iEquonim oppido. Aqussduct. n. 9* Nuper de ea disputa- 

Ondus^ pro L. Manil. 18. urbs Ca- tum est in qusstione de situTusculana 

rnp, unde CmeHiu9y in Verr. iv. 60. &c. viUse Ciceronis, 

Oiom, de Legg. i. 5. incolfls urbis Crannony de Or. ii. 6. urbs Thessa. 

Cnosi in Creta. Uie : meUor scriptura est Cfanonf ut do- 

Cobiomachus, pro Font. 5. vicus ig- cet Dralcenb. ad Liv. xxxvi. 10. qui eth. 

nobilis inter Tolosam et Narbonem. 1. sic scribi tradit in Cod. Trajectino. 

pM^Ha, d^ Nat. D, iu. 17. flnviut Crater^ ad Mt. U. 8. ^t sinut inter 4fi . INDEX GEOCRAFHICtJll. 

Misenum et Minervs promontorium dumv. c. Lampisacus, qubd ap. Cie, 

aimeenissimus, de quo v. Strabo l. v. in Verr. i. 34. oppidum in Hellesponto di- 

ep et fiaiae. ' citur, quod ab aliis ad Mysiam refertur. 

Creta, insula Grieca inter JEgteam et v, in Mellespantus, In bello Mithridatico 

Cyrenaicum mare. nobili obsidione indaruit, et hoc nomi- 

Cretes^ Tusc. ii. 14. incolee Crete. ne 8»pe apud Cieeronem commemora- 

OWtfnum, pro Fontei. 5. pro quo tur. Inde Cyzicenus, 
.ilii Crodtmum legunt: locus fuit ob- 

scurus in provincia Gallia, forte non D. 
procul Tolosa. 

Crommiu-Aera, ad Dxv. xii. ep. 13. Datmatia, regio Europe, lUyrico et 

promontorium Cypri, i^»fifivu &»f» Gr. Moesi» confinis. 

contra Ancmurium, promontorium Ci- Jktnai, Grsci, a Danao. 

lici». v. Victor. ad h. l. Dardani Sext. 43. incola Dardanl», 

. Croton, ad Att. ix. 19* urbs in Bni- qus est pars McesWe superioris, Illyrico 

iiis : unde Crotoniatce, de Invent. ii. 1. ei Macedoniffi finitima. 

Crustumina tribus, Planc. 16. Delus, insula celebris propter Laton» 

Cularo, V. Civaro, partum et reli^onem, in mari iE^o ; 

Oimes, nrbs Campanis ; unde Cu- unde Deliacus, Orator. 70. et DeUus, de 

fnani, incols urbis, et Cumanus ager,' Divin. i. 54. Deliaca vasa, Rosc. Am. 

Agr. ii. 36. 46. Verr. iv. 1 . DeUaca supeilex, Verr. 

(hmanum, ad Att. iv. 10. praedium ii. 73. v. Harduin. ad Plin. xxxiii. 11. 

Pompeii prope Cumas. Deliacus Gallinarius, Acad. ii. c. 36. cf. 

Cumarmm, Acad. i. 1. prsedinm Var- c. 18. v. Taylor ad Marmor Sandvicense 

ronis. p. 57. 

Cures, ad Div. xv. ep. 30. urbs Sabi- Delphi, urbs Phocidis. 

nomm princeps^ und^ Cures SaibintB di- Delphicw MenstB, Verr. iv. 59. genut 

cuntur. abaci, vel menss e marmore, quod pri- 

CykiratiK, ▼. Cibyratte. mum Delphis factum et inventum. Plin. 

Cybistra, ad Div. xv. ep. 3. 4. oppi- xxxiv. 5. ubi v. Harduin. add. Ruben. 

«lum Cappadocis.. Elect. i. ult. Salmas. ad jus R. et A. c. 33. 

Cydnus, flumen in Cilicia, Phil. ii. 11. Demeleta, in Pison. 34. Thraci» po- 

Cymarus Fundus, pro Fac. 30. ad C^- puli ; etiam Denteleta dicuntur. 

9nen,'MbYisd oppidum. Derthona, ad Div. xi. ep. 10. urbs Li- 

Cyptus, insuia Asiatica e regione Ci- guris, inter Genuam et Placentiam 

liciffi asperae, unde Ciceronis provincie sita, Colonia Romanorum. 

Ciliciae attributa erat. Didnium, in Verr. lib. i. 34. v. 36. 

Cyrenm, pro Planc. 5. urbsf C^rrenaicas oppidum in Hispania Bstica maritima, 

regionis in Afriea, unde Ofrena^s, Tusc. dictum a Diana, prrecipue ibi culta. 

Qu. i. 4S. et Cyrenaieus, Acad. iv. 43. Dionysipolitit, ad Q. Fr. i. 2. 3. pro 

Cyrrhestica, 9A Att. v. 18. pars Sy- G^o\5T^\xm%\ Dionysopolitep,A Dionyso' 

riae, cpnfinis CiUcis, nomen habet a poli Phrygis urt)e, qus ad Ciceronis 

CyrrAo ,urbe, Plin. V. 33. qus non con- provinciam Ciliciam pertinuit, de qua 

fundenda est cura Cyrrho Macedonis, a loquitur Cicero. 

qua O/rrhestica Minerva dicitur, quod Dodona, urlis Epiri, in cujus quereeto 

in ea urbe templum Minervs Alexandri templum Jovis et oraculum, quod dici- 

M. jussu exstructUm est. vid.Diodor. Sic. tur Dodompum, de Div. i. 1 . 

1. xviii. p. 584. nam ibi pro U jet/^y« Ti rris Dolopes, populi Epiri. 

^A^meii, sc. templum exstrui jussit, le- Domitia Fia, Or. pro Font. 4. in 

gendum,auotoreWesselingi()adItinerar. Gallia provincia, quam nomen tulisse 

Hieros. p. 606. h xvfftt, Inde autem, ut putat Hotomannus a Cn. Domitio, qui 

hoc addamus, cultus migravit in Syri- Pro-Cos. cum GalUs et Allobrogibus 

am, ubi templum Cyrrhesticw MinerwB bellum gessit, 

raemorat Strabo 1. xvi. p. 1090. Ipsa ' Dores, populi Grscis, in iEtolia, a 

urbs Cyrrhus Syris ab altera Macedo- Doro filio Hellenis, qui terram illani 

nis nomen traxisse videtur, ut plures primus occupavit. 

ali» urbes Syri» cognomines Urbibus Dorylenses, ipro Flacc. 17. incols op- 

Macedoni» et Tbessalis invenias, quod pidi DoryUei, quod erat in Phrygia. 

iis Thessali et Macedones suardm urbi- Drepanitnnus, in Verr. ii. 57. a Z)r«- 

um nomina tribuere. v. Vossius ad Me- pano Sicilis oppido et promontorio. 

l.im p. 448. " Dymesi, ad Att. xvi. I . a Dyma urbe 

O/zicum et Cyzicus, urbs Mysis mi- Achais, inquam Pompeiusbellopiratico 

noris, ad Propontidem, s. Hellesponti. magnura numerum piratarum locaverat, 

Nam • in Hieroclis Synecdemo Cyzicus ut, quoniam ea urbs mediterranea es- 

Hellcspouti metropolis est, quemadmo- let, a rapinis maritimii abBtrahereiitar- I^DSX GBOGEAPHICirs. 4&. 

:D^h<$chinm, celebris urbs in lUyr terranea. Dieitur et seribltur etiam 

rico, ad mare, uude in Italiam tr^ectus JEnguium et Engumi, 

«rat. Ennay in Verrinis ssppe, oppidum 

Sicilie celeberrimum, prope quod ne- 

mus est, e\ quo rapta Proserpina dici- 

E- tur. vid. iii. 48. Ovid. Metam. v. 385.. 

unde Ceres ibi praecipua relio^one coli- 

EcfnUanaf L. Manil. 4. MeduB caput, tur. v. Verr. iii. 49. qusp propterea En- 

quod Ti^anes Rez Armeniae tenebat. nensls Ceret dicitur. Ejus mentio ap. 

Armenii ^im Medis aliquot proviucias Callimacbum iii Cero.rem, ad q. I. 

eripuerant, atque cum his etiam Ecba- Spanhem. cum de scribendi ratione, 

tana, totius Medis caput. v. Grsev. ad num adspiratione scribendum sit, nec 

h. 1. multa de hac urbe lectu di^a ha- ne, tum de ipsa urbe multis disserit. 

bet Bochart. Geo^.,S. p. i. 1. iii. 14. conf. Heins. et Burm. ad Ovid. 1. c. 

ubi inter alia docet, nomen habere a Ab Enua dicuntur Ennenses in Verrini« 

diversicoloribus pinnis septem muro- et Ennensis ager. 

rum, quibus cincta fuit. EnfeUini, in Vcrr. lib. iii. 43. incola 

Edissa, in Verr. lib. v. 34. urbs Sici- oppidi Entell^ in Sicilia ad Crimissum. 

liscum pcN*tu, cujus nemo praeter Cice- Epictetus ad Div. iii. ep. 10. dicitur 

Tonem mentionem fecit. Sed Cluverius ex Phr}'^a min. Sed Manut. et Lamh. 

conjectura legit, Grsvius autem e Codd. iUud verbum cum duobus antecedenti- 

MSS. Franc. et Reg. restituit OdyssetB^ bus deletum volunt. 

qiuB urbs fuit ad promontorium Odys- Epidaurus, urbs Argolidis. 

seum post Pachynum in australi latere. Epiphanea, ad Div. xv. 4. oppidum 

Sed Bochartus Geogr. S. p. ii. 1. i. c. 39. Cilicie ad Amanum montem, diversum 

ostendit, Edissam esse Phcenicum colo- ab eo, quod inter Arethusam et Laris<c ' 

niain, idque nomen a Graecis mutatum sam Syris fuit. Plin. v. 23. 

in Odysseam, non intellig^entibus vim Epirus, rcgio Graeciae, ad mare 

Qominis, quod locum myrtis frequentem lonium. unde Epiroticus, ad Attic. i. 5. 

si^ficat, et putantibus, ab Ulysse Eporedia, ad Div. xi. 20. colonia 

. dictam, qui prope eam HecubsB cenota- Romanonim in Transpadana Gallia, Si- 

phium erexit. byllinis libris a pop. Rom. condi jussa, 

Edui, V. ^dui, in faucibus Sala&sorum vallis inter Ver- 

Eggyna sc. civitas, in Verr. iii. 43. cellas et Vitricium. de diversa scribendi 

niale pro Engyna, quod vide. cf. Cluver. ratione v. Viros doctos ad Anton. Itin. 

Sic. Aiitiq. ii. 11. p. 345. 

Eleusis, s. Eleusin, de Nat. Deor. i. Ephesus, nobilissima loniae et totiua 

43. ad Att. vi. I . oppidum Atticae Me{^- Asiae urbs, Diauae templo iu primis cele- 

ram versus, ad dextram ripam Cephisi, brata. 

celeberrimum iniiiis s. mysterils, Nat. Equustuticus, ad Att. vi. 1. urbs ex- 

D. i. 42. Libri quidam scripti et edd. igrna Apuli« in colle sita, dicitur etiam 

habent Elettsinam, ut aliis vetenim JEjuum Tuticum, item Tuticum sim- 

ficriptorum locis : sed eam terminati- pliciter. v. Wesseling. ad Itin. Anton. p. 

onem Ciceronis asvo jam usitatam fiiisse 105. 

merito dubitat Drakenb. ad Liv. xxxi. Erana, ad Div. xv. 4. vicus CilicisB- 
25. ' in Amano. 

EieutlterociUces ad Attic. v. 20. ad Eretrias, Acad. Qu. iv. 42. ab Ere-' 

Div. XV. 4. populi. Cilici» liberi, Graecis tria, urbe Euboeae. 

etiam iXtu^ftrat dicti, de quihus vid. EretricHs, Tusc. Qu. v. 38. ab eadem 

Spanh. in Orbe Rom. exerc. ii.,c. 11. p. urbe. 

m. 231. sq. de Usu et Pr. Num. p. 785. Erycus mons, in Verr. Ub. ii. 8. 47. 

ubi de toto hoc genere populorum Imp. celeberrimus P^eneris Ery(An<B reUgione» 

Rom. liberorum agit. que sspe in Verrinis memoratur. Cete- 

Ehs, ad Div. xiii. 26. urbs Pelopon- rum liic mbns Eryx potius nominatur 

nesi, a qua et ipsa re^o Elis dicitur, et Erycinus quam Erycus : unde Viri 

unde Eiii, de Div. ii. 12. docti reponunt, auctore etiam Asconio, 

Elorini, in Verr. lib. iii. 43. ab oppido Erycinum, quod verum est, vel Ery- 

Eloro SiciUse, juxta fluvium cogno- cium, In aliis tamen etiam libris inter- 

minem. dum haec forma invenitur. Salmasius ap. 

EnuUltius, de Leg. ii. 3. ab Emathia, Flor. ii. 2. in Nazariano Cod. invenit 

quae Macedonia est antiquo nomine. Eryeo pro Eryce, idque retinendum pu- 

Engyni, in Verr. iii. 43. iv. 44. it. v. tat. Item Graevius iu Ryckiano. Begenu 

72. incolae oppidi Engyi in Sicilia medi- ita etiam edidit. Sed r^iciunt «am 44 IKtlEX GB06RAPHICUS. 

lectioAem K. Heinsius et Cel. Dukerus. 4. pro FisrmH legendum e MSS. et Edd. 

Defendit contra J. Gron. ap. Tacit. A. quibusdam cum Cunin§^amio FbtvnH : et 

iv. 43. ubi eadem scriptura. £t sunt Ferentani ApuUae, apud Livium depra^ 

slia quoque nomina diversie scripturae, vati sunt, ut vidit J. Fr. Gronovius, le- 

ut Jrabs et Jrahiu. Virg. ^n. vii. 605. ^endumque Farentam e MSS. ix. 15. et 

Ovid. Her. xv. 76. ubi v. Intt. alio loco Fbrentum pro Fn^enium ib. c. 

Erymanihia bellua, Tusc. ii. 8. ab SO. ut etiam Dukero et Drakenb. placet. 

Fryniantho monte Arcadiae : Eryman- Ferentim sunt in Latio et fetraria. Aii- 

tMus aper, Tusc. iv. 22. ter tamen statiiit Cellar. G. A. t. i. p. 

ErythriB, Verr. i. 19. oppidum loniae. 714. 

Esemia, s. ^semia, ad Attic. viii. Fesul^f Catil. iii. 6. ii. 9. oppidum 

1 1 . oppidum Sam^^tium ad levam Vul- olim Etruriae ad Apennini radices prope 

turni. Florentiam. Sulla coloniam ibi consti» 

EsquiluBj de Nat. Deor. iii. 25. mons, tuit. Unde • 

in quo Romee pars posita, a quo dice- Festtlani^ Mur. 24. 

batur Esguiiina portay Clueut. 13. item ftbrenus, Leg. ii. 1. fluvius» qui per 

in Pison. 23. &c. Arpinatem Ciceronis fimdum ferebatur. 

^tf/^Aro/M, fluviusAsiaByterminusim- Ficulense, ad Att. xii. 34. prsedium 

perii Rom. ultra quem Parthj babita- prope viam Fteulensem, quae nomen ha- 

bant. buit a veteri urbe Ficulea s. Ficulnea 

' Euripus, pro Mur. 15. dicitur in ^- (unde et Fieulnense scribitur,) in Sa^ 

nere pro freto longiori et tenuiori, quale binis, ultra sacrum montem. 

Euboicum est, Taurominitanum in Sici- Fidente, Agrar. ii. 35. oppidum Sabi- 

li^ &c. de Euboico v. Chalcidicus Euri- norum. 

yus. Firmum, ad Att. viii. 12. oppidum in 

* Eurotas, ad Att. xv. 9. fluvius Laco- agro Piceno. unde Ftrmont, Phil. vii. 8. 

niae prope Spartam, nobilis certaminibus Ftaminia via, antiquissima et celeber* 

et exercitationibus, quae a Spartanis ad rima, Roma ferebat per Etrariam Ari- 

eum habebantur; v. Tusc. v.- 34. ubi minum usque: straverat C. Flaminiui 

memoratur : cursus ah Eurota. Ad Censor A. U. DXXXiii. unde nomen sor- 

fluvii ripam sedebant spectatores. hinc tita. Strabo 1. v. p. 333. ed. nov. et 

proverbii vim habere dicunt, ad Euro- Ber^erius de viis Rom. publ. iii. 81 • 

iam sedere, ut sit, alioram miserias et qui Strabonem sequitur. I^v. xxxix. 2. 

labores otiosum spectare. Sed Eurotam dicit a Bononia ad Arretium a J. Flami- 

Bratus appellabat rivum, qui villam nio stratam esse viam, sed ea ailia via 

Lanuvinam ri^abat. Itaque ad Euro- est. Nam illa a Censore, haec, ut Livius 

tam sedere est in villa otiosum versari. diserte tradit, a Consule Flaminio strata 

~ Euxinus pontus, mare inter Europam est. 

ct Asiam, supra IVopontidem. Flumewiana porta Romae, ad Att. vii. 

.4. 

Formia, municipium Latii in Aruncis, 

F. Formianum, ad Att. i. 4. praedium 

Ciceronis in agro Formiano prope Caie- 

Fabrateria, ad Div. it. 24. oppidum tam. it. ep. 10. ad Div. lib. xvi. 

Vplscomm ad amuem Treram, hodie Formianum, ad Att. xv. 13. praedium 

Falvafera. Dolabellas prope Formias. 

' Jb/<;mu«, ager ad radices montis Mas- Forum kpii, aid Att. i. 10. oppidum 

sici in Campania, vino nohilis. v. Gaurus Latii veteris, prope tres Tabernas. De 

moi^s. hoc genere oppidoram, quae Fora dtcun- 

Falemum, Phil. xiii. 5. praedium in tur, agit Sigonius Ant. Jur. Ital. ii. 5. 

sLgto Falerno. Forum ComeHum, ad Div. xii. rp. 

' Faliscus, sc. ager, circa Falerios Etra- 5. seu ComelU, oppidum Lingonum ad 

riae oppidum, cujus incohe Faiisci. de eo viam Flaminiam, dictum a L. Comelio 

T. Heins. ad. Ovid. Am. iii. 13. init. SuUa. 

Ferentani, Cluent. 69. incole oppidi Forum Gailorum ad Div.-x. 30. oppi- 

FerentU in Apulia,.vicini Venusi». Sic dum in Gallia Cispadana in via ^milia. 

Yul§:o. Sed Graevius bene censet leg^n- Forum JulH, ad Div. x. 17* colonia 

dum Frentani, qui sunt vicini Mara- Julii Caesaris in Gallia NarbonensL 

cinis, quibuscum 1. c. junguntur. Nam, Forum Phconii, ad Div. x. ep. 17. op* 

non modo nuUum est Ferentium aut pidum Galliae Narbonensis prope flu- 

Ferentum in Apulia, quod vulgo putant, men Argenteum. Sed ep. 34. est f^o^ 

sed ne Fermtani quidem, ut mea fert eontium. 

«pinioyulli sunt. Apud Horat. Carm. iii. Fre^etlet^ oppidum Volscorum ia INDXX GSOGBAPHICVSt 45 tio ad ripant Liris. imde BregieUtmi et 
FtegelUmu» a^r. 

/ivfeiwe fnafV, ad Att. x. 7. e«t fire- 
tum inter Itaiiam et Siciliam. v. Turneb. 
Adversar. xYiii. 10. Nam Jretum mm^ 
i^*;^ dieitur pro Siculo, ap. Flor. i. S6. 
extr. Cic. ad Att. ii. 1. ad q. 1. y. Ons- 
vium, item Interpr. ad Cas. B. C. i. 9(S. 

FrustnoM, ad Att. xi. 4. praedium non 
procul a Frurino, Latii oppido. 

FulginaSf Fra^m.X)r. it. pro L. Varen. 
^ Fulgino oppidulo in Umbria ad 11' 
niam amnem. 

FMuUmw, Or. de lege Agrar. ii. 95. 
iger circum Fkmdm, ad Att. xiv. 6. op- 
pidum Latii novi, iater Tarracinam et 
Formias situm. Ab eo et laeug Fun^ 
ianut dicitur. G. Gabma vicinitas, pro Plancio 9- a 
Gabiit oppido Lalii, fere medio inter 
fiomam et PrBneate loco. 

Gadee, Insula cum oppido ejnsdem 
Hominis, in Hispania ^^ca, ad ostium 
flnvii Bfletis, quod oppidum oelebrem 
portum habet, hodie Cadix: inde Ga- 

Gaiaiw, populi Piuygie conflnes, cu- 
jus olim pars fuit Galaiia, A Gallls 
postea occupata est, <mibus Gnsci ad- 
misti fuerunt, unde et GaUo^Graei di- 
cuntur. ' 

Galiieanus saltus, Or. pro Quinct. 85* 

GaUieue ager, Bhit. 14. Varr. i. de 
R. R. c. S : jfger GaUieus Rmnanut vo- 
eaiur, qm mriHm eis Ariminum datus 
eti, uUra agrum Picenum^ Sic autem 
dictus est ager iste, quod inde expulsi 
iont Galli Senones. Atque sie capien- 
dnm vocalwilwm, ubi Gallieus Picenus- 
que junf^untur, ut fit CatiL ii. aliquo- 
ties. Itaque ap. Ccs. B. C. i. 89. ubi 
GaUia Picenumque junpmtur, eodem 
Diodo intelHgendum Gallic nomen. Di- 
citur etiam GalUa quatteria, de qua v, 
adSueton. Claud. 34. 

GalHnaria Sylva, ad Div. ix. 83. in 
Campania inter ostia Vultumi et Li- 
temt juxta littus. 

GargetHus, ad Div. xv. 16. a Gar- 
getto Infi^ s. pai^ Atheniensi. 

Craurus mons, Agrar. ii. 14. in Cam* 
psaia, vino nobilis. Montes continui 
sont, quorum occidentalis pars Gaurus, 
orientalis Mastieus, septentrionalis Fa' 
lemus dicitur : v. Flor. i. 16. et ibi Intt. 
Guurani taltut memorantur ap. Flor. 
ii. 6. 88. ad q. L V. Graevium. 

Gedfttanut ager, A^ar, ii. 19« memo- 
ntiy inter loca a P. Servilio Isaurico sub Imperium Hom. redacta. Grsvio 
eorrupta vox videtur. 

Oelentes, Verr. iv. 33. iii. 43. ab op- 
pido Geia Sicilia, juxta fluviom, qui 
€ieiat dicitur. 

Germalut, ad Att. iv. 3. mons H 
pars urbts Romc 

Geto!, ad Attic. ix. 10. populi Thra^ 
cic Dacis vicinae. 

Gort^us, ndl. iii. 5. a Gortyni; 
Crets urbe. 

Gretcia dupUciter dicitur : 1.) latiu^ 
duas provincias Macedoniam et Achaiam 
compiexa. 8.) an^ustius de parte ea^ 
quae inter Isthmum Peloponnesi etThes- 
saliam inteijaoet, qusB Grscia propria 
dicitur. 

GrtBcia magna, pars inferioris Italie, 
Coloniis Grsconim occupata. de ejus 
terminiB et nominis ratione vid. CellaA 
G. A. t. i. p. 518. 

Crr«00itam,ad Q. Fr. ii. 1. locus Ro^ 
mae in- foro ante curiam, nbi legatl 
exterorum popuiorum et regum consi- 
stere solebuit et exspectare, donec re^ 
sponsa acciperent a senatu. v. Varro de 
L. L. iv. 38. CcBlius RlKMiigin. x. 5. alii^ 
que laudirti Cortio ad Sall. Catil. c. 40. 

Gyaras, ad Att. v, 18. aspcrrim4 
insula in iEgieo. 

Gytheum, de Off. iii. 4. navale Spiur- 
taaoruai. H. Hales, ad Div. vii. ep. 80. flumea 
in Lttcania. add. Heies, 

Halesa vel Habesa, in Verr. lib. iia 
7. oppidum Sicilias ; unde Haleeini, qui 
saspe in Verrinis memorantur. 

Halentinut, in Verr. iii. 43. pro quo 
est in Grsviana jHenHnut ; quod sic esse 
in numis ostendere viri docti. Est au^ 
tem ab Alenio vel Aiuniio, oppido mari- 
timo inter Lilybsum et Pelurum. Sed 
idem tamen Grssvius iv. 83. reliquit Ifoi 
lunHnus: ci\)usmodi ne^ligentiae exempla 
plura sunt in Graeviana. Cui enim non 
in hoc genere hi\iusmodi.quid accidit ? > 

Haiieamassus, princeps urbs Cariae. 

Hattcjfenses, Verr. ii. 33. ab HalicUn 
oppido Siciliae LilyiMeum versus. 

Heiluntinus, Verr. iv. 83. v. Haleni^ 

Hafys, de Div. ii. 56. fiuvius Paphlft* 
^niae. 

Heedui, ad Div. vii. 10. v. jEdui, 

Helet, etit, ad Att. xvi. 7. fluvius aobl* 
lis prope Veliam. vid. ad Div. vii. 80. ub| 
Halet appellatur. 

HeUepolit, dc Nat. Deor. iii. 81. uriii 
iEgypti, nobilis templo Solis. 

Helletpontut, fretum £uropam «b l 4(S IKDXX GEOGR^illCd&r 

Asia divideni. Dicitur etiam de tota IfymettiiSf de Fin. B. ii. 34. moiii At> 

ista AsiaB parte, qus eat ad Hellespon- ticee, melle et marmore nobilis. 

tum. Hinc iu Verr. i. S4. Lamjtsacum HypaniSy Tusc. Qu. i. 39. fluvius itf 

Hellesponti oppidum dicitur. ad Div. re^one ad Bosponim Cimmerium. 

xiii. 53. Pariana civitas in Helles- Hyperbarei, de N. D. iii. 23. popuU 

ponto. Sauromatis maxime boreales. 

Hemanis, ad Att. viii. 15. loci nomen Hyrcaniay re^o in Asia majoriy ad 

csset, si locus sanus esset, sed sine du- mare Hyrcanum s. Caspium. 
bio in haovoce corruptus est. Grevius 
legit : ad Chaoniam Jugam intendis, in 

qua predla Atticus habehat ; quse lectio I. 
sensum certe commodum habet. 

Heray ad Att. ii. 1. urbs Sicilie, qu» Janiculum, A^. ii. 5. mons, in ciutf 

«t Hyhla notiori nomtne dicitur. Rome pars posita. 

Htracleay Verr. ii. 50. oppidum Sici- lajtides, pro Balbo 14. sunt populi 

lis, circa ostium fluvii Halyci, a qua di- lajridi^ in ora Italis maritima, cum 

«untur ex Illyride in Italiam venitur. 

HeraClienseSf Verr. iii. 43. Iconium, caput Lycaoniae. 

HeracleottBy ad Div. xiii. 56. incola Idaa, de L«g^. ii. 9. ab Ida, notis- 

nrbis Heraclee in Caria. simo monte Phrygis. 

Herbita, in Verr. iii. 3S. oppidum Iguvium, ad Att. vii. 13. oppidum 

Sicilie mediterraneaB. ad Hersos mon- Umbrise ad viam Flaminiam ; hodie Mu" 

tes: unde guhium, Guhio, v. Manut. ad huuc 

Herbitenses, in Verr. lib. ii. 64. et locum. Oudend. ad Caes. B. C. i. IS. 

aliis locis. Hodie urbs in niinis jacet lUyrieum, Man. 12. regio mari Adri»« 

ab Enna versus septentrionem euntibug tico acyacens, Itali» opposita. 

obvia. V. Dorvill. Sicul. c. 9. Imacharensis, in Verr. iii. 43. ab 

Herculanum,%,Hereukmeum,sAkit, Imachara s. MaclMra, ut MS. Hu^de-> 

vii. 3. oppidum non procul Pompeiis. coperianus habet, Siciliie oppido, Her- 

Gr. n^MXuc*, a quo dicitur bitam versus. 

Herculanea via, A^. ii. 14. inter Inalpini, ad Div. xi. 4. populi, qui in 

lacum Lucrinum et mare in Campania^ Alpibus habitant. 

yia multarum deliciarum. Indus, de Natr Deor. ii. 53. fluvius 

.Herculanensis, ad Div. ix. 35. ab eo-* in India^ 

dem oppido. Insubres, pro Balb. 14. populi GalliaB 

Hemici, populi Latii. Cispadanie. 

Hierosolyma Flacc. 38. urbs stispi* /»/6»«e/itf m, ad Div. viii. 14. urbs citnt 

eiosa et maledica dicitur. Alpes, Plin. iii. 5. 

Hierosoiymarius, ad Att. ii. 9. per luteramnts, s. Interamna, quod est 

Jocum Pompeius dicitur, ab Hierosoly- ap. Frontinum, urbs Umbric^ 

mis captis. lonia, reg^o Asie minoris.' 

Himera, in Veir.' iv. 33. urbs et flu- lonium mare, de Orat. iii. 19. ett 

▼ius Sicilis. mare Adriaticum : tocat enim superum^ 

Hirpini, de Div. i. 36. populi Italias. et opponit infero. Alias sic dicitur mai« 

Hispalis, ad Div. x. 33. Hispanis Bs- omne inter Italiam, Siciliam et Grieciam. 

ticA urbs, hodie Sevilla, Irpinus fundus, Agr. iii. 3. Hirpinus» 

Hispaniensis, de Nat. D. iii. 10. Isauri, ad Div. xv. 3. populi Inauri». 

Hister, fLuywis, Orator. 45. Danubii . Isauricus, ad Att. v. 31. ab /«auria, 

ta pars, quacin Illyrico est. que est re^o interjecta Pisidie, Pam-> 

Hyhlensis, in Verr. iii. 43. ab Hybla phylie, Cilicis et Lycaoniie. 

urbe. Sed tres HybldB sunt. Major Isara, ad Div. x. 15. flumen Galliai 

prope Centuripas: parva, qusB et 'Me- Transalpine. 

'gara dicitur, unde Hyblaes apes: et /«nw, ad Att. v. 30. urbs Ciliciie ad 

minor, qu» et Hera dicitur. de qua Pinanim amnem et sinum Issicum, quft 

Gicero loquatur, non satis capio. Forte ab ipsa urbe nomen tulit. 

de magna. Nam minorem ipse Heram Italia, A^r. ii. 25. angustius dicitu^ 

appellat ad Att. ii. 1. et minorem et antiquius de Latio. 

Megaridem in Verr. v. 35. v. Dorvill. Ithaca, insulai Ulyssis ad Leucadiamk- 

Sicul. p. 173. peninsulam in mari lonio sita. 

Hydrus, untis, ad Att. xv. 31. xvi. 5. Ithyrei et Itunti, Phil. xiii. 9. sunt 

urbsCalabriaecumportu,undetrajectus populi Syri», artis sa^ttariffi peritij ex 

brevissimus ia Grsciam. dicitur etiam quibus servi, ^ladifitores &c. 

^druntumm Juturna, Oueat. 36. lacus vd fonft IMDSX OBOGEAPBICtrS. 47 in lUlia saluber juxta Nttinicum am- ad Att. Tii. 8. nomeii neiD, a Jutuma Nympha» dc qua cst loci aut €ani a Lavema Dea dicti. 
«p. Vir^lium in i£ueide ultima. Lavicmiui, pro Planc. 9. ab Lavico, 

▼. Labici, 

LaurgfUum, oppidum Latii. 
Leiadiaf de Divin. i. 33. urbs Baeo« 
Lalnci, Agrar. ii. 35. oppidum Latu, ti« ; ad quam ianum et antrum Tro- 
i{uod et Lahieum dicitur, a qua via pbonii. L. Labicana xv. m. p. ab uibe. Unde 
Lalncanum, Paradox. vi. 3. a|^r circa 
vppidum. ( 

Lacmicum, ad Att. iv. 10. sudatorium 
ia bahieis, in hemisphcrium aedifica- 
tum, quo utebantur crudi. Inventum 
est hoc genus a Lacedcmoniia : inde 
BomeD. V. Intt. ad Vitruv. v. 10. 

Lacana, Tusc. Qu. i. 4S. ftemina 
Spartana ; ut Laco de viris. 

Lampsacum, in Veir. i. S4. urbs My- Lemmut, insula Gneca in mari JEgmo. 
Unde Lemnium saxum, de Fin. B. ii. 
S9. 

Lemiauia tribus, Planc. 16. 

Leoeoritm de Nat. D. iii. 19. tempfaiA 
Athenis. v. Suidas in X un i f t n , iu primis 
JEUan. V. H. ui. 28. 

Leanaticumf de Nat. Deor. iii. 19. vi* 
detur a Cicerone factum vocabulum, ut 
Xtmui ^ exprimeret; pro quo Leopar- 
dus et Lambinus Leo natarum conji- lix 8. Hellesponti. Nam Cicero : Lamp- ciebant, probante nuper Bohierio. 

iocum est urhi in HeUeqHmio. Helles- Uontim, in Verr. ii. SQ. urfos Sicilias 

pontus autem complectitur etiam My- ii^ ^^ maris SicuU inter Catanam et 

lism. V. Helletponiut. Syracusas j dicitur et Leoniium, a qua 

Lamuvium', pro Muren. 41. oppidum dicitur 

Utii; municipium, cultu Junonis Sos- Leontinue Camput, Philip.ii. I7. pub- 

pitiB cfclebrc. Undc Lanuvini, de Nat. Ucus populi R4>mani, mire fertilis, qui D. i. 89. 

Lanuvinum, de Divin. i. 36. ager 
dica Lanuvium. 

Lanuvinum, adAtt. ix. 9> pnedium 
in mto Lanuvino. 

Laodicea, ad Att. r. 15. qu» et LaU" propterea aeque ac Campanus a Cicerone 
mter patrimonia reip. Rom. refiertur; 
qui et Leontinut ager, de Div. i. 33. 

Lepreon et Lepreot, ad Att. vi. S. 
urbem maritimam Arcadiaa esse censuit 
Dic«archus in libris de descensu in 
^eea, ut Laodiceni et Laudiceni, dici- Trophonii antrum. Sed est urbs mari- 
tur; urbs PhiygisB majoris, ad fluvium timaAchaiar. Arcadiaestmediterranea. 
Lycum, non procul ab Apamea. Dc hac Pro Arcadue legeudum suspicarer J^ 
capiendus est Cicero, quoties de Lao- ehaitt, nisi Pausanias quoque t i. c. 5. 
dicea provinciae suae attributa loquitur. referret, nonnuUoa Lq»reon ad Arca- 
LapUkm, in Pison. 10. in ThessaUa diam referre, cum sit EUdis. Achaia 
popuU, fabulis celebrati. et 'Ei^ confines sunt, itaque facile ca- 

Larinum, ad Att. iv. IS. vu. 13. vtit. dem urbs ab aliis ad Achaiam, ab aUis 
13. municipium ad fines Apulis in Fe- ad EUdem referri potuit : cvtfus confu- 
rentantB, ad dexteram Tifemi ripam. sionis multa exempla extant. 
iude Larinut et Larinat, pro Cluent. l^^ptit, in Verr. v. 59. duplex Leptis 
5. 6. est, altera magna, prope Syrtim majo- 

Laterium, ad Att. z. 1. fundua Q. Ci- rem, altera minor, prope Adrumetum. 
ceronia in Arpinati agro. conf. iv. 7. ad De qua I. c. sermo sit, conjectura colU- 
Qo. Fr. iii. 1. gendum. Civis Rom. dicitur Lepti ne- 

Z/a^ria,proMilon.31. cognomenJo- gotiatus esse. Fuit ergo ea Leptis in 
vis, qui Latio praesidet, in Latio colitur: provincia Rom. Atqui Leptis est inter 
pro quo scribunt aUi LatiaUt. sed in Adrumetum et Tisdram, qui sunt con- 
Gronov. refertur ad montem : cpiod me- ventus Rom, ap. Hirtium de bello Afri- 
rko reprehendlt Graevius. Mons enim, cano. Ideoque in hanc mihi convenire 
de quo ibi sermo, est Mbemut, nou Let- videtur. Memoratur eadem Leptis mi- 
tiaris. De soriptura v. viros doctos ad nor ap. Hirt. 1. c. c. 7. et Ubera ciyitas 
Sueton. Ca^. 2S. Duker. et Drakenb. appellatur. Sed in ea Ucebat negptiari. 
ad Liv. xxi. 63 . Letbiaci, Tusc. Qa. i. 3 1 . incolae insulas 

Latini, popuU Italiae, incole Latii. Lesbi. 

Ltttmientet, de Haruspic. Resp. S8. /^<iiit,inVerr.iii..43.NulUsunt, quod 

iidem. constet, in Sicilia Letini, Itaque docti 

Latmut, Tusc. i. 38. mons Cariae, in coi^ecere le^hdum Jetini, conf. Har- 

quo Endymion obdormivit. duin. ad i^Iin. ui. 8. Legi etiam posset 

Latro, ad Q. Fr. ii. 6. urbs ct portus Netini, qui ipsi Cicaroui in Vecrini» 

£tnui«« A^iiibnuitur* . * 4S IN Ott- C^SOGRA^IItCf^S. LencaMay Tuse; Qu. iv. 34. peninsiila 
Acarnanie. 

LeuctUf Tiisc. Qa. iv. 18. promonto- 
rium pcninsulaB Leucadie ; sed v. Leti- 
eata, 

Leucas ad Div. xvi. ep. 1. oppidum 
«jusdem peninsul». 

Leucatay ad Att. v. 9. celebre Lea- 
cadise promontorhim, unde amoribus 
irretiti se. prsecipitare solebant in mare, 
ut amore liberarentur. conf. l\isc< iv. 
-18. et ibi .Davisium, qui ostendit, non 
esse legendum Lenmde^ sed Leueaia. 

Leucopelra- TarenHnorumf ad Att. 
xvi. 6. ignota est Geographis. Leucopetra 
autem Rhegimtrum e Ciceronis Phil. i. 
3* et Att. xvi. 7. nota, unde Cluverius in 
Ital. Vet. pro TaretUirufrum legebat 
Mhegimrum. Alii aliter huiic locum 
tentarunt. 

Leuctra, Tusc. Qu. i. 46. oppidum 
BcBotiae, ad quam celebrem victoriam a 
Spartanis Thebani,ductu£paminonds&, 
retulerunt; unde Leuctricusy v. c. ad 
Att. vi. 1. 

Libyay re^o Africa» maritima inter 
Cyrenaicum et Africam provinciam. 

ligury e Li^ria GaUie Cisalpinc. 

Liguaticum Bellumy de Nat. D. ii. S3. 
s Liguribus, quibuscum gestum est.- 

IMybeBumf promontorium Siciliflf, 
unde LilylMBtaniiSy Div. in Cecil. 17. 

LinduSf urbs insulae Rhodi. 

Lantemuey Agrar. ii. 96, ab Ldntemoy 
oppido CampaniflB, s. Liiemo, unde Ltth- 
ieminum s. Liteminum pnedium, ad 
Att. X. 13. 

Liparensis, in Verr. iii. 37* a Lipara 
insula, quset urbem hoc nomine hsDbet, 
principe insuhurum inter Sieiliam et 
Italiam medio mari positanim ; qutt 
dicuntur iBolite, esdemque Vulcanitt 
•t LiparflBflB. 

LiriSf amnis Latii. 

Liteminum, v. Lintemmum. 

Locri, ad Att. vi. 1. urbs in Bruttiis, 
ad sinum, qui ab urbe Locreneit dicituF, 
mobilitata legrislatore Zaleuco. 

Locri, de Nat. D. ii. 8. populus. 

Luca, ad Div. i. 9. oppidum £trarie. 

Lucani Jgri, PhiL xiii. 5. in Magna 
Graecia, aut certe confines ei ; nam non 
convenit inter auctores, utnim laicania 
git Magnae Graecise, nee ne. 

Lucani, Tusc. Qu. i. 37* populi. 

Luceium^ pro Deiot. 6. castellum 
Deiotari in Galatia. 

Lucense ilf«ntci/»«m, ad Div. xiii. ep. 
13. est Luea, 

Luceria, ad Div. xv. 15. ad Att. vii. 
IS. oppidum Apiuliae, infra Teanum, ad 
liuvium .CerbaluB; coltoMi • Rwnaao- 
rum. 9 

Lueretisttts, adAtt. vii. 1I. a Lucrei$ 
▼el Latretio in Sabinis, ubi Atticus prs^- 
dium babebat. Horatius Lucretilem ap" 
pellat. 

Z#Mcrmu^ lacus» ad Att. xiv. 16. in 
Campania. 

Lucrinenies, ad Att. iv. 10. ostreae^ 
quiB in laeu Lucrino capiuntur. 

Lupercai, ad Div. vii. 20. lociis Pani 
sauer. 

Lusitania, pars Hispaniae veteris, cu- 
jus populi Lusitani, 

Lusius, de Nat. D. iii. 33. fluviut 
Arcadiae, a Ceilario omissus. Eum de- 
scribit Pausan. in Areadic. c. 38. qui 
circa fontes ita appellari dicit, quod 
Jupiter recens natus in eo lotus sit. ; 
qua vero longius a fonte TCcedat, Gorty- 
nium ab url>e Gortyna appellari. 

Lffcaowia, ad Att. v. 15. reg;io Asiie 
inter Ciliciam, Pisidiam, Pamphyliam 
et Cappadociam ; unde Ijycaones di- 
cuntur. 

Lyceum, de Orat. i. 31. locus Athenis, 
in quo Peripatus Aristotelis erat. 

Lyda^ pegio Asiae minorisj ad mare 
mediterraneum, Cariae et Pamphyliae in- 
tei^ecta; linde I^fcii. 

Lofdia, regio Asiae minoris versuh 
marc Agaeum, inter loniamj .^BoKami 
et Phrygriam magnam, unde dicuntur 
Lydi populi, pro Flac. 3. et Lydiue^ de 
Div. i. 13. M. Maeedonia, moda est pars GraefciaB 
inter Thessaliam, Thraciam, Acamar 
niam &g. modo provincia Roniana tH^o- 
oonsularis, Gneciam inde ab lUyride ad 
GriBciam proprie sic dictam continens. 

Maeharensi», in Verr. iii. 18. a M^ 
chara. vid. Imachara, 

Malest, Div. iv. 13. promontorium 
Laconicae. 

Mamertini, in Verr. ii. 5. populi SicL- 
liae, MessansB incoUe, qulB civitae Ma^ 
mertina 1. c. vocatur. Mamertini oliiii 
Campaniae populi fuere, sed Messanad» 
deinde occuparunt. 

Mantinea, de Fin. B. ii. 30. uiliM 
Arcadiae. 

Marathon, nrbs Atticas prope mar^ 
Euboicum, -ad quam nobilem victoriam 
Mil^iade duce Athenienses consecuti 
sunt. 

. Mqra^aniv*' taurus, Tusc. Qu< iv. 
33. a Theseo comprehensus . v. Hlut. i& 
Theseo, Ovid. Met. vii. 433. 

Marsi, populi Latii, a quibus Italicatli 
g. sociale beilum Mdreicum de Divin. i: 
44. dicitur^ quod ejus praecipui au^to* rei fuere, apud w^ctae bellum oitom Celebrantur etiam ip. Ciceronem in 

est. Verrinis kaue Miletue, 

MtarHus Campu»; Idcus jteteiM prt^pe ill%iiiiM» eammume, tn Vetr. I. 38. 

TSberim, in que comitla popi^ Romani mgluncula et vrbs in Lycia ad Tanrtim 

centuriata haibebantur. Marti consecm- montem. 

tos est a Brato, ne Tttqninio, coius Miutmnuey oppidttm in Auranois in 

a^ fuerant, reddi poaaet. confinio Cnmpaniai ct' Latii- ad LiriiC 

Mkrueimf Cluent. 09. populi Cam- oatia. mide Aftiiltrm«iMt. 

paaie ad mare Adriami|ii> Ferentani» Atl mmm via, ad Att. ix. 6. Roma « 

et PdSgnis conflnefi. portn Mimieia- Arundiaium feKbat^ ut 

Mkuiau, vino noliilis mons Campa* Appia» sed alio tMotu^nempe per Sabi* 

nie. V. Gaurus, noa, strata a L. Mlnucio eo, de quo ap. 

MamUayVab» nohiha in Gallia Nar- lUv. iv. 16. v. Intt. ad Horaf. Ep. i. 

iMBeosi, liodfe MmteHU. q[namquam 17* 

Vossius ad Melam p. 477* docet, Massi- Misenum, pvomontoHum, portus aff 

hm veterem noi^ sitam IHisse, ubl tao- oppidumsCampmil». 

(iieraa est, sed kmg« ab ea ad promon- MUi^imuB 9% AfytUnue, nam ntrnmque 

tmrain, ubi etitlinc ^ua radera sint, et raetlim esse dooet Voss. ad MeUun p. 

tcpe numi effodiantur. &02. url» Lesbi. 

^lfiwHfmiui, parsAfrifA^raarltima. AftlsM^i popnlus Eplri. 

Mami, ad DW. x. 30; incolse Mauri- Afotu saeer, post Anienem in Sabfnis^ 

tnie. ita dictns a legibut mcroHMt v. tnd. 

Meda, ad Att. iv. 15. tribns pop* i^onr. in eaeraiet Legg, 

fibn. al. MetkL. Mhfmtkettiaj ad Div. iii. g. f»i^ (rs* 

ifeofif , palus 8. lacns in Sarmatiaul* i^is Argivoram) lr««, oppidum Cilioi», 

tm ktfamam Tmiricum. ad P^mnm amuem pA>pe mare. 

Meii, populi Asias nu\joris, ultra Ti- AllfiW«s paOB, ad Att. xiii. 33. qul 

Sridem. Tiberim jnn^t, propc Romam. de quo 

Megara, drbs.Megmidis, Atticm con- v. Tacit. A. xiii. 47* , 

finis, atqtie adeo eju9, ex veteram non* MurgenttHue agaty in Vmt. ili. 18. 

Ai&bniiii sentefitia, pars. «fiii ost ad JlfMr^0itfttiifi,,oppidum Sici> 

Megttrit, in Verr. v. 35* urbs Sicilitt lias, supra ostium Simaethi, prope ma« 

pnipe Sjrracusas ad mare, qus et Hjfhla va. . , 

^»Mr dicitur. Liv. xxiv. 35. et alibi Mutina, oppidum Gallie CispaiUns, 

ikgara vocat in pftirail. Sed fieminina bodie Mtiems. 

gnefe etiam Plinius diait H. N. iv. Jlftflycnuw, in Verr. lib. iii. 43. a^ii«- 

7- tka Sicil. opptdo : s. Mktkmuit, ut ba- 

Megariei, Aoad. iv. 49. pliilosophi ex bet MS. Huydecoperianng, v. not. aliir 

£aclidis schola. Mutifentit.y, Harduin. ad Piin. iii. 8. 

^garicu tigna, ad Att. i. 8. id est, Grsv. ad I. c. In Anon. Ravemiate 1* 

Me^ e U^ide, qoi ibi nascitur, elar ▼. P. m. 804. est : Mutaea. 

^omau StatuaeMegaricaevaJde celebres. - Mjfeenenget^ a Afyoenit in Argolide. 

^. Gomui. ad h. 1. et JUnittm. • il^ploMi, Piiil. v. 7* nrbs Carin ; und« 

MsiUa, insula maris Siculi, qum hodie Jl^iatei, ad Div. xiii. 56. H«c est nrbs^ 

Ma dicitur. Unde MeHtentit vettit, in qiwm cum Stratonicus veniss«t, pro- 

Verr. ii. 79. e gossypio focta. v. Cluver. ptertemplorammultitudinemclamavit: 

Kcil Ant. p. 436. aud'Je templa. Pter simplex Sscriben* 

ifenniti, in Verr. iii. 48'. iiieolft op>. diun defendit Cel. Wessel. ad Hieraelem 

^diSicilic^fen^ dicti, quodguljaeebat p* 688. pluribas Cel. Dral&enborcfa. ad^ 

^ Pyicoram. Liv. moLviii. 39. 

fkttana, niiis SiciUtt ad fretum po* Afyndut, oppidum Cari». Afynti&ntetf 

sit&, que et Mamertlna c^ntat dieitur OJQB oives. ad Div. iii. 8. ubi tamen 

iQVerrinis. Manutius legi volabat Synnadentet: 

^^^l^poMifiMr,repoA«i0m^ori8inter S^arterius ap. Olivetum Midaintet, ab. 

uipbnten et Ti^ridem. oppido Phrfipas Midc^ (Grcece vUUmiI) . 

Metapontut, de Fin. B. v. S. urbs FViit enim ea pars Phryg;ias sub Procos. 

^^e Gneci» prima a Tai^to ad Ciliciie ; a qua lang^ aberat Jlfyndut. 

">are sita. Carim. 

^hffmfuput, Tusc. 2ti. ii. 27. a • Jlfyrina, ad Dlv. v. ep. 30. uri» JEo- 

'^hpmnay ufbe insulae Lesbi, cujiis Hie. 

^ et uvae celcbrantur apud Virgi- 3i^ria, regio AsiaB.mi)ft».ad mare./EU 

""^' «seum et HeUespontum, unde 

^^Sttitt, urbtf hmiie, a qua Mtlesii. Mytorum gtnt^ Or*^ro ^^fia 9. 50 INDSX GXOGRAVaiCUS. 

N. O. 

Narb9f caput GalliflB NarbonensU. OericuUiM viUa,' pro Milon. t4. ail 

. iVar, ad Att. iv. 15. fluvius Lucaniie Ocricuiumf oppidum in Umbria ci# 

prope lacum Velinum. .. Apenninum. 

Narona, ad Div.v. ep.9. lOi oppidnm (Eta, mons inter Thessaliam et Mar 

Dalmatie.. In Grev. Cod. erat i\^ar- cedoniam ; un^e CEtcnu, 

hona, et hoc Scalig^er ad EusebiumPli- O/^mt, adQu.Fr. ii. 7> urbs Sardiniae. 

nio Itinerarila restituere volebat, quod Unde Olbiensis, ad Qu. Fr. ii. 3. 8C. 

etiam vulgataa PtolemflBi edd. obsidet. epistola, i. e. Olbise scripta. Nam de ea 

Sed rectum est JVfzrona, quod etiam U. ibi sermonem esse, ex ipsa epistola facile 

Surita PtoIemoBO restituit ad Itin. Ant. intelligitur. 

p. 338. .ed. noviss. ad q« 1. vid.. etiam Ofympeniy ab Olympo, urbe Pamphy- 

Wesselin^um. lu MSS. confundi hsc liae, a P. Servilio Isaurico capta. Agr. i. 

terha docet,Buitn. ad Sueton. Tib. c. 4. S. ii. 19. 

Neapolit, CampaniiB eppidum. Olymp^ia, de Orat. iii. 32. a4 Att. 

iVtfa/To^aMKm Pompeii, ad Att. vii. 2. xiii. 30. urbs Oidis in Peloponneso, 

. JNeapotis, Verr. iv. 53. pars Synleu-* juxta Alpheum in Piseeo agro, celebri» 

Airum novissima. ludis Olympicis. 

Nemaus, leo, Tusc. Qa. iv. 33. a Olympus, de Div. i. 13. &c. mons 

l^^emea loco in Ar^lide. inter Thcssaliam et Macedoniam. 

.X Nemor^ntit, ad Att. vi. 1. intellige Onchesmites, ad Att. vii. 3. ventua 

ager, Lucus erat; in agro Aricino D.ianaB ab Onchesmo Epiri portu flans. 

aacer ; ei adjacentem agrum, Nemoren- Opus, ad Att. vi. 3. urbs LocriiUBy 

i|em dicebant. metropolis Opuntiorum, 

Nemus, ad Att. xv. 4. lucus Dianae Orestis, Har. Resp. 16. pars Mace^ 

ibiacer in agro Aricino. Unde Nemorensis. donis libera. 

. NervUf populus Gallifle, e CsBsare Orindlcus Ager, Agr. ii. 19. s. potiua 

notus. Orondicus aut Orondius, ab Oronda, 

. Neris, ad Att. xvi. 1. insula Cam- urbe inter Pisidiam et Isauriam. 

panise ot^ecta, in qua Lucullus fiUus Oropus, ad Att. xii. 33. urbs Boeotia» 

tillam habebat. • in finibus Attics. 

Netum, in Verr. iv. 36. oppidum OstiOy celebris colonia ad ostlum Ti- 

l^iciUflB. beris. Unde 

Netini s. Netinenses, in Verr. v. 51 . Ostiensis Provincia, pro Mur. 8. quflc- 

U. 64. storia. et Ostiense incommodum> Man, 

NicsBa, ad Att. xiv. K urbs Liguri« 13. quod experti Rom. sunt, cum aid 

prope mare: hodie Nizza, Ostiam classis Rom. a piratis capta et 

iVtcfftffUtf^, adDiv. xiii. ep. 61. inco- oppressa est. 
IflB Nicmm in Bithynia. 

Nilus, fluviua .^^gypti. p, 

Nola, ufbs in Campania^ unde NoUxr 

itt, et.Nolanus i$ger,.\X.tm Nolahum, /'acAyntim,Verr.v.34.promontorium 

pnedium prope .Nolam, .ad^ Att. xiii^ 8. I^ciliae* . 

Norensis, Fragm. Or. xvii. pro Sf. Pastum, ad Att. xi. I7. urbs Luca- 

^m. Scauro. p. 10. a.iVo»'a, oppido niae, Gr. Pofn</(mta, a qua sinus /^^Pf/ct- 

Sardiniee. nus dicitur. ad Att. xvi. 6. Peesteaia 

Nwes, de Orat. ii. ^%, flc. tabernfle pra^ectura memoratur ap. Front. de 

argentariorum in foro Rom. exopnatas Colon. p. 109. 

flcutis Cimbrorum,' ut Veteret Samni- Palatium, mons unus ex his, in qui- 

tium. Livius.ix. 40. busextructaestRoma: mons PalaHntu, 

iVf>t«c^9^i«n«e9,.adDiv.xiii. 35. incplaB . Palatina, tribus populi Romani ur- 

oppidi Novi Comi in Insubria ad lacum bana. 

Xlarinum. . PdlatiiuB Balnett, pro Rosc. Amer. 

Nuceria, AjgT9T. ii. 31. est oppidum 7. quia fuere adPalatinum inontem vei 

Campaniae, quod Itin. Ant. xvi. m. p. in monte. 

a Nola abesse diciti Ceterum plures Tleikrts, ad Div. xii. ep. IS. oppiduni 

esse Nucerias ad 1. c. observat Siirita. prope Laodiceam. 

• Numantia, . urbs Hispaniae Tarraco- Pamphylia, regio AsiaB minoris ad 

nensis ilobilis. unde Numantinum foS' mare mediterraneum (unde vnare l^am'^ 

dus, de Fitt. B^ ii. 17« phylium ejus pars, quse Pamphylian] al« 

Nysesi, ad Div. xiii. p. 64. incolfli luit, dicitur) inter Lyciam et Ciliciam. . 

•jppidi Nysm in Mpeonia Xtydia. Panormkani, eives urbxs J^anormi, INDEX GEOGRAPHICUS. Sl 

^ue est orbs Sicilis celebris et portus in ▼ina pordciim Persicen appellabat. ▼• 

parte occidentali. JEurotas. 

' Payhlagonia, re^o Asiie min. ad ' Pestinta, urbs Gallo-Grsei» •. Gala'* 

Pontum Euxinum inter Bithyniam et tiae, unde Pessinunihu, 

FbntDm. Peirim, in Verr. iii. 39- Petne oppidl 

Paphus, urbs C^rpri notissimapropter Sn Sicilia cives. 

eoltani Veneris, quae inde Paphia, PeMnum, ad DiT. vi. 19. prcdium a 

Pariana civitas, ad Div. xiii. 53. vico Petrino, qui fuit in a^ Siuues- 

Parimrum iii HeUesponto uibs, Paros. saiio. 

Parma, orbs Galliae Cispadane. unde Ph^eaces, Br. 18. populi Corcjv» 

Parmenses, moUissimi ; quorum moUitiem jam Ho- 

Parthi, proprie popuU Persitt, ultra merus in Oidyasea celebravit. 

£uphratem: deinde omnes, qui oUm PhaUreus, est co^omen Demetrii 

Fersa. rhetoris, a pago Attico, in quo natns 

Partkhd, in Plson. 40. popuU in Il< erat. 

lyrico.v.Oudend.V. C. adSuet.Auf. 19. PharsaHcus, a Pfaarsalo ThessaUaB 

Patarani, pro Fiacc. 33. urbis Patarst urbe. 

in Lycia cires. PhaseHs, urbe ultima Lydae, ad finei 

Patra, urbs notissima Achaiae. Pamphyliae. 

Pedanum, ad Att. ix. 18. praedium in PhaseHite, Agrar. ii. 18. incolae nrfois 

a^ Pedano h. e. prope Pedum, oppi- Phaselidos. 

dum inter Praeneste, Tibur et Tuacu- Pheneaist, de Nat. D. iii. 5^. a Phe" 

lum. neo, oppido Arcadiae. 

Pelasgi, populi Graedff. Pherte, de Divin. i. 35. urbs Thessa- 

PeUgnus, e PeU^is, populo Italiae, Uae ; unde Phertei, de Invent. ii. 49. 

Harsis, Marnicinis, et Ferentanis con- PhUomelum t,' Philomelium, ad Att. 

iioi. v. 30. ad Div. in. 8. in. Verr. iii. 83. 

Pelion Nemus, ad Heren. ii. 33. in urbs Phiygiae m^pris. Unde Philome^ 

JDonte PeUo in TbessaUa. henses, in Verr. iii. 83. 

Pelius Mons, de Fat. 15. Phintia, in Verr. iU. 83. oppidum Si- 

Pfff2a,ad Att. iii. 8. caputMacedoniaB, ciUae. 

unde reges Macedoniae, PhiUppus et PhUus, ad Att. vi. 3. urlia Achaiae, 
Alexander Pelkei dicti. PhiUppum De- r unde PhUasH et PhliuntH. Sed iUud 

nosthenes de Corona contemtus causa tamen usitatlus. Tusc. iv. 3. 

tppeUat b IIiAAn T^a^Ur», et cum con- Phocii, in nson. 40. popuU Phocidis. 

temta de ea urbe loquitur. de qua re Phemice, Acad. iv. 30. pars Syrias : 

Tid. WesseUng. ad Ant. Itin. p. 319. etsi interdum ab ea distiii^itur propter 

Pehponnestis, magua peninsula, re- nobiUtatem et magnitudinem. Phil. xi. 

lique Gneciae Isthmo Corinthio ad- 14. CeUarius aliique ne^ant latinum 

Ittrens. esse : Plutnida Cl. Schwarz adduxit 

Pelorum, promontorium ad SiciUae contra locum Varronis de L. L. iv. 6. 

fKtxm. Sed etiam de Fin. iv. 30. editiones quae- 

PenteKcus, ad Att. i. 8. Hermes Pen- dam habent Phtenicia. In Gronoviana 

telicus,- est statua ejus generis, quod autem est e Phoenica, pro e Phanice. 

AT»uuvocabant,factaemarmore,quod quod ntrumque reete dici potest. Nam 

prcstantlssimum e monte Atticae Pen- multie vocesapudLatinos, poCtastamen 

telico, auctore Pausania 1. i. 19. 33. maxime, et Graecam et Latinam formam 

^. 33. 35. 26. excidebatur, inventore habent. Sic Penelope et Penetopa, 

Byze Naxio. Pentelici marmoris men- Qrce, drca. v. Voss. de Anal. ii. 3. et 

tio est edam ap. Strabonem 1. ix. p. Heins. ad Virg. j£n. iii. 386. ubi etiam 

^19. ed. Almelov. et apud Plutarchum exempla e prosaicis. Librarii, qui boc 

i&Valerio Publicolap. 105. ed. Wechei. nesciebant, e pheenica fecere poHioa, 

Perga, urba PamphyUae. ^unde Manutius fecit Phsenicia, quem 

Pergamus, urbs Mysias majoris cele- deinde alii secuti sunt. 

berrima, unde Pergameni, Phryges, populi Asiae minoris. 

PerrhaHa, in Pison. 40. pars Thes- ' Phrygia, re^o Asiae min. ad HeUes- 

saliie ; alii tamen ad Macedoniam, item pontumet ^i^um mare. 

ad^toliam referunt. ^ Phthia, urbs Phthiotidis, ThessaHs 

Penice,suA Att. xv. 9. porticn^.cele- partis. Unde Phihiota, Tubc..-Qu. i. 

berrima Lacedsmone fuit, quae hoc no- 10. 

nine appellabatur, quod e manubiis /Vcvttif « a^er, in ItaUa, Umbris» cof^» 

feamm aedificata erat. Vitruv. i. 3. finig. Qui et Pieens ager, de Senect. 4, 

Adbanc aUudens Brutus |n vUla Lanu- v. Graev. et vtros doctos ad Fldn i. 19. 

s3 i.2 ' INDSX GBOGBAPHICCJS. 

» » 

kem Picen^inuf.^ PUf^t^s, pro SuU. 8. materi». v. Scali^. ad V&rr. R..R. Ui. T, 
i^d Att. vii. 26. ubi taihen fonestras Punicanas no^ 

Pi9ideniB9a, ad Att. v. 20. urbs Eleu- recte interpretari videtur. PUn. xxj^iii. 
therQcilicum, expupiatione Ciceroni^ 1 1 . Pumcana commemorat, sed it^ u^ 
QQbilitata> <1UB et Pindetdsstu dicitur, in iis species magis quam materia 
ad Div. ii. 10. Spe.ctata videatur. 

. Pir<geu8, pqrtus Atheniensis et pagus. Pupinia, A^r. ii. 35. ager Romtf^ 
. P%$auvum, Qppidum UmhriaB mariti- mropinquus versus Etruriam, ap. Varr. 
mum, quod prxteriabitur fiuvius co^no- R. R. i. 9. 5. Colum. i. 4. 2. Livi^ 
mlnis Pisnmrus. Pisauvensis, ad Att. Pupiniensis; a quo tribus Pupinia po- 
ii. t, men babet. 

Pisidia, regio Asiaj min. pftmRhyUap PuteoH, locus celcbftrrimus in vel^eri 
«t laauriffi coMftnis: a qua Pi^ida di- historia ^n Campania, hodie PozzuohA 
cuatur. unde dicuntur Puteolani: et Puieoiar 

Placentia, urbs Gallias CisalpiaaB. nt^m, ad Div. v. 15. prsdium id agrd 
hodie Pkicenzfl, in confluente Ps^di et Puteolano. 
Trebiae. unde Placentini, Pyramus, fluvius Ciliciap. 

Phiagef^ nrbs Boeot^e j^obiUs. Pyrgensis, de Or. ii. 71. a Pytg^ 

Plutonium, de Div. i. 36. ten[)plum Tusci8& urbe. 
Flutonk in Ly^ia, et cpudein iu pajgo PyriphiegetoH, de Nat. D. iit 7. flu- 
Acharaca, qui est in via inter Tra^Ues et ytu$ igne ardens ap^d inferp^ 
Nysam. . . , 

Pollentia, ad Div. xi- 13. Phil. xi. 6. q. 

oppidum Iji^rias supi^a Albam, haud 
procul Tanari ac Sturse confluentihus. Quirina, ad Div. yiii^. 8. tribu^ vr* 

Pompeia via, Verr. v. 6^, via in Sici- bana? uomen. 
lia po&t urbeui Mes^anam. 

Pompeianumf ad Att. L 20. praed^um K.. 

Ciceronis in Agro Pompeiano. Aliud 

Mt Pompeianttmy ad Diy. vii. 3. prse- Ravenna, colon^ et portus ad mare 
dium Mani : et ad Att. v. 1. Pansae prae- Adriaticum in Gallia Cispadana. 
4ium. Dicuntur a Pompms, oppido i2<?a/i«a /?rtf/i?c/ttr«, de Kat. Deor. ii. 
GampaniflP, Ut -Po»ip«a«i SuU. 21. 2. ab Reate oppido Sabinorum, amo^- 

Pomptinum, campus Latii iu VoJiscis : nissima urbe. Reatini saep^ memoran- 
item praedium in illo agro. tur a Cicerone. 

. Pomtina, ad Att. iv. 15. tribus pop. Recentnricus, Siciliensis ager, de lege 
. Rom. rustic. quse et Pontina, ad Att. Agr. passira, v. c. i.4. ii. 21. fuit publi- 
Yii. 5. cus popuU Rom. 

Pontus, regio Asiae ad Pontum Euxi- Regillus lacus, de Nat. Deor. ii. 2, 
ttiun. lacus in Latio. 

. PopUi«i,M Div. viii. 8. tribus riwti- Regium vel RJiegium, ad Att. xvi. f>. 
•auae. oogiAen. urbs et promontorium in ora maritima 

. Potenfia, Har. H«sp- 28. locus in a^o Bruttiorum, unde traje^stus in Gcaeci^ ; 
Picenc. v^nde Rhegini. 

Pra^maUe, oppidum Latii iion procul Rhegium Lepidi, ad Divers. xii. 5. xi, 

Eoma. 9* '^rbs Galliae Cispadanae in via i5Smi- 

PreHus lacjpis, pro MiL 37. in Etru- Ma ; uomen tulit ab iEmilio Lepido, qvi 

ria. Graev. Pneli^s, quod probat Cellar. cum C. Flaminio Consul fuit : ^b eja. 

G. A. dicuntur Regienses, a.d I3jiv. xiii. 7. ct 

Prief^e, Paradox. i. urb$ loniae. PUn. iii. 15. 

Priuemas, a Privemo, oppjido Latii. Rhenus, fluvius Germaniae. 

Propontis, mare inter duo freta H.el- /2Adrfa«iM,fluviusGaUiaeTransalpii:^. 

leapautum ?t |^(M|porum Cimmerium ia- RJwdus, insula Asiatica in mediter- 

terjectum, quasi ywtibulum Ponti Eu- raneo mari, celeberrim.a studiia elo- 

xini. quentiffi, philosophiffi et rei navalis ; in 

Prytaneum, locus Athenis, ubi bene qua et urbs cQg^nominjs. 
menti de rep. publiee alebantur. Rfiosiacus, ad Att. vi. 1. z,Rhoso iiTbe 

Ptolemcum, ^ ViiXs V, l, gymna&iwoci CiUeiffi, in sinu Issico, celebri vasis 
Athenis. fictilibtii? ; unde Atticus, vasa Rhosiqfa 

Ptolemais, ad Div. i. ep. 7- oppidum ut sibi'mitteret, Cicer6nem rqgarat.* 
^Krypti Alexandriffi propiuquum. Romilia, tribus pop^. Romajii. 

Ptimcantts pro Punicus, prd Mur. Rosia vel Rosea, aid Att. iv. 15. sunt 
36. Punican» tricUnia, humilia et vUis campi fecdlissimi a^ri Reatinjiy forte iUV INb£X CB6dRAP!licij9. 58 

h)Xi, qui in hac ipsd epistola ri/twti Rea- Saxti fwtrtf, Phil. ii. 31. locuf intir 

tihomm vocaiitur. v. Varr. R. R. i. 7. Cremoratn et Veio*. 

10. et ibi Interpp. Heinsius et Bur- ScaiUia tylvoj Agrar. i. I. et aliis 

AiMm.adVirg. iEn, vii. 712. locis: in Camptoia fuit publica silva 

^R^inifde Orat. iii. 4?. incolA op- pop. Rom. quain Censores pecuariis lo- 

pidi in Calabria Rudiarum. pro Archi cabant. J^tUB ScanHte Aurit ap. Plia. 

10. niudius est. Sed hic quoqiie Ant. H. N. ii. 107. 

Augustlnus et Ursinus rescribi volebant Scepdut, Tuscttlah. gtt. i. 34. a SeepHt 
Itt^us. Ausonius quoque Enniuth Mysiae oppido. 
Rudinum appeUavit, non Rudium. Item Scyflay Syrti* ad fretum Slcttlum. 
ap. Firofatin. de Colon. p. 127. Botfinut. . Sctfnts, id Att. v. 19. inBuiii iliaril 

Mgsei. 

ScptJup, populi Sarmatiae. 
S. Scythiay pars S;irmatide Europlede. 

SebuMiani, Quinct. 25. popull Gallia 

5a(tm, populuft Latii. Lu^dunensis, /Eduls et AUobrog^bus 

Sacra via, ad Att. iv. 3. via urbis ihteijecti, ut intelli^tuf ex loco Cicer. 
Rome, quas nomen habet a focdere, et Caes. B. G. vii. 64. Aliis dicuntUt 
quod in ea inter Romulum et Tatium Segnsiani, itcni Stcusiuni. HOtom&iN 
Mtum est. nus ad Ciesarem probat Segusittni ; tdk 

Sagra, de Nat. D. ii. 2. fluvius Brut- Cicei^onem : SehUstdni. Oudendorp. V. 
Jorum inter Locros et Cauloniam in C. ad Cais. B. G. i. iO. pr«fert Sefpik- 
MagnaGnecia. «nl, cum interim fktfcatiii-, plerosque 

Saguniumy urbi Mispani» Tarra- MSS. et vett. edd. habere SebUsUsnL 
«ohnAis ; tttide Saguntini. Ap. Cicetonerii nil v&riatit; litii qbod 

5«^, de Nat. Deor. iii. 23. a Sai Drbsd. hibet SeBaginhds. 
tiT^ iEgyptl, et quidem in Delta. Segesta, oppidum Sicili», de quo 

5a/amtr, de Off. i. 18. una ex insulis vid. Verr. iv. 33. unde Segestani et 
Ortecis circa Pfeloponnesum, nobilis Segestehses in. 34. 
cbdeXerxis. Seianum, ad Div. vii. ep. 1. nomeli 

Sttlamis, ad Att. vi. 1. uihs Cypri. praedii, quod ab obscuro aliquo oppidul6 
Unde Salaminii, ad Att. v. 21. pro nomen habet, in a^ Etrusco. 
"^ 8; Seleucea Pieria, ad Att. xi. 20. urtis 

Salapini, A^ar. ii. 27. incol» oppidi Syri» ad Euphraten. de qua vide Polyb. 
Apulue Salapinas. v. 59. et Cellar. G. A. iii. 12. 26. seqq. 

Salaria, de Nat. D. iii. 5. Via aporta Seleucia, ad Div. viU. 14. legia Piiv 
Coiiina m Sabinos, a sale dicta per eam thorum. 
Roniam devecto. SemuriMm, Phil. vi. 6. ager a Lareif- 

Saientim, Rosc. Amer. 46. incolas tia pop. Romano leg^atus. v. Macrob. 
op^di Salentup, in Calabria. Satum. lib. i. c. 10. 

Salemum, Herenn. iv. 51. oppidum Senenses, Brut. 18. a Sena, Etruriii 
ncentinorum, pop. in Magna Gnecia. oppido. 

^mnUes, popuU Samnii. item Seplasia, in Pison. 7. II. locus Ca- 

Samms, genus ^ladiatonim, cjuod puae, ubi un^enta vendebantur. cf* 
anms Samniticis utebatur. v. Liv. 1. ix. Agrar, ii. 34. 
^- Septem Jquee, ad Att. iv, 15. Lacus 

Samnium, regio Italiae inter Volscos, agri Reatini. 
ftBgnos, Campanos, Apulos, Lucanos. Sepyra, ad Div. xv. ep. 4. vicus Cili- 

.rJi?""'*^^^^' ^ ^^* ^"' *• <*PPJdum ciae, in ea Amani parte, sub cu^ui radi- 

Gfflw Bel^cie in Ambianis. cibus Aras Alexandri erant. 

&»w,insulaAsiaticain mari /Egaeo, Seriphus, de Nat. D. i. 31. insulaln 

wm urbe ejusdem nominis, unde Sa- mari ^goeo, inter Cyclada« ; unde Seri- 

^, Samia vasa, pro Mur. 36. fictilia pJnus, de Sen. 3. 

^ j"*' Setinus ager, Agrar. ii. 26. in LatiO, 

Satmhracia, insula una ex iis, quae fru^m et vini fertilissimus, ab 5«lwi, 

«rca Thraciam jacent. oppido non igrnobih'. 

Sardi, incolsB Sardinisb, insulae in Servilius tacus, S. Rosc. 32. Romiv 

raan Ligustico. fuit. 

^rdis, de Senect. 17. urbs pracipua SiciHenHs, de Nat. Debr. iii. 10. 

Lyoiffi, a qua- Sardiani. ad Div. xiii. 55. Agr. i. 4. 

^dordus, ad Div. vii. 25. a Sardinia. Sicyon, ad Att. i. 13. uflit de septem 

«Wnct««r,-utbs Latii antiqui ad Ap- cmt&tibu8veteribu9Grae<*isinPelo^n- 

^ ^'**n*' neso prope Isthmura. CelelMnmtarcvif- 54 INDfiX 6SOORAPHICUS. cii Sicyonu apud veteres. vid. de Or. i. 
54. et olwd! SicyonuB apud Virplium in 
Geor^cis. 

Si4a, ad Div. lib. iii. 6. urbs Pam^ 
phylie. 

SidiHnuty ad Att. vi. I. a Sidicina, 
colonia agri Campani. 

Sigeumf promontorium, oppidum et 
portus Troadis. 

SUd siiva, Br. 22. picariis celebris 
jilva in Bruttiis, prope Mamertinam 
urbem. v. Fabric. et Heins. ad Virgil. 
^n. xii. 715. Fabricius ait, se primum 
illum Ciceronis locum e MSS. restituisse. 

Silva Scantia, v. Scantia silva, 

SinopCy urbs Ponti. 

Sinuessanum diversorium, ad Div. 
xii. 20. Sinuessaf oppidum et colonia 
Latii in finibus Campanis trans Lirin 
amnem. 

Sipontum, urbs Apulie. Graecis Sipus, 
ad Att, vi. 2. 

Sy^iflus, mons Lydis^ ad quem Ma- 
g^nesia altera. 

Sisapo, Phil. ii. 19. urbs Hispanis, 
cujus verus situs non satis certus est. 
Ad eam miniariametalla, qusB societates 
publicanorum exercebant. vid. Plin. 
xxxiii. 7. Unde proverbium : Tenes 
cum spciiSj tamquam Sisaponem, v. Su- 
ritam et Cel. Wesselin^. ad Ant. Itin. 
p. 444. Sed in primis Turneb. Adv. x. 
16. 

Smymay urbs loniae, unde Smyman, 

Sohmtiniy in Verr. lib. iii. 43. incolae 
oppidi in Sicilia, quod est Solentum vel 
Solus ; unde et Soluntini dicuntur, quas 
scriptura est in nnmis. 

Soli, oppidum Cilicise. 

Solonium ad Att. ii. 7« campus agri 
Lanuvini. item de Divin. aliquoties. 

Soranus, a Sora oppido Latii. 

Spartay urbs Peloponnesi, quas et 
Lacedaemon, caput Laconicae ; unde 
SpaHiata, 

Stabianumy ad Div. lib. vii. 1. prae- 
dium ad StabiaSy oppidum Campanis. 

StatiellenseSy ad Div. lib. xi. 11. cives 
urbis Liguriie, inter Dertonam et Vada 
Sabatia, quse dicebatur Aquts Statiell^ 
geu jigua Statiellonum, 

SlelUUis campus, Agrar. i. 7* in me- 
diterranea Campania, de quo adeundus 
CamiUus Campan. Fel. Diss. ii. c. 33. 
•q. 

Suhuranay Agrar. ii. 29. tribus ur- 
bana. . 

Sucroy Balb. 1 . fluvius Hispaniae. 

Suessay Phil. iii. 4. Aurunca in Cam- 
pania prope Mintumas. 

SulmOy urbs in Pelignis. 

Suniwn, promoatorium, urbs et pa- 
-pis Attica, Syhotay plur. ad Att. v. 9. insuUe 
tres prope Corcyram. Schol. Thucyd. 
ad i. 47. 

Synnaday plur. urbs Phrygiie magnae. 
item Synnasy ad Att. v. 16. dicta. 

SyracusiS. DescriptioSyracusarumest 
in Verr. iv. ubi sunt quatuor tantum 

J>artes, vel Epipolis non numeratis ; vel 
nsula, ob causas quas vide ap. Dorvil- 
lium Itin. Sic. p. 177* sq. 

Syracusanus portus : quoties occur* 
rit, intellig^endus major. nam minor 
dicebatur iMccius : v. Dorvillius ad Cha« 
ritonem p. 282. 

Syspiray ad Att. ii. 4. locus in Arme* 
nia ccleber aurifodinis. T. Tanagray 'pro Dom. 43. oppidum 
Bceotise. 

Tarentumy urbs Calabriae celeber- 
rima, vestibus, lanis, &c. 

Tarpeiu^y mons Romse, in quo Capi« 
tolium. 

TarquinUy oppidum Etruriie : unde 
Tarqwniense municipiumy pro Csecin. 1. 
et Tarquiniensis agery de Div. ii. 22. 

Tarracina, ad Att. vii. 5. urbs Latii 
ad mare, quae et Anxur dicitur Volsco 
nomine. 

TaricJiea Castray adDiv: xij. 11. ad 
TaiicheamyO^^idum Judaeae munitissi- 
mum. 

TarstUy caput Ciliciae. 

TartessiuSy ad Att. vii. 4. a Tartess9y 
quse est urbs Baeticae Hispaniae ad ipsa 
Baetis ostia, alio nomine Carteia, ut 
vul^o Geographi tradunt. Sed Valesi^s 
ad £xc. Peiresc. p. 72. docet, Carteiam 
esse Cdlpen : Tartessus quae fuerit, non 
liquere. 

Tauri PyUBy ad Att. v. 20. angustiae, 
per quas iter patet ex Cappadocia in Ci- 
liciam, Curt. iii. 2. 

Taurominiumy velTauromemumy quas 
est melior et certior scriptura, urbs 
'Sicilis, unde Taurominitanus, in Verr. 
ii. 66. it. iii. 6. &c. de qua legendus 
Diod. Sic. xvi. p. 411. 

Taurusy mons Asiam pene totam me- 
diam percurrens. 

Taygetusy mons Graeciae, a mari per 
totam Laconicam procurrens, ad usque 
Arcadiam. 

Teanum Sidicinum, ad Att. iii. 11. 
diversum a Teano Apulo pro Cluent. 
69. De Sidicino capiendus est lociit 
Phil. xii. 11. quod non procul abest -a 
Calibus, it. A^. ii. 35. 

TegeatiBy de Divin. i. 18. incolsD itr- 
bis Te^ae in Arcadia. niDsx osooEAvmcui^ it fVlwefMf, de DiTin. i. 48. cives TV^ 7%ttfiMmj et 7Wt< (nam utrunMyM 
vtem, Gr. «X^u#i7r. a Teimesto, «te Di-. est ap. Cic.) ad Att. iii. 15. ix. 19. uria 

nn. i. 11. uibe Carie. Drakenborch. CalabriB, oUm i^barit dlcta» quo.no- 

■d Livium xxxvii, 16. Tebmusus 8cri<* mine propter summas incolarum volup^ 

bendum censet. tates innotuit. De flcriptura nominii 

Temefdiee Apollo. Verr. iv. 53. a 7V- v. Dnker. ad liv. zxxviii. 9. 

nteno, loco prope S^rraciisas, cujus inco- Tliffamii, ad Att. viL 9* fiuvius £pin- 

^TemeniUe, v. luterpretes ad Sueton. nobilis. 

Tiber. 74. et Dorvill. It. Sic p. 188. sq. 7%yreumf ad Dlv% xvi. 5. oppidum 

Temnus, pro Flacc. 18. oppidum Mo" Afiarnania pnxpe mare et urbem Leuca- 

]ix. dem. 

Temsa, Verr. v. 16. oppidum primum THbanmi 8. TSktrem, ad Div. xv. 4. 

Bnittiorum. scribitur etiam Temesa et populi Ekmtberocilicibui finitimi» a Cic 

Tempsa. Vnde Temsanumincommodum, victi. 

inVerr.v. 15. direptioTemsaBafiigitiviB. T^ter, oppidum Latli ad Anienem- 

M* Temesamm, v. Intt. ad Ovid. Me> amnem.. Unde 7'ihurs9 ad Att. viii. 4. 

ttinorph. XV. init. ager circa Tibur. THburiiHum Sc^frianis, 

Tene, ad Att. vi. 3. pro quo alii, pro^ Phik v. 7. prsdium in agro Tiburtino» 

biote Graevio, le|nint Tenea, est vicus 7%gnrinus a^er, 'pB.guM Helvetiorum. 

raaritiraus Acbaias, inter Corinthum et 7\renus pons, ad Att. xvi. 13. Codd. 

Hycenen. Tenea, Mela, Strabo. Pli- in hoc nomine variant. Sed haec est op* 

Dios Atene, manifeste pro Tenea, ttmorum lectio. Fuit Mint«mt&, iort« 

Tenedica Secmis, ad Qu. Fr. ii. II. in fluvid Llri. - Naita it MintunuM p^ 

proverbio dicltur in iis rebus, qiue prae- terlabitur. 

ddontur et plane celeriterque auferun- Tissmsis^ in Verr. iii. 38. a Tissa^ op» 

tur. originem proveri^ii vide in Adag* pido Sicilic, juxta ^tnam. 

Erasm. p. ra. 1451. sq. In numis Tene- T\n6hieSf pro Flacc. 3. qui habitat in 

dioram est Securis: de cpiibus extat Tmoio, pro Flacc. 19» monte Ljdis, 

fibeUns. v. Index lat. in Securis. odoribus celebri. 

TeneduSf Verr. i. 19. insula Asiatica Tohsa, oppidum Gallie Narfoonensii. 

ad oram occidentalem Trqjano agro op- Unde Tolosanum aurum, Nat. Deor. 

posita ; unde 7*enedii : in qua urte ejus- iii. 30. est, quod Q. Servilius Ccpio • • 

dcm nominis. Nat. D. iii. 15. templo Tolosano sustulit. de Orat. ii. 

Tereniina, ad Div. viii. 8. tribus rus- 47. ea de causa a C. Norbano reitf 

ticanae nomen. factus et condemnatus dicttur. 

Terineeus, Qu. Tusc. ii. 48. a Terina Tralles, urbs Lydise nobilis, ad Miean<* 

wbe in Bruttiis, a quo sinus 7hrinenis drum fluvium, ex vul§^ opinione. ^ctus est. Gr. vi^ttm. qiiam dubiam reddidit nuj^r Cel. Wes» • 

Terraeina, urfos Latii. seling. ad Hieroclem p. 659. unde Trai' 

7*Aan»,insulaGnecaadThrackeoram* iianL 

Tkeanum, v. Teanum, Trasimenus iacus, v. Thrasimenus, 

Tkehes, urbs Boeoti». • Treituianum, ad Att. v. 3. prsdium . 

lltermee, Verr. ii. 35. oppidum Sici- Pontii in a^ Trebulano : a TVehuia, 

fic ; tuide T^ermitanus, ibid. 43. &c. urbe Campaniae, citra Vultumum. Pri- 

Tkermopyl^, an^stus transitus per mo de urfoe Campanis, non de Trebula 

pneruptos montes, silvis impervios, ex Sabinorum capiendum esse, intelli^tnr 

Thessalia in Boeotiam et Locridem. ex ipso Cicerone, qoi dicit, se co^tasso 

TTtessaionica, urbs Macedoniae. eo die, quo ista scripserit, tantum ex 

Thespiep, urbs Boeotiae sub Helicone Pompeiano ad Trebulanum Pontii ; re* 

ad sinum Crisseum, MusiB sacra, quie liquis diebus se justa itinera factiirunu 

iade Thesyiades dicuntur. Epistola sequens est e Trebulano* quo-» • 

Thesproiia, regio et urbs l^piri, ad si- modo autem tam exiguo tempore potuis- 

Aum Ambracium. set Trebulam Sabinonun venire ? Al- . 

Theuioni, Manil. 20. populi Germa- terum citra Vultumum fuisse^ .iio(^ 

"BOK veteris ad sinnm Codanum, et in Liv. xxtii. 39- 

iittulis ejus sinus, de quibus vid. Cellar. TVelmianus ager, Agnr, ii. S5. eirea 

IMss. de Cimbris et Teiitonis. 7Veimias Sabinorum. 

Thrasimenus iacus, in Etmria» clade Tres Tai>ems, ad Att. i. 13. k>cus ia 

Romana nobilitatus, de Divin. ii. 8. via Appia, cujus in descriptione itineris 

Threicius, de OiF. ii. 7. PauUini mentio fit ; ad quem diverti 

Threeidica am^ f^ladiatomm, qui viatores et cibo vinoque se reficere pot- 

Threces vel Thraces' «licftbantur, ab ar- . erant. 

"«tunB fciim. tViocalinum, Vantin» y*4, Si Trioca-' 

U 4 56 INDBX GSDGRABatCirr. it>. oppido 'SicUis 'inediterraMJEe inCer montem Vaticamim.ttabsTihierim JMtt« 

HimeFam flovium et Crimissum. - • Romam. 

TfHia, ad Att. yi. 9. aibs matitimA^ Fkiif urbs Etruri». Uvde PeUn$ 

Achaiae. nger; et ^«aCe«, populus EtrurUe» cu- 

Treezmey urbe Argolidis. jus caput Veii. 

Troginiy de Divin. ii. 37. Tragnurum Veigntma^ tA Att. iv. 16. tribus pop. 

tetrarchia dicitur Deiouin) a Cesare Rom. 

erepta. Sed nemo veterum Troginot yetim, oppidum XiUGaiuey proiiimum 

memorat : liiide J. Gronovius TroontO' fluvio Ualeti : ad quod est portus Veli- 

rum oonjiciebat. v. Cellar.' G^ A. iii. 4. nus. 

Davies ad h. 1. yelia, ad Att. vii. 13. regio editior. 

TroglodyteBy de Divinat. ii. 44. populi Rom«, Palatirto raQnti.propinqua. 

Africce varii,in speluncis babitare soliti. f^lienees, pro Ccmi. Balbo 24. incoliB. 

Errant enim, qui unum certum populum oppidi VelisB. 

hoc nomine dici putant. ffelinay ad .Ait. iv. 15.. tribus V^*- 

l^tvja, urfos Troadis in Asia minori. Rom. 

TVtrfanum, Att^ ix. 13. villa in agro Fielinus lacus, ad Att. iv. 15. prope. 

Ladt^tino, dicta ab urbe Troja in eo- Veliam, uribem. 

dem a^ro< Fienc^ani, incolfle oppidi Vemifri^i 

Tromentina, ad Att; iv. 16. tribus quod est cstrfmum Campanie in sep-. 

populi Rom. nisticana, a campo Tro' tentriones, nobile olcis. 

mento. Festus. ^enusia, oppidum in finibus Apulias . 

fhvphonianue, ad Att. vi. 8. Tropho- et Lucaniae, pat)riAHoratiiFlacci i unde 

niana narratio est de eo, qui in antrum f^enusisn, 

TvophonH dcscendit, quod' i-n Boeotia VercelUB, ad Div. xi. 19>, municipium 

fuit. Qallie Transpadwff. 

• TruenHnum caetrum, ad Ait. viii. in Vescianum, 4d Att. xv. % praediiun 

a^To Piccno, oppidum ad ostium flavii prope. Veseioin urbem, non procul a 

Truenti, undc nomen accepit. Minturnis : a qua tamen Vescimum po-> 

Tusciy iidcm qui fitrusci. tius dicendjuim. fuisse beae notat J. F. 

Thisculanum, prsdium Ciceronis iit Gronovius. Nam et Vescinus (AgraTk ii. 

^^ro Tusculano,8»pe memoratur. Tus^ 25.) ager oirca Vesciam, dicitur. 

eulum est urbs Latii. Ttuculanum Cae- Veseris, Ifypu&in Campaniasub monte 

saris, de Orat. ii. 3. Tusculanum Cras^ Vesuvio. 

si, ad Att. iv. 16. Tusculanum, ad Att. Vibo, ad Att. iii. 3. oppidum Bruttior 

i. T4. predium Q. Fratris. mm, bodie Mffnfe-Zteone, v. Grasv. ad h. 

Tyba, ad Div. xv. 1. trans Euphraten, 1. olim £?|)e^ dictum. cf. Strabo 1. vi. p. 

sive vicus, sivc^ urbs fuerit, ifptiotum est. 393. ed. Almel. et ibi Vir. doct. iteni , 

Tyeha, Vei^. iv. 53. pars Syracusa- Piin. iii. 5. ci\|u8 basc verba sunt : 

rum. Hippo, quod mmc Vibonem Vales^ 

Tyndariiani, iA Att. xv. 2. a Tyndari tiam appellamu^. v. Valentim, Hinc 

s. 7\/ndaride, urbe Stcilie ad Heliconem Vibonensis sinus, ad Att. xvi. 6, 

amnem. Vttentini, s. .Vicetim, ad Div. xi. l^. 

T^rrhena gens, est Etrusca, quod incobe oppidi Vieentke, (jdicitur etiam . 

Etruria etiam J)frrkenia dicta est. Vineentia, uode incolae Vincentini,) quod 

T^tis, urbs Phcenices prima. situm fuit in reg^ione Transpadana, in 

Venetprum flnibus. 

V. Vtenna, ad Div. x. 9« arbs Ailobrp- 

gvm, in GaUia Narbonensi. 

Vada, ad Div. xi. ep. 10. sunt vada VtscelUnius, de Amic. ii. a Viscetlis, . 

Sabatia, Sabata s. Sabatorum. Sabata oppido Norici, qu«B est provincia Ror . 

crat oppidum maritimum, in oraGenu- manainter D»Oubiimi .amnftm ,et alpes 

(:nsi, praecipuum, noii longe Savona Noricas. 

distans, cui aiyaceat-campi palustres, Vkuldna via, ad Qu. Ff. iii. I. S. fuit 

qui Vada dicuntur, et vada Sabaitiorum in Arpinati. Nam e Manliano fratris , 

seu Sabatia. Cluver. Ital. Ant. i. 8. pnedio, quod in Arpinati erat, recta m 

Valentini, Verr. v. 16. a Valentia, Fufidianum Vitularia via profectus est.; 

oppido Bruttiorum, quod et Vibon et quod in eodem agro er^t. v£. MaAut. ad 

Vibo Valentia dicitur : mnnicipium fuit h. Epist. 

iftis tempbribus. v. Vibo. Vocontii, ad Div. x. ep* 23. popali 

VardM, lid Div. v. ep. 9. populi Dal'- GallisB Tranaalpinae, .quQrum caput,/^- 

inatiae. . rum Vocttf^tiorum». ^.: 

Vatieanus ager; 'SAj^r. ii. 35. cioca VolatefTte, oppidum EtcoiJMe* .^n^ tNDKX GBOGBAPHIC08. S7 l^lCTTaMawu2ayQninct.6. in Etraria, 
non procul a Volatenis, 

yolcfff Or. pro Font. 7. vul§o Potga : 
quod bene ^orrexit Graevius. est popu- 
lus Allobrogibus coniinis, in ea, qt» 
hodie Languedocia vocatur. Eos com- 
memonit Cfesar B. G. vii. 7. ubi item in 
omnibus bonis edd. yolcm. It. ap. M«laiB 
u. 5. 

VoUd, popiili IfaUae in Latio. 

FoUmia, pro Planc. 1€. TribuB Rom. 

ykkkaUm^ Font 5. locus i^ootus in 
proTincia GaJliaTransalpiua. 

U. 

Ulubrffy ad Div. vli. 18. oppidulum 
Utii in a^ro Pomtino. Uiidc U4ubrti^ 
Itu, ibid. 12. UMria, regio Itali« md mare su- 
perum, fitniris e% ad^-ersom sita. 

tJiica, Urbs et* coAventns in Afiica 
propria, s. iu Zeu^^tana ejus parte; a 
ipta €ato Uticeusis dictus ett, 

X. 

XenuB balnete, Ccel. 29. pro qua aKi 
SenUe, pan Baianim. Z. Zeugma, ad Q. Fr. ii. IS. oppldum 
A. potius tractus pluriam oppidorum in 
Coelesyria ad Euphratem) nomcn habtiu - 
a ponte, c|UO £uphrates ibi jun^tur. 

Zoater, ad Att. v. IS. promontorittm 
Atticfle et portns eum oppido. TRIBUS ROM. XXXV. Mm, vel y£m<. Amilia. Cioero. 
Jtn, Aniensis. Cicero : qui ultimam 

facit Ap*. ii. 39. 
Jbm. vel ^9*»»^. Amlensis. Cicero. 
Cb. Ciaudia. 
0«. vel Ctust, Clustumina, s. Crostu- 

mina. Cicero. 
O/. ColHna. 
CoT. Cornelia. 
Esq. vel Exq, Esquilina. 
F<A, Fid>ia. 
Fal. Falerina. 
Oal. Galeria. 

Hvr. vel Horat. Horatia. 
Len. Lemonia. Cicero. 
Mte. Maecia. Cicero. 
Mein. Menenia. Cicero. 
(hf^. Oufentina. 

Pat. vel Palat. Palatina. Cicero. 
Pof. vel Papir. Papiria. 
P%k. PobliHa. Pop. Pophlia> ». PopilUa. Pmk. PM. et PubHI. PubUlia» itam 

Pap. Pupt. et Puplii. PupUba. 
P^. Pdllia. 
Pom. vel Pbmp. Pomptina, Pontink. 

Cicero. 
Pnp. Pupinia. Clcero. 
Qui. vel Quir, Qnirina. Cicero. 
Rom. Romilia. Cicero. 
Sab. Sahatina. 

Sea. vel Scap. vel Scqpt. Scaptla. Cicero. 
Ser. vel Serg, Ser^a. 
Siel. Stellatina. 
Sub. Suburana. Cicero, qui eam primam 

facit. 
Ter. Terentina. Cicero. 
Tro. vel 7*r»m«ra. TromentinsL 
Veien. Veientina. Cicero. 
P'el. Veliua. Cicero. 
w ei Vctuna 
Vol. vel VoU. v^ Vottui^. VoUinia. 

Cic#ro. ' INDEX HISTORICUS. ^JSSyTZTt/SyNat. D.iu. 19. apudPa- AcUHf famnia plebeia, cujui prsno- 

cuvium JEgialeus s. JEgialus mcitur: men Atttnku, co^omen Giabrio. vid. in 

Medeae frater, de cujus cede est pro Z/. Glahrio, et Balhus. 

ManU, 9. de Nai. D» iii. 36. Ovidi IVist. L. JeiHus, de Leg. ii. 83. JCtus, Com- 

iii. 9. roentarios scripsit in xii. tabulas. Vo- 

jcademiay ^ymnasium Athenis. Acad. cem Lessus non intellexit, et vestimenti 

i. 4. Academia vetus aqua absumta diu. genus suspicatus est. 

jieadewuH, Veteres iidem qui Pcripa- Acilius, OfF. iii. 33. historicus. Scri- 

tetici, Ofilc. iii. 4. et Stoici. ibid. i. 1. 3. psit historiam grsBce. Fossius putcU m- 

licentiara habent, quodcumque probai- se C. Acilium GLabrionem, ^t a. U. 

bile est» defendere. Offic. iii. 4* totius dli. quesstor ei a, dlvi. trib. pl. fuit : 

philosophiflB AcademictB veteris dcscri- quod negat Chapmannus ap. Pearcium 

ptio, constitutio et ratio, in compendio, ad h. l. eumque centum annisjumorem 

de Fin. iv. 3. 3. 4. 5. 6. 7* 8. Acad. i. 4-r- facit, putans fuisse Cr<Bcum natione et 

9. Academics philosophis historia a So- a Bomano nomen accepisse, quod Cicere 

crate ad Arcesilam, A.caA. i. 4->*13. ab Ar- in Bruto commemorans omnes historicos 

cesila ad Carneadem, quse est iMva Acor- Romanos, in his Albinum, qui et ipse gra- 

</«/nta. ibid. 13. sqq. Acaderoici opinari ce scripsit, ejus nullam mentionem fe^- 

possunt, ct sapienti opinari licere con- eit. Ejus opus Claudius latinum fecit^ 

tendunt. Acad. iv. 35. sqq. ut patet e lAv. xxv. 39. ubi v. Duherum 

Acastus, ad Divers. xiv. 5. xvi. 5. ad et Drahenb. de hoc AciHo, Sed nil ma- 

Attic, saspissime. Ciceronis servus. gnopere preter an^ecturas qfierre /i-. 

L. Accius, 6. ^^^v«,.Heren. i. 4. et cet. 

ir^nitis aliis iocis. Controversiam ha- Acrion, Fin. v. 39. Locrensis, Pytha^ 

buit preetore P. Mucio. Heren. ii. 13.. goreus, Platonis temporibus. Nemini, 

Familiaris D. Bruti, Brut. 38. D. Bruti pretter Gceronem memoratur, quod 

nonumenta versibus omat, Arch. 9. an- sciam, nisi Valerio M. ex hoe ipso Oce- 

nales scripsit, qui laudantur. Brut. 18. ronis loco. Sedibi Codd. et edd. preefc' 

hi annales carmine scripti fuenmt, ita- runt Arion, etplus tribuo Ciceroni, ejus- 

que de Leg. i. 8. ubi eommemoratur tit- que Codd. quam compilatori Valerio, 

ter historicos Latinos prosaicos, pro Ac- Nomen Arion notius est, quam Acrion, 

cius alli legunt Macer, quod ex Codici-- quod corruptiom locumfecit. 

bus firmat Davisius. fuit autem poeta Actius s. Aitius Dionysius, ad Div. 

Laiinus TVagicus, circa annum U. dc xii. SO.jpro Attius Corradus et Manutius 

JEjus fabnia stppissime laudantur a ve- malebant Atticus : ut sit M. Pomponius 

teribus,quarumfragmentaa Stephanis, Atticus Dibnysius, «erim^ Ciceronis,in 

Delrione et Scriverio collecta sunt. Attici gratiam libertate donatus. 

P. Aceius pro Attius vel Atius, Lig. C Aculeo, de Orat. i. 43. eques Rom. 

f . &c. est Varus, de quo in Varus. De acuto ineenio et Juris civilis peritissi«> 

varietate scriptura V. Burm, ad Sueton. rous. ibid. ii. 1. propinquus Ciceronis, 

Aug. c. 4. et Virg. JEm. v. 568. quocum crat Cic. matertera : unde filioi 

T. Acdus, Fisaurensis Brut. 78. E- ejus consobrinos suos vocat. ibid. ii. 65. 

ques Rom. qui accusavit Aulum Clu- a Crasso defenditur. Brut. 76. pater C- 

entium. Herma^rae prsecepta didicerat. Visellii Varronis. 

Achanto, de Nat. D. iii. 31. Rhodia^ Acusilas, de Orat. ii. 13. Argivus, hi- 

mater Solis. storicus non indisertus. Vtxit ante bel" 

AchiUes, de Divin. i. 30. ei propin- lum Pehponnesiacum, auctore Dior^' 

<iuam mortem Hector moriens denunci- sio Halicamassio, de Thucy4- Charact. 

at. &c. Arch. sepulcrum ejus in Sigeo. Diogenes LaHt. i. 41 . Caba s. Scabres 

Acidinus, Div. iv. 12. legatus, ut opi- filium facit, et a nonnuUis adnumera^ 

nor, Su^cii ProCos, Achaia &c, co- tumseptemsapientibustradit.vid.deeo 

gnomen gentis Manlia, ad Att. iv. 3. Jonsium de script. H, P, \. X.S.Menag. 

est C, Manlius Acidinus, princeps Ca- ad Lairt, p. 34. Voss. de Hist. Gr, i. 1 . 

tilinariibelli. Agrar. ii. 34i cst L, Man- 3. iv. 3. 

Ivus Acidinus, qui Consulfuit cum FuU Acusius, ad Att. xi. 33. Rhodius. 

vto Flacco. Liv. xl. 43. E fastis Ca- AcutiHus, ad Att. i. 4. 

pitolinis apparet,fuissejratrem germa- JEacides, de Div. ii. 56. Off. i. 13. ^ 

num Fulviif adoptatum in familiam Pyrrhus. 

MemHam. M. JCbutius, Flaoc. 37# IKDBX HISTORICUt. 59 

Sex. JBbmtiMtf pro CflK. 1» «iceiiiator heg, ii. 23. xii. UlNilas iaterpreUtoi 

Caecinc cst, Toceni Lettut non tntelleut» et r^ 

Metaty Tnsc, iii. IS. Medec pater, et ttimenti geniu suspicatus est. 

Solisfilios. ^mitia^ Div. ii. 37. filia iBmiltl 

JEgiahu et ^guOntt, N. D. iii. 19. PauUi. 

ipad Pacuvium est Abayrtus. jSSmUumut Scipio, Phil. xiii. S. ImcU 

jEgisthut, N. D. iii. 3». libidiaomu : JEmiln PtmiH jUmt a P. Afheatd 

Jgamemnomt mterfeettr, MajoritJU. adtptaiut, tnd, Seifrio. 

MgyptOy ad AU. viii. 15. Divers. xvi. ^miiiat Alba. io Verr. iii. 62. scurra» 

15. servus et deinde libertus Cioeronis. Verris Cuniliaris. 

i£i&',pro Cluent. Stf./amtAa Rmh. L, ^mi/iitf, Phil. xiii. 4. vid. L. 

pUbeia, eujut eogmemina ap, Gceronem^ PauUut, 

Catos, Pietus, Tubero, Lamia: ne^ M, /EmiUut Avianus, Div. xiii. 21. 

pbtra in numit aut aUit menitnentit. negotiator. (^piMonem Pighii, Noritii et aUorum, M. i£m«liii#Lepidus Porcina, Br. 25. 

nomeH koe derivantifttn ab allio : unde orator bonus, orationes reliqmt. 

frimum Allii, dtinde Ailii, et tandem M, JEmiliut (Lepidus), vid. JLqnAir. 

SXXfaeti tini, bene rrfelHt JfhUter, ad M, jcEmiiiut (Scanros), vid. SeaU' 

Liv. xxxii. 7. De/amilia ^iiorum v. rus, 

Rdwet. Ep. ad Hofm. et Rup, ep, 48. H jEtekinet MUotiut, Brat. 95. Asiati- 

Rupert, ad Pompon. Enchir. iU. 4. cus orator, SBqualis Ciceronis, quo gene- 

JEliut, pro Sext. 43. Lisar. (Pisonis Te orationis usus sit. memoratur etiam 

locer.) V. Ligur. Straiboni 1. xiv. et Senecm Ctntr, i. B. 

L. jEHut, ad Her. iv. 12. ei LuciUut ^uot locotjam vidit Menag, ad Lairt. ii» 

libros Satyrarum inscripsit, vertue h. L 64. 

prolatusett e Ubro primOfnegue affertur ^tehinet Socraticos, de Inv. i. 31. 

a Douta. Bnit. 46. Cepioiiem deleudit inductionis Rlietorice exemplum ab eo 

cootra T. Betucium, &c. orationes scri- petttum. 

psit tantum, non egit. Brat. .56. eques /Etchinet, Or. ii. 23. orator. de Or.iii. 

Bom. eruditus Grscis literis et Latinis, 56. Stbenis cedit Rhodum, laudat De- 

Stoicus, antiquitatis et scriptoram vete- joosthenem. ejutoratioeontra Ctetiphan^ 

nim Uterate peritus, M. Varronis pre- temtitveeommemoraturcqtudGceronent. 

ceptor, etiam a Cicerone adolescente ^«rAtnff, Or. i. II. Academicuscom 

perstudiose auditus. Orator non fuit, Carneade Clitomacho Academiam ob- 

led scripsit tantum orationes aliis. tinuit. NeapoUtanua fuU, MeiantkH 

Acad. i. 2. de antiquitate Romaiia scri. Rhodii diteipuhts, Lairt. ii. 64. 

psit. de Leg. ii. 23. scripsit in xii. tabur JEtehrio, in Verr. ii. 14. Svracusanut. 

Uft. Cognomine dictut duplici, Stilo et jtEtehtflut, Acad. i. 3. Tusc. ii. 10. 

Hneconinus. de eo v. Suetm. de Gram>' aUis^iue piuribut locit. Po6ta et Pytha- 

mat. c. 3. V. de eo Carrion, Lect, ant. i. goricus. 

8. €t eollectaHarduino in Ind. Autorum JEschyJut Cnidius, Brat. 91 . Rhetor, 

ai Plin. H. N. quocum fuit in Asia Cicero adolescens. 

L, jEUus, Pis. 27. &c. &c. I^mta .<fi#c^/i«Tyndaritanus,inVerr.iv.22. 

co^omine, quem Pito et Gabinius con- jEtcui<q>itu, N. D. iii. 22. pluret 

soles uriie exire jusserant, intignit amp- ^culapii. 

eus et defensor Oceronis, eques Rom, JEseminus, Opt. gen. dic. 6. g^ladia- 

9Mt aim ceterit equUibus clivum CupUo- toris nomen ab ^sernia urbe. 

UKum obsederat, cum de Catiiinariit JEseminus, Brat. 35. cognomen M, 

deiiberaret Senatus. Sapistime nomine Claudu MarceUi,fiUi Marci Maretiii, 

Lamia Oceroni commemoratur. AEiSopus, Or. i. 61. Sext. 58. Qu* Fr. 

M. jEUtu, Att. XV. 26. i. 24. Tusc. ii. 16. histrio nobilis, ad 

P. JEiiut, Cluent. 59. testamento Divers. vii. 1. histrio, male afit in ludit 

ClueQtium heredem facit. Larinat vi- Pompeiill.consulis. Divin. i. 37. fluni- 

detur fuitte. jiUum ab hoc etse P. liarisCiceronis, laudatur. Otf. i. 31. non 

^lium, Sexti ^liifratrem, ex tempo- &cile agit ^acein. 

ris ratione intelUgUur, jEsopus, tragcedi jUius, ad Att. xi. 

Q. Mliuej Br. 28. Pietus, qut cum 13. 15. socius Dolabellae in adulterii» 

M?PennocoD8ulfuit. CA. U.DLXXXVii.) cum pellicibus: excraciat Cioeronem, 

S. JEliut Catus, Brat. 20. Diven». .vt/asc. ila^tiosaetdeperdita. 

rii. 29. JCtus, et el(N|uens, de Orat. i. JEtidenut, Flacc. 22. Tralliaiius. 

45. propter juris civilis scientiam ap- jEtion, Brut. 18. pictor. Hujutpi' 

pellatur. de Orat. i. 56. commcntarios etoris aiiquoties mentio ett apud Lucia- 

ficripfiit de juie civili. Or. iii. 33. omni- fittm in Imaginibut, cujut locot attuiii 

Iras civihus consilii sui copiam fecit. Junitu in Catal. Pictor, Hfo, Sed hune 

Top. }. quomodo ioeupiet expUcot. «U ioeum Oeeronit non vidU, JUut dSiOxmi^ I s M tmriu t eit, fid hiknwratur ap» T^td- J^gwutniMnf ndmeh Sirvi esi in 

€ritun^qngrafmm,7. Epist. ad Atticum, 

Z/. Jfraniui, poHia, Brut. 45. Imit&tnt j^athtMUy in Verr. ii.* 3^. Thennita- 

C Titium. Fin. i. 3. Menatidrum Solebat nus. 

convertere &c. J^pcUhocUs, in «Verr. iV. 55. Notissi- 

JC» JfrdmuSy Att. i. 18. 19- SO. Auli mus Sicilia Re», ie ^uo vid. Pohfh. lib* 

fiUus dUcitur. ad Div. xvi. )2. l6|^tufi x. p, Bi^' inprinusqiie Diodor. Sicul. qui 

Pooipeii in Hispania. Nom^n. ejus est /. 19. 20. y^gathoeUs iUfetomniemordi,' 

etiam ad Div. i. l. Phil. xiii. 13^ Qmsul Jgathocles, de Div. i. S4. ejiis Histo- 

/uit cum Metello Celere A. U. Dcxciii. ria commemoratur. Agnthieles histo- 

JSlJus res^wt^ eunk' Petreio conira Gc- rieidno sunt, Babj^ldnms, qni tt Qfzi' 

snrem notw sunt e l. i. Qesaris de hel- cenns dieitur, quodde Of^Aco seripsitj H 

tb Gsnik, Dio L xxxvii. jff. 50. dicit, SamiuSf qui de Rep. PessinunHoruM 

eum meUus saltare potuisse, qitnm rte scripsU. Sed hunc bctnn de Bahylonio 

gitere. ' accipiendUm putat ytssius d'e Hist. G¥. 

P, Aftieanms majort Acad. ii. 2. P2L> L i\up. 158. t. iv. Opp. Utrum eaHi- 

Bfttium secum babet. Ofiic. ii. 92. ejus storiay quam CicerO aj^ert ex Hbris de 

abfitltaentia a Pansetio laudatur.de Or. tyzicenorumrebus; an veroex diiomm^ 

iii. 7> in dicendo ^ravis. Har. Resp. 12. tasii,nonditerim. QtuUuordecimhocnO' 

))ro Com. i. in secundo Consulatu ctim mine viros ex antiquitate collegU Fdbrie^ 

Ti. Longo Senatoria subsellia a populi Bibl. Gr. iii. 11. /9. 973. quibus adde 

eonsessu separat in Megalensibus, et Se- deeimiim punltuhi Agathaclem, Arehon- 

Hatui |>riraum locum dat. de Or. ii. 67» iem Athemensem Olyfnp. cv. eo ^So 

Censor. Ofiic. i. 33. ejus ftlius (P. Alir.) tenipore, quo' DelpUci Apoliinis fanum 

L. Paulli filium adoptat j propter infir- diripere aggressi suni Phocenses. via, 

ibitatera valetudinis non potuit patris Pausan: x. 3. 

•imilis esse. add. Brut. 19> f^t tamen AgesilttuSf ad Divers. v. 12. Spartia- 

cumpatre tegatofratris L. Scipionis in tes^ neque pictam, neque fictam imagi* 

bello Syriaeoin Asidy lAv. 37» 7. et Au- nem suam extare voluit. Ofllic. ii. ft. 

gUr, 40, 42. uH v. Sigon. Hdbinfyt ai- sine adjumentis hominum ma^as rc^ 

ierum fiHum Cmeum, ut c^elldt Fa- efficere potuit. 

ler. M. iv. 5. 3. $«m Pighius ad A. U. Agis, Off. ii. 23. rex LacedeemoAid* 

6>1d'Putat esse eum, quiap, lAv. 41, 27. rum, diversus ab eo, qui vixit tenipore 

Ij. Scipio didtury prator. v, Torren. ad Lysandri, quo duce Athenienses ctdfbi' 

PdL M. l. c. men JEgos victi sunt. 

P. Afncanus minor, Offic. i. 32. L. Agloophon, d6 Orsit, iii. 7. pictor ex> 

Panlli iil. v. L. Paullus Macedonicus, a cellens. Ihto Aglaophontes pictores sunt, 

4^0 JEmilianus dicitur, quid familue pateretfilius! de quibus veterumloc&s 

AEinilidBfuii. ibid. eloquentia cumulat congessit Junius Catal. Artific. 

belli gloriam. Brut. 21. Divinat in L. Agiius, Flacc. 13. eques Rom. 

Cagc. 21. accusat L. Cottam. Or. ii. 67. Agonis, in Cscil. 17. LilybsetaAa mu- 

Brut. 87. iho>y dictus est a Fannio in bi- lier, Veneris liberta. 

ttoria, de Fat. 7. &c. Calrtbia^inem ea- T. Agusius, ad Div. xiii. 70. Cicero- 

pit, Veri'. i. 4. Carthagine capta Siculis nis comes in cxilio. 

monimenta sua restituit, Mil. 3. Ti. Ahaia, cognomen Serviiiorum. y. c. 

Crraccburo jure interfectum pro concio- Phil. ii. 11. ubi est seiiHo de C. Serviiio 

ne interro^atUs rcspondet, Oflic. i. 35. Ah. qiii Meliuminterfecit. Quodineo^ 

k Q, Metello, fMacedonico) sine acerbi- dem capite ait : Quid duos ServilioSy 

tate disscnsit, Q. Fr. i. 8. Xenopbontis Cascas an Ahalas dicam &c. id ita in- 

Cvropsediam non ponit de mamibus^ tellige: ServiHosifacinoi'ehocpromeri- 

Mil. 7. ^ml noctu interficitur, de Or. tos, ut Ahala: potitis qulam Casae dice^ 

ii. 40.*in qua ea^e socius fuit C. Carbo. rentur: ut recte Mdimtius et Wesseiin* 

Sed de ead4fn re tanium tamquam de gius V. C. obss. ii. 16. ubi etdocet, Cic^ 

tntpicione heminum hquitur ad Diy. ix. ^bnis ektdte nullos Kh^X^^fuisse. 

f 1. et auctores ciedie pidne incerii. v. Aia^ Loquens, de Div. ii. 32. nomen 

Peilei. ii. 4. Vdiet. M, iv. \ . Ptutarchus Dei, ara ejus. 

in Romuii^. ad Heren. iv. 13. memora- Ala ex Axiila, cognomen Servilii, Or. 

4ur Seipionis n&mine, item in LtBlio et 45. ubi tamen Lamb. coi rexit Haitt 

paucis aiiis loHs, quod fesfaciie indica- pro Ahala. 

bit. AlabanduSy '^At. D. iii, 15. cohditcTr 

Agamedes, To6c. i. 47. cura Tropho- Alabandi et Deus urbis. 

viofratre templum Delphicuni ffidifi- Aiabarches, ad Att. ii. 17. esf Pofti^ 

cat, EjusVotum. peius, qui jactabdt se- vectigdlid pop, 

Agamemnon, Homerieus iii^, iiepe Siom. vdide duxisse. Quam auiem de- 

eemmemoratur» eoidmodaium sii hdc nom^y ix eo intei^ ^iffiie^^f ftfd PUmus tra^ qm ciw <|V/tf^i ^, CW.. «I^'M f^ Itymdkiii 

oUm vecttgalia ih solis pascmt fyerintt pro S«[rdi& ^ucius «t «fuUws : U^ganter, 

fn^e^ fervorwness^ (^ceMoribust tU T» 4^b§Uius$.UTV.U 35. AUenU adole^ 

mmd vectigaiia reipubl. pascuoru9k «icens fuit, perfecttts ^iipicttretifl e«asitt 

noatiaf in t^iuUsy el in pac^iombns Cen- et pene GrtBcua fuit, pmtioneft reliquit. 

tores compiecteretUur* fectigal enim Fin. i. 3. Athfois Grvds litteris openim 

jfose^ scrijpt^ra dicUur, ft Alabarehe^^ ^; Scevol^» in eom Jocus, Orat. 44. 

vt docei Cit^^iusy qui hanc vocem Gee" apud Lucilium rcprehenditur nimium 

tml reddieUi, Uis, viii. 37. dicitur ak stiuiiuin in c^Uocatione verboFum. \Hv, 

iXttiny atramentumy estque adea ma- 19. Pnetqr Sardioice. in eam accusa- 

pster scripiura, Sed alii prstferunt tionem susc\pit Cn. Pompeiu» Strabo 

Jraharcka, utin hoc (Xceronis ioca, ita quaestor, neque ei pernrittitur. in Pis. 3S* 

m aiiis, ubi hujus mqgistraitus n^eniio : Ofiic. it. 14. \n Sanlinia ipse triumpbat. 

n kis nuper ffissei^tgius F, C. 4e Jr- Prov. 7. e Sardtnia trinoiphum petit» 

«hontibus Judaorum e. 8. dicium puiatfs. qui ei nef^tur. Brut. S6. ^e np. peca* 

sbjEg^H ?/omo ArdlMe. qum rifellere niis accusatur a Mutio augure. Tuac. t. . 

imgioris est dispuiaiionis. Libri q^idem 37. Atheuis aequo aniaio exiil phikMo- 

cf res stant pro priori ^pinione, phatur. Memoratue etiam de Orat. ii. 

C Jlbanius, Att. xiU. 31. 70. it. iii. 43. 

Sex. 4ff>ed»uSi phiV xiiL 13. Senator, Alcaus, de N. J>, i. 97- Delectaliii! 

benedcio Antonii. naevo in articulo pueri. Tutc iv. 33. Vir 

C. JUinuSf ad Div* xiii. ^. Seoator, fortis, tamen de amoribiu icribtt. 

P. Sextii Irater. Akamenes, de N. D. i. dO. Statuajias, 

P, Albinovafuis, Har. Resp. 7. ppntir cujiia Vulcanus Athenis knidahRtav. ▼. 

fexminor. fW. JCf. viii. U. vixi^ Phsdim tompori' 

Jlldnovanus, (B|. Tulliua) Vatin. 1. bus, Opera efut, qum apmd Feteres 

accusator P. Sextii de vi. comnumorantur, emmerat Junius in 

J.Jlbinus, Acad. Qu. iv. 45. Brut. 91. CateU. Pieior, et statuar, in quibus ui« 

Bnrtor P. Scipione et M. Marcello Coss. primis nobilis Venu4 Horiensis : cigus 

Consiil cum L. Lucullo, ejus, qui Mi- ifentio ap, lAiciam. in Imagg: i$nL ' 

t)uidat3GUip bellum gessity avo, (ocii.) Jlcibiades, Or, ii. 22. scripta^iuftex- 

scripsit historiam Grsce, literatus et t^erunt Cicerpnis temporibus, & Div. 

diieitns. Efus jocus in C^meadem, qui ii. 6^. qju«i somnium, Tusc. iii. 32. flens 

ipsp praetore Kon^sB fiiit. De bistoria Socratem rogat, ut «ibl vurtotem. ts»- 

Albini V. Po^yb. E)ic. c^e V^. et Virt. p. dat. 

1^3. ed. Gron. Macroi). Sat. i.. pr«f. Jlcidamus, Tuso. i. A%. Rbetor aad- 

q^i $umsit e GelUo xi. 8. quus et nobilis, scripsit laudctiCioneHS 

A. jibinus, Brut. 35. post Red. ad mortis. Bentleius corrigit Alcidamas : 

Qair..Co9Sul cum M. Antonio Oratore ^od recte probat Buherius, sie rescri* 

(dcliv.) Latine dixit. bendum existimans etiam ap, QuiutiL iii. 

AUiausy Brut. 35. flamen» disectus. . l^ adde Vrsinnm et Davis^ ad Cic, L c, 

. C Mbin^, Sext. 3. Senator» filum JlcmtBon, Tusc. iii. 5. furiosus fit. Jk» 

P. Sextli patra coUocat. qui parricidiumfecU, ui est infdbuUs, 

5p. Jlbimusy Brut. 35. it. 34. Lcge Jlcmason, Acad. il. 17. CrotoMiates. 

^{aniliapost Consnlatum,oppres8U8e8t, N. D. i. 11. Pytha^ricust sideribos et 

mukas oi^tioDes reliquit. animo divinitatem tribuit. deeoei seri» 

L. JUnufi, Sext. fil. Quirina. Quint. piis ejus vid. Menag. ad IjaBrt. viii. 83. 

f • idem videAuar, qui memoraiur de Orai, . Jiedius s. Jlledms, Att. xii. 4. 34. 87. 

ii«70. PaleTis in nu^is fam» Rom.p. anucus Cx^^aris et Attici. JUi pwtcmi^ 

S9. jpro Qttinna cof^pcit Carinas. male. Casarem,,TnnstaUus JEp, ad Afidieio*' 

^ vidii, Quiriua h, t. esse nom^n iri^ num p. 16'0, Salbum ma^rem ieete no^ 

^t quod sape apud Oceronem adfici^ ^P^^ dici^ ut ex Arcedio, h. e. qm. non 

^nomisakus prcpriis, npn cqgnomen, }iaffniti» Iqquitur, bajlhitiendo si2 AHe- 

Stati^s JlHus Oppiaiiicus. Chient. 4. dius, ut pro.Hirra JHRlfus. Sed ftomen 

Urinas, ^ues Rom. a C^uentio venefi- hoc oecurrit ^tiam aUhi. lApsius a4 Ta- 

c^accusatus et condemnatus. Ejusdem cit. J. i. 10. legi vtUt Atedtus, ef, putat 

vitricus. vid. tn Oppip,nic%ts, esse eum, c^jus ibi mentio; cui opinioni 

yl^^tRtim, jiidicium, Csec. 10. dicitur Ja^^et J. Ft. Gronovius: et sic habet 

abW Albiq. ed> Rom. et P. Manutiua edidit. 

dlbius^ Sabinns, Atr. xiii. 14. L. Jlenus, de Nat. I>. iii. 30; tnbu^ 

M Alhutius, Onip. ii. 14. Sed rficte las publicas transscribit^ cbiropraphum 

^^i^erunt viri docti, l^gendum: T. Albu- sex priinorum imitatus. 

cius. Nt^m dicitur posi praturam Sar- Jleo, de Nat. D. iji. 21. filius Atrei. 

^wia accusa^s esse a Juiio; quod ma- Jlexandfr, ^d Her. iv. 30. qoi ot PU' 

^jfeste in T. Albucium convenU. Pear^ ris dicitur, Kaptor. UcUnaSk 62 -- IKDEX HISTOltiCtJS* 

/ Alextsnder^ ad Dit. ▼. 1?. ab Apelie xilii contra seditiosoi Alexandrinos pe- 

tantum pin^ et a Lysippo finp vult. de tendi causa. 

Piv. i. 23. Ei Calanus mortem propin- jimpia, ad Pivers. vi. 12. filia Ampii 

quam prasdixit. de Div. ii. 6S. ejfus som- Balbi. 
nium. Tuse. iv. 39. Clitum interficit. T. Jmpius Balhus, ad Div. i. 3. pne* 

AUxander Pher^nuy de Inv. ii. 49. In tor Ciliciae ante Lentulum. ibid. ii. 16. 

Thessalia tyrannidtfT) occupat, de OfF. x. 39. qufe tota epistola ad eum scripta 

ii. 7. insidias uxoris, Thebes, quomodo est. xii. 20. Att. viii. 11. Pompeianus, 

caverit. de Inv. ii. 49. ab ea interficiDir, delectum habet. de ejus tribunatu et 

McU, adjuvantibvu fratribut. Rem totam lege de Pompeio v. Vellei. Pat. ii. 40. 
commemerat Diodor. Sic. l. xv,p. 517. jfmphiaraus, ad Diyers. vi. 8. de Nat. 

ed. Rhodom. yixiteirca Otymp. cv. D. ii. 3. augur. de Divin. i. 40. augur 

. AlexandeTy A^. ii. 16. Rex ^gypti. danis et praestans. 
PtolemtBi Alexundri JUiuM, qui ejectus Ampkdockus, de Divin. i. 40. Argivo- 

regno, Tyri mortuut est: dicebatur Ro- rum rex et augur. 
mflnosfeeisse heredes regni. Amphion, ad Hcrenn. ii. 27. dc Divin. 

^/«jraiuler, Att. ii. 20. 22. poeta Gra!< ii. 64. Jovis et Antiopm fiHus, eodem 

cus, Geographus et Astrologus, ,negli- partu cum Zetho editus. Lyrte cantu 

gens homo et non bonus poeta, sed tamen muros Thehanos itd^asse fertur 8fc. 

non inutilis et indbctus. Est Alexander • Amynomachus, de Fin. ii. 31. herei. 

JEphesius, cognomine JLpchnus, quem Epicuri. cf. Laert. ix. 16. 17> 
Straho aliique tradunt dsmographiam Amyntas, Att. xii. 9* Philippi Regis 

versibus i scripsisse, v. Grav. ad h. l. MacedonisB pater. Amynte filius h. /. 

Alexander Pofyhistor scripsit quoque est h. Marcius PhUippus. 
Geographiea multa. v. Harduin. inlnd, Amyntcu, Flacc. 30. Apullonidiensis. 
Nomin. Pliniano, sedinprosa. Anaces seu Anactes, Nat. D. iii. 21. 

.Aiexion, Att. vii. 2. Medicus Cicero- Jovis et Proserpinie fiiii, Dioscuri, 

nis. Att. xiii. 25. moritur ibid. xv. 1. Tritopatreus, Eubuleus et Dionysius. 
3. Anacharsis, Scythes, Tusc. v. 32. ejut 

Alexis, Att. V. 20. &c. servus Attico »vr^xtm ; epistola ad Hannonem.. 
juciindus. Anacreon, Tusc. iv. 33. EJus po^sit 

. Alexinus, Acad. iv. 24. PMlosophus tota est amatoria. 
Megaricus de Schola Eubulida, de quo Anaxagoras Clazomenius, Piiysicus. 

Lcart. II. 109. 110. et iH Menag. Zenoni de Or. iii. 33. Brut. 11. Periclis prsece- 

Stoico inprimis adversarius erat, quem ptor. de Or. iii. 15. otium secutus est. 

multis sophismatibus vexabat, Ex l. c. Tuscul. v. 39. patrimonium suimi relin^ 

(Xe, intelligi potest, eum eontra sensus quit discendi studio. Tusc. iii. 13. quo- 

disputasse, quorum certitudinem ■ Zeno modo mortem filii tulerit. Acad. iv. 31. 

drfendebat, nivem aliiam esse negat, quia aqua ni- 

. C Alfius, Vat. 16. in petitione pne- gra, unde concreta esset. Acad. iy. 37. 

tune repulsam fert, Planc. 17. pne- ^\QVEXiMme.Tim,coinirahasegregiedigpU'' 

tpr, Quaesitorin causa Cn. Plancii. Vat. tait Lucret. lib, i. de N. D. i. 11. pri- 

16. laudatur a Cesare. Nomen ejus est mus mundum roentis infinits vi desi- 

eiiam ad Qii. Fr. iii. 1. §. 7. et ep. 3. gnatum esse dicit. in quo quid desidera- 

Athenus, in Cecil. 15. homo a sub- verit Socrates, et multa aliadigna lectu 

aclliis, rabula. de Anaxagorq vid, ap. BcsUum in Le^ 

A. AlUenus, Pbil. xii. 12. legatus C. xic. v, Anaxctgare. Acad. i. 13. confite- 

Trebonii a Dolahella interfecti, ad Di- tur ignorantiam, ut Socrates. Tusc. i. 

vers. xii. IK et 12. Lathyri nepos. v, 43. I^unpsaci moritur. 
Vdtens de num. Lagid. p.'\3\. legatus Anaxarchu», Democriticus. Tusc. ii. 

Dolaliellse, iv. legiones ex .£gypto edu- Sl.fortitudo in subeunda morte a Nico- 

ctas tradijt C. Cassio in Syria. Att. x. 15. creonte. Abderita, Democriiicus : Apud 

praetor Lentulo et Marcello consulibus. Alexandrum M. gratiosus fuit, cuju$ 

Sext, Alphenus, Quint. 5. it. 24. a mensm cum esset una cum Nicocreonte, 

Sulla proscriptus. Ejus bona emerant Qtpri pretfecto, adhibitus, eum acriter 

P. Quintius et Sext. ^aevius. perstrinxit, quem deinde dolorem mor» 

C. Amqfanius seu Amc^nxus, ad Di- tuo Alexandro sic ultus est Nicocreon, 

vers. XV. 19. Epicureus. Acad. i. 1. malus vid, Philop. 881. Laert. ix. 58. Jtistin. 

auctor de philosophia Latinus. Pliysica xii. 13, 4. Plin. H. N. vii. 23. 
Epicurea scripsit, Tuscul. iv. 3. Eius li. Anaximander seu Andximandrus, de 

bris commoventur homines, ut Philo- Divin. i. 50. physicuB,pri£dicit Lacedse- 

sophiam Epicuream discant. moniis terrae motum. Acad. iv. 37. Om- 

At^ianus, Att, vi. 1. nia gigni ex infinitate naturas dicit. de 

Ammonius, ad Divers. i. 1. legatus Nat. D. i. 10. Nativos et mortalesDeos 

Ptolemsi Auletfe» Roinam mitsus, au- iacit. llfDKX HI9rORIC0S. OS 

Jmutmatm, Acad. H. 57* Bx lUlre &0111. Sacerdote ptttore uibiiio mor- 

•mniafieri. de N. D. i. 10. A&raDeum tuus. 

&cit, eum gfigni, immensam et aemper 7*. .YfMte* Iiuacuay Bnit. 80. Q. Fulvit 

in fflotu esse. NobiHoris colle^ m CdmsulaiH a. DC« 

Jjtcmritu. Cluent. 59. pastor. adoer$antu 71. Gracekk agrariam Jk* 

Qu.Anekariu8, Q.¥.Sext.b3. Trib. raih. iSjpil. Xiv. 58. «M. v. Z)raAm6. 

pL CflBsare ct Bibulo Consulibus, quo 71 ^iifite«, ad Quirit. poat redit. 6. «80S Bibulus in impedienda C. Caesaris Milo, Trib. pl. eo anno, quo Cicero ra- 

Agraria lege in Pison. 38. ad Divers. vocatus est. vid. piura m Milo. 

xiii. 40. Macedenis proconsul post Pi- 71 j^bmius Cimher, Phil. ai. 6. Lysi* 

sonem ex pretura. dici Gr«ci hominis fiUus, Antonianus. 

Jnehialuty ad Div. xiii. 45. s^rvus Phil. aiii. IS. pnetorius, de bemtficio 

L. E^atii equitis Rom. Ccsaris. 

Andrknuj ad Div. xvi. 14. servus 7*. Anmu9 Velina. Brut. 48. in con* 

Ciceronisy qui et Menander diceba- cionibui tolerabilis orator. ^ 

tur. JnUeus, Att, xiii. 44. 

Andremaeha^ Att. iv. 15. de Div. i. AnUroSy de Nat. D. iii. 83. fiUus 

13. Ennji fabiUa. Veneris ex Marte. 

Andnfmeda^ Nat. D. ii. 43. sidus. Amieroi, Att. ia. 14. xi. 1. servus vei 

AndremeneM^ Att. ziii. S4. Ubertus Attici. 

AndroH, Verr. iii. 45. Atnensis Se- Antherus, ad Div. xvi. 81. servus. 

nator. . Antkropinut, in Verr. v. 34. ApoUo- 

Andron, ad Div. xiii. 67. Artemonis niensis. 

filius, Laodicensis. AniicUa, Tusc. v. 16. fuit matcr 

C.^fi^rofitct»,Puteolanus.Att. V.15. Ulyssis. sed hoe loco Oeero asuiUam 

famiHaris Ciceronis. nominetre voluit, quet Euriclea dicebo' 

Anemcy Nat. D. iii. 80. {pro quo tur, auctore Homero. Nisi vero Ubrario^ 

Lavisius : Almo) Deus Romanorum : rum error est, utplacet Bufierio. 

proprie fluvius prope Romam. Antigenidas, Br. 50. tibicen, qui dis- 

Anicaius, Att. u. 80. amicus Attici. cipulo frigenti ad populum dixit : mibi 

L. Amciusy Brut. 83. a quo Anieia^ cane et Musis. 

ntnii vinutH, Aniciana neta, Cousul Antigonus, Deiot. 15. legatusDeio- 

&it A. U. DXCiii. tari ad CAsarem. 

C Anicius, ad Div. vU. 96. xU. 81. Antigonus, ad Div. xiU. 38. Ubertus 

Senator legatione Ubera in Africam le- Cn. Otacilii NasooiB. 

latur. Antigonus, Oft*. ii. 14. Macedoniia 

AnnaUs, ad Div. xiu. 8. cognomen Rex, ejus cpistola ad PhiUppum fiUum. 

ViUiorumy iinde? v. in Lex AimaUs. £st Antigonus II. Soter, qui mortuo 

Anneius Brocchus, Verr. iU. 40. Se- Demetrio II. tntor impuberis fiUi fuit» 

Dator Panormitanus. ducta matre et diademate sumto, ita 

C Anneius, ad Div. xu. 85. tameii, ut privipio re^um conservaic- 

M. Anneius, ad Div. xUi. 55. zv. 4. tur. 

kgatus Ciceronis in CiUcia. Antimachus, Bnit. 51. poSta, poSma 

Amua, in Verr. i. 43. suum (quod Cicercnis tetate extitit, The- 

Atmiceni, phUosophi. OiBc. iii* 33. baida) cum recitaret, omnes prster 

C^frenaici PhUosophi ah Aristippo pro' Platonem eura reliqucrunt. Obscuritas 

Jteti. Nomen habent ab Anniceride, hnjus hominis p^ne in proverhium abiit, 

diiopulo Hegesiee, fui est ArisUppi dis» v. Fossius ad Catull. p, 333. 

(^nt/tff. Antiochus Magnus, de Or. U. 18. 

Amdus Saturninus, Att. v. 1. Syris rex, Hannibalem recipit. Verr. 

CAnmus BelUenus. Font. 4. legatus i. 81. a L. Scipioue vincitur. Sext. 87. 

Mard Foateu, PrsBtpris GalUc intra Taurum repuure jubctur : Asia, 

L. Annius, Verr. i. 41. propinquus qua iUe mulctatur, Attalo donatur. 

P. AnnU AseUi, et heres secundus. Deiot. 13. ablatam a Romanis Asia 

M. Annius Appiua, Balb. 80. Camer- partem squo animo fcri. 

tinos, a C. Mario civitate donatus. Antiochus Epiphanes M. F. Phil. viii. 

^. ^ffnittf, Verr. i. 5. civis Romanus. 7* & PopiUio jubetur abscedere Ale^ 

M. Annius, \erT. v. 89. homo splen- xandria. 

didissimus, eques Rom. qui testimo- .<^A/iocAu#, Phll. ix. S.Antiochima^ 

ainm contra Verrem dixit. nepos : ad eum Cn. Octavius miltitur, 

M. Awnius, Att. v. 4. legatus Cice- ut eum classes liabere et elephantos 

ronis. alere prohiberet, Est EpiphanisjU. cf. 

P. Annius AselluSy Verr, i. 41. civii ad h. 1. PoLyb. Le|;;at. 107. 64 tsntx njstoMuwk 

AftHoeku» Antiochi X. Fii e« Selene» cus, CUerMii iempenlu» JktuH' tt 
(v. inf.) filiusy Seleuci Cybiosactis /11^ jtaulh cmie mfWtukiu esty quam jSRus lAf/ 

tier. Verr. iv. 97. Rom^ni venit, re^i Oeenmis jMenas vemsset, Ex eodem 

JB^ypti petendi causa, et per Siciliam hco inteiligi potesty eum de ojfifns scri" 

transiens a Verre expilatur. Est is, qui psisse. JDicUur enim reprehendisse Pa^ 
vulgo Asiaticus didtur : eui Pompeiue MBtium, quod iii utiuiatum pnteeptis 

regHum Syrim ademitf et soiam Onn- quttdam omiserit, 

magenen, cwm particula Mesopoiamiee AnHpaier Tarsensie, Acad. iv. 6. 

reliquit, unde Rex Commagenus voca- reprehenditur, quod contra Academico» 

iur ad Div-. xv; 1. JVam eundem esse, (in primis Carneactem) disputet. d# 

ut Valenti de Numie Seteuc, tndetur, Divin. i. 3. duo libros edidit deDivi- 

temperum raHo arguH. D& regibus natione de Divin. i. SO* ii. 15. statuit 

Commagenis est libellus Massom in ad hostiam deligendara ducem ess^ 

Hkxymi Thes. Britann. T. I: vim quan Jam sentientem atcfue divi- 

Antiochus Ascalonita, Acad. i« 3. ma- nam, qu» toto conftisa muiido sit. 

gister M. Varronis, e nova Academia Olfic. iii. 12. Dio^enis Babylonii disci^ 

i^mi^at in veterem, scribit contra pulus, qusdam ma^tri reprehendit. 

Philonem. Brut. I9. Academiie nobilis- Hi tres Antipatri sape a doctissimis ho^ 

s^raus, auditur a Cicerone. Acad. iv. 5 mimbus permiscentufr, v, c. Stemleio 
—18. Disputationis ejus contra Acade-' p. 655. qui nimis hic brevis est, Gresv. 

miam novam compendium, Cap. 19 — adOjlfic.u.94,Sfo.AceuMiusdistinxere 

^. inconstantia ejus in sentiendo, iv. Fabric. B. G. iii. 15. Jonsius i. 13. 

43. germanissimus Stoicus, si pauca Ant^^ater, Offic. ii. 14% rex Mace- 

ihutasset. i. 4. librum contra Plulonem doniae. Ejus ad Cassandrum iilinm 

#eribit nomine Sosus. iv. 9. quomodo epistola. Dieitur rex, quia potestate 

ostenderit concedendum esse ab Aca- regia usus est post Alexandri M. mwr^ 

demicis, perceptura esse hoc : nihxl tem, rege PMlippo Atidwo. Castander 

percipiposse. ^at.jy.i.T. librum scri- demum diademu sumsU^ 

hit ad Balbum. Ab eo dicuntur Antio- Antiplum, Att. iv. 15. sepvnB, histrioj 

ehxnes partesy ad Divers. ix. 8. Ex his Antiffhon, Orat. ii. 59* nomen conii» 

patet vere Sextum JSmpir. Hypot, cum. 

P^rrh. i. 33. extr. scripsisse : *0 'AmV Antiphon JHhamsnmuSf Brut. 19, 

X» 9*ny r«<iy fAiTtiyetytv $ti r^y *A%a^ftm9. Socratis sequalis, sophtst-a', Ibcos- com> 

AntioehtiSy Ceecin. 8. servi nomen. munes scripsit: optime capitis causam 

Antiochus, Flacc. 36. libertus. oravit. Ab hoe beni rhetores dicti Rham- 

Antiochus Gabinius, Att. iv. 16. liber- nusii. Huf est, qui a Socrate ap* Pla^ 

tns Gabinii. tonem in Menexeno et Xenoph. Memor. 

v/M/tflj/rt, Nat. D. iii. 21. uxor Picri, Socr. i. 6. perstringitur, JDe eo erudi»' 

mater Pieridum. Fin. i. 3. et alibi tra- tam DiatrAam scripsit Petr. Spamus 

gcedili Pacuvii. Lug^d. B. 1765. 4. ejus extant orati-i 

L. Antipater, (Coelius) Brut. 26. ones. 

scriptor luculentus,juriscivilisperitus, Ahtyifhenf de Divin. i. 20. ii. 70. 

Ir. Crassi ma^ster. Orat. ii.'12. L. conjector quidam sdmhiorum. de Di-* 

Craasi Oratoris £&miliaris, scripsit belli vin. i. 51. ejus artificioBa somniosura, 

Punici ii. historiam, disertius quam oraculorum, et vaticiriationum inter- 

superiores, etsi non plane probetur. pretatio. Atheniensis Juit, intfdm^irnt, 

JLegg. i. 2. historicus Latinus, Fannio qui et Hbros de Interpretatione somni^ 

aequalis, accuratius scripsit superiori- orum scrtpsii, qui in Onirocritieis Ar^ 

bus, tamen sine nitore. De compendio temidoii ii. 14. et ab aliis memorem^ 

ejw a M. Brutofaeto v. in M, Brutus, tur, v. Fabric. B. 6. ii. 26. uld Anti- 

dt eo vid. Vossium de Hist. IaU. i. 8. phentes plures commemerantur. 

Antipater Cyrenaious, Tusc. v. 377. Antisthenes, Nat. D. i. 13. ejus liber, 

caecus fiiit. de eo vid. Ldert. ii. 86. qui Physicus dicebatur. Naturalem 

Antipater Derbetes, ad Div. xiii. 73- unum Deum facit. Att. xii. 38. ejus 

familiaris Ciceronis. dialo^s laudatur. homo acutus magis, 

Antipater Sidomus, Or. iii. 50. de quam eruditus. Orat.iii.i7. patientiam 

Fato 2. poSta, qui poterat versus hexa<* et duritiem maxime in SocVaticis ada- 

metros aliosque variis modis fundere marat, ab eoque Cynici et Stoici orti 

ex tempore. Hujus Antipatri epigram- sunt. 

mata sunt qucedam in Anthologia, qtue Antistius, Rosc. 39. accusator, bcliu 

iinggeret Index Auctoi^um Anthol. sub- civili Sullano csbsus. 

jectus. C^nfi«A'«;,yerr.iii. 71. equesRomw 

Antipiter, Of&c. ii. 24. T^ua, Stoi- magister publicanoram ih Sicilia* ixmex HisToiiicinu & L MkHut^ Balb. 81. Orator. P. occupat. 

leribendiiin putat Abramius. M. AtUomus, Ofiie. li. 14. orator. ao 

M, JntiitmBf Or. ii. 71. Pfrgensis. cusando nobilitatus est. Brut. 36. qua- 

eqaum ei ademit Lepidus censor. lis Orator. Tusc. ii. S4. ejus in dicendo 

P. JtUistius, Brut. 49. 63. rabula contentio. Cluent. 50. quare nuUaa 

probabiJis restitit C. Julio L. F. contra orationes ediderit. Or. ii. 1. omnit 

ieges (ViUiam) Consulatum petenti, in eruditionis expers putatus est. Verr. i; 

IrilRiiuitu A. D. DCLXvi. cf. c. 90. 23. putatus est nuUas tabulas conficere. 

T. jiHtisiiuSy ad Div. xiii. f 9. Quae- fidso. ad Quir. post Red. 5. Consul 

itorMacedoniss.initio beUi civitis. Cor- eum A. Albino. Or. ii. 1. CUiciam Pro^ 

ejm moritur. Pater, ut opinor, Osmsu» consul rezit. ibid. 45. M. AquilUum et 

krit, fuem Untdat Felleius ii. 4S.>. C. Norbanum defendit. ibid. U. 68. 

MaHiHus SeveruSy ad Q. Fr. u. 1. Censor de ambitu reus factus est. a4 

tribunus pL a. U. Dcxcvit. MaMuHus Div. vi. 3. bellum d^nle praedicit. Or. 

fri Sevems legi vuU Vetus, ut idem sit tii. 3. interfectus in Mariaua proscri* 

n» tequeute, quod placidt eHssm A^ ptioneycaputque in rostris positum est. 

i>SKsfifio,t>e/S. AntistiusVetus, quam ad Her. iv. 5. v. in Bruto. Or. i. 7« de 

laUentiam oraat Spanhem. de V. et P. hee Attimtie, ui et de C Ge. CoUega, ei 

B. Dits. vi. Jiae. Gronevius retinei vul- Triumviro egregiek eengessii, et nutnie 

taiatu ketionem, et iamen de oodem m- iihtstravii Falens m Famii. Rom. T. 1 . 

tiiligiitpost fjranum, qui et hoe Aniisties p. 79. sqq. 

tmht eegnemen doeet. M. Aniomus M. f. in Verr. ii. 3. Sii. 

AoOttius Vetus, ad Bmt. II. liberta» 91- prator. infinitum imperium e^us^ 

tis vindex et defensor, M. Bruto caris* quedscU. naetus est in otnttes otras mari', 

riians. flr wdUiHus, eum iUa epistokt ttmas faeiume Cethegi et graHa Otttm 

ienkereiur, petiturus tnojf preeturam, Qmstdis a. U. dclxxix. avarissimus 

«< er iUa epietola pateis et legaius M. homOy SiciUam depopulatur. Est ora- 

Bmi, torisjlHtu, TViMmvtri pater, qui in eX" 

8p. ^tHuSy PhU. ix. 8. in legatione a pediiione Cretensi, a qua Cretietts «ff 

larte Toluranio occisus. Sed ap. PUn. e^ppeUaitUy perUt, 

B. N. xxxiv. 6. est Sp. Nautius : quod M. Atttonius, M. AntottU Cretiei P^ 

iiertpimendun%putatHarduinus:idque Oraioris N. PhU. u. 3. Q. Fadii liber* 

^enmptUo. tini filiam ducit. Cum C. Curione fil. U- 

H. Aniitu Briso, Brut. 35. tribunus bidinem exercet. ad Div. ui. 6. prs-* 

pL restitit L. Cassii le^ tabeUariae. fectus evocatorum in CiUcia. Phil. u. 

C. Anioniue M. fil. ad Div. v. 5. SO. In Quaestura sine SCtQ|| sorte, 

flaec. 3g. Oteeronis coUega. Habuit lege, egestate coactus, ad Cjesarem in 

^Qaadam rnfamtam. Ejus damnatione provinciam proficiscitur. lu tribunatu 

Catilins sepulchrum flbribus omatum C. Marcello et L. Lentulo Coss. SCto 

<t epulis celebratum. Dom. 16« a Cice- contra Cesarem intercedit, et ad Cesa- 

iDneilefenditardemsgestatereas. \et, rem fugit. coiif. Cas. B. Ctv.\, 1. MU» 

U< reus. factus est de repetuudis et de 15. P. Clodium interficere conatur. Att« 

n^cetate. Cc^. 31. aocusatur a M. vU. 8. ejus tribuni pl. concio in Pompei- 

^^. ad Div. V. 6. procos. Macedonic um. ad Div. viu. 14. au^r fit. PliiU 

* nunus officiosus est in Ciceronem. ad it 14. a C. Trebonio sevocatur, dum 

Mt i. 13. Polnpeius ei in Macedonia Ceesar interficitur. PhU. i. 1. statim 

iQcoeegam vult. Dicit Ciceroni partem post ccdem Caesaris Optimatibus fiivety 

P^<amisqmeri in Macedonia. M. An- etDictaturaminperpetuumtoUit.ibidl 

^ OraterisJUitts. S. Amatium PBeudcHMarium interficit 

C AtUomtis, Phil. vii. 6. frater M. in consulatu. ad Div. xit. 3. Ciesari 

Antonii Triumviri. Phil. ui. 10. (qiU statuam ponit in rostris, et inscribit : 

«MflnL. Antobius tit yklgaiis diciiur, PARENTI OPTIME MERITO, (haue 

^i^ iamen, fU onmes/iMientur,) Mace- deinde DolabeUa evertit,) Att. x. 13« 

^niam sortitus est, Bortiente M. Anto- ejus leones (iuld. Plin. viii. 16.) Att. x. 10. 

^ Cos, fratre. Phil. n. 24. 25. Cytheridem secum le«. 

L. Atttonius, Phil. v. 7. frater M, ctica aperta portat. ad Div. x. 30 et 11. 

^Btonii Triiimviri, ^adiator Asiatietis ad Mutinam vincitur,quodpfBelitunde- 

^icttar. Phil. v. 3. a M. Antonio crea- scribitur.Phil. v.'9- Mutinamobsidet&c 

^VUTira^mmdividendorum.PhU. M. Anionitis, diversus a Illviro ei^ 

^ 5. ejus stattia in £oro. ad Div. x. 15. Phil. Ui. 10. 

^ penequitur post pu^am Muti- AtUro, ad Att. xv. 17. 

^^ni Plaiicii8GumfratTe.'adDiv. X. Aaede, Nat. D. IH. 21. Musa, tx 

11 fo8t puQojuiii Mtitinenfiem Alpef primii qtiatuori natis Joy« alteru. 06 mDBX HlSTOHICrS. jijfella, ad Div. x. ep. 17. 

Apellay ad Div. vii. ep. S5. Ubertns 
M. Fabu Galli. 

ApeUa Chius, Att. xii. 19. columna^ 
rum artifex. Hunc Apellam non com- 
wemoravit Jumus : sed habet aUum A- 
pellam statuarium e Plin. xxxiv. 8. 

ApelleSf Brut. 18. pictor. ad Div. i. 
ep. 9. Venerem imperfectam reliquit. de 
Off. iii. 2. nemo eam absolvere se posse 
eonfisus est. ad Div. v. 12. apud Ale> 
xandrum gratiosus, qui ab eo solo se 
ping^i voluit. 

ApenaSy ad Att. iv. 8. servus. 

ApldUay Bnit. 48. aptior concionibus 
orator, quam judtciis. Ed, MedioL hahet 
Aphila, unde post faetum Ofella. Gui* 
lielmius malebat OfiUus. v. et Corra- 
dus ad h. L sed frustra laboratur in hoc 
nomine a viris doctis. 

Apolio, Nat. D. iii. S3. Arcades No- 
fnionem.appellant. Ib. 16. cum Hercu- 
le de tripode certat. ib. S3. cum Jove 
de Creta. Acad. iv. S8. crinitus. Tiisc. 
iv. 34. sanctus. Verr. tv. &3. Temenites. 

ApoUinu operta, de Div. ii< 55. 

ApolUnares ludi. Phil. i. 15. ii. 13. 
Att. ii. 19. de eorum origine tironet le- 
£-emt lAv. xxiv. 13. t^ auctores de his 
iudis laudat Dukerus. Actos esse iv. Id. 
Jul. e Gcei'one, Macrobio, et Dione de- 
mohstrat Norisius in Cenotaph* Pis. p, 
137. 138. 

ApoUodotus Pyragrus, Verr. iii. 31« 
Argyrinensis. 

ApolUjdoTfiSj Nat. D. iii. 33. Tyran- 
Mus Cassandres. de eo iege ^lian, V. 
H, xiv. 41. XV. 15. 

Apoltodorus, Att. xii. 23. ad ejus 
Chronica respicitur. Ea stmt Apollodori 
AtheniensiSf cujus nohis Bibliotheca sola 
e scriptis piuribus reUqua est. de. eo et 
ejus scriptis v. fhbric, B. G. iii. 27. de 
Chronicis aiUem, qua iambis conscripta 
eratU, et accurate temporis rationem de- 
iignahant ! unde Bomani iis libenter 
utebantur, et haJertius in definiendis 
tetatibus philosophortim crebro ustis est; 
vide etiam Menag. cul Laert. i. 37. ii. 2. 
Bosius ad Cic. l. c. eum confundit cum 
Epicureo Apollodoro, qui nn^oru^anfs 
dictus estf et vitam Epicuri scripsit. 

ApollodoruSy Nat. D. i. 34. Est Aca- 
demicus, Zenoni Epicfireo aquaJis, a qtto 
maledictis, ut, Gcero ait,figebatur. 

Apollonides, Flaccian. 21. Temnites. 

Apollonius, Alabandeasis. Or. i. 28. 
jnercede docuit rhetoricam, sed minus 
idoneov noluit docere. ib. 17. ab eo rhe- 
toricam didicit aliquando Cicero: quo 
Jhomine seepe apud Gceronem comme^no- 
ratur. CogTumen efus est Mdlo vei 
Molonis. yijpit in Hhodo instiia. ApolloniuSyDrepajaUnm,V€rr. iVAlf. 

Apollonius, Verr. v. 7. Panormitanuflw 

Apoilonius, ad Div. xiii. 16. libertus 
P. Crassi M. F. doctus. 

ApoUonius, Att. iv. 7. homo Graecui. 

Aponius, V. Apronius. 

Appio, {sic enim Latini scribtmts v» 
inscr^ptio ap. ScaHgerum ad Euseb, p. 
154. recHus tamenforet more Graco- 
rum Apio.) A«prar. ii. I9. PtolemaeuSy 
Rex Cyrenarum, qui pop. Romanum 
heredem fecxt. v. Ldv. Epit. 70. 

AppH, sunt Claudi» familiae, de qui- 
bus vid. in Claudiis. 

Apronius, Verr. ii. 44. homo foedus, 
de oohorte Verris. 

jg. ApronittSj Verr. uL 9* princeps 
decumanorum. 

jfyi^onius, Milon. 27* juvenis. Sic 
Vul^^. quod correctum est Aponitts. 

L. Apuleius Satuminus, Brut. 62. 
seditiosorum post Gracchos eloquentisr 
simus. Hujus tribuni pl. sape^ vnentio 
est ap. Gceronem. De iegibus efus v. in 
Ind. Legg. de ipso autem Piutareh, in 
Mario. Appian. B. C l. i. &c. Appul. 
non Apul. scribendum docet BurnuM, 
ad Stiet. Aug. c. 100. 

Apukiai popuU, Att. iv. 11 . dicitur P. 
Clodius, propter seditiones et libidines. 
TuT^taUtM Ep. ad Midlet. p, 98. ma^ 
vult inteiHgi Godiam: ceterum iocum 
vitiosum ptUat. 

L. Aputeius, Div. 15. subscriptor Q. 
Ciecilii, nuUo usu forensi. 

L. Aptileius, Planc. 11. prsetor Ma- 
cedoniae Qusestore Cn. Plancio. 

.^j^^eitif, ad Div. xiii. 45. Proquestor 
in Asia Q. Philippi Procoosulis. 

P. Apuleius, Phil. vi. 1« trib. pl. Hir- 
tio et Pansa Coss. Ciceionem producit, 
et de M. Antonio interro^t. Phil. xiv. 
6. . Ciceronem a suspicione fascium ad 
populum liberat. Att. xii. 13. 14. fit 
augur. 

Apuleites, preediator, Att. xii. 14. 17- 
diversum putant ab Ajpuieio augure, qui 
in eadetn ep. nominatur. Et sic viditur^ 
quod cuidiiur prm^axori quoddistinci^ 
onis cattsa Jactum, verisimiilimum esi, 
An idem est v. l. 

Aquila, Phil. xi. 6. Pontkts, de pev' 
cussoribtis Qfsaris, L. Plancum Pollen- 
tia expellit. 

Q. Aquillvus GtUius, Ceec. 27. JChia 
summus, mirifice laudatur. Brut. 4S. 
paratus in a^ndo etceler in respondeh^ 
do. de Offic. iii. 14. Tulitformulas dii 
dolo malo. Quint. 1. &c. saepe nomina-^ 
tur. ad Att. i. 1. non vult Cons. petere 
propter valetudinem et re^um judic»- 
ale. Top. 7. quomodo litus definierit. 

Manius AquiaiuSf Asrar* v^ dO. balW 4 V. iNDfiX HtSTOBlCtrS. 67 

iligitlToram, libi^raiis in civitates Sici- eonversi. Efigrammata qwdam k&mi- 

lic. in Verr. iii. 54. Procons. Siciliae mt regtaniin jtnthoLGr. 

Br.69. deOffic. iL14. accusatur dili- ^rcAtd^iM.Acad. iv.47.1)ialectipus, 

genter a L. Fufio. p. Flacc. 39. absolvi- Stoicua. Tarseniisfuit. de eo viti, LaSrt, 

tur propter memoriam belli cum fug^- vii. 40. 68. 84. 88. Juctnrea, qui de eo 

tivis.iiiCiPcil.Sl. accusatur a P. Len- egeruni, mulios laudai Falnic, B. G. 

tttlo, principe senatus. Orat. ii. 45. eum /. iii. c. 10. 

defendit Antonius orator. Tusc. v. 5. Archidemus^ Flacc. S3. Traliianns. 

cmdeli morte periit. Esi enim a Mi- ArchUockus, Tusc. i. 1 . re^ante Ro- 

tiriiate, auro Uquefacto tn os infuso, ne- mulo vixit. ad Att. xvi. 11. Ab eo 

Mrfttt. Ceterum hunc AquiUium eUterius Archilochium edictum Bibuli. Attic. ii. 

M. JquilKiy qui a P. Lentulo accusatus 20. i. e. acerlmm. 

at, JtUum putat Manutius ad ZHv. in jfrchimedes, Orat. iii. 33. Tusc. 1. 

CtcU.c.Sl. Mihi non liquet. 35. Nat. D. ii. 35. epis sphera. </# 

Aquhiius, Tusc. v. 33. malus poSta, qua vid, etiam Sext. Empir. adv. Math. 

pdetiam a Catullo notatur, ep. 14. /. ix.p. 577. et ibi FaMcium r§9 wiw. 

Araius, Nat. D. ii. 41. ^us cannina Fin. v. I9. patriam captam prie stucHo 

a Cicerone admodum adolescentulo non sensit. Verr. iv. 58. Marcellus c^us 

onTertunttir. de Or. i. 16. Acad. iv. mortem moleste fert. Tusc. iv. 33. ejus 

SO. sepulcrum a Cicerone Quaestdre reper- 

Jbraius Sicyonras, Offic. ii. 33. lau- tum. 

ditur. Patrxam a tyranno oppressam Archonides, Verr. iii. 56. iv. 36. EIo- 
IHmt Esi auetor /itderis Achaicif riuus. 

tujug vitam lueulenter scr^sii Pluiar- ^rcAy/o^ Tarentinus, de Orat. iii. 34. 
^: add.Pofyb. /. ii. I^hagoreus, Philolai prseceptor. Fin. 

Arhucula, ad Att. iv. 18. Mima, de v. 39. Platonis tenipore vixit. Fin. ii. 
fita est apud Horat. 1 4. Platonis ad eum epistola, nona inter 

Jrcesilas, de Or. iii. 18. Polemonis epistolas Plaionis, Tusc. iv. 36. irae po- 
disdpultis. Fin. v. 31. Poda^rs dolores tens. 

fortiter fert. Acad. i. 13. ne^t quic- Af*eus, Att. v. 9. libertus. 
<|oam sciri posse, illud ipsum quod So- jirganthomus, Cato I9. rex Tartes- 
erates reliquerat. cnm Zenone certat. ftioruni, qui octo^inta annos rejcnavit, 
Acad. iv. 24. Zenonis et Arcesils dis- centum et vi^nti vixit. add. Plin. H. 
putatio in qoo veKatur. N. vii. 48. 

drchagaihu9, Haluntinus, in Verr. Jriarathes, ad Div. xv. 3. Att. xiii. 
^- ^. 3. Ariobarzanis filius ; et alius, Ario- 

Jrehe, Nat. D. iii. 31 . Musa ex pri- barzanip frater. 
oiis quatuor, natis Jove altero. Arion Methjnnnsus, Tusc. ii. 37. 

Archelaus, Div. ii. 43. summus A- Gtharcedus, de quo nota esi ex Herodoto 
itrolo^ tempore PansBtii. Jalmla. 

Arehdaus, Tnsc. v. 4. Anaxa^re Ariobarzanes, Manil. 3. rex Cappa- 
discipuhis, idemque Socraiis prcfceptor, dociae a Mithridate re^o expulsus. 

Arehelaus, Tusc. v. 13. Perdiccs socius populi Romani. Eusebes et 
filiiu, fortunatissimus putatus. De hoc Philoromfeus dicitur. qui tituH etiatn 
Maeedonia rege v. Buherius ad h. l, et in numis occuirunt. Cilicis Proconsuli 
Spanhem. de l^.ei P.N.T. l.p. 376. Ciceroni commendatur a Senatu, et ab 

drehelaus, Rab. P. 8. Comanomm eo magno periculo liberatur, laudatur. 
^rAoi.gener Ptotemm, regisjJEgypH, conf, ad Div. xv. 3. 4. Attic. v. 20. Prov. 
fM Alexandriam, Ptolemteo Autete put- 5. Gabinio in ulciscendis inimicis utitur. 
%9eeup(mU: de cujus genere eijaiis Aristieus, Nat. D. iii. 18. olivK in- 
f. Strt^ xii. p. 334. add. Noris. Ceno- ventor, ApoUinis filius. Verr. iv. 57. 
^h, Pis. p. 335. Esi autem JiUus Ar- Aristanis, Verr. v. 43. Dexionis filius. 
^^dm ducis Mtthridtttici caatra SuUam ArisHdes, de Offic. iii. 4. Jnstus 
^ Grecia, ut iile docet. dictus est. ibid. iii. 11. Themistodis . 

Arc^aSfAuius ZAcinius, PoHa, Krch. consilium utile, quia injustum, non 
!• sqq. Antiochenus, civitate donatiis a probat. 

Cruso, Ciceronem ad studia cohortatur Aristippus, Socraticus, de Orat. iii. 
«f in iifi juvat. ibid. 3. ejus fama, ami- 17. CyrenaiciE philosophisB auctor. ad 
«tia, insignis facultas pofitica, libri. ad Div. ix. 36. ejus dictum de Laide. 
ntt. i. 16. Lucii Lnculli Mithridatico Acad. iv. 42. voluptatem summum bo> 
«Dogestasres icribit. Suspicatur Ci- nuro facit. Offic. i. 41. licentia ejus 
*ro res Metelli Numidici scriptnrum. contra morem consuetudmemque lo^ 
>^.i.36. ejus versicidi quidam Latinc quendi non est imitanda. 

f3 68 IKDJSX HIST0BIGU9. 

JristOy ad Biv. ii. 18. Att. yiii, 4. Or. iii. 33. Tusc. i. 10. <lui4 

Aristo Chius, Stoicus, Acad. iv. 4^. deanimasenserit. ibid. 18. senteQtiade 

fin. ii. 11. 13^ summum bonum in ait»' anima reprehenditur. Aristotelis disci- 

f#^/« ponit. Nat. D. i. 14. c^us de na- pulus. 

tura Deorum sententia. Commetnorti- ^m^, Academicus, Att. v. 10. Acad« 

tur etiam Aristo quidam Tusc. v. 8. qui i. 3. frater Antiochi, ejuSi qui auctor 

Bruto persuaserat, virtute effici vitam est quinttcB AcademuEy de quosupra, quor 

beatam, non beatissimam, et quocum cum conjungitur, Tusc. v. 8. i^ enim 

Ciceroni hoc nomine disputatio fuit : %bi legendum, non Aristo. ut docuere qk 

sed ihi Aristum lcgendum docent Davi' illum locum Ddvisius et Buherius, M. 

sius et Buherius. Bruti magister. Plutarc%us in JBinit, 

Aristo, Balb. 22. Massiliensis, a SuUa init, adeo ^ikaf et 9»(t,iuim9 vocat, JBrut. 

civitate donatus. 97* Academiaeheres,liosp«setfamiliarij» 

AiHstocrituSy ad Div. xiv. 3. servus Ciceronis. 
aut libertus potius. Aristus, in Verr. iv. IS. Pahormita- 

Afistodamus^ Apollonidiensis. Verr. nus. 

T. 6. ' Arquus, s. Arcus, Arqm, Nat. D. lii. 

Aristodemus, ad Att. ii. 7* SO. lliaumantis filiiis. 

Aristogiton f Tv&c. i. A9, Atheniensis, C, Arrius, ad Att. ii. 14. 15. &<^. 

quicumHarmodioPisistrcUityrannidem amicus Ciceronis et vicinus ejus isfc. 

evertU, Formiano. ad Q, Fr. i. 3. .summam 

Aristomache, Tusc. v. SO. uxor Dio- amicitiam cum Cicerone simulans, ev^m 

nysii tyranni. insidiose tractat. Sedfm'tcLsse etidmhoc 

AristonictLS, Phil. xi. 8. cum eo bel- cUterum ad Q.AniumJiLrrferripoiest^ 

lum gestum L. Valerio et P. Licinio quemipsum f^at, 1^,/dmUiarem suum^ 

Coss. Agr. ii. 33. appellat, 

. Aristophanes, Comicus, Legg. ii. 15. Q. Arrius, Br. 69. grata pbpulo ver- 

poeta facetissimus. Or. 9. borum copia fuit, qua, infimo loco na- 

Aristophanes, Or. iii. 33. Grammati- tus, pecuniam et bonores consecutu» 

cus insignis. Fin. v. 19. Att. xvi. 11. est. &c. Verr. ii. 15. et iv. 20. prietor 

Aristoteles,, Tusc. iii. 28. sperat phi- Siciliae desighatus, non successit Verri^ 

losophiam brevi tempore absolutam quodexorto bello servili missus est contrfs 

fore. Acad. i. 4. Socratis dubitationem Crixum et Spartacuin, : quorum illum^ 

et dlsserendi genus relinquit, Platonis projligavit, ab hoc mctus est, lAv, EpU* 

ubertatem complexus. Acad. i. 7» quin- 96. 

tum genus elementorum statuit, e quo Q, Arrius, ad Att. ii. 5. destituitur 

mentes et sidera. Tusc. i. 10. briXi;^fi», in petitione Consulatus a Caesare, quem 

de mente sententia. deFin. Vf*4. pri- ipse ante juverat. Vat. 12. epulum de- 

mus instituit exercitationem de omni- dit in honorem patris, Qssare et Bihulo 

busrcbusinutramquepartcmdisserendi. Coss, Is est etiam,quem amicum suutur 

Pin. V. 5. Duplex scribendi genus Ari- vocat, p, MUon. f:. 17. yidetur autetm 

^totelis, populare et subtiley-^ausa est, esseJiUus Q, ArrU Prtetoris SiciU^ de^ 

iquare interdum non idem dicere videa- signati, ct koc epulum dedisse eam ipsafm 

tur. £jus libri de moribus, utrum ob causam, ut populi auram captaret^ 

ipsius an filii ? Nat. D. i. 13. Scripsit consuUitum petiturus, Magnificum htfo 

lUbros de philosophia, quorum hic tertius epulum fuisse vel HoratU locus indiccU, 

laudatur, In- sententia de Deo incon- Satyr. ii. 3. 

stans. de Off. iii. 8. honestatem omni- Arsaces, ad Div. viii. 14. Rex Par- 

bus rebus prsefert. de Inv. i. 5. pluri- thorum \ quocum Cicero bellum gessii 

mum Oratorix profuit. de Orat. iii. 35. in Cilicia. Est OrodeSj Phraatis m,fii» 

eloquentiam professus est, quod videret ut aho loco a Gcerone vocatur, 
Isocratem in eo geuere frequentari. ad Arsinoa, Nat. D. iii. 22. Arsippi uxor. 
t)iv. i. 9. ejus ratio oratoria omnis li- Arsippus, Nat. D. iii. 22. Arsinooe 

bris de Oratore Ciceronianis continetur. vir, iEsculapii cujusdam pater. 
ibid. Aristotelius mosest, cum scribimus Artavasdes, Att. v. 20. Rex Armenio* 

in sermone ac dialogo, ad Att. ii. 1. rum. v. 21. ejus filia nubit Deiotaro 

Aristotelia pigmenta h. e. omafnenta filio. ad Div. xv. 2. 
orationis e.v Anstotelis prtEceptis, Or. ii. Artaxerxes, Att, x. S, Xerxis fiUos^ 

39. liber ejus, in quo artes dicendi om- ad quem Themistocles confugit. 
nium superiorum narravit. cf. Inv. ii. Artemidorus iStnensis, Verr. iii. 44. 

Aristoteles, A. Licinius, Meiitensis, Artemidorus Cornelius, Verr. iii. 43« 

ad Div. xiii. 52. hospes Ciceronis. medicus Verris. ' 

Aristoxenw, Fin, v. 19' Musicua. Artemidorus Pergtfus» Verr. iii. 2i« IN9XX HIST0RICU8. G& 

f» MQutore Verreft Dian» Verptm Aspasia, de Inv. i. 31. Scphitiria 

tnnpfaim expUavit. Jktietia celehity JSecratit m eloguentia 

Artmidonu, V«rr. i. -31. ^ eii ttudio magistraf Periclis tandem uxor: 

maoy et videtur iln locum non hmhere, de qua vide in primit Plutarch. in Pc' 

Nt^de ulh Artemidoro termo, ted de riclep, 165. ed. ff^echel, ubi accurate^do 

FWiiamo : quod nomen etiam Panta- ejus nataH^, artibut, vita genere Sfc, 

gttkm repenebai, agit, 

Jtimisiay Tusc. lii. 31. MauBoli re- Astmie, N. D. iii. 23. Venus Syria, 

SS Caris uxor. sepulcruni magnificum quae Adonidi nupsit. 

Mnisolo HalicamasBi extnixit. Atteria, Nat. D. iii. 16. 18. Latoo» 

Artemo, Verr. iii. 87* Entellinus. soror, ex qua Hercules Tyrius. 

Jrtemo, ad Div. xiii. 67- Laodicenus. Asiyages, de Div. i. 49. eo regnante 

Artemo Climachias, Verr. ii. 51. Ce- que solis defectio facta est, eaoi prB- 

phaleditanus. dicit Tliales. 

' Jrtemo, Verr. iii. 45. ^tneBsis Se- Astyanax^ Att. iv. 15. tragoRdus. 

Dttor. C Ateiut Capito, de Div. i. 16. Cras- 

Arvms, Tusc. iv. 9St, filius Tarquinfi sum in provinciam abeuntem diris 

Sop. qai cum L. Bruto simul interiit. prosequitur, et propterea ab Appio 

£hilniRhii#, ad Div. vii. 18. Ceasore tanquam ementitus auspicia 

P. Asdtitu, Coel. 10. in suspicionem subscribitur. Origines inimicitiarum 

interfecti Dionis« Alexandrinorum le* tege ap, Dion, Catt, xxxix./?. 105. 

pti, contra Ptolemsum, vocatur. C Ateiut Plaguleiut, ad Att. x. 8. 

Atelapo Patrensis, ad Div. xiii. 80. commemoratur inter Csesarianos Ci- 

xri. 9. medicus. ceronis inimicos. 

ific/^ptad^«,Tu8c. v.39.Eretricuspbi- JL, Ateiut, L. F. Aniensis Capito. ad 

bsophus. Csecitatem aKtuo animo fert. Div. viii. 8. videtur idem esse ad* Q. 

Asdepiades, Flacc. 15. Acmonensis. Fr. ii. 10. 

Atclepiadet, de Or. i. 14. medicus, Atkamat, Har. Resp. 18. furiosus 

ifflieus Crassi, eloquens. Hoe loco in- post matricidium faetus. Tusc. iii. 5« 

hetut Cocchiut Medkut Florentinut furiosus. 

Oantnmut, negat vemm ette, guod * Athamat, Pis. 36. sahator, L. Piso- 

tH^, auctore PHnio H, N, xxvii. 3. nis in Macedonia comes. 

tiatnuia, eum epquatem Oi. Pompeio Atliamat, Attic. xii. 10. servus. 

fnue, m notie eul tcriptoret Chhrw^, Athenmtt, ad Div. xv. 4. apud Ario- 

Gnm p, 1 54. Quod enim Crattut de barzanem gratiosus. 

n loqmtur, mqforem Pompeio ette de- Athenagorat, Cymteus, Flacc. 7. 

imiff, etPHnium adeo erratte, Quati Atkenait, ad Dlv. xv. 4. nomen fce- 

tshfotuerit Creitti tempore pauUo ju- minc, uxoris, aut matris Ariobarzanis.. 

^fmsse: etut probabile sit, Plinium, Athenio, Verr. ii. 54. Harusp. Resp. 

^entem scriptorem, in re erreuse, 13. dux fufptivonim et Siculorum, qui 

pt mn multum a suis iemporibut cum fupitivis se coi\)unxerant. Hiiic 

■knrf. Attic. ii. 12. Athenio dicitur Sex. Clo- 

M. Ateltiut, Clu. 61 . Larinas. dius, quia fuit dux servorum Homtt 

Asettius, de Legip. i. 2. bistoricus iumuttuantium, ut Athenio /ugitivo' 

ha&m languidus et inscitns. rum ; itemque Siculus, ut Athenio. 

AteUus, Or. ii. 64. Athenodorut Calvus, Att. xvi. 1 1. 14. 

Annius, Phil. xiii. 13. Senator vo- Athenodorus, Tartentis^ Sandouis fi* 

hntarius, qui se ipse fecit Senatorem, lius, ad Div. iii. ep. 7* PHlotophut, 

beneficio Antonii. {Cettarit OctavH praceptor,) Fidetur 

Amaut Larinat, Cluent. 1 3. de nobilitate tcripsitse. de eo Sueton, 

Atbaut Dentoi Attic. v. 20. Centurio Oaud, 4. Fahric. in Caial. Stoic, B, G. 

pnmi pili in exercitu Bibuli. /. iii. c, 15. de eo extant conjectanea. 

Ammt PoUio, ad Div. x. ep. 33. O, Harkenrotld in Obt, Mitcell, Nov, 

vnicQs Antonii. ibid. 31. et 32. 83. ex Vol. i.p. 49. 

Bispaaia, cui a Csesare prsefectus erat, Atheiianum jus, ad Div. ix. ep. 18. 

^ Ciceronem scribit, et libertatis se ab Atherio quodam vel Hatlierio JCto, 

capidam ostendit &c. Fjut epistoke vel Aterio potius, Aterium et Haterium 

W /. X. 31. 32. 33. De eo ditigenter ei promiscue esse in libris, docuit Cl. Thr- 

^awate egit P. Manut, ad t. c. ep, 31. ren, ad Faier. M, i. 7- 8. Jus Ateria- 

^ veterum de eo congestis, <f, Intt, num non ette cibum, inde patet, qiufd, 

ai Horat. Carm, ii. l. de ejut potterit jt cibut ettei, ambiguitatit lutut etjocut 

*• lipf. ad Tadt. A. iii. 75. inprimit tolleretur, Neque tamen de lege Ateria 

^9tkiumadTadi,p, 113. eum Corti» capitndum; ttd de ittiut 

F3 7© INDBX HISTORICUS. 

tempwis JCto, jfterios autem equites gii et muUos tfulgares errwes rrfeUU 

Rom. eo tempore Juisse, ex loco VaterU Perizon, ^nimadv. Hist. c. 1. 

colligi potest. L. Jttilius, pro C«c. 10. A. filiua, 

Atidius, Verr. iii. 32. C. Verris prae- testis in Caec. 

fectus. L. Attilius, ad Att. ii. 3. uhi tamen 

C. Atinius Labeo, pro Dom. 47. a . TSinstallus legi vult A. filius : ^Mt est 

Q. Metello Censore e Senatu ejicitur, L. Afranius. p. 40. 

et postea tgus, Metelli Macedonici, . M, Attilius Regulus, Fin. v. 28. Sext. 

bona consecrat in tribunatu. {Plin. 59- &e. de Oflic. iii. 26. bis consul 

Jlist, Nat. vii. 47.) idem Cn. Lentuio fuit. de Senect. 20. Cartha^nem redit 

Censori facit. ad supplicium. 

L, Atratinusy Ca?l. 1. filius L. Atra- M. Attilius Calatinus, Nat. D. ii. 23. 

tini e)us, qui a» M. Ccelio de arabitu ac- Fidera dedieat. Consul a. 4d5. 498. 

cusatus erat ; accusat Ccelium de am- Dictator a. 504. A. F. C. N, Ejus 

bitu. Patrem defenderat Cicero. etiam m^ntio est pro Planc, 25. de Se- 

Att<B,Se\t. 51. quidam pei' JEnalla- nect. 17, 

geh dici putant pro Atta, qui Juerit M. Attilius, Act. i. Verr. 13. de ma- 

poSla iMiinus, Sed cum Abramio Gres- jestate damnatus. 

vius inteipretatur : Senes philosop/tos Sex. Attilius, Offic. iii. 30. Attic. xii. 

GrcPculos. quos vide, 5. Cos. cum Furio, leg^em fert de foe- 

Attaliis, Rex Pergamenus, Sext. 27. dere Numantino. 

ei Asia Antiocho M. ademta condoiia- Attilius, ad Div. xiii. 62. eques Rom. 

tur. Deiot. 7. in P. Africanum liberalis Attilius, de Fin. i. 2. Sophoclis Eie- 

fuit : ubi tamen aut Cicero lapsus est, ctram Latinam facit, qualis scriptor ? 

Attalum pro Antiochp ponens, aut An- confer Att. xiv. 20. 

tiochus (M.) reponendus, v. Vrsinus ad S, Attilius Gavianus, Sext. 34. tri-f 

l. c. et Drakenb. ad LAv. epit. 57. De bunus plebis, qui Cicerouis , restituti- 

Attaloruni Stemmate v. Rupert. ad Be- onem impedierat : Serranum se fere- 

sold.. c. 12. Spanhem, de Usu et Pr. bat: adoptatus in familiam Atiliam. de 

N. Diss. viii. p.hW, eo et de hoc toco v, Perizon, l, c, 

Attalica, in Ven*. iv. 12. in peripe- Attius Navius, de Div. i. 17. au^Fy 

tasmata auro itUertexia, ab Attalo rege tentatur a Tarquinio Prisco. Novacul^ 

iuventa et usurpata. cotem prsecidit. 

■ Attalus Iphemeneus, ad Q. Fr. i. 2. C. Attms Pelignus, Att, viii. 4. Sul- 

4. homo Grsecus de Quinti provincia. mone portas aperuit Antonio in bello 
Attalus Netinus, Verr. iv. 26. civili. 

Attellius, ad Att. v. 19. debitor Ci- L, Attius Poeta. vid. Accius, 

eeronis, si lectio sana est, v. not. M, Attius JSalbus, Pbil. iii. 6. Prae- 

Atticns, Attic. xii. 23. annalis ejus : torius. 

sc,liber,quitaudc^r,^nxt.^.?iAhXt.i\\. P. Attius, Att. vii. 13. v.in P. Va- 

20. adoptaturabavunculo, ii. 1. scripsit rus ct in Accius. 

de Consulatu Ciceronis. Brut. 45. i^ua T. Attvus, Ciuent. 23. accusator 

stilus. de Fin. ii. 21. coUi^it historiae Cluentii. 

tfaesauros. HistoriiP peritissimumjuisse Attius, ad Div. xv. 17. pigmenta- 

etiam ex eo colligitur, quod in epistolis rius. 

s€epe a Cicerone de rebus kistaricis con- Auctus, ad Div. xiii. 50. {Aeilius) 

sulitur. Epicureumfuiss^, opinio est. v. Proconsul, Sulpitii successor. 

ad Div. xiii. 1. contra disputat Tun- Cn. Aujidius, Tusc. Qu. v. 39. Prae- 

stallus Ep. ad Middletonnm p. 171. torius, Cicerone puero, c»cus, in Sena- 

sq, tum tamen venit, historiam Grsecam 

^^^«rttto, ad Attic. vi. 5. filiaAttici; scripsit. cf. de Fin. v. I9. Dom. 13. 

qU€B et C»ecilia dicitur. adoptat Oresten. 

A. Attiiius, pro Caecin. 10. testls in Sext. Aujidiuf, ad Div. xii. 26. 27. 

Cfficinam. T. Aujidius, Br. 48. JCtus, T. Ju- 

• C. Attilius, Ro9c. Am. 18. sua ma- ventii et P. Orbii aemulus, frater M. 

nu semen spargentem conveniunt le- Virgilii. Idem esse videtur, qui Flacc, 

gati. de eo Fialer. iv. 4. de paupertate 19. Praptor Asiae vocatur: ut placei 

Columella de R. R. l, i. init, Ptin, xviii. etiam Oyrrado ad Brutum, 

5. Hic est,quipri7nusScna.nicog-nomen . Au/idius,Att.i.\, inter eos ponitur^ 
accepit M. F. M. N. Consulfuit a, U. quos competitwes Ciceroni in Consulaite 
495. et 503. Non autemfuitJUius illius fore opinio erat. Diversus est ab Lur- 
Reguli, qui a Pcenis captus est, uti vul- cone, qui etojeretempore trHmnus ptehi^ 
goputant, Dejamilia Attilia optime e? fuit» foft^ est T, AuficiiuS| de quq an^e^ IMSBX HI8T0BICCS. 71 Jk^UUf Ait. vi. 1. amicus Ciceronit. 
Orrwftif cotnieii Alfius. 

Avitmms, Aciid. iv. S5. Puteolanus, 
jmicus Ciceronis. 

C. Jvianut, HammoniuSf ad Div. 
xiii. 81. M. ^railii Aviani libertus^ 
idm esi, qui ep. 87* C. Avianus Evan- 
der ^ciiur, ad Dir, vii. 23. statuarius. 
y.deto ei vera nominis scripiura, Can- 
ugieler Diss. de eeiate et stUo Aviani c, 
9. qui scripturam Avianius viiiosam 
iecet, 

C jivianiuSf vel Avianus Flaccus. ad 
Div. xiii. 35. 75. 

C Jvianus PhiloxenuSy ad Div. xiii. 
35. Siculus, a Cesare in Novocoroen- 
868 relatus, Ciceronis beneficio. Nomen 
«mmsit Flacci Aviani, quod eojami- 
karissime usus erat, cum Tullii nomcn 
mumere debuisset ob bene/icium, 

jfvidimsy L«e^. ii. 3. dicitur a Pom- 
peio et Cicerone defensus esse. pro guo 
Davis, eum Manutio et Lamb, Bai- JviUus Larinas, Cluent. 13. 

Aviius, Or. 14. est Quentius,pro quo 
sttOratio, 

Avius, vel Aulus, Att. xii. 5. /orte 
ut argcRtariuSy Att. xiii. 4. 

M. Auianns, s. Aulianus, Sext. 4. 
TribonuB militum C. Antonii, Catili- 
Mrius, a P. Sextio Capua expellitur. 

AfUetes, Postum. 10. est cognomen 
Ptolemaei, qui regnojntlsus est. 

Aulus,Att, vi. 3. est Gabinius. vid, 
JuHLex, 

AuU filius» Att. i. 20. Afranius, Att. 
i. 16. est idem L. Afranius. 

Aurata, Or. i. 39« est Orata : de quo 
^ra. Cur hic scribatur Aurata, lepi- 
dem rationem qffert Chapmannus tn n«- 
tis Pearcianis ad Qfiic. iii. 16. 

AureHanus, Att. iv. 16. 

AureHus, Att. xiv. 9. ab Hirtio Ger- 
nuuB pnepositus. 

AureHus, ad Divers. xvi. 24. ad Att. 
ivi. 15. creditor Ciceronis. 

C. AureHus, Verr. i. 50. Consul a. 
U.DCLXxviii. cum L. Octavio. 

Ij, «t C, AureUi, L. filii, Orestet, ad 
Div. xiii. 40. orationes reliquerunt. 

M, AureHus Seaurus, Brut. 35. Lar 
tine dixit, (Consul a. U. dclvi.) in Q, 
Cecil. 19. Questor L. Flacci, FUccum 
ei accosare non permittitur, Verr. i. 
33. Ephesi prohibitus est servum e 
templo Dianae abducere. 

L. Aurtfeof, Orat. iL 60. eques Ro- 
maaas. 

A.Aurius, Clueut. 8. Larinas. 

M, Aurius, MeHnus, Cluent. 5. La- 
'inas. dttxit Cluentiam. 

Vum. Aurius, ibid. 7. Larinas. Autobulus, Pis. 36. salUtor, L. Pi- 
sonis in Macedonia comes. 

P. Autromus, Brut. 68. orator sola 
voce probabilis. SuU. 1. consul desi- 
gnatus cum P. Sulla de ambitu con- 
demnatiu', Att. iii. 2. 7. exulat. postca 
cunjuravit cum Catilina, 

AxUia, Or. 45.' eognomen ServiHo- 
rum. Vester AriUa Ala factus est. 

Axianus, ad Att. xv. 29* 

Axius, kt%. iv. 15. senator, qoi in 
Roscis villam habuit, ad Att. iii. 15. 
de hoc interpretantur Sueton, Jul. Qes. 
9. Jdem inducitur ap. Vdrr, JR. /?. iii. 
2. ubi et villa ejns in Koscis commemo- 
ratur, 

Q. Axius, Att. i. 12. fosnerator. Att. 
X. 1 1. forte idem c^m superiori. B. 

BabuUius^ Att. xiii. 48. 

Bacchus, Nat. D. iii. 23. multi Bac- 
ebi. 

Bacis, Bopotius, Div. i. 18. augur. 
, Babius, Att. ix. 14. homo obscurus, 
sed non infans. 

M. BsbUus, Pis. 36. jussu L. Pisouis 
in Macedonia intcrficitur. 

Q, Betbius, TampUus, Phil. v. 10. 
Leg^atus Ronianoruni ad Hannibalem 
Sa^ntum obsidentem. Cognomen et 
Tarophilus scribitnr in Fastis Cap, v, 
Duk, ei Drahenb. ad. lAv. xl. 17. In 
numo gentis Ba^biee est Tampilus. add, 
Gr^. ad l. c, 

P, Bagiefinus, ad Div. x. 33. I^ga- 
tus aut Prirfectus Antonii fuisse vide- 
tur, 

BaUnUus, Att. xv. 13. amioissimus 
Ciceroni, qui euro subsidium scnectutit 
suae vocat. Alongattus inteUigit Bal- 
buro minorero : probat OUvetus V, C, 

Batbinus, ad Att. xiii. 21. Cesaria- 
nus. 

BaXbus, cognomen Ampiorum, Luci- 
tiorum, Octaviorum, et Thoriorum ; ubi 
vid, 

Balbus major, Att. viii. 9. pro quo 
est oratio de jure civUatis. Ftiii Gndi- 
ianus, a Cn.-Pompeio civitate donatus, 
rogettu Luc. CoineUi Lentuli, unde ab 
eo nomen assumsit. de eo vid. argumeU' 
tum oraiionis. FuU graiiosissimus apud 
Ctesarem, Att. vii. 3.Tartessiusdicitur. 
ibid. vii. 7. a Theophane Mitylenaeo ad- 
optatur. ibid. ii. 12. Quindecim-Vir. 
In OreU, pro Balbo interdum L. CoT' 
neUus simpUcUer diciitfr. Ad consula" 
ium pervenii gratia Cessaris. de eo v, 
PHn, H, N. vii. 43. 

Btdbus,est efraire nepot Com, Bmlr 
r4 * 7« isr©jjx HisTpRjcus.. 

hi ; unde mmor A|:t. vii!. 9. dicUur, ad Div. xvi. %% homo pessiinuSy fl^* 

Asinii PoUioms qu£Bstor fuit in Hispa- tiosus. Quidam : Bilienus ; guod id^j^ 

nia : ejus flagitia commemorantur. ad nanien est. 

Piv. X. 32. deeov, PUn, H. N, v. 5. Belus, Nat. D. iii. 16. Indorum Hep» 

Balbus, Sull. 19. Fausti libertus. cules. 

Balbus^ p. Coelio 11. accusator M. L.Bestiae Goi^meM Brut. 34* bo* 

Coclii.^OT-^tf est P. Octavius Balbus. nus tribunus Plebis, Popilium a . C, 

Balbi duo, Orat. iii. 31. Stoici. vid. Graccbo expulsum sua rogatione resti- 

in JLudlius. ' tuit, post consulatum oppressus est 

Balbutius, Cluent. 60. Larinas. lege Mamilia. Or. ii. 70. a C. Mem* 

Balearicus, de Div. i. 2. Metellus. mio accusatur. Bestia est cognomen 

y. Metellus. Calpurniieyamf/t4?. 

Ballioy y. Rosc. 7. nomen Comicum Bestia, Pbil. xiii. 12. CoeL 11. accu- 

lenonis. satur de ambitu, in petitione prstura». 

M. Bambalioy Pbil. ii. 36. est Q. Fa- defenditur a Cicerone. Qu. Fr. ii. 3. 

diusy M. Antonii socetypate^' Fulvia, Pbil. xii. 8. et Pbil. xi. 5. consulatum 

Banobaly Venerius. Verrin. iii. 39. in Bruti locum petit. 

Barba CassiuSy Phil. xiii. 2. amicus T. Betucius, BarrusJscukmus. Brut. 

Cassaris et Antonii, cujus quaestor fuit, 46. aliquot orationibus Asculi babitis, 

autore Appiano, Civil. 1. v. et una Romae contra Cepionem, nobi- 

Barbatiusy Pbil. xiii. 2. amicus Cs^- Hs, cui Caepionis ore respondit iSlius. 

caris et Antonii. Bias, Parad. i. Priene patria. de 

BardyliSy Offic. ii. 11. IUyricus la- Amic. 16. e septem Sapientibus. 

tro,propter scquabilem praedse partitio- M. Bibulusy Att. i. 17> Caesaris ami'* 

nem, magnas opes babuit. Jpud Gr<B- citiam qusrit, aedilitate et praetura 

cos quosdamscribitur^QMdyWia.y.yft^- oniissam, ut consulatum eo facilius 

fteling. ad Diodorum xvi. p. 409. consequatur. Har. Resp. 23. Caesare 

Bamtpusy Att. xiv. 19. collc^a in Consulatu leges ferentesem- 

M' BasiliuSyS, Basilus, Cluent. 38. per servat de coelo. Dom. 15. servat 

Senator. \ de coelo, cum Csesar de adoptando 

BasiliuSy ad Div. vi. 15. Cassarianus, Clodio legem Curiatam fert. Vatin. 9* 

qui postea in eum conjuravit. Vatinius trib. pl. Cousulem iu vincula 

BasiliuSy Pbil. ii. 41. gladiator de ducit, reliquis tribunis mitti jubenti- 

gprege M. Antonii. bus. Att. ii. 19. eju:) edictis, que domo. 

Bcmlus, Xtt. y\\. 9* bustum Basili, zb^ita& {vim Qesariano^^umtimens) 69t, 

iocus in via Appia latronibus infestus. irascitur Pompeius, quod iis laceratur* 

Basilus Minucius : v. in MRnucius. 21. In Caesarem acerba edicta dat; quae 

BassuSy ad Div. vii. 20. vid. Ccecilius. inde JrchUochia dlcuntur, populo ver 

Bassus Lucilius. v. in Lueilius. bementer ^ata. Dom. 26. censet, ut 

Battaray ad Div. vii. 9. pro quo alii : pontifices de domo Ciceronis statujint* 

Vacerra. videtur familiaris Trebatii ad Div. xv. 1. Proconsul Syriae. xii. 19« 

Jmsse. quam diu Parthi in provincia ^us sunt» 

BattoniuSy Att. vi. 8. amicus Attici Antiocbia se tenet, urbe munita. viii. 

et Ciceronis. 6. contrar Partbos male puguat. ii. 17* 

^. J^tffri^WjCluent. 16. ScnatorRom. Ciceroni proconsuli Ciliciae invidet. 

Bellerophony Tusc. iii. 26. Brut. 77. scriptitavit accurate. Bello 

C. Annius BellienuSy Font. c. 4. Hunc civili periit. 

non diversum a C. Billieno {v. in/r.) Bilienusy ad Div. xvi. 22. idem qui 

putat Tristanus Comm. T. I. p. 90. BelUenus, uH v. 

quod mihi temporum ratiff permittere C. BUienus, Brut« 47. a^qualis M. 

non videt^r. Nec verum est, eum Jia- Bruti JCti. laudatur. v. ibid, 

huisse duarum gentium nomina per ad- J. Binnius, Cluent. 59. copo d^ via 

optionem. Bellienus est cog7iomen. Nec Latina. 

denique Betilienus reponendum piv Be\- Biony Tusc. iii. ^6. ^us apopbtb^ 

lienus, etsi in numo occurrity et Seneae gma. 

reddendum videtur. Nimis scepe hoc BithynicuSy ad Div. vL 16. Oesarip^ 

nomen in lihris oecunit. nus e gente Pompeia, fil. Q. Pompeiik 

L. Bellienusy Pbil. ii. 36. Pompeia- Biihynici, A. N. a Bithyma dictus, de» 

nus, cujus domus post csedem Caesaris victa a patre. Post miertem Ctmtri^ 

Incensa est et deflagravit. SicHios pr<etorfust. 

BeldenuSy ad Diycrs. viii. 15. verna ife^on, Tusc. i. 47. pietas inmatc^sn» 

Demetrii. Cum praesidio est Inteme- mors placida. Cleobis frater. 

lii. A quo forte non diversus cst alter Blandcmt^fi Zeuxis, ad Q. Fr. i. 2. $* r iMDAic HiflmmiciTs. 73 

\hi$, D^iot. l!l. GaUo-Gnecus, minatu liberavit. de Offic. iii. 10. Col- 

Seiotari le^tus. le^^sp CoIIatino imperium abrogat. Tusc. 

Bkudf Agr. ii. 34. nobiles Campani iv. 5^3. intcriit cum Aruute. Brut. 14. 

beib Pbnico if. Phil. i. . 6. princeps nobilitatis Bruto- 

C BlossiuSf CumanuSf de Amic. 11. mm. Hoc dicitur tantum ex opiyncn^ 

Phiompkui SMctts, ^ntipatri Tarsen- vulgariy qu€e tum erat, cuif/aventi Bru» 

«r Romm audUor, de quo vid. Plutarvh. tis eorumque gloriory non refragatur. 

« Gracchitp. 837. ed. IVech. uH did- Nam ipse Brutus inde ducerc originem 

tvr incitatse Ti. Gracckum ad legem vidtrivolebct: unde ejus imagintm in 

Jgrmiam Jerendam; de qua re post atrio Jtabehat. Atticiis etiam stemma 

atefuatus, se amicitia sumnut Ti. Crac- Brutorrtm fecerat, in quo a L. Bruto 

eUi^endU. Cic. l. c. paternum, ah Ahata matemum genus 

BitkuSy Verr. iv. 14. cclator et sta- duxerat. v. ff^esseling. V. C. Obs. 1 1. 16. 

tuariusy iaudatus Plinio xxxiii. 55. Sed Brutos illoSy qui deipccps commc' 

iiiiv. 8. ubi argento meliorem JidssCy morabtfniurypfebeiosjuisseyifec a Junia 

ffuim cetero genere mcUerise dicit. Car^ illo famiHa patricia originem duxisse^ 

ihaginiensis Juit, teste Pausan. /. v. ilocet accurate P. Ma/ntU. ad Ep. 1. ad 

a^. 17. Brvtum. Et Plutarchus in Bruio. init. 

Boethus, de Div. i. 8. ii. 21. Stoicus, jam tum negatam esse illam a L. Bru^ 

pro^osticonxm causas elicere conatus to, regum expulsore, originem, ab Ms^ 

ot. Sed effecit tantum, ut eanim re- qui eis ob C^saris ceedem it^festi essent, 

non rationes paterent, que in niari Qnidf si a Bruto orti sunt eo, qui apud 

otelove (ierent. de eoet aHis hujus no- I}itmysium Halic. mcmoratur, ubi de 

MMtf V. Afenag-. ad Laifrt, vii. 143. secessUme in montem saci-um agitur: 

Uertio l.c. 148. I49> memorantur U- quijuiiplebeius: l.yi.p.396.quietipse 

hnieNaturaet deFaio,inquibusforte L. «lunius dictus est, primum ipso sibi 

Skit de prognosticis egU. futc nomen Bruti arrogante, tamquam 

Bsgudes, ad Div. x. 33. Rex Manri- alteri Hbertatis assertori, quod ei deind^ 

tam Tingitanfle : cujus mentio S4Bpe mansit. 

of. IBrt. BeU. 4fr. 33. 35. 59. 60. a t>. Junius Brutus, M. filios, coltega 

fw Regnum Bo^dis et Mauritania Africani min. in Consutatu dcxvi. Bnit. 

Bofoidiana: quee akas TingiisLnR. 38. Grflpce doctus. de he^. iii. 9. a 

Boius, ad Herenn. iv. 3. nomen cur- Trib. Curiatio in vincula conjicitur. 

wtK.Y. Gronov. ad h. i. pro Balbo 17. in Hispania ulteriori 

M. Bolanusj ad Div. xiii. 77. amicus feliciter pugnat et de Gallffcls trium- 

Ciceronis. jllk seritntni Bollanus : quee phat. Arch. 1 1 . Attii vcrsibus monu* 

{mta est etiam ap. Horatium. menta sua inscripsit. Ejusdem etiam 

Bona Dea, Dom. 40. &c. Ejus sacra mentio fit in Bruto 83. Ap. Velleium 

MtaineedUfUs Pontif. M. a matronis i\. 5. dicitur Aulus : v. intetpretes et 

pn tabUe pop. Rom. De Bona Deee Sigon ad a. V. Dcxv. 

SseriSy temptis fifc. praclare observata D. Brutus, Brut. 47. pro Rabir. 7. 

fwtap.BrouUMsiumadTibuU,p.\*iA. Att. xii. 33. Gra»ce et Latine doctus. 

135. 333. Omsul fuit cum Mamerco JEmilio Le- 

Brennus, de Div. i. 37. cum Gallicis pido Liviano. 

eopiis fano ApoUinis b^Ilum intulit. D. Brutus,ycTT. i. 55. Phil. iii. I. 

Pythiae de ea re responsum. provinciam Galliam a Cssare ipsi da- 

Brinmus, Att. xiii. 13. 14. Cicero- tam cripere audet Antonius. E^jus 

Demheredem facit. edictum cap. 4. ad Divers. xi. 10. exer- 

T. BrocehuM, LAg, 4. 11. avunculus citum alit suo sumtu. ibid. 11. obsi- 

Q>Ligarii. FunaBjamilia cognomen. dione liberatur. ibid. xi. 1. postulat, ut 

Brogitams, Gallo-Grtecus. Har. sibi et M. Bruto, Cassio cum pnblico 

Bap. 13. 37, £i Clodins sacerdotium prffsidio liceat Roms esse, ut tuti sint» 

fesinontium vendidit, expulso justo idem liberam legaitionem postulat c:t 

iSMxrdote, et re|^s nomen dedit. reliquis suis. ibid. 31. in Decemvirit 

Brulla, de C^. iii. 33. delectabatur est, creatis, ut ab Antonio rationem 

*eiiOBaitius talis. gesti consulatus repeterent. 

BrutHusy ad Div. xvi. 31. homoju- M. Brutus, pater, ad Div. vii. 32. 

condus, quem M. Cic. fil. secum Athe- Brut. 47. JCtus. Brut. 63. Juris publici 

nis habuit ; a quo diversus videtur. et privati peritus, a forensi cloquentia 

L. BrutHus, ad Div. xiii. 38. eques abfuit. Or.ii. 33. libri de Jure laudan- 

KoniaBus. Siculus. ^ tur. pro Cluent. 61. ini^ia librorum de 

L. Brutus, 9 fa/mUia patricia Junut, Jure Civili. Fin. i. 4. Negat partum an- 

Mt. 14. PlaAc. 35. RomwB regio do- cilUe in fructu habendum &c. De eo 74 IN0KX HtSTORICUSw 

ttmiulere Ueei auetarts Historite juris Bulbfu, Verr. ii. 3S.. ChienL t6. Se- 

Rom. nator Rom. humo sordidus. 

M. Brutu$,JUius. Or. ii. 54. filius P, Burienus, Quinct. 6. pretor iu> 

cjus, qui libros de Jure Civili .scripsit, baniis : a. U. DCLXX. Sdpime et Nor^ 

Cn. Plancium accusavit, defensore hano Cote, 

Crasso, qui cum ab eo lacessitus esset, JBurrhuSf Orat. 48. Ennius dixit pr» 

in illa accusatione egreg^e eum ultus Pyrrhus. v. yictor. V. Li. xiv. 3. 

cst. cf. Cluent. 51. Brut. 34. Accusatio- T. Burstty {Munatius Plancus) ad 

nem factitavit, nullos magistratus peti- Div. vii. 2. damnatur post tribunatumy 

▼it, dedecus familiae vocatur. Chient. Pompeio M, III. Consule gestum. 

51 > Orator vehemens, bona patema ef- Busrentis, Q. Fr. ii. 12. regulus bar- 

fudit. Font. 13. accusat Scaurum. Off. barus et obscurus. 

ii» 14. Jaris Civilis peritus, propter Bussenniusy Att. viii. 13. Pompeia* 

multas accusationes accusator cogno- nusu 
niinatus est. Hunc quidam patrem 
vtf^n»»riint Jaciunt. Maie. Non ita de 

eo adjilium scripsisset in Bruto 34. C* 

M. Bruiusy Quinct. 20. Tribun. pL 

«;. U. DCLXX. Scipume et Norbano C. Cacurrius, in Verr. iv. 17. civic 

Consulibus, Hotomanno et Manutio vide- Rom. Lilybiei. v. not. 

tur csse M. Brnti, qui Qesarem inter' Qeciliaf Metelli Balearici iilia. de 

Jkcitf patery a Cn. Pompeio bello Sulla- Div. i. 2. ex ejus somnio Junonis So- 

no wcatus^ Agr.' ii. 33. Trib. pl. qui spitae templUm refectum. de Div. i. 44«. 

r.ol()niam Capuam ferre voluit. AUum ii. 40. S. Roso* 50. Nepotis (majoris) 

M. Brutum, ad quem hoc rejeramy non soror : sed quia eadem Jetninaf ibid. c 

repcrio : neque tamen pro certo affir- 10. Nepotis filia dicitur, f^iri docti, aut 

mare ausim, ad M. Bruti percussoiis Idc legendum putant soror, aut c. 50* 

CtBsaris patrem pertinere deducendte co- delendum, Balearici et sororem. Nmm 

hnuB consilium. Ceterum consentk cum aut Balearici fiUa est et Nepotis majo^ 

eOf quod Gcero dicit, mirari se, cur ris soror, aut Nepotis Jilia, non Balea- 

Rullus ejus Bruti exitum non perhoT' rici. Ea qu4e c. 50. de ea dicuntur^ 

vtBScai. Idem mecvm sentire postea vidi Balearici JUue nmgis conveniunt, quam 

Mazochium de Aniphitlieatro Camp. p. Nepotis. Nepotis Jilius tum nondum^ 

9. qui inprimis de hoc Bruto videndus. ornatissimus fuit^ junior quippe Gcero^ 

Sed quod eum negat t9'ibunum pleb.Ju- ne : nec pairui clarissimi nisi de Mace" 

i9se, quod Turnebus ad l. c. sine auctore donicijiliis, Balearicijrutribus, intelUgi 

dixeraty quia non probabUe, Brutos, possunt. 

qui genus suum a L. Bruto patricio QecUia, Att. vi. 2. et 4. est filia At- 

iuci vellent, tribftnos Jieri voluisse, quo tici. Ipse enim Atticm Caecilius dici-- 

eam rem rrfutassent ipsi, id nihiii est, tur, quia a CaBcilio avunculo adoptatUM 

vtpatetelocf dceronis pro Quintio. erat. 

M. Brutus, Phii. i. 3. Ejus et Cassii C QecUius, Flacc. 36. eques Roma» 

praetorum edictum post caedem Caesa- nus. 

ris. cap. 4. urbe cedit. Phil. ii. 12. in- QecUius, Or. ii. 10. Insuber GaUus» 

terfecto Csesare pugionem extollit, et po£ta comicus. Att. vii. 3. malus au» 

Ciceronem nominatim exclamavit, Phil. ctor latinitads. 

ii. 13. ei provincia datur post caedcm Qecilim Trypho, Att. iii. 8. 

Caesaria et qusestores. ad Div. iii. 4. L. Op<nit««, in Sen. p.Red. 9. Milon. 

I^ner Cn. Pompeii M. vi. 6. a Caesare 14. praetor P. Lentulo Spinthere Con-^ 

Galliae praeficitur. xii. 15. xiii. 10. Att. sule. Sed alii malunt Caelius, ut est 

xii. 5. epitomen Fannianam scnpsit, tqmd Asconium. Harduinus putai esse 

i. c. historias a Faiinio scriptae. xiii. 8. eum, qui ap. PHnium H. N. vii. 49. 

ejus epitome Coelianomm. Acad. i. 3, memoratur. Sed Un preenomen est M^ 

de philosophi^ Latine scripsit. audivit et libri quidam, prtesertim edd. habetU 

Athenis Adstum. Fin. i. 3. Liber de Coelius : qwe l^ctio JU probabUis cogno^ 

▼irtutibus ad M. Tullium. Tusc. Qu. mine K\x&, qu4B est Geliorum. Btjuii 

T. 1. ejus avunculus est Cato Uticensis. M. Coelius Rufiis Orator eequalis Calvo^ 

Q. Qtpio Brutus, Phil. x. 1 1 . est idem qui exitum non bonum habuit : de quo 

M. Brutus, qui ita dicUur, quod a ma- infra, 

tris ServiliiFjratre adoptatus erat. L. GecUius, Syill. 22. Trib. pl. legem 

M' Bucculeius, Or. i. 39. Caeciliam fert. vid. Ijcx QecUia: 23. le^i 

JSucilianus, Att. xv. 17. xvi. 4. unus Agrariae RuUi st interceftHirum pro&- 

e co^jcrrajtis in Caesacem* tetur. 1NDSX HISTORICVS. 75 

^ L. CmeUhu, ad Q. Fr. i. 2. 8. nisgD» Cmcma^ Att. xtL 8. Volatemniu ; 

tiator io provincia Qu. Ciceronis. diversut ab utroque ntperiorL 

M, Opctliitf, pivin. in C«cil. 9. fra- Crctitf, Att. ix. 13. fuiiii, netmo Irvi- 

terQ. Ciecilii,^W, m ^tcem ««/ divinaiio. didU. 

Q. CttciHus, pro Com. 1. Consul C Cr6'«i, Att. ix. 11. abAppiocum 

cum M. Junio Silano. £ti Meiellus mandatis ad Ciceronem mittitur. 

Nuwddimu. M. ObUus^ vid. M. QeUus. 

Q. QtciHus, Q. F. MeteUus Pius M. CsBparius, Catil. iii. 6. sociua 

Scipio. ad Div. viii. 8. adoptaius a Q. Catiline, egsud SallusHum Qu. diciiur. 

Metello Pioy Numid.fil. anie P. Sdpio, Cai. 46. 

9i appeilaiur pro liomo. Socer Pom- C. et L. Capasii, fratres. Bnit. ^9. 

peH Magm, ejusdem collega m consuia- igpioti homines, oppidano et incondito 

iu. Hic esi ille ScipiOy yui contra Ca- genere dicendi, qusstores facti sunt. 

sarem in ^rica heUum gessU. Cn, C^io, Att. xii. 20. Servilia 

Q. Cmeiiius Bassus, Att. ii. 9. Quae* Claudii pater, vivo patre naufra^o pe- 

stor Caesare et Bibulo Coss. ad Divers. rierit, an mortuo? de Fin. ii. 16. £i 

xi. l . eam sperabat Brutus iirmiorem decemitur quaestio in Tubulum. 

fore, nuntio de morte Caesaris allato. Ctfpiones duo, C». et Qu. Brat. 2.*). 

Phii. xi. 13. exercitum in Asia priva- Font. 7* eoruni testimonium in Q. 

tuB ludiet. adDiv. xii. 11. et 12. inSy- Pompeium rejicitur. De pranomine 

ria le^nem habuit, qusB ad C. Cassium vide f^aler. viii. 5. de testibus, ulfi in 

venit, invito Basso. ad Div. xii. 18. nonnuUis edd. Caius. 

Deiot. 8. 9. nbi male vulgo Cattius-^Jl. Q* SennUus Crpio, Brat. 43. colle^ 

J)e turbis ab eo in Syria motis vid, C. Lsplii in Cousulatu (a. Dcxiii.) Is^ 

Josepk. xiv. 11. qui in Ltisiiania beUum gerens ^f^tria- 

Q. Ctecilius, Att. i. 1. 13. fomerator, iumper insidias intetfecU. ^jv^s fiUuo 

avuncuius AtticL videiur esse, qui sequitur. 

Q. CetciUus, Q. fil. Pomponianus Q. ServUius Capio^ Tusc. v. 5. t;«f, 

Atticus. Att. iii. 20. esi T. Pon^onius Davis, ad Her. i. 14. fusus a Cimbris, 

AtticuSf gui ab oMmneulo Q. QecUio teS' causam dixit, decem annis post reus 

tamenio adoptatus erai, quod ei Cicero factus a Cn. Junio Norbano. Balb. U. 

gratuiatur. damnatus de repetundis post pneturam 

Q. Cscilius, Div. in Cspcil. 2. co- Gallix ex consulatu (qjiem cum AtiUo 

gnomine Niger^ Siadia, f^erris qua- Serrano gessU)» SmyraeB vixit. ad Her» 

stoTj qui accusaiionem Perris peiebai, i. 12. quffstor urbanus (A. dcliv.) cum 

M quem esi Divinaiio. vid. Argum. As^ Apuleius Satuminus legcm framenta- 

AMiit. riam ferret, perfccit, ut ca antiquare- 

T. C^diius, Euiychides, Att. iv. 15. tur, cum auctpritate, tum vi. vid. Lex 

iibertus Attici, qui pranomen habei Apuleiafrum. App. Bell. dv. /. i. p, 

AtOci anie adopUonem, ei nomen ^us €96. ed. ToU. de Inv. i. 50. Hunc esse 

post adoptionem. * eundem, qui anie a. dcxlvii. Consui 

A. CiFcina, ad Div. x. 25. cujus est cum Atilto fuerai, Pighio placet: Ua^ 

epistolalibr. vi. 7* ibid.xiii. 66. negotia- que ad eundem Iupc retulimus. leg^m 

tus est in Asia. vi. 5 — 8. exul, quod judieiariam frastra tulit de judiciis, 

contra Caesarem scripserat. librum Ci- quse ex le^ Gracchi apud equites erant, 

ceroni mittit. it. ep. 9. in Sicilia exul. cum senatu communicandis ^unde Pa- 

J)e Eirusca disc^Una Ubrum scripsit, tronus Senaius esi appeiiatus) Brat. 56. 

qui iaudeUur ap. PUnium. v, Harduin, Br. 62. equestri ordiui nimis deditus. 

in Ind, Auci. ad quem alludU Gcero in Hunc diversum putat Corradus ab eo, 

epistoia ea, quam ad eum scripsU, vi. 6. qui legem judiciariam iulU : quod is 

be hoe QMina v. Demsierum Etrur. equiiibus adversus fuU : sed potuU odio 

RegalM i* 2. 59' ubi ei alios Ofcinas Drusi ad equitum partes tramisse. 

eoUigU, doceique nunc quoque hancfa- Brat. 46. accusatur a T. Betucio Barro 

miUam VolaterrisJUre^'e. rf, Fr. Mari- A^culano, et se defendit, Dom. 46. M. 

anuM» de Eiruria MetropoU c. 15. 16. Drusi inimicus. Unde inimicUi^B oriee^ 

et Gorium Jnscr. Eir. T. iii. p. 159, doeet PUnius xxxiii. 1. 

uH inscr. anOqua Volaierrasm Cffcinar Q, ServiUus Cepio, Fin. iii. 2. avua 

rum suni. Luculli pueri. inaf^ni eum fecit Cicero. 

A. Qpcina, Ciecin. 1. (Licinius) Vor Nam L. Lucuilus ServiUam Qppumis 

laterranus, pro quo esi oratio. Hune habuU in mairimonio, quem P. Manu- 

eunJem cum superiori puiai Demsterus Uus ad h. i. puiat esseJiUum ejus Q. 

I. e. ei Passeraiius noi. ad Or. pro Qb- QBpionis, qui bello tociaU periU, Eum 

ein,c, 1. nec ipse abnuerim. sane Gcero dicU, posse esse t» priU' 7^ mDEx HisTonicug. 

tipibtts ri viveref: qmd tn, kunc tum ca- 2.) Consul cum C.FiguIo (A. DCLxxxix.) 

<ft*. ' ' * SCtuih facit simile legi Fiibiae Ue nu- 

' Q. Cc7it0,F1n.iii.3. amicus Ciceronis. mero sectatoruni. ad Div. ix. 14. se^^ruv 

SstJiUus pnpcedentis, frater ServUue tat Neapoli. Hiuus sororis filius M. 

jAicuiU: qui M. Brutum adoptavU. Antonius fuit. ad Div. x. 28. optiitie 

Q, CtByio, ad Div. vii. 21. egi M, sentit, sed in Antonium non acriter 

BrutuSy adoptatus a Q. Ctepione, de dicit, quia ejus avunculus est. Phil. vi. 

^fuo ante, Prastor urbanus eo anno, 5. a^rum assi^ationem Antonia- 

c{UO Cesar interfectus est. Att. ii. 24- nam sententia sua dissolvit, et juvante 

Cn. Cflepio Brutus, Grtpv. corr. Q. C«- Cicerone VI|-Vir6m acta sustuUt. Sull. 

pio Brutus. Sic est Phil. x. 1 1 . ig. 

Ceeretlia, ad Div. xiii. 72. necessaria L. Ccesar,!». f. (Qw. B.C.\. 8.) Att. 

Ciceronis. Att. xiii. 21. studio Philoso- vii. 13. mandata absurdissima a Cesare 

pliiie flagrat. xii. 51. habet, non homo, sed scopae solutae, 

C Julius Casar, Z/. F. Or. ii. 3. Q. dc quibus pluribus epp. seqq. ad Div. ix. 

Catuli frater. Off. i. 37. facetiis vicit 7. Est idem Proqtuestor Jfric<B, cta, 

omnes. Off. i. 30. ejus sermones multo Catone inierfecto, Ceesar vitam conceS" 

lepore conditi erant. Itaque etiam de slt. v. Ossar. l. c. et Hirt. B. jtfr. c. 89. 

Or. II. 58. inducitur dejocis et ridiculis Sex. Qesar, Harusp. 6. flamen Qui- 

disserens. add. infr. in C. Julius. rinalis. 

C. JuKus Cepsar, Balb. 19. in Hispa- - Gssennia, Caecin. 4. Tarquiniensis. 

nia prstor, quae Gaditanis beneficia P. Gesennius, ibid. 4. Tarquiniensis. 

tribuerit. Att. ii. 21. concionem in Bi- C. Qpsethis, Lig. 11. eques Rom. Li- 

buhim concitare non potest. Dom. $. garii advocatus. Phil. xiii. 15. trib. pL 

ffratul^tur P. Clodio remotum ex urbe a Caesare ab rep. remotus. Phil. iii. 10. 

Catoncm. Att. ii. 3. de conjun^endo proviuciam sibi ab Antonio datam re- 

Pompeio et Crasso laborat. ad Div. ix. cusavit. add. yeU. ii. 68. ubi v. inter^ 

16. volumina a^o<p^iyftairm conficit. pretes ; quorum iiuUus locis Gceronii 

Cat. iv. 4. sententia ejus de Catilina- usus est. 

liis. adDiv. vi. 18. legem, qua prohi- P. Qesetius, Verr. v. 25. legatus 

beret esse in Decurionibus, qui face- "Verris. 

rent praeconiura, ferre cogitat. de Div. L. Qesius, Q. Fr. i. 1.4. de cohorte 

i'. 15. Deiotanim tctrarchiae regno praetoria Q. Ciceronis in Asia. add. u 

multat. ad Div. xiii. 4. in lege Agraria 2. 2. forte idem est iii. 1. 

Volaterranos liberat. Br. 72. qualis in ' M. Obsius, Verr. i. 50. Praetor cumi 

dicendo. de ratione latine loquendi ac- C. Annio Sacerdote. 

curatissime scripsit. Marc. 1. benefi- M. Ocsius, ad Div. xiii. 11. ^dilis 

cium in M. Marcellum laudatur. Att. Arpini. 

xiii. 10. in suspicione est, ejus jussu P. Casius, Balb. 22. equcs Roraa- 

%l. Marcellum interfectum esse ; sed nus a Cn. Pom^eio patre civitate do- 

defenditur. Att. x. 4. prope jubet oc- natus, ad Div. xiii. 51. * 

cidi Metellum tribunum pl. de Divin. Sex. Ccesius, flacc. 26. eques Roma- 

i. 52. cum iromolarct, in extis bovis nus. 

opimi cor non fuit. Top. 24. scripsit Ceesoninus Calventius, post Red. in 

contra Catonem Cicerouis. {GeU. IV. Sen. 6. est L. Piso, is, qui cum A. GaH' 

16.) ad Att. xii. 41. de Catone et con- nio Consulfuit. v. in L. Piso. Qssoninus 

tra Catonem scribit, de Div. ii. 9« in cogmmen Pisonum fuit, nnte quam 

Curia Pompeia ante simulacrum Pom- Frugi. dicerentur. add. Prov. Cons. 4. 

peii trucidatus jacet &c. Pis. 6. uhi AISS. et edd. plnres haheni 

C. QEsar Octavius, Phil. iii. 15. ad Caesonius. analogia quidem sic videtur 

Senatus auctoritatem se confert. Phil. postulare. 

xi. 8. adolescentulo imperium extraor- M. Ceesonius, Act. i. in Verr. 10. 

dinarium (^icero sententia sua tradit. iSdilis cum Cicerone. add. Att. i. 1. 

&d Div. xi. 20. dictum Ciceronis aegre xii. 11. 

fert. ad Div. xii. 23. C, C(Pstius, Flacc. 13. eques Rom. 

L. Ccesar, L. f. Tusc. v. 19. jussu Att. v. 13. 

Cinnae interficitur. Est is, qui cum P, Qesulenus, Br. 34. accusator. 

Hutilio a. U. dclxiii. consulfuit: C L. Qsstius, Br. 34. accusator de 

frater. adde in L. JuHus. plebe ; terapore Jugurthini belli. 

L. Ccpsar, Planc. 21. «dilitiam re- Calamis, Br. 18. statuarius, dura 

pulsam tulit. Cat. iv. 6. sororis virum quidem signa fecit, sed tamen molliora 

F. Lentulum socerum Catilinae interfi- signis Canachi. vid PUnium Histor, 

eiendum ceuset. Muren. 34. (et Ait. i. Natural. xxxiy. 19* Quintilian^-ixu 10. HfBu Htaroftici^ 7T f^avsatu^. 9. S3. 134. 443. 447.. 479. 
c. ed. KuLq. €t laudatM Harduma ad 
L c. 

CabinuSy Tusc. iL 82. Indm, sua 
Yohintate vlvus comburitur. Piv. i. 
fS, Alexandro propinquam Diortem 
Taticioatur^ 

Calahnusp Agrar, U. S4. e«^ 3/. .^ 
tUiia Caiatinus, de gu9 m Attilius. 

Caiehas, Or: 2S. vates Grsconun in 
obsidione Trojana. Nat. D. ii. 3. Au- 
i;ur. Div:. L 33. ek passenim numero 
belli Trqjani annos auguratus est. 

Caldus, Inv. ji. 9. cognonien, quod 
temerarii et callidi consilii hominibu^ 
tribuitur. 

Caldus, Att. vi. 5. cognotnen C. Cce- 
lii Qosstons-. 

M, Caienius, Att. viii. 12. Pompeia^ 

BUS. 

X. Cafenus^ Verr. ii. 8. civis Rom. 

Caiefiusy Phil. x. 1. {Fujius) Brutof 
iiou probat, sed Antoifluro,,et propter- 
ca a Cicerone reprehenditur. Att. i. 
14. trib. pl. P. Ciodio favet. vid. Zex 
jF^^ et in jg. l^i£/£u«. 

Ct. Calidiusy \ctt, iv. 20. eques 
|lom. in Siciitia negotiator, cujus miiis 
•enator fuit. 

M. Cdlidius, Q. Fr. in Sen. p. Redit. 
9. Prstoc des. P. Lentulo Spiuthere 
Cos. Br. 73» orator prope siu^laris. 
Qmntil. j^. 1 . 

Q. CaMiuSy Planc. 28. 29. lege Q. 
|kfeteUum Numid. re^tituit. fit prietor, 
fnpplicante populo Metello. Verr. iii. 
%h. a Q. Lollio accusatur. sc. e Prai' 
iura Hiqwmensi: guamquam Asconius 
id a CaUipJaetufn yutat : quod Menar^ 
Sus fum cohcoquebat. Act. i. in Verr. 
13. Planc. 29. condemnatur. 

Cailicratidas, Off. u 24. Lftcedaema» 
niorum dux, cum muha fecisset e^- 
gie^ afl extremum verttt omnia, np. proe- 
Uo ad Arginusas. de re v. Diodor. Sic. 
idii. p. 217. sq. de Off. i. 30. impa- 
tiens. 

Caliidama, Verr. ii. 36. Agathini fil. 
Thermitana. 

CcUlimachuSy Orat. iii. 33. Gram- 
maticus et Po^ta. Tusc. i. 34. 39. 

Cailiphanaj Fisliensis, Balb. 24. lege 
a C. Vaierio Flacco lata &t civis Roma- 
na. 

CaiHphOy Fin. ii. 6. 11. Acad. iv. 42. 
voluptatem et honestatem snmmum 
bonum esse dicit. Fin. v. 25. quomodo 
in iianc sententiam inciderit. 

Callijtpides, Att. xiii. 12. proverbium 
de eo. add. Sueton. Tiber. 38. 

CadiistheneSy Orat. ii. 14. Olynthius, 
AristoteUs diacipulus, Alexandri comes, 
«cri^t hiitoriam p«ne rhetpnun more. Tusc. iii. 10. mors a Theophrasto pe« 
culiari libro deplbratur. Rab. Postum. 
9. ab Alexandro necatur. ad Div. v. 
12. scripsit Troicum beUum. de Div. 
i. 34. ii. 25. 

Calpumia gens, in Pis. 23. est /^*- 
«ofiKm, Bestiarumf Bibulorum, Cepsen^ 
ninorum, 

L. CalpurhiuSy Att. x.^, est L. Cal* 
pumius Piso, Jamiliarissimus Antoniip 
Qui nominatur pro Csc. 12. nescio OH 
idem sil. 

P. Ca^tumiuSf Lanarius, Offic. ui, 
16. Sed P. Manuthis iegi voiebat: Csir 
fiimius. 

Q. CalpumiuSf Verr. iv. 49. P. MtutU 
(»)Ilega in Consulatu. a. Dcxx. 

Caiva, Att. xv. 3. 

Caivenay Att. xiv. 5. 9. xvi. 11. «1$ 
Maiitis, (J(P8aris amicus. 

Calventius, v. Ossoninus. 

Calvinus, est cognomen Jamiiia Do^ 
mitiae. ^ 

C Calvisiusy ad Div. xii. 25. ad Div. 
X. 25. 26. reipubl. «mans. Phil. iii. 10. 
Africam quam ante jaoi obtinuerat, 
{nunc autem Comificius ohtinebat) sor^ 
tiente M. Antonio sortitur. 

Cnivusy ad Div. xv. 21. orator, /» 
Cicerone laudatur. v. C. Liciniua Cal- 
vus. 

Caivus, Att. i. 16. appellatut VL 
Crassus, quod aiiquando sub Caivi no- 
mine in auciione Nonneii fuadam eme» 
rat, 

Calffpso, mulier, cui inservit Ulyises. 
dff. i. 31. 

C. Camillusy ad Div. ix. 20. xiv. 5. 14» 
&c. post Atticum amicissimus Ciceroni. 
ad Div. V. 20. juris prsdiatorii perttus. 

Xi. Camilius, Cato 12. qui cum Ap- 
pio Claudio Cousul fuit (a. U. cccciv.) 
e/amiiia Furia. Eosdem Consuies edii 
Gell, ix. 11. sed aiii P, daudium, v. 
Sigon. ad h. a. 

M. Camillusy Tusc. i. 37. u est, qui 
Romam a Galiis captam restituit. 

Camirus, Nat. D. iu. 21. cbnditor 
Camiri, oppido Rliodioram. 

Camuta, Att. v. 21. centurio. 

M. Camurtns, Ccel. 30. de crimlnep 
nescio quo, in Vettium commisso, con- 
demnatus. 

Cana, Att. xiU. 41. Grav, Kana, 
fiVm Gellii Cani, quam Q. Jii. collocari 
cogitabant, si ei piaceret, 

Canaciius, Brut. 18. statuarius. cjuf 
signari^diorasunt,quam ut iuiitentur 
veritatem. Piin. H, N. xxxiv. 8. Sif 
cyoniusfuU. Ejus optra qtjuedam com^ 
menwrat etiam Pausan. p. 134. 472. 
483. 570. 730. ^c. ed. Kuhn. 

Ckoiephora, Verr. iv. 3. dlcelMUOitur 78 tSMX BISTOAfCUS. 

virgines Athenis, qu8B in sacris Cereris hus egregia amgetsU Pitilktnius i2Sr 

eanistra ferebant in capitibus. Statua JVum. Fam. R. ted v. if9pr. Petiz. A* 

hanc figuram rrferentes h. /. Canepho* H. c. 3. 

Tmdicuntur.de Canephorit v. Spanh.ad C. Carhoy Arvvna. ad Div. ix. Sl. a 

Callim. H. tn Cererem. L. Damasippo pnetore occisus est. 

Canidiugy ad Div. x. 31. leg^tus Le- Unus e Carbonibus bonus civis fuit. 

pidi Illviri, aut trib. aut simile quid. Pighius ad A. DCLxix. puUiA esseJUium 

Canidius, s. potiuSf ut putant, CaH' Qni, qui a Crasso accusatus est. 

dius, ad Div. viii. 9. disertus. Cani- Cn. seu C. Carbo et ^us frater, 

dius etiam quidam de Lepidi exercitu scurra, ad Div. ix. 31. homines impro* 

memoratur ad Div. x. 31. qui legati bi. . 

aut tribum munere/unctus videtur, quo (M. Carho, ad Div. ix. 31. a M. An- 

usus et Lepidus ad miliies ineitandos, tonio accusatus atramento sutorio 

nt pacemflagitarent. sumto moritur. P. JHanutius putctt 

C. Caninius, Calltis, ad Div, ii. 8. esse Metelli CoprarH t» consuiatu col* 

a Cicerone defendihir. vii. 1. amicus legam. JSjus, auctore Gcerone, l. c, 

M. Varronis et Ciceronis. ix. 3. 6. ad tresJUU hi sunt : 

Div. i. 3. trib. pl. Marcellino et Phi- Oi. Carho, Act. i. in Verr. 4. Pro- 

lippo Coss. ibid. tempus Caninianum. cons. Gallise, quiestore Verre. de Or. 

uhi v. Manut. iii. 3. ter Consul fuit. ad Div. ix. 31. 

T. Caninius, JRehilus. Att. xii. 37. a Cn. Pompeio Lilybaei interfectus est. 

legfatus Csesaris in Gallia. ad Div. vii. Homo improbi^imus. fy- edd. vulg. 

30. Consul prid. Kal. Jan. aitifo emie oUm erat P. pro Cn. qusB res hic turbas 

mortem Ctesaris. quasdam dedU, ut apud Manut. ad 

Caninius Satrius, Att. i. 1. hanc epist. p. 33. ed. Greev. et FaiUan^ 

C. Canius, Off. iii. 14. eques Roma- tum T. //. p. 305. in Nummis Famil. 

nus facetus et literatus. Syracusas oti- Rom. 

andi causa se contulit. de Or. ii. €9. M. Carho, ad Div. ix. 81. P. Flacco 

uhi vulgg. hahent Cannius. accusante condemnatur. Fur ma^us 

Canuleius, Att. x. 5. e Sicilia. 

h. Canuleius, in Verr. ii. 70. in por- C. Carho, Brut. 37. 43. eloquentissi- 

fu Syracusano publicanus. mus. Or. i. 34. ejus exercitationes ora- 

M. Canuleius, Br. 93. toris. Brut. 35. M. ^milium Lepi.* 

Canus s. Kanus. Att. xiii. 31. est Q. dum Porcinam studiose audivit. Or. i. 

Gellius Canus. v. Tunstalius p. 163. 10. Juris civilis et morum mi^orum 

P. Cunutius, Br. 56. homo disertus. i^arus fuit. nam ihi pro Cn. esse fe« 

«ubjeciue dtcitur P. Sulpitio mortuo gendum C. res ipsa loquitur et MSti 

orationes. Cluent. 18. Scamandrum ac- Lamhini prohant. vid. Pearcius ad 

cusat. ib. 10. accusator Oppiaiiici. hunc locum. Or. ii. 35. trib. pl. eo anno, 

7H. Canutius, (trib. pl.) ad Div. xii. quo l^lb. Gracchus caesus est, seditio- 

3. Ciceronem producit. ibid. 33. PhiL sus fiiit ; ir. consulatu autcm sanior, 

iii. 9« V. Periz. A. H c. 3. nam L. Opimium> qui C. Gracchum 

Caplto, Phil. X. 10. xi. 5. veteranus. interfecerat, ad populum defendit. 

viii. 3. de grege Antonii nebulo, cen- Mil. 3. tribnn. pl. P. Africanum inter- 

turio. rogat in concione, quid de caede Ti. 

C Capito, Att. xiii. 33. Cesarianus. Gracchi sentiat. Or. ii. 40. ad Div. ix. 

ad Div. viii. 8. -xm.^d. cognomenfann- 31. in csede P. Africani socius fuisse 

KtB Ateia. v. Aieius. putatus est. Bnit. 37. 43. Verr. iii. 1. 

L. Capito, Q. Fr. iii. 1. 5. cum C. adDiv. ix. 31. a L. Crassoob seditio- 

Mepimio trib. pl. Gabinium postulat. nem Gracchanam accusatus, canthari- 

Cdpius, ad Div. vii. 34. histrio. Sed das sumsit et se judicio ita subtraxit. 

iegendum puto Catius, e vestigus MSS. de Amic. 35. legem fert de tribunis pl. 

^flct hahent Citius : nisi id est pro Ci- ut, quoties vellet plebs, eos reficere 

pius, ut habet Festus in rijon omnihus liceret. Arch. 4. legem fert cum Sil- 

dormio, nt placei AtU. Augustino, quod vano de civitate. 

esset familia Cipia, sed non est necesse C. Carbo, C. Fii. Cn. N. Brut. 63. 

nomen id esse Jamiliee, ciim ille sit hi- parum acutus orator. 

itrio. />. Catjuienus, Phil. iii. 9. Senator. 

Caprius, Nat. D. iii. 33. pater Dio- ad Div. x. 33. leg^atus Pftnse, interiit 

nysi, seu Bacchi cujusdaui. in prcelio Mutinensi duce Patisa. Att. 

Carbo, ad Div. ix. 31. cognomenja- xv. 4. transiit' ab Antomo ad Octavia- 

miiia Papirioe plebeue, De hacjamiiia num. 

^istola ilia classica est. J}e Carhoni^ Carneades, Ov>. \.l\. Cyrtnssm, wa" niBBX HlSTORlCtTS^ 79 

, ttor Academic tertiflB. Tusc. iv. 3. A- ttrologns tempore Panaetii. 

I tademicus Cyrenfleus. Acad. i. 18. Casiandru, Or. ii. 66. &.c. Priami 

quartus ab Areesiiay in Arcesils ratio- filia. 

( ne manet. Acad. v. 30. Dialecticus. C Cassinius SchoUtf Mil. 17. Inter- 

I discit a Diogene Stoico. Fin. iii. IS. in amiias, familiaris P. Clodii. 

Dialeeticis exercitatus et gumma elo- Qusiut Barhaj v. Barha. 

qnentia. Acad. iv. 43. quod summum C. Cassius fjonginus, Dom. 50. Cen- 

lK>num Btatnerit. ibid. 45. Calliphon- ior. Hujus C. Cassii Longini Censura 

tis sententiam de summo bono valde incidii tn annum Dxcix. Nam praeedsi 

defendit. ibid. 31. <gus de visis sen- mentia Censoris Q, Afarcii, qui deeem 

tentia. ib. 9. Q^omodo Antipatro Sto- aitYitf ante, ulxxxix. CensorJuU, Alius 

ico responderit, qui sibi concedi vole- Cassius censorfwJt a. Dcxxvii. 

bat hoc perceptum esse : NikU percijpi C Quftiir, Pianc. Sl. in petitione 

posse. Att. xiii. 21. «"^«Xi^ puplis et tribunatus repulsam tulit. Consnl cum 

retentionem aurigge similem facit 1«^- Cn. Domitio Akei^obarho. A. U. dclvii. 

X9f« N. D. i. % disserit contra eos, qui C CassiiUy Plarus, qui Consui JuH 

omnia hominis causa nata esse dicunt. cum M. Terentio Varrone Lucuilo, nom 

Divin. ii. 3. qucrit, quarumne rerum L, Geiiio, ui Atanuiius ad Or,pro Ba- 

divinatio sit, earumne, quAB sensibus 6ir. Perd, cap. 7* tradU, nam Gellius 

percipiuntur. ib. i. 13. fingit, in Chio- anno post consui Jnit, L. Manil. 33. 

rum lapidicinis saxo diflisso exstitlsse Leg^ Manilifle favet. Cluent. 49* Verr. 

caput Panisci. ib. ii. 41 . Pnenestinam i. 33. in Verr. iii. 41 . consul A. U. 

fortunam risit. ib. i. 30. concertationis dclxxx. primo anno pnetune Sicula» 

studio modo ait hoc, modo illud. N. Verris. Forie hie est pater trium Csfl- 

D. ii. 65. libenter in Stoicos inveheba- ftoruin C. L. et Q, qui diserte nen tra^ 

tur. Div. i. 4. multa acute et copiose diiur, 

contra Stmcos disputavit. Att. vii. 8. C,CassiuSf/rttterQ,Cassii,Att,v.S\, 

Ejus dictum spurcum : Bene eveniat ad quem sunt episioUe Gceronis ad Div. 

&c. Grseee : rvxf tkymB^ wmtUir§uifU9 in /. xii. et ^sius dusf ihid. 11. 13. is, qui 

re Venerea. Tnsc. v. 41. Or. ii. 37« le- Ceesarem interfecit. ad Div. vi. 6. le- 

gatns Romam missus. gatns Ccsaris. vii. 33. declamat apud 

L, Carpinatius, Verr. ii. 70. publi- Ciceronem. viii. 10. questor M. Crassi 

«anus in SiciUa pro ma^stro. conira Parihos pugTumiis Crasso inter- 

T. Carrinas, ad Att. xiii. 33. (jgentis fecto reliquias exercitus coUe^t. xv« 

ASbiiB,) 14. Proquaestor M. Crassi. xv. 16. E- 

L, Carieius, Sid Div. xii. 11. aliquid picureus iit. Nam Cicero Epieureos 

muneris in exercitu CassU in Syria te- appellat ^us novos amicos. xv. 19. Ci- 

miisse videtnr. ceronem, Epicureum Catium propter 

CarviHi, Petit. Cons. 3. amici Cati- malum (Ucendi genus ridentem, ulcis- 

Unse. dtur acri epistola. Att. vu. 31. trib. 

%f. CarvUius, de Or. ii. 6.1. famiHa pl. initio belli civiUs Caesariani Capn- 

fjarvUia piebeia, sedequesiris iamen. am venit ad Consules, qui ex urbe fu- 

Casca, cognomen Serviliorum, PhU. gerant, ut Romam redirent, et pecu- 

U. 11. fuit inter percussores Ccsaris. niam de sanctiori aerario auferrent. 

Att. xiii. 44. Ubrum scripsit. xvi. 15. L. Cassius, Planc. 34. adolescens, 

ejtts tribunatus. v. ServiUus. subscriptor Laterensis, contra Pian- 

CasceiHus, Balb. 30. praediator sta- cium, famiUaris Ciceronis. Phil. ii. 13. 

te auguris Q. Sceevole. vid. f^aier. ei provincia datur post csdem Csesaris 

Max.y\.^. 13. et viii. 13. 1. Hocno- et Quaestores. Fraier C. CassH, qui 

men vindieant contra eos, qui CieseUius Ceesarem inteffecit. Phil. iii. 9. £i trir 

legi volunt, ut Pighius Ann. ad a. 633. buno pl. mortem denunciat M. Anto- 

ctc;W opinionem videtur probare .Grte^ nius, si in Senatum venisset. 

vius ad Gc. Baib. 30. Hardwn. ad L. Cassius Ravilla, Verr. i. 55. Ceiw 

PUn. viii. 61. ubi prtBceptor ejus Voi- sor, paier efus, qui legem iabellariam 

eatius traditur: Rupert. ad Pompon. iuHt : consul A. V. dcxxvi. cum L. 

Encldrid. ui. 11. ubi de A. CasceUio Gnna. 

JCto agit, cujus ei Horatius meniionem L. Cassius, ad Her. iv. 35. auctcr 

feeit. Ce^erum huic famiiue herediia- le^s Tabellariae et severissimus in juy 

rnim quodammodo Jurisprud. studium diciis exercendis, S. Rosc. 30. nnde ak 

Juit. eojudices Cassiani dicti sunt. Brut. 35. 

M. Casceiiius, Q. Fr. i. 3. 3. negotia- 87. legem tabellariaui tulit Lcpido et 

tor in provincia Qu. Ciceronis. Mancino Coss. Sext. 48. leg;em tabel- 

CttBsander, Div. ii. 43. summus A- lariM fert* de Leg. iii. 16. legem ta- 80 tNDKX HISTOaiGVJ. 

bellariam fert» auram popularem ca- latuminjudieiocoptatCicero. 1. 1^. bll 

ptans. absoLvitur de incestu et He repetundif • 

L. Qmius, Clu. 38. Senator, et ja- Flacc. 38. ejiis sepulcrum damnatp 

dex in causa Oppianici. C. Antonio floribus ornatur et epulis 

JL, Otssitis, Catil. iii. 4. pro Sull. 13. celebratur. Coel. 5. virtutis simulacra 

locius Catilins. /mt atmpetU&r CicerO' in eo erant multa. De ejvs pntavo esi 

siis in Consuiatu, An idem sit cum insig^nis locus ap. Plin, H. N. vxi. 28. 
priecedente, nescio. CutiUus, ad Div. v. 10. pirata in 

Q. Cassius, LonglnuSf frater CaU, DaJraatia. 
percussoris Casaris. Att. vi. 6. quae- Gi/ttZf, /iMtc&er^adDiv.xv. l6.JE^j7u?f<-> 

Btor Pompeii in Hispania sine sorte. reus Cceronis temporiius, a quo spectra 

ad Div. xvi. 11. Trib. pl. Lentulo et Catiana. Nam ^etrra^Mt Hpicureorum 

^arcello Coss. cum Antonio et Curio- et ii7«A« Latine dixerat spectra. ad 

oe ad Caesarem proficiscitur. add. ad Div. xv. I9. 

Att. vii. 3. 16. Phil. iii. 10. Hispaniam C Catius, P^estinus, ad Div. x. 23. 

fiortitur, sortiente M. Antonio. Tribunus militum in exercitu M. An- 

Sp, Cassius, yiscellinus. Loel. 11. tonii. 
Balb. 23. Cum Consul cum Posthumio Catones, de Catonum gente est insig- 

Cominio esset, foedus factum cum La- nis locus ap. Plinium H. JV. vii. 14. 

tinis. Is est consulatus secundus, a. U. uhi stemtna Catonum proposuit Har^ 

CCLX. Nam ter consulfuit. Dom. 38. duinus. 

ejus domus ob regnum appetitum ever- C. Cato, Verr. iv. 10. M. Catonis 

titur, et in eo loco aedes Telluris ex- Censorii et L. Pauli nepos, filius soro- 

itruitur. add. Viscell. ris P. Africani, ex Macedonia de repe- 

Cassius,cujusestepistolaadCiceronem tundis damnatus est. Balb. II. da- 

Div. xii. 13. e Qfpro. QMmstQT voccUur mnatus, exul Tarracone vixit. Brut. 28. 

in inscripHone epistoUB, Mari perse- mediocris orator. Brut. 34. Lege M^- 

quitur classem Dolabells &c. Fidetur milia post consulatuin (ijuem gessit an-^ 

ergo C. CassU qutsstor fuisse, autpotius no U. dcxxxix.) oppressus est. 
TrebonU in Asia. C. Cato, ad Div. i. 2. Tribunus ple- 

Cassius, Balb. 17* pro quo Manutius bis Marcellino et Philippo Coas. it. ep. 

iegit: QT?i&&M%,et intelligit deP.Cn&io 4. 5. legem fert de imperio Lentulo 

M. pa4re, qni consul cum Cn. Lentulo Spintheri in Cilicia abrogando. ad Q. 

/uit, et de Lusitanis trinmpkavit. Fr. i. 2. 5. Gabinium de ambitu accu- 

Castoi-is, sc. sedes, Quinct. 4. In ea sare voluit, in quo prope occisus est. 

pecuniasdepositasessecommemorat €h'<B' ad Att. iv. 15. et 16. Le^ Juuia et Li- 

vius. Sed hoc nil ad rem. Locus ex- cinia absolvitur. Fufia etiam reus, 

plicandus videtur e Verr. i. 49. de ea cum Milone et Cicerone in gratiam 

igde multa in eadem P^errina. ejus et redit, Pompeio iterum consule. 
aliln crebra mentio. de Div. i. 43. asdes L. Cato, pro Rabir. 7* pro Font. 15. 

Castoris Tiisculi. ConsUlfuit cum Cn. Pompeio Strahone 

Castor^^Deiot. 1. nepos regjs Deio- dclxiv. tempore helli socialis; in qu9 

tari, qui avum apud Caesarem accusa- periit. de quo vid. App. B, C. L i. pag^. 

vit de insidiis. Ejuspater quoque Cas- 641. 

torfuit, qui chronologica sciipsit, lau- M. Cato, is, qui sapiens et Censorius 

datus Eusebio, Suida, et aliis. v. Scalig, dictus est. Planc. 8. Tusculanus. Mu^. 

ud iJuseb. p. l^. 8. homo novus, et deinde Consul et 

M. Cdstricius, Verr. iii. 80. Eques Censor. Cato 4. Pnetor. ibid. 10. Tri- 

Rom. Flacc. 23. Att. ii. 7. videtur ne- bunus mil. in bello cum Antiocho M. 

gotiator in Asia fuisse. xii. 28. credi- affuit proelio ad Thermopylas : ideh^ 

tor Citteronis. tradunt Plutarckus, Appianus, Frontv- 

L. Castrinius Patus, ad Div. viii, nus, Aurelius Fictor. v. Sigoh. et Dra- 

2. kenb. ad Liv. xxxvi. 17. Livius autemk. 

L. Castronius PcEius, ad Div. xiii. 13. legatum facit, l. c, ubi v. Dukerum. 

princeps municipii Lucensis. Tdem Mur. 14. cum Scipioue profectus in 

eum priscedente videtur, alterqtie locus bellum contra Antiochum. Memoriee 

ex altero corrigendus. lapsu Scipionem piro Glabrione poni, 

T. Catientis, Qu. Fr. i. 2. 2. queritur (nisi Ubrarioiitm peccatum est) monet 

de Q. Cicerone. Wesselingius V. Cel. Obs. ii. 26. in 

L. CatHi7ia,e Sergiis.Q9iT\.i\.\.v%d. Cecil. 20. Consul in Hispania fuit. 

Argument. CatUinar. Coel. 4. post prte- Acad. iv. 2. GrsBcas litteras senex 4is~ 

turam Africas causam de repetundis di- cit. Or. i. 37» iii> 33. Orator et JCtus, 

cit.^AjU. i. 2. eumdefendere4ateConstt- i)rat* iL33. Ubri ej.us de Jiure laudau^ IKdS^ fllSTOXICVft. §1 

4nr. fMt» 1. 9B, a|M>pbth<Sgmata eoHegit. Marcianf conlinnandi. Verr. !▼. 31. Cft«i 
Or. i. 53. ejuB Origines. dixit in Qo. l^r- pitolium dedicavit, unde ejus monumen- 
fium GallMim. Bntt. 15. 16. 17. ejus ora- tnm dicitur. Pis. 3. Ciceronem patrem 
tioiubus antiquiores non extitere, lau- patrie pronunciat. Off. i. 99, Cn. Pom- 
dantur. Off. i. S3. Carthaginem delen- peio par judicatur. Cml. S9. legem de vl 
dam suadety in quo et mortui valuit au- tulit et quare ? ad Div. ix. 15. ejus con. 
Ctoritas. adDiv. iv.6.filiumtummoinge- ttantia. Manil. 17. 90, Legi Manilitv 
nioetvirtute amisit. Brut. 90. excessit, resistit. Ceterum pUtrUms oHis iocu 
annos 85. natus. LMus xxxix. 40. nena-' nsnUntmiur ei ptUer etjiihu, in quihue 
genarioenajeremfaeUf aHoe auciores «e- faeiie rati» iemperum agnoscere quem'- 
fuius, V, iii Drdkenb, laudaturpiurimis pt* deeebii, 

Soeis ejus nomen, ut Inv. i. 4. Div. i. 15. C Oaudinus, Cluent. 38. Senator. 
iL S4. Off. i. 11. ii. 35. &c. llrones le- eegnomen/amiU^ Comelim. 
gani ioeum IavH eii, L, QtuHus Mergus, Cluent. 38. Senj? 

M. Caie, M,fii. de Off. i. 11. 33. in ex- tor. 
erdtu Pompilii in Liguria tiro militat. Cecrops, Le^. ii. 35. &c. 
Macedonico bello interfuit. vid. Plu- Celer, Att. x. 1. disertus magis, qnam 
tareh. in ^milio Paullo. ad Div. iv. B, sapienSy amicus Attici» non Q, Metellus 
^tre viv^o obiit. laudatur. Celer, 

M, Caio, M, F, M. N, de Off. iii. IG. Q, CeUr, Att. vi. 3. E^us oratio coil- 

M, Caio, M. F, M. N, M. PROX. tra M. Servilium. vid. in Meteltus. 
Mur. 3. accusat L. Mnrenam. Dom. 8, C, CensorinuSf Brut, 67. Grece do- 
lieUo Cyprio prsficitnr lege Clodia, ut ctus, inimicus fori. 
de rep. abkgaretur. Att. i. 14. vebemen- L. Ceftsorinus, Brut. 87. Acad. ii. 33. 
ter contra P. Clodium de religione reum Consul cum Manilio. Brut. 90. Orator 
stpt, eettfer, ep. 13. ad Div. i. 9. Cioero- bello civili SuUano periit. v. L. Mar- 
ni invidet. viii. 1 1 . honorifice locutus de cins. 

Ciceronej supplicationem non decemit. Censorinus, Phil. xi. 5. de Antonti 
Att. X. 16. Siciliam tenere non potest, partibus. 

in quam missus ftierat, cum tenere po- Ceniaurus, Nat. D. ii. 44. sidus. 
toisBet. de Div. i. 32. homo doctus, per- Centaurus, Div. i. 43. tn Capitolio, d« 
terretnr vaticinio cujusdam Rhodii re^ cttlo ictus. 

uigis. Off. i. 31 . in Aifrica Cssari se non C Cento, Orat. ii. 71< dissuasit legem 
tradidit. de Div. i. 14. qucdam eum fefel- Cindam. eognomenfamilia Claudiet. 
lerunt. Fin. iii. 3. legendi aviditas. Off. M. CepaSrius, ad Div. ix. 33. v. Og^ 
L 31. ad incredibilem a natura factus est parius. 

teveritatem. Paradox. i. coU, Mur. 39. CepasH, Cltient. 30. fratres, Oratorei!* 
perlectus Stoicus, ea sentit, quc non ▼• Ceepasii. 

probantur in vulgus. Or. 10. Div. ii. 1. CephaHo, Att. vil. 35. forte servus At« 
de ejus latidibus scrlbit Cicero. Att. xii. tici. 
4].Ca»aris libercontra Catonem. Cephahis, Att. iv. 16. Athenieni^ 

Q. LMtaHus Catulus, N. D. i. 38. qui iuducitur in Platonis wXtrtif, 
•mat Roscium puenim, municipem Cepheus, Nat. D. ii. 43. sidns. Tuse. 
tmim. ejus in Roscium epigramma. v. 3. cum uxore» genero et filia in steU 

Q. Catuius, Q. JP. Font. 15. legatus lasrelatus. 
in bello civili. Scientia magna rei mi- Cercops, N. D. i. 38. Pythagorara^ 
litaris. Mur. 17. vincitur in petitione cui Pythagorsri carmen Ch-phicum tri-^ 
consnlatus a Cn. Manlio. Tusc. v. 19. buebant. De hac re v. CUmens Jlex^ 
pcne alter Lselius. cum eo Marios colle- Strom. 1. i. p. 333. et Suidas in 'O^^t^, 
ga Cimbricae victori» gloriam commu- P. Cervius, Verr. v. 44. legatus Ver» 
liicat. Dom.38.porticuminareaFlacci ris. 

de manubiis Cimbricis fecit, qu(B inde GfMmff /<eii<o,Pbil.xii.9. Septemvir* 
periieus, ei monumentum Catuli stepe C CesHUus, in Sen. p. redit, 8. trib. 
^Seiiur, Orat. iii. 3. a Mario proscri- pl. P. Lentulo Spinthere Cos. 
ptus se ipse interficit. Bnit. 35. doctus et C Cestius, v, Castius, 
disertus, scripsit de consulatu suo et de Cethegus, est cognomen familite eu- 
rebus gestis ad A. Furium poetain, Xe- jusdam Lentulorum e gente (Jomelia, 
©ophonteo gencre scnnonis. Off. i. 37. Cethegus, Sull. 95. Metellum Pium 
exquisito judicio utitur literarum. ibid. vuliierat in Hispania. in Senat. p. Red. 
t. 30. in sermonibus quamvis prspotens 4. est consobrinus L. Pisonis Ccsonini. 
^sset, onus de multis videbatur. Catil. iii. 3. Catilinc socius in coigu« 

O. Catukis, O, F. Q. JV. Catil. iii. 10. ratione. 
dissentit Consul (DCLXxv.)acolles^ Lc'* M. Cethegus, M. r. de Senect. 14. 
" », qni actaSullffirescindendaputabat. Suadfe medulla dictus est ab Knnio. 
17* aoctor «it cum Lepido fcederis etiam senex in dicendo studiosisiirae s* 
82 INDEX HI4TORICU9. 

exercet. Brut. 15. prunus fuit, qui elo- Div. ix. 4. ejus de postibililnu 8eiiteDtf&. 

quens RomiB fuit et babitus eiit. Belli Acad. iv. 24. contra sensus disputat, sed 

Punici ii. tempore vixit, P. Tuditani eaetiamdissolvit.97.armatCameadem« 

CoUeo^a in Consulatu &c. 29. quomodo SoritsB occurrendum puta- 

P. CetkegtUfVrKtor (a. U. dclxxix.) rit. in eo ridetur a Carneade. Fin. i. 11. 

Br. 48. remp. co^orat et tenebat. in ejus sedentis statua porrecta manu in 

senatu consulariura auctoritatom asse- Ceramico quid significet ? iii. 20. omnia 

quebatur ; in publicis causis parum va- hominum causa esse nata dixit. Tusc. i^ 

lebat, iu privatis veterator. Parad. v. 3. 45. in omni memoria curiosus. Nat. D. i. 

£i homini non probatissimo homines 34. a Zenone Epicureo Chesippus dici- 

amplissimi serviunt, munera mittunt tur. ii. 64. porcis animam pro sale esst 

&c. provinciarum ejiis auctoritate con- dicit. de Div. i. 19. coilegit innumerabi- 

sequendarum causa. jRespicii inprimis Ha oracula, nec ullum sine locuplete au- 

ad L. lAWullum. v. PhUarch. in lAicul- ctore, aut teste. ii. 15. statuit sid hosti- 

lo.p. 495. ed. Pf^echel. De eodem Cethego am deligendam ducem esse vim quandam 

capio locum pro Quent . c. 3 1 . sentientem atque divinam, qus toto coiv- 

Charea, pro Q. Roscio s€Bpe, est C. fusa mundo sit. Fat. 4. ejus laquei. ibid. 

I^annius Cliaerca. 10. omnes nervos contendity ut persua- 

Charestratus, S. Rosc. 16. nomen Co- deat, omne a^mfia aut verum esse aul 

micum. falsum. Off. iii. 10. ejus scite dictum. 

ChtisrippuSy vid. Cherippus, N. D. i. 15. ejus libri duo de natura Deo- 

^ ChfBTon, Att. vi. 2. Graecus, qui indu- rum, quales sint de Diis sententiae. Dir. 

citur in Dicaearchi libro, v. in Dicear- i. 3. totam de divinatione duobus libris 

chus. explicavit sententiam ; uno praeterea de 

Chares, Her. iv. 6. Lyndo oriurulus, oraculis; uno de somhiis. ii. 65. liber 

staiuariusf Lysippi discipulusy qui cele- ejus. Fin. iv. 3. scripsit Rhetoricamy 

hrem illum Solis dolossum Rhodium, qui seu potius obmutescendi artem. 

inter septem miracula numerctbeUur, fe- Chrysippus, Att. vii. 2. libertus Cice- 

cit. Plin. xxxiv. 8. Junius in Ctttahgo ronis literatiis, discedit a filio CiceronCf 

Pictorum 8fc. in servitutem propterea retractus. xi. 2. 

Charidemus, Verrin. i. 20. Chius. Chrysogonus, Verr. i. 36. servi nomen. 

Charisius, firut. 83. Orator Atticus, pro Rosc. Am. s<tpe. est libertus ^ratio* 

multas orationes aliis scripsit, Lysiam susSullae. deeovid. Plin. xxxv. 18. 

tolebat imitari. Q^erones. de his legendus Corradu$ 

Charmidas, vel Charmadas, Acad. iv. in QucBstura, qui eos accurate persequi' 

D. Carneadis auditor ; eloquen^, vulgo : tur. 

Carnecuies,confe9'CuiOrat.i. etibiPear- Cn. Gcero, \tt. i. 16. ita appellabat 

cium. add. f^ales. Emend. i. 29. et ibi plebs aliquando Cn. Pompeium, quod 

Pet. Burmannum V. C. Orat. 16. e nimis Ciceronem diligeret. 

Carneadis judicio eadem eodem modo L. Cicero, Or. ii. 1. M. Ciceronis pa- 

docuit semper. Orat. ii. 88. Tusc. i. 24. truus. Ejus/ilius L. Cicero est, Att. i. 

'divina memoria fuit. 5. patruelis Ciceronis. Eum appelkU 

Charondas, Le^. i. 22. legislator Ca- ^r^Xrem,sc. patruelem: item Fin. v. 1, 

tanensium et aliorum Siculorum. Eum extinctum esse a. dclxxxv. do» 

Chelidon, Verr. i. 40. &c. meretrix centexillo{ktt.\.h.)locoMongalHusad 

Verris. /. c. et Tunstallus Ep. ad Mtdleton, p» 

Chelys, de N. D. ii. 44. sidus. 7—12. 

Che7i./)pus, ad Div. xii. 22. it. 30. cum M. Gcere Senex. Or. ii. 66. M. TulUi 

Cornificio in Africa fuit. Att. iv. 7. v. 4. Qceroms nostri ctvus : ut docet Corradu» 

Qu. Fr. irf 1.4. de coborte praetoria Q. in QutBstura, 

Ciceronisin Asiafuit. M. Gcero, M.filitu, Att. i. 2. natug 

Chilius,' Aitt, i. 9. 12. ]|^oet2^, si tamen ex Terentia L. Caesare etC. Figulo Qoss. 

Uctioyera est. Phil. x. 6. legatus Bruti. ei le^o se tra- 

Cldlo, Q. Fr. iii. 2. vid. etiam: Cilo. didit, quam le^atus L. Piso Antonii du-' 

itera iii. 1. architectus, cebat. ad Div. xiii. 11. .^Bdilis Arpini &c. 

^ Chrestus, ad Div. ii. 8. homo obscu- jQ. Gcero, M.frater, de eo coUecta 

rus. omnia dili^enter a Corrado Quiest. p. 

CkritUius^ Briit. 74. a C. Rufio accu- 278. ed. Lips. Scripsit Annales ad Att. 

«atur. ii. \G. xiii. 13. 

Ckryses, Orat. 46. Apollinis sacerdos Q. Cicero, Q.filius. Phil. iii. 7. ad Div. 

^p. Homer. lliad. A. xiii. II. iEdilis Arpini. Att. xi. 8. M. 

Chrysippus, Orat. i . 1 1 . Solensis Cilix, Ciccronem apud Caesarem accusat^ nefa- 

acutissimus, sed in dicendo exilis et je- rie cum eo agit. 

junus. Acad. iv. 23. Stoicus. de Fat.*7. dlo, sive Chilo, ad Div. vi. 20. Ub«r» 

discipulas CleanthiSy a quo dissentit. ad tuB Torannii aut dicfis. IKDBX HlSTOItlCV^. 83 

dfiiW, vid. 'niliuft Cimber. Tnse. v. 38. in eiMitmte Ralli imineri 

Qmmi, Oflf. ii. 18. in suof euriale^ publico aut privatodecsBt. conf. Cate. 6. 

Iwfipitalis fuit. ftedus cum Pyrrho faciendum dissuadct. 

CmemnaiuSf vid. L. Quintius Cin- bis consul. Censor ante primum consn- 

cinn. latum: in gua centura Hbi via Appia 

Z«. OuuniM, Att. i. 1.7.16.procurator ttrata et aqua Appia m urhem ducta 

Attid. adde i. 30. maximam Senatus invidiam eonjlavii, v, 

M, Gnevus^ Or. ii. 7 1. legem de donis /Moc/. S, xx. j». 773. 774. Bnit. 14. in- 

•t maoeribus fert. v. Lex Cincia. terrex coroitia habens, de plebe cunsulet 

P. Gnanuy SuU. 80. eques Romanus, non accipit. v. infr, tn M*. Curius. 

pio quo in codd. non nullis est Sienu, v, App. Qaudius, Brut. 38. volubilis et 

Ort.ad Sail, C, ^l.uHdoeetveramle- fervidus orator. Ex temporis ratione^ 

ttimem eete Sitius, vel Sittius, deipte eoiHgere Ucet^ sermonem esse de eo, ^i 

hmme ditigenter agii, v, eOam in P, de Saiassis triumphavii, 

Sitius. App. Oaudius major, de Or. ii. 60. et 

Gneas^ Tuac. i. 84. I^rrhi legatus, 70. dicax. dicHur m^or, quinfratrem 

lomina memoria. ad Div. ix. 85. gus U- eodem nomine habuii minoremt P, Clo^ 

bri de re roilitari. dUpairem, FiHus est C. Claudii. 

L. CSiuMi, Font. 15. Legatus bello so. App. ClaudiuSy minor, P. Clodii pa- 

oali. Phil. i. 14. M. Antonium Orato- ier^mius C, Claudii, vid. pro Planc. 81. 

rem interficit. Tusc. v. 19. quater con- de Hanisp. R. 18. cum ludos fecit, ser- 

ail. CoUeg-a Cn. Octavii et Publ. Crassi. vos de cavea exire jussit. Huncy aui 

L Ccsarem, M. Antonium et C. Caesa- eerte fratrem, puio esse eumy qui Prte^ 

itm interfici Jubet. iorfuii, eo anno, guo Lex Piauiia Pa- 

L. Cinna, Phil. iii. 10. provinciam pifia daia est, Arch. 5. Consul fuit cum 

nbi ab Antonio datam recusavit. P, Servilio Isauiieo, Planc. 81 . 

Orce, Nat. D. iii. 19. Perseidis filia, App. Oaudius Pulcher, App. F. C. N. 

quAm Circeienses coluut. Off. i. 31. mu- P. ClodU fraier, is, ad guem suni Cic, 

Ker, cui inservit Ulyases. episiola, Div. ii. 35. Ciceronis co11e§:a 

C%niMLaevus, ad Divers. X. 81. in auc^ratu: ad quem etiam librum 

M. G^us, Sext. 35. trib. pl. (Len- scripsii dejure aufruraH, ut ex episiola- 

tulo Spinthere Cos. in Senat. p. R. 8.) rum libro iii. constat. Att. iv. 16. post 

vi ie foro depellitur, rog^tione C. Fa- consulatum. quem cum L. Domitio ges- 

briciide Cic. facta. Planc. 31. judicio, sU, in Ciliciam sine lege curiata co^tat. 

defendente Cicerone, condemnatur. Quomodo se in provincia gesserit, et da 

GassHiuSy Phil. v. 6. gladiator M. An- simultate. quam cum Cicerone succes- 

tonii. sore exercuit, iegendie epistoke Ciceronis 

Qaudia gens, pairieia esi Jppiarum ad Diversos, et ad Atticum ex Cilicia 

^Pulehrorum, de OaudiafamiHavide'- seriptet libro iii. ad Div. viii. 6. accusa- 

^«r Suetonius in Tiberio. e, 1. de ea tus a Dolabella spem triumphi abjicit. 

rirf. Spanhem. de V, ei P, N, t. ii, pro eo Pompeius laborat. Brut. 64. de- 

P' 48. fenditur ab Hortensio. ad Div. viii. 6. ab* 

Oaudiat Coel. 14. Harusp. 13. Appii solvitur. 18. 14. ejus censura, qualisfue- 

Csci progenies, pudicitiam probat. Fi- rit. de Div. i. 16. notat C. Ateium. vid» 

^ii»nonfuisse,sed neptem,docetetem- in C, Aieius. Att. ii. 9B. Pompeio pro-' 

pnvm ratione Abramius ad Or. pr. Coe- mittit, P. Clodium nihil periculi Cice. 

& 14. VestaJem nonfuisse, ut nonnuUi roni creaturum. viii. i. inconstans, auod 

tratHdere vel exisHmavere, docrt Duke- scilicei mox Pompeio^ mox Qesarifave- 

^adlAv, xxix. 14. c^t<rif«r Quinta, non bai, Nam hune loeum de eo capiendum 

Franomine, sed eognomine, ui aiieB Ter- esse, ex eo inielligiiur, quod L. Domiiia 

tic, Secundae &c.' jungitur, ut Phii, xiii. 9« ad Div. iii. 4. 

Qaudia, Ccel. 14. Vestalis, patrem ejus filia iiubit Cn. Pompeii filio. Brut. 

^ppium Claudium triumphantem de Sa- 77. socer Bruti, Orator, antiquitatis, ju- 

teg amplexa> a trib. pl. inimico de risau^ralisetpublicipcritissimuSjbcllo 

<^rnidttrahi non sinit. Fratremvocat civili interiit. Div. i. 58. sortibus hario- 

^futm. T\h. 8. uHvid. Intt, lationibus et psychomantia utitur. Tusc. 

Oaudia, s. dodia, ad Div. v. 8. uxor i. 16. necromantiae studiosus. &c. adDiv, 

Q' Metelli Celeris, Appii Claudii et P. v. 10. ei Vatinius in aufruratu successit.. 

Clodii soror, de ejusfceda libidine et sce- homo impiidens. Manutius de alio Appio, 

^hsv.inprimis Calianam. nescio quo, inieliigit, sed raiio ejus nihil 

App. Qaudivs, Decemvir, Fin. ii. 20. vakt. ibid. 9. tres sorores habet. At ap, 

^'gnomine Crassinus. v. Pighius ad a, flarr. R. R.Wi. 16. dicit se pauperem re- 

^' " lictum a patre cum duabus sororibns et 

App. Qaudius Cfpciis, [ante caeita» duohus frairibus, de quo vid» P, Alant^ 

^ Crassus} abavus P. OodH, C<sl. 14* ivas ad Qc. I, c. 

fi2 $4 INBf:^ HISTOBICyf. 

App. ClaudiuSf C filitts, ejus, qui P, T. QaufUus, Vatin. 1. P. Sextiofli Ae 

CloaU frater fuit, Nam is duos Jilias vi accusare voluit, commnaicato cimi 

eodem nomine ?iabuit, quorum alter ma^ Vatinio consilio. abjecit consiUum^ 

jor, alter minor dicitur : minoris mentio cuni M. TuUius Albiuovaims accuaBie 

jfit ad Div. viii. 8. ad quem locum vid^ institueret. 

Manut. ad Div. xi. 22. se cum Antoixio CleantKes, Acad. iv. 23. Stoicus. FaC 

conjunxit propter patris restitutionemj 7* maj^ster Chrysippi. Div. i. 3. ea, qut 

sed deinde cum optimatibus fecit. Qui ^eao in suis oommentariis de Divinatio- 

,utrum major, an minor fuerU, parum ne tradiderat» uberiora facit. Acad. iv. 

dixerim, 41. Solem Deum putat. Fin. ii. 21. ^ut 

ji. ClaudiuSf Verr. ii. 57. Siculus, a tabula de voluptate et virtute. Fin. iv. 

Claudio quodam civitate donatusy sive a 3. scripsit artem Rbetoricam s. potiu» 

majorihus accepto nomine, quijus civittk- obmutescendi. 

Hsper Claudium aliquem accepissent, Cieo^s, Tusc. i. 47* mors ejus et pie- 

C. Clnudius, s. Cloditis, Qeci fiUus, tas. 

Rrut. 18. M. TudiUni colicga in consu- Geombrotus, de Off.. i. 24. Laceds' 

latu (a. U. DXiv.) Tusc. i. 1. , mouiorum dux, invidiam timens, cuin 

C. Ciaudius, P. Clodii avus, Appii Epaminonda temere conflixit. 

Claudiimaj, et min, pater, Plftnc. 21. . Cleombrotus, j^mbra^nota, Tusc, i. 34« 

Consul fiiit cum M. Perperpa (a. U. in mare se abjecit lecto Platonis Phaedon 

DCLXi.) Rabir. 7. homo potens, medi- ne. De quo est epigramma CalUm(ffiH 

ocris orator. Brut. 45. elegans, 

C, Qaudius, P. Clodii patruus App,^ Cleamenes, Verr. ii. 14. Syracusanus» 

JP. Har. resp. 12. Off. ii. 16. ejus magni- Cleon, Brut. 7. Atbeniensis, civis tur« 

ficentissima ledilitas fiiit. Verr. ii. 49. bulentus, sed eloquens, de quo tndendus 

iv. 4. praBtor L. Licinio Crasso et Q^ ZHodor, S. xii. p, 108. miris modisper^ 

Mucio Coss. stringitur ab Aristophane in Equitibiu» 

C, Claudius, C. F. e tribu Palatina» Cleophantus. Cluent. 16. Medicus. 

homo plebeius de coborte Verrina. Verr. Ciinias Cretensis, Leg. i. 5. qui indu* 

ii. 43. citur apud Platonem in dialogo de le^* 

Jj, Claudius, de Harusp. resp. 6. Rex bus. 

ftacrorum, qui cum ceteris pontificibus CUsthenes, Leg. ii. 16. AtbeniensiSf 

domum Ciceronis religione liberavit. dotes filiarum deponit in templo Ju- 

Prano^nen Lucii duos tantum ejamitta nonis Samis. 

Claudia gessisse et usurpaium ah ea Clisthenes, Brut. 7. Orator Atheniea- 

dmplius non esse, quod de criminibus si^: qui post Solonem et Pisistratufts 

€apitalibus damnati essent, tradit Sue- jfloruit, paullo ante Themistoclem, 

tonius in Tiherio c, 1. Unde dubitare ClitarchuSfJjes.l, 2. bistoricus GrS" 

quis posset de hoc pranomine: sicut cus, non optimus. Brut. 11. ad Div. ii* 

Drakenb, ad Uv, xli. 21. hisret in L, 10. non magnss fidei est, Alexandri co- 

Claudio Asello. Sed id non de omnibus mes, de morte Themistoclis quid tradi- 

Claudiis intelligendum, verum tantum derit. 

^epatriciis, CHtomachus Pcenus, Acad. iv. 6. Or» 

M, Claudius, ad Div. viii. 4. a repul- i. 11. Cameadis auditor et successor in 

sa postulatur aduobus fratribus Gallis Academia. Acad. iv. 31. ejus liber adC» 

M. et Qu. £ Marcellis fuity sed viri do^ LucuUum poetam, item ad L. Censori- 

€ti legunt M. Calidius. num. Acad. iv. 32. quatuor libros scn- 

P. Claudius Pulcher, de Div. i. 16. psit de sustinendis assensionibus. Tusc. 

^ppii Qod filius, coUega L. Junii in iii. 22. consolatio ejus scripta ad Car- 

Consulatu bello Punico primo (a. U, tbaginienses eversa Carthagine. nomeii 

Div.) classem maximam perdidit, cum ejus occurrit etiam Acad. iv. 4. Or. 16. 

vitio navigasset. Nat. D. ii. 3. propterea CUtiiis, Tusc. iv. 37* Dux Alexandri^ 

condemnatus est. coiifer de Div. ii. 33. ab eo interficitur. 

P. Claudius, Bnxt. IS.est collega £i, Clodia gens, Dom. 44. eadenQ^ quiB^ 

Porcii Cos. a. U. dlxix. Claudia. 

P. Claudius, Div. i. 47. augur. Sed Clodia, Att. xii. 22. Decimi Bruti^ 

ilbi Appius legendum esse, et auguris no- (qui Consul fuit cum M. iSmilio Ma- 

men et res ipsa docet, uti viderunt Ma-^ merco) mater. 

tnutiuSi Lambinus, Davisius. Clodia, Att. ix. 6. et 9. socrus. L. Me« 

S. Claudias, qucere in Clodiis. telli, trib. pl. 

T. Claudius, Centumalus. OfF. iii. 16. Clodianus, Att. i. 19. est Cn, Com^ 

Sed Tib. legendum monet Langius ad Lentulus Consul a. U. dclxxxi. cum 

h. l' idque probat Drakenb, ad Liv, xl. L, Gellio Poplicola. Sigon. in Jasti^ 

$0. quod T. pronomen in Claudii4 gmte Bfim. 

usitatum nonjusnt, ' C^iiff, I^, 1. 2.histocicusLatiai9% Hii^dus et inscftus. eogtutmen hahuit Sexi. CMiui Phonttlo. Ccv. 10. ar* 

Iddni. V. Periz. An, H, p. 349. J^W gentarius. 

meniiojit etiam ap. Uviumy ui xxix. 23. Qcekuiy Att. x. 8. Cies^rianus, cHent 

CHiiku ienerator Att. xii. 30. qtd ett A'ttici. 
Hermogene^ Clodius. v. in Hermog, 7\ CUeUuty Sext. Rosc. $3. Teir»-' 

Chdius Patavinus, Att. xii. 44. cinensis quidam, homo non obscurus.* 

Chdius Philetcrufij ad Dir. xir. 4. Hae videntur pugTtare. Fktit obecurtw 
Bbertus. Ji»m€e, non obocurus in patria. 

J. Oodim, Verr. iv. 17. Drepanita- CluatiuSf Att. xii. 18. it. 36. Afanu» 
BU8, ante civitatis jns ApoUonius, Ni- tio Arehitectus videfur, gui Ciceroni/or^ 
^is filius. metmjani desenpierat, quo T^tilia consi^ 

C. Clodius, Att. iii. 17. frater P. craretur. 
Clodii. ejus filius Milonem accusavit -Clmdit^, "Diir. i. 41. haruspices ia 
itQu. Fratrem accusare voluit. Pfeloponneso. 

' C Clodius Philo, ad Div. xiii. 32. Ciuentiay Chient. 5. soror Cluentii. 
Halesinas, civis Romanus. A. ChtenHus Avitusj Clu. I . Larinag, 

L. dodius', Cluent. 14. Anconitanns, pro quo est oratio. 
pWmacopola circnniforaneus. Num. Ctuenthu, Cluent. 60. eqaet 

L. QodiuSf ad Div. iii. 4. pnefectus Romanns. 
i^rum Cieeroniy v. noiataad L. CietU' C. Cluvius, Qu. Ro«e. 14. Judex ia 
^m. causa Fannii conrtra Flavium. 

JH. Cindius Archagathus, ad Div. xiii. Clmnus, Puieoktnius, ad Div. xiii'. 7. - 
IS. Haiesinus, civis Romanns. a Cesare prsfectus a^ro in Gallia Cis*> 

P. Clodius, Div. ii. 8. Consul cum aipiiia dividendo. 
L. Jumo, vid. P» Claudius AppH Cceci Af. Ciuvius Puteolanus, laenerator. 
fim. ad Att. vi. 2. ad Div. xiii. 56. Fortass€ 

P. Oodius, Ap. f. C. n. de hujus ho» idem est cum pracedente. 
i^ims moriius, sceterihis, irihunatu, le^ Cluvius TuUus, v. Tulhis. 
|i6i», morte, agitur in orationibus post Ckftemnestrd, Fat. 15. filia lynda^ 
red. m iSen. pro Dom, de ffar. respons. rei. 

ftoSext.itiyatin. pro Mikme ^c. Dothi Cocceim, Att. xii. 13. 18. Vtddur 
Ccsaris deprefienditur veste muliebri esse, qui dein M. AntonH Triumsnti qua" 
«t. i. 12. contra jus adoptAtur. Dora. stor et legettus proquffstore fuit, auctor 
13. ad plebem traducitur a C. Heren- pacis inier Antonium et Octavianum. d€ 
bIo. Att. i: 1*8. 19. simulat, se omitia quo Appian. B. C. l. v. p. 1122. sqq. 
Caesare, Crasao, Pompeio auctoribus ed. Toil. Prttnomen ejus ap. Appkmum' 
f^re. Har. Resp. 22. promittit Po^- est Lucius, tn numo apud Vaientem de 
P^ose nihil Ciceronipericuli creatu- Num. Fam, T. I, pug. 288. Marcus. 
nim. Att. ii. 22. 23. iricitat plcbem, ut ' Codes, Legg. ii. 4. Off. i. 18. PlartLd^ 
ptt){>terannonsB caritatem lapidadonem i« 9. fortis. pontem contira vim hostitim 
^ret. pro Dom. 5. Apuleia popuii obtinuit solus. 

4ltdtur.Att.iv. II. &c. Coeiiuis, ad Div. ix. 4. MS. nosier 

P. Oodius, P. fil. e Fulvia, Att. xiv. Costio, ut et ed. Mediol. 1498. ei ed. 
15. pHvi^us Antoiiii, qui duxersrt Ful- 1471. m margine. 
tiam. Codrus, Fin. v. 29. Tusc. i. 49. Nat. 

A Clodius, Coel. 1 1 . ctmicus Cieer'0' D. iii. 19. conservat morte sua AtlM* 
w Oo^ Jratre diversus, vnter aceu^ nas. ' 

t^esM. Coetii, disertus. SicvideiurP. ' Co^lius, Att. vii. 3. xii. 6. trapeeita. 
Jaanuiio, probante Grtevio. Qelius, Samni^, Clnent. 59. 

Jer. Qodius, Att. i. 20. frater Papi- C. Cseiius, Caktus. C. fil. ui patei ex 
^Psti. ad Div. ix. 16, literatissimus inscripiione aniiqua ap. MurtOor. Her. 
«Hticus. ii. 13. Mur. 8. Or. i. 35. in Verr. v. 

Sext. Qiadkis, Dom. 10. ejus foeditas. 70. homo novus ad Cbnsulatum perve* 
«I rem {rumentariam P. Clodius lege nit (a. U. Dctft.) rf. Pfetit. cons. 3. ei 
^mentaria permittit. Sext. 64. leg^s tfti Pcderm. Plaaac. 81. in quttstura 
Clodio scripsit. Ccel. 33. tabularium petitione repulsam tulit. Brut. 45. me-* 
i&ceadit, utn ei omnia ejus sceiera Com- diocris orator. Estne hk, qui, ut SuUee 
^'"Mrantur. Att. xiv. 13. ab Antoi^o ij^rasmidem impedirei, hetium in ItaUm 
i^itutus est. . excitavit ? ad quem respicH Geero Atij 

Sext. QodiUs, Khetor. Att. iv. 15. X. 13. 14. 15. 16. uUv. Corrad. 
S»ii8i«e8tAtticuB,et Antonius. Phil. C. Ccelius, ad Div. viii. 8. trib. pU 
^- 17. deeou. Smeion. de Mtslr. Rhet. M. MarceUo ei Sufyicio Qns. ut ex ea 
^>y episioia intelligiimr^ £um diviiiMim esem { 86 INDEX HISTORICUS, « C, Ccelioy qiid^icre OeeroniSf res ipsa 
docet. Nam trib. pl. fuU eo ipso anno, 
^uo alter ille gtuesturajunetw est. 

C. OeUus Catdus, L. F. C. N. Att. 
Ti. 2. 5. 6. ad Div. ii. 15. Qiuestor Ci- 
ceronisy ab eo prsficitur provinciae, 
eum ex ea dccederet. Att. vi. 6. ejus 
▼itia. Ad eum est epistola u^ima 1. ii. 
imI Div. 

L. CkUus Antytater, Or> ii. 12. Or. 
69. Att. xiii. 8. Div, i. 24. historicus. 
vid. in Antipater. 

L. CosUus, Caecin. 9. testis in Caeci- 
nam. 

. Jkf. CotUus Rvfiu. Hic est iUe CoeUus, 
vro quo est oratio. Ex ea Ubido honwm 
et lascivia apparet, qiuB etiam ex eo inr 
ttlUgiiur, quod ipse commemorai, sibi 
mdili des. accuscttionem ex lege Scatinia 
parari. Ejus sunt EpistoUe JUbri viii. 
De ejvs vita, moribus et Jatis accurate 
dixit P, Manutius vnpr<rf. ad Comment, 
hi, Epistoias CceUanas. Jn tribunatu 
favit Miioni et Ciceronis auctoritati 
paruit. Mil. 33. Att. vii. 1. Brut. 79. 
C. Antonium de majestate accusavit et 
L. Atratinum de ambitu. CgbI. 31. unde 
ab ejus 51. L. Atratino postea de vi ac- 
ousatus est, defendente Cicerone, Co^L 
L 

M. CoeUusf^icinianus, ad Div. viii. 4. 
alii, Plnicianus. iEdilitatem cum Cce- 
lio Rufo frustra petit, quod olim de 
Dictatore promulgasset. 

M. CceUus, Verrin. iv. 17. eques 
Rom. qui Lilybaei habitabat. 
•. M, OeUus, Flacc. 4. eques Rom. 

P, CoeUus, Verr. i. 50. praetor cum 
C. Verre. * 

' S» CccUus Latmiensis, Manil. 19. 
trib. pl. et anno post legatus. 

Q. CceUus, Phil. xiii. 3. et 12, collu- 
sprAntQnii. 

Sex. CoeUus, Q. Fr. ii. 6. Sed nomen 
eorruptum esse videtur, sive : Sex. Clo- 
di«s kgendmn cum p. Manutio et. Lam' 
hino, sLve : Sex. Clcelius cum Grutero. 

T. CceUusy Balb. ?8. Senator a Cos- 
fiinio acciisatus et damnat^s. 

Ccelum, N, D. ii.. ^. Saturni pater 
ab eo ^xseetus; 

. OxUatinus, Qff. iii. 10. fuit in regibus 
e«p«llendis Bruti aocius. ei coUega 
Brutus imperium abrogavit. 

P. et L. Cominii, Quent. 36, equi- 
tes Romani diserti.' 
• P. Cbminius Spoletinus. Brut. 78. e- 
ques Kom. accpsavlt C. Cornelium Ci- 
cerune defendente. pro C. Corn. i. 

Sext. Cominiufi, Verr. jiv. 10. eques 
Hotn. 

Omnufi, ad Div. ix.^22. fidicen^quo 
jnagifitro usus est $ocr.4tes. C. Considius, Li^. l. PrsBtor AfriesB 
proximo anno ante ortum bellum ci^ 
vile. 

L. Qmsidius, Agnr. ii. 34. Duum- 
vir Capuae. 

M. Considius Nonianus, Att. viii. 11. 
propretor. ad Div. xvi. 12. ei Gallia 
citerior obti^t. Hunc locum Manutius- 
de Q. Considio Gallo capit, Ursinus de 
Caio. Sed Manutius idem ad Att, viii. 
11. recte ad M* rrfert, qui ibi diserte 
prtBtor vocatur, 

Qu. Considius Gallus, ad Div. xii. 26. 
Verr. i. 7. Cluent. 38. Senator. Att. 
ii. 24. senex fortissimus timorem Se- 
natorum de morte a Csesaris militibus 
tollit. Att. i. 12. foenerator. de ejusfa- 
ciUtate et cequitate vid, Valer. Max, iv. 
8. 

C. Coponius, de Div. i. 32. homo 
prudens atque doctus. Att. viii. 12. 
pretor C. Marcello et Lentulo Coss. 

M. Coponius, Or. i. 39- ii. 32. Brut. 
52. a Qu. Scaevola defenditur contra 
M*. Curium. 

T. Coponius, Balb. 23. Tiburtinus, 
damnato C. Massone civis Rom. factus 
est. Nepotes habuit T. et C. Coponios. 

T, et C. CoponUf Ccel. 10. adolescen- 
tes doctissimi. 

Qn-ax, Or. i. 18. iii. 21. Siculus, 
scriptor de rhetorica antiquissimus. 
Brut. 12. qua occasione et tempore 
artem rhetoricam scripserit? 

L, Cbrdus, Verr. iv. 20. negotiator 
Siculus. 

L. Cbrfidius,proJAg. 11. equesRom. 
Ligarii advocatus. vid. Curfid, Hic est, 
ut opinor, de cujus opinato reditu in vi- 
tam, lepidam fabulam e Vdrrone narrat 
Plin. H. N. vii. 52. 

Coricus, Phil. xiii. 12. sive, utquidam. 
volunt : C. Oricus. .^dilis Csesaris be- 
neficio, a Cicerone defensus esse vide- 
tur. 

Cbriolanus, Marcius, Brut. 10. cum 
Themistocle comparatur. 

ComeUa gens. Lcg. ii. 22. ex ea 
nemo crematus, sed omnes humati 
sunt. primus ex ea familia, et quidem 
patricia, Sulla voluit cremari. 

ComeUi, pro Corn. i. tam multi fue- 
ruut, ut etiam collegium constitutum 
sit. 

Comelia, mater Gracchorum. Brut. 
27. filios docuit. epistol» ejus. Brut. 
58. de Div. ii. 29. Inv. i. 49. 

ComeUa, ad Div. v. 6. uxor P. Sex- 
tii, Corn. Scipionis filia. 

ComeUm,'Vv^XT, iii. U, medicus C. * 
Vcrrifi in Sicilia. 

CbrneUus, Verr. i. 26. lictor Verris 
proqusestoris. " ' ^ INDBX HlftTORICUS. 67 

CbrnflHtt, tStUeohu, Dir. i. S. ejut tacris fecit. ib. I. competitor Ciceronit 

f^eUviano bello furibundam pnedictio- in Consulatu. ad Div. xii. 17> Ocero- 

lem aadiendam putavit senatus. nis colle^ in auguratu. yir doctut /lie 

QfmeliMs, Att. i. 12. Juiit ad quem suni Ciceromt ^wfdam 

J. OmelMtf , Div. i. S4. Consul cum epuioi^, Propreetor jf/iruM^ vivo adhue 

II. Valerio in bello Samnitico, a. rcccx. Cmare, 

C OnuSue, {Cetkegu») Brut. 18. C. (Vnicliitf, Att. i. 14. Pfteudo-Cato. 

Consul cum Q. Minucio a. U, ulvi. k. e, imUator Caionis. trib. pl. M. Puone 

C Qaneimtf {qui a Gcerone defensue et Mettaia Cm. in Sen. post Red. 9. 

ut de m.) Brut. 78. a P. Comminio praetor P. Lentulo Spinthere Cob. 
Spoletino de msgestateaccusatur. Com. Hf, 0»muiut, Font. 15. Legatus bel- 

i. reus majeatatis. Vatin. S. defenditur lo sociali. 
tzibanatus ejus. M, Cornuiut, Phil. xiv. 14. ad Div. x. 

C 0»niel<tw, Sull. 2. 6. eques Rom. 19. preetor urbanus Hirtio ct Pansa 

Catilins socius, qui cum Vai^nteio Coss. 
Ciceronem in lectulo interlicere voluit. M, et P, Cbrtiut, Verr. v. 64. equitet 

C CameHut, SuU. 18. filius C. Cor- Romani in a^ro Taorominitano. 
nelii ejut, qui inier Catiiinarioejuii, Otrumhut, Balbi serviis. Att. xiv. 3. 

Cn.(jorneiiut9 Asr.u.\4. eti Cn. Do- Ti, Qfruncaniut, Planc. 8. SuU. 7. 

labelia, yui Consul cum M. TuUio De- Tusculanus. Dom. 54. Nat. D. iii. 9, 

tulaftui, a, U, uclxxii. pro Com. i. Pontifex. Max. primus e plebe Or. iii. 

Cft. dmeiiuty Balb. 8. legem de ci- 33. omnibus civibus consilii sui copiam 

vitate ex SCto tulit. ett Oi. CnrneHut fecit. Br. 14. ex Pontificum commen- 

LaUuhUf qui a. U, dclxxxi. Contul tariis longe plurimum ingento valuisse 

fvit, videtur. a2iI. Cato 9. L«l. H. Or. ii. 

Cn. CbmeHuty ad Div. vii. 9. amicus 66. Hune /uitte nepotem Thtsculani 

Trebatii, homo obscurus. iitiut e fastit Capiioi, apparere aii 

L. ComeHut, Balb. 17. est Balbut, Pighiut ad a, 396. 

L, Cameiiut, Ckrytogonut, pro S. Csrypke^ Nat. D. iii. 33. Oceani 

Rose. 8. Ubertus L. Snllie gratiosissi- fiUa, Minervse Corie e Jove mat^r. 
oiQs. V. Chrysog^nus. C, Gwcwi^Mf , SuU. 14. praetor Con« 

M, Cbmeiiut, Cethegut, Brut, 15. sule Cicerone. Vat. 5. Proconsul His- 

Ibrci fiUus, vid. M. Cetkegut» panis ulterioris, post prsBturam. ha- 

M. ComeHut, Att. i. 13. buit Vatinium legatum. Att. il. 19.- 

P, ComeOut Rnfinut, Or. ii. SQ, Vi(^nti-Vir a^s dividundis legt» Caesa- 

avanis, sed fortis. ad Consulatum {te^ ris ; in ci\|us mortui locum invitatur' 

naidum) pervenit opera C. FabricU. Cicero. 
mno U, cccLxxvf. C. Cotconiut CaHdianut, Chient. 35.' 

P, Otmeiius, ad Div. xiii. 6. videtur Orator damosus. Brut. 69. nuUo acu- 

publicanus esse, societatis Africanse. mine sed p*ata populo verborum copla. 

P. Comelius, ad Div. xiii. 14. civis M, Qtttetiut, Verr. iii. 32. equeg 

Rom. in GalUa Cisalpina negutiator. Rom. qui in Sicilia versabatur. 

P. CorneHut, ad Div. xiu. 36. dictut L, Cassinius Tiburs, Balb. S3. dam-' 

ut Demetrius Megas Sicuius, quod ei nato T. Coelio civls Rom. lactus. £jiu 

P. ComeHus Dotabella civiiaiem rogaiu filius eques Rom. fuit. 
Ckeromsa Ceetare impetrasjerat, L', Chssinius, ktt, i. 30. ii. 1. adDiv. 

P, ComeHut, ad Div. viii. 8. Trib. xiu. S3. tribulis Ciceronis et aroicus. 

fl. M. Marcello et Ser. Sulpicio Coss. An hic est eollocuior, ap. f^larron, R, R,' 

P. ComeUus^ Bmt. SS. est Scqrio ii. 1 ? 
4/rieanus minor. L, Qusinitts Jlnchiaius, ad Div. xiii. 

Q* CbmeUus, ad Div. vii. ,17. JCtus. 23. libertus L. Cossinii. 
^.8. ab eo ^icit jus Trebatius. Cbssi, Fratres, Or. ii. 23. 

Q. ComeUus, ad Div. v. 6. affinis P. Cnssutiana teUfemof, ad Div. xvi. 27. ^ 
S£xtu. M, CbtsuHus, Verr. iii. 80. idem qui ' 

Q, CbmeUus, Har. Resp. 6. pontifex Cossetius. ^ 

«ninor. C Cbtta, ex JureUis. Acad. iv. 26, » 

Comicinus, (seu Cbmicen) ad Att. iv. Consul cum P. ServiUo Gemino. maie * 

S. ett eognomen Cn, OppU, vulgo M. Cotta legitur, C, bene edidit ' 

Qnmficius, Verrin. i. &7. scriba Ver- Duvies e MSS, 
m PraBt. Urb, C. CoUa, M, frater, Com. i. de suis 

j9' Con^icius, Act. i. in Verr. 10. lepbus abrog^andis refert. Pis. 26. nimia 

judexJQstissimus. Att. i. 13. primus in triumphandi cupiditate fla^rat. Nat, 

S^o^n msntionem ds violatis a Clodio D.- i. 6. Academicus.* Bnit. 49. Att, « 

o4 S8 HrPBX HI8TOBICV8* 

«iii. 19. seqq. <|ualU •rator. Cftc. 33. ttaUi £jnitola ad JMUtteim, p. 197 A99. 

Att. xn. !20. Oa««M»t<<, Phil. xiii. 2. 

C. Cc»/to, Or. iii. 3. trib, plebis, quo Lt. Ucimus Crasstu, ad Her. iv. 9. 3. 

inno L. Crassus mortuus est: non Or. i. 7. Rab. 7< Orator. Inv. ii. 37> Pis* 

inalto post e civitate ejectufl. 96. triumphi e Gallia oimis cupidus. 

L, Cotta, Pratonits. Brut. 36. quar Or. iii. 12. socrus ejus Laelia. Or. ii* 

]is orator. 1 . putabatur non prseter puerilis aeta- 

L. Chtta, Brut. 21. accusatur a P. tis modum doctus. Br. 38.^ sq. qualiil 

Africano minori. defensus a Q. Metello iHrator. Verr. iii. 1. eum pflenitnit C. 

MacedonicOy absolvitur. veteralor habi- Carbonem in judicium vocasse. Font« 

tus est, h. e. calli^ns in causis agendis. 7. ejus testimonkim in M. MarcellanC 

Exemplum calliditatis in trilntnatu ha^ nil valet. Dom. 19- de phiribus rebus 

het Faler* M. vi. 5. quem ad a. dxcix. simul ferre ausus est contra legem Di« 

fefert Pighius, cf» Mur. 28. Font. 13. diam et CsBciliam. ad Div. ix. 21. ac- 

in Q. Caecil. 21. cusat C. Carbonem eum, qui Africano 

Zf. Cottaf Or. ii. 47. Or. iii. 47. Trib, vim attulisse existimatus est. Off. u 

pl. a. U, DcLix. cum. T. Didio et C 30. in eo multus lepos erat. i. 37. 

/Vorbano, quo rogationem in Csepio- uberior ejus oratio nec minus faceta. ii. 

nem ferente, cum una cum Didio in- 13. 14. maximam sibi peperit ^loriam 

terccdere vellet, vi e templo pulsus est. ex illa accusatione Carbouis. ii. 18« 

Orat. iii. 11. Q. Catuli sodalis, g^aude- orationem scripsit, in qua est de redi* 

Vat gravitate linguae et sono vocis mendis captivis et de locnpletandis te« 

a^resti. nuioribus. iii. 11. .le^m tulit, ne esset 

X. Oftta, M.frater. AtUor legis Au" pro cive» qui civis non sit. Or. i. 55. 

teUcsjudiciartte. Catil. iii. 8. Agrar. ii. jus civile didicerat. ii. 55. M. Brutum- 

17. L. Torquati collega in consulatu, ulciscitur. 56. oratio contra Cethe^m 

4. U. DCLxxxvm. de Div. i. 12. eo et in Censura dicta laudatur. iii. 1. ejuA 

Torquaio Consulibus Jupiter Capito- mors. ibid. contentio c^us cum Domi- 

l^um petiit et i^cs injecit, ad Div. tio in Censura: item cum Philippo. 

Xii. 2. desperatione in Senatum non Offic. ii. 16. ma^nificentissima sdi* 

xenit. Dom. 26, ne^vit legem de Ci- litate cum Q. Muoio fiinctus est. 

ceronis reditu fer^ndam esse, quod lex Ijhinc Muoium in omnibus honorum gra" 

Clodia jure lata non esset. Div. ii. 81. dHms collegam habuU pnpter censuram^ 

Att. xii. 23«' auctore Cicerone in Bruto. 

M. Cotta, Verr. y. 13. L. LucuUi Z. Crassus, Br. 58. P. Nasicas et Li- 

tfpllei^a in consulatu, a. U. dclxxix. ciniae» C. Laelii neptis, filius, a L. 

M. Cotta, Att. X. 16. xii. 22. Praetor Crasso, avo materno, testamento ad- 

^ardiniam teuet Marcello et Lentulo optatus. cf. Plin. xxxiv. 3. 

Coss. ex SCto in bello pivili. L. Papirius Crassus, ad Div. ix. 21. 

Cottusy Pis. 34. rex Bessorum» L. vide in Paphrius^ 

l^isonism. Macedoniee proeonsulem pe- M. Crassusy Or. i. 36. prastor a. U. 

eunia corrumpit, ut legatos Bessorum dcxlviii. Fin. v. 30. dyiXA^ot, quia 

inten&ciiat. semel in vita risit, auctore Lucilio. 

L, VctHus O^lap Phil. v. 2. ad An- Plin, H. N. vii. 19. nunquam risissey 

tonium Mutinam obsidentem se con- cut, 

f^. Phil. viil. 10. M. Crassus^ P. fU, M. mytXdr»» 

Crantor^ Or. iii. 18. Acad, i» 9. ngpos. Triumtrir. ad Div. i. l. Brut. 

Academicus e v^tere Academia, nil ab 64. 65. seq. qualis orator. Verr. v. ^. 

Aristotele dissentit. Acad. iv. 44. Tusc. contra fu^itivos in ItaJia mittitur : im- 

i.. 48. Mjus Consolatio est tUter ejus de pediit, ne fu^itivi Messanam transire 

Ittctu, gui totu^EX^r. cf. Att. xii. 21. ppssent. Balb. 7. Balbnm defendit. 

Orassipes, ad Div, i, 7. Att. iv. 5. Muren. 23. L. Murenam defendit. Har. 

Ciceronis filiam ducit.. cf. Qu. Fr. ii. 5. resp. 6. pontifex. Fliil. ii. 3. cum eo 

€, ad Div..xiii. 9. BithynisB quaestor. multae Ciceronis contentiones fiiere. 

Att. ix. 11. Cssarianus. Crassipes ««^ Att. i. 14; laudat in Senatu Ciceronis 

eognomengentis Furie. M^ Furius Cras- consulatum. 17. impellit publicanos 

sipes Prtetor est ap, Liv, xxxviii. 42. Asianos^utlocatione.m induci postula- 

i(c. quod etiam docet Manut, adJJiv.u rent. iv. 13. nulia dignitate pahidatus 

7. ubi negat, se pnmomen Jtujus Cras^ abit in Syriam. Tusc. v. 40. surdaster 

sipedis reperire potuisse. Jjfetponsa ei est fuit. Div. i. 16. quid ei acciderit dira- 

Tullia ante praftctimem m CUtdam» rum obnuiiciatione neglccta. ii. 9* trans 

sed ^mi^fti inar. Qcero tamen cum eo Euphratem cum ignominia et dedeoore 

fagtea amiGitiam cokuttttfidgtur, v* Tutk' pcrit, ibid. 40. omen, quod ei Bnzndlo nmBX HnrfoftYcuflL 89 

9)1 f^hivm Mt. Cnr. i. 90. Salle deter- CraHppw, Oft i. 1. id Dir. xii. 16. 

fk, nt quod velit coDfiequatiir. ibid. 8. M. Ciceronis fiUi praeceptor, cum eo^ 

eundeinumpeciiiiiammagTiaiDJadicat^ Tolente C. TreboniOi in Asiam abit. 

oyus fructibos exercitus ali possit. Div. i. 3. tamiliaris Ciceronis, pat 

M. Cpamu, Balbin. 83. eom Ma- ffummis Per)pateticis, somniorum et fu- 

mertini ex lege Papia ivpetere insti-* roris divinationi fidem tribuit, reliquA 

tinmt; fvla ex JlAimertiM aui ekfit rcjicit. ibid. 38. statuit animos htimi^ 

faam erat Bom* aui te pr9 cwe gere^ num quadam ex parte ettrinsecus essa 

hat. tractos et haustos, reddit rationem vfr* 

P. Orattusy Bnit. 19* cum Africano ticinationum et somniorum. 
mig. coosul fuit. nernpe a. U. dxltiii. CreMatf Q. Fr. iii. 5. qui/Meni, ig^ 

idm PteUifex Max. eognemine Dive» ni>ramut. 

4ktu$. V. Ixu, XXX. 1. uU ejmt mtignt M. Crepereimty Act. i. in Verr. 10. 

«ligitHik Trib. militariB factos a. U. DCLxxxin. 

P. Crastuty Muckamt Dkm, Briit. Crespheniety ad Her. ii. 24. Arittoma^ 

S6. Orator valde probatus, adeptatut a chi fiUus ex Hereulis genere, Hex Mee* 

P. Cratto Divitey P. Mueii fiKus natU' tenMP fiaudibus factuty duxU uxerem 

. ftXuy et P. Sccvol» frater, domi ju« Merepem Cifpteli Arcadxt JUkam ^e. ty. 

civile co^overat. Or. i. 37- ej^s de Pausamat p. 151.285. teqq. ed. Kuhn\ 

doqncntia et juris studio conjungefido ffygin. Jab. 148. de eo esi Crespbontei 

KBteDtia. Bmt. 57. JCtus {f. i. 13. /?«- JBuripidit Jahuia, qtke iaudaiur. Tusc. 

fert. ad Enchir. Pompon. iii. 6. Per^ i. 48. 

ten, Attimad, c. 9* 9fe. Phil. xi. 8. Q. Crispust t MareUt. ad Div. xii; 

Poottfex M. multam dicit CoUeg» 11. et 18. Imperator et Proconsul 

Consuli L. Valerio Flacoo flamini Mar- Asiie : ejus digmtat eommendatur. 
tiali, si a sacris diseessissety (a. U, CritiaSy Tusc. i. 40. de xxx Tyrannis^ 

Dcxxii.) quod nelehat eum ad bellum Theramenem ad mortem redi^t. Or. 

eum Ariionica prqfieitciy ad quod ipte n. 88. ejus scripta extitere Ciceronii 

fnfectutfade perui, FelL ii. 4. tempore. 

P. Orattuty Font. 15. Le^tus L. CritOy Tusc. i. 43. Soeratis discipu-' 

6csaris io bello sociali. ef, j^ppian, B, lue. Div. i. 54. non paret Socracii 

C. i. p. 635. Or. iii. 3. in seditione monito. u 85. ei Socrates suam mor- 

Mariana se ipse sua manu interficit. tem prsdicit. 

Arch. 5. Censor cum L. JuUo Cesare Critetnuty Att. xiii. 81. Ciesaria<^ 

iHiIlam popiili partem eenset, (a. U, nns. 

ocuiv.] consuifuit a, dclvi. cum Cn, Criiolenu, Nat. D. iit. 38. DUx Achas-* 

IfUulo Oodiano. EttM. Cratii Hhfi- orum, evertit CorintHum. Fuit emni 

ri pater. /n inscriptione antiqua ap, cauta belti Achaieif quo CorMhut eversa 

Iwatorium ad h, a. ett pretnomen M, ett. v. Flor. ii. 16. Pofyb. Excerpt. ie^ 

P. CrassuSy Att. xii. 24. VennuleiaB gai. c. 144. 
filios, utrum vivo adhuc patre» P. Craa- Critolaus, Fin. v. 5. Aristotelicus. 

so, an mortno interierit. Or. ii. 37. cum Cameade et Diogene 

P. Crattuty M. Illviri fil. ad Div. Stoico Romam le^tus Athentensiuin* 

liii. 16. laudatur Brut. 81. qualis fiie- venit, mulctflB propter Oropum irro^a- 

rit, quem exitum habuerit. Quo cum tm deprecandoe causa. Tu^c. v. 17* cju# 

ioc9 eonfer Piutarch, im Oratto /».551. Ubra. 

559. De legatione ejus ap. Oesarem Jhnp. CrHolauty Verr. W. 86. ^tnensis. 
m GaiUay v. JDio^ xxxix. p. 105. Cro^tuty Fin. ii. 87* iii* 14. iv. 18. 

P. Crassuty Sen. p. Red. 9^. pnetor Div. i. 19. 53. ii. 56. ejus fiUus, quum' 

P. Lentulo Spintbere Consule. esset infans, loquitur. 

Orattut Jumomusy Q. Fr. iu. 8. efa- Q. CrotOy Rabir. perd. 11. ^uB ser-* 

mtlia Junia in JLacrniam Crassorum vua Scieva ocddit Saturninttm. 
iukptatus, Sed lectio dubia ett, P. Ma^ Ctetiphon, Or. iii. 56. Athenietisfs^ 

^atiut eenjieU Lieinianus, puiaique eum pro quo extat I>emosthenis oratio; 
"-vt CoeUam gentem adoptatumjkritte. Sed CW^, Att. iii. 16. viii. 19. farailia-' 

tte nra Cratsuty ted Coeliut Lic. diotut irissimus Pompeii> ut TheophKnes. 
*uet: quamquametaHatcditformtteX" C«/«o, ad Div. x. 34. Trib. Mil. in 

tt^ tunt* V. Manui. exercitu Lepidi, qui-ab Antoni^ ad eum 

Crateruty Att. xii. 13. 14. medicuf transierat, cum ante a Lepido contra 

CTiteronis aetate. ejus voluntatem ad AntoniUm isset, 

Crates, Acad. i. 9« Academieus, nil o«lif. inf. ^. Terentius (Mleo. 
iBatat in vcteri disriptip» « PlatoAa CuUeoiuty ad Div. xiii. 41. /7^^ 

^nii^ ¥iiiii§ CmsairemptetitTfume videtitrt 90 JNDEX HISTORICUS. 

Culleoluiy Ati. yi, 8. homo vitit h, /. e cvgus oratione pro Fulvio verba qaie* 

$igmficari videtur, dam laudantur. «Secf . t;. m Ser, FtUvius. 

Cupido, Nat. D. iii. S3. Cupidines C 0«nie«, pater Rabirii Postbumi. 

plures. Rab. Post. S. 17« 

L, CurfidiuSf Att. xiii. 44. boc no- M\ Curius JDentcOus, Br. 14. trib. pl. 

men ex Ligariana toUitur, monitu At- interreflfeAppioCeco,co6gitpatresante 

tici. comitia auctores fieri. qua de re vid. 

CVrui/tt, Inv. ii. S6. tres fratres, de Pighium ad a. 455. Gronov, Ohs, i. S5. 

^ibus LivA,\,3A, teqq, Drakenb. ad Iav, x. 11. Muren. 8. 

C CuriatiuSi Leg. iii. 9« Trib. pl. v. bomo novus ad consulatum pervenit. 

annig ante Ti. Gracchi tribunatum pri- ibid. 14. de rege Pyrrho triumphat« 

mum, Consules, P, Nasicam et Z)* Att. iv. 15. emittit lacum Velinum. 

JBrtUum, in vincula coi^ecit. Planc. 25. Sull. 7. Fin. ii. 10. 

C, Curiot avus, Br. 33. ejus oratio- HT, Qirius, Br. 53. controversiam 

nes. Qmsulatum non adeptus est, Pr<B' cum M. Coponio habet. Or. i. 39. ii. 32. 

torfuiti A, U, Dcxxxii. Curiana causa. ii. 6. acta a L. Crasso 

C, Seribonius Qirio, Pater, Brut. 16. Oratore, quae qualis fuerit. vid. i. 39« 

pmsul fuit cum Cn. Octavio a. U, M*. Curius, ad Div. it. 19. consobri» 

DCLxxvii. Rab. 7« in ca»de Saturnini nus C. Ccelii Qusstoris. Flacc. 13. 

•st cum Consulibus. Manil. 23. leg^ Questor urbanus Silano et Murena 

Maniiiae favet. ad Div. i. 4. vir Consu- Coss. Sen. post Red. 8. trib. pl. P. Len- 

laris. Pison. 19« de Dardanis triumpliat tulo Spinthere Cos. £jus patri quaestor 

e Macedonia rediens. Or. ii. 23. Cos- fuit.Cicero. Fwt autem Quastor Seai:, 

808 fratres defendit contra M. Anto- Peduaei in Sicilia. Eundem esse puto, 

nium Oratorem. Att. i. 14. P. Cio- qui ad Divers. xiii. 49. Proconsul voca" 

dium in Senatu juvarc frustra studet. tur. Propraetore dicendum erat. In qua 

Har. Resp. 6. Pontifex. ad Div. viii. provinciafuerity nondum reperi, 

11. neg^at se permissurum, ut Cicero- ^*. Curius, PhiL v. 5. M. Antonii 

ni supplicatio decernatur. Vat. 10. lau- famitiaris, dissolutus. 

datur, ei insidiatur Vatinius. Br. 32. Af, Curius, ad Div. xiii. 17. negotia- 

Brut. 60. memoria destituitqr subito. tor Patris : cujus est epistola vii. 29* 

Off., ii. 17. dicebat se omnia, quaB ha- Attici et Ciceronis amicissimus. 

barentur amplissima, sine ullo munere Q. Curius, in Tog. Cand. bomo quae- 

adeptum esse. ad Div. ii. 2. moritur storius. Petit. Cons. 3. Socius Catilinee. 

Calvino et Messala Coss. Act. i. iii Verr. J^jus mentio etiam est ap. Sallustium tn- 

7. Corn. i. Br. 49. 60. in libris etiam, tei' Catilinarios, B. C. 23. 

quae dixit, obliviscitur. . Cursor, ad Div. ix. 21. cognomen L. 

C. Curioy C. fil. ad quem sunt episto- Papirii. 

Lb Ubri ii. ad Div, ad Div. yiii. 4. tri- Curtius, Rosc. 32. accusator, bello 

bunatum petit. ^us facilitatera homi- civili SuUano interfectus. 

nes metuunt. eum Caesar valde con- . Curtius, Verr. i. 39. civis Rom. qui 

temnit. ib. 8. se parat contra Caesarem. C. Verris pecuaias extraordinarias trac- 

ib. 6. in tribunatu nihil agit, de inter- tabat. Sed Manutius ibi pro Q. et Cu. 

ealandononobtinet,fitpopularis,etpro Postumiis, Curtiis, legit Q, et Cn. 

Caesare loquitur, legem Viariam et Ali- Postumiis Curtiis, ut Q. et Cn, ad Cur-^ 

mentariam fert. ii. 13. Caesarem defen- tios rrferatur^ sititque Postumii a Curtue 

dere incipit, quod ante suspicatus est non diversi, 

Cicero. viii. 11. negat se permissurum Curtius, Q. Fr. i. 4. 1. trib. pl. Gabi- 

ut Csesar de provincia decedat, Pom? nio et Pisone Coss. 

peium id cupient^m male accipit, et C, Curtius, Rabir. Post. 3. propin- 

cjus ii. consulatum exagitat. v, de his quus Rabirii Postumi, qiiamquam alii 

narrantem Dionem, xl. p, 148. sq. ad Curius legunt, Vulgatam drfendit Tur* 

Div. viii. 10. trib. pl. de ag^ro Campanp neb. adv, x. 23. 

antc Caesaris adveutum e Gallia divi- C. Curtius Peducaeanus^ ad Div. xiii. 

dendo ex ejus le^ laborat, ne Caesar 59. praetor, a, dcciii. 

dividere possit. Att. i. 14. filiola Cu- C. Curtius Postumus, Att. ix. 9« 

rionisdicitur. Phil. ii.2. 18. scortum M. Caesarianis partibus favet. ad Div< ii. 

Antonii Trium-Viri. Br. 81. naturam 16. au^ratum petit. Att. xii. 49. du* 

habuitadmirabilem ad dicendum ; plane bitat an consulatum. petat nec ne. 

cruditu^. temeritate in bello civili pe- C CurHus Afithres, ad Div. xi^i. 69. 

riit. ad Div. viii. 3. ejus theatrum. libertus Postumi. 

JDe quo vid, Plinf H, N. xx,xvi. 15. C. Curtius, ad Div. xiii. 5. Ciceronis 

QtriWf de Inv. i. 4^. Qrator qu;dam^ . fainiliaris. ACaesareinSenatumlcfituc* INDBX HISTOBICUS. 91 

P, CuriiuSi ad Dir. vi. 18. frater Qr Dammi^OfS, iii. 10. Tusc. t. 23. vera 

Salassi, jussu Pompeii fil. interficitar. amicitiaB specimen. I^hagoreus. Or. 

C dartiuSfV^TT, i. €1. judex qus- iii. 3. musicus. 

storiii& in causa Verrina, sed quod 80- Xkmaut, Parad. vi. 1. ejus quinquib* 

daJis ejus esset, vi populi et convitio giiita iiliie. 

i^ectus est. JDaphiicUy de Fat. 3. £i fatum fuit^ 

Cusimus, ad Att. xii. 38. 41. Gwra- ex equo cadere, attiue ita perire. Fuii 

tbu corrigie Cosinius. Telmissensiji, Sapltista acerbus ei mordam 

P. Cuspius. ad Piv. xiii. 6. eques etiam in AUaium Pergamenum. Ver" 

Rom. ma^ter societatis in Africa. it. siculos in eum Iiabet Strabo h. xiv. /»• 

xvi. 17. 958. ed. Almel. unde eum de saxo, cut 

X. Ciif^tttf,adDiv. xiii. 58. Arpinas. equi nomen, prsKipiiare jussU, JRen^ 

Cydas CretensiSf Phil. v. 5. homo narrant Suid. in Am^iinf. Vdler. 3f. 

audax, M. Antonii familiaris. Pliil. i. 8. sedpaullo discrepat a ceteris StrO' 

viij. 9. boy qui et Grammaticum vocat et m cn^ 

Ofhnium scehu, de Leg. ii. 11. esf, cem actum didt m Thorace, loco ^vo- 

fKoef Athenienses commiserunt, CyUmis damfjussumque ab oraculoy ut sibi a tho» 

ucus supplicibus interfectis ad aram. de race caveret. Utrum Daphitas an Daphi- 

iput vid, Thucyd. L. I. sect. 136. add. das scribendum, v. Torren. ad Vaier. i. e, 

ScaUg.ad Euseb.Gracap.ATn.Swdas: Uardanus, Acad. iv. 32. StoicuSy 

KaXjiwn SLyt. tmpore Antiochi Academici. 

Cynici, Off. i. 35. reprehendunt eos, . Dardanus, ad Div. x. 25. libertns 

qui ea, quae re turpia non sunt, nomi- Funiii. 

iiibus ac verbis flagitiosa ducunt. ibid. Darius Codomannus, Tusc. v. 34. iii 

41. eorum ratio est rejicienda. fuga aquam turbidam suaviter bibit. 

Cypselus, Tusc. v. 37. Corinthi ty- C. Decianus, Rabir. 9. condemuatut, 

raoQuS; Demarati Tarquinii patris tem- est, quod in concione de morte Satur- 

poribus. add. Fat. ?• nini quapstus cst. vid. Valer. viii. 1. 

Cyrenaici, Tusc. iii. 13. 22. eorum de Decidius Saxa. Pliil. xiii. 13. v. in 

origine doloris sententia rcfellitur. A- Saxa. 

cad. iv. 7. in solo tractu doloris et volu- Decimus, Att. iv. \$. 

ptatis judicium veri esse dicunt. ibid. Decimius, designator, Dom. 19* Att. 

46. nihil putant esse judicii prster iv. 3. socius et assecla P. Clodii et 

permotiones intimas. add. 24. suasor le^m illius. 

Cyrsilus, Off. iii. 11. suadens, ut Z)ecitti, Pis. 11. Campanus. 

Athenienses in urbe manerent, et Decius, ad Div. v. 6. librarius P. 

Xerxem. reciperent, lapidibus obruitur. Sextii qusestoris. 

Cyrtu major, de Div. i. 23. qjus Cn, Decius Samnis, Clu. 59 pro« 

somnium : quamdiu rcg:narit et vixerit.^ scriptus a Sulla. 

Q. Fr. i. 1. 8. Xenophon de eo non ad P. Decius, Qu. iil. Div. i. 24. Fin. 

fidem liistoriie scripsit. v. etiam Brut. ii. 19. primus e Deciis oonsul fuit, et 

Sd. Leg. ii. 22. &c. primus e Deciis se devovit. 

Cyrus minor, Div. i. 25. cum eo P. Decius, P. F. item, ut pater, se 

militia perfun^tur Xenophon. ibid. 23. devovit. utriusque devotionis sape JU 

ejus somnium. mentio apud Oceronem, N. D. iii. 6. 

Cyn«, Att. ii. 3. architectus. Mil. Sext. 21. Postum. 1. Senect. 13. He- 

17. raoritur. Ab eo dicuntur Cyrea Att. ren. iv. 44. OfF. i. 18. et iii. 4. Duo- 

iv. 10. bus autem in locis etiam Nepotis Deci 

Cytheris, Att. x. 10. Philipp. ii. 24. pro patria se devoventis mentio est, m- 

eam Antonius lecticaapertasecunipor- Tusc, Qu. i. 37- et Fin. ii. 19. pa- 

tat. ad Div. ix. 26. v. in Fblumnia. > ter, inquit, decertans cum Latinis, cum 

Etruscis flljus, cum Pyrrho nepos se 

^* hostium teiis objecerunt. Parad. i. 2. 

pamasippus, cognomen Licinorum, ad patrem et filium tantum nominat. 

Div. vii. 23. statuas amat, de quo est P. Decius Mus, Brut. 28. vita et 

apud Horatium, Serm. ii. 3. Att. xii. oratione turbulentus. M. Fulvii Flacci 

29. 33. ab eo hortos cmere vult Cicero. vmulus. Or. ii. 30. Trib. pl. qui Opi- 
L. 'Damasippus, ad Div. ix. 21. prae- , mium de caede Gracchi accusavit. add. 

tof» qui C. Carbonera occidit. v. Vel- Or. ii. 31. 62. reus de pecuniis contra 

^' ii. 26. leges captis factus. 

Domio Tettius. Att. iv. 3. P. Decius, Phil. xi. 6. Antonianui 

Damocles, Tusc. Qu. v. 2J. asscQta- aereaKeno oppressus. 

torDionysii, , Deiotarus pater, Deiot. 1. yid. argw 92 ifitist ni^^totLicvii 

ifientufk HMUHis, Flnl. lii. li, T7. lAu- nere dicendi moUi et Kini&siore usug 

datur, Att. t^. 17. rex a Senatu appel- est. Brut. 83. scripsit orationes aliquot 

latus est. Har. resp. IS. fidelissimua et earum remm liistoriaili, quse suis 

hnperii Rom. rex. a senatu re^s nomi- temporibus Athenis erant g^ta, ora- 

ne di^us judicatur, lege Ciodii, re^is forio i^nere, non bistorico. de hoc vid. 

Bom^en accipit. Div. ii. 37. ^g^ e Cl. Ruhnken. ad Rutilium Lupum p. 

||roelio cum Porapeio. Brut. 5. a M. 7. 8. 

bruto defenditur apud Caesarem, quod Democrittu PhynenSf Tusc. v. 39. 

a Pompeianis partibus steterat. Div. i. patrimonium suiim relinquit discendi 

15. a Cssare tetrarchis re^o multa- studio. ibid. csscus fit, cscitatem utilera 

ius. ibid. ii. 36. et 37. multum auspl- esse dixit. Or. i. 11. omate dixit. Or. 

eiis iribuit. ex Cicerone augurii Roma^ ii. 46. de Divin. i. 37. ne^at, sine fu- 

ni diaciplinam percunctatur. ejus au- rore quemquam po^am magpnum esse 

9:urii discipiina differt a Romana vefae-^ posse. Or. 80. ejus dictio, cur non nul* 

menter. lis poSma videatur. Acad. i. 2; eju^ 

- Deioiarus JiHus, Deiot. 1. patrem pliysica recepit Epicurus. ad Div. xv. 
tecusat apud Cesarem. [6. ahte Epicurum ^etwafias sT^mW 

* tieicapTa, Tusc. ii. 8. GEnei filia. dixit. Acad. i. 12. confitetur ignoran- 

- Dellius, Att. viii. 12. Pompeii fami- tiam, ut Socratcs. Acad. iv, 17. innu- 
liaris; nisi /orte, ut videtury cunt Gra^ iherabiles mundos statuit, et quidem 
t;io legendum, D. Laelius. Nam Del- multos absolute pares ; item homi^ 
\im fuit Qgsarianus, pest Antonianus: nes ; qus sententia cap. 18. a poli- 
D. Lffilius Pompeianus, de Pompeiaiw tioribus pbysicis refellitur. Acad. iv. 
dUtei^ serino est. 37. de pleno et inani omnia gipii« 

DemadeSf Brort. 9* Or. 96. oratot de Fin. i. 6. sententia ejus de sole et 

Ittheniensis, Demosthenis temporibos, atomis N. D. i. 12. imaelnes Deos fa- 

praster ceteros Atticos oratores facetus : cit, et naturam eas fan^rcntem et intel-' 

nulla scripta reliquit. ligentiam nostram. incertus in totc»- 

Demaratusy Tusc. v. 37. pater Tar- loco est. vid. c. 43. ibid. ^. atomi re- 

^uinii Prisci, Corintho fu^it Tarquiniot. prelieriduntur. deDiv. i. 3. ii. 13. prae** 

Demea, Att. xiii. 30. serVuS. sensionem reram futurarum compro- 

DemetriuSf Att. iv. 11. liberti riomen. l>at, in qiio non inScite nu^tur. de Fat« 

ied ad Div. xvi. 17. et 22. faoriio im- 10. auctor atomoram statuit necessitate 

rrobus. servus Ciceroriis. ad Div. viii. omnia fieri. 

5. &c. Democritus, CpnrndsiaTcfug^ Verr. iv. 

DemetriuSf Polioreetes, Off. ii. 7- e^itn 4f . T^^ndaritarius. 

Macedones reliquerant et se omnes ad D^nwcritus, Att. vi. 1. servus Attici. 

F^hurii contulerunt. Democritus, t^cponius, ad Div. xiii. 8. 

Defnetrius Ma^es, Aft. iv. II. viii. faospes Ciceronis et familiaris. 

11. liber ejus trs^> IfMMtUt, a?qualis i>em<)5f /lenes, Or. 4. Platonis frequenf 

Ciceronis' et amicus Attici. Hune U- auditor. 26. minus facetus. Tusc. iii. 

bruni cave cotifiindas cum aliero Deme- 26. ab ^scliine reprehenditur, quod^ 

tHi MagneHs wi^) ifMififjMf, cujtu stspe nimis fiUam luxerit. v. 36. muliercul» 

fnentio ap, LaSrtium v. c, i. 38. uH laudifous capitur. Div. ii. 46. Rho dicere 

Vid, Menag, cum nequiret,.exercitatione effecit, ut 

' Demetrius Megas, ad. Div. xiii. 36. ptanissime diceret. ii. .57. I^^iam 

Slcuhis. vid. P, CorneUus. dixit pXtwmim, &c. &c. 

Demetrius Phalerens, Athetdeims. Br. Demostratus, ad Div. xiii. 32. liber- 

9^, Fin. V. 19, Theophrasti discipulus. tcts Cn. Octavii Nasonis. 

Ot. ii. 23. omnium Oratorufti polititsi- Desippus vel Dexippus, ad Div. xiv. 

nlus.. Or. 27. in iriediocri genere prin- 3. servus Ciceronis. 

ebps Grsciae. Off. i. I. disputator sub- Dexio, Tyndaritaqus, Verr. v. 42. 

tiiis, orator param vehemens, sed dul- . Dexius, ad Div. vii. 23. 

cis. Leg^. iii. 6, de rep. et le^bus scri- JL. Diadematus, ad Quir. p. red. 3. 

psit. Fin. v. 19. patria pulsus ad Ptolo- Qu. MeteUi Macedonici JiUus, v. m 

mifeum se confert, multa in otio scripsit. MetelUs. 

R. Postum. 9. in^gypto^aspideadcor- Diagondas, Thehaiius. Leg^. ii. 15. 

pus admota, necatas est. oriinia sacra nocturna sustulit. 

Dem^tritts, Sprus, Brut. 91* non i^- DUtgoras, MeUus, Nat. D. i. 1. et 23. 

nobilis dicendi magister, quo Cicero Deos tolltt ideoque Atheus dicitur. 

Athenis usus est. Diana, Nat. D. iii. 23. Dianae plures* 

Demochares, Or. ii. 23. Orator Athe- tHctBarchus, PeripatetictLs, AristoteUs 

lHttmAy fiUus sotoris Demosthciiis. ^e- ducipuUUf Att. ii. %, ^us libros dili- ' INDBX BISTOKICOI^ 99 fcnter le^t et admiratur Cicero. n«x- 
XwfmsMf liber Dicsarchi de populis FeL- 
hams. item Kd^svB^mf et ^ABtiHcitn. Ia' 
hros Geographicos in mttJtu reprehendit 
Polybius, auctore Strdbme Geogr* ii. /»• 
107. qui et ipse ei non ietmper ]vfendttm 
wumet^ inprinus in occidentaUbus et tep- 
teiUrionalibus Europee partibus, Att. ii. 
16. vitam practicam theoretice ante- 
ponit. ad Att. vi. % ejus tabula Gco- 
craphicae laudantur: scripBit vi^i ^t u$ 
Ifai^nUv utbTmZtieutSy in quo ChseroQ qui- 
dam inducitur, narrans, qus in Tro- 
phonio viderit. Utrum Uber singularis 
futrit^ an pars Ubri majoris, quem 'A»«- 
^^^9 *£XX«}«f inscripsit, disputant : hoc 
tamen probabllius videtur Jhfemsterhusio 
y. Cel, ad iMcian, T, i. 339. q^od mihi 
mn est probabile, quia e Utco Gceromt 
patet, m dicUogo scriptum fmsse iUum 
bbeUum, quod *Afmy^pp Gracite non 
eonvefure videtur, Att. xiii. 31. 39. libri 
«i^ ^oX^f ^^ mmrmCmeutt et r^tir»XtrMit 
6t epistola ad Aristoxenum. Acad. iv. 
39. Tusc. i. 10. tres libros de animo 
tcripsit, in quibus animum nihil esse 
disputatur. Tusc. i. 31. tres libros 
•cripsit contra immortalitatem animi^ 
qui Lesbaaci dicuntur, quod Mitylenis 
«ermo habetur. Div. i. 3. et 50. cetera 
divinationis genera ^ustulit, probat 
iomnia et vaticinia per furorcm. ii. 51. 
t^jis magnus liber est, nescire ea, quas 
eventura sint, melius esse, quam scire. 
Off. ii. 5. miignum et copiosum librum 
de hominum interitu scripsit. &c. De 
f$ vid, Reines. V, L, iii. 3. 

P, IhdiuSf Font. 15. le^atus L. Cae- 
taris iu bello sociali. r(i9r»>jrtftit dicitur 
Att. xiii. 33. jippian, Ji. C, 1. \, p, 
635. De ejus rebus gestis in beilo sociah 
tf, Vell, ii. 16. sed ibi profwmen est T, 
fpiod e Jastis capUoUnis etiam in loco 
Gceronis reposuU P, Manutius, Recte, 

T, Didius, Planc. 25. Pis. 25. ex 
Macedonia triumphat, seilicetf de Seor- 
discii, ex Pratura. Fuit Prmtor lUyrici, 
sed victa Macedmdtt Pro C. Catoney pro- 
pter viciniam aggressus est Macedo- 
mam. v, Pigh. ad a. 639. 640. £st is, 
qui consul cum Q. Metello legem Cesci- 
Uam Didiam tuUt a. U. DCtv. 

T. Didius, forte JiUus superioris, Or. 
iL 47* Trib. pl. cum L. Cotta, a. 
pCLix. vide in JL. Cotta, 

Digiti IdiPi, Nat. D. iii. 16. sive 
Dactyli, sunt sacerdotes matris Dettm, 

Dinea, Larinas, Ciuent. 7« socrus 
Oppianici. 

Dinan, Div. i. 23. Persica scripsit. 
Bst is, qucm Uwdtft etfidedignumjudi' 
eat Cafmetius Nepos in Omone, Fuit 
pater ^UtarcId, qu^ Akxandri M, t^jf»-' pore floruU. vid, yoss, ds H, Cr, 1. !▼. 
<r. 8. uH recte osteadit, Dinonem apps^ 
Umdum esse, non Dionem. 

Dinomachus, Tusc. v. 30. Fin. v. 8. 
Ofiic. iii. 34. de summo bono Calliphor 
nem sequitur, et ita controversian^ 
compoui posse putat. 

Dio, Syracusius. Or. iii. 34. Platonit 
discipulus. Tusc. v. 35. Platonis ad 
^jus propinquos epistola. £st septima 
inter PUitonicas, post tnortem Dionis^ 
patriee liberatoris, sciipta. de ejus rebu§ 
prtPter Nepotem leg. Diodor, S. xvi. 

Dio, Stoicus. Leg. iii. 5. de niagif 
stratibus subtiliter scripsit. jints p4tf 
wctium scripsit, ut ex h. l. colUgo. 

Dio, phiiosophus, ad Div. ix. 26. eo 
utitur Papirius Paetus. Nescio quis^ 
nisi Jbrte jicademicus, de quo postea / 
aut Epicureus quidam, Psstus sniit^ 
Epicureusfuit, 

Dio, Verr. i. 10. Halesinus. 

Dioy Flacc. 30. Apollonidiensis. 

Dio, Verr. ii. 7- a Q. Meteilo civif 
Rom. factus, unde Q. Ceciiius Di<^ 
dicitur. c. 9. 

Dio, Ccel. 10. legatus Alexandrino^ 
rum, qui Ptolemeum Auletem Ronui 
accusaret. interfectus est Rpme, eaqu^ 
cedes in M. Co^lium coUata. Academi^ 
cum appellat Strabo 1. xvii. p, 1147« 
ubi tota res de Ptoletna^o eC legations 
aecurate commemoratur, Hic est Dio 
Academicus, qui Acad, iv. 4. memotik'^ 
tur. 

DiocharsSf Att. xi. 6. C. Cssaris 
libertus. ', 

Diocles, Verr. iv. 16. idlybaetanus. 

Dioctes Phimes, Panormitanus^ Verr^ 
iii. 40. 

Diodorus, de Fat. 6. valens Dialecti^ 
cus. Etiam Sextus Empir. ^mXmruutrm" 
m appeilat. ad Div. ix. 4. possibil^ 
aliquid esse putabat, etsi non fieret. 
De hoc Diodoro, qui Cronus dicitur 
cognomine, discipuio ApolUmii Croni 
Dialectici vid. Mtnagium ad Laert, ii« 
111. Mortuus est pra pudore, cum Stit» 
poni ad qussstionem ludicram responderf 
nofi potuisset. PUn, H, N. vii. 53. 

Diodorus, Or. i. 11. Peripateticus. 
Fin. V. 5. Critolai auditor. Acad. iv. 
42. Fin. ii. 6. honestatem cum vacui« 
tate doioris summum boQum facit. A.* 
cad. iv. 24. 

Dipdarus, Melitensis, Verr. iv. 17. 

Diodotus, ad Q. Fr. i. 9. 4. libertus 
Luculli. 

Diodotus, Stoicus, Brut. 90. ad Div. 
xiii. 16. pneceptor Ciceronis ija diale- 
cticis, doroi Ciceronis mortuus est*. 
cofif. Att. ii. 20. Acad. iv, 36. Antio-, 
«tten ^nt/^nit. Twc. v. 29. cibqiis 94 INBEX HISTOmCUS. 

factus, non modo literis utitur, sed temporibus Ciceroni^, qui cum co ift 

etiam ^ometriam docet. fidibui utitur Asia adolescens muitum fuit. 

Pytliagoreorum mor^. ad Div. ix. 4. IHonyshts, ad Divers. v. 10. servu» 

Diodori w(i ^wmTtif opinionem non Ciceronis, anagnostes. ad Div. xiii. 77. 

concoquebat. qui bibliothecam Ciceronis tractavit, 

Diogenes, ApoUoniates. Nat. D. i. fugit. Att. ix. 12. Ciceronem bello 

12. aSra Deum facit. de eo Jjoert. ix. civili deserit, quamvis valde apud eum 

67. Patria Juit JpolUmia Cret(P, ut e honoratus fuerat. 

Stephano de Urh. ad eum locum docet Dwnysmsy toto nomine M. Pompo^ 

Menagius, Vixit Anaxagora tempori- nius Dimysius. Att. iv. 8. 11. 15. ad 

hus. Physicus dicttts est, et eloquentia Div. xii. 24. servus aut libertus Attiei, 

fum minus quam philosopkia valuit. quo Cicero usus est instruenda biblio- 

Diogenes. Cyntcus. l\isc. i. 43. in- theca. 

humatum se projici jubet. Memoratur Dionpsodorus,\eTr. ii. 91. Syracusa- 

ittiam Tusc. iii. 23. v. 32. Mur. 36. nus. 

Nat. D. iii. 34. &c. Dionysus, N. D. iii. 23. multi Dio- 

Diogenes. BahylonivSy Stoicus. A- nysi. 

cad. iv, 30. Carneadis in Dialectica Diophanes Mitylenaeu?, Brut. 27- 

prfficeptor. Fin. ii. 8. cum Laelius rhetor suo tempore Grsecorum disertis- 

audivit. iii. 10. ejus defmilio boni pro- simus, Tib. Gracchi iil. prseceptor. 

batur. Tusc. iv. 3. Senect. 7. Romam DioscuH, N. D. iii. 21. quot modis 

legatus mittitur. Nat. D. i. 15. ejus apud Graecos nominentur. 

liber de Minen^a, in quo partum Jovis Diphilus, Or. i. 30. Crassi scriptor 

ad physiolo^am traducit. Div. i. 3. et lector, 

Chrysippi auditor, unum librum edidit Diphilvs ad Q. Fr. iii. 1. redemtor 

de Divinationef ii. 43. prasdictionem villae Q. Ciceronis, architectus idem. 

eam concedit, qualis quisque natura et Divitiacus, Div. i. 41. unus e Drui- 

ad quam quisque rem maxime aptus dis. 

futurus sit. Docimus, Verr. iii. 34. Siculus. 

Dingenes, Grcpcus, ad Div. ii. 12. it. Cn. Dolahella, Pis. 19. triumphat 

^iii. 8. M. Ccelii Rufi amicus. ex Macedonia rediens. ConsulJuM cum 

Diogenes, Cluent. 16. servi nomen. M. Tullio Decula a. dclxxii. Brut. 92. 

Diognotus, Venerius. Verr. iii. 38. accusatur a C. Caesare adolescente, de- 

qui decumas Tissensium a Verre eme- fendentibus C. Cotta ct Hortensio. 

rat. Cn. DolahelUt, Quinct, 8. proetor 

I Diona, Nat. D. iii. 23. mater Vene- urbanus Cn. Dolabella et M. TuUio 

ris. Coss. ad quem causa Quinctii acta cst.. 

Dionysiarchus, VeTT, iy. ^^. proa^o- Verr. act. i. 4. Verr. i. 15. seqq. 37. 

rus Catinensis. 38. praetor Ciliciae, Verre leg^to, a quo' 

Diontfsia, Q. Rosc. 8. saltatrix vid, deinde cum a M. Scauro de repetundis 

Cell. i. 5. accusaretur, oppugnaatus est. condem- 

Dionysrus, Nat. D. iii. 21. filius Jo- natur. Hos duos Dokthellas cmfundunt 
▼is et Proserpinae. vid. Anaces. Asconius ad Div. in QecU. c. 7. et Cor^ 

Dionysius, Syracusanorum tyrannus. radus in Qu€Bstura, prnpterea reprehensi 
Div. i. 20. ejus mater, cum praegnans a Perizonio Animadv. Hist. e. 9.p. 54. 
eum alvo contineret, somniavit, se pe- Cn. Dolahella, ad Div. ii. 15. et 16. 
perisse Satiriscum, &c. Verr. v. 55. Ciceronis gener. libertate sua molestias • 
ejus lautumise. ad Div. ix. 18. dicitur sibi cbntrahit. vii. 33. declamat apud 
ludum Corinthi aperuisse. Nat. D. iii. Ciceronem ii. 13. Appium Pulchrum 
34. sacrile^s. Div. i. 33. ii. 31. o- accusat. Att. vii. 8. haeres fit Livise cu> 
Stentum equi ejus. Off. ii. 7. Tusc. v. jusdam. ad Div. ix. 14. ejus consulatus 
20. ejus tyrannis, uxores, crudelitas, laudatur, oh eversam columnam Casari" 
miseria. an&rum in foro, et seditiofies cmmpressas. 

Dionysius, Heracleotes. Acad. iv. 22. Phil. i. 2. acta in consulatu post Cssa- 
Zenonis CUtiei discipulus. Fin. v, 31.' ris mortem. Phil. xi. 1. proconsul Sy- 
propter oculorum dolorem a Stjoicis riae C. Trebonium interficit. ad Div. 
desciscit, et^ Mpicureus s. Cyrenaicus, xii. 14. ab Antiochia exclusus Laodi- • 
unde furet^ifAtm dictus est. caeam se contulit. ibid. 12. cum exerci- 

Dionysius, Stoicus,Tusc. ii. 11. Ci- tu suo ex Syria in Ciliciam transit. 
ceronis aE^qualis, versus orationi nullo Brut. 92. 

dilectu admiscebat. Dionysium Stoi- P. Dolahella, Capcin. 8. Praetor ur- 
cum laudat Laert. vi. 43. banus, ad quem est acta causa C»» 

Dionysiut, Magnes^ Brut. 91. rhetor ctoae. 


HfSTORICUS. 9S 

P, Dolahella, ad Diy. ^iii. 4. Quin- temvir Antoniuiiis. ad Dir. Wli. i^. 

decimvir fit. NeMch an idem. hospes CoBsaris Intemelii. 

Ot. DomittHs Oi./. (v. 5tf«tofi. Ner. 2X»itoitf, Deiot. 15. le^us Deiotari 

I.) Brut. S6. Consul eum C. Fannio ad Ccsarem. 

fnit (a. U, Dcxxxi.) Font. 12. Arvernos Doritj Locrensis. Tusc. v. 80. uxor 

•t Allobroges vicit. Verr. i. 55. pro Dionysii TjTanni. 

Cluent. 42. censor cum L. Metello a Doroiheust Verr. ii. 36. Thermitanuf. 

U. Dcxxxviii. Doierio, Att. i. 6. histrio. 

Cn. DomUku, JEnoh. Ot. /. {y. tn- Dracoy Or. i. 44. primus Athenien- 

<cr, antiqu. ap. Murator. ad a. 6570 ^i^™ lefrislator. 

Cn. n. A^. ii. 7' in tribunatu de sacer- DruidiB, Div. i. 41 . vates et au^res in 

dotiis tulit. v. Lex Domiiia. Coni. 8. GaXliA. de quHna ooneutant tironet Qeear. 

CaeciL 80. M. Silanum vexat. Or. ii. 56. B. GaU. v. 13. 14. 

Bmt. 44. Deiot. i. Consul cum Casdo C. IMmu Drusut^ Brut. 88. ejus filHi 

LangvM a. U. dclvii. censor cum L. duo C. et M. Pronepot ett Drutig qui 

Crasso oratore fuit. dissensio inter ip- primut cognomenhocabinierfecio Drau^ 

sos. Pontifex Max. a Trib. pl. M. Soau- to GaUorum duce tuHt. ad quem Popma 

ro accusatur. De contentumthu DomitU refert locum ad Ait. vii. 8. Sed Pighiut 

et Crasti censorum, locos auctorum coUe^ ad a. 637 • refert ad M. Drutum C. /*• 

gii Sigoniut infattis ad a. U. dclxi. esi qui Her. ii. 13. prteior dicitur, de quoi^ 

emm iocus memarabilis apud PUn. H, iotaquefamUia v, Sueion. in Tiber, 3. 

N. xvii. 1. deipsov, Sueion. Ner, 8. et C. Drusus, C. Fd. Brut. 88. qaalis 

Ufi interpreies, orator fuerit. Tusc. v. 38. JCtus, qui 

Cn. Damitius Caivinus, Deiot. 5. a etiam, cum csecus factus esset, de Jure 

Deiotaro post bellum civile recipitur et diligenter respondit, et a mulds con- 

sustentatur. Coel. 13. et Q. Fr. ii. 13. sultus est. Hunc Drusum vutgo m ve- 

praetor Cn. Lentulo et L. Marcio Coss. ierum JCtomm commemoratumeprteier» 

Sext. 53. Q. Fr. i. 8. 5. trib. pl. Cssare miitufU, etiam Pomponms, 

et Bibulo Coes. quo usus Bibulus in M. Drusus, C. fil. Brut. 88. tribunus 

impedienda Csesaris a^aria. Flacc. 13. C. Gracchum iterum trih. pl. freg^t. 

legatus L. Flacci in Asia. Qmsui ton- JVam iia legendum esse, non fecit, viri 

dem cum Messala a. dcc. docti ad unum omnes eensent, et res po» 

Cn, Domitius, L. ^nob. F. Phil. ii. stulat. Hic est ille Drusut, qui Jtanc 

11. de Caesaris percussoribus, Catonem ipsam ob rem, quod Senaiut cautam 

Uticensem avunculum habuit. Phil. x. contra Gracchum egit, Patronus Sena- 

6. ei se exercitus, qui ad Dolabellam tus appeliaiut ett, Sueton. /. c. Ad hune 

in Syriam ducebatur, in Macedonia Drusum rrferunt eiiam illud de Offic. i. 

tradit. ad Div. viii, 14. Cn. Saturninum 30. In M. Druso adolescente magna 

r^um fecit. v. Matiut. Adeum ett epitt, fuit severitas. Sed mihi ad ejutji&tm 

82. L vi. ad Div. de eo v, Sueton, Ner, r^erendum wdettir. Ipta verba Geero^ 

e. 3. msid docent. Primp ponuntur L. Cras- 

Zf. Domitius, Verr. v. 3. prstor Sici- sus et L. Philippus, quo Omsule deim 

lise in animadvertendo durus. £si is, tribunus M. Drusus JU. fuU : deinde 

qui cum C. Qelio Caldo ConsulfuU a. C. Csesar, L. f. lisdem temporibut 

Dcux.frater Cn. DomitU Cntsoris cum dicitur muUa teverUat fuitte in M. 

Crasso majore. Scauro ei in M. Druso adolescente. 

L. DomUius /Bnobarbus, Cn. f, Cn, Pater auiem ilUs temporibus adolescens 

«. Cn. pron. is, qui consulfmt cum Ap- ntm fuU. Item M. Drusut fiUut ei M, 

pio Claudia Pulchro a. dcxcix. Att. i. Scaurut, ut hic, junguntur Dom, 19. 

i. Ciceronem in pctitione Considatus ad Herenn. ii. 13. praetorurbanus judi- 

juvat. Mil. 8. quaesitor in causa Mi- cium reddidit, quod cum herede man- 

lonis. ad Div. viii. 14. repulsani in pe- dati ageretur. Hune M. Drutum Pig^ 

titione au^ratus «jgre fert. xvi. 18. ei hiusrrferi ad a, U. Dcxxxvii. hocargu* 

ulterior Qallia decernitur a senatu, ut mento ut apinor, quod trilnu annis pott 

Caesari succedat. Att. viii. 1. et 8. consulfaetus cst, quo iUe stepe in dige^ 

Corfinii se tradit Csesari. stultus dici- rendis Pratorum annis usus esi, Si- 

tur. Vatin. 10. laudatur. Bnit. 77. la- recte : est %Ue ipse Patrontu Senafus^ 

tine multaque cum libertatc, sed sine Nam tribunatus Graccbi tecundus cadit 

arte dicebat; bello civili interiit. v, in a. U. Dcxxxi. 8fe. Obiinmt aliquoC 

Ceesar B. C. iii. 99« memoratur etiam annis post Macedmiam cx Consulatu o. 

seqq. locis. Verr. i. 53. ad Div. vi. 81. dcxli. gestn, et Scordiseos vicU. v. Flor. 

viii. 1. viii. 8. viii. 18. &c. iii. 4. et P^alenUm Num, Fam. R, T, /. 

DomUius, Appultts. Phil. xi. 6. S«p- j». 51. 58. [ 9$ INDSX HISTORICU^. 

J^. Drwu$t M. (11. Dom. 46. trib. pl. JamhUchtUy aUosque duos ejusdem fMnrt- 

et Pontifex, Q, Cspionis inimicus. unde tus, commemortU inter Pytkagoreoi Cw 

ijumicUue ort^, docet Plm, xxxiii. 1. uU» f^ii, Pyth, et Ldert, viii. 48. 

Mil. 7. M. Catonis Utieensis avunculus. JSchionf pictor. Parad. v. 8. EJu^ 

Br. 49. 6^. Orator ^avis cum de rep. meniio est etiam in Bruto. in Paradoxit 

diceret. Offic. i. 30. severitas in eo oUm legehaiur Actieon. EmendavU 

adolescente fuit. v, in M, J^rusus, C. F. ZAtmhinus ; quod mirum e$t neseisse 

Cluent. 56. Postumi 7. eos, qui res Harduinum ad Plin. xxxv. 7* 

judicarunt, equUes, tentavit quaestioni- JEgeria, Leg. i. 1. Nympha, quacaim 

bus constitutis in judicium vocare. Eae Numa coUocutus est. 

rejiciuntur. Mil. 7. Senatus propugna- Egesinus, Acad. iv. 6. Evandri audi* 

tor ac paene patronus. Or. iii. 1. refert tor, Academicus. Pergamenus, in qutf 

ad Senatum de conviciis L. Philippi media jicademia desiit, JLaert, iv. 60. 

consulis, quibus in concione in Se- Egilius, de Or. ii. 68. festivus homo« 

natum usus erat. &c. Dom. 16. 19. Hunc iocum laudat Nonius m v. Colus, 

de pluribuB rebus simul ferre ausus Sed ibi edd. vett, ofnnes hahent Decilku 

est contra legem Cseciliam et Didiam. Ap, Livium xli. 13. est L. Egilius : sed 

Senatus decernit, ne eae leges valeant. Drdkenborch, putailegendum ^miUus : 

y, Leges Iavue, Rabir. Perd. 7. Con* quem vid, 

suUbus adest cojDtra Saturninum. Mil. Cn, EgnatiuSy Cluent. 48. Senator. 

^. domi sus interficitur in tribunatu. Filium Cn. Egnatium exheredat, quod 

Kat. D. iii. 33. ejus percussor fuit Q. in judicio Juniano pecunias cepisset. 

Varius. de eo, v. inpr, f^ellei, ii. 13. sq, Egnatius Maximus, ad Att. xiii. 34. 

JJhrusus, ad Div. viii. 14. homo tur- EgnaHus, Sidicinus. ad Att. vi. l. 

pibus libidinibus deditus, judex est in- debitor Ciceronis. 

ter reos de lege Scatinia. Ad eum re- L, EgncUitts, Att. x. 15. foenerator. 

/erendajortasse sunt etiam heec : Att. ii. rii. 18. iv. 12. Mcforte idem cumseq, 

7. uhi Pisaurejisistwoi^ur. ad Div. xi. \S, L. EgncUius Rufusy ad Div^ xiii. 43. 

^tt. iv. 15. 16. a Cicerone defenditur» &c. eques Romanus, negotiator. Ftri 

accusatus a Lucretio. docti, quantum ex observcUionibus ad h, 

Ctpso B. K. DuUliuSf ad Div. ix. 31. l,et aUbi iutelUgo, hos omnes pro eodens 

Consul a, U. ccccxvii. Jtahent. Ego ad minimum tres distinctoe 

C, Ikdllius, M. F. Or. 45. dicitur et homines puto ; unum Sidicinum, qui de^ 

Puellius et Bellius. Item Billius. v. bebai Qceroni, nomen, neque optimum n^- 

Gacconium ad Columnam Rostratam et que pessimum, quod in illum Rufum noti 

Pighxum ad a, U, ccccxciii. Seilect. 13 . convenit, hominem divUem et inprovinciis 

'Pcenos primus daase vicit. m Planciana negotia magna habentem : aUerum, qui 

#. 35. est P. Duellius. Sed quia ex con- Rufi^ tertium, qui Maximi cognomen ha^ 

iexto intelligUur, de hoc Duellio esse ser- beat, Nam utrumque cognomen efusd«»t 

mmem, qui bello Pumco I, primus mari esse non putem, 

CarthctgiTiiensestncUyTeeie vni docii cen^ L, EgncUtUeius, Phil. iii. 3. Quaestov 

mterunty tegendum esse C. Duelliui, s* legionem Martiam ab Antpnio avertit 

fotius DuiUius. ad Octavium Ciesarem. 

Duris Samius, Att. vl. 1. homo in EgrUomarus, in Caecil. 30. GaUus^ 

historia diUgens. f^ieU Ptolenuei Plul^ Cn. Domitii hospes &c. 

adelphi temporibus, De ejus scripiis cm-' EUmts, Terinseus, Tusc. i. 48. filiunt 

sule Voss. de Hisi, Gr, i. 15. quem com* nirais lugens, in psychomantio quid re-^ 

pUavU Harduinus in Indic, jiuci, P/t- sponsi acceperit^ e Crantoris consola^ 

nian, add, Diodor. S, xv. p, 373. 374. tione. 

C. Duronius, Att. v. 8. Elesiodolus, Font. 5. videtur de colwri^ 

M. Duromusy Or. ii. 68. accusator M, FonteU fuisse, Nomen Rofnanun^ 

. Censoris M* Antomi Orat. de ambitu. non videtur. 

Hic Dwotmispost a CensoreM, Antoni» Empedocles, Or. i. 50. AgrigentinuS| 

et collega L, Flacco de Senatu motus esi, physicus dictus. egregium poema fecit» 

quod in tribunatu legum de coercendis Nat. D. i. 13. elementa Deos facit. 

eontmuorum sumtibus latam abrt^averai. Acad. ii. 13. Confitetur ignorantiam, ut 

V. Faler. M, ii. 9. 5. Socrates. Pythagores discipultis, de cuju9 

DjfrrhacHnus, Verr. iii. 56. princeps scriptis vid, prester aUos Fabric, £, G, 

Centuxipinorum. ii. 13. 

P Empirid, Acad. ii. ^9. Genus Medi* 

corum, quod oppomtur koyttttug Ittrftle 

Eehecraies, Vm. y, 29* Pythagoreus, ap, Sextum Emp, adv, Logic. §. 156, 

Locssosis^Platonis squalis. Eum eOam 191» NihU rnmtomiet^ msAU semtoikm INDEX HISTOBICUS. 97 

trM, omma in usu et experimenlu Democritea. Nat. D. i. S6. in Physicii 

jmt. vid. Celsus l, t. pra:f, %thi pn- omnia a Democrlto habet. ad Div. xv. 

mm Sereqnonem se Smjriricum pfifeg' 16, ejus ifittX» salse ridentur. Fin. i. 

fmettedicit, 5. 6. 7. ejus Philosophias per omnes 

Emplatorius, ad Div. i. 8. nomen hO' partes reprehensio. Acad. iv. 33. ne^at 

mm obscuri ; non videtur RonMnum posse aliquid percipi, si ullura sensibus 

ov. \isum falsum sit. Tasc. iii. 13. ejus de 

Ewiifmiony Fin. v. $0. ejus somnus. origine doloris sententia refellitur. N. 

Tosc. i. 38. D. i. 33. dissensus impatiens. libros 

Engonasif Nat. D. ii. 42. sidus. scripsit contra Tiraocraten. ad Div. 

M. Enmusy Att. xv. 26. sed suqfe- vii. 36. male accipitur a Stoicis, quod 

(tum ett Corrado hoc nomen, se reformidare dicit vmJ^ ^uew^txk ««) 

<g. £niiattf, ad Her. ii. 32. Rudius.e ^«rtvn^i*». Div. ii. 50. eum hebetem et 

Cakbriji, poSta suo tempore prsstans^ rudem dicere solent Stoici. Div. i. 39. 

SdpioniqueAfricanoproptereadilectus. nullam sentit gratuitam esse virtutem. 

V. p. Archia. 9. Fulvium contra iStolos Div. i. 30. sentit nihil unquam ele^ans, 

belluin gerentem comitatus est. Acad. nihil decorum. Nat. D. ii. 17. injocis 

ir. S7. somuiat se vidisse Homerum. frig^idus. Fin. ii. 3. sapientcm se profi- 

Acad. iv. 16. ejus Epicharmus. de tetur. Nat. D. i. 41. ejns libri de san- 

Bivin. i. 13. ejus Andromacha. &c. ctttate et pi^tate adversus deos. Fin. i. 

Epamvwndas, ad Div. v. 13. apud 30. amicitias recte coluit. ii. 30. ejus 

Maatineam moritur. moxientis epistola ad Hermachum. de 

Ephorus, Or. ii. 13. 23. Brut. 56. Fat. 9. fatum cxtimescit, et ab atomis 

Or.51. 57. Cumsus, Isocratis discipu- petit pnesidium &c. Sententia ejus de 

lus, historiam scripsit. de eo vid, yoss, fato. moritur LXXII annos natus, Ar- 

ie Bist, Gr, i. 7< Cave ne cottfundas chonte I^'tharato. ad Div. xiii. 1. tes- 

cm Ephoro Cumano, item historico, sed tamento suceessoribus suis Epicureis 

nrni/ior?. ' hortum suum et icdes legavit, quas 

EpieharmuSf Tusc. i. 8. Siculus, deinde C. Mcmmius emit, repetente 

poeta acutus. ad Att. i. I9. Siculus Patrone Epicureo. 
ieitur, quia vix trimestris e patrid in Epigoni, opt. g*. d. 6. Traga:dia /Es" 

SkiKam venit. £st enim in insula Co chjfU et Accii, Tusc. ii. 34. Off. i. 31. 
"«('vf. Pythagoricus Juit et simul co- JEpimenides, Cres, Divin. i. 18. con- 

^euspoeta et quidem vetetis comoedia, citatione quadam aiiimi et soluto.libe- 

^ tempore Hieroms tyranm. de eo roque animo futura prffsentit. Le^. ii. 

t^* V, c, Jamhhch, Fit, Pyth, 39. ^c, 11. J)e ^us atate non 'consentiunt vete^ 

^Aflt. viii. 78. Acad. iv. 16. Epichar- fes, Tempore septem sapientum vixisse^ 

oiQs est liber Ensm, plerique consentiunt, de eo v. La^ert. i. 

Epielerus, de Amic. 36. fabuUs no- lO^.^^j^. et ihi Viros doctos. scriptores de 

IKR. eo multos laudat Fahric. B, G. 1. 6. 

Efwmtes, Att. ii. 3. est Pompeius M, Eppius, ad Att. viii. 1 1 . Pompei- 

^' anus. laudatur. qf, Hirt, B, 4fr, 89. 

Ejicrates, ad Qiv. xvi. 31. prinoeps Eppuleia, ad Div. vi. 13. uxor T. 

Atbeniensium. ' Ampii Baibi. Eppuleia est etiam in in- 

Epicrates, Verr. ii. 9. Agyrinensis scriptione ap, Fahrett, p. 310. Eppulei- 

fcrter Sosippi. us ap. Murator. Inscr. p. 315. n. 3. 

•GipuTctfey, Verr. ii. 31. Bidinus. Inter Appulcius et Eppuleius variant 

Epicurw, Fin. i. 7. non eruditus. libri in Servio ad Virg, j^n. viii. 375. 

qos sententia de summo bono explica- ap, P. Burmannum, 
Jor. Fin. i. 1. c. 9 — 31. refellitur toto Eqwis Trqjanus, ad Div. vii. 16. fa- 

ulin) ii. Brut. 85. s<^MMia» Socratis re- bula Livii. 

prehenfit. Acad. iv. 43. cum Cyrenai- ' Eratosthenes, ad Att. ii. 6. Geogra- 

^dfivoluptate non consentit. ibid. 30. phica scripsit. Ea sibi Cicero pra>posu- 

i^ialecticos contemnit et ridet. N. D. i. erat, cum Geo^raphica scribere susci- 

'^* gus Uber de re^ula et judicio, ejus peret ; valde reprehendebatur a Sera- 

prolepsis. totus locus de diis ex ejus pioneet Hipparcho: de cujus disputa' 

'ententia explicatur cap. 16. seqq. et tione adversus Eratosthenem v. Strab. \, 

^ellitur eodeni libro i. 30. videtur p, 15. C^freneeus fuit, discipulus Jiisto- 

*>imullis nullos deos credere. ii. 33. nis Chii, insigni eruditione vir. Ptxit 

^OQogrammos deos facit. Div. i. 3. Alexandriee tempore Ptolemcei Everge- 

J«butit de natora deorum. N. D. i. 35. tis, Ejus Geographica- in magnopretio 

^ atomis quomodo a Democrito dis- apud Romanos fuisse, etiam ex Ceesare 

^i^tiat. .\cad. i. 3. ejus ph^-sica sunt colHgas, qui eum potissimum e Gra^cis 

u itl 

1« «1 98 IKDBX HisTaHicr^. 

nominat, uhi de i^a Hercyma agit, de mw ^i^»f»«'f^ ^^» i^^ '««^ 
iJ. G. vi. 24. Cenjmram toHus operis haud duine, Nam qwe Viodorus b. V. 
Ceographici agU Straho U i. et ii. />. 318. de ea hahet, er Euemero ^^ 
ubi inprimis mmet, eum occidentales et sunt, ut bene monet fresseltngms V, CeL 
septentrionales Europa: pa^tes parum de ea re natus est loeus ^*^ ** "' 
cfgnitas habuisse. Melius de eo judicat Atheus cferftM «»f , ^ «* refi^ Fte- 
I. xvii. vid. Casauh. ad Strah. pag. 15. tarch. de Isid. et Osvrid. p. 360. Veo^ 
Erectheusy vel Erichtheus, Sext. 21. rwm, qui putabantur, nonnna ad vaeres 
rex Athenis, cujus filias vitam pro pa- Imperatores, reges, «f^^P*^,*;"^- I* 
triK salute coiitemsere. Fin. v. 23. N. Ijfcos veterum multos deeo oHta&elJa^ m 
D. ui. 19. quapropter Deae sunt Athe- visius et Buhenus ad Gc. h c* Fm^ « 
nis hahit», ibique delubrum habent. liarisjuit regis Casscmdi^, ut ex Eusebm 

Eretrici, vel Eretriaci, Or. iii. 17. demonstrat FlKsius de Poet. Grofc. c^. \k 
Acad. iv. 42. genus Philosophorum So- €X quo astas ejus dolUgi potest. add. <Ja- fcsi 
craticwnm a Menedemo Eretriaco or- saub. ad Strahon. i. p. 47- Seimum «, 
tum, qui e Schola Eliacafuit. I>iss. de Euemero in Cbmment. AeatL p 

EHphyla, vel EriphyU, Verr. iv. Ig. Inscr. T. »»• „ . \ 

Amphiarai uxor. de cujus monili fabula Evius, Flacc. 25. BacchiM. tj 

nota est. Inv. i. 50. auro vitam viri ven- Eumenidas Halicyensis, Verr. r. 7. k 
^dit. Eumenidest Nat. D. lii. 18. earum rn^ 

Eros, Att. X. 15. Philotimi servus fanum est Athenis, 
ant lihertus. ad Div. xii. 26. Eros Tu- Eumolus, ^. D. iii. 21. Anus Atrei. *,, 
rius quidam nominatur. Q. Rosc. U.est Euphorion, Ouilddensis, de IJiv. u. b 
nmnen conuadi, e discipUna Roscii. 64. poeta Tragicus mmis obs6urus. * 

C Ei-ucius, S. Rosc. 13. accusator. Phit temporibus Ptoletnm Euerget^ 
C. Esemus, Ccel. 30. qui cum M. Tusc. iii. 19- EuphorioiUs cantores. «r « 
Camurtio est condemnatus propter fa- eov. Saimas. ad SoUn. p. 601. b. t3«- ;, 
einus quoddam in Vettium commissum. sauh. €»d Sueton. Tib. 10. . «« * 

Eteocles, de Offic. iii. 21. (Edipi re- Eupolemus, Calact^us^ Verr. iv.2«. ^ 
ris Thebanorum filius, et Polynicis fra- Eupolis, Bhit. 9. veteris con^di» . 
ter, quorum nota est fabula. po5ta. Att. vi. 1. an ab Alcibiade m n 

Evander, v. Avianus. mare dejectus At. Brut. 15. Penclem j 

Evandrus, Acad. iv. 6. Lacydis audi- laudat. • i 

tor, Egesini doctor. Academicut, et qui^ Eurwides, Tusc. iii. 14. Anaxagom » 
dem de media Academia. discipulus. Tusc. iv. S9. tres pnmof ^ 

Eubuleus,^. D. iii. 21. filius Jovis versus Orestis ejus valde probatSocrates , 
et Proserpinae. Vid. in Anaces. &c, &c. 

JKuftw/iV?a, Verr. v. 42. Herbitensis. JBuropa, Verr. iv. 60. m tauro sedew. 

Eubulides Grosphus^ Verr. iii. 23. ^ttryrfica, DiV. i. 20. 
£«nturipinus. Eurppyius, Tusc. ii. 16. 17. xlwr 

Euchadia, Pis. 36. nomen fcemine Pergamenorum ad TVojam. ^^ 

Macedonic». Eurystheus, Acad. iv. 28. filios gii« 

Euclides, Acad. iv. 42. discipiilus interficit Hercules.Tusc. ii. «. 
Socratis, a quo Megarici et Dialectici Eurysthenes, Div. ii. 43. gemini» 
orti sunt. solum bonum dicit, quod frater Proclis, rex Laced»monionim. 
esset unum et simile et idem semper. Euthydemus, ad Div. Stiii. 56. Mphef 

Euclides, de Or. iii. 33. Geometra siusfuisse videtur. 
fdeTsnidviims Ptoiemtei Lagid€B tempo- Euthynous, Tnsc, i. 4S. 
ribus: nobiUs Elementis G. Eutrapelus, Phil. xlii, 2. iride Hi 

Eudemus, Div. i. 35. Cyprius, fami- Volumnius. ^ ^ 

liaris Aristotelis, qui in defuncti ftono- Eu^c1udes,tLtt. iv. 15. libettus At- 
rem Dialogvm scripsU ^Siv/ut liwt^ ^u- ticl, T. CasciUus Eutyehides dictus. 
Xnst cujus mentit est ap. Plutarchum Eutychus, pro S. Rosc. 16. nomen 
et aUos, quorum locos notat Jonsius de Comicum, 
script. H. P. i. 15. 3. Exegistus, fts. 36. Macedo quidam. 

Eudoxus, Div. ii. 42. Platonis audi- ExiHus, Phil. xlii. 13. Philadelplii 
tor, in astrolog^a facile princeps, con- fratery Antonianus. 
temnit Chaldceorum prsdictiones. 

Euemerus, de Nat. D, i. 42. expres- F. 

sus ab Ennio. v. Columnam ad fragm, 

EnnHp. 312. ed. Wetst. Historiam Deo- L. Roscius Fahatus, Att. viii. 13. cum 
rum composuit ex imcfiptionibus, qua tn L. Cassare conditiones pacis £ert a C, 
tsmjtUs hahebantur aiiisque lods, inpri- C«»are. i^ Div. x. 9L tnteriit in pn»* I9DSX HlfiTORICira. 92^ 

• ' * 

lo MatSnenii, duce Pansa, ci\|ii8 erat (v. Plin. vii. 50.) # piorum manuhiU 

fapttts. ' Jomix extrucius esi. tdd. Ascon. ad /. c. 

(j.Faberiutf Att. xii. 21. xiii. 8. EjutreUquia adhuc visuntur. v. Grdi^ 

FoiiMSf de Divin. ii. 34. de Fat. 6. 7« vius ad Ftor. iii. S. Sigenins ad ann. 

hcwmme uiuntur veteres m Os rebus^ Dcxxxii. disputat, JtuMe FMum non 

fius Sberalium Juminum suni, eum Jie- esse ^milianum, quod pterisque persua* 

mem nominare votunt, uti JCHJere sum est. SedVieUei. ii. 10. diserte ap^ 

mme Caii et Titii utuntur. Ceterum pellat Paulli nepotem. PUn. xxxiii. 11. 

fbra, qwtm hie e Gcerone eommemo' fratrem Africani min. vocat; quod esst 

f»ter, Fahios vid. if^ra m Afaximis. non potest^ si est Pautti nepos, FelleU 

liaximus enim est inter cognonima Fa- auctoritas/astisjirmatur, 

¥snm. Q, Fahius Virplianus. ad Div. iii. 3. 

Fabms^ Axt. iL 1. adulter Clodis» 4. legatus Appii Pulchri in Cilicia. Att* 

com Metelli uxor esset. viii. 11. Pompeianus. 

C Fahiusy Tusc. i. 2. Ei laudi fuit» Q. Fabius Labeo, Cunctaioris nepot. 

qood pin^re potuit. Unde et primus Br. 31. Juris et antiquitatis peritus. 

^ctms cognomen tuHt. PinxU eedem Cbnsul A, U, dlxx. cum Marco MarceU 

Sahftis. V, PUn, H. N. xxxv. 7. add. lo. Off. i. 10. arbiter Nolanis et Neapo« 

ym.de Hisi. kU. i. 3. litanis de finibus a Senatu datus est. 

C Fabius, Att. viL 3. Ccsaris lega- jg. FaHus Sag^ntinus, Balb. 22. a 

tos. Metello Pio civitate donatur. 

C FiMus, ad Qu. Fr. i. 2. 2. guan^ Ser, Fabius Pictor, Brut. 21 . Juris et 

*m coHigere Hcei^fuit prtrfecius, aut antiquitatis peritus. De hoc vid, Pbss^ 

mritt^' padam Q. Gcerems in provin' Hist. Lai, i. 3. qui rrfeliU Corradam^ 

eia. qui pro Servio malebat Servilianus. Benc 

M. Fabiusf Font. 12. subscriptor M. Nam Servilianus genus duxit non a 

Bctoni contra M. Fonteium. Plctore, sed a Gurgite. 

M. Fabhu Gallus, ad Div. vii. 24. C Fahritius, Br. 14. ad PVrrhum le- 

Epicureus, librum scripsit de M. Ca- f^atut missus de recuperandis captivis.. 

tm. Att. viii. 12. adDiv. ii. 14. vii. 23* Balb. 22. Consul P>Trhi tempore cum 

M' et Q, FabH, ad Div. xiii. 59. iv. Heracleensibus fGedus facit. Off. iu. 22, 

H. fntres. ibid. ix. 26. perfiig^, qui regi vene»um se datu- 

Fabiiu liuscus, Att. iv. 6. videtur, rum promiserat, Fyrrho dedit. 4. justus 

pliUosophus Epicureus fuisse : nam et nominatur. Tusc. iii. 23. paupcrtatis 

icHtusdict/vr a dcerone, tolerans. Le^. ii. 23. in urfoe «epultus 

Numerius Fainus Pictor, C Pictoris est, quod in xii. UbuUs prohibetur. 

/Div. i. Sl. Gnecoft Annalcs scripsit. add, Orat. il. 66, m. 15. Planc. 25. 

Bme Qmsulem exhibeni FasH Capii. a, C. et L. FabritU, Cluent. 16. Aletri- 

487. ad quem a. v. Pighium add. Foss. nates, Oppianici familiares.. 

lcqttifiUum ejus, C nepotem, mavuU J0. Fabritius, Sext. 35. trib. pl. pri- 

«rt^* <qf, Oceronem, sed sine argur mus viii. Kal. Febr. P. Lentulo Spin- 

MtMto, Zk Preenotnine Num. tn denarus there Cos. rogationem fert de Cicerone 

f^^qms V. SpanJtem. de V, et Pr. N, revocando. cf. in Sen. post Red. 8. 

y.ii.i>. 26. gvm Gceronis locusfugie- Fadius, ad Div. x. 32. miles quidam 

to. add. Duher, ad Liu. xxxvii. 47. Pompeianus, a Balbo minore crudeliter- 

\p^ jiiputaatem ofh/ersus ^panhemium tra<!tatus. 

^ 2ko Liviano, Q, Fadius, Phil. ii. 2. libertinus, cu- 

Si^ Ftdnus, Agrar. ii. 33. Consul jus filiam duxit M. Antonius Tri- 

(9Uutav) cum Fulvio, quibus Coss. umvir. 

ftp^acapta est. i. e. a. dxliv. v. vrfr, Q, Fadius CaUus, Tin. ii. 17. ejua 

S*M>u^us. filia /bJia. ibid. 

;fi. fa«i« Pietor, C. f. C n. histori- Sex, Fadius, ad Div. vii. 20. Niconift 

wsi annaHum scriptor. Or. ii. 12. Div. medici diacipulus. 

i-ie. Vycisse tempoie belli Pun. JL e T. Fadius, Att. iii. 23. trib. pl. licn- 

MapcUurum est xxi.. v. Fbss. l, c, Eju^ tulo Spinthere Cos, post Rcd. in Seii. 

Mesikinrebus Bom.Hos adversus Poty' 8. Quiestor Cicerone Cos. fuit. ad Div. 

*»««iwcttfiarj UbeUo defendimus. v. 18. exul. 

S- Fabius, AUobrogicus (v. Plin, Falcidius, Flacc, 37. civlft ?.om. dt 

ttxHi. 11.) Or. ii. 66, Act. i. in Ven-. plebe. 

7. ^ua fomix. Fornix Fabianus sape C. Falcidius, Manil.. 19. trtb. pt et; 

^ffu^emeraiur, extructus a Q. Fabio anno post liegatus. 

«wwio Censore, qui Qmsul cum L, C, Fannius, C. P. Brut. 26. Oratio d^ 

' ^^ J, U. IKXIXII' 4il9broges vicit, sociis et nomine Latino cgntra Gx»9> 

n 2 l 100 INDEX HISTORICUS. 

chum an ejus sit ? Cousul cum Domitio C. Marcius Ftgulus, Nat. D. ii. 4J 

fuit a, DCJixxi. cf. Or. iii. 47. P. •Scipionis coUega in Consulatu a Ti. 

C. Fannius, M. F. Brut. 36. La»lii ge- Graccho vitiose creatus, abdicat se con- 

ner, historiam non ineleganteni scri- sulatu. Div. ii. 35. Br. 20. cum Lentul« 

psit. Br. 21. Or. ii. 67. scripsit annales. Consul fuit. J. U. dxcvii. 

conf. Tusc. iv. 18. Leg. i. 2. Bmt. 87. C JUarcius figulus, ad Att. i. S. 

Att. iv. 16. de compemlio historiae Fan- Consul cura L. Csesare a. dclxxxix. de 

niane, quod M. Brutus, percussor Cse- Leg. ii. 25. sepulcrum ejus sumtuosis- 

saris, fecit, vide in Bruto. De Fannio simum. 

vid. yossium de kistoricis Latinis l,T. P. Nigidius Figulus. v. in Nigidius. 

C. Fannius, C. F. Sext. 53. trib. pl. C. Fkivius Fzmhria, Brut. 45. accu- 

CflBSare et Bibulo Coss. quo usus Bibu- satus aM. Gratidiode repetundis. Font. 

lus in impedienda Agraria Caesaris. Har. 7. Scauri testimonium in eum nil valuit. 

Resp. 6. pontifex. Att. ii. 24. subscri- Or. ii. 22. qualis Orator fuerit. Br. 34. 

psit in P. Clodium vii. 15. in Siciliam bonus auctor in Senatu, tolerabilis pa- 

post Fuffanum mittitur, initio belli ci- tronua, nec rudis in jure civili. Planc. 

vilis. viii. 15. prsetor Siciliee. Phil. xiii. 21. in petitione Tribunatus pl. repul- 

6. Pompeium Cn. F. hortatur, ut cum sam tuli|;. Rabir. 7- cum C. Mario Cos. 

iuis copiis ad Mutinam eat. ytjfj. Joseph. fuit a. dcxlix. a4de OflT. iii. 19. v^. 

A. xiv. 10. 15. S^araf dicUur : cujus coUecta Corrado ad Brut. 34. 

rei nuspiam alibi vestigium : nec verum C, Ftav^us FlmJma, Brut. ^G. M. 

puto. Crassi inimicus. qualis orator. S. Rosc. 

C. Fanniuj, Verr. i. 4^. eques Rom. 12. homo insanus, Q. Scsevolam in fu- 

fm-te idem. nere Marii vuluerari curat. add, CoT" 

C Fannius Ch<srea, Q. Rosc. i. homo rad. l. c. 

GrcBcus, ut Cha:re<e nomen indicat. sed ' L, Ftmbria, Verr. v. 70. multis in- 

civitate donatuSy aut e servo libertintcS imicitiis et laboribus ad honores perv&- 

JactuSf a Fannio quodam. nit. Sedest vitium in pranomine, corri" 

M, Fannius, Brut* 26. Orator bo- »gcndumque C. utjam monuit Manutius, 

nus. Est consularis ille Fimbria, jungitter 

M. Fannius, S. Rosc. 5. Prator A. V. enifti Mario : nec ullus L. Fimbria hmo- 

DCLxxiii. et QuiEsitor in causa Rosdi. ratus in libris antiquis occurrit, 

M. Faucius, M. F. ad Div. xiii. II. l^mflm, fratres, Att. iv. 8. vide Z,. 

eques Roift. decurio Arpinalium. Gavius. 

M. yavonius, Att. ii. I. accusat Na- Flrmidius, Sext. 52. Clodianarum 

sicam, Cn. Pompeii socerum. Moloni operarum dux. 

operam dedit. ad Div. viii* 9. in peti- C. Flaccus, e Faleriis. Quint. 7. Im-r 

tione praeturae praeteritur. Att. i. 14. perator et Praetor Gallise Scipione et 

eum Catone comitia Clodii de sacris Norbano Coss. h. e, a, U. dclxx. 

rei dissolvit. ad Div. viii. VI. Ciceroni C Fktccu», L. fil. ad Div. iii. 4. fuit 

supplicationem non decerhit. Mil. 9. de cohorte Jppii in Cilicia, certe sum- 

16. Nempe qiiia Cato non decernehat, mus ejus amicus et familiaris. Itaque 

eujus similis erat. de ejus morte v. Sue- ep. II. dicitur curasse, ut testes merce- 

ion. uiug. 13. Faonius an Favoiiius scri- naiii in Appium a stds civitatibus nota" 

hendus sit v. Manut. ad Cic. p. 94. et reTdur. 

Casauh. ad Suet. l. c. C, et M. Fta^cus Aviani, fratres, ad 

Fausta, Att. v. 8. T. Milonis uxor. . Div, xiii. 32. 79. 

Faustus, Sull. 19. est L. Cornelius X. Flaccus, e Valervis. Phil. xi. 8. 

Sulla. Et ejus filius Cluent. 34. Vat. Consul (Dcxxii.) cum P. Licinio Muci- 

13. Att. iv. 14. Agrar. i. 4. Att. ix. I. " <ino, Flamen Martialis. Itaque in ejus 

de quihus vide in Sulla. numis Mars et apex cernuntur, £i XA- 

Feralia, Att. viii. 14. SacrapUtcandis ' cinius multam dixit, si a sacns disce- 

Manibus, mense Fehr. ■ deret ad bellum eum Aristonico in Asia 

M. Feridius, ad Div. viii.g. eques gefendum. Populus multam remisit ; 

Rom. sed Pontifici Licinio parere jussit. Etiam 

C. Fidiculanius Falciila, Cfiecin. 10. DiV. i. 46. commemoratur flaraen Mar- 

Senator Ciuent. 37- Miror Cl. Gorium tialis L. Flaccus. sed is a cotlega Muei- 

familiam Ftdiculaniam, qua in lapidi- uni diversus sit necesse est, quod ex eo se 

bfis Donianis oceurrit, inter eas rrferre, audisse dicit Quintus frater, qua coth- 

de quibus Antiquariis nondum ante con- memorat. De hoc Ftacco accipio looufn. 

siiterit, in Csecii. 19- ub^i quaestori ejua M. 

C Fidulus, Vat. 13. videtur senator Scauro accusatio ejus non concessa esse 

fuisse, aut eques certe, dicitur. Ad eum locum nil interpretes^ JNDBX HISTORICUS. 101 

freier unum Htfefutrdum, qui de L* dicendo valuit. Ab alio C Flamime 
FlaccOf pro quo ett oratio, accepiue Gcero hunc distingui voluii, nempe tih 
videtur, quod est absurdum, quando di- eo, qui a. U. dlxvi. Qmsul fuit. de 
vinatio in Qecilium Umge ante scripta Inv. ii. 17* cum legem fert, a patre dt 
est, quam Mc Flaccus in GalUa Juii, templo deducitur. de Leg^. iii. 9. sedi- 
M. Scaurus est pater^ qui a, U, ncxxx. tiosis tribunis annumeratur. Nat. ii. 3. 
snHUs Juit post qutpsturamf et tt» Flac' Div. i. 35* ii. 33. bis Consul fuit a. 
ei aui ex pnHura aui ex consulatu Dxxx. et dxxxvi. in secundo Consulatu 
qu4PstorfuU. nef^lectis auspiciis perit. 

JL. Ftaccus, e Fdleriis, Brut. 62. C. Flaminmsy CLuent. 45. 53. iCdilit 

-Consul cum C. Mario vi. Coss. Planc. Curulis cuni M. Plietorio, et Prstor 

36. Satuminum opprimit cum CoUega cum Cicert)iie» et quidem inter sicarios. 

Mario a. {/. ocLiii. quarto anno post L. Flaminius e QuintiiSt Titi Jratcr. 

Censor cum M, Jntonio oratore. v. ^a- Cato. 12. ob libidines a Catone Cen- 

ler. M. i\. 9. 5. Att. viii. 3. in bello Ma- sore e senatu ejcctus septem annis post» 

riano arma cs^Tcre nu)uit. Flacc, 35. ei quam Consul fuisset. Consul Juit a. 

Consuli tota Asia portas claudit, cum dlxi. de Ubidine ejus et nota censoria 

Mithridatem reciperent ; nempe cum adde Zav. xxxix. 43. 

suffeetus f/L Qntm Mario mortuo a. U, T. FVtminiuSj Flamma. Att. xii. 53. 

DCLxvii. et t» jisiam missus essetf ubi Etiitm ad Div, xvi. 34. nominatur 

periity auctore Jppiano de B, C. Lh i, Flamma,»rftf6f7or Gceronis. Nomen /loe 

pag. 664. add. f^elt. ii. 33. 34. Hunc a est etiam ap. Sallust. in Beii. Cat, 

Fimhria ,Consuiem, uon Omsuiaremy ut 36. 

Feileius traditf inteffeetum» contendit T. Fiamiuius, e Qtiintiis. Vqtt.i. 2\. 

Contarenus Var. Ijcet.l. Mun'n. 14. Philippum Macedoniie re- 

L. FTaccus, e Faieriis. Ag^. iii. JJ. In- gem vincit et de eo triumphat. J)e 

terrex (a. U. DCLxxi.) le^m tulit, ut ejus rebus iate Livius. 

xata essent, quae L. Sulla fecisset. v. T. Fiamitiius, Brut. C8. 74. is qui 

Faieria iex. Eadem rt^atione, Jussu cum <2. Metello Consiil fuit, a. Dcxxx. 

Sulltp facta, etiam IHctator perpetuus quem puer Ciccro vidit, bcne Latiuc 

factus est Sujia. tr. jfppian. de B. C. L^ loeutus est, iiteras nesciit. 

\.p. 686. ed. toil. C. Fiavius, ail Div. xiii. 31. eques 

L. Fiaccus, L. Censoris fil. Flacc. Rora. 
26. Planc. 11. Q. Metelli Cretici leg^a- C. Ftcvitis, Vl^nc. 43. quacsitor in 
tus &c. Cat. iii. ^. Flacc. 1. &c. Prs?- causa Plancii ab accusatore, Lalerense, 
tor Cieerone Consule, qui ejus opera iiv editus. Sed hic pro Flavius Ursinus 
deprehendendis Allobro^m legatis reponi voiehat C. Alfius, qui c. 17. qu^e- 
usus est. Att. i. 19. mittitur ad Gallie sitor in ea cansa dicitur, et eo annopra- 
civitates, ne se cum Helvetiis conjim- tor fmt. Ant. Augustinus autem et 
f ant. Ceterum de eo plura tiisce ex ora- Manutius ibi potius C. Flavius pro Aifius 
tione Ciceronis pro eo a D. Ltelio de re- iegi voiehani. Qiwd Manutius putat C. 
petundis ex Prtptura AsUe accusato, ex Aifium non commode iegi, qvod is Pr<e' 
qua intelUgitur, eum cum P. Serviiio ior esset, et suam jam habei-et proinn- 
irib. mil. in Glicia, cum M. Pisone ciam ; s€Epe constat extra ordinem datas 
queestorem in Hlspania Juisse, v. Pison. e»se prtptoribus provincias pr^ter eam', 
X. 33. &c. quam sortiti etsent. Ocero appeiiai 

M. Flaccus, Or. ii. 70. Nasicam ac- hunc qiupsitorem, Consiliorum suorum 
cusavit, quod Ti. Gracchum perculisset. in Cousulatu socium, pericularura par- 
dora. 38. add. M. Fulvius Fl. ticipem, rerum gestaruiu adjutorem. 

P. Flaccus, ad Div. ix. 31. accusat Htec utrum t^ C. Alfium, an in C. Fla- 
M. Carbonem. vium f/uendam rectiua cotueniant, videU' 

Q. Fuivius Flaccus. vid. Q. Fulvius. dum^ si qua ratione ex historia erui 
Q. Fiaccus, Att. iv. 3. Clodianos possii. An/d nii certi succurrit. Hoc ex 
quosdam, Ciceronem persequentes^ in- muitis iocis Oceronis disco, Havios non^ 
terfecit. ^ulios ei conjuiwtiasimosjmsse. Si con- 

FTaminius Circus, in SeU' p. Red. 6. Jecturtc iocus, optime videntur in C. 
7. &c. fuit extra pwtam CarmerUalem Flavium conrenire, Bruti et Attici ami- 
prope sBdem ApoHinis, etforum olitorium dssimum, totiiisque cavnsa; optimatium. 
Ascon. ad Gc. Or. in Tog. cand. v. Nepos in Attic. 8. IHutarch. in Brut. 

C. Ftaminius, Brut. 14. I9. is qui extr. uli quam graviter ejiis interitum 
trib. pl. de agro Gallico et Picenio viri- tuierit Brutus, commnnoratur^ 
iim dividendo tulit, et Consul atlTrasi- C. Fiavius Pusio, Clueut. 56. eques 
■^enum interfectus est, ad populuir Romanus, qui M. Druso trib. pl. r«titi- 

H 3 1(D2 INDBX HISTORICUS« 

tit, equites le^buA suis, de quaestionibus C. FuficiuSf Vto. ii. If . 
babendis in eos, qui ob rem judican^ L, Fuftiius, Br. 29. medipoeris pa* 
dam pecuniam cepissent, in periculum tronus. 

vocanti. jg. Fufidmsy Pison. 35. eques Roih. 

Cn, ftavius, Ot. an JH, fiL T vid. negodator in Macedonia L. Fisone pro« 
Grdsv, Cn. est ap, PHn, H, N. xxxiii. consule. eiusfortefiHus est Q. Fufidius^ 
1. qui inprimis videndus, . Fbcaiur ibi Q. F. ad Div. xiii. 11. 
€tiam Annii filius : uti ap, Gell, vi. 9. ^* Fiffius, ad Div. xiii. 2. Ciceronis 
Iav. X. ult. vocat Cnei fil. v, inpr, Dra- intimus, homo eruditus. 
kenb, ad Ldv. /. c, qui etprtenomen Cn, L, Fufius, Brut. 49; 62. Offic. ii. 14» 
prtrfert, ad Att, vi. 1. scriba, «dilis qualis Orator. Manium Aquilium accu- 
Appii (sc. Caeci) qui fastos publicavit, sat. cf. Or. ii. S2. iii. 13. Sed his loci^ 
et actiones primum composuit atque plerisgue est Fusius. Recte autemposf 
edidit, v. Or. i. 41. Muren. 11. Att. alios monuii Pearcius ad de Or. ii. 22. 
vi. 1. ab eo Jus Flavianum dictum Gceronis temporibus nullos ¥\isiosJuisse^ 
est, Ea re meruit, ut usque ad eedUi- sed invahUsse, ut Furii dicerentur, ut 
tatem proveheretur studiopopuU.v, £av, nemo Valesius dicebat, aut Papisius, 
ix. uU, sed Valerius et Papirius. Fufius autem 

L. Fhwius, eques Roroanus, Verr. i. et Fusius in libris Gceroms ,sape con" 
S. V. 7* 59* Idem est, qui commenda- Jundif sciunt omnesy qui vel leviter Gce" 
tur cum C. fratre Acilio Siciliae Procos. ronem tractarunt, 
adDiv. xiii. 31. An ex Ms est foBnerc^ Q. f^us, Calenus, ad Div. v. 6« 
Un- ille Att. xii. 17. ? Trib. pl. M. Pisone et M. Messala Coss. 

L, Flavius, Att. i. 18. 19. trib. pl. Phil. viii. 4. pacem cum Antonio sua- 
Metel}o et J^raam Coss. rogationem det, patre ^us Cicero usus est adole- 
A^ariam fert, sed non perfert. v, JDio scens. reprehenditur. Att. i. 14. legem 
xxxvii. 52. Q. Fr. i. 2. 3. Pnetor de>- de religione fert pro Clodio. vid, LeJt 
tignatus Oeswre et Bibulo Coss, Att. x. Fiifia, ibid. ix. 2. Pompeium et Sena- 
1 . ei a Caesare legio et Sicilia destinar tum accusat. v. supra in Calenus. 
tur. C Fulciniusy Phil. ix. 2. legatus Ro- 

jQ. l^i;t«<,Tarquiniensis.Q.Rosc. 11. manorum a Larte Tolumnio Fidenit 
Fhra, Mater. Verr. v. 14. ejns Indi interfectus. 
llomae. M. Fulcinius, pro Caecin. 4.v Tarqui- 

FloriuSy Cluent* 59. Larinas. niensis. 

FonSf Leg. ii. 22. fontis ara prope Fiilvinicuter, ad Att. xii. 44. imita-. 

Romam. «tor Fulvinii. sed rectius esset fortasse 

Fonteia Gens, Dom. 44. plebeia, in Fkiknaster, ut quibusdam viris doctis 

quam adoptatus est Clodius. placet, a Fulvio Posthumio Gssaria' 

Fonteia, Font. 17. soror M. Fonteii, no. 
virgo Vestalis. FulvU, pro Planc. 8. ong^nem du- 

M, Fonteius, Att. iv. 15. Font. 1. cunt e municipio Tusculano. Primus, 
seqq. praetor Galliae per triennium e fkit L. Fulvius, de qtto est locus d^ciHs 
praetura, pro quo est tota oratio. FUius ap, Plin, H, N, vii. 43. de quo vid. 
ejus, qui Servilii legatus AscuU interUt. JDuker. ad Liv, viii. 37. Stemma jFk/vt- 
ikd, Appian, B, C. c. i. p, 633. orum est ap, Sigon, ad lAv. xl. 41. 

P. Fonteiusy Dom. 13. et 29. homo M, Futvius llacctis, Catil. i. 12. con- 

plebeius, qui P. Clodium adoptavit. sularis, interficitur cum liberis, quod 

M. Fontinus, Att. i. 6. pro quo Grc- a C. Gracchp triumvir in lociun T. fra- 

wius FouteiuS. tris nominatus erat. Dom. 38. de se- 

Fortuna, Div. ii. 41. ejus templum natus sententia interficitur, domus 

Praeneste. ejus oraculum. Leg. ii. 11. evertitur et publicatur, et in areapor- 

est vel hujusce diei, vel respiciens, vel ticus Catuli exstruitur. Brut. 28. ejus 

fors, vel primigenia. Scripta extitere, sed ut studiosi litera- 

Frangones, Att. 14. 10. nomen mili- rum. aemulum P. Decium habuit, add. 

tis veterani in plurali, OUm in libris in M. Flaccus. 

9ionnuUis. erat Francones, et de popul» M, Fulvius NoUUor, Muren. 14. de 
fuodam capiebaiur. v. c. Rhenano Rer. ^tolis triumphat. Provinc. C. 9. cen-' 
G&rm, l. ii. p. m, 186. sq. qui e Cod sor cum M. Lepido a. U. DLXXiv. 
lAiurishemeTisis vestigiis corrigebat Van- Tusc. i. 2. In iEtoliam Ennium secum 
fiones. duxit, quod ei exprobratum est a Catone. 

Ft{ffanus, Att. vii. 15. prator Sici- Arch. 11. Musis et Herculi templuiii 
liae, pro quo aUi volunt : Furfanus, vel dedicat e manubiis. Musas pinxerdt 
T^rfanius. v, not. Zeuxie, easque &dcmcrat Ambr^u^ienH" INDBX HI8TORIC0S, 103 

■ 

inr. V. PSu. Bn N. xxxT. ^O. Atifm L. FkrUu, Philns. Oft iii. 30. rogk' 

kmpU V. Harimfu ai PH». L c. tHonem fert inim S. Atilio. de fatden 

Af. FuiuiHt NofnSoTy Att. ir. 16. Nttmantino et C. Maneino. Brut. 88. 

condeiDiiatur, App. Qaudio PuJekro L. perbene Latine loeutus est et littfratius 

Dtmtm Ahenobarbo Qm. (|uam ceteri. Or. it. 37- eruditissimos 

P, Fuhius Verattus. nacc. SO. bomines c Grascia paUm semper se- 

Q. Fuitriut Ftaceut. Agrar. ii. 33. cum liabuit. Idem est, qui memoratur 

Consul iv. cum Q. Fabio v. a. dxuv. Arcb. 7* Att. ii. 19« Amic. 4. Cuuut 

qnibus Coss. Capua capta eat. Verr. i. fuit Sexi. JttUie Serraflo n. Dcxvii. 

41. Censor cum A. Postbumio a, V. Att. xii. 5. itieHur P. Puriui. £t hoe 

DLXxix. prtewmmu etiam laudat Caedodorut. y, 

Q. Fubnut Nobilior, FtHut Marciy Sigon. adh.a. 

fdJEtelet vieit. amtui cum T. Amde M. Futiut Camilhis, Dom. 3S. ia 

bucoa. U. DC. Bnit. 30. Ennium civi- exilium mittitur; tf, fnt pottea Dicta^ 

tate donavity cum Triumvir coloniam tor GaUot tfieitj ah urbe deleta vemen- 

dedaxisset. tet, et tfme tolut primut^fue koe m>men 

Ser. Fuhimt Flaccus. Brut. 81. me- ohtinuit, ut ottendit contra Sigomum 

diocris orstor. Brut. 38. de incestu Perit. Ammadv. Hitt.e.l, Falent ci» 

reus, a C. Curione defensus. £s hoe tat etiam M. Furium Camillum ex ep'm 

keo emendo Gceronem de Inv. i. 43. ad Div. vii. 5. ted m metieribut edd. 

^exemplum qffertur hit verbit: ut es^ M. Orfiiis. 

Cttrius pra Fuivio: Nemo potest uno Num. Fufiut, Or. iil. 83. eques Rom. 

idspectu, neque prsteriens in amorem cantandi artis peritus. 

incidere. Pro Cnrius enim maf^ettum P. Furiut, Att. xii. 5. v. L. i^- 

atylegendum ette: Curio. Htfc verba riut. 

unt ex Curwnit oratione pro Futino de P. Furtut^ Rabir. Perd. 9. a C. De- 

ncettu; quam extititte tuit temporibut eiano accusatur et condemnatiir, homo 

Ge. ta Brut, /. e. dicit, nobUemqtie ha- turpissirous. tribunut pl. Jacttu ett ex 

iifats eae. libertino, de auo v. Appian. de B. C. I. 

C Fundamut, Qu. Fr. i. 8. 3. amicns i. p. 689. Ceterum in hae Mttoria vi- 

Ciceronis. Socer Farronit, qui induci' dentur inter te pugnare CScero et Vale^ 

ttrR.R.\. 3. riut M. viii. 1. Narn Gcero damna- 

M. Fundamut, fr. Or. pr. M. Fund. tum dicit, Fdleriut a Deciano non dam- 

Petit Cons. 5. natum, tcil. antequam eondemnari pot^ 

FtfRtfu/aftntf , Att. V. 4. it. X. 15. debi- tet, a plebe ditcerptut ett, ut proprie 

tor Ciceronis. quidem non damnatut tit judicum ten' 

T. Furfaniut, Milon. 87. Judex in tentUt, ted pamam tamen dederU, tam- 

causa Milonis, laudatur. ad Div. vi. 8. quam damnatut. vid. Pighiut ad a. 

eniimcfiMra/tfrT. Furfanus PosthumuSy DCLiv. 

r^ SiciUie pott bellum civile Ckta- P. Furiut, Cat. m. 6. socius Catili- 

nsRsm, netcio an idem, Furfanns ^ict- nm e colonia Fesulana, qiio Catilina 

iem atU idem ette quod Furfanius, aut usus est in sollicitandis AUobro^pun le* 

^ ilU tubttituendum ette non dubito, gatis. 

iSieFidiculaniu<r^ridiculaniustnvfRt/iir. Q. Fkirnu, s. FufiuSy Phil. ii. l^. 

EtttamenalterumtuUatiut.y.TuffsLnua. eques Rom. hereditate a M. Antonio 

Furina, Nat. D. iii. 18. lucus eju«. Q. eversus. 

Fr. iii. 1.3. templum. ^. rir^or<fm t» JFVirttcf, Balb. 80. prsBdiator, cui 

«•«g". xiv. ponitur templum et luctu Fki- tantum tribuit Q. Scaevola, ut cum d« 

nnarum cum ituula. Ett etiam apud jure pnediatorio consuleretur, ad hunc 

Oruter. Intciipt. cccxxxiii. 1. ara amicos suos r^iceret. Ejut nuiiam 

Forinanim pro Forinarum ad q. I. v. fere mentionem faciunt hittoriee Jurit 

luhdam in Greev. ed. adjectam. Urtinut tcriptoret, cum tamen CatcelUo hie jun- 

*fum apud Gceronem malit Forina gatur, 

tegi. FuriutfVfiTf. v. 43. Heracllensii na- 

d. Furiut, PoSta, Brut. 35. familia^ varchus. 

w Q. CatuU patris, qui ei libnim in- C. Fumiut, ad Div. x. 1.^ amicus 

■cripsit de consulatu et de rebus gestis Ciceronis. viii. 11 . de Ciceroius suppti- 

suis. Abturde hie a Pruttio laudatur catione laborat. Att. v. 18. ad Div. viii. 

Maerob. vi, 1. ubi de Furio quodam ter- 10. trib. pl. h. Paull oupi^tati provin- 

^, qui diu pott Firgilium vixit. ci» oceurrere se velle mlnatur. x^5. 

C. f^riiu, Balb. 8. le^m de testa- ejus prapropera festinatio ad pr«tH- 

Bentis tulit, de qua vid. Ltx, Furia t, ram, antequam te. ffdiUt fuittet, repr»> 

Futia, benditur. X. 6. i. Isgatus Planci ftc. 

H4 104 INDEX HISTORICUS. 

C et M. Fusltu, Flacc. 30. equites toriusy Antonianus. ad Att. x. 15. xi^ 

Romani. SO. v, Interpr. ad Sueton. Tib, 6. 

X. Fusiy^ o^ator. v. in L» F^fius. Q. GalUus, Brut. 80. a. M. Calidio 

p reiifi fit de ambitu, defenditur a Cice<- 

• rone. v. Tmr, ad Aug, 37. 

A. GaJnniuSf pr. Corn. i. in tribuna- P, Gallonius Praco, Quinct. 30. Fin, 

tu coUegae abrog^vit tribunatum. isjmt ii. 8. homo luxuriosissimus, cujus men-: 

JL, TrehelUus, qui legi Gabiftup de bello sa omni genere deliciarum, in primis 

Piratico Pompeio commUtendo, inierce- acipensere infamis, propterea notatus 

debat. post Redit. in Sen, 7. ejus molli- Lucilio poetae. ejusdem rei mentionenl 

ties. J^om, 9. lege Clodia Syriam acci- Jacit HortUius Serm. ii. 3. 47> 
pit. leg". Man. 17. legem de Pompeio Gallus Herennius. v, Herennius. 
tcrenti resistit Qu. Hortensius. Phil, Gallus Comel^uS; ad Div. x. 33. po6- 

xiv. 8. ei uni contin^t, ut supplicatio ta est nobilis sub Augusto, utputat Ma- 

ob remp. bene ^estam negaretur, qf. nutius. Nee videoy quid obstet. v. Bur- 

Qu. Fr. ii. 8. sed de eo plence sunt ora- man, ad Sttet. Aug. QQ. et Ovid. A, iii. 

tvones Ciceronis post reditum ab exilio 9. 64. 
habita, C. Gallus, ad Div. iv. 6. de gente 

P, Gabinius, Capito, Arch. 5. priie- StUpicia, consul Ligures vicit a. 

tor a. U. ncLxiv. in Cscil. 30. accu- dlxxxvii. Cato 14. astrologiae peritus. 

satur a L. Pisone dp repetundis post v. Sulpicius. 
administratam Acbaiam. C. GalluSj Brut. 33. Top. 13. Mur. 

P, Gabinius, Cimber. Catil. iii. 3. 31. est C, /^quilius, de quo vide supra, 
Catilinarius. Gallus, Quintius. v. Quintius. 

C. Galba, Serv, Galba Oratofis ^li- GalH duo surU ad Div. viii. 4. quam^ 

jis, Or. i. 56. Brut. 36. 33. et 34. P. quam alii hnbent Gallii. 
Crassi Muciani gener. ro^atione Mani- Gamala, Att. xii. 33. 
lia opprcssus est. pro se ipse dixit. pri- Gaineletfn, mensis Graci nomen, Fin. 

mus post U. C. e collegio saccrdotum ii. 31. 
damnatus est Judicio publico. Gavianus Evandrus, ad Div. xtii. 3. 

P, Galba, Verr. i. 7* Senator. Har. 8tatuai*ius, libertus M. iCmilii. 
resp. 6. Pontifex. Att. i. 1, pro Mur. 8. Zt, Gamus Fiimanus, Att. vi. 1. ne- 

petit consulatumcumCiceronesinespe. gotiator, ei praefecturam rogatu Bruti 

Serv. Sulpicius Galba, de Or. ii. 65. Cicero detulit. ib. 3. contumeliosus esl 

Rabir. 7' Orator, w, qui Qmsul Juit in Ciceronem. P. Clodii.canis. Frcrfre»! 

cum M. ^milio Scauro. Brut. 31. elo- hahuisse colligo, quod Att. iv. 8. appel- 

quentiapraestitit.Or.i. 10.56. valdelau- laiur Firmahus, e^ Att. iv. 7. comme- * 

datur ejus dicendi ratio. primus ex morantur Firmani fratres. 
Latinia rem augere, ornare, movere, P, Gavius Cosanus, Verr. v. 61 , 
delectari ccjepit. iii. 7. aliquid asperita- T, Gavius Caepio, Att. v. 30. locu- 

tis in dicendo habuit. Mur. 38. a. M. ples et splendidus homo. Alii prtgno- 

Catone proavo Uticensis frustra accu- menfaciunt Sext. quod probat Perizon* 

satur. Or. i, 53. post preeturam Hispa- Anim. H. cap.l, 

niam obtinuit. In eum post reditum Gavius Olelus, Sext. 33. Hoc nomen 

qusstionem tulit L. Scribonius, quam varie tentarunt vin docti, Maxime au- 

min^s graviter deprecatus a populo tetn probatur doctis viris, v, c. GrtBvio, 

et sic liberatus est. vid. Sueton. Galb. conjectura Paizonii, qui legebat : Ga- 

3. et ibi Interpr. Idem est qui tiominatur vius Caepio. v. Animadv. Hist, c, \.p. 30. 
ad Her. iv. 5. JL, Gellius, Brut. 3,7- contubernalis 

Serv. Galba, {proavus Imperatoris) C. Carbonis in consulatu. ibid. 47- 

ad Div. vi. 18. sponsor fit pro Pompeio qualis orator fuerit. L. Crassi et M. 

filio, Phil. xiii. 14. ad Div. x, 30. de Antonii temporibus Jloruit. 
percussoribus Caesaris, epistola ad Ci- L.GelUus, Bsilh. 8, legem de civitate 

ceronem de pugna Mutinensi. ad. Div. tulit ex Senatus consulto. v. Ind. Legg, 

xi. 18. V. Sueton. l. c, et Intt, Cluent. 43. censor cum Cn. Lentulo 

. GaleOj Att. xi< 13. haeredem Cicero* tempore judicii Cluentiani, biennio post 

nem facit. cohsulatum, quem cum Cn, Lentulot 

GaleottE, Div. i. 30. interpretes por- gessU a. bcLxxxi. ad Quir. p. redit. 7. a 

tentorum in Sicilia. Pearcius putat Cicerone remp. conservatam in con- 

fsse ex hebr, verbo D^JI, revelavit, expli- ^ione dixit. Pison. 3. Ciceroni civic-am 

savU. deberi dicit. Ejus tncTUio JU etiam 

C. Gfl//ttw, Verr. iii, 65, Senator. VeiT.i. 48. in Verr, ii.39.ybrfe<rfiawad 

^. Gailius, Q, F. Phil, xiii. 13. pra- I>iv. x. 17. Leg. i. 30. ex praetura Athe- INDBX HlSTOaiCUS. 105 

fias Teniens, pacem inter philosopbos C. Gcrgtmiu$^ Br. 48. eques Rom. 

faceresuscipitet propterea ridetur. hu- qualis in dicendo fuerit. 

liufraierfwt, Ti, Gracekut, Inv. i. 30. Pater. Lcl. 

GelHut, UsLT. resp. 87. Att. iv. 3. 27. Scipionis ^^^*- '>**'>• 8<x^r- Brut. 20. 

dodianus. Sext. 51. Vatin. 2. homose- P. fil. his Consul et Censor. ejus oratio 

ditiosus et popularis. Graeca apud Rhodios, vir disertus. Prov. 

GeUtty Cn. et Sext. Div. i. 26. h^g» Cons. 8. in tribunatu L. Scipioni Asia^ 

i. 9. historici Latini languidi et iusciti, tico, etsi tnimico, tamen solus auxilio 

de quilius vid. Vo/fsium de histor. lat. i. est, de quo lege Iav. xxxviii. 57> Nat. 

8. ain de uno Cn. capiuni. Fabric. m D. ii. 4. Div. i. 17. &c. vitiose consulec 

B. Lai, Mdic. cUat L. Gellium e Gc. creat, P. Scipionem et C. Figulum. ex 

de Legg. Consulatu Sardiniam obtinet. Or. i. 9. 

Gelo, N. D. iii. 34. Tyrannus Syra* Onsor libertinos et reliquam fecem 

fQsanus. populi in urbanas tribus conjicit. Aliter 

Gemmut, Tusc. i. 37. cognomen IJi'. xlv. 15. Ciceroui consentit Auctor 

Servilionun. de Viris illtistr. Inv. i. 30. itenim Con- 

L. Genuciiius Curvus, ad Div. xiii. sul fit, quod in Censura nil fecit insci- 

$3. in Hellesponto nefTotiator. ente collega. Div. i. 18. ii. 29> prudi- 

C Geta^ pro Cluent. 42. e Senatu ^uro an^um, quod ei ohlatum est. 

«jectus a L. Metello et Cn. Domitio Ti. Gracchus, Ti. fil. P. N. 4fricani 

Coss. censor ipse post factus est. ex jUia nepos. Brut. 27. pneceptorem 

M*. Glabrio, ex Aciliitjfilius auctorit hahuit Diophantem Mitylenieum. causa 

kgis Aciliee. Brut. 68. avum habuit tribun^us seditiosi, de qua vid. Fell. ii. 

ScBvolam, tardus ingenio. Act. i. in 2. BruR 25. a M. Octavio patientia 

Verr. 2. pretor et qusesitor in causa C. fran^tur. Brut. 27. eloquentia ejns, et 

Verris. Manil. 9. partem exercitus a orationes. Off. i. 22. a P. Nasica inter- 

Lucullo accipit. Hanisp. resp. 6. pon- emtus est. cf. ad Her. iv. 55. 

tifex. De prtmomine GlabrUmum v. H. C. Gracchut, Ti. F. P. N. Har. Resp. 

Jieland. preefat. ad P. Relandi Fattot 20. morte fratris Tibe^ii excitatur ad 

CoHs. *♦♦ 2- se<litionps. Div. i. 26. Questuram pe- 

Glauce, Nat. D. iii, 23. uxor ITpis. tentis sonmium. Cluent. 54. lex, ne 

C. Glaucia, e ServiUit, de Or. iii. 41. quis Judicio circuniveniatur. Off. ii. 21. 

ii. 61. et 65. Harusp. resp. 24, Marium lar^tionibus iprarium exhaurit. Tusc. 

alio tempore laudat, aJio vitup^rat. iii. 20. patronus aerarii haberi vult. 

fiah. 7> prsetor seditiosus Coss. Mario Dom. 9* lex de provinciis. de IjCgibut 

et L. Vaderio. Catil. iii. 6. prfftor in- ejut etjratrit v. Ind. Legum. Orat. ii. 

terficitur. Verr. i. 9. kgem dc repetun- ^67. pro ejus capite aurum repensum 

dis tuUt, de gua v. Ind. I^egg. 'est Septumuleio, ndd. Plin. H. N. 

Glaucipput, Agrar. i. 4. exceptus xxxiii. 3. Br. 26. orationem contra 

lege Papia, qua peregrini ejiciebantur. eum habuit C. Fannius. Br. 33. elo- 

P. Globulut, Flacc. 32. 34. praetor qucntissimus. Or. iii. 60. in dicendo 

Asiae : e gente Servilia. usus est homine, qui eburnea fistula 

Gorgias Leontinutf Inv. i. 5. anti- inflarct sonum, quo illum aut revocaret 

quissimus fere rhetor, de omnibus rebus a nimia contentione, aut remissum ex- 

oratorem optime dicere possc existima- citaret. 

vit. Orat. i. 22. iii. 32. Fin. ii, 1. pri- Gracchut, Rabir. Perd. 7. servus, 

mus in conventu ausus estposcere, qua postea libertinus, qui, quia se pro Ti. 

de re quisque vellet audire. ei Delphis Gracrhi filio ^crebat, artibus Satumini 

atotaGraecia non inaurata, sed aurea tribunus pl. cuni ipso factus est, et 

statua posita dst. Brut. 12. rerum siu- cum eo Capitoliui!i occupavit. 

^arum laudationes vituperationesque Gra-ceius, ad Div. xi. 7. 12. videtur 

scripsit, locos communes. Ab hoc nom^^ in exercitu* Bruti aliquem locum te- 

habet Platonis dialo^s contra sophistas. nuisse. 

Or. i. 1 1 . p, Granius, Verr. v. 59. negotiator 

Gorgias, ad Heren. iv. 52. pedissequi in Sicilia. 

nomen. jg. Graniut, pracco, huniinum sum- 

Gargias, ad Div. xvi. 21. rhetor, quo morum, Crassi, Catuli, aliorumque pro» 

M. Cicero fil. Athenis initio usus? est, pter dicaoitatcm familiaris, qiii ncc 

sed paullo post, jussu patris, dimisit. v. summis viris pcpcrcit, scd eorum vitja 

de eo Rtthnhenius praf. ad RutiUi Lupi libcre perslrinxit et impunc. v. Brut. 

llbros de figuris p. x. nam ii sunt e 43.46. Or. ii. 60. 70. Pianc. 14. 

papcis Gorgiae hujus expressi. M. Gratidiut, Jrpinasx Lea:^. iii. 16. 

Gorgo, Verr. iv. 56. Medusa. fert legem tabellariam Arpini, cui reii» 106 INBBX HISTORICUS. 

stit Cicmnis avus. Riyus soror fuit HeLgesarehu Ijiiaritieut, ad Div. xiii< 

M. Ciceronis oratoriA avia. Bnit. 45. 85. hospes Ciceronis. 

M. Antonii Or. familiaris et pnefectus M, HcUientu Pelig^nus. Tusc. iv. 22. ab 

iu Cilicia, ibi interfectus est. Accusavit Africano minori scuto proteotus morti 

C. Flmbriam. M. Marii Gratidiani pater eripitur. Davisitu e Codd, et Ugridi- 

naiuraUs, Doctus Grecis literis, factus hus reposuit : M. Allienus. 

addicendum. Halienus, ^d Q. Fr. i. I. 3. leg^atutf 

M, Gratiditis, Flacc. 31. ad Q, Fr. Q, Ciceronis. Sed Mc quoque Ursinu$ 

L 1. 3. legatus Q. fratris in Asia. £um Allienus ma/^fta^. alii: AJienus. Allie- 

Quintus dieitur ut fralrem amasse, et ni etiam supra commem<n'ati sunt, 

ipse Jratemo in Gceronef animo/uisse, Halimetus, Att. iv. 12. «t ve9'a efit 

£um puto hujus superioris Gratidii JUi' lectio, 

«III, Gratidiani fraJtrem^ aut, quando Hamilcar, CartbaginieQsb» Divin. 

ieniporum ratio Tum plane consentit, ne- i. 24. ejus somnium, in obsidione Sy- 

potem, Memoratur etiam Grxti^uSytnh, racusarum. a Syracusanis ^vivus capi- 

pleb. Jjentulo Spinthere et Metello Coss. tur in eruptione aliqua. 

ad Q. Fr. i. 4. ted guando nusquam in- Hamilcar, Off. iii. 26. pater Hanni- 

ter tjus anni tribunos a Clcerotie Gra- balis. £o imperatore capitur Regu- 

tidius nominettur, Manutius Fabricius lus. 

legi volehaty probante Lambino; GrU' Hannibaif Phil. v. 10. in obsidione 

terus autem Fadii cognomen putat essCy Sag^ntini legati Rom^ ad eum vene.- 

qui eo loco proxime antecedii Grati- runt L. Valerius Flaccus et Q. Baebius 

dinm. Tampilus. Div. i. 24. columnam au- 

M, GraOdianus, M, GratidK^ superi- ream in fano Junonis Laciniie conatuf 

oris Jil. adoptatus a M, Mario, eoque tollere monetur a Junone, ne faceret: 

aut C, Marii septies consulis patruoy ui neque id neg^ligpit. ibid. fjus somniumy 

/. F, Gronovio placehat Ohs. ii. 6. aut quo jubetur Ita^Uie beUum inferr^. OfL 

4QUS potius fraircy ut multis docet Peri- iii. 32. Romam mittit de captivis per- 

s:on, Animadv, Hist, c, 3. p. 98. seqq, mutaudis. i. 12. cradelis. i. 30. calU- 

Legg. iii. 16. homo turbudentus. Or. dus. Or. ii. 18. exsul apud Antiochum 

ii. 65. ab Aculeone accusatur, defendi- &c. 

tur ab L. i£lio Lam*ia. Off. iii. 20. in Hanno, Tusc. v. 32. Anacharsidss ad 

praetura edictum de re numaria cum eum epistola. 

ceteris prsptoribus et trib. pl. communc Harmodius, Tusc. i. 49* patriam^ 

solus proponit callide, et ea re gratiosis- Athenas, tyrannide liberat. 

simils fit. De hac re add, Senec, de Harpalus, N. D. iii. 34. pnedo feliz 

Ira iii. \S, et Plin, xxxiii. 9. extr. tempore Diogenis Cynici. cUctum Dio- 

Petit. Cons. 3. a Catilina crudelitep genis de eo. jip, IjieTt, vi. 74. dicitur 

interficitur : quo respexit hucan, ii. 175. ^xtMraXt ; e^pud Suidam #»/^r«X«f • 

v,Jntt, et quidemjussu Sulla, Senec, l, c, HarpdiuSy ad Div. xvi. 34. servuf 

Graiius, Arch. 4. accusator Archiae. Ciceronis. 

Olim legehatur Gracchus, quem P, HoMdrubal, Verr. iii. 54. qui cum 

Manutiusputahaiesse Numerium Quin- Poenorum exercitu in Sicilia fuit. JEsi 

tium Gracchum, qui Zjentulo Spinthere Hannonis JU. Dux Carthag, heUo Pun, 

Qmsule trihunus pl.fuii, I, v. Polyh, i. 30. 

T. Gutta, Cluent. 26. Senator Rom. Hasdruhal, Nat. p. iU. 38. Cartha- 

homo sordidus. c. 36. reus de ambitu. ^nem evertit. Jhix Carthaginiensium 

c. 45. notatur a Censoribus propter in hello adversus Masinissam, unde na" 

judicium Junianum, in quo pecuniam tum hellum Punicum tertium : de quo 

cepisse putabatur. t;. Appian. in Punic. p, 63. sqq, 

Gutta, Fr. iii. 8. ei multum trihuii Hasdruhal, Balb. 22. Gaditanus^ a 

Pompeius, eumque in pete^do consulatu Cn. Pompeio civitate donatur. 

oontra Milonemjuvit, Hecato, Off. iii. 15. Rhodius qiiidam^ 

Gygesy Offic. iii. 9. ejus annulus. discipulus Panaetii, Ubros de Officus 

scripsit Q. Tuberoni. Alios ejus lihros 
commemorat Laert, vii. 87. 90* 101. 

H. 110. 124. 172. 

Hecuha, ¥sii, 15.uxorPriami, peperit 

Hadrianus, C, Fahius,\eTT,i,9T, r, Alexandrum. Div. i. 21. vba est in 

36. Praetor Africae, impune Utics in somnis Priamo facem ardentem parere. 

praetorio vivus ab Uticensibus combus- Tusc. Ui. 26. in canem conversa pro- 

tus, quod de principum nece conspiras- pter luctum. 

tet cum servis. Hcctor, Div. i. 30< Homericus^ mo« INDBX HISTOBICCS* 107 

rtens pn)pin«iii«m AcbilK mortem de- HeraeKui^ Venr. iii. 39. THuenns, 

auntiat. &c. HeraetUug JSphemu, Tusc. r. 36. 

HegesiaSf Cjfrenaieut, TuBC. i. 34. Physicus. Acad. iv. 37. statuit, ex if^ 

c|iis •iriM^rt^ a Ptolemfleo prohibetur omaia gigni. de Fin. ii. 5. exT%t9»t di- 

de miseria vit« humans disserere, quod ctus est. de N. D. iii. 14. eum non omnc« 

homines ad mortem suis sermonibus re- interpretantur uao modo. de Div. ti. 

digebat. Philadeiphum inteliigi e tem- 64. vaide obscurus. et quidem^ de Nat. 

perum ratione colUgit Buherius ad h.L D. i. 86. consulto. 

Hegesias, Ma^esius, Brut. 83. orator Heraeliius, Tifrius. Acad. iv. 4. audi- 

AtheniensiS puerilis, Cbarisium imitari tor Clitomachi et Philonis, laudatur. 

voluit, et se solum Atticum putat. Att. Hereules, N. D. iii. 16. sex Hercules 

xii. 6. utitur dicendi genertt condso $ inveniuntur. Off. i. 3S. Prodicius. dftct* 

eum valde probat Varro. cf. Orat. 67. de twtr faJtnUa HercuHs cottequentis cum 

eo vi<ie coUata Ruhnkenio ad Rutilium f^irtute et ybhmtatif, auetare Prodico. 

Lupum de figuris p. 25. s. ad Div. v. 13. Xenophontius. eadem esi 

C. Heius, Verr. ii. 5. iv. 3. Mamer- fakula, guam ex Prodieo sumsit Xeno- 

tinus. phen. Memerah. Socr, ii. 1. pro Dom. 

Cn, Heius, Cluent. 38. 58. sacra docuit. 

Helena, Or. 49. Phil. ii. 82. C Herennius, Act. i. in Verr. 13. 

Helenus,'^. D. ii. 3. Legg. ii. 13. Div. peculatus damnatus. 

i. 40. augur. Trojanerum, PriamifUiius. C. Herennius, Sexti fil. ad Att. i. 18. 

Helenius, Att. v. 18. Grammaiieus, Trlb. pl. Metello ct Afranio Coss. fert 

eUens Attici, cognanUne Aero, scripsU de traducendo ad plebem Clodio. 

eommentaries in Terentium, qui apud L, Herennius, Verr. v. 59* argenta- 

Veteres GrammaHeosint&dum citantur, rius Leptitanus. Verr. i. 5. negotiator 

vid. V, e. p. 95. 101. 105. 173. Sfc. ed, Africanus a Verre securi percussus. 

Putsch. L. Herenmus, 'pro Cad. 11. disertus, 

HeHco, ad Div. tvi*. 18. accusat M. Ccelium de vi cum Atratino. 

Hellanicus, Or. H. 12. historiciis mi- M. Hcrennius, Bnit. 45. Muren. 17* 

nus disertus. Est Mitylenaeus s. Le- mediocris orator, in consulatus peti- 

sbius, Herodeto antiquior, aHquot annis, tione L. Philipg||im vicit. Consul a, 

Gett, XV. 87* fSiii et alius Milesius. de dclx. 

ilh vid. Voss. Hist, Gr, i,\.de utroque Herennins, ad quem sunt libri iv. 

iv. 3« rheiorici. incertum est, quis sit. vid, 

Helle, Or. 49. a qua HeUespontus Fabric. B. L. Vol. \.p. 97. 98. 

diciiur. Herilius, de Or. iti. 17. Carthagi- 

Helmius Manda, Or. ii. 66. homo niensis, a quQ dicuntur Herillii. Acad. 

deformis, sed orator tamen. L. Caesaris iv. 42. Fin. ii. 11. 13. Zenonis Stoiei 

dictum in eum. Hoc dictum L. Crasso auditor, in scientia summum bonum 

iribuii Plinius xxxv. 4. ponit. Orat. 1. c. Herillii dicuntur So- 

P, Hehddius K^fus, Cluent. 70. cratici. 

eques Rom. Hermachus, Acad. iv. 30. Fin. ii. 30. 

Hebnus, Lamia. Or. ii. 65. pro quo Epicureus, ad eum epistolas Epicurus 

P^hnis legendum putat ^lius, quod re- scripsit. Mitfflentpus, testamento Epieuri 

cepa Pearcius, Lamia enim est cogwh heres. Laert. x. 21. 

men iSliorum non Helviorum. orator Hermachus, Chius, de Harusp. resp. 

deformis. contra Aculeonem adfuit 16. 

Gratidiano. Hermaereon, Inv. i. 30. portitoris 

Hephesstus, Ad Q. Fr. i. 2. 2. Apa- nomen, qui portoria Rhodiorum re* 

mensis, de Q. Cicerone queritur. demit. 

Heracleb, Vetr. v. 37. archipirata^ Hermcgoras, Inv. i. 6. et 51. Brut^ 

qui prstore Verre Siciham vexavit. 76. rhetor celeberrimus. prscepta scri* 

HeracUdes Temnites. Flacc. 18. psitexpeditaadinveniendum,sedtenuia 

HeracUdes, Ponticus. Tnsc. v. 3. ad omandum. Inv. i. 11. constitutionis 

Div. i. 23. vir in primis doctus, audi- tr-^uislativa! auctor cst. de eo tfid. Interp. 

turetdiscipulusPlatonis. Nat. D. 1. 13. Od Q^intil, iii. 1. Nam eum secutus 

fabuHs libros refersit, modo mundum, est, DiversUs est ab Hermagora Tem- 

modo stellas, inodo tertam et coeUim nite, qui Carion dictus est, et Roma 

Deum facit. Leg. iii. 6. de repnblica Jitgusti temporibus vixit, cujus tibros 

scripsit. commemorat Smdas in *E(fiayi^af. Pom' 

HeracHus, Centuripinus. Verr. ii. 27. peius decedens ex Asia,Jinito beilo Mith- 

HeradiuSf Syraeusatius, \%tt, ii. 5. ridatico, Rhodi eontra eum disputavit 

et 14> sn^) «TTf *»^* if^ui inrneun, ^uam dispU" 108 INDBX HISTORlCirS. 

taiionem deicripsU Posidonius, Plu- Hieras, Deiot. 15. leg^tus Deiotarf 

ijarch. in Pompeiop. 641. ed. ff^eckel. ad Cflesarem. 

HermeteSf UfiTenn. i. 11. in hoc no- Hiero, \err. ii. 14. Syracusanus tyr 

mine variant Codices. Pall. enim fere rannus. N. D. i. SS. Simonidem intep- 

Uermes etUermeste^.quod exhibet etiam ro^at de Diis. Ejus stemma v. ap. Dra- 

Ijips. Longolius et Jjamhinus reponunt kenb. ad Liv. xxiv. St>. 

\{^m\ii%or?^ynGnimprohahiliconjectura. Hiero, Verr. iv. 13. Cibyrata, per 

iVam qtu)d dicit doctorem nostrum, de jocum dicitur, quia Verri tamquam ve- 

inventione accipiendum, in quaptei'ique nator vasorum fuit. 

eum secuti siint et in his ipse Quintitior- Hierocles Alahandeus. Or. ii. 23. Me- 

nus, Inst. iii. l. qiiod de ea optime om- neclis Alaband. frater. Orator tota Ajsia 

nium scripserat, auctoi'e Gcerone in celeberrimus, floruit temporibus L. 

Brttto c. 76. 78. Crassi oratoris et M. Ciceronis pueri. 

Hermia, vel Hermias, ad Div. xvi. Brut. 95. ar^tus et sententiosus. cf. 

15. ad Q. Fr. i. 2. 4. servus Ciceronis. Or. 69. 

Hermippus, T\2icc. 19. legatus Tem- Hieronymus, Rhodius. Or. 66. Peri- 

nitarum. pateticus. in Isocratis libris niultos ver- 

Hermippus, Q. Fr. i. 2. 2. Dionysi- sus invenit. Acad. iv. 42. vacuitatem 

polita, queritur de Q. Cicerone. doloris summum bonum esse dicit. cf. 

Hermo, Att. v. 21. servus. Fin. ii. 3. et 6. 

//<?r/ik>ftiM4-, FI. 18. Temnites. Hilarus, Att, xii. 36. xiii. 19« est 

Hei'modorus, Att. xiii. 21. qui Pla- servus et librarius, deiude libertus Ci- 

tonis libros solitus est divul^are, unde ceronis. Att. i. 12. fugit ad C. Anto- 

provorbium : Xoydt^n *E^fAo$Mf»s sc. l^fr«- nium in Macedoniam. Alius Hilarut 

^ivtrtu. V. Suidas in hoc proverbio, qiii est ad Div. xiii. 33. libertus Cn. Otaci- 

eumaudifwieinPlatonisapjtellat.Scripsit lii Nasonis. et Att. xvi. 4. libertus Li- 

tri^) nXarwytff, et w%^t /Mt^fiarotv, de bonis. 

quibtts libris et ipso Hermodoro v. Jons. Hipparchus^ Att. ii. 6. scripsit con- 

de script. H. P. 4. 10. 2. tra Geographica Eratosthenis. Nicenux 

Hermodorus, de Or. i. 14. celeber fuit, jistrologia celeber, circa Olymp* 

navalium architectus.m clx. Ejus librum contra EraiostJienem 

HermodoTus, Epliesius. Tusc. v. 36. commemorat Strabo l. i. p. 14. l, ii. p, 

quare civitate ejectus sit ? Hic est, 133. eum Eratostheni iniquiorem putat. 

quem Pomponius in Enchir. dicit Ro- l. ii. p. 149. autem diserle dicit, eum> 

mam venisse et leges grttcas Decemviris non tam Geographica scripsisse, quam 

explicasse. Qua de requi dubitant, adeant Eratosthenis Geographica repreliendisse^ 

Plin.xxxiv.b.qitiejusstaiuampropterea Hippias Eleus. Or. iii. 32. Sophista 

dicit in comitio publice dicatamfuisse. celeber Socratis temporibus. \^vid. Pla-r 

Hermogenes, Att. xii. 31. ton. Hippiam. gloriatus est, nil esse in 

HermogeneSfAtt.xu.^B. xiii. 24. co- uUa arte cujii liberali, tum iUiberaliy 

gnomine Clodius v. Clodius. quod ipse nesciret. conf. Brut. 8. 85. 

Herodes, Att. ii. 2. Atheniensis, non Hippias, Pisistratifilius. Att. ix. 10. 

bonus scriptor, Ciceronis letate. Vide' arma contra patriam fert, in pugiia 

iur de Cic€7'onis consufatu scripsisse all- Maratbonia cadit. 

quid, quod vehementer contemnU Cice- Hippicu, PhiloxenifiUus. ad Div. xiii. 

ro. 37« Calactinus. 

Herodes, Att. vi. 1. ^c. videtur li- Hippias, Phil. ii. 25. mimus. Ptu~ 

bertus Attici esse. tarch. in Antmio. 

Hei-odotifs, Or. ii. 13. primus GriEco- Q. Hippius, ad Div. xiii. 76. vide C. 

Tum historiaDfi ornavit. Leg-. i. I. pater fTilgius Hippianus. : 

historife, fabulosus. Or. 55. numero ca- Hippocrates, Cous. Or. iii. 33. Est 

ret. de Djv^ i. 53. medicus ille celeberrimus. » 

Herodotus, Verr. li. 52. Cephaleditar Hippodamia, Tusc. iii. 12. 

nus. Hippolytus, Tliesei filius. Heren. iv. 

Hesiodus, N. D. \. 14. quomodo 34. Tusc. iv. 11. pdium ejus in mulieres. 

Thcogonia tjus a Zenone et Stoicis OfT. i. 10. ab equis Neptuni discerptus 

explicetur. est. 

Hicefus, Acad. iv. 29- philosophus Hipponajc, Nat. D. iii. 38. Jambo^ 

Syraousius. ubi tamen vulgo est Nicetas. graphus, qui iambis mordacibus Anther'- 

Hiemp^id^ Agrar. i. 4. rex Maurita- mum et Bupalum ad restim redeg^t, a 

nia? populi Rom. amicus. ii. 21. foedus quo in Orat. 66. pes Hipponacteus, et 

cnm eo ])er C. Cottam consulem a pop. ad Div. vii. 24. prsconium Hippoiiii- 

Kom. non cst jussum. Vatin. 5. cteum dicUur, INDBX HISTORICUi. 109 

SimUy ad Div. viii. 8. eogfiomen nlortuiis. Or. iii. 61. cansain Africai 

tMccewrufn. defendit L. Crasso Consuie, itein pro 

C Hirrus, Att. viii. 1 1 . Pompeia- rege Bithynise dixit non diu ante uior- 

mu, quem Cfesar UlcUlam dixit. ad tem Crassi. Off. ii. 16. ejus ledilitas. 

Div. ii. 10. a M. Cffilio in petitione «- ad Div. iii. 8. Ciceronis colles^ in au- 

4ilitati8 vincitur. ad Div. viii. 9. contra ^ratu. Att. ii. 3. detendit Valcrium. 

Cesarem sententias dicit post repulsam Mil. 14. p»ne sen-orum manibus iii- 

ct totus mutatur. ad Div. viii. 3. adde terficitur, cum Ciceroni adcsset. ad 

iNLucceius. Div. viii. 3. qui sine sibilo ad seuectu- 

A. HirtiuSf ad Div. vii, 33. decla- tem pervenerat, tandem in Curionii 

mat apud Ciceronem. Phil. xii. 4. Phil. theatro vehementer exsibilatur. Q. Fr. 

i. 15. ejus consulis desi^. recuperata i. 3. amicum Ciccronis se simulat, et 

• valetudine populus gaudet. Phil. vii. 4. eum insidiose tractat. ad Div. ii. 16. 

Ciceronis collega sc. in auguratu. Phil. gloriatur, quod nunquam bello civili 

vTi. 4. ad bellum contra Antonium interfuerat. in Caecil. 7. dominatio in 

proficiscitur. ad Div. x. 33. Antonium jadiciisetcupiditas notatur. Att. i. 16. 

vineit, sed in oppugnatione castrorum legi Fufis in Clodii ^ratiam latae non 

perit. adversatur imprudeutia aliqua. Acad. 

IRtmemas. Verr. iv. 43. Tyndarita- iv. 1. Philosophiam contemnit, sed a 

Bus nobiiis. Cicerone de sententia deducitur. Acad. 

M^,vel JK/MO, ad Div. xiv. 1. cen- iv. 1. ejus memoria. Brut. BB. huis 

tariofuisse videtur, missus a Coss. vel eloquentiap, et vita. Brui. 1. ejus niors. 

Tribuno pl. Clodio, ut Ciceronem exu- laus. 

lem persequeretur. Hortensius, de Div. ii. I . libcr Cice- 

Hmnerusy Arch. 8. de ejus patria quae • ronis, in quo ad Philosophis studium 
uri)e8 contenderint. Or. iii. 34. ejiis adhortatur. 

iibros sic, ut nunc haberous, disposuit . Q, Hortettsius Q. fil. Phil. x. 5. 6. 
Hsistratus. Fin. v. 18. ejus fabulade pnetor Macedonise, M. Brutum dile^ 
Sirenibus explicatur. Tusc. v. 39. cs- ctu juvat. idem est ad Att. vii. 3. 
cuB fuisse dicitur. i. 16. ejus M»Mk. v. HostiliantB ActioneSy Orat. i. 57« 9unt 
3. Lycur^ squalis. i. 1. ante Romam formuUs a JCto quqdam HostUio exco- 
j vixit. de Sen. 15. multis seculis ante .gitates et eonceptte, quibuSy qui ex legi- 

Hesiodum. Div. ii. 10. sententia de husa^ereveUet^utereturyquibusquequasi 
fato. . cautum erat his, qui lege agere veltent^ 

Horatia, de Inv. ii. 26. soror Ho» ne in ifsa aetionef quam lex daret, pee- 
ratiorum, de qua Iawus i. S08. carent, atque ita sua culpa perderent /t- 

HoratUj Inv. ii. 96. /ratres tergemi- tem. Ex loco autem Gceronis inteUigi 
»i Rmmanij de quibus est apud Uv, l. videturyformulas iUas tantnm eertarum 
\.^.seq. Marcus, qni sororem interfecit, causarum fuisse, nominatim, quihus de 
popuii comitiis liberatur. Mil. 3. Jiereditate agitur. Sed tamen non «e- 

M. HorcUius PulviUus. Dom. 54. gaverimf in isto Ubro etiam formulas 
Capitolium coustanter dedicat. v. Iav. rerum emendarum wndendarumque 
ii. %. fuisscy Uem cUiarum. Nam et Manilia- 

Horatiusj ad Div. xii. 30. nte leges voeanlur Actiones, c^. Varron. 

Horatius, Balb. 17. nomen corru- . R. R. ii. 5. 11. Male hic mnnuUi le- 
Jtfum est, aut stipervacuum. Manut. gem HostUiam de furtis comfuemorant. 

T. Hordeoniusy Att. xiii. 46. Nam actio non est lex,sed lex dat cuftio- 

HortcUusy Att. ii. 25. iv. 15. cogno- nem, et ex lege fU actio, Simili fere 
meit est Hortensii. quo notus est inpri- modo Maniliusformulas eonseripsit, qui- 
mis nepos oratoris e Tacito. Sed e locis hus in vendendo et emendo caveretur Jto- 
Gceronis patet, etiam avum patremque minibus. 

kujus Corneliani slc appellatum. Ita- Hostilius, N. D. ii. 3. Rex Rom. au- 
qw non necesse erat CatuUi epigr. 66. guriis Attii Navii utitur. 
a Vossio aliisque ad nepotem referri: C. HostiUus Mancinus. Or. i. 56. de 
nec temporum ratio sinU credere, CatuU controversiaejus, num ei liceret post de- 
Uanum Hortalum esse nepotem potius, ditionem in Senatum venire, et utrum 
quam nepotls avum. civis sit, nec ne. add. in Mancinus. 

Hortensius, Att. xii. 5. argentarius. Hyades, N. D. ii. 43. sidus. 
//. Hortensiiis, Verr. iii. 16. pater Hydra, N. D. ii. 44. sidus. 
Q. Hortensii. Hpperbolus, Atheniensis, Brut. 62. 

Q. Hortensius, L. f Br. 64« annos improbus et^editiosissimus. a Comicis 
xix. natus causam primam e^t L. Cras-. notatus. vid. Aristoph. Equit. tf. 1301. 
10 et Q- Scavola Coss. C. Marcello Cos. Hyperides, Qr. i. 13. Or. 26. satia 110 INDBX iiisiroBicir^. 

in orationibiu facfetus. Or. iii. 7« Or. aliis omtionies icribit. Inv. iL f..^)^ 

81. ejus acamen &c. ars rhetorica qus fuerit, ignoratur. 9^ 

Hyperwny N. D. iii. 21. sol. Div. i. 9. tota ejus ratio libris Ciceroni» 

HypsdeuSf Orat. i. 36. absurde defen- de oratore continetur. Or. 13. laudatur 

dit aliquem ignoratione juris civilis. a Platone in Phasdro. 

FiHiM tfidetur ejus, qui a, Dcxxviii. JubOf Agr. ii. 22. HiempsaUs filius» 

Consulfuit. MDUtrittmut regis, CapiUatus. 

P. Plautius Hffpseeut, Flacc. 9. ad k/tf6e//tii# Taurea, Pis. II. 

Div. i. 1. Pompeii M. quaestor iri bello JubelUi, Agr. ii. 34. nobiles Campaal 

Mithridatico et postea Milonis compe- bello Punico secundo. 

titor in consulatu. ad Att. iii. 8. Jugurtka, Manil.SO. bellum cum tm 

• Mario committitur. 

J. C. Ju&uSf L. F. Br. 48. Orator no& « 

vehemens sed festivissimus. Oratiouei 

JaeeJiUs, Verr. iv. 60. e marmore, et Tragoedias reliqmt. in Csecil. .19« 

I4pud Athenienses in primis colebatur. contendit cum Cn. Pompeio Strabone 

Jcttysus, \eTT. iv. 60. Herculis filius, de accusando Albucio. dP. Off. ii. 14. 

K. D. iii. 21. Solis nepos. a quo Jafy- Or. iii. 3. proditus ab Etrusco hospite 

sus urbs apud Rhodios* Or. 2. Att. ii. (Jussu Onnm) interficitur, et caput in 

21. pictura Rhodi, auctore Protogene, rostris ponitur. v. eiiam C, CtBsar L* F. 

de qua v, Gell, Noct, Att, xv. uU. Plin. L, JuHus, L. F. /rater praicedentis, 

■XXXV. 10. add« Martini Var. L. iv. 20. Font. 15. bello sociali cum coUega in 

Jamblichus, ad Div. xv. l. Sampsi- Consulatu P. RutiUo Lupo pneficitur. 

terami filius, Phylarchus Arabum, ami- ejus legati qui fuerint. yrAppian, B, C 

eus Romanorum. Phylarchi suMt re- h \» p.BS^. ubiperperam ^xta^ dieitur, 

guU s. dynast€B. vid, quem Gr^vius Rabir. 7* v. Z/. Casar. 

jam laudavit, StrcUf. xvi. p. 1092. et L. JuHus, L. F. Or. iii. 3. cum fra- 

ibi Casaub, tre C. JuUo interficitur. 

JamidiB, Div. i. 41. haruspices in L. JuHus, ad Div. xiu. 6. videtiir 

iPeloponneso. . publicanus esse societatis Africana^ 

Jason, Pherseus, Nat. D. iu. 38. casu S. JuHus, Cornel. i. Consul cum L. 

^anatur. Off» i. 30. de eov. IM&dor» S, Marcio Philippo. Dom. 53. Hcf.ii. 13. 

XV. p. 873. prietor «rbcauu T. Flaminino et Q, 

Aycus Rheginus, Tusc. iv. 33. ejus MeteUo Coss. judicium mandati^ cnm 

-bcripta. amoribuB deditissimus. J^ts herede ejus, qui mandarat, non reddit. 

vtiam Strdbo bis mmtianem faekt l, i. Junia, gens patriciay ex qua L. Ju- 

p. 102. /. vi. p. 417> FuiJt Simmide nt«f Brutus; plebeia, ex qua reiiqui 

antiquior, ex cujus Ubris pauca frag- Bruti. v. tn L. Brutus, 

menta apud veteres restant, uide quos «lumayadDiv. xv.8. uxor C.MarceUi 

iaudat Fabrie. B. G: ii. 15. patris. 

Icadius, Fat. 3. pcsBdo, qui saxoyquod Junianus, v. Crassus. 

ex spelunca in ^us crura incidetaty >C.c/«»ti», Verr. i. 6. Cluent. 20^^.. 

periit. judex qusestionis ex fledilitate in causa 

Jlf. Iceius, Phil. iu. 10. SicUiam aor- CluentUcontraOppianicum,a^ judi- 

titus estj sortiente M. Antonio Consule. cium Juniauum dicitur, quid tam stepe 

Idyia, Nat. D. iu. 19. ^Betae uxor« in ea oraJHone et atiis commemaraittry 

Medes mater. cujusque inividia periit, 

lUnma, Aoad. iv. 27. fiHa Ptiam. C. Junms, Cluent. 49. fiUus. 

Indutiomarus, Font. 8. Gallus, Tre- L. Junius, Div. i. 16. ii. 8. 33. N«t. 

virorum dux, quo auctore GalU Pon- D. ii. 3. Consul cum P. Claudio,negIe> 

teium accusarunt, postea a C, Ceesare ctis auspiciis classem perdit et sibi mor- 

vietus et interfectus. tem oonsciscit. a. div. ad quem a. v. 

Ino, Tusc. i. 12. Cadmi fiUa, Gneeis Pighiupt. 

Leucothea, Latinis Matuta dicitur. M. Junius, Leg. iii. 20. scripsit ad 

Iphigenia, ad Herenn. ui. 21. Tusc. patrem Attici Ubros <2e Po^tf#to/e. Gcero 

i. 48. &c. Agamemnottis filia^ immola- dicit, sibi n^a^stratibus lege constituti^ 

tur pro civibns. dicendum de Potestate, tum de jure. 

Isiacil Div. i. 58. ooi^ectores^ Isidis Id se breviter aiifaciurum, nam plu- 

sacerdotes. ribus verbis scripsisse ad patrem Attici 

Isidorus, Verr. uL 34. mimus. Att, M. Junium Sodalem, perite suo quidem 

xi. 4. autem est, Ubertus guidam. judicio, et diUgenter, At de jure (naturae 

Isocrates, Or. ii. 3. eloquentiee pater, addita vox mihi suspecta est, ut totue 

Brut. 12* ue^t £Sm ^rtam dicendi, ab koe quidem werbo iQgus) se cofitare iMBBS HinnoRicim* 111 

ft Aeere debere ftc. fW thcH emtm^ 58. ejus tria in oilie tisna celebnban- 

Itim^, ^tiaiihim «dby M&Bori Junium, tur. ad Div. ix. 16. Minianns. ^iita ^fco- 

fid th summam eum C. Graechofitmir' tcmms minio jringendtu loeahatwr, Verr. 

Haritaiem Oracchanus diciut titf euju$ iv. 53. Olympius, ejus templum Syra-^ 

«;pti^ Plmium xxxili. 1. meniio, vid. cusu. Div. ii. 41. puer lactens cum 

Jhid, auet. Hardmm. Sed hujut hhrum Janone Fortanc in (premio sedens, 

de Potestadbus memorat U^pianus L. mammam appetens, castissime cotitur 

, i. de Offu. qumt. Commentarii, fUM a matribus. ejus templum Pneneste. da 

I fktnv^uiretjriciputabat^ ad quot prouo- Div. i. 36. sUtor. ^us si^^um. in Pis. 

' eai rarrode L. Lat.pag. 50. ed. Steph. 35. Urius, i. e. auctor bonorumvenio^ 

vHique, Mttorici fuere, neqne hue per- rum : Eum Laiini Imperatorem voca- 

tineni. Quod auiem SodaKs dieiiur, id runi. Verr iv. 57. nulla Graci verH 

Tamehut interpretatur ita, ut n^patris rotvme habiia. vid. Gnev. ad Verr. l. c. 

Attici sodatis, auiuia Graeehana amt- v. et loea vetemm de temple Botporano 

eitia ahtolute sodatis dieaiwr : Uiam au- jovis Urii ap. Taylorum praf. ad Ditt. 

tem huie expHeaiioni prttfert. Si nomen inL^emdecemviralem.Viv. i. 10. Sum- 

appettaiivum ett, non dubito futa tii de manus v. in Summanus. 

amieiiia eum Jitiei paire eapiendum. Juveniat, Brut. 18. Dea. Att. i. 18. 

Sic Mur. 87. Servins Sulpicius Sodalis ^us sacra anniversaria. 

filii oe. MurentB. Niti quitforte d^nii»' Juventia, Planc. 8. fiunitia consularif 

tiM nomenpuiare vetii, a eollegit aHquo, ex municipio Tusculano. 

cujut todaHt fuerii, tamfuam EpuUh Juveniiut, Planc. «4. primus deple- be ^dilis Curutis factus ett. 

M. Juniut, fiuint. 1. qui cansam M.JuvenHut Pedo,antnt. 38. Se- 

Quintii afiqnoties egerat, iegatione ati- nator justissimus. 

qua avocatur. PattpraHut de iUo Grae- 7» juvenHut, Br. 48. lentus in di- 

thano Junio interpreiaiur ; neteio qua cendo, sed caUidus et mafna Juris cvf 

raHone induetut. Thnporit quidtm m- vilis scientia. 
IM nan rnugnat. M. Junius quidam 

•tiam est Verr. i. 51. sed nee de hoe f^^ 
^erim, an idem tit cum Qmniiano. 

Teriiue ett M. Junius prfletor Chient. Kana et Ar<miif , ▼. Oma et Qmut. 
45. eufut meniio etiam ap. PUnium 

'sxsy. 10. L. 

M. Juniut, pro Com. i. ett SUanmt, 

fm cum Q. QeeiHo Metetto Numid. Con- Labeo, ad Q. Fr. 1. 1. 4. de cobortK 

tuifuU o. U, DCXLiiii. prstoris Q. Ciceronis in Asia. 

P. Juniut,\eTr. i. 50. frater M. Junii, L. Laheo, Heren. iv. 87. 

de quo ibidem. Pranomen P. omnet O' T. Attius Labienus, Rabir. Perd. 8. 

bri prtpferunt. Sed tamen Duherut ad trib. pl. Cicerone Consuie C. Rabirio 

Jav. xxxiv. 1. dubitat an tit poHut D. perdueUionii crimen intendit, quod Sa- 

quod P. pranomen alienum videtOur a turninum interfecisset. Att. vii. II. ad 

fitmiHa Junia. Div. xvi. 18. discedit a Cssare, cuJHt 

Q. Juniut, Verr. i. 7* senator. legatut fuerat, et ad Pompeianos tran- 

T. Jumut, L. F. tribunitius Br. 48. >it v. inpr. JHodor. Sie, xli. p, 154. 

accnsavit de ambitu P. Sextium pneto- Att. vni. 8. propterea parum di|»nitatis 

rem designatum et vicit. laudatur. babet. Div. i. 38. e pug^ Pharsidiea 

Juniut, ad Div. vii. 83. famitiaris fugit. Att. vii. 7. dives, qui etiam ur^ 

qnidam AvianU statuarii. AUut Junius bem eondidit. De ejut txUu v, yellei. U. 

estAtt. xU. 14. 78. />to. xlviii./». 381. 

Juno, N. D. i. 89. Argiva. Romana, Q. Labienut, Rabir. Perd. 7. T. pa- 

Lknavina, diversa fignra, ad quem lo- truus ; oum Satumino Capitotiuii| oc- 

eum eonfer numum gentit Procilue ap. cupat. 

Urtinum et Morellium, qui plane eon' D. Laberiut,wA Div. vii. 11. xii. 18. 

^entii cum detcriptione Oceroniana. de mimus, po£ta clarus et mordax. Equto 

Div. i. 84. Lacinia, columnam in ejus Hom. a C. Cettare juttut in theatrum 

fano vult toUere Hannibal : quodfanum prodire. de quo v. Maerob. Saium. tt. 7. 

orai ad pronumtorium Lacinium. vid, ubi fragmentHm ejut intigne. Apud 

Gronav. ad JUv. xxiv. 3. Verr. i. 19* eundem aliquot ejut dieteria, 

Samia. Mur. 41. Sospita, LanuvH. M. Laheriut^ ad Div. xiii. 8. 

Jupiter, N. D. ui. 81. Tres Joves Laehet, Divin i. 54. pr»tor Athe« 
Bumerantur. Fin. iii. 80. Salutaris, Hos- niensium, fiigit eum Socrate pott pu|p* 
fMiB, id Div. vii« 18. Lapideui, «. . nam apud Detimn* 112 INDBlC HISTORICUS. 

Lacoy Anagninut. Phil. ii. 41. unus Laitu, Tusc. iv. 33. FsL 13. (Edipi 

de M. Antouii ^ladiatoribus. paiei\ 

Laciada, Oihc. ii. 18. curiales Ci- Laisy ad Div. ix. 26. scortum Atbe- 

monis. ^ uis nobiie, quo et Aristippus usus est. 

Laci/deSf ex Academia ii. Acad. iv. 6. Ejus dietum de ea. 

retinct ArcesiUe rationem. Tusc. v. 37. lAimia, Verr. iv. 26. femina Seges- 

peregrinatur. tana. 

J^tdaSf ad Heren. iv. 3. nomen cele- L. Lamia, ex jSSiliis. ad Div. xii, 

hris cursoris in Olympicis : cujus men- 2d* neg^otia in Asia habet Sen. p. Red. 

tio ap. Catull, ep. .50. uhi v. Muret. 5. Sext. 12. eques Rom. a Pisone Csp^ 

Lffliay C. F. socrus L. Crassi, elegan- sonino Cons. in exilium ire jubetur, 

ter loquitur. Brut. 58. sermo ejus pa- quod, manifestata conjuratUme CatUimB, 

tris ejegantia tinctus erat, duas fiUas in primis senatum d^hiderat et in cli- 

Mucias et duas neptes Licinias ha- vo Capitolino steterat. ad Div. xi. 16. 

buit. 17* prfeturam petit Antonio et Dola- 

C I^Hus, sapientis pater. Phil. xi. hella. Coss. quam et sequente Ofino gessit : 

7. Consul cum L. Scipione Asiatico, a. unde Praetorius dicitur Plinio vii. 52* 

DLXiii. Socius ante rerum gestarum ab et f^aler. M. i. 8. 

AjYicano majore. Laomedm, Tusc. i. 26. Ganymedi» 

C LcBlius, C. F. sapiens dictus Oflf. pater. 

ii. II. iii. 4. &c. Tusc. v. I9. Consul Largius, Or. ii. 59* e ScrihonUsy 

semel fuit, et quidem cum repulsa a. idem nomen, quod Largus. 

Dcxm. Hunc locum pertinere ad LtBlium Largus, ad Div. vi. 8. 

Sapientem docet Co7'rad.inqu€est.p.3SSi. Lartes, seu potitts Lar vel Lars To^ 

Offic.ii. il. ViriaturaLusitanumvicittfj? lumnius. Phil. ix. 2. rex Veientium, 

prcetura. Fiu. ii. 8. Diogenem Stoicum qui quatuor Rom. legatos Fidenis in- 

audivit et Panaeiium. Or. ii. 84. scripsit teremit. Fuit autem hoc prienomen 

Tuberuui orationem, qua Africanum dignitatis, et regibus omnibus commune. 

avunculwii laudavit. Nat. D. iii. 2. Lartidius, Att. vii. 1. nomen, quo 

Phil. ii. 33. au^r. Or. iii. 7* in dicendo tttitur ad JHilonem reprehendendum. 

lenis. Otf. i. 30. in eo multa hilaritas. M. Laterensis, e Juven/ciis. Att. ii. 

i. 26. in omni vita sequabilis. Att. iv. 18. tribuoatum non petit, ne juret iu 

16. generi ejus Q. Scaevola et C. Fan- Caesaris le^m Agrariam. v. Lex.Julia 

nius. &c. Agraria. Planc. 1. studiosus Ciceronis. 

JD. LcbUus, Or. ii. 6. orator, L. Cras- Plancium de ambitu accusat, quod ipse 

90 adolescente floruit, vir bonus et me- in ea petitione repulsam tulerat, ad 

diucriter doctus. Hinc dictum Lucilii Div. viii. 8. prstor Marcello et Paullo 

Or. ii. 6. Persium non curo legere, D. Coss. ignorantissimus Juris Civilis. Att. 

Laelium volo. Ap« Plin. H. N. i. 1. xii. 17- augur. adDiv. x. 21. Legatu» 

Harduinus e libris scr. edidit Junium M. Lepidi: qui se ipse interfecit, cum 

Con^iuu. qnem vid. JSmend. iv. Lepidus Antonium clam se in castra re- 

I\.L€bUus, Flacc. 1. accusat L. Flac- cepisset. ad Div. x. 23. fldes ejus et 

cum de repetundis. Att. viii. 11. a animus in remp. Vatin. 11. ei insidias 

Porapeio cum mandatis ad Coss. Mar- Vatinius facit. laudatur. 

cellura et Lentulum Capuam mittitur. Latinus, ad Div. xii. 30. Legatus 

JSjus mentio est apud Cas. Bell. Civ. iii. C. Calvisii in Africa, qui cum duobus 

100. aliis, absente CkUvisio, provinciam obti- 

C. et M. LttnU, v. Lenius. nebat. 

C. JLemas, e Popilliis, Balb. 1 1 . pa- M. Lecca, e Porciis, Catil. i. 4. so- 

tria pulsus, Nucerise civerii se fieri cu- cius Catilinae. 

rat. al. P. vid. P. Popillius. Leius, ad Att. v. 20. sed v. notas. 

I/jsnas, Att. xii. 13. 14. augur. C. et M. Lienii, s. Lamii, nam iidem 

Lipnius, v. Lenius. sunt, fratres. ad Div. xiii. 63. Planc. 

Ijietus, Att. iv. 9. amicus Ciceronis, .41. Sext. 63. Ciceronem expulsum 

qui NeapoH domum habuit ; nisi legen- Brundisii in hortos suos recipiunt, con- 

dum, Paetus. temtis Clodii minis. ad Att. v. 20. 21. 

LiEvinus,\erT. iii. 54. praetor Sici- Hic est M.ljenm&, quiprimus i^viS-or^»- 

liae. quidam scr. Levinus. ^uav invenit Brundisii. v. Pan^o H^ R. iii. 

Ijorvus, Cispius. adDiv. x. 18. Planci 5. 8. ubi male Ursinus e Plinio x. 50. 

leg^tus Jtiit, Nam ep. 21. dicitur om~ corrigi vult Laelius, cutn ibi potius Lae- 

nibus Planci rebus gestis interfuisse, et n us sit reponendum. 

^vsiCGS%\xA\e^2XoT\\m, non pGtest intelligi Lentidius, Dom. 33. Sext. 37* pl^- 

niti de Ltevo et Ntrva. beius e Clodianis operis. • INDKX HISTORICUS. 115 IjtnUi Cssenius, Phil. xii. 9. Anto- 
Jiianus Vllvir. 

0«. Comelius LentuluSf Clodianus, 
Verr. ii. 39. Consul cum L. Gerllio a, 
DCUULxi. Verr. v. 7. Cluent. 4^. Ceu- 
sor cum L. GeUio. Flacc. 19. 1'emnita- 
rum patronus. Dom. 47« bona ejus 
a C. Atinio Labeone 4rib. pl. consc- 
crautur. Br. 64. 66*. qualis Orator. 
Ejusmmen estetiam pr. L. Man. 23. Va« 
tiu. 11. cum vulgo legeretur : Cn- Len- 
tulom etQ. Claudium, viri doctie MSS, 
reposuerunt: Cn. Lentulum Clodianum, 
Ursinus, Gruterus, Fr. FahiciuSy alU: 
quis autem sit ille Lentulus ClodianuSy 
taeent. De hoc nostro quidem Lentulo 
ecqn non potesty qui diu ante contul fue- 
raty qttam C, Jntonius accusaretur. In^ 
aitera autem iectione omnia expedita 
Munt. Nam Cu. Lentulus ei-it Marcelli- 
nusy qm eo anno jn-atot^ potest fuisse, de 
quasermo, cum bienniopost Consulfuerii, 

Cn. JLentulus, Alarcetlinus, Patrem 
Claudium Marcellum plebeium Jiabuit, 
ad Div. XV. 10. Jscon. in Diinnat. e.4. 
Debebai se appellare Claudianum, sed 
nialuit Marceliinum. Manut. atl Gc. ad 
Div. i. 1. piOptereafecisse pututyUt in- 
telHgeretuTy e qua familia Claudiorum 
esset: malim, ne cum Cn. Clodiano con- 
funderetur. Dukerus ad Uv. xxxix. 33. 
e Cicerone ad Div. xv. 10. intetligi 
putait eum natum a. U. ncLxxxxvii. 
quo ille anno Consulfuit. Sed ifji 0>n- 
sulis verbum excidinse videtur. Verr. ii. 
42. Patronus Sicilice ; quia e MarceUis 
fuit. ad Q. Fr. i. 2. .5. praetor C. O- 
sare Cos. Har. Resp. 10. Pontifex. 
Brut. 70. disertum, inprimis in Con- 
lulatu se pnestitit. Fuit autem L, 
Marcii PhiUppi collega. a. U, Dcxcvii. 
Har. Resp. H. ^ici^ «r eius avia mani- 
bus accepisse matrem DeCtm. Sed F. 
Fabricius et P, Manutius ostenderunty 
esse legendum: atavi : t. e. Nasicae. 
Tumultum in Megalensibus auctore 
Clodio ortum sedat. Idem memoratur 
adDiv. i. 1. 2. in causa Dentuli Spiu- 
therisj cui adversabatur ; trat enim ei 
inimicus. in Cascii. 4. &c. 

Cn. Lentulus Vaccia s. Vatia. Nam 
idem est nomen. v, Schott, Suppl. Au- 
nal. Pigh. t, iii. p. 366. ad Q, Fr. ii. 
3. editur inter couscios corruptarum 
per P. Sextium tribuuni. 

Cn, luentuluSy L. Manil. 19. tribu- 
ous pl. et anno post legatus fuit. 

Lt. Lentulus, Brut. 20. is, qui Con 
sul eum C. Marcio Fi^lo fuH a, oxc vii. 
disertus fuit. 

L. Lentulus, Arch. 5. praetor cum 
P. Gabiiuui Je repetUMdU «sset dam- 

M4tll& L. Lentulus, Har. R. 6. flamen Mar- 
tialis. Vat. 10. Competitor Gabinii m 
Conaulatu ; cujus ( Cro^iftii) juvandi cau- 
sa Vatinius eum opprimere studet, jus- 
so sc, f^ettio eum in concione nominare 
inter conjuratos, Hunc diversum esse a 
sequente L. Lentulo, inde clarum est, 
quodille competitorjuit Gabinii in CoUf 
sulatu, hicj/rartor Gabinio Consule. 

L. Lentulus Crus, Pison. 31. praetor 
Gabiuio et Pisone Coss. ad Div. viii. 4. 
repulsam fert in petitione Consulatus, 
post Consul fU cum C. Marcello a. 
Dcciv. ad Div. xii. 14. in hi^ Pbar- 
salica a Rhodiis non recipitur. ad Div. 
vi. 21. bello Civili interiit. Bi^t. 77. 
qualls orator fuerit. Multis aliis locis 
uomen ^us inveuitur. v. c. ad Div. x. 
32. Att. xi. 6. &c. 

L. Lentuius, L. F. ad Att. iv. 16. 
prnevaricator putatur in judicio Vati- 
niano. Att. xii. 7* 

P. Lentuius, Brut. 19. if» qui a. U. 
DXViI. Cotmtlfuit. Dicitur enim gran- 
dior natu fuiifse cum Catone Censorios 
Cognomifie Caudinus. 

/'. Lentutus, is, qui princeps Senatus 
fuit, m CsciL 21. accusat Manium 
Aquillium. Ap*. ii. 30. mittitur a Se- 
natu in Cam]ianiam, ut ag^a privatoj, 
qui in publicum incurrerent, emeret.' 
Brut. 38. satis eloquentiae habuit, quod 
ad remp. opus esset. Or. i. 48. Catil. 
iii. 5. laudatur. Consul fuit a. Dxci. 
sujffectus cum C!n. Domitio P, Scipioni 
Nasica et C. Marcio Figulo. 

P, Lentulus, P. principis Senatus 
NepoSy cognomine Sara, q^un^ ntide tra- • 
xerit, v, Plutarch. in dcerone p. 868. 
Brut. 64. 66. qualis orator fuerit. Att. 
i. 16. bis absolvitur. Cat. iii. 2. soliici- 
tat Allobrogum legatos. praetor, Cice- . 
ro7te Consule, abdicare se prflptura co^-' 
tur. Jam Consulfuerat a. £/*. dclxxxii, 
Sed, ob iiifamiam, quam duohus judiciis 
contraxerat, e senatu motui erat a Len- 
tulo et Gellio Censoribus. Itaque prce- 
tura petenda recuperare locum in senct 
tu voluit, euwque, impetrala pratura^ 
recuperavit, v, Plutarch. in Ocerone p. 
868. Fuisse autem P. LentuH princijns 
Senatus nepotem Ciceroni credimus, Ca". 
til, iii, 5. liaque et hic, ut stepe, errat 
Asconius ad Div, w Oecil. c, S\, ub^ 
^filium Ulius Lentulifacit. Hunc etiani 
puto esfe eum, qui quastor urbatius cum 
L, Triario, fuit, Scipione et NorbauQ 
Coss, ut cpinor, Verr, i. 14. No-m inter 
eum annum et consulcUum ejus interje' 
Cti sunt ofUM xii. 

P, Lentulus MarcelUnus, filius M*. 
Marcelli, patris /Rsernini. Brut. 36. 

P, Lentulus Spintb^r^ ita dietm «k 

1 \ 114 INDSX HIST0RICU9. 

kistnone qiiodamfpropter similitudinem. Leontium, Nat. D. i. SS. meretrieu* 

Off. ii. 16. Consule Cicerone sdilis, la Ejjicurea, contra Theophrastum scri* 

splendore vincit omnes. ad Quir. p. psit eleganter. 

Red. 5, ad Senatum de Cicerone revo- M. iEmilius Lepidus, Or. ii. 71. Pro- 

cando refert. de ejus opera in Gcerone vinc. 9. Censor a. dlxxiv. cum M. Ful- 

revocandoinhac oratiotiejeteain Senat, vio Collega statim redit in gjatiam. 

p. R. aliiique stepe commemoratur, ad Bis Consul et Pontifex M. Hic est^ 

Div. xiii. 48. Cilicis Prooonsul legem qtii princeps Senatus passim dicitur. r, 

Cilicis constituit. ad Div. i. 1. sqq. c.Kabir.Verd.J. IFic est etiam,qvi ^ro 

Ptolemseum reducere cupit in re^num. Dom.53. M. MmiMus simpliciter dicitur, 

ad Div. xii. 14. in fuga Pharsalica a Af. Lepidus Porcina, M. Fil. Brut. 

Rhodiis non recipitur. vi. 21. in bello S7. Consul cum C. Hostilio Mancino^ 

civili perit. Brut. 77. parum natura cr. Dcxvi. summus Orator. Bnxt. 35. 

valuit, sed discipliiia. legi Cassis resistit. Or. i. 10. igpriarus 

P. Lentulus Spintber, fil. ad Div. i. legum et juris. de hoc capio etiam illum 

7. lauAatur. vii. 26. augur. Sext. 69. focum de Or. ii. 71« 

augur fit eodem anno, quo togam viri- AI. Lepidus, Rabir. Terd. 7- Consul 

lem accepit. quomodo, docet Manu- cum Q. Catulo Jil. a, U. dclxxv. Ca- 

tius ad Div. vii. 36. xii. 14. 15. quee til. iii. 10. inimicus L. Sullsey de ejug 

sunt ipsius epistol€B ; ex quibus intelligir actis rescindendis tulit, intercedente Q. 

tur,eumproqu€estorem Trehoniiin Asia Catulo; unde magna seditio et dvile 

/ttu«tf, post ejus mortem se Proprsto- heltum ortum est. Verr. iii. 91. pretor 

rem appellat, prseturam Asiae a Senatu Sicilias ante M. Antonium, a quo gra- 

petit, et de rebus gestis suis exponit. viter vexati sunt Siculi. 

Jh eadetn epistola significat, se partici- M. Lepidus Consul cum L. VolcatiB 

pem cmdis OesarianiB fuisse. ad Att. xii. Tullo a. dclxxxvii. Att. viii. 6. Catil. 

52. divortium facit cum Metella. Ad^- i. 6. ad Att. vii. 12. Pompeium extra 

optatum esse a Manlio 7\)rquato, e Di- Italiam sequendum negat. 

one xxxvlii./». 99. docet Manutius ad ep, M. Lepidus, Triumvir, Har. Resp. S, 

'nd Div. i. 7. extr, pontifex. Phil.v. 14« 15. Pontifex Maxi- 

Lentulus, de Har. Resp. I7. orator mus. Mil. 5. ejus sdes a Clodianis, 

^avis et disertus : P. Clodium accusat occiso Clodio, oppugnantur. Phil. r. 

de religionibus violatis. Qfii sit intel- 14. 15. reip. et optimatibuB favet, et 

Ugendus, nescio. Freinshemius Suppl, Sext. Pompeium restituit, unde ei sta- 

JAv, ciii. 30. P, Lentulum Spintherem tua equestris ponitur. iii. 9. supplica- 

trib. pl, vocat : quod recte Crevierius re- tio ei decemitur. ad Div. x. 6. Phil. 

/ellit ex eo, quod Spintheres patricii, tri" xiii. 4. ad pacem cum Antonio horta- 

buni plebis*esse non potuere, Tribunum tur. ad. Div. x. 20. ^us fides incerta. 

pl.accusaloremfuissedisertetraditPlU' 21. perfidiaejus. xii. 10. hostis a Se- 

tarch. in Casare : sed nomen non addit, natu judicatur. Instaurat bellum, quod 

igitur Lentulus aliquis eo anno tribunus confectum fuisset. Lepidi du€B epistolce, 

fuerit necesse est, quod non vidit Pighvus. altera ad Gceronem, altera ad S, P.Q.R. 

Lentulus puer. Att. xii. 28. 30. 7>4n- sunt ad Div. x. 34. 35. QmsulJtUt cum 

stallus ep. ad Middleton, p. 184. putat C, Qpsare a. Dccvil. Magister equiiuffk 

9sse Jiliuni Tullits ex ultimo marito P. Dictatore Ccpsare a. Dccviii. Cansul //. 

Lentulo, quem ei tribuit Ascon, ad Or» a, Dccxi. 8fc, 

in Pison. init. Plutarchus dicit, eam Lepiso, Flacc. 22. Trallianus. 

mortuam tret^k hUrktf : quod 7\tnstallus Q. Lepta,?^ Div. iii. 7. prffifectut 

de marito ineelUg-it, non de domo, Mor' fabrdm Ciceronis in Cilicia. ad Dir. 

tua enim est in Tkisculano patris. vi. 18. ejus filius Lepta. 

Leon, Verr. v. 6. Megarensis. Leptines, Or, 31. Atheniensis, con-» 

Leon, Tusc. v. 3. Phliasiorum prin- tra quem est Demoathenis oratio. 

ceps, tempore Pytbagorae. Hi\|us cum Leptines, Phil. ix. 2. percuSsor Cn. 

eo de philosophia sermo. Octavii legati ad Antio<ihum. 

Leonidas, is, qui pro patria occubuit Lepus, Nat. D. ii, 44. sidus. 

ad T/iermcpjflas. Tusc. i. 42. 49. Fin. LetiHus, Verr. ii. 26. tabeUarius L. 

ii. 19. 30. MeteUi in Sicilia. 

Leonidas, Verr. v. 5. Lilybaetanus. Leucippus, Nat. D. i. 24. ejus atomi 

Leonides, ad Div. xv. 21. princeps reprehenduntur. Acad. iv. 37. de ple-> 

Atheniensium tempore G^eronis. Att. no et inani omnia gig^i statuit. 

xiv. 16. 18. XV. 16. de Cicerone fil. ad LeucotJieaf^SBt. D. iii, 15. Ino, Dea 

patrem scribit, eumque mediocriter marina. Tusc, 1. 12. quae sit? iv. 34». 

UudM. Turpilii fabiUa. i tSDKX HISTORICCS. 115 M. Ltvmkts, Verr. iiil 64. prstor 

$iciliie. V, Pighhua. dxi,iv. v. Litvittru, 
JUbanus, Herenn. iv. 50. nomen Co- 

micum. 
lAheraSa, Att. vi. 1. dMtfethu a. d, 

xvi. Kal. jfyril. quo ingenmpueri togam 
nmebant. 

IMertaSf Dom. 43. ejus statua a CIo- 
dio in Area Ciceronis pusita ct conse> 
•rata. 

lAbera, Verr. iv. 49. Proterpina. 

L. lAbo, e Scriboniis, Att. xiii. 30. 
q*u8 amnales. 

L. Ubo, ad Div. i. 1. vii. 4. xi. 7* 
Att. vii. 12. socer Sext. Pompeii, M. F. 
Att. xvi. 4. 

L, Ubo, Brut. 23. tribunus pl. ro^ 
tioDem in Ser. Galbam fert» prupter 
Lositanos contra interpositam fidem 
interfectos. Non infans fuit, ut ex ora- 
tionibus ejiu colliptur. Att. xii. 5. qui- 
bas consulibus Libo Galbam accusarit. 
Mak priori loco m Ubris T. pranomen 
at, Ceteri auciores omnet L. voeant. De 
re ipsa v. Duier. ad Lao. Epit, 49. 
VosM idem videtur cum auctere Jnne^- 
Smn de Hist. Lat. i. ^. Sed mtnim est, 
Oe erone m nonfecisse eorum mentionem, 
Mbi de ejus dicendi ratione judiciumfert. 

lAcvnia Atria, Quint. 3. Dicuntur a 
h. Licinio Crasso, qui ea m etdHitate 
sxtruxit et o9iutvit, i£i auctimes haHtiB, 

lAdme, Brut. 58. neptes C. Lclii e 
filia L. Licinio Crasso collocata. Dom. 
93. Brut. 43. 

iJcinia, ad Div. vii. 23. Cassii soror. 
std noH germana, 

lAcinius, Or. iii. 60. lervus literati» 
C. Gracchiy post cliens Q. Catuli. 

Licinius, Mil. 24. popa. 

iMinius, Phil. ii. 23. de aiea con- 
^mnatus a M. Antonio in tribunatu 
«estituitur.' 

Isdnius, Q. Fr. ii. L libertvs quidam 
lut negotiator, in provincia Asia. vide' 
Htr esse idem, qui i. 2. 2. memoratur. 

Uanius, Q. Fr. i. 2. 4. i£sopi histri- 
unisservus. 

licinius Macer. v, Macer. 

C Licinius Calvus. Brut. 81. elusdi- 
^ et ingenium. ad Div. vii. 24. Ti§^l- 
Bum acri carmine- perstrinxit. ad Div. 
2v. 21. amicus Ciceronis; cum ante 
iiMmcus fuisset, propterea guod patrem 
•^ Licinium Macrum pnHor de repe- 
^VR^ damnaverat. vid, f^aler. M. ix. 
13. 7. Ejus mentio etiam de Fin. i. 2. 
V. Calvus OreUor. 

A, Uevnms, Archias. v. in jircJuas. 

A. lAcinius Aristoteles, Melitensis. 
^ Div. xiii. 53. 

C. Ucinius Nerva, Bmt. 34, in tribu- 
^^ ei tota vita .improbus. Ofrradmt ad h. l. puiat, eundem etse, qui ap. 
Varr. R. R, ii. 4. ted ii pranomen A. 
hahet. Apud Lavium xlv. 45. est C. Ia- 
einius Nerva pr<gtor : ted ah hoc diver-' 
tum ette Gceronianum temporis ratio do- 
cet, quee saths Indicat Gracchorum tempO' 
rilmtfuisse. Trihunatumejus a.i>cxxx\\. 
alHgat Pighius, argumento incerto, 

C. lAcinius, Sacerdos. Cluent. 48. in 
equitum censu aP. Africano contumelia 
afficitur. 

L, lAcinius, Verr. ii. 49. Crassus, Q. 
Mucii collega m consutatu, 

P. Uciniut Varus. Or. ii. 61. 

P. Uciniut, Ccel. 25. Manutio aiiu$ 
videtur a P. Ucitiio Crasso, M.fil. 

lAgarii, fratres.ad Div. vi. 13. Q. T. 
et tertius, cujus cognomen ignoro. Quin- 
lus. exulat, sed spem reditus habct. de 
eo V. argum. orcttioftit pr. Ugario et ip- 
tam orationem. Titus quipstor urbanus 
fuit, Lentulo et Philippo Qus. Ligar. 12. 
cf. Att. xiii. 44. 

lAgur s. Ugus, est cognomcn iSlio- 
rum. Cluent. 26. Apud Gceronem oc- 
currunt ; 

Z. lAgur, Verr. i. 48. Att. vii. 18. &c, 
frater M. OctavU lAguris, et Sext. U- 
gur, trib. pl. qui {oamo Clodiano) sibi 
Ligtms co^omen sumserat,utex;dia 
familia videretur. Dom. 19. Sext. 32. 
lAgus, pater Att. xii. 23. utrum sit de 
Jratribut illit duobut, an aUut, netcio. 

A. Liguriut, ad Div. xvi. 18. Csesarii 
familiaris. Att. xi. 9. Q. Fr. iii. 7. 

lAndut, Kat. D. iii. 21. conditor 
Lindi in Rhodo imula. 

lAso, Verr. iv. 17. LilybsPtanus. 

lAsyto, Nat. D. iii. 16. materHercM- 
lis cujusdani. 

Uvia, Att. vil. 8. femina, qu« Dola- 
bellam heredem fecit, ea conditione, ut 
nomen nmtaret. 

Uvineius, Att. iii. 17. M. Re^li U- 
bertus. 

L. Uvineiue Trypho, ad Div. xiii. 60. 
L. RegUli libertus. Duorum fratrum 
Uherti, niti Att. iii. 17. L.proM, tegen" 
dum, ut nonnuUis visum. 

L. Livius, Andronicus, poSta. Brut. 
18. Senect. 14. Tusc. i. 1. fabulam do- 
cuit a. U. ccccx. aut, ut ald et Davitm 
hahent, cccccx. L. Clodio, Ceci fil. et 
M. Tuditano Coss. In Bruto 1. c. est 
Dxiv. Et iuit jam tum de numero an- 
norum controversia &c. Ah eo dicuntur 
Liviani modi. Le^. ii. 15. 

Uviut Salinator, Or. ii. 67* Tarent^ 
amisso arcem retinet. v. Salhiator, 
AUot Uvios V. in Dnisus. degente Uvia 
V, Sueton. in Tih. c, 3. Salinatori m 
quibusdam Ciceronis exempldrihus pra* 
nomen additur Marcus : ut ap, Livim^, 
1 2 I 116 INDKX HISTOKICtrS. 

Sed Polyhitts /acU Caium, vid. interpr, Ser. Sulpicii pneceptor. Corradus fra-^ 

I/ivii ad xxv. 8. JVeuelingiiu autem V, trem putai Quintif et patrem L, ad 

C. Obt, it. 5. ostendit, quiod de Tarento Div. iii. 5. 

dicit Oeero, si Livium sequamur, non L. Lucitius, ad Div. iii. 5. videtur tfi- 

ad Salin€ttorem,sed ad lAvium Macaium ter Jppiiputchri comites m CUiciafuuse. 
pertinere. Q. LucUiiu Balbus, Nat. D. i. 6% 

C, LotHus, Att. xii. 31. quidam Loli- Stoicus, Grcpcis par. Itaque etiam l. ii. 

U8, ut ad Att. ii. S. uhi vid. Intt, inducitur e Sioicorum AscipUna expli^ 

L. Lolliu8ydA\yw.\i\\,^. cans tocum de NeUura Djorum, 

M. LolliuSf Verr. iii. 25. Q. fil. atius- Sext. LuciUus, ad Att. v. 30. T. 0**« 

est M. Lollius Clodianus. Dom. 5. 6. 33. vii Cspionis fil. trib. mil. in exercitu 

Q. Lollius, Verr. iii. 35. eques Roni. Bibuli. 
in Sicilia. Lucilius, ad Div. xii. 13. Classi Do« 

Q. LoWus, Q. fil. Verr. iii. 35. Cali- labellae prsefectus in Asia post Caesarig 

diiim accusavit ; occiditur. mortem. Sed quia Appianus L. Flgulnm 

Loitius, Att. ii. 3. videtur nonnulUs hunc prcfectum fuisse dictt, corrtiptum 

se7'/piorfuisse. loeum viri docti suspicantur. Manutius e 

Longilius, Q. Fr. it. 6. redemtor. Codd. lcgi votebat : Lucius. Prtmomina 

Longinus, est cognomen Cassiorum, enim interdum pro nominibus aut cogno- 

Or. i. 60. amicus Antonii Oratoris, miniburponuntur. Victorius suspicatur» 

histnriie, juris publ. ct antiquitatis pe- ei Luc\^io cog^omen Fi^U fuisse. 
ritissimus. v. not. ad. h. 1. De eodem Lucretia, Lucretii Tricipitiui filiA. 

intettige Planc. 34. si sanus est locus. C. Le^. ii. 4. de Fin. ii. 30. 
Cassius Longinus. M. Lucretius, Verr. i. 7* Senator. 

T\. Longus, Com. i. Consul cum P. Q, Lucretius Vespillo. firut. 48. Ju- 

Africano maj. a. dlix. ris peritus. 

C. Luceeius, C. F. Hirrus Pupinia, Q, Lucretius, Att. iv. 16. accusat 

ad Div. viii. 3. Ccelii competitor iu Drusum. vii. 34. 35. famiiiaris Cassii. 

cdilitate. v. in Hirrus. viii. 4. Suimone fu^t. 

Oi. Lucceius, Att. xvi. 5. T. Lucretius CsLna. Q, Fr. ii. 11. ejus 

L. Lucceius, Q. Fr. Att. ix. 1. Pom- poSmata laudantur. 
peio famiiiaris, apud eum magnam ha- Cn, Lucuilus, Att. xv. 1. familiaris 

bet auctoritatem. Att. i. 11. inimicus Ciceronis, matrem eifert : in funere 

ftt Attici. i. 17. in animo habet consu- adest Cicero. 

latum petere. ad Div. v. 13. historica L, Lucullus, Qaint. 16. Jurisperitus. 

ejus facultais laudatur, et ab eo Consu- Quis fuerit nescio, ProbahiHs est conje- 

latum suum scribi vult Cicera. de bello ctura P, Manutii corrigentis : L. Luci- 

Itaiico et Civiii scripsit. Idnm nomen lius : de quo supra, JVisi tamen est is, 

ifccurrit ad Div. xiii. 41. Coel. 10. Ejus qui in Tog. Cand. accusator Catitin» 

opisiota esi ad Div. v. 14. commemoratur : quem Aseofnius paratum 

P. Lucceius, ad Div. xii. 35. 30. uhi eruditumque vocat. Sed Crevierius V^ 

quidam libri; Luccius. C. ad Freinsh. Suppl. lAv, cii. 19* cor- 

Q. Lucceius, Verr. v. 64. argentariut rigit Lucceius : et inteiHgit eum, ad 

Rhe^nus. quem est pulchra iila Gceronis epistola^ 

Lucceius, Flacc. 33. subscriptor D. JVam 1) accusator iilefuit eruditus, 8) 

Lelii contra Flacciim. paullo post frnstra dnsulatum petiit s 

Lucceius, M. F. ad Att. v. 31. qu<ebeneconveniuntLucceio. S)AscomuM 

P. Luctius, ad Div. xii. 35. est P. paulto post commemorat LucceU Oratio- 

Lucceius. nem tn QUiHnam, Itaque vaido probm 

Lucitius, Or. ii. 70. nescio quis, Pi- Crevierii correctionem, 
ghius e vet, Cod. legit Lucullus, et cixpii L. Lucuilus To^. CftHd. accusator 

de patreillius, qui betlum Mithrid. gessit. Catilinie. Asconius vocat, paratum era- 

LucUius Bassus, Att. xii. 5. malus ditumque. 
auctor. L. Lucultus, e lAciniis piebeii». Brat^ 

C. Lucilitts, po6ta. Or. ii, 6. nec do- 31. A. Postumii Aibini CoUega in cofmc- 

ctissimis nec indootissimis se scribere iatu a. DCii. Acad. iv. 45. L. LucuiU 

dicit. ibid. i. 16. iaimicus Q. Mucio avus. 

Scnevols, homo doctus et perurbanus, L. Lucullus, L. F. L. JV. Off. ii. 16«. 

aeminem oratorem statuit, qui non sit Acad> iv. 1 . ulciscendi causa accusavi^ 

omnibus Irheralibus artibus imbutus. ServiHum augurem, qui patrem de pa 

ad Div. xii. 16. libertas ejus in perstriu- cutatu reum feceraJt, Plut. p.ASl. Da 

i^endis hominibu&. ejus taudibus et rebus gestis tege in pri- 

L. Lucikus QsdbMs, Brut. 43. doctus, mis Acad. iv. 1. sqq, ibid. AAtiochuni. i INDBX HISTORICCS. ll^ 

pliilotDphuiii cpisstor tecum habuit et pavonum ptulu, ptem primu» itutiiuit^ 

imperator. Off. ii. ] 6. magnifica aedili- Lx milUa quotannii redegisse diciiur 

tate cum fratre functus est. Ciuent. yarnmi R. R. iii. 6. quatnquam yieto^ 

AB. ex SCto ferendam iegem, si qui es- rttf^ nen audet definire. ej\ PHn. jl. SO. 

seat, quorum opera faetum esset, ut liiucienusy Att. vii. 5. 

judicium Junianum corrumperetur, ZAueinue, A^rar. ii. 34. eti C Fabrp- 

noQ tulit. Sext. 37* L. Manii. 8.Muren. enu lAucinut^ de quo iu C. Fabricius. 

15. res in Asiagests poet QmtuUUum o. C lAuciuSj Ocrea, Q. Rosc. 14. Sena- 
DCLXxix. Brut. 6S. a forensi eloquen- tor. Tog. Cand. condemnatur. 

tia alienus. Fin. iii. S. Bibliotbeca» Q. Luiaiiutj Or. ii. 40. Phil. ii. h. 

quamjiiio reUquii, Le^. iii. 13. qnomo- &c. v. Catuiut, 

doma^ficentiam villfBdefenderit.Att. jg. /vufaht», Diodorus. Verr. iv. 17. 

i. Id. historiam graece scripsit. dictum LilybKtanus, Q. Catuli beneficio civis 

LucuUi de hoc Ubro. InieWgendut liber Kom. a Sulla factus. 

de beUo Afartico^ gr^ee tcr^ftus^ cujut Lyco, Tusc. iii. 33. philotephus Peri- 

mentio ap. Ptui. m ImcuU. Inepte Ur- ptUeticut, tuccettor Stratmis Lampsace' 

sum de LmcuOo avo t. potiut de ejut m^ JstyeMactit jU. Troadentit, de quo 

eoUega Aibino inieUigii. Ncan Geero, legendtu ett Laert. v. 65. teqq. Scripni 

Lucullumf quod ihi ettf Attico dixitte, de F^nibut 6. ei m. dictut et Glyco, pror 

oit. Verr. iv. 66, uxorem habuit Metel- pter dulcedinem orationis. v. coUecta a 

ii Namidici sororem. Ruhnkenio ad Rutil. Lupum p. 94. 

LueuUut filius. Fin. iii. 8. «*ius tutor I^fcomedet, de Amicit. 30. Neoptole- 

M. Cato. ^. Farr, R, R. iii. 3. 17. mum alit, et a bello Trojano absterret 

Phil. X. 4. Att. xiii. 6. Netcio, an hic frustra. Rex Scyri, AchiUem Cicero 

ett Cn. LucuUuSy de quo atUe, iia tutpi- tcribere debuitf non Neoptolemum, 

eatur Corrttdut, I^fcurgru, legitlator. Tuso. v. 3. Hor 

JH. LueuUutf L. fil. L. N. de Off. ii. meri tempore vixit.-£f^ crtaie Ljfcurgi v. 

16. ulcisoendi causa accusavit, et sedi* eoUecia Meurt. in Alisc. Laeon. ii. 5. qum 
litate ma^nifica cum fratre eontobrino proderuni ad locum (h\ pro Flacco 36. 
functus est. Ciuent. 49. Consul cum Div. i. 43. le^s suas auctoritate Apol- 
C. Cassio, anno poti Jratrem. Verr. ii. linis Delphici confirmat. Off. i. 33. lau- 
8. Macedonie ProconsuL Pison. 19. e dantur lec^s. Acad. iv. 44. Stoici ne« 
Macedonia rediens de Dardanis trium- g;ant esse Lycurg^. De legibus Lycurgi 
phat. Att. i. 18. uxor cjus a C. Memmio ademiit Spartee ei reddiiis v. Drah. ad 
itupratur. Brut. 68. a forensi eloquentia lAv. xxxviii. 35. Lycurgei ad Att. i. 
«bfuit. Dom. 53. Har. resp. 6. &c. 13. tunt severi in rep, 

pontifex. Att. xiii. 6. leg^tus fratris. /^cur^ii.% Brut. ix. 34. oratorAthe- 

A f^arrone iiidoptatus ett, unde lex Jru* niensis /Eschinis tempore : eujut extaM 

vtentaria, quam eum Cattio tuUif^ 7'e- elegcmiittima eonira Leoeratem Oratio. 

reniia Qutia dtcitur, Cicero eum appeUai accusatoreiii, 

Luperealia^ Phil. ii. 33. iii. 5. Q. Lysander, de Oif. i. 30. Lacedarmo- 

Fr. ii. 13. toiemma in honcrem Panit nius versutissimus et patientisbimus. i. 

fiieiae Februario, 33. Lacedaemoniorum imperium dila- 

Ltiptrei, PbU. U. 34. vii. i. Oel. 11. tat. Div, i. 43. leg^es Lacedfleuiunioruini 

swi hi, qui LuperoeUia agunt, vid, mutar!? prohibetur ab Apullitie Del- 

PhU. ii. /. c. phico. i. 34* in ejus status capice Del- 

Luput, Nat. D. i. 33. eognomen Ru- ptiis subito corona extitit ex asperis 

tiliorum. h. l, tntelligitur P, RtUiliut $erbis. 

iMpus, qui ContulfuU a. dclxhi. f^er* JUiftander, Off. ii. 33. propter inju- 

neuiutetie LuciUo, quieumincarmini- stitiam urbe pulsus est. Epfiorut Juii, 

^ suis acriier perttrinxit. y, HorcU. S, diversus a stiperiore, prope 150 annit 

ii. 1. 68. pott iUum vixii ; de quo vid. f^tuiarch, 

P. Lupus, ad Div. i. 1. trib. pl. «n Agide, 

MoreeUmo et Phiiippo Coss, AU. viU. 13. Ijysanias, Flacc. 18. Temnites. 

u* 1. praetor C, MarceUo et Lentuio I^tiadet Antonianiis, PhU. viii. 9. 

Cus. ad Div. xi. 5. 6. 7> 13. familiaris ubi tamen Muretus maiebai legi Ly- 

Cassu et Bruti. yidetur legatus D. sides. 

BntH ad Mutinam Juitte. Hic ett, qui Lysiades, Atheniensis. PhU. v. S. 

6e/fo dvUi Pompei4ino Acfiaiam jussu Pbaedri philosophi filius. 

Pompeii obtinuit, Ctet, B* C. iii. 55. Lysias, orator Atheniensis. Brut. 16. 

M. Lurco, ex Aufidiis, Flacc. 4. Att. Athenis natus et raortuus est. TimKUi 

i* 16, triht. pl. Pitone et Messala Coat, Syrapusiiseumvindicat.pluriraa8oratio- 

legem de ambitu Utrt, ffie ett,qui e nes veras reljquit. Or. i. 54. Socratiura- 

I 3 i 118 INBEX HRTOIUCtrS* 

tionem seriptam dedit, qua uteretur ad Qgsaribms v. Perisom, de nmm, (hntmt* 

judices. Brut. 12. primus professus est, p, 277. 

csse artem dicendi. Or. 26. satis in JHania Columna. Sext. 58. &c. nomm 

orationibus facetus, cf. de Or. ii. 22. habet a Af^eniOf qui, cum ades suas im 

Brut. 9* J&r^ vendereff tolumnam excepii, ex qua 

JLysiaSj Fin. v. 5. Stratonis discipu- ipse cum suis spectare posset gkuHatoreg. 

lus. Quia nullus Stratonis discipulus hac C Meenius, seu Memmiuf C^emeUus, 

nomine notus est, Viri docti legunt Lyco, ad Div. xiii. 19. cliens Ciceronis, ih 

de quo supra. exilio fit civis Patrensis, et adOptat 

Lymu, PhiL viii. 9. unus de grege Lysonem Patrensem. 

M. Antonii Illviri. Muretus pro Ijysiaude Maviua, Verr. iii. 75. scriba Verris. 

legehat Lyside. Ea nomina inter se con- Magi, Div. i. 23. genus sapientum 

fundi docent viri docti ad Nepot, Epam. et doctonim in Persis. ib. 41. con^- 

2. gantur in fano commentandi causa, 

Jjysidicus, Phil. xi. 6. atque inter se colloquendi. Tusc. i. 45. 

Liysimachus, Tusc. i. 43. v. 40. Rex non sepeliuntur, nisi bestiis laniati. 

VriiracuB, ante Dux Alexandri), Theo- Magia, pro Cluent. 7. filia Dines» 

doro Cyrenieo philosopho fmstra cru- Larinas. 

cem minatur. v. Theodorus CyrentEus, Magius, A^rar. ii. 34. Pis. 11. nobl* 

Bulierius ad h. l. reprehendit Aldobran'- lis Cainpanus bello Punico IL 

dinum, qui ad LaSrt, ii. 102. regem Magius, Or. ii. 66. pnsfectus Pisonit 

Macedonup vocat. Male, Nam et Moce- iA Gallia. 

doniam sibi vindtcavit, Cn, Magius, Cluent. 7. Larinas. 

Lysippus, Sicyonius, Statuarius noH^ Oi. Metgius, Att. ix. 7. Pompeii prae* 

lisinmus. Brut. 86. Doryphorum Poly* fectus fabrum. de pronomine ejus v. iH 

cleti sibi maglstrum fuisse dicebat. ad not. nam lihri quidam attter habent, 

h. l. cmfer Plm. H. N. xxxiv. 8. ad L. Magius, Verr. i. 34. Marianus, 

Div. V. 12. Alexandro unice probatur. qui se post ad Mithridatem contulit^ et 

Or. iii. 7* Herenn. iv. 6. &e. ad Sertorium missus est. habitavit &ii<> 

Lysis^ Tarentinus, Or. iii« 34. de Off. to bello Myndi, prodito Mitbridate ab 

i. 44. Pythagoreus, Epaminondse praece- eo. vid. L. Rabius, 

ptor. V. Nepos in Epam, 2. et ihi Intt, P. Magius Chilo vel CUo, ad Div. ir. 

Lysones, pater et fiUus, LilybaBtanl, 12. M. Marceliumy rediturum in pa* 

ad Div. xiii. 34. triam interfecit, et se ipsum statim 

Lyso, Patrensis, ad Div. xiii. 19. post. Att. xiii. 10. quare eum interfe* 

hospes Ciceronis. cerit. 

P, Magius, Brut. 48. Trihunus pL 

M. M. Virplii colle^a. a. U. DCLxvii. 

Magnes, cognomen Dcmetrii et Dio- 

C. Macer, e lAcinUs, Brut. 67. pro. nysii, ubi v. 

Eab. 2. qualis orator fuerit. Calvi ora- Mago, Carthapniensis, Or. i. 58. 

toris pater, C, Rabirii inimicus, Att. i. scripsit xxviii. lUfros de re rustica, Pu- 

4. de repetundis condemnatur, prse- nice, qui capta Carthagine e Senaiut 

tore Cicerone. vid. C. Ldcimus Calvus, consulto in Latirtam lingtiam conversi 

yerhum condemnatur, quomodo hic m- sunt, in quo plurimum operee prestitit Z>. 

telligendum, disces ex Valer. Ma.v. ix. Silanus, Varro de R. R,\, 1 . PU.n, Hi 

12. 7. Le^. i. 2. historicus Latinus, N. xviii. sq. 3. Cmv&rsi sunt eHam in 

ar^uta loquacitate, sed non ex Graeco Gracutn sermmem a Dume Cassid Uti^ 

fontc ducta ; de quo loco, et ipso in pri- censi. 

mis Macro, v. Voss. H. Lat. i. 10. Cn. Malleolus, e Publiciis, Verr. i. 

Macro, \tt. iy. 12. 15. queestor Cn. Dolabellse in Asia, ante 

Macula, Pompeius, ad Div. vi. I9. \emm, occ\sus. quodintetpretaturAS" 

Ciceroni diversorium in Falemo suo conius : mortuus. Verr. i. 36. filius a 

olfert. C. Verre tutore expilatur. 

Madara, Att. xiv. 2. est Matius a cal- Malleolus, Heren. i. 13. matrem in- 

^ntie sic dictus, add. in Calvena. terficit, et propterea ouUeo inguitur. 

Maandrius, Flacc. 22. Trailianus. Quisjuerit, Tum traditur. Accidit autem 

C. Mcecenas, Cluent. 56. eques Ro- res a. dcliii. eaque prima quastio de 

manus. parricidio Juit, ut tradit Orosiusy. 16. 

Sp. MiFcius Tarpa, adDiv. vii. 1. ju- Epit. Liv. 68. v, Pighius ad h, a. 

dex et censor fabularum. Ejus mentio Mallius Glaucia, Rosc. S. 7. liber- 

ap. Horat. Serm. i. \0. et Art, Po^t. tinus, cliens T. Roscii Magni. 

V. 387. DefamiRet Mtrcii slaritnte suh Mamereus^ ta jSSmiUis, Sext. Rose. IN0BX HISTOBlCnS. 119 

Sf. belb ehryi Sallaao oecisui «oea* not 4ti Taeii* €erm, S8. 

aBtor. Z/. Manlius, A. fil. Off. iii. 31. poat 

JlfamereuBt Bnit. 47. qui Coatul eum dictaturain aceusatus a M. PoniponiQ 
D. Brato foit, ann. iiCLXXvi. trib. pl. per filium liberatur. 

JfeaM«ffvitf, Off* ii. 17. .homo divitis* L. ManUus Addinuiy Or. ii. 64. vi^ 
fliDiift, ppstenBissa aBdilitate, eonsu- Jcidinus, 
ktus repulsam tolit. Z. Afon/ua, ad Div. xiii. 30. Cati- 

Q. MamercH»^ Q. F. ad Div. xiii. 11. nensis, civis Rom. factus. 
eqttttsRoiB. dttCttfioArpinat.Trib. milit. M. ManUus. Dom. 38. ejus domui 
fuit Ciceronis in Cilieia. evertitur et duobus lucis oonvestitur. 

Oetav. MamiHus^ N. D. ii. 8. Dieta- Phil. i. 13. propter cu^s scelus gen« 
tor Tuscalanus, qui cum A. Postumio Manlia ueminem e familia sua Mar- 
pitBiio dimicavit. cura nomiuari voluit. 

L, Maniilius, Verr. iii. 78. scriba Ci- Jg. Maniius, Act. i. in Verr. 10. Tri- 
eeroBis qasstoris. bunus pl. a, DCLXX>;iy. , 

Mamurra, Att. vii. 7. xiii. 52. dives, Q. Manlius Chilo, ^atilin. iii. 6. sor 
freftctus fabritm Copsaris: quemjude ciusCatilinfe,8oIlicitatA]lobroges. Sal' 
ferstringit Catuiius m nUo sfigr* coMf, iustius afpeiiat M. Annium, sed CXcero^ 
PHmus xxxvi. 6. nis iectio verior yropter cognomen, quod 

Manciaj v. HelmiuB. esi Manliorum, non Anniorum. P. Ma- 

C Hoetilius ManeinuSf Or. i. 40. Off. nutius. Ceterum in pluribus nomimbus 
iii. 30. auctor foederis turpis cum Nu- discrepai a Gcerone SaUustius. vid, O- 
raantinis, deditus iis, improbato Ronue parius. Cortius ad Saiiust. Cat. 46. 3. 
fodere, sed ab iis r^ectus. Brut. 87. T, Maniius, L. F. A. N. Off. iii. 31. 
Consul cum Lepido. Cee. 34. retinet patrem a Pomponio tr. pl. accusatum 
dvitatem, e Gceroms opinione, si Nu- liberat : Gallum e provocatione vincit : 
mantini non recipiunt. cf. de Orat. 1. c. Torquatus primus dictus : in tertio 

C. ManiHuSf heg. Manil. 84. auctor Consulatu Latinos ad Veserim vincit : 
le^ Maniliae. Com. i. auctor leg^is de severus est in filium. 
libertinorum suffiraj^is. de quAus vid, T. ManiiuSf ad Div. xiii. 88. Att. i. 
Ind, Legg, LaudtUur etiam C. Ma- 16. ne^tiator Thispiis. 
nilius,M. i£butii gener. Fiacc. Zl.forte T, ManUus, Verr. ii. 50. praetor Sici» 
idem. liae. A^i^entum ex oppidis Siculorum 

L. ManUius Sosis. ad Div. xiii. 30. ducit coloniam. 
Catinenus, sed Gvis Romanusjactus. T. ManUuSf Verr. ii. 8. civis Roma- 

M. Maniiiua, ad Div. vii. 8. et SiS, nus. 
Oecin. 34. Orat. i. 48. JCtus. Brut. MarcelUni. de /Us vid. in Lentulis. 
tl. Acad. iv. 38. Consul oum L. Cen- C. Claudius Marceiius, M.JU. M. nep, 
tonno, a. dciv. Brut. 88. prudens in M.pronepos. Ascon. ad Ferr. ii. 3. sive, 
dicendo. Or. iii. 83. omnibus eivibus nt piacet ffessei, Ohs. ii. 1. abneposm 
eonsilii sui fecit ropiam. Brut. 15. v. pater efus Ozti, qui cum L. Paullo con-^ 
Buherius ad Somn. Sdp. init. Hie est sulJuU. in Caecil. 4. Verr. ii. 3. iii. 91. 
if qm Piin, vii. 9. uhi v. Harduin. qui praefuit Siciliae. ad Div, xv. 8. Diy, ii. 
reete preenomen dat Manius, non M. ttf 35. Ciceronis coUe^ m auguratu, 
•iti (vid. f^iros doctos ad tAv. JEpit. 49.) C. Marceiius, C. F. ad Div. xv. 8. 
etiam Zosimus ii. 4. qui ei Mallium Brut. 64. ad Div. viii. 4. et 5. L. PauU 
*>eeeU. de varietate iibrorum in nomine li colle^a in consulatu. De his duobue 
Manilii notavimus in Lege Manilia, intelUge licum pro Sulla 6. 

Xf. Afimiluct, pro Ciuent. 13. Trium- C. MarceUus, ^^seminus, Verr. iv. 
^r Larinas. 48. M. MarceUi filius. 

T. MamUus, Q. Rosc. 14. Senator. C. Marcelius, Marcell. 4. frater M. 

C. MisnUuSf Catil. i. 3. pro quo lAp^ Marcelli exsuUsy^ui consuljuit cum Cn, 
Attf, Manutius et eUii : Mallius. sic Lentuio initio beiii dviiis, diversus ab eo^ 
Mim Greeci: IHo, Piuteurchus, Appia»- qui cum L. Pauilo consui Juit. nam is 
**». Ita habent etiean quidam Codd. Juit tantum ejus pcUrueiis. vid. Manut. 
SaUustU. V. OfrHum ad Saii. Catii, 84. ad Div. xv. 7. 
socius Catilinae. v. Acidinus. C. MarceUus^ M. F. Sext. 4. CatiU- 

^. ManUuSf Mur. 17. Plauc. 5. ho- narius. Capua a P. Sextio expeUitur. 
no i^obilis, vincit Q. Catulum in pe- M. Marceiius, M. F. Offic. i. 18. 
titione. Or. ii. 88. defenditur a M. An.« ma^iitudine animi excellit. de Divin. 
tonio, cum eum, victum a Gmbris cum .ii. 36. quinquies cimsul, imperator et 
^^ioncy Suipicius eKcusetsset, v. Veii. augur optimus, au^rium ex cacumini- 
^ 18. Drakenborch, ad JLM$ Epit. 67. bus totum omittit. Brut. 3. Hanoibft- 

14 L 120 tNDKX HisTtmicirs. 

lem ad Nolam vicit. Verr. i. 4. is, MaroHy Divia. i. 40. 50. fratres, sunt 

Pcenis victis, restituit Siciiiis nionu- auf^ures et vates.' tr. Davia, Lw. xxv. 

menta. unde patronus Sicilue, idem qui 18. unumjaeiif et Macrob, Sai, i. 17. 
Syracusas cepit, cujus siepe m Verrinis JL. MarciHt PhUippus, Com. i. con- 

mentiofit. v. c. i. 51. 55. in quinto con- sul cum Sext. Julio. a. dcljlii. Verr. i. 

sulatu, Belli Punici Ildi anno xi . a. dxlv. 55. censor cum M. Perpema a. dclxvii. 
inpreelio contra HannilMiem periii. in L. Marcius Censof*inus. Brut. 15. 

cjus ?umorem a Siculis celehrata sunt : consul cum M*. Manilio, a. ociv. 
' Marcellea,VerT.\i.2l,&c.qiuEpost'' L, Marcius, Balbin. 15. primi pili 

ea Verres sustuiit, et Verrea suhstituit, centurio, qui cum Gaditanis fiaedus po- 

M^^esselingius tamen V. C. Obs. ii. l.ad puli Romani fecit, extinctis in Hispa- 

C.Marcellum pertinere puteU. quemvid. nia Cn. et P. Scipionibus, unde Marci- 

M. Marcellus,JUiui qumqnies consu- anum fcedus. c. 17. De eo vid, lAv, 

lis. Hson. 19. Div. ii. 5. Fat. 14. ter xxv. 37 < 

Consul, naufra^o perit, in legatione ad L, Marcius, Li^. 11. eques Rom. Q. 

Massinissam a. Dcv.' Liv. Ep. 59. Ligarii advocatus. 

M. Marcellus, C. ^sernini pater, Q. Marcins Rex. Pison. 4. L. Me- 

Brut. 36. qualis iu dicendo. iilius ejus telli coUe^a in consulatu, a, oclxxxt. 

naturalis P. Lentulus Marcellinus. Dom. 50. Censor. adde tn Rex. 
Tont. 7. L. Crassi testimonium in eum Q. Marcvus Philippus. Bnit. 20. 

nil valuit. Consul cum Cn. Servilio, a. dlxxxiv. 

M. Marcellus, Catil. i. 8. pater C. Q. Marcius Orispus, Pis. 23. leg^atui 

Marcelli, CatiHnarU. et ipse sodalis Ca- L. Pisonis in Macedonia. Phil. xi. 13. 

tilinie, ad quem is vitandse suspicionis proconsul Asiae, jubetnr C. Cassio pro- 

causa mi^avit. v. Maret. ad h. l. vinciam et exercitum tradere. 

M. Marcellus, Quint. 17* J^dt juris Mariana qnercus, Leg^. i. 1. dieebO' 

magis quam eloquentus stirdiosus, ut As- tur ea, qua erat in Jrpinaii, et de qua 

tnn. ad Div. in Qecil. e. 4. tradit, ideoque M. Gcero in Maario^ trageedia, mentio- 

JquiUio aliisque jungitur juris peritis. nemfecerat. 

Fidetur frater iUius C. Marcelli qui ibi Mario, ad Div. xvi. 1. servus Cicero- 

nominaiur. nis. 

M. MarceUus, Or. i. IS.sedilis curulis Marius Caiventus, s. Calventius. Q. 

dicitur esse eo ipso tempore, quo sermo Fr. iii. 1.4. P. Manutius de Pisone m- 

ilie hdbetury adeoque Philippo et Ceesare telligit. aiU conjiciunt : Calvenus Ma- 

Cbss. M. Druso autem tribuno pl. Dici- tius. v. in Matius. sed ncn video, quare 

tur porro amicus Crassi et Scsevolae. Matius contra Gceronem scripserit. 
Hunc pcUrem M. Marcelti puto, pro quo Marius, de Le^. i. l . de Div. i. 47« ear' 

est nrcUio. men et trageedia M. Gceronis, 

M. MarceUus M. F*. pro quo est ora- Marius, Sext. Rosc. 33. accusator 

fio, Consul cum Serv, Sulpicio. ad bello civili Sullano interfectus. 
Div. viii. 8. ejus SCtum de provinciis Marius,dehei^.ni.l6.y\d.(rratidius. 
Consularibus, cui intercessum est. iv. 7. C. Marius, Batlb. 30. Africani (min.) 

noii vult Roms esse, post bellum civile. discipulus ac milcs sc. ad Numantiam, 

Marc. 1. a Cssare restituitur. ad Div. Planc. 31. bis edilitiam repulsam tulit. 

iv. 1;2. a Maj^o Athenis interficitur. v. Font. 15. legatus Rutilii bello sociali, 

Magius Chilo. ad Div. viii. 10. tardus Appwn. i. i. B. C. 635. Tusc. v. 19. 

homo & parum eflicax. Catil. i. 8. vir cum colle^a Catulo Cimbrici victoriam 

fortissimus. Mcmutius de patre accipit, belli communicat. civili bello autem 

quod vir dicatur, quasi non possit vir eum interfici jubet. Tusc. ii. 15. vari- 

dici, qui xii. annispost Consuijuit. ces secari soluto sibi vult, unde postea 

Marcelius Mindius, ad Div. xv. 17. et alii. c. 33. Brut. 45. hostis a senatu 

pigmentarius. judicatur. - Pis. 19. a Mintumensibus 

Marcianus [TuUius,) Att. xii. 53. vi- servatur. Quir. p. Red. 8. ejus exilium 

detur cum Gceronejilio Atlienis Juisse, et ma^nitudo animi in exiUo conser- 

Att. xii. 17. vata. ibid. 3. ab exilio revocatur. Jjag, 

M. Marcilius, ad Div. xiii. 54. ii. 33. ejus reliquias apud Anienera si- 

Marcii Reges, ad Herenn. iii. 31. qui tas dissipavit Sulla. &c. 
de Romulo et Remo interpretantur, ab- C. Marius, C. septies ConsuUs F. Agr. 

surdi sunt. MarcionnnfamUia celebris iii. 3. post C. Marium et Cn. Papirium 
Roma fuit, qiti Regrum cognomen ha- •Coss. np. a. dclxxi. Utrum naturaiie 

huere. Pinguntur Mai'cii ; ii qitoniam an adoptivusJiiiusJuerU, incerium est. 

Regum cognomen habetU, facUe Re^s Hoc piacei Sigonio ad h, a. De eo hge 

in mentem veniunt. Feiiei, ii. 36. .INBEX HISTOSICUS. 12l 

CMarnUy C. F. C. N. Att. xii. 49. deejn$faiuv. Uv. sxix. 99> Bergeri 

flogat Ciceronem, ut se defendat» «n^ Echgamm Otniemm JDiw. tii. p. 11. 

eet &b kiSf ffit ei dHbiam a Mario erigi' IS. 

nem/aeiebant, FuU enim equarhu^ n^ L, Maeo, ad Div. iz. 31. edilitius.^ 
mine Erophihxs, quieeC, AfarU nepatem A^asianeMotet, Vat. 5. ejus re^um. 

eue Heebat s pre^erea a Caeare ex Jia- Qaanium e /. e, eeliigi peteet, Juit Nu^ 

hapuinuy poet efut eadem autem imter- midieB Jimtimumf MlmriUmiet^ apinorf fectue^tgued deeenatu iteUrfiaenda cv- pare. 

fitarat, Att. xiv. 6. 8. P, Afatimus, Att. v. Sl. negotiator, 

Af. A/armff, Verr. v. 16. homo ^ser- qjui Salaminiia pecuniam credidit, et 

tus et nobilis apud Valentinos. propterea coutroversiam habuit. add. 

M. MariftSf ad quem sunt epistoUe vi. 1. 

piatuor prim^e iibri sepiimi ad Dttter- C, Maiius, ad Div. vii. 15. homo do- 

««. Corradus putat esse M. Marium ctissimus et suavissimus. vi. 18. Caesa- 

Gratidium, Q, Fratris in /Isia iegatum, rianus, Ciceronem dili^t. Att. ix. U. 

fuod esse/atsum vidii Manutius, Nam laudatur auctor pacis. Div. xi. 37. da 

Marii e< Gratidii tunt diversarumfamp- eo cognosci potest eic ep. 37? et 38. lib. 

Uarumy et ilie legatus Quinti Gratidiiu ni, In JSpistolis ad Atiicum sape Cal- 

/Ki<, nm Marius. MamUius putai esse vena diciiur. vid, in Calvena. Huna 

M. Marium Gratidianum, propinquum etiam nonnuiii significari putani ad Q, 

Geeronis, Sed eum CatiUna inierfece^ Fr. iii. 6. 4. De eo vid. eiiam L^ftium 

rat t» SuOana vietoria ad Qituii tepui- ad Tacit. A, xii. 60. 

cAmm, V, de peiit, eonsul, e. 3. ha epi- Mato, Or. 48. ad Div. ix. 35. Pom- 

sMa autem muito post sunt tcript^. fl^ ponia gentis cognomen, Sed etiam w 

deiur milU etse iSjquiad Div. i, ii. 17. Naviis suni Matones : ut ap. U». 

putatur suceetsor JBibuH an Saiiutiii T xxxix. 33. 38. 

M ^ria Juiurut. Ex eo autem, quod Matruuuty ad Div. ii. 15. scriba «di- 

pradia sua in Campcaua habuit, coUigo, litius M. Cslii. 

rnn esse ex MarOs Arpinatibus, ted ex . C, Mattiniut, Verr. iii. 34. equet 

Sidicinit aut Falentinity inter quet nobi' Rom. in SiciKa. 

ks Mariot Jitiste conttat, D. MatriniuSy Cluent. 45. scriba edi- 

M. Mdrius Gratidianut, Brut. 45. litius, dOut a tuperiere M. CkIU, ut ra» 

filius M. Gratidii, in Cilicia interfecti, tio temporijtfatcUe docct. 

ri(f« nc/n-a m Gratidiua et Gralidianus. L. Afatriniut, Spoleiinut, Balb. 31. 

Or. i. 39. Off. iii. 16. a C. Mario civitate donatus. 

Sex, Mariutf ad Div. xii. 15. lepatus Matuia, Tusc. i. 13. Gneconun Leu- 

Dolabelbe in Asia. . cothea. 

T.^Mariuty ad Div. v. 30. Mautolut, Tusc. iii. 31. Rex Cariae. 

Martia Legio, PhiL iii. 3. M. Anto- ei ma^^iiicum sepuknim uxor edifi- 

niom deserit. cat. 

Mariialety Cluent. 15. ministri pub- Maximut, Att. xiii. 34. eognemen 

Kci Martis, Larini. Egnatiorum. 

Maruilut Epidiut, Pfail. xiii. 15. Q, Fabiut Maximus, ferrucatut, 

Tribunus pleb. a Cspsare a rep. remo- Ooicula, Cunctator, Brut. 19* Or. ii. 

tos, ob intempestivam adversus eum 67* Brut. 18. quinquies consul bello 

libertatem.t;.^//. ii. 68. Suet, 0«. 79. Pun. II. Tareutum recipit. Brut. 14. 

Masinissa, Verr. iv. 46. rex Africse, oratur habitus est Verr. v. 10. ejus sa- 

<9us reii^o. de Senect. 10. nonaginta pientia laudatur. OfBc. i. 34. vcrsibus 

annos natus adhuc valens est animo et Ennii laudaiur. ad Div. iv. 6. filiuni 

eorpore. de ejus senectute v, Appian, in consularem (J^. F. Max, qui cum Ti. 

Pume, p. 39. H^esseUng. Obs, i. %A. Graccho consulfuii) perdidit. add, Ca- 

Cremer. ad Epit. Liv, 48. Drahenb, ad to 4. ubi jUie profumen M. iribuitur. 

£pU. 50. De Uberis ejus v, Buberhtt Sed e duobusfiUis contuiaribus nulU M, 

ttd Somn. Scip. l. stemma ejus habes pranomenfuit. Itaque aut delendum, 

op, Sponium in MisceU, Ant.p, 145. ut Langius vuU, aui Q. repontindum, 

Mato, ad Div. ix. 31. cognomen fa- vid, Drahenb, ad Liv, xxx. 36. 

xnilis Papirise patricis. Q, Fabius Maximm^ Servilianus, 

Maso, Att. V. 4. Corradus putat esse Or. 1 . 36. infamUiam Fabiam e Servi- 

L Papirium Patum. UaaQ, Fabio ^'EmUiane adoptatus. con- 

C. Maso, Balb. 33. senator, accuaante suifuU a, dcxi. nobilemque consulatum 

T. Coponio Tibortino damnacur. gessU a. Dcxxvii. 

C Maso, (C. F. L. N.) N. D. iii. 30. Q. Fabius Maximus, jEmiliani fii. 

fontis delubrum ex Corsica dedicavit. L. PauUi nepo$. Brut. 38. Font. 18. V 12f INBBX HISTO&ICUS. 

AUobroges yntat, emM Jvit a. Dcxxxi. ib. 70. accusat Bestiam. Font*. 7. d& 

tdd, FabiuK. repetundis accusatur. Scauri testimo^ 

jg. Maaeimtu Ebumus. Muren. 17« ninm iu eum nibil valet. Catil. iv. S. 

vin^it in petitione Scaurum. a Saturnino interficitur. 

. Q. Fabius Mtunmus, ad Div. vii. 30. C Memmius, L. fil. firut. 70. perfe- 

cum consul esiet cum C. IVebonio snff- ctus literis, sedGrscis^fastiditLatinaa^ 

Jectus C^sari ex Hispaaua redeunti a, ar^tus et dulcis orator, sed parum 

Dccviii. moritur prid. Kal. Jaiiuar. studii eloquentiae tribuh. Att. i. 18« 

Jdem estf de guo in Vatin. ii. M. Luculli et Cn. Pompeii uxores stu» 

Q. Mttximus, Balb. U. exul Nuce* pravit. Lucullusest Menelaus, Pom- 

ri» vivit. Jnaertum est, qmfuerU. peius Agamemhon. Balb. % Pompeii 

Q, MaxiiHuSy Verr. iv. 20. pro quo m qusestor bello Sertoriano. ad Q. Fr. i. 

CrtBvian, legitur : quinque maximi fue- 3. 5. prstor Bibulo et Gesare Coss, 

jsjit sc, equulei. Vat. 14. priBtor Vatinium adesse jubet, 

. Meculonius, Flacc. SO. homo de plebe guastionem in eum kabiturus e tege Jj^ 

Jiomanai si sana lectio, Mselonios et cinia Junia, Att. iv. 16. 18. enunciat 

Mellonios invenio in lapidibus J)onianis pactionem, quam ipse et competitor 

tf Cl. Gorio editis, sed Meclonium Pro- Doniitius cum Coss. Appio et Aheno* 

culum ap. Gt^uterum. barbo de Consulatu fecerant. ad Div. 

Medea PalcBtisia, CoeL "%, est Clodia. xiii. 1 . Athenis exulat de ambitu dam^ 

AfiT^itf, Off. i. 31. tragcediaPacuvii. naius, Att. vi. 1. de eo restituendo 

Megabocchus, Att. ii. T. de Pompeio Curio co^tat. J)e eo vid. qtue eoliegit 

mterpretantur : sed Gronovius legebat: Manut. ad ep. 1. /. xiii. ad Div. Cagno* 

Itf egabaechus, ^(uem Plutarchus, tn mtne Gemellus dictus, si est is, qui xiii. 

Pompeio, in suspectis cotyurationis Cor- 19. Patris exuiasse dicitur, guod vide^ 

tilinaiiee commemorat. tur Manutio et Corradoi 

Megalensia, ad Div. ii. 11. Item : C Memmius, Q. Fr. iii. 3. tribunus 

Megalesia, Harusp. resp. ll.de eorum pl. subscribit P. Sullie accu.«anti A. Ga« 

migine v. Zdv. xxix. 14. ubi v, Jhtker, binium de repetundis et Postumum da 

etdde xxxiv. 54. residuis, P. SuUie privignus fuit. de 

Megarici. Or. iii. 17. Socratici pbi- eadem accusatione v. ep. 1. cf. SuU. 19. 

losophi, ab £uclide Megarico orti. pr. Rab. Post. 3. £x eo, quod trib,pU 

Acad. iv. 42. eorum princeps dicitur /uit, inteUigitur, Memmiam familian^ 

Xenopbanes : hac de causa, quod Dia- plebeiamjuisse, sed hunc cum aliero ill» 

iecticorum iaqueorum, quorum ei'ant J,. F. confundere videtur Manut. l. c. 

studiosissimi, auctorem Iiabebant Xeno- cum ad or. pr. Rabir. c. 3. accurate <fi- 

fhanem, Eleatica scholes conditorem. stinguat. Ceterum JUius C. MemmO^ 

Megaristus, Q. Fr. i. 2. 2. queritur fratris L. Memmii, esse videtur. 

de Q, Cicerone proprstore. • L. Miemmius, C fraJter, Brut. 36. 

Megillus, Lacedaemonius, Leg. i. 5. orator mediocris, accusator acer. 

f(ui inducitur loquens cum Socrate P. Memmius, Cscin. 10. testis in 

apud Platonem in dialog^o de lepbus. Csecinam. 

Megistus, Verr. iv. 26. £lorinus. MeneUippa, de Off. i. 31. Accii tra- 

Mela, Phil. xiii. 2. Antonii coUusor. gcedia. 

Melampus, N. D. iii. Sl. Atrei filius. Menalippus, Tusc. iii. 9. Accii fabu-' 

Leg. ii. 13. Melampodis praedicta. la. sed Bentleius legebai: Melanippus, 

Mektnihius Rbodius, Acad. iv. 6. dis- Buherius autem Menalippa. 

cipulus Carneadis, in quo plurimum MenaUus, N. D. iii. S3. pater Vulca- 

iuavitatis fuit. ni, ejus, a quo Vulcaniae nominantur. 

ilfe/ffe, de N. D.iii. 21. Musa expri- T. Ampius Menander, ad Div. xiii. 

mis quatuor, natis Jove altero. 70. libertus T. Ampii Balbi. 

ilf<?lu«ti#, Acad.iv. 37. Hoc infinitum Menander, ad Div. xvi. 13. servui 

ct immutabile semper fuisse et fore. Cicerbnis. 

Samius fuxt, non philosophia magis Menander, de optim. ^ener. orat. 2. 

guam rebus gestis clarus, Parmenidis Fin. i. 2. pofita Comicus, noiissimus ille, 

discipulus. V. Jxtert, ix. 24. et ibi Me- cujuspreeclarafragmentaextant. 

nag, Menecles Alabandensis, Orat. ii. 23. 

i^. MeHus, Catil. i. 1 . a Q. Servilio Brut. 95. Orat. 69. Orator et rhetor 

Ahala interficitur. cf. Dom. 38. Amic. Asiaticus celeberrimus, quem tota Asia 

8. 11. de Senect. 16. ref^num appetit. imitabatur. Audivere ipsum L. Cras- 

C Memmius,frater Jj. Memmii, Or. sus orator et Cicero puer. Fratrem ha- 

ii. 59> Brut. 36. homo mordax, orator buit Hieroclem, ejusdem laudis oratiK 

inediocrit> accusater a€«r «t acerbus, rem. argutus et sententioBus fiut. 1NI>BZ HISTOBTCtrS. 12S 

MgneiewiuMy Eretriciu, Acad. It. 49. Lentulo SpintUere Cos. leg«m tulit d» 

«mne boBnm in mente ponity qua ve- Ciceronis salute. Att. iv. 1. legem 

rttm cemitur. Phadomt discipulut, acribit, qua Pompeio ciassem, exerd- 

Eliacus. de eo vid. LaSrt, ii. 135. eqq, tum, pecuuiam et m^us imperium in 

Menedemutj Or. i. I9. rhetor, Athe- provinciis dedit, ac ipsi pnetores et 

niensis, terapore L. Crassi. proconsules habebant. ib. 1&. legatus 

Afenedemusy Att. xv. I9. Phil. xiii. Cesaris, e legadone revocatus et accu- 

16. GrsBculus civitate donatus, et post satus, a Cioerone defenditur. v. Pif hii 

securi percussus. Ann. ad a. 696. 

3fenelautj ad Herenn. iii. Sl. &c. &c. Metella, Att. xi. 83. Boeio et Qnra* 

Agaroeninonis frater. do videturpeUex DolabeUet et jEsopi, 

Menelaue Marathemu, a Maratho MetelHna, Att. i. 13. eet oratio CSev- 

mtiqua Pkoemcum urbe. Brut. 2G. rhe- rome contra Q, MeteUum Nepotem. 

tor Grascus, cujus opera C. Gracchus MetelU cognomen Csciliorum» dt 

io orationibus suis uti putabatur. . Stemmate MeteUoruM vid. Burm, ad 

Menelaus, Verr. iii. 85. Entellinus. yeU. ii. 3. 

Memppue Stratoniceneis, Brut. 91. ^. Metetlus, Flacc. 40. Ita Gruteruo 

princeps oratorum Asiattcorum, tem- e Codd. PaU. dedit, cum ante in v%Ugg. 

pore Ciceronis. tsset Q. Et man\festum est ex contextUp 

Men^us, Acad. i. 2. is, a guo Me^ sermonem esse de Metello Cretico. JBjut 

nippea Satyra dicuntur. de quo vid, autem pnenomen Q. est, non A. 

GeU. xiii. 39. Macrob. i. 7* 11. ^c C. AleteUus,,Q. Macedonici quartut 

fum imitatur Cicero. Jil. Caprarius. Quirit. p. R. 3. in So- 

Metdscus, Verr. iii. 87. nat. 15. Censorius. FuU Censor eum 

Menocritus, ad Div. i. 9. Graecus, Numidko a. dcli. pro Q. Metello Nu- 

Lentuli Spintheris libertus. midico exule iutercedit. Or. ii. 66. ei 

Menaceus, Tusc. i. 48. oraculo edito tarditatem ingenii objicit Scipio. 

mortuus est pro patria. CreoniisJi^gu»i L. Metellus Calvus, Macedonici /rof^ 

op. Emy>. in Phoemssit, ter. Font. 7. ejus testimoiunm in Q; 

Menon, Tusc. i. 34. liber Piatonis. Pompeium nil valet. Omtuljuit a. U. 

Menophiiut, ad Att. iv. 8. servus dgxi. 

Attici, quo Cicero usus est in instruen- //. MeteUut Diadematus, Maeed. JU<, 

da bibliotheca. Sen. p. Red. 15. ad Quir. 3. pro Numi* 

Mentor, Verr. iv. 18. sculptor et ce- dico intercedit. Contuljmt cum Q. Scoi^ 

ktor, c^jus Therielea vata laudantur. vola Q. F. a. U. DCxxxvi. Diadematut 

V. Gnev. ad h. l. inprimit PUn, xxxiii. dictut ett a diademate, quo capui obli- 

13. gare tolehai, uleerit aiicufut tegendi 

Afenula Anagninus, Dom. ^O. cauta: Gr. ^uH^ofMt. PUn. xxxiv. 8. 

Meremiut^ N. D. iii. 23. Mercurii et Diadematum et Diadumenum appe^ 

plures. isU. Ceterum eaveant tironet, ne eiuiir 

Merula, v. t» Comeliis. ani eot, qui hunc Diadematum eun^ 

L. Metcimut, Rirfus. ad Div. v. I9. Dalmatico confunduni et pro uno ha^ 

90. liii. 96. S8. xvi. 4. 9. Att. vi. 3. 4. beni, cum Dalmaticus sU Diademati 

questor Ciceronis. Jrater patruelis. Scio Plin. vii. 44. inter 

M. yeUeriut Messaia, qui biennio pott MacedoniciJiUot commemorare Dalmati- 

Oeeronem consulfuii. Brut. 70. qua^* cum: sed Un reponenda est lectio, quam 

lis orator. Sull. 14. prsetor. Harusp. Jere omnes libri habent Diademi^is pro 

tes^. 6. pontifex. Att. i. 13. vehemeu- Dalmaticis. v. Harduin. ad h. /. ei Ci. 

tersevere contra Clodium apt. ib. 14. Gesner. Chrett. PUn.p. 21 7> qvi tamoi^ 

vslde laudatur. ad Div. viii. 4. abso« Daimaticis retineni, et pro uno utrum- 

hitns de amlHtu, pauUo post condcm- que habent. An Censor /uerU, dubUari 

natar. de eo inteUigendus est locus video. L. Metellus quidam Centor Juii 

pro S. Roscio 51. cum Cn. Domitio a. Dcxxxviii. ad. h. o» 

M. Messaia Nlger, SuU. 6. Sigeniut putat, este MetelU CatviJiUum, 

Messata ad Brut. 15. juvenis, eximie qui a. U. dcxxxiy. eonsul Juii. reetos, 

Isudatur. Est is, qtu sub Augutto m« sed quod negai Dalmaticum Centorem 

elaruU: de qtto v, Brouhh. ad 7Hb%Ui, i, Juitse, ejus causa htsc est, quod Dalma* 

3. * ticum a Diademato non discemebat, ui 

Messidius^ Qu. Fr. iii. 1.1. Burm. ad FieU, ii. 3. 

■P. ill^Mi^u^, ad Div. xiii. 51. eques L. MeteUus, Dalmaticus, L. Galvi 

Rom. Jilius, Cbns. cum L. Cotta, a, dcxxxiy. 

C Messius, Att. viii. 11.. familiaris Verr. i. 59* de ejusManubiis e Datma^ 

Porap«ii. Sen. p. rcdit« 8. Trib. pl. P. tis, Castoris cdMaxtcoota. V«rr.iv. 57« 124 INDEX HISTORICUS. 

Metelli porticug. Verr. i. 55. Cluent. Judices nolunt inspicere. Verr. ir. 65. 

49. Censor cum Cn. Domitio. v. m noluit laudatione sua juvare sororis vi- 

DiadenuUo, add, f^aler. M, viii. 5. rura, L. Lucullum. Arcli. 3. Or. iii. 

l. 18. &c. 

J^. MeteUu9y Pison. 4. Q. Marcii col- Q. Metellusy Q. Numidid JiHuw, 

legra in Qmstil^itu a. dclxxxv. Act. i. Pius, Or. ii. 40. Quir. p. R. 3. in 

in Verr. 9. praetorSicilie (a. dclxxxiii.) Sen. p. R. 15. patris cxilium pie luxit, 

testes in Verrem retinet, «t accusatio- et pro eo populum deprecatus est ; 

nem impedire conatur, de quo multet in unde et Pii mnnen tuiit, Balb. S. 17* 

Verrims quereUp, in pnmis i. ii. E$t contra Sertorium bellum gerit. SuU. 

pater Cretici. Jratres ejus sunt Q. et 25. a C. Cetheero vulneratur. Flanc. 

M. Act. i. in Verr. 9. iO. Q. Consul 29. g^tus animus in Q. Calidium. 

(a. U, DCLxxxiv.) M. praitor eodem Q. Metellus Scipio, de Har. Resp. 6. 

kinno. Puutifex. De eo cape ad Div. xii. 2. 

L. MetcUus, Att. ix. G. x. 4. trib.. est MeteUi Piifilius adoptivus. 

pl. pene interfectus est jussu Cssaris, Q. MeteUus Nepos, Balearici F. v, 

quod ei sxpe interccderet. tljus socras Ascon, nd Cornel. i.,Rab. Perd. 7« Att. 

Clodia. ii. 6. legem Caeciliam Didiam fert. 

M, MeteUus, Act. i. in Verr. 9. 10. Consul cum T. Didio a. U. dclv. Quir. 

prstor, a, dclxxxiv. Att. ii. 1. ejus p. R. 3. Sen. p. R. 15. de cognomine v, 

ludi ^ladiatorii. Manut. ad Cotm. i. 

Q. MeteUus, L. fil. Brut. 14. Consul Q. MeteUtu Creticus, Calvi ahnepo», 

cum L. Veturio Phiione a. dxlvii. et Act. i. in Verr. 9. Consul cum Horten-» 

THctator anno sequente, De ejus oratione sio. ann. U. dclxxiv. Flacc. 13. Cre- 

m laudem Patris, et de patre ipso, vid. tam vincit. v. Dio Cass, xxxvi. p, 8. 

PHn, H. N. vii. 43. SaUust. B. C, 39- Att. i. 19. legatus 

Q, MeteUus, Q, fil» h. nep, Macedo- mittitur ad GalHse civitates, ne se cum 

fUcus, Muren. 14. de Pseudophilippo Helvetiisjungant. 

triumphat. Br. 21. quatuor iilios Con- Q, MeteUtu Celer, Nep. fil. Balear, 

sulares habuit, nempe Quintum Balea- nep. Brut. 89. non iUe quidem orator, 

ricum, qui cum Fiaminio Cmsul fvity sed tamen non infans, trib. pl. coUe^s 

L. Diadematum, Marcum coUegam C. Curione. Q. Vario, C. Carbone &c. 

Scauri in Consulatu, et Caium Capra- auditus a Cicerone Juvene. 

rium, qui candidatus Qmsulatus erat, Q. MeteUus Celer. Celeris fil, major. 

eum moreretur pater : vid, PUn. vii. 13. v, Ascon, ad Qymel. i, et Manut. ad 

et44. add, Harduin, Em, L. etdunsfiU- Or. pro domo. c. 47. uhi tamen turbai 

as, non tres, vid. Perizon, Hist, Jnim. c. in hujus MeteUi stemmate : ad Or, pro 

15. Dom. 47. avus P. Servilii Isaurici, Sext. 62. Catil. i. 8. ii. 3. Sul. 23. 

et proavus P. Scipionis. Ejus bona a C. praetor Cicerone Consule, delectum ba- 

Atinio Labeone trib. pl. consecrantur, bet contra Catilinam. Pis. 4. Consul de- 

«ine fraude ejus. Font. 7* in Q. Pom- si^atus, cum L, Jfranio, privatus au- 

peium frostra testimonium dicit. cf. ctoritate sua ludos Compitalitios ficri 

de Amic. 21. Offic. i. 25. inter eum prohibet,et remobtinet. Att.i. 17. Con- 

et Africanum minorem inimicitise sine sul desigiiatus resistit publicanis, Asia- 

acerbitate. £Jus etiam fit mentio Br. ticani locationeni induci postulantibus. 

5B. Or. i. 48. &c. adDiv. v. 1. cum Ciceronc expostulat de 

Q, Metellus, Balearicus, Maced, F, fratre Nepote tribuno ab ipso in Senatu 

Brut. 74. cum T. Flaminio Consul, a, oppughato. Galliam provinciam obtinet 

Dcxxx. Div. i. 2. ejus filia Csecilia. ex preptura, Att. vi. 3. ad Div. viii. 8. 

Q. MeteUus, L, Calvifil. Numidicus, accusat M. Servilium. Coel. 14. Clo- 

a victofiis de Jugurtha reportatis. Bruf. diam uxorem habet. c. 24. ejus mors» 

35. derepubl.dicebatsatisbene. Consul venenum accepisse indicat. laudatur. 

cum M. Silano, a. dcxlv. Sext. 47. Brut. 70. qualis orator. 

L. Satuminum a censu prohibet. CIu- Q, MeteUus Nepos, Celeris min. fr, 

ent. 35. Dom. 31. Sext. 16. le^ Sa- ad Div. v. 1. 2. trib. pl. Silano et MiA" 

tumini ejicitur, qued m ejus legem ju- rena Coss, in Senatu oppugnatur a Ci- 

rare noHet, Quir. p. Red. 3. in Senat. cerone : queni ante ipse oppugnaverat. 

15. &c. revocatur, deprecante filio et de quo vid. Dio Cas^. xxxvii. p, 48. 49. 

tota familia, et quidem Plaiic. 28. lege Br. 70. qualis in dicendo fiierit. J\iii 

Q, Calidii. ad Div. i. 9. post exilium Consul cum Lentulo Spinthere. Sen. p. 

fracto animo fuisse dicitur. Balb. 5. R. 10. inimicitias cum Cicerone depo- 

de repetundis accusatus, quantum fi- nit, nequo intercedit Lentulo, atque 

4ci habuerit. Att. i. 16. ejus tabnlas etiam de Ciccroue refert et fert. Dom. INDSX HISTORICUS. 125 

47. (^ &VUS eMse dicUur Macedonicus, Minditts Miircellus, ad Div. sv. 17. 

f ut ifimen esi abavas, M. Aiiiuiius, ad Div. v. 90. xiii. 96» 

Meio, Att. xii. 3. et 51. /uit dehitor frater Mesdnii Rufi. ne^tiator. 

dceronis^ quod e.r aUero loco ep. 51. Minerva, Nat. D. iii. 83. plures Mi- 

satis clare apparety sed quia istud iar- nen^c. ibid. Coria, Arcadibns culta, 

dum nomen erat, ludit in nmnine, ei quadrigarum iuventriz. ibid. iii. 84. 

diem solutionis annum Metonis appellcit, etymologia. 

THcehatur enim annus Metouis per pro- Minos, rex Creief^ Tasc. i. 5. 41. 

rerbium pro longo iempore. proprie aU' ii. 14. Offic. i. 98. 

iem annus Metonia esi cyctv^ undevi- Minotaurus, ad Div. xii. S5. t. e. 

ginti annorumy qui Metonem astrono' Calvinus et Taurus, qui ftoc nomiste per' 

mum auctortm habehat. v. Diodar. Sic. stringuntur. 

yai.p. 94. add. Manut. Quois.perepist, Mtnuda gens, Verr. i. 45. 

S. 6. Minucia porticus, Phil. ii. 34. strU" 

Metra, ad Div. xv. 4. homo apud eta a Mtnucio, qui de Scordiscis irium' 

Ariobarzanem gratiosus. phavit. Fell. ii. 8. 

Metritius Philemoy Div. vii. 18. Minucius, Verr. i. 45. 

iihertinus videiury pro quo Manutius Minucius Magius, Att. ix. 13. a Pom- 

eonjiciebat: M. ^milius, eujus mentio peio de pace mittitur ad Caesarem. 

ost eymd Asconium in MUonianam. Rut' Ot. AfMuciuSy ad iMv. xii. 25. tn 

g-ersius auiem Fdr. Leci. iii. 3. meumli ^rica aut apud Q. Com^icium aiiquid 

Metilius. muneris ienuity aui proptium imperium 

Meirodorus Scepsius, Or. i. 11. Car- habuii. 

neadis auditor. Orat. ii. 88. Tusc. Qu. L, Minucius, Basilus. Ofiic. iii. 18. 

i. 24. divina fuit memoria. de qtia add. (jui cum Casare in Galtiajuit. v. de B. 

Plin. vii. 24. ad quem tocum v. Har- G. vi. 2.9. vid. etiam: Hasilus. 

duin. Emend. 80. «fri et dc tetate ejus. Q. Minucius, Brut. 18. Cousul a. 

Idem Plin. xxxv. 11. excellentem pic- DLVi. 

iorem Juisse, et L. PaulH iiberos eiudi- Q. Minueius, Rufus. Verr. ii. 28. 

visseiradii. ' iv. 31. eques Rom. in Sicilia negutia- 

Metrodorus Chius, Acad. iv. 23. ini- tor. 

tium libri de natura. Detnocriii disci- Mlihridates, Flacc. 17« Phiyx. testif 

pulus ei Hippocratis magister. in Placcum. 

Meirodorue, Epicureus, Aiheniensis, Mithri^ates, rex Ponti, Acad. iv. 1. 

Fin. ii. 3. sapientem se ab Epicuro post Alexandrum maximus, quid de L. 

appellari patitur. Tusc. ii. 3. ejus libri LucuUo judicarit. Verr. ii. 65. ejus 

non le^ntur, nisi ab Epicureis. quare statuam etiam, cum b«illum contra ip- 

Lawpsacenus dictus sit cum jiihenien- sum g^runt, Rhodii non dejiciunt. de 

sis essety v. Jonsium i. 2. 6. Menag. md fio mulia in Or. p. L. Maniiia ^e. do- 

' Laeri. x. 22. /amilia Miihridatis v. Reines. Episi. ad 

Meirodorus, ad Div. xvi. 20. Hqfm. ei Ruperi. ep.^l.p. 65.* 

MeiusciUus, Att. viii. 12. Pompeia- Mnasisiraius, Verr. iii. 46. Leonti- 

nus. nus. 

Midas, Tusc. i. 48. pro Sileni capti Mnemosyne, Nat. D. iii. 21. mater 

missione quid muneris acceperit. Div. novem Musarum* 

i. 36. ii. 31. puero formicae tritici ^a- Mnesarchus, Sieicus, Or. i. 11. 18. 

na in os congerunt. Panietii auditor, . neminem oratorem 

AIUo, . Crotoniates. Cato 9* 10. Fat. putabat, nisi sapiAitem. cf. de Fin. i. 

13. ejus vircs. 2. Acad. iv. 22. 

T. Annius Milo, Mil. 15. post tri- M. Modius, Verr. ii. 48. equesR. 

bunatum, quem gessU Leniulo Spin- Mceragenes, Att. v. 15. vi. 1. Asia- 

ihere et Metelh Coss. reum factt P. nus, quocum Attico controversia fuit 

Clodius de vi. ad Div. i. 5. a Cn. de servo. 

Pompeio defenditur. Att. iv. 3. ejus Molo, Rhodius, Br. 19' Att. ii. 1. 

cum Cludio contentiones. Off. ii. 17. ei &c. esi ApoUonius Molo, de quo m- 

honori fuit, gladiatoribiis emtis reip. pra, 

cau$a Clodii furores comprimere. ad Moneia, Nat. D. iii. 18. Dea, Jitn». 

Div. ii. 6. Cfinsulatum petit. Hoc ipso Div. i. 45. quare Juno sic iqppeliatttr. 

iempore Qodium interjecii. de quo vid. Att. viii. 7. 

argum. or. pr. Milone. De ejus exitu Mopsus, Nat. D» ii. 3. Div. i. 40. Ar- 

r. yetlei. ii. 68. Dio xl. p. 141. sq. pvorum aug^ur. 

. . Jlfiltiades, Fin. ii. 21. 1>13C. iv. 19. Motho, ad Div. xvi. 18. Mmmtiu$ 

ejus tropxa. Sext. 67. ejns calamitas. malebat : Mathos. M* OthQ. 126 tNDSX BISTORICfJS, 

MudayVm.iltl.fitiUidieiinAsia ram, Verr. ii. 10. Afrieam juitiuipc 

institutus in honorem Q, MueU, qui rexit. ted, Att. v. 17. solos noveia 

jfsiam aquissimo imperio rexerut. menses. v. Mucia, ad Div. i. 9. PUmc. 

. Muda, ad Div. v. S. Att. i. 13. Cn. 13. publicanos inimicos habet, quoA 

Pompeii uxor, qui cum ea divortium eo« in provincia coSrcuerat. in Cfecil. 

fecit. Nepotis et Celeris Metellonim 17. pro pneture justissimo nomen ejuB 

loror. quare ita dicatur, disputat Ma' dicitur. Amic. 1. Pontifex M. Or. i. 3. 

nut, ad ep, 3. ad Dbu, i, v. juris peritorum eloquentissimus et elo- 

Mucitp, Brut. 58. Lsliie C. F. filiie, quentium juris peritissimus. cf. Brut. 

L. Laelii neptes. 3y, Offic iii. 11. 15. in Consulatu cum 

P, Mucius Sca^vola, P. F. jg. N. P, CYasso, a. dclviii. legem Muciam Lici- 

Pron. Herenn. ii. 13. Or. ii. 6. 13. Fin. niam tulit. v. Ind, Ijsgg. Brut. 89. Ci- 

ii. 16. Trib. pl. Consule Cspione fert, ceronis in Jure Civ. prsceptor. S. Rosc. 

ut de Tubulo quasratur. Att. xii. 5. 13. in funere Marii a C. Fimbria vul- 

«pubus Coss. tribunus fuerit. pretor neratur. Nat. D. iii. 33. ante simula- 

fuit P. Furio et Sext. Atilio Coss.Dom. crum Vestse trucidatur, sc. in curia 

53. Pontifex M. Brut. 38. acutus et co- Hostilia a Damasippo praetore. Veil. ii. 

piosus orator. Verr. iv. 49. L. Calpur- 36. huc pertinent loca ad Att. ix. 18. 

nii CoUega in Consulatu a, U. dcxx. Q, Mucius, Q. F, (J. N, de hoc cape 

Dom. 34. segnior in republ. gerenda ad Div. iii. 5. Att. iv. 16. tribunus pl. 

putatur. NasicsB factum SCto probat. Ahenobarho et Appio Pulchro Coss. opti- 

cf. Planc. 36. Or. i. 48. 50. optimc pila matium partium defensor. cf. Q. Fr. iii. 

et duodecim scriptis lusit. Laudatur 3. 3. ii. ult. v. Pighiusad an, dcxcix. 

pr&terea Off. ii. )3. Att. xii. 4. Nat. D. Ex hisfacUe Muciorum stemma confici 

iii. 8. Dom. 53. Topic. 4. 8. ad Div. poterit, quod digessit recte, cum a muttis^ 

yii. 10. 33. &c. Hic est is, qui, ut Pom- v. c, Pighio, male digestum esset, Ru^ 

ponius ait, primus jus OvHe futidami, pertus ad Pompon, de O, J, iii. 7* Hic 

qui primus hanc scientiam in familiam est etiam ad Div. iv. 9. si sana lectio, 

Muciam intuHt. Duos fratres habuit Q. Mueius Mancia, Offic. i. 30. in 

item JCtos, P. Crassum Mucianum, Or. termonibus effecit, ut unus de multia 

i. 37. Brut. 36. et Q, augurem : sed videretur. 

hunc tantumpatruelem : quodtenendum Mulciher, Tusc. ii. 4. 

est legentibus notam GreevU ad de Offic. L, Mummius Achaicus, Cmsul, a. 

ii. 13. Hujus P. fiL Q. JsisB froconsul DCVii. Verr. i. 31. Corinthum delevit, 

mtiam JCtusfuit. de eorum Jurispru- et multas AchaisB et BceotiEB urbes 

dentia et opinionihus extat Balduini li- sube^t. Att. xiii. 6. 30. 33. et 33. qui 

heUus de Juris Prud, Mudana. vide de ^us decem le^ati fuerint. Bnit. 33. 

Hsetiam Pompon. Orig, Jur, (. 39. 41. Censor cum Africano minori a, Dcxi. 

et ibi Hup, Biut. 35. orationes reliquit. Off. ii. 33« 

. P. Mucius, P. F. Q, N, P, Pron, abstinentissimus. 

Bnit. 56. frater P. Crassi: ejus libri. L. Mummitu Quadratus, Sext. 11. 

JSstP. Crassus Mucianns, de quo supra, JVibunus pL cum P, Clodio, de salute 

frater P. Mucit naturalis, vid, Bnit. Ciceronis ad Senatum refert. ManuHus 

36. ad Sext, 11. Ninnius iegendum eensei, 

Q. Mucius, Sext. 81. solus in Castra et ita habet Dio xxxviii. p. 79 : Hu ap» 

PDrsenae venit^ eumque interficere co- pellatur etiam aHis Gceronis iocis. vid. t/t 

natur; L. Ninnius ; sed Mumnuus drfendU Pi- 

Q. Mucius, Q. K Q. N. P. Pron* ghius ad annum dxcv. Dom. 48. P. 

Brut. 36. augur. de repet. contra T. Clodii bona consecrat Cereri. 

Albucium dixit. Amicit. 1. grener Laelii. M. Mummhis, Verr. iii. 53. praetor 

ad eum senem deducitur Cicero puer, Cn. Pompeio et M. Crasso Coss. 

qui nunquam ab ejus latere discessit. P. Mummius, Orat. ii. 67* cuivi? 

Consulfuit ann. dcxxxvi. Balb. 30. de tempori homo. 

jure prsediatorio non respondet. Phil. Sp. Mummius, Frater Achaici. Brut. 

viii, 10. bello Marsico valde senex et 35. orationes reliqult. Stoicam Philoso- 

infirmus, tamen quotidie, simulatque phiam tenuit. Att. xiii. 6. legatus fra- 

Ittceret, conveniri poterat, et primus in tris Achaici. 

euria erat. T. MunaHus, ad Div. x. 13. est Plan- 

Q, Mucius, P. F. P, N, ifc, Offic. i. cus Bursa. Catil. li. 3. socius CatiUnc 

38. in jure civili excelluit. ii. 16. om- Mundus, Att. xv. 36. 39. 

nium moderatissimus, cuna L. Crasso //. ^ur^ u«, ad Div. xii. 11. Att. xii. 

jBctilitate functus est» et reHquis magi- 8. Imperator et procottsul in Asia. v, 

itratibus pr«gt«r tnbmyUum ei Cenm^ Ststius. INDSX HISTORICTO« 127 

C JUWfVMi, L. F. e lAeima familia L. NandiMM^ Att, xi, 17. PompeiiiP 

piebeia, Mur. 7. vM de majorUnu C. et nus. v. e/ m Visidius. 

L>. Murenae twleiu/icm. Frater ejue, pro Ck. OtaeUms Naee^ ad Div. liii. 3J« 

fuo esi onUioj Mur. 41. GaUiam regebat eques Romanus. 

Consule Cicerone. £,. OeiaDUU Naeo^ Q. Fr. i. S. 3. n»- 

^ Z«. Marena^ Pater^ Verr. i. 35. nayes gotiator in AsiayiiMW videtur» 

eivitatibug Asiae iroperat. Manil. 3. de P. Nato, Phil. iii. 10. provinciam a 

Mithridate triumphat, a Sulla revoea« M. Antonio aBsiguatam recusavit. Att. 

tur. Brut. 90. bello civiii Sullano periit. xii. 17. 

Z*. JHurena, L. F, Mur. 7. eju« avus Q. Naeo^ Cluent. 53. pnetor, qui 

ct proavus praetores fiiere. ibid. 9. le^- caussB Cluentii prefuit. Flacc. 81. pr»» 

tus L. Luculli. ib. 1. Consul cum D. tor Asiae. Hoe duo» Naeonee P. et Q. 

Silaiio creatus, ambitus accu&atus a prtetermitii Hemeiut m OaUdogo Naeo^ 

Servio Sulpicio et Catone, defenditur a mim, ad Ouid. Epiet. 1. 

Cicerone Consule. Naita^ e PinarUe, Div. i. 12. it. ii. 

Z'. Murena, Brut. 67. mediocri in- SO. cjus simnlacrum ex aere. 

genio, sed maf^o studio, litterarum L. Natia, Mur. 35. laudatur. Idei» 

studiosus. postea pontifex, quo prseunte domuia 

Mureua Varro, ad Div. xiii. 38. v. Ciceronis consecravit Clodtua. Dom.45. 

Varro. de eo wUeillge Att. iv. 8. Jd humc rrfett 

Mueee, N. D. iii. 31. tria generaMu- Ureinut niMMt, in quUfue Naitee cogno^ 

sarum. men. de Famii. R. p. 807* 

Mueea, Att. xii. 40. videtur Attid U^ Naveue, Attme, v. Attius. 

hertue Juieee, Sempronius Musca est Naueraiet, Erythretue NaueraHiee^ 

ap. Valer. M. vi. 1. Orat. ii. 83. it. iii. 44. laocratis discipu- 

Mustela Numieme, Anagninus, de ti" lus, historicus. Hic ett, qui cum 7%m- 

earOtM. AntenH iriunwiri. Phtl. ii. 4. pompoetTJteodeeieinterfuitagonidelem-' 

41. V. 6. xui. 3. Att. xii. 5. A 44. dilmt MausoU dicundit ab Artemisia w. 

C. Muttius, Verr. i. 51. eques Roma- etUuto. vid. Ueter. ad a. 3653. 

nus. Naueiphatiet 7'eiut, Democriteus, N. 

Myrmecidet, Acad. iv. 38. vid. JEHan. D. i. 86. Epicuri magister, ah eo con« 

V. H. i. 17. temnitur. Pyrrhems auditorem vocai 

Afyro, Herenn. iv. 6. Or. iii. 7. sta- Sexi. Empir. adv, Maih. inU. LaMiue» 

tuarius prsstans. Verr. iv. 60. ^us Democriti prpeem, Sect. 15. v. Fabric, 

bucttla'. 43. Apollo, 3. Hercules &e. ad Sextum /. c. rf. Menag. ad Lairt. z. 

Myriiius, Nat. D. iii. 38. ejus mors 8. 

vindicatur. (Encmai auriga a Peiope Neocies, N. D. i. 36. Pamphili Plato* 

etUerfectue, v. Hygin,fab, 84. nici pater. 

MyriUuSfWX. xv. 13. xvi. 11. servi Neopioiemus, co|^oraen Pyrrhi, A" 

nomen. dutHsfihi. Or. ii. 37* Tusc. ii. 1. philo* 

sophari ait sibi necesse esse, sed paucit. 

N. Neptunus, Offl i. 10. Thesei precibna 

commotus Hippolyto equos immisit. N. 

Neevius Turpio, Verr. ii. 8. quadru- D. i. 23. Neptuni filius dicitur de AMni- 

plator, civis Rom. de conventu Mamer- ne immani, seeve, iatrotte. vide Dame. ad 

tino. ef. V. 41 . h. i. 

Ser. Ntevius, Brut. 60. a Curione de- Cn. Nero, Verr. i. 19. prsetor Asi«. 

fieiiditur. 7Hb. Clttttdiue Nero, Livits onieAugw^ 

Sexi. Neevius, Quint. 1. &c. praeco, sium maritus. ad Div. xiii. 64. Att. vi, 

eui cum P. Quintio controversia. gnrati- 6. petit Cioeronia filiam. v. Manui. et 

08U8 apud Sullanos, ad quos a Marianis Maiaspina ad i. c. De eo v. SuetoH. Ds 

defecerat. Tib. 4. 

Neeviue, Orat. ii. 63. poGta comicus, A^eromoiiifiii, Orat. ii. 61. dictum 

fuem teepe citai CSceru. Brut. 15. de Neronia ciyusdam. 

tempore mortis ambi^tur. Nerva, ad Div. x. 18. rid. Leevue CS* 

Nanndut, Att. i. 16. proscriptus a tpius. Nervef eunt e LidnUs : de fuihue 

fiulla. supra, 

Nannii, Pet. Cons. 2. Manut, ad ep, Nestorius, ad Div. vi. ll. pro qu^ 

16. /. i. ad Att, iegU : Nanncii. Grav. Vestorius ; ftuniliaris Cicero- 

C Nasennitte, municeps Suessanus. nis. 

ad Brut. 8. Nuxmder Colophonius, Or. i. l6. de 

Nasica, vide tn Scipio. iiem «i Por^ rebus rusticis scripsit. RespioU ad ymfm 

eiis. ymd, fuet ab Eustaihio ad H^mer, «f 128 IND£X HISTORICUS. 

Schol, yJristoph, iauddntttr, v. Fabric. Nodinus, N. D. iii. 90. Veus Roft»-' 

JB, G. iii. 26. norum ; proprie fluvius prope Romam* 

Nicanor, Att. v. 3. servus Attioi. jQ. Omsidius NmianuSy ad Div. xvi. 

Nicasio, Verr. iv. 51. Ennensis Se- 12. e gente Nonia in Considiam adopta- 

uator. arld. Att. xii. 5. ubi fceneratoris tus, ei decernit Scnatus Galliam citerio- 

nomen est, si lectio sana. rem, Cssari adimendam. 

Niccy Verr. v. 31. uxor Cleomenls M, Nonius Suffenas, PM.. \\, \, CwX» 

Syracusani, Verris meretrix. et Cyrenarum propnetor, cum Cicero 

Nicetasj SyracusiuSf Acad. iv. 39. in Cilicia esset. 

omnia stare dicit, solam terram circa C. Norbanus, e Juniis, Orat. ii. Sl. 

ftxem moveri. Pythageretts, rectius Hi- 25. 47. et 48. qui tribunus pl. Q. Servi- 

«etas. ubi v. lium Cepionem a Cimbris victum om- 

Nicias Curtius, ad Div. ix. 10. nibus modis vexavit, ideoque accusatus 

Att. vii. 3. it. xii. S6. Grammaticus, est a P. Sulpicio Rufo Tribuno pi. de- 

4]uem Cicero in Cilicia secum habuit. fensus a M. Antonio Oratore, cuju» 

Att. xiii. 38. a Dolabella arcessitur; qutestor fiierat. Off. ii. 14. seditiosus 

ad eum, auctore Cicerone, proficiscitur. et inutiiis civis. Hic est, qui post Consul 

cf. 52. De loeo ad Div, vii. 23. duhitat cum L. Scipione ann, dclxx. a SuUa 

Broukhus* ad Sueton, de ill. Gramm, c, victus est, Vell, ii. 25. 

14. an ad Grammaticum pertiueat, C, Norbanus, Verr. iii. 49. prstor 

Nico, ad Div. vii. 20. medicus «ri^) Siculus. Verr. v. 4. Siciliam otiosant 

wXv^yias scripsit. habuit. 

Nicoy Verr. v. 30. nobilissimus pira- L. Nostius Zoilus, ad Div. xiii. 46. 

ta, a P. Servilio captus. libertus L. Nostii. 

Nicocles, Tyrannus, Off. ii. 23. ab Novia, Cluent. 9« uxor Oppianici. 

Arato Sicyonio oppressus est. v. Plu^ Nucula, Qt. ii. 62. 

Uarch. m Arato, Nucula, Phil. vi. 5. viii. 9. xi. 6. xii. 

Nicocreon, Tusc. ii. 22. Rex Cypri. 8. de Septemviris Antonii. 

v. jinaxarchus, Numa Pompilius, Leg. ii. 22. hu- 

Nicomachus, Fin. v. 5. Aristotelis matus est, ubi? Tusc. iv. 1. Pytha,- 

filius. goreus maie existimatur. Or. ii. 37« 

Nicomachus, Brut. 18. pictor. de eo ante Pythagoram vixit. Or. iii. 5 1 . do- 

V, Plih, H, N. XXXV. 10. et Junium in ctissimus^. Sull. 7. rex pere^nus. 

Catal, Artific, Numerius est prtenomen Auriorum» 

Nicomedes, Temnites, Flacc. 18. Cluentiorum, Fabiorum, Furiorum l^e. 

Nicomedes, Verr. i. 24. Rex Bithyniae. v, in Num. Fabius Pictor. 

PruntsJiUus etparricida. Numerita, Verr. iii. 23. Centuripi- 

Nicostratus, Cluent. 62. servus Oppi- nus. 

anici. Numerius Aurius, v, Aurius. 

P. Nigidius Figulus, Sull. 14. petit Num, Cluentius, vid, Cluentius. 

prsturam Cicerone Cos. Qu. Fr. i. 2. 5. Nufn, Fahiv^ Pictor, v, Fabius. 

pnetor.fAtt. ii. 2. judices adesse cogit. Num, Furius, vid, Furius. de Or. iii. 

vii. 24. a Domitio Corfinio Capuam 23. eques Romanus, cautandi artis pe- 

mittitur. ad Div. iv. 13. exuli spem ritus. 

Xicero facit redeundi Roinam. deeo v, Num. Numestius, Att. ii. 20. 22. et 

Rutgers, Var, L, iii. 16. 24. amicus Attici. 

NiVus, Att. xi. 12. 23. serviaut Kberti Num^rius Quintius, v, Quint. 

•nomen, nisi vox corrupta est* Numtrius Suffucius, v, Suff. 

. Niotte, Tusc. iii. 26. Ti. Numicvus, Off. iii. 30. trib. pleb. 

L, Ninnius Quadratus, Att. x. 16. iVummiu^, Verr. iv. 51. £nnensisSe-> 

Sext. 31. post redit. in sen. 2. Kalend. nator. 

Juniis de Cicerone revocando retulit . NunUsius Tiro, Phil. ii. 4. xii. 6. 

nullo disseutiente, illo ipso anno quo Numisius Mustcla, v> iu Mustela, 

expulsus est. alU legunt : Mummius. v, Numius, Or. ii. 63. divisor. 

X. Mummius QHadra4us. Numius, Font. 5. de cohorte M. Fon- 

iVi(p^, Tusc. ii. 21. fabula Pacuvii teii, aut portitor. 

ct Sophoclis. Numitor, Herenn. iv. 34. Romuli 

Nistu, de N. D. iii. 33. pater Bacchi avus. 

•ci\|usdam ex Thyone. Numitoria^ Fregellana, Phil. iii. 6. 

jg. Nobiiior, M, F, Brut. 20. literarum uxor patris M. Antonii. 

studiosus, Ennium civitate donavit, C, Nutnitorius, Verr. v. 63. eques 

cum Triumvir coloniam d^uxiiset. v, Roman. in agro Taurominitauo. 

Q. Fuivitts Nob, Q. Numitorius f^uUus, Inv. it. 34. rSMX HISTOHICUS. I2d 

y^regellsBorum princeps conjarationem Oi. Oaaviut^ ^a. Fr. i. 1.7. Quinto 

contra Romanos prodidit, cum ad cau- Fratri ad imStandum proponitur : quo» 

lam apnd Jb. Opimium praetorem di- modo lietoree et aceeusos cofircuerit» 

cendam evccatus essct. v. L. Opimms, eum Afacedcniam regerety ex prtetura,' 

Fin. V. 22. «rf PuUus Nnmitor. maie, it. ep. 2. 2. vocatur vicinus Cieeronis, 

V. iwf. add, Att. ii. 1. SueicnU codice» multi m 

Nymph^y Milon. 27> earum sdes, yfugutto cap, 3. appellant Caium, quod 

ib qua erant tabule censorie. prenumen etiam intcripiio exhibet ap„ 

Nympho, Xerr. iii. 21. Centuripinus. Gruier. p, 225. a Pighio ad aamum 

Nymph» Qdophomuty ad Q. Fr. i. 2. DCtciv. aUaiay t» qua dieiiuf C. F. C 

2. de Q. Cicerone queritur. N, C. Pron. pater AugutH. Nempe, ui 

Njfmphodorut, Verr. iv. 22. A^gen- potteri efut OeiavUf qui primut Contui 

(inus. j^i^) Cnei dtcH, tic qui a fratre Caio 

Nymphodaruty Verr. iii. 23. Centu- erti tuni Caii appelUUi videntur, ui dit*^ 

ripinus. cemere/amUtat in promiu ettet. Et ut 

Nffta, N. D. iii. 23. a Baccho inter- Drdhenb, ap. Liv. xxxiii. 23. pro C« 

ficitar. Octavius repmU Cneut, quod it fidt e 

Nptiut, Flaoe.: 25. cogpnomen Bae- JamUia contularii tic in hoc notiro Cai- 

ebi, ted Grtnfiana habei Dionysus. us reteribendum tridetur, quia ex equt' 

ttri famUia fuit, gudp a Caio, CneU 

^ O. CbntuHt primi fratre, orig^ m repete» 

bat : de toiafamilia tfid, Sueton, l, e, 

Serv. Ocella, ad Div. ii. 15. viii. 7. Oi. Octaviut, ad Div. vii. 9. et 16, 

Att. X. 13. et 15. liomo obscunis, familiaris Trebatii. 

Ociavianut, ad Div. z. 33. Att. xv. L, Octaviut, Cn, F, (M, N. Verr. i« 

12. xvi. 8. 11. 14. ett C. Octav» Maxe^ 50. Consal «. dclxxviii. cum C. Au- 

donite prtetoritfiliut naturaUt, pott Octa- relio Cotta. jfb hoc mmcn hahtt formu- 

rianus appellatut, cum eum C, Ctetar la Octaviana, quia eam actionem in 

adoptattet, Dicitur etiam interdum O- prsBtura dederat. Verr. iii. 65. 
ctavius, tt/ adDiv. xvi. 24. v. C, Cgtar L. Octaviut BdXhui,\en. n. I2.juri4 

Oetaviut. peritissiiims. 

Cn. Octaviut, Cn. F. Off. i. 39* quo- L. Octaviut Li|^r, JH. frater, Verr. 

niam prmdaram fidificarat in Palatio i. 48. trib.pl. cum Jratre a. dclxxii. 
domum, honorem consecutus est. ibid. L. Oetamut Naso, adQ. Fr. i. 2. 3. 
primus ex ea familia Consul. Phil. ix. L. Octaviut Reatinus. Br. 66. audax 

2. homo novus. in legatione ad nepo- raa^s, quam paratus in dicendo, ado»' 

tem Antiochi re^s, a Leptine quodam lescens mortuus est. 
Laodicese interficitur: eique propterea M. Oetaviut OtTimK. Brut.25. Tribun. 

statua iB rostris posita. ndd. PUn, pl. cum Tib. Graccho, eique adversa- 

xxxiv. 6. quitamenfaeium Popitlii, An- tur in tribunatu et potft «M v. Corra^ 

tiochmm M. virga circumtcribentit, cum dut. N. D. i. 38. ei abro|^tur tribuna* 

hujut legatione confundit, fruttra de- tus a Graccho. 

fendenie Hard. ex h. l, Geeronit. Fin. M. Octaviut Cn. F. {aqualit L. et M, 

i. 7. Consul (a. DLxxxviii.) cum L. Luculli.) Brut. 63. lea^era frumentariam 

Manlio Torquato, severus in filium, Semprouiam abropivit. a forensi elo- 

fifacedoniie pretorem : filius D. Silano quentia abfuit. Off. ii. 21. largitio ejus 

in aduptionem datus. modica et rc-ip. tolerabilis et plebi ne- 

Oi. Octaviut, M. F, Cn, N, Brut. cessaria fuit. v, Legetfitaneniarug. 
62. a forensi eloquentia abfuit. ib. 60. M. Oetaviut, Ligur, Verr. i. 48. irib. 

Consul cum C. Curione, a, dclxxvii. pi, a. liCLxxii.frater L. Octavii Ugurit, 
Fin. ii. 28. ^us dolores. M, Octavivt, Cn. F. M, N. ad Div. 

Cn. Octatiut, Cn. F, Nepot Cn. ejut, iii. 4. Appii pulchri le^tus aut prae- 

qui cum Torquaio Cont. fuit. Pater fectus. ad Div. viii. 2. petit fedilitatem 

Qmtulfuit eum T. Annio a, dcxxv. pro cum Coelio, minime p^tiosns fuit. Att« 

Planc. 21. aedilitiam repulsam tulit. v. 21. oedilis curulis, M, Marcello eH 

Brut. 47- in consulatu a. dclxVh. se Servio Sulpicio Cott, 
eloquentem prestitit. Harusp. R. 25. M. Octaviut, Pliil. xi. 2. Maraus qui- 

cum Cinna collega dissentit. Catil. iii. dani, quo Dolabella legato usus est in 

10. Cinnam collegam ex uri)e ejicit. Syria vexanda. 

Tttsc. v. 19* caput pneciditur jussu P. Octaviut Balbus, Cluent. 38. Se- 

Ginn» coliegtt. Ab ^Octavianum nator juris peritissimus. Vereor, ne 

beUum dMtur DiVl i. 2. Nat. D. ii. 5. in pranomine viii«m tit, P. pro L. vid, 

*c. L. Octavi^us. ISO INDBX HISTOBICU9. 

Ociavius Mamiliuf y Att. ix. 10. a Oppianicus, Cluent. 4. Sfc, e»i Ststii 

Tarquinio expulso contra Romatn Albii cogTiotnen» 

excitatur. de quo vid, tamus ii. 18. . Q^^y Att. vii. IS.viii. 7- x. 4. foene- 

sqq. ratores. 

(Ed^usy Fat. 13. &c. Lmi JUius, Cn, Oppius, Quir. p. redit. 5. g^ne- 

(Eneus, Tusc. Qu. ii. 8. De^mrapa" rum Sex. Atilium Serranum tribun. pL 

ipr. P. Lentuli relationi de Cicerone revo- 

QSnomaus, ad Div. ix. 16. Tusc. iii. cando intercedentem ab intercessioue 

13. fabula Accii, revocat. cf. Att. iv. S. 

A. OffiUuSy ad Div. vii. 21. Att. Z«. C{p/»t<A',M. F. Flacc..l3. eques Ro- 

xiii. 37* JCtus, cujus eiiam UlpianMS manus. adDiv. xiii. 43.negotiator Phi' 

meTUimemfacU Digest, \v,\,de eo vid, lomelii. 

Dodwellus m Appsnd, Pral, Camden, M, Oppius, M. F. Terentind, ad Diy« 

p.lSO, viii.8. 

Ofillius, ad Div. xvi.24. credUor Cice- P, Oppiusy Fr. Or. pro P. Oppio» 

ronis, Forte idem cum pracedente, FuU qussstor M. Cotta, qui cum L^ 

Oileus, Tusc. iii. 39* Ajcuns ptUer, Lucullo Consul fuit^ Bithyniam obti- 

Ol$fmpias, Div. i. S3. peperit Ale- uuity et bellum adversus Mkhridatem 

xandrum ea nocte» qua Dianae Ephesise maie gessU, v, Patricius ad Fr. Or, pr^ 

templum conflaj^vit. Magorum de ea Ofppio, 

te responsum. Oppms, ad Div. ii. 16. ibagistratu» 

OMOfttf, Segestanus. Verr. v. 45. spem habet. Att. v. 1. Qesaris^ami- 

. Opas, N. D, iii. 32. pro quo recte ^as. 

J)avies: PhthaB, Vulcanus /Bgyptio* C, Sergius Orata, Fin. ii. 23. Off» 

rum nomine, Nilo natus, custos ^gyp- iii. 16. emit a M. Mario Gratidian» 

ti. V, Jahlonshy Pcmtheon ^gypt, l, t. edes. Or. i. 39. sa^ibUur Aurata. 

€. 3. p, 45. P, OrHus, Brut. 48. auditor T. Ju- 

OpMuckuB, Nat. D. ii. 43. sidus. ventii in jure civili,,non inferior magi- 

Z/. Opiniius, Q, F, Inv. ii. 34. eo stro. Flacc. 31. prsetor in Asia. 

pnetore de coi\)uratione suspectis Fre- Orbona, N. D. iii. 35. Dea, cugua 

gellanis causam apud eum dixit prin- templum Romae fuit : orbUatem aveT" 

ceps eorum Numitorius PuUus, qui tere credUa, 

cum seditionem prodidisset, ab Opi- C, OrcJdnius, p. Cluent. 34. et 53. 

mio Freg^ellae oppugnat», in deditionem collega Ciceronis in praetura. 

acceptae et dirutie sunt. cf. Agrar. ii. C, Orcininus, Petit. Consul. 5. amicus 

extr. et Fellei. ii. 6. Catil. i. 3. ei resp. M. Ciceronis. Vereor, ne idem nomer^ 

permittitur in seditione C. Gracchiy sit cum pracedente. Ced. Palat. Cor- 

Br. 34. a popuk> absolutus de csede chivius : Forte et ejusdem hominis. 

Gracchi. a Gracchanis judicibus subla- Orestes, Tusc. iii. 5. furiosus. Fin. i. 

tufi est, cum contra studium popiili 30. &c. amici exemplumr 

ttetisset. conf. Planc. 38. Or. ii. 35. C. Cn. Orestes, ex Aureiiis, pro Flanc» 

Graccho interfecto, cum consulatum^ 31. in petitione tribunatus pleb. repul- 

fuem a. Dcxxxiii. gessU, deposuisset, sam tulit. Off. ii. 17. ei prandia in se~ 

reus factus est ad populum a P. Decio mitis decumae nomine magno bonori 

tribuno pleb. defendit C. Carbo consul. fuere. Dom. 13. a Cn. Aufidio adopta- 

Brut. 83. ab eo vinum Opimianum di- tus. unde Cn. Aufidius Orestes dictus- 

citur. Sext. 67- sepulcrum ejus in li- est. CmsulfuU cum P. Lentulo Sura^ 

tore Dyrrhachii. a, dclxxxiii. 

. Q' Opimius, Orat. ii. 68. consul a, L, Orestes, Brut. 38. Consul cumr 

DXCix. M. Lepido a, Dcxxvii. De L, et C 

Q, Opimius, L. F, Q, N, Verr. i. 60. Oreste L, F, v, in Aurelius. 

senator, accusatus est apud C. Ver- Orestiiia Aurelia, ad Div. viii. 7» 

rem praetorem, quod in tribunatu inter- Catilinee amica. 

cessisset contra legem Corneliam. fftc M. 0}fius,.SLd Div. vii. 5. et ad Q. 

Opimius is est, qui tiib.fuU L, 0<;tavio Fr. ii. 14. nomen honunis Ccesari m 

et C. Cotta Coss, a, dclxxix. Gallia commendcUi, Uem Q, Fratri^ 

Opimius, Veientind, TromejUind, An- Sed Tunstallus p. \\b. legendum piUaC 

t\us. Att. iv. 16. judex. v. Greev, Curtius, ut et Corradus. v. not. 

Sp, Opius, sive, ut alii volunt, P, Orion^ de N. D. ii. 44. sidus. 

Opius. Pbil. iii. 10. provinciam sibi ab Oi'Ui^fia, Leg. i. 3. ab Aquilone sub- 

Antonio datam recusavit. v, noi. lata : Frechthei, Atheniensis Regi8,JUiam 

. Oppw, ad Piv. xiii. 38. M. Mindii Orodes, ad Div. xv. 1. Att. v. 18. 

nxor. . Rcx Parthorum. v. Arsace». INBEX HISTORICUS. 131 Oroeteay Fin. v. 30. PFsetor Darii, 
fut PotjfcraUm interfeceratyV. Herodoi, 
iii. 138. maie in edd, quilftudam seriin" 
Jmt Orontes. 

Orpheusy N. D. i. 38. eum negat 
foisse Aristoteles : carmen Orphicum a 
I^tha^reis Cercopi cuidam tribuitur. 

Orfiteusy ad Div. xiv. 4. servus Cice- 
ronis. 

Orphicay de N. D. iii. 83. sacra Bac- 
chL 

Oeaces, Att. v. SO. dux Parthorum 
{Paceri nominey nondum ephebi. v, Dio 
Cass. xl. /». 133.) magna auctoritate, 
vnlnus accipit a Cassio, ab Antiochea 
fogatur, quo vulnere paullo post periit. 

Ch. OtaciUus Naso. vid. JVaso, 

JL. Oiho e Roeciis, Mur. 19* lex ejus 
frata equitibus. Att. xii. 37 et 38. xiii. 
21. si tamen est idem, v. JLex Roscia, 

Oviay Att. xii. 21 et 24. C. Lollii 
«xor. 

OviuSy Att. xvi. 1. P. 71 Paeavius, Mil. 27. equet Roma- 
«us. 

M, Paccius, Att. iv. 16. hospes At- 
tici. 

Zt. Junius Paci<pcusy ad Div. vi. 18. 
Hispanus, civitate donatus, Caesaria- 
nus. vid. Hirt. de Bell. Hispanico 16. 

Pacidianus, de optim. gen. orat. 6. 
Tosc. iv. 21. gladiator apud Lucilium. 

M. PaciHusy Verr. ii. 38. et 40. 

Paciliana domus. Att. i. 14. 

PaconiuSy Q. Fr. i. 1.6. homo ob- 
scurus, qui de Q. Ciceroue propraetore 
^uestus erat. 

PacmreSy vel Pacorus, ad Div. xv. 1. 
Att. v. 1 8. Orodis rcgis Parthoruin (I- 
fius. ad Div. xv. 3. cum eo nupta reps 
Armeniorum filia. v. Orodes. Hic est, 
quipost a f^entidio victns a. Dccxv. pe- 
riU. Dio Cass. xlix. p. 464. 

Af. Pacuvius, ad Herenn. ii. 23. 
Poeia tragicusy fioruit post Enttium, 
eufus neposfttit, de Amic. 7. LaAii ami- 
eus et ho^pes. 

PaaH, Verr. iv. 57. nomen Apolli- 
nis. Orat. i. 59* hymni genus in Apol- 
linem. Verr. iv. 57. ejus sig^um in 
templo .^culapii. 

Sext, Paduceus, vide Peduceus. 

PiPonius, Q. Fr. iii. 3. rhetor valde 
exercitatus et bonus, quo usi sunt Ci> 
^rones filii. 

Ptetus, ad Div. ix. 16. cognomen fa- 
miUs PapwitB. CUient. 26. et ^liorum. 
ad Att. ii. 1. Ciceroni libros a fratre re- 
lictos donat. PertuSy Phtl. xiii. 16. Graeculus, a 
Cesare civitate donatus. in vulgati» 
edd.est: Petrus. 

PaUnMn, Nat. D. iii. 15. filius Leu« 
cothe» : D^eus marinus. 

Palamedes, ad Herenn. ii. 19. Top. 
20. 

M. Lollius PaUcanuSy Verr. ii. 4t* 
Tribun. pl. Cn, Lentulo et L. Gellio 
Coss, Att. i. 1. et 18. Brut. 62. coucio- 
nibus turbulenlifl aptissimus. De co^ 
gnomine v, Burman. ad Quintil. iv. 2. 
Numum gentis LoUie m qvo Palicani 
cognomen, dedit Pelerin, epist. p,2\o, 
qui apud Morellium in numis efm gen» 
tis non est, 

Palla, C€sl. 10. nomen hominis, cul 
M. Coelius bona eripuisse dicebatur. 

Pailas, antis, N. I>. iii. 23. pater Mi- 
nervs ct\)usdam, a filia interfectus. 

Pammenes, Brut. 97 > longc eloquen- 
tissimus Gra*cis, quo M. Brutus usua 
est. Or. 30. Demosthenis studiosissi- 
rous. mentio Pammenis quoque fit ad 
Att. V. 20. vi. 2. nescioy an efusdetn, 
' Pamphilusy JLdiyb^etanus, Verr. iv, 
14. 

Pamphilus, N. D. i. 26. Platonis au- 
ditor, quem £picuru8 Sami audivit, et 
tamen mai^nifice contemuit. 

Pamphilus, Orat. iii. 21. rhetor Grafi- 
cus. Hujus rix^nf laudant etiam Ari- 
stot, Rhet, ii. 23. et QuintU, iii. 6. add. 
Ind, Lat, in infnla. 

Pamphilus, Att. vii. 2. serVus Attici« 

Paneetius, Rfufdius, Stoicus. Or. i. 
1 1 . Off. i. 26. Scipionis Africani mi^io- 
ris prsceptor. et Brut. 30. Rutilii. 
Brut.26. C. Fannii. Or. i. 11. Mnesar- 
chi. Off. ii. 22. laudat Africani absti^ 
nentiam. Att.ix. 12. apud eum honora- 
tus eat. Div. i. 3. et 7« item ii. 42. Po- 
sidonii doctor, discipulus Antipatri, a 
Stoicis depeneravit in sententia de di- 
vinatione ; risit enim avium cantum 
et astrolo^orum predicta. Off. ii. 14. 
ei placet non numquam verosimile, 
etiam si minus sit venim, defendere. 
Tusc. i. 32. animum mortalem statuit. 
Nat. D. ii. 46. dubitat, an mundus sit 
i^ni interiturus. Ofiic. i. 2. iii. 2. de 
oificiis accuratissime disputavit, in quo 
tamen aliquid reprehenditur. OflSc. i. 
43. prstermisit locum de duobus hone- 
stis, utrum honestius. Off. ii. 10. cum 
de opinione populari locutus est, usus 
est verbis popularibus et usitatis. de 
Off. ii. 5. negat ducem belli aut princi- 
pem domi ma^as res et salutares sine 
hominum studiis gerere posse. Off. ii. 
17. theatra, porticus, nova tetapla, non 
probat. Fin. iv. 9. ad Q. Tuberonem de 
dolore patiendo scribit. Att. xiil. ft. 

k2 J32 INDEX HISTORICUS. 

ejus liber de fsroviden^ut. Leg^. iii. 6. Parhedrus, ad Div. xvi. 18. ParhO^ 

de magistratibus. dri nomen est etiam tn hucriptume itpi 

Panisctts, N. D. iii. 17. Div. i. 13. Gruier. p. cMhXix. 7- 

Panisci caput extitisse saxo diffisso fin- Parilia, Att. iv. 10. Div. ii. 47. 80» 

git Carneades. lemnia tn honorem Palis, unde et Pali- 

C. Vibius Pansa,C. F. C. N. ad Div. lia dicuniur. vid. Ovid. Fati. iv. 731. 

yiii.,8. Trib. pl. M. Marcello et Serv. sqq. Drakenb. ad Liv. xl. 1. 

3ulpicio Coss. ad Div. xv. I7. in Gallia Paris, Orat. 49- Nat. D. iji. 38. Att. 

citeriori M Bruto succedit. Phil. v. 19. i. 18. Paris vocaAcr Memmius, qma 

Consul cum Hirtio. ad Div. x. 33. ex- LucttlU et PompeU uxores stupraverat. 

ercitus ejus ad Mutinam conciditur, et Parmenides, Acad. iv. S3. negat 

ipse ex vulneribus moritur. cf. ad Brut. sciri posse aliquid. versus ejus non bo- 

3. Phil. xi. 9. laudatio ejus. ni sunt. ibid. iv. 37* «x igni omnia gig* 

Pfinurgus, p. Q. Roscio 10. servi no- ni. N. D. i. 11. Deum esse continentem 

men. ardore lucis orbem, qui coelum cingat. 

Papia., ad Div. xvi. 24. femina e Acad. iv. 5. 

gente Papia plebeia. Parrhasius, Flacc. 99. Trallianus. 

Papia, Cluent. 9« uxor Oppianici. Parrhasius, Tuscul. i. 8. pictor ho* 

Papirii, 9.d Div. ix. 21. ulim Papi- hiWssimus. v. Junius in CSatal, Pieionim 

Sii dicti. ibid. ix. 21 . de Jamiliis Papir- et cet. Artif. 

riispatriciisetplebeiistotaepistola,inqua Pasiphae, N. D. iii. 19- Pefseldis ^n 

illud notabile, ipsum Papirium Patum lia. De Div. i. 43. ejus fanum in agni 

ignorasse, patricios Papiriosjuisse. Laconico propter urbem. 

Cfi.PapirtK^jVerr. i. 12.estCn. Car- L. Junius PaOetus, ad Att. xii. 2^ 

bo, proconsul Gailiie quaestore Verre, ed. Man. Pacietus. v. Pacieecus. 

it. Ag^rar. iii. 2. vide in Cn. Carbo. T. Patina, Milon. 17. Lanuvinus, P. 

L. Papirirus Crassus, ad Div. ix. 21. Clodii familiaris. 

dictator a. CDXV. et deinde Consul cum Patiscue, CiHx. ad Div. ii. 11. ejus 

Duillio, a. CDxvii. opera utitur Cicero Proconsul. viii. 9« 

L. Papirius Cursor, ad Div. ix. 21. xii. 15. Classi in Asia prseest. pro- 

magister equitum a. CDXV. quaestor cum Lentulo, Spintheris filio 

L. Papirius FregeUanus, Brut. 46. et Turulio missus a senatu, quod in- 

Tib. Gracchi P. F. setate disertissimus terfecto Ciesare conjuratos in Capito- 

Latii. orationem in senatu habitam re- lium prosecutus*erat. v. Pighium ada, 

liquit pro Fregellanis coloniisque Lati- occix. 

nis. Patro, Epicureus, ad Div. xiii. 1* 

L. Papirius MagUlanus, ad Div. ix. Ciceroni familis^riasimus. Phedro suc- 

21. Coiisul a. cccix. et Censor fuit cedit. Att. v. 11. &c. 

cum L. Sempronio Atratino a. cccxii. Pcttroclus, Tusc. ii. 16. 17^ Davisius- 

Ceterum Pighius ad a. cccx. referi vult legi : Patrodes, e Codd. MSS. 

censuravn. Q. Patulcius, Att. xiv. 18. FuU 

L. Pajnrius PiBtus, Att. i. 20. donat Quastor a. dcciv. Hunc sc, inteitigi 

Ciceroni libros Serv. Claudii fratris. posseputem. 

Ad eum sunt epistolc l. ix. ex quibus L. Paullus, Macedonici Patcr* 

intelUgitur, eum Epicureum, et homi- Orat. ii. 87. qui ad Cannas male rem 

nem>doetumfacetumquefuisse. gessit. Divin. ii. 33. cecidit in pugni^ 

L. Papirius, Verr. iv. 21. equeg Cannensi cum exercitu. Offic. iii. 32. 

Romanus, negotiator in Sicilia. Consul cum Varrnne a. dxxxvii. secun' 

L, Papirius, Potamo^ Verr. iii. G6. dum, primum enim fuerat a. Dxxxiiii. 

•criba Verris. cf. iii. 60. cum M. JUvio. Hdbuit tresjfilios, L. M. 

M, Papirius, Mil. 7. eques Roma- Q. v. Liv. xxiii. 30. de ejus morte v, 

nus a P. Clodio in via Appia interfi- eundem xxii. 49. 

citur, pro Doro. 19. frater Scxt. Min L. iCmilius Paulhu, Macedenicus^ 

Liguris, tribuni plebis. ^4fiicani nUnorispater nafuraUs. Brut. 

Q. Papirius, Dom. 49. TribuntiS 20. disertus. ad Div. iv. 6. Tusc. iii. 

pleb. auctor legis Papiris. 28. duoa septem diebus fiiios amittit. 

C. Papius, Off. iii. 11. male fecit, Brut. I9. ejus filiuin adoptat Africani 

qui peregrinos urbe uti prohibuerit. v. msgoris f. Div. i. 46. ii. 40. Consul ite- 

Jndd. LL. rum, omen, quod ei a filia, ^miHi^ 

Paralus, Verr. iv. 60. heros, qui tri- offertur, cum ei bellum Persiciim 

remem primus struxit. ejus imaginem mandatum esset. Off. ii. 22. omni Ma* 

Athenienses magni faciuat. de eo v. cedonum gaza potitus est^ Verr. i. 

PUn, H N, vii. 56. 21. Persen vi ac virtute superwit*- INJMZ niSTORICUS. ISS 

« 

>liir. 14. de Fene tritunphiis. Tuse. ▼. Penelnpa, N. D. iii. 93. uzor Mercu- 

40. quid Perse responderity cum in th- rii, Panis mater. 

iimpho duci noUet. M. PeHnttt, M. F. Brut. 28. in tribu- 

L. PauUus, M. F. Vatin, 10. quc- natu a^tavit C. Gracchum, pater fuit 

stor Macedonic, laudatur. Mil. 9. Cal- Consul cum Q. ^lio. Off. iii. 11. pere- 

vino el Mesaala Coss. pnBtor» corope» grinos exterminavit eamque ob causam 

titorem P. Clodium habuit. &c. adDiv. leprehenditur. 

▼iii. 4. Consul cum C. Marcello. ibid. PerdiecaSf Tiisc. v. 13, Rex J^aeed^ 

]0.provincie nimis cupidus. ibid. 11. nur, Archelai pater. 

C. Curionem habiturum comitia impe- Perieies, Brut. 11. Xanthippi fiUus, 

dit, servando de cmlo. Phil. xiii. 6. Anaxagone discipulus, doctrinam cum 

Pompeiumy Cn. fiUimiy hortatur, iit eloquentia forensi primus coi\junxit. 

eum suis copiis ad Mutinam eat. efus Orat. ii. S2. orationes ^us extiterunt 

wtemiiejSifUoque ad IHv. viii. 8. xi. 19. Ciceronis temporibus. Off. i. 40. colle- 

ad Att. iv. 13. Ibid. 17. BasiUcam i£mi- gam Sophoclem in prstura reprehen- 

Uam veterem reficit, novam locat. de d^t. Orat. 4. cur ceteris oratoribus pr»- 

quo add. JJpe. ad Tacit. A. iu. 72. et stiterit. Off. ii. 17. reprehenditur aDe- 

Plin. H. N, xxsvi. 15. ti^ t/. J7ar- metrio Pbalereo, quod tantam pecuni- 

dmin. am in prsBclara illa propyliea coigece- 

Pauius, ad Att. xiv. 8. Lepidi fn^ rit. Off. i. 30. auctoritatem summam 

ter. consecutus est sine ulla hilaritate. 

PauOats, Pis. 17. per ludibrium ap- Pericles^ Verr. i. 83. Ephesius nobip 

peUaiur L. Pise^ Maeedemm preeousui Us, Romam evocatur. 

ah JEiuiUa Uh PauUe Maeedmico. Peripatetici, Tusc. iv. 17. et 19. &e. 

PaMsamaSf Liaeedttmomus. Top. SO. eorum de affectibus sententia refelli- 

Off. i. 22. rebus j^tis imperium Lace- tur. OfL i. 25. laudant iracundiaro, Ci- 

dsemoniorum propagasse putatur. cerone iroprobante. N. D. i. 7. Fin. iiu 

PaueamiaM, Jlabandmtis, ad Div. 2. 12. et 13. rc, an verbis a Stoicis dis- 

xiu. 64. crepent. 

PausaniaSf ad Div. viii. 8. Ubertus Persa^ Div. ii. 37. v. Perses. 

luisse videtur. ib&d. iu. 7* LentuU Spin- Persa^ de Div. i. 46. cateUus L. 

theris libertus. PaulUy ex quo omen accipit L. PaoUus. 

Q. Pediusj ktt. }x. 14. Cssarislega- Persttus, s. Pers^us, N. D. i. 15. 

tos. Planc. 7* ssdiUtatem cum Cn. Plan- Zenonis auditor. 

cio petiit. Hic est sine dubiOf qui a Perseis, de N. D. iu. 19. fiUa Persei. 

Casare cokeres Octaviano scriptus^ le- mater Pasipha£s. 

^em Pediam cantra Oesaris percusso' Perses, Verr. i. 21. rex Macedoni«> 

res scripsii, de fuo Sueton. Cas. 83. PkUippi II. fil.a quo Persieum beUum 

Ner. 3. i^. dicUur, quod est Macedemcum secun- 

C PeduceEusl ad Div. x. 33. interiit dum, Tusc. v. 40. • PauUum precatur^ 

in praeUo Mutinensi^ duce Pansa fuit ne in triumpho ducat. N. D. ii. 2 (jus 

lcj^attts Panse. victoria nunciatur a Tyndaridis. 

L. Peduc€Bus, Flacc. 28. eques Ro- Perseus, N. D. ii. 44. sidus. iU. 19« 

jBanus. ejus filia. 

S. PeducenUy Att. i. 4. Sexti pater. C. Persius, Orat. ii. 6. orator doctis- 

Sext. PeducauSf Sext. F. Verr. i. 7. simus, qui temporibus Gracchanis fio- 

Senator. ad Att. vii. 13. 14. et 17. Sex- ruit, vid, Brut. 26. ei tributa est ora- 

tusy nude diciiur. ad Div. vui. 14. absol- tio, quss sub C. Fannii nomine erat. Fin« 

vitur. Verr. ii. 56. prsetor, censet Sici- i. 3. 

Jiam. Fin« ii. 18. pnetor Sicilise^ e^- M. Perpenna^ sive potius Perpeme^ 

fium ejus facinus. ut habent Manutius, Grennus. nam sic 

Peleus, Orat. iu. 15. pater AchilUs. in numiSf et fastis Capiiol. vid. Gray, 

PeUas Rex» ad Herenn. ii. 22. Jason. ad Rosc. Com. 1. et Drakenb. ad Liv. 

PeHaMt Orat. ui. 58. Neptuni fiUus, xUv. 27. Or. ii. 65. judex in judicio Acu- 

Tfa^aUsp. rex, a fiUabus Medese fraudi- leonis a Gratidiano accusati. Consui o. 

bns interfectUB. dclxi. Verr. i. 55. Censor. Q. Rosc. 1. 

PehqmUe^ ad Div. vu. 28. fiUi Pelopis, inter judices sedet in causa Q. RoscU 

J^ A Ciesarianif maH dves, comaedi. 

Pelopst Tusc. ii. 27. equos a Neptu- Pescenmus^ ad Div. xiv. 4. Ciceroni 

ooobtinel. in exilio bene facit. 

Pekps, Byzantinus Roinse. Att. M. PeHUus^ Verr. ii. 29' eques Ro- 

xiv. 8. videtur negotium Byzantinorum manuSy ncgotiator in conventu Syra- 

cvnvRf^ cusano. 

K 3 ^S4 INDEX HISTORICUS. 

t 

Q, PeHUtiS, Pro MU. 16. judcx in Pherecydes^ Or. ii. 12. Histori(n» 

Milonem. antiquior Herodoto ; quem ccwe cum 

Petissius Urbinas. Fhil. xii. 8. bonis phpsico et theologo confundcu. Hi- 

suis effusis *ad Antonium se applicuit. storicus, Allieniensis fuity DarH Hy^ 

ibid. xiii. 3. staspidig temporibus. de utriusque (Btc^ 

M, Petreius, Sext. 5. C. Antonii le- te, et scriptis accurate disputat Voss, 

l^atus, Catilinam persequitur. iCd Div. t2r; Hist, Gr. iv. 4. de Pkysico tnjm- 

xvi. 12. legatus Pompeii in Hispania. mis Menagius ad Laert. i. 116. sqq. 

Att.viii.2. Phidias, Or. ii. 17. Tusc. i. 15. Or. 

PetruSf Phil. xiii. 15. vide tn Pstus. 71. &c. si^um Minerv» feeit, in cu- 

Phadrusy Or. i. 7« Div. i. 37. &c. jus clypeum inclusit similem speciem 

Platonis Dialopis ; qui a Phcsdro dici- sui, quod nomen inscribere non lice- 

tur, quem vekementer Plato amavitf ret. 

JLairt. iii. 29. PhidippuSy Deiot. 6. medicus Deio- 

PhiBdruSf ad Div. xiii. 1 . Epicureus, tari. 

inoriens obtestatur Patronem, ne aedes Phiditia, Tusc. v. 34. convivia La« 

Epicuri alicnari sinat. M. Ciceroni eedaemoniorum, de quibus v. Stddam 

puero, ut philosophus, post, Philone tn Lycurgo. Peterum loca de Hs vide 

cognito, ut virbonus et suavis proba- anud Meurs, Misc. Lacon. i. 9- 10. 

tur. Carus est Attico. Att. xiii. 39. Probahile est, verum rtomen esse Phili- 

ejuB libri quidam. JLaudiUur etiam tia, v, Buherius ad Tusc. l. c, 

Fin. v. 1. N. D. i. 33. Phil. v. 5. ejus Philadelphus, Att. i. 11. nomen servi 

filius Lysiades. jSttici. 

Phnethon, Att. iii. 8. ad Q. Fr. i. 4. Philadelphus Annius. Phil. xiii. \% 

nomen servi. prsetorius, beneficio Ciesaris. 

PfuUargus, Verrin. ▼. 40. Centuri- Philarchus, Verr. iv. 12. Centuripi- 

pinus. nus. v. 34. Haluntinus. 

Phalaris, Offic. iii. 6. tyrannus. Div. Phylargyrus, ad Div.vL 1. libertus 

i. 23. matris somnium. Verr. iv. 33. A. Torquati. Att. ix. 15. qui sit, non 

Fis. 18. &c. ejus taurus : (a THmcBo in- satis constat. 

ter fabulas relatus: male: ut docet Phileros, nomen servi. pro Com. i. 

Dioaor, Sic. xiii, p, 211.) Offic. ii. 7> ad Div. ix. 15. 

Agrigentini in eum impetum faciunt. Philinus, Verr. iii. 34. Herbitensis. 

Phalereus,Diviii.li,46.y,Demetrius PhUippus^Alegcandri pater, Offie. 

Plialereus. ii. 14. 15. ejus epistola ad filium, ut 

Phamea, ad Div. vii. 24. libertus, oratione multitudinem sibi conciliet, 

TigeUH avus, Att. ix. 9. moritur. ad non largitionibus. i. 26. filium supe^ 

Div. ix. 16. Att. xiii.49- rat facilitate et humanitate, a filio 

Plumia, ad Div. ii. 13. iii. 1. liber- superatur rebus gcstis et gloria. Tus- 

tus Appii Pulchri. cul. v. 14, LacedaemonUs minatur per 

PJtamaces, Deiot. 5. contra eum literas. Att. i. 16. omnia castella ex- 

pu^at cum Csesare Deiotarus. cf. Att. pugnari posse dicebat, in quae asellui 

xi. 21. 22. ad Div. XV. 15. debelio hoc auro onustus ascenderet. de Fat. 3. 

CcBsaris curn Pharnace v, Hirtius de jubetur oraculo, cavere in capulo quat- 

Bell, Alex, S4, sqq, Est MUhrideOis fi- drigulas. 

lius. Philij^us, rex McLcedonia:, quocum 

Phamaces, Att. xiii. 30. 44. servus hellum Maced. I. gestum est. Invent. 

librarius. i. 12. Verr. i. 21. a Flaminino vinci- 

Phemiu^,A.it, v. 20. 21. sq. vi. 1. tur. cf. Phil. xi. 7. Agrar. i. 19- 33. 

musicus, cornicen. Ejus etiam mcTitio Offic. ii. 14. Anti^ni 61ius. Filii vo- 

etpud Ovidium Amor, iii. 7> 61. cem qui non concoquebant, quod scie^ 

Pherecrates, Phthiota, Tusc. i.* 10. bant, hunc Philippum Demetrii esse, 

inducitur in Dicaearchi libro de ani- non Antigoni filium, ejecerunt: sed 

mo. restituerunt post e MSS. viri docti» 

PJierecydes, Tusc. i. 16. Sjrrius, nm v, Manut, ad h. l, Fuit autem Phi^ 

Syrus, ut est in edd, plerisque. Div. i. Uppus Antigoni ejus^ qui DoSon dict^ 

50. Pythagor» magister, hausta de tur, Jilius privignus. Nam nwrtuo 

puteo aqua terrae motum prsdicit. Dcmetrio, cumpuer adhuc esset Phi- 

Fusc. i. 16. primus dixit animos esse tippus, tufor factus est ejus Antigomts 

sempiternos. Vixit regnante Ciceronis Doson. Is paullo post maJtrem Phi' 

li^entili Servio TuUio. Hic est physicus lippi duxit, et tutelam PhiUppi sapi- 

Pherecydes, is, qui primus Tfieologus enter gessit 6fc, vid, Justinus xxviii. 3, 

9St appellatus, Phit^jpus, Verr. iii. 34. Herbitensis. INBBZ HlflrrOEICITS. 136 

PAiSppuf, Flft6e. 10. Temniteg. xime floret. Bnit. 89. pHnceps Aeado>- 

PMUpptUy ad Div. xiii. 28. tAX^" mie Quartc Mithridatico bello cum 
temoiiiiis. optimatibiis Atiieniensium domo fu* 

L. PhU^us, Q, F. e MarcUs. Off. git, et Romam venit. Ciceronem au- 
ii. 17. Q. filius. Sext. 51. vitricus ditorem habuit. ad Div. xiii. 1. ei 
Cellii, seditiosi hominis, fratris Con- valde probatur. Acad. iv. 4. ejus lihri 
sulis L. Gellii. Planc. 21. in petitione duo. i. 4. contra eum scribit Antio- 
tribunatus mil. repulsam tulit. Offic. chus. Tusc. ii. 10. veraibns loco uti- 
ii. 31. tribunuB plebis fert legem A- tur. ibid. 3. afio tempore pbiloso^ 
grariam, sed eam facile antiquari pa- phiam, alio rhetoricam doeebat. Acad. 
titur. in>ejus suasione quaedam nimis i. 4. ma^ister Antiochi. Tusc. v. 37* 
populariter et pemiciose dixit. Mu- peres^natur. 

ren. 17. Brut. 45. in petitione Con- Philo, Archiieetus, Or. i. 14. Athe- 
sulatus a M. Herennio viucitur. Ra- niensibus armamentarium fecit, cujum 
bir. 7. Consul cum Sext. Julio Ccsa- meniiojrequeni aniiquit. Loca veierum 
R. Or. i. 7* Consul tribuno M. Dru- coUecta vCi. ap. Junium de Pictura in 
so adversatur, et ab equitum partibus Catai. Art^. 

stat. Or. iii. 1. ^viter in Senatum jPAt/li», ad Div. ii. 12. viii. 8. libertus 
Consul in concione invehitur, et pro- M. Ccelii Rufi. 

ptereaaL.Crassoobjur^tur, referente L. Phiio, e feturiiM. in Cflecil. 19. 
ad senatum Dniso. Dom. 32. avuncu- qusstor C. Servilii. £i neg^ta est aocu- 
hun snum Censor in recitando senatu sandi Servilii potestas. 
preterit Brut. 64. pro Cn. Pompeii bo- Philoctetes, ad Her. iv. 30. Tusc. iv. 
nis dicit senex. Att. viii. 3. in Cinnce 30. Peeantis JiUtUy cui Hercutes moriem 
dominatione arma caperc noluit. Ma- sagittas tradidit 9fc. Memoria tapsum 
nil. 21 . de Cn. Pompeio dictum honori- Cicerohem, pro Paante pcsuisse Pceaniis 
ficum. Brut. 47. optimus sue aetatis JUium, putabat yictorius Var. Lect. ii. 

Orator post L. Crassum et M. Anto- 15. sed drfendOur a Oqfano ad Ovid» 
nium. Or. ii. 61. Offic. i. 30. facetus. M. ix. 229. uhi eadem dicuntur dt 

iM. u. 17. solebat gloriari, se sine PaanOs Jilio. 

uUo munere adeptum esse omnia, qu8e Philodamus, Verr. ii. 44. Opuntias. 

amplissima putarentur. de eo cape Phihdamm, Verr. i. 25. Lampsace- 

A^. ii. 16. i/uem locum maie Lauredta^ norum princeps, aVerre vexatuset tan- 

^ de Cn. LeniuU Callega interpreta" dem occisus. 

batur: de Or. ii. 54. Quint. 22. vide PhHodemiu, Fin. ii. 35. EpicureuSy 

etiam L. Marcius. quem nonnulli Philodamum vocant, mi- 

L. PhUippus, L. F. Q. N, Phil. iii. nus recte. v. Menag. ad LaHrt, x. 3. ad 

10. vitricus Octavii. Har. Resp. 6. ad eumpertinet locus HoratU Sat. i. 2. 101. 

Div. i. 9. Consul cum Cn. Lentulo item intelligendus est in Pis. 28. v. Tur- 

Marcellino. neb. jfdv. xxi. \5. 

L. PhiUpjnu, L. F. L. N. Phil. Philodmrus, Flacc. 22. Trallianus. 

iii. 10. provinciam sibi ab Antonio Philogenes, Att. v. 13. vi. 3. servus 

datam recusavit. Phil. viii. 10. ad Div. aut libertus Attici. 

xii. 4. legatus a senatu Mutinam ad Philogonus, Q. Vr. i. 3. libertus Q. 

M. Antonium flagitiose facit. ad Att. x. Ciceronis. 

4. V. 12. xii. 16. 18. male Manutius Philolaus, Or. iii. 34. Crotonaata, 

liunc cum patre confundit, ut ad I^hagoreus, Arch^rts discipulus. 

Phil iii. 10. Phiiotes, Alabandensis, ad Div. xiii. 

Q. PhiUppus, Balb. 11. exul Nuce- 56. 

riaevixit. Anis,qui his Cmsuljuiif PMlotimus, Att. ii. 4. iv. 10. ad 

a. DLxvii. DLxxxiv. Div. iii. 9. &c. Kbertus Ciceronis. 

Q. Philippus, ad Div. xiii. 73. 74. Phiioxenus, Att. iv. 6. poeta S^rracu- 

Proconsul vocaiur. Manutius tii/e//t- sanus, qui in lautumias coi\)ectus esty 

git Asis : qitodprobat Onevius. quod Dionysii versus imprubasset : edu- 

PhiUstus, Syracusitu, Div. i. 20. cto e carcere cum alii ejus versus pne- 

33. historicus doctus et diligens> ae- lecti essent, sponte in carcerem rever- 

qoalis Dioiiysii tyranni. Or. ii. 13. sus est potius, quam eos laudaret. 

iz. familiaris Dionysii, imitatur Thu- Phiius, Att. iv. 16. coe^omen L. 

cydidem. Brut. 17* non habet ama- Fulvii. Amic. 4. 7. 19* laudatur. 

tores. Br. 85. Q. Fr. ii. 13. v. Dio- Pfuniias, Offic. iii. 10. Pythagoreus. 

*nr. Sic. xm.p. 222. Phwnix, Or. iii. 15. comea AchUhs, 

Phiio, Acaid. iv. 6. Clitomachi au- disertus. 

^or. Or. iii. $d^ in Acadgmia mk- Phormio, Or, ii. 18. Peripsitaticni, 

K4 136 INOSX HISTORICUf. 

jqui Ephesi vixit, ab Hannibale auditur C. Graccho nmlta tar^ ia ettm dicta. 

et ridetur. c. I9. Phormiones dicuntury Brut. 27. Or. ii. 13. Annales scripsU et 

qui de re pracqnunt, et disserunt, quat^ orationes. ad Div. ix. S2. ex cjua Anna- 

nan inteUigxmt, libus laudatur : peni dediipe eue. Oni' 

Phoronit, Nat. D. iii. SS. Valentis sul/uit anno Dcxx. 

uxor, Mercurii cujusdam mater. jL. Piso, L. fil. Verr. iv. 25« Preto^ 

Pictor. Or. ii. 12. v. Fabius Pictor. in Hispania continentissimus» ibi inter- 

Pierides et Pieri^g, Nat. D. iii. 21. ficitur. 

Musie ex Antiopa ct Piero. X. Pisoy Verr. iv. 25. L. F. L. N. 

Pierius, s. Plerus^ ibid, pater Pieri- prstor fuit. et quidem Verr. i. 46. *cum 

4um novem ex Antiopa, Verre. in CsBcil. 20. P. Gabinium de re« 

Pietas, Div. i. 43. ^us edes Ronue. petundis accusat nomine Achais. 

PiUa, Att. iv. 4. &c. uxor Attici. jfj. Piso, Csesoninus, Dom. 9. lege 

M. PiUuSy Att. xiii. 31. ad Div. viii. Clodia Macedoniam accipit. ad Div. iv. 

6. necessarius Attici, M. Serviiium de 4. C. Oesaris socer, mentionem facit in 

repetundis reum facit. Senatu de M. Marcello. Pbil. i. 4. liber- 

Q. PUius, Att. iv. 17^ necessarius rimam orationem in senatu contra An- 

Attici. tonium habet, sed eum pauci sequun- 

PUus, ad Brutum ep. 7« affert literas tur. ad Div. xii. ^2. non audet in Sena- 

Bruti in senatum. tum venire timore Antonii. Phil. viii. 

PinarU Nattpe^ Div. ii. 21. nobiles. 10. x.5. ad Div. xii.4. legatus ad Anto- 

v. L. Natta. nium ad Mutinam, flagitiose fecit. IBe 

T. Pinarius, ad Div. xii. 24. Att. est Gabinii in consuUUt^ coUega, de qtuf 

vi. 1. viii. 15. amicus Ciceronis. disce ex Or, in Sen. p. Red, 7* et tota 

M. Pinarius, v. Rusca. Pisoniana. v. et Caesoninus. 

Pindairus, poSta, Or. 1. Fin. ii. 34. M. Piso, Fin. v. 1. ejue, qui sequitur, 

4cc. avus. 

Pindarus, ad Att. xvi. 1. decuma^ M. Pupius i^^o, Gs/)f9t(r»ianu<y Dom. 

nus. 13. adoptatur a M. Pupio. Verr. i. 14. 

T. Pinnitu, ad Div. xiii. 61. Cicero- (^uaBstor L. Scipionis Asiatici, pecu- 

nem heredem secundum et tutorem in- niam publicam non attingit, quud a 

•tituit. Scipionis partibus dissentiebat. Planc. 

Pippa, Verr. iii. 33. iEschrionis u- 21. in aedilitace petenda repulsam fert. 

zor. Flacc. 3. HispanisB pristor. Att. i. 13. 

Pisistratus, tyrannuSy Orat. iii. 33. amicus Clodii operam dat, ut Rogatio 

homo doctus et eloquens, primus Ho- de sacris violatis, antiquetur. ibid. 14. 

'meri libros sic disposuit, ut nunc babe- Ciceronis opera Syriam provinciam a- 

mus. Commfimoratur etiam Brut. 7. mittit, quam spe jam prsceperat. Phil. 

Senect. 20. Att. viii. 16. Nat. D. iii. iii. 10. provinciam sibi ab Antonio at- 

33. tributam recusat. Or. i. 22. eloquentisa 

Pisoy Att. xii. 2. argentarius. studiosus ; secum habet Staseam Peri- 

C. Calpurnius Piso, Caecin. 12. a- pateticura. Brut. 64. 67« qualis orator. 

ctor ^butii contra Csecinam. Att. i. l. Fin. iv. 26. Stoicos facete ridet. ibid. v. 

Vrocons. Galliae. ibid. i. 13. 14. pacifi- \. Nat. D. i. 7. Peripateticus. Uaque 

cator Allobrogum. Flacc. 39* a Cicerone i^ducitur utroque loco explicans rationem 

defenditur. Brut. 68. statarius et ser- Peripateticapn de summo hono et Natura 

monis plenus orator. Cmsul fuit eum Deorum. De eodem inteUige locum Phil. 

M* Glabrifme a* DCLxxxvi. Nescio an ii. 25. Cos.fuit a. CDXcii. 

hic est arbiter in causa Q. Roscii et Pitharatus^V&t. 9, Archon kthemen' 

Fannii, Q. Rosc. 3. sis» sub quo Epicurus mortuus est. 

C. Piso, in Pison. 1. ad Quir. p. Red. Pittacus, Sapiens, Or. iii. 15. Leg. ii, 

3* in Senat. 1 5. gener Ciceronis, Ponti et ^6. 

^ithynise quassturam pro soceri salute Pituanius, Att. iv. 15. homo pereru- 

negligit. Brut. 78. ingeniosissimus, orar ditus, et Graecis literis deditus, famili- 

tor bonus ; aliae ejus laudes. aris A-ttici. 

Cn. Piso, SuU. 24. Muren. 38. in L. Platoriu^, Cluent. 60. Senator. 

Tog. Cand. Catilinae socius, quocum M. Plcetorius, M. F. Cestianus, Fout. 

99dem optimatium facere voluit. 5. M. Fonteium accusat. Cluent. 45. 

L. Piso, qui primus Frugi dict^s est, iSEdiUs curulis cum C. Flaminio. ibid. 

Pnit. 27. Vecr. iii. 84* Off. ii. 21. priraus 53. prMor cum Cicerone. J)e Itacforte 

^egem de repetundis tuUt, Censorino et capiendum PlaBtorianum incendium (A. 

ManiUo Consulibus, a. DCiv. muitarum e. damnatio) ad Att. v. 20. quo etiam 

le^um auctor et d^ssuasor. l^ont, 13. a Seius ambustii^ ^Bt^propterea, quod d^ jnmim» tn juMdifm' vMafMf et$H. ^Ex rebut 4tgii SckUK^kWf K C 4kai* tf- 

yuo colUgOf de repetundu dftmttaium luttr. ii. 1. 54. 

«SM Pltetarium, qued w Anfitf o|^mtf Z*. /'JaJirNf, PhO. xi. 6. vid, T. Plan- 

«omrem^, fiit yoMt fTteturam pUuU pro- cus. 

Mnnciam obimume. JVumi hujue PUgi»^ T.Pla9eut1kxn9i^L.F.Ck,eilMPkm' 

rii 4BdUiiu obvH euni. v. Falens infamiL djraier. PhiL xiii. 13. curiam inceodit 

Pketoria. post c^dem P. CMii» eum irikunm pL 

Plagioeippus, Herenn. iv. 31. Fari- ipee eetei a. DCCi. v. Argum. Jtcomi ts 

antet JLectionet in hoe nomine doceni^ MUonianam. Phil. xi. 6. cuai Antoai» 

^tcafli tf» eo hteserint UbrarU. ittterpretet Uciu PoUentia expeUitur ab Aquila, et 

guidem L. PhUifpum Oraiorem tigt^ quidem crure fracto. t^ maU vuigais 

aaripuiantkocnomine. kahent L. pro T. Phil. vi. 4. omnibiif 

C. Ateius Piaguleiutf ad Att. x. 8. «ententiis maximo plausu condemnatus, 

Pom. 33. pkbeiut homo, e Clodianis de yi^ lege Pompeiat prspter iticentam 

«peris. euriam. qf. ad biv. vii. 3. rediit Ro* 

Oi. Pianciut, Att. i. IS. tribunus mani ; rettitutut tndeUcet a Oetare vin 

militum iii Macedonia, C. Autonio eam ciare. ted hic guoque perperam exhibei 

obtioent^, Seu. p. Red. 14. qu«fttor Grttviana L. pro T. £x liheUo Varh 

Macedonic, provincialia omamenta de- JUeci. appareif operarum id vUium ette, 

ponit, et Ciceronem tuetur. Plauc. 1. ad Div. vii. 3. xii. 18. inimicissimiit 

reus fit de ambitu a competitore sedili- Ciceronis, a guo et accusaiut de vi, 

tatis Latereuse. vid. argum. orai. ad damnaiut ett. Phil. x. 10. id a|pt, ut 

Piv. iv. 14. exuli spcm reditus facit contra rempubl. restitutus ess« videa* 

Cicero. Planc. 8. familia Plancia ex tur. ad Div. ix. 10. (jus ignorantia li- 

Atinati municipio fuit. terarum ridetur. 

Cn. Plancut, Or. ii. 54. a L. Crasso M. Planim, ad Biv. ix. 13. equei 

defenditur. Clueot. 51. acousat M. Romanus. 

Brutus, ted in Ciuentiana eti L. Plan< Piato, Div. 1. $6. apes in pueri Islnrii 

cius. Apud Quintilianum vero vi. 3. consident. Fin. v. S9. Tusc. iv. 19» 35« 

Cn. Plancus, non C. quod Hotomannut ^gyptum et Magnam Grseciam pera^ 

in edUione, netcio qua, reperU. Plancus gravit scientiie causa. Acad. i. 5. phi- 

et Piancins permuiari docehunt Var. losophisB PUtonicae descriptio et com-v 

Jjeci. GrtBv. ad Pttil. vi. 4. De prento- pendium. Acad. iv. 39. in Timso pu- 

minibut idem inielliget ex sequentibus. tatur dicere, sed obscurius, nil moveri 

Cn. Plancus, e Munatiis, L. F. ad pr«ter terram. ihid. 37. ex materia fa- 

piv. X. <>. laudatur. ibid. 11. 17. eo ctum mundum a Deo «temum« Tusc. 

utitur L. Plaucus interprete ad Lepi- i. 17. de mundo et mente sententia. N. 

dura, de republ. defondenda &c. Ad D. i. IS. in sententia de Deo incpn* 

hunc scriptas putat Pighius ada. uccx. stans, modo corporeum facit, modo io« 

quo Cn. Plancus Pr<Btor JuU, duas qti- corporeum. ib. 10. rotundam figuram 

ttolat, fuis tuni Att, xvi. 16. quod tit- pulcherrimam putat. ad Div. i. 9. ju<« 

scrUkuntur Prstori designato. Recte. bet in republica contendere, quantum 

Nam L. Plancus jam vivo Qetare de- probare possis, sine vi. &c. Lieg. iii. 14. 

sjgnatus Consul erat, Hee autem epi' mutatis musicorum cantibus, mutarl 

ttoUe tcriptee tunt posi mortem desaris, civitatis statum putat. Or. 3. quid de 

ut ex ipsis inieUigUur. sed in vulgatit ideis atatuat. Or. i. 11. oratorem % 

intcribiintur L. Planco. reip. giibemacuHs removet. Tusc. it« 

Z/. Piancut, L. F. ad Div. viii. 1. a 11. poCtas e civitate sua ejicit. Att. vii. 

Csesare donatur magna pecimia. Phil. 13. ejus numenis obscums. Or. SOw 

iii. 15. prtetor Gallise transalpins ex ^us dictio cur nonnulUs poCma videa- 

lege Julia, Consul desi^atus. ad Div. tur. Off. i. 44. Dionem Syracusium in- 

X. 1. Consul desi^atus cum D. Bnito. stituit. Att. xiii. Sl. libri ejus ab Hei^. 

ihid. 15. L. Antonium persequitur. modoro vulg^tur. Rabir. PMt. 9. «Jus 

ibid. 18. ad Lepidum se confert roga- periculum apud Dionysium. 

tu Laterensis. 11. Lepidi inimicus. om- Plalo, Sai*dianus, ad Q. Fr. i. S. 4. 

nia ei obsequia promittit, si remp. Epicureus. 

respicere vellet. I)e Jioc Planco ^us- Ptator, Pison. 34. Har. Resp. 16. 

que dubia Jide et inamstantia, co- Dyrrhachinus, a L. Pisone venis incisis 

gnosei potest ex mutuis ejus et Cicei'onis interfectus, accepta a D>Trbacfainis pe- 

episioUs l. x. ad Div. Ncscw quofnodo cunia. Nohiles in JHdcedonia Platores : 

aeeiderii, ui in viUgatU ^Utolm l. x. tn- Inier duces PhiUppi regU esi Plator ap. 

scriberentur Cn. VUxkCO, Consul deinde Z^ti;. xxviii. 6. 

fuU CHm.M» Lqndo a, occxu J)e ^ut A. Piautiut, ad Divv xiii. S9. Prstor 13S INBEX HISTORICU9. 

Bithyniae et Ponti. a. U* dccv. QBsar^ Pofyckarmui, Att. r, II. praetor 

IL Qmsule, AthenieDsium. 

Piauius, PeSia, Offic. i. 39' ad jo- Pofycletus, Verr. iv. 3. nobilis statu« 

candum urbane et in^eniose aptus. arius. Or. ii. 16. Herculem finxit. Brut. 

Brut. 15. quando mortnus sit. 86. ejus Doiyphorus. Tusc. i. 2. pictor 

Plauius, Att. i. 16. jndex in judicio et statuarius. v. Davies Sfc. 
Clodii de sacris violatis rei, absolvit Polycrates Samius, Fin. v. 30. nihil 

Clodium. Fuictur non verum sedfictum adversi expertus est, nisi quod annuium 

ad coniumeliam nomen esse, v, Camuh, amisit. 

ad h, l, Forte ita appelUtt Lentulum Pofydorus, Or. iii. 58. Priarai ex He- 

Crus, quem inter judices constat fuisse, cuba minimus filius, de ci^us/atis Vw^ 

qui Clodium ahsolveruni, gU. JEn, iii. 49. et Ovid. Met, xiii. init. 

Pleuraies, Pis. 34. Macedo, Platoris, PofygTiotus, Bmt. 18. pictor, T^^cwtttfy 

de quo ante, comes, cum eo interfectus vixit circa Olymp, xc. PUn, xxxv. 8. v, 

jussu Pisonis. Hegulus Pleurates est ap, Junius in Cdtal, Pict. 8fc. in superciliiM 

lAv, xxvii. 30. pingendis excelluU, Ludan, Imagg, T. 

A, Pioiius Siivantu, Planc. 7« .^dili- ii. p. 6. 
tatem cum Cn. Plancio petit. Att. v. Polyidus, Div. i. 40. Corinthitis, au- 

15. prietor, Marcello ei Sulpicio Coss. ^r, filio mortem priedicit. Homer. 

Forte idem est cum eo, qui paullo post Iliad, %, 148. 

Bithyniam obtinuit. v. A. Plautius. ^ Pofyphemus, Tusc. v. 39. Cyclops 

C. Plotius, Flacc. Sl. Senator, Lega- Siculus, 
tuB in Asia fiizt. Pompeia, ad Div. v. 11. P. Vatinii 

C. Plotius, Fin. ii. 18. Nursinus, uxor. 
cques Romanus. PompeH, Parcennii, Verr. iv. 11; 

L. PloHus, Arcb. 9. poSta C. Mario Mamerdni, civitate donati. 
jucundus. Pompeius Phiy^o, Or. ii. 70. homdj 

Pola, Scrvins, ad Div. viii. 13. accu- dives, cujus heres Scaurus fuit. 
■ator. jPom/i«ti» Vindullus, Att. vi. 1. vide^ 

Pohas, Verr. iv. 42. Tyndaritanus. tur Pompeii M, Hbertus esse. 

Polemarchus, Verr. iii. 23. Murgen- A. Pompeius, BUhynicus, v. Bithym" 

tinus. cus. 

Polemo, Acad. i. 9. Academiae vete- Ot. PompMtcf Basiliscus, Verr. iv. 11« 

ris philosophus, in disciplina Platonica Mamertinus, a Cn. Pompeio civitate 

nil mutat. Or. iii. 18. Xenocratis audi- donatus. 

tor, nil ab Aristotele dissensit. Acad. Cn, Pompeius Philo. Verr. iv. 32« 

iv. 42. ejus scripta. de Fin. iv. 6. sum- Tyndaritanus. 

mum bonum putat, secundumnaturam Cn. Pompeius Theodorus, Verr. ii. 

vivere. 42. Siculus. 

Polemocrates, Flacc. 30. ApoUoni- Cn. Pompeius Straho, {de cognominit 

diensis. causa v. Plin. H, N. vii. 12.) Sext, JiL 

Poies, Flacc. 18. Temnites. in Csecil. 19. T. Albucium, cujus quae- 

Poles, Leg^. ii. 13. augur. sed Davi- stor fuerat in Sardinia, accusare vuh, 

siana hahei Polyidus, Poiles quidam sed ei non permittitur. Verr. iii. 16. 

eommemoratur apud Suidam in n«XXfff. praetor Siciliae. Font. 15. Balb. 22. bel- 

Polyidus €^d Homerum IHad, %'. 148'. lum sociale ' gerit, in Gonsutatu a. 

## de Diu. i. 40. dclxiv. et triumphai. Phil. xii. 11. la 

Polla, ad Div. xi. 8. esi Faleria ejus exercitu tiro fuit Cicero. Brut. 47* 

PauUa, D, Bruti uxor. mediocris orator. Cornel. i. homo diis 

PoUex, ad Div. xiv. 6. Att. viii. 5. nobilitatique invisus. vid, Plutarch, u» 

^i. 4. servus Gceronis, Sed Grtevius Pompeio init, causam lege Varia dixit. 
legii Pollux. V. not. Ot. Pompeius Magnus, Cn. F, Sext. 

PoiHo, adDiv. i. 6. ix. 25. xi. 9< &c. N. Act. i. in Verr. 10. ludos votivos 

eognomen AsinH, de quo ft^'a, dat. Manil. 4. bellum Sertorianum con- 

Polhtx, Div. i. 43. ejus sedes Tusculi. ficit. Verr. v. 2. dux contra fug^tivos 

ibid. 34. ejns stella aurea Delphis posita. in Sicilia. Act. i. in Verr. 15. de pote* 

Polyanus, Fin. i. 6. Acad. iv. 33. state tribunitia r^stituenda fert. pt\ 

Geometra insi^is, £picuri familiaris, Mamlia Leg. > tot. eum omnes perfecU' 

Epicuro assensus est, totam Geometri- Imperateris numeros implefre ostentliiur, 

am falsam esse. et de rebus gestis ejus agiiur. Lege Ma- 

PolybiuSfBADiv.y, 12. Numanticum nilia ipsi bellum Mithridaticum com-.* 

bellum scripsit» cf. Offic. iii. 32. Att. mittitur. Sext. 27. ejus in Tigranem 

ziii.30. knitai. Flacc. 38. Uierosolymis captii INBBX HISTORICl^. 139 

mil ex fano atti^t. Mt, i. 14. prima re- ttgU PHn. H, N, Tii. 86. De liberit 

fleuntis e beUo Mithridatico coticio ne- auiem v, Bimardum DUt, i. c. 3. T. 

mini probatur. ibid. 19. ejus divortiom /. Tltetamr, Intcr^, Mwrater. p, 6. 

cam Miicia probatur. ibid. I9. ad ro- sqq, 

fpationem Flavii agrariam incumbit. Ck. Pompeius, aUer Magnifil, Att. 

IPhil. ii. 10. eum a coi\jnnctione cum xii. 37. PhiLxiii.4. per Lepidum adda- 

Caeaare revocat Cicero. Att. ii. 16. dicit cttur ad pacem. 

se Caesaris leges probare, actiones ipaum . Q, Pompeia»^ Auli {Wndmt) F. Brut. 

preestare oportere. ibid. I9. laceratur 68. Bithynicus dictos est, quod cogno- 

edictis Bibuli. ibid. i. 16. a plebe Cne- menfamUus maniit, FuU Cofuul a. U, 

us Cicero dicitur, quod eum nimis dili- Dcxii. defifio A. Pompew BUhynxco v. 

geret. ibid. 14. laudibus Ciceronis invi- tii BUkynico, biennio ma)or Cicerone. 

det. ii. 3. Epicrates dicitiu'. ii. 17. doctus, laboriosiis, actione panim ju- 

Alabarches vocatur. ii.9. Hierosolyma- cunda. 

rius. ii. IS. Quindecimvir. Har. Rtssp. jg. Pompehtt Nepotj A. F. Brut. S5. 

S^. a Clodio vituperatur ad populom. Muren. 7. Verr. v. 70. homo novus. 

Toto pene tribunatu ejus publico caruit. sommos bonores consecutus est. Fin. ii. 

Quir. p. Red. 7. cjus in Cicerone revo- 17. Off. iii. 30. inficiatur Nuroantinum 

cando insignis opera. adDiv.i. 1. credi- fcBdus, fuod injuttu tenatut populique 

tur Ptolemaeum reducere velle. ibid. 5. /eeerat anno ticxiiu pott Contulatum an" 

Milonem defendens convicio populi ja- no ante gettum, Brut. 76. Ccnsor cum 

ctatur. Offic. ii. 16. magnificentissima Afeteih Macedonico. Font. 7. aCcpioni- 

munera ejus in secundo Consnlatu. ad bus accusatus absolvitur. Amic. 21. ab 

I>iv. vii. 1. ejus ludi magnifici, in dedi- eo capitali odio, C. Lslii causa, dissidet 

catione theatri dati, describuntur et P. Scipio Afr. ^^tod cum promitittet Sd- 

eontemnnntur. Off. ii. 17. ejustheatra, pioni, se C, iJbIU petitionem Omtulatut 

porticus, templa reprehenduntur mode- adjuturumf temetipsum Qmtulem fece^ 

ste: V. TacU, Atmal. xiv. 20. et Ufi rat,utcommemoratPiutarch.inApopht. 

Upt. ad Div. viii. 11. ejus secundus p. 900. ex qtu> etiam inteliigUurf hunc 

Consulatus exagitatnr a C. Curione, Pompeium tUncinit filium fuiste. Adde 

trib. pl. Att. iv. 1. Dom. 7« el Cicero- deeo f^cUeL ii. 1. 

nis sententia res frumentaria committi^ Q. Pompeiut, Q. F. A. N. Rifm. 

tiir cum imperio. adDiv.viii. 8. depro- Or. i. 37. pretor urbanus a, dclxiii. 

vinciis Cssaris statuere non vult. Att. familiaris Crassi et Antonii. A|^. i. 15. 

X. 8. Themistocleo consilio utitur. ad Cousul cum L. SuUa, anno dclxv. 

Div. viii. 13. stomacho ita fastidioso et Amic. 1. capitali odio a P. Sulpicio 

lan^ente est, ut, quod sibi plaeeat, re- trib. pl. ejutdem anni dissidet, (a cujut 

perire non possit. Attic. vii. 11. repre- emsttarUt etiam fiUut ejut interfectut 

henditur, quod Caesare adveniente ur- ett. v. Fellei. ii. I9.) cum ante amicissi- 

bem reliqvierit. ad Div. iv. 7. copias mi fuissent. Brut. 56. orationibus ^lii 

^us et genus exercitus non probantur utitur. 

M. Marcello et Ciceroni. Att. viii. 3. Q. Pompeiut Rufus, hi^ut Quinti, Q, 

Udtio bclli GvUit nil agit sapienter et F. A, NepotU, nepot ex L. SulUefiUot 

fortiter, omnia contra Ciceronis consi* e^ Q. Pon^eti fil. quem a Su^Hcii 

lium. Csesarem aluit, auxit et armavit. emittariitinterfectumdiximut. SuU. I9. 

Att. ix. 13. de pace mittitad Cassarem. Att. iv. 16. Q. Fr. iii. 2. Messalam tri» 

Tusc. iii. 27. fuga post pu^am Phar- -bunus pleb. a. dcc. et dgci. reum d« 

salicam. adDiv. xii. 14. infupinonre- ambitu facit. ad Div. viii. 1. inimicus 

cipitur a Rhodiis. Div, ii. 9. in solitu- Ciceronis, qui in cauta MUemt diem dh' 

dine jSgyptiorum trucidatur, et quidem cere Gceroni voluU. v. argum. AiUo^. 

ad mentem Casiumy ubi efut tumulut Pediani. unde fama orta est, Cicero- 

fuU. PHn. H. N. v. 12. ti6t vid. HoT' nem itinere in Gliciam^ ab eo ex%Ue in- 

duin. Div. i. 14. multa eum fefellerunt. .terfectum csse. Quod comitiit Cent. per^ 

Pliil. ii. 42. ejus domus et horti ad An- petuo obnuntiaret,incarceremeoi^ectum 

tonium venere. Brut. 68. mji^iMrem di- commemorat Dio Oattiut lUf. xl. p. 

cendi g^loriam oonsccutus esset, nisi 141. Anno pott tr^natum de vi con- 

l^loriae cupido eum ad res bellicas ab- demnatut ett cum T. Pkmco. ad Div. 

straxisset. Offic. i. 22. frustra se tertio viii. 1. Baulis exulat, in summa pau- 

triumphatunim dicit, nisi Ciceronis pertate, qua eum M, CteUut idem, qui 

beneficio triumpharet. &c. Miion. 25. ante accutavercUf Uberat, cogetkdo ma' 

Magnus vocatur. de quo cognomine trem Comeliam, tU pradia fidei tuet 

quando datum v. ScaUg. ad Euteh. p. eemmitta redderet. • Vaier, M. iv. 2. hoe 

154. d. De rebuf ^tis m eompendio dieU Caliut: usqua eo embaineiioam 140 IW19K HifiTipEiClTfi* 

Iheity iit ego iiuieret<er ji^s esurieiy tv saryrtwna «^mnh t» liyifii aeeurrtf . «• 

PerizoH, de L. Fbem*p. 141. jP^A. «m^ a. ocxc. et in lapidihHt, tu 

Q, PempeiMs, Sexf, F. »A Div. xiii. Grmv, ad AU, it. 16. JU, vi. 3. Pom- 

49. Curio commendatur. ^nius. ad Div. ii. 15. Att. v. 1. Pom' 

Sext, PempeiuSj S, F, Oi. Siradnnis tiniu». Catil, iii. S. Pomtinus &c. ea- 

i^. Brut. 47. Bummus JCtuSy geooi^ dem vanetas est in edd. pr. v, etiam 

tra et Stoicus. cf. Oc. i. 1$. iii. 21. Cortmm ad Saliust, QttU, 45. bi It^ 

Offic. L 6. PhiL xii. 11. dibue Deniams invenio bis Pomptiniu». 

S. PompeiuSf Ck, Magni fiL Att. xii. i» Clruterianis centra est PoQtinius. 

37« fugit in Hispaniam citeriorem. ad Pontianusy Att. xii. 44. 

Piv. xi. 1. nuncip de Caesaris morte fir- PotUidia^ Att. v. 21. vi. |. 

miorfuturusputatur. Phil. xiii.6. Mas- M' Pontidius, Or, ii. 68. B^t. 70. 

ffiUiB versatur, ac Mutinam ire cum ex- Arpinas» vehemens orator et vohibilis» 

ercitu timet, propter veteranorum odi- sed nimis stomachosus. 

•um. Phil. V. 15. a M. Lepido eivitati Pontuuus^ v. Pomtinua. 

restituitur. C Poutius Samnis. Offic ii. 31. JSsi 

Sext, Pompeius Chlorus. Verr. ii. 8. imperator SamnUium, oujus ductu R»-- 

ctvis Rom. de conventu Mamertino. snani eoacti sunt foedus Qiudinum fo^ 

Pom/it/u», Offic. i. 11. Imperator, ia is&re. 

ei\jus exercitu tiro fiiit Catonis Censo- L, PonHins A<iuila. ad Div. x. 33. 

rii filius. Sed alii hie legunt : Popilius, le^atus D. Bruti perit ad Mutinam. 

^[uam lectionem recepU GrsBviusy et capi- Att. v. 2. 3. 4. ^us villa in Trebulano. 

nnt aut de C. Popilio Laenate, qui Om- Fuit de percussoribus QBsaris^ cu^ 

mil/uit helli Maced, IL astnoprimo, aui mentio etiam Att^, i. 1. Phil. xiii. 2. vidl 

^ M. Popilio, qui Liguriam bienmo otiam Ac|uila. 

4snte bellum Maced, IL obtinuii, et ibi T. Pontius, Fin. L 3. Senect. 10. 

bene res gessU. Manutius pater autem Ce^turio robore insignis. 

iegebat Paullus iGniilius, quod proibat Poniius Titinianus. Att. ix. 19« » 

Jil, Aldus, V. Chapman, ad h,l, in ed. Pompeianis p^rtibus ad Ccsarianaa 

Pearai* transit. 

PompUU, Petit Cons. 3. amici Catir PepiUa gens. Leg. ii. 22. 

line. Pepilia, Ot,i^, \l, mater Q. Catul^ 

Pomponiaf Att. i. 5. soror Attici. cui prim» n^ulieri hoc contigit, ut pub- 

Cn, Pompomus, Brut. 49« 57« 62. Or. lice Uudaretur mprtua. Laudavit autem 

iii. 13. quaHs orator fuerit. Brut. 90. filius. 

bello civill Sullano interiit. C. PopiMus^ P. F, is, qui Osnsul bis 

M. PomponiuSfO&c,ui,Sl, L. Man- /uit, a. dlxxxiu. dxcv. Phil. viii. 8. 

Uo Dictatori,Torquatipatri,diemdicity adAntiochum M. regem Alexandriam 

sed actionem al^icit, jure jurando mo- obsidentem mittitur. v, Liv* xlv. 12. 

tus, quod filio coactus dederat. C PopilUus, Lanas, C F. C N, ad 

M, Pomponius, Div. ii. 29. Ad eum Her. i. 15. a Gallis obsidetur, ita di^ 

C Gracehus Ubrum scripmse, ex h, l, eedit, ut impedimenta relinqueret> 

4iolligi potest, Plutarchus in GraccJns exercitum educeret, cum legatus essei 

p. 842. fidissimum Gracchi hujus amt- L, CassU Cos. a, dcxlvi. Leg. iii. 16. 

cumfuisse dieit Pomponium, qm eum rer a Ccelio legis tabellaris auctore opprir 

vocavit, cum sibi manus cfferre vellet. mitur. v. C Leenas et infra, P PopiiUus 

M, JPofn/wmttf,Dioiiysius,Att. iv. 15. C F, 

libertus, junctus ex Attico et Cicerone. C Pcpillius, P. F. ejus seilicet, qui 

T, Pomponms, ad Div. v. 4. &c. est Graccho ejectus est, Brut. 25. non in- 

Atticus. disertus. Hunc autem, autfilium ptUo 

C. PomHnus, Catil. iii. 2. Flacc. 40. esse eum, qui Act. i. in Verr. 13. de 

prsBtor Consule Cicerone. Prov. Cons. peculatu damuatus dicUur. Motomsm^ 

13. Allobroges ex prastura vincit. v, nus rrfert ad P. PopilUum, de quo «l 

Dio XKxviL p. 50. 51. Att. iv. 16. Q, Quentiana, Mak. Is de ambitu damr 

Fr. iii. 4. triumphum petit ex Allobnh- natus est, non depeculatu, 

gibus victis, quem tandem per S, Gal- L, PopUUus, Cluent. 47« judex in 

bam impetravii, IHo xxxix, p, 120. Vis. judicio Juniano. Sed mihi dtUnum non 

94, necessariuB Ciceronis. ad Div. ii. est, quin sit, P. PopiiUuSy legendum, ui 

15. iii. 3. XV. 4. legatus Ciceronis in est c, 36. 

Cilida. Att. vi. 3. vitia ejus. In hujus M, PopilUm, M, F, Lssnas, Brut< 14. 

fMninis orthographia magnaest variotas Consul, a, cccxciv. Flamen ■Carment^- 

tf» Gronoviana et GrsBoiana, de prov. lis, seditionem aucto^itate et oratioi^' 

Cons. 13. scnbUuf PontiniiiSi qasm aedat. unde Lsn^ dii/c(^v# ^t^ ^A IMBBZ HISTORICTO. 141 

P. Pnfiitiu»^ C F, P, N, Verr. hr. corator ladorom Octsviiy jMf IK Pbstu* 

50. P. Rupilii colle^ in Consulatu, n. mus dicitur, 

Dcxxi. V, Vell. ii. 7. Claent. S5. Dom. P&tiumiui Cominius, Balb. 23. Con- 

31. a C. Graceho lege lota in exilium sul cum Sp. Cassio a. cclx. 

mittitur. Q^r. p. Red. 3. Sen. p. R. P. Patiumius, Fln. ii. 99, homo vo- 

15. Brut. 34. restituitur rogationeL. Inptuosissimus. Davisius reeepii ex 

Bestic trib. pl. Bmt. S5. non indisertus. emendatkme ScaUgeri C. Hirrius Postu- 

Hune putarunt fW docti guidam intel- mius. 

Ugipro Balboe. 11. ibique pro C. Lae- jf. Portumins Alhinut, Verr. i. 41« 

ma eue legendum P. Lenas, ui kahet Censor cum Q. Fulvio a. dlxxix. 

Manuiiue, inprimiM cum de C. PopillH A. Poehimms, Nat. D. ii. 9. Dicta- 

crtliff nil ipsis constaret. Neqve ahrurda tor in liello cum Tusculanis, a. ccLVii. 

e9i isia conjeetura. Nam P. et C. m fuo anno et Cmsul cum T. yirginio/kit» 

Pepilliis, atque eodem hoc cotifundi ex C Poetumius, Div. i. 33. haruspex. 

Ctueni. 35. intelHgitur, uhi oHm C. Ir- Oi. Poeiumius, Verr. i. 39. Civis 

gebatur pro P. Neque iamen C. reje-- Rom. qui Verris pecunias extraordina- 

cerim. Potesi enim inteUigi deeo,guia rias tractavit. vid. Curtius. 

CbeSo o ppr t ssu s est, et sine dubio exulO' Cn. Postumvus, Muren. 9^. subscrl- 

vii. vid. C. Popillius C. F. ptor Sulpicii contra Murenam» praetu- 

P. PopUlius, Cluent. 36. reiis de ram petit Cicerone Consule. 

ambitu, damnatur. M. Postumius, VerT. ii. 18. quaestor 

Porcia, Att. xv. 11. M. Catonis so* Verris. 

rmr, Domitu Ahenobarbiuxor. ibid. xiii. P. Postumius Tubertus, Leg. ii. 83. 37. 46. ejus laudatio. v. TWtberius. 

Porcina, Herenn. iv. 5. orator. est P. Postumius, ad Div. iv. 1$. fami- 

C. ^miHus Poreina. liaris M. Marcelli. 

Porciut, Font. 5. de cohorte M. Pon- Q. Postumius, Verr. i. 39. Civis 

teii, aut portitor. Rom. qni Verris pecunias extraordina» 

L. Porcius Licinus. Brut. 15. Con- rias tractabat. t/. Otrtiut. 

tnal cum P. Clandio, ann. DLXtx. Lici- Q. Postumius, Dom. 44. s.potiut, ut 

nus tcribcfidum este, non Llcinius, recie eti in prima Manutiana et Graviana^ 

menent f^ri docti ad lAv. xxxix. 38. Q. Selus Posturous. 

Li. Porciut Nasica, Or. ii. 64. ejus jS^. Pottumius, Sen. 13. Consul cum 

laeetum responsum Catoni Censori da- T. Veturio, a. ccccxni. 

tum. T. Pottumiut, Brut. 77. bonus ora- 

Portena, Sext. 21. eum interftcere tor, bellator acerrimus, juris publicl 

Gonatur Q. Mucius. peritissimus. Prtetor /uit, a. Jicxc\u 

Portunut, Nat. D. ii. 36. Deut, a v. Postumus. 

portu dictut. Pottumutenus, ad Div, vi. 10. co» 

Posides Matro, Solentinus. Verr. ii. gnomen famiiiie Romanae. 

43. Postumus, Att. vii. 1 5. ei SiciHa de- 

Posidonius, Omc. iii. 3. Paneetii dis- cemitur a Senatu initio belli civiUs. 

dpulus. Att. 11. 1. commentariis Cice- Cbrradus de T. Postumio intelligit, de 

ronis Gnecis de Consulatu suo abster- quo ante. Pighius ad a. Dcxcvi. 

retur a scribendo de eodem. Tusc. ii. Postumus, cognomen RabtrioruMf 

35. dolores fortiter fert. Nat. D. i. 44. Curtiorum. ifc. 

Uber V. de natura deortim. Div. i. 3. Potamo, in Caecil. 9. scriba Q. Cfl!^ 

quinqae libros de Divinatione edidit. cilti qucstoris in Sicilia. 

tit<l.ii.31.pro^08ticorumcausasper3e- P, Potitius,\erT.\. b\. Senator. 

quitnr. tbid. ii. 15. statuit homines ad Pracilitu, ad Div. xiii. 15. pater et 

hostias deduci vi quadam sentiente et filius. 

dKvina per totum mundum fnsa. ihid. Preucitetes, de Div. i. 36. cselator. 

i; 30. ii. 15. morientes divinare putat. uhi tamen f^inkelmanno, Hitt. artium 

Nat. D. ii. 34. ejus sphaera. tbid. i. 3. p. 343. legendum videtur Pasiteles^ 

instituit Ciceronem. Att. ii. 1. Rhodi t6uf. ii. 34. Praxitelia capita. laudatur 

vivit. Fat. 3. ejus sententia de fato praterea ad Herenn. iv. 6. Verr. iv. 3. 

reprehenditur. &c. 

Pottid&rut, Verr. iii. 43. legatus Precianut, ad Div. vii. 8. JCtus, 

Tbermitanorum. apitd Cxtarem gtatiotut et Ciceronit 

Pottumia, ad Div. iv. 3. Att. v. 31. amicut. Nomen indtcat e gente Precia 

9erm Sulpicii uxor. in aliam trantitte adoptione. 

Posiumiut, ad Div. vt. 13; Cssaris L. Pretiut, Verr. v. 63. eques Rom. 

fttiHaristsmus. Att. y.-81. xv. 3. pro- nejiotiator Panormltamis. 142 INBKZ HI8T0RICUS. 

ProeiUuif Att. iv. 15. 16. reus con- Pontumo. adDiv. i. 1. teqq. ab Alexfli-« 

demnatur. Idem memoratur ad Q. Fr. drinis regno pulsus, a Senatu R. resti'^ 

ii. 8. q. l. negai Manutiw Prociliam tutionem in regnum petit. Cui id ne- 

Jamiliam esse. sed rectiora edoctus <ib gotii detur ma^a controversia fuit« cf. . 

Ursinoy nvutcmt dein sententiam. v. Ur' ZHo Alexandrinus. Q. Fr. ii. 10. ejus 

sin. €td Att. l. c. Fuit queestor a. Dcxcii. lectica Aniciana. 

trihunus pleh. a. Dcxcvii. Q. Publicenus, Q, Vr. i. 2. 4. Ei sta- 

ProcilittSj Att. ii. 2. Htstoricus, qui tua decernitur ii^ Asia. Dignus honore 

mtdta scripsity et ^Attico in pretio fuit. illo. Sed videtur scriptura vitiosa esse. 

Ei Gceropre^ert ZHc<parchum; ex quuo nam hoc nomen latiimm non est, sal- 

colligas, eum Geographiea scripsisse. tem uon gentis nobilis. 

£jus mentio etiam apud Vdrron. de L. PubliciuSy Div. i. 50. vates. 

L, iv. et Plin. viii. 3. v. Poss. de Hist, PubUcius, Catil. ii. S. socius Catili- 

Lat. i. 12. nsB. 

PrdcleSf Div. ii. 43. Eurysthcnis fra- C. Publicius, Or. li. 67. ejus dictum 

ter g^emiuus, rex Lacedeemoniorum. de P. Mummio. 

Proculus Julius, Lcg. i. 1. ei Ro- Cn, Publicius, Menander, Balb. 11. 

mubas apparet, et se Quirinum uomi- Grsecus, libertinus, qui cum legatis 

nari jubet. Romanis in Graeciam missus est, lege 

Procyon, Nat. D. ii. 44. sidus. lata ita civitatem habuit, ut civis esset, 

Prodicus Chius, Nat. D. i. 412. sen- si domum redisset, et inde Romam re- 

teutia de diis Deos tollit. Pro Chius, vertisset. 

^didimus cum Davisio Ceus. v. Mena^ L. PubUcius, Quint. 6. venalitiarius, 

gius ad Laert. ix. 50. Or. iii. 32. de s. man^o. 

natura rerum scripsit. de Hercule Pro- Q. PubHcius, Clu. 45. prstor. 

dicio V. in Hercules. Publilia, Att. xii. 32. Ciceronis post 

Prometheus^ ad Herenn. iv. 6. Terentiam uxor. 

Sext. Properiius, Dom. 19. Proper- PubUUus, Att. xii. 7, socer Cicero- 

tii sunt gentis Aureliae. nis, et PubliliaB pater, vel fraten 

Protagoras, Nat. i. 23. Abderites, Pubiius Syrus, ad Div. xii. 18. mi- 

Athenis ejicitur, et libri ejus combu- mus. Att. xiv. 2. 

runtur. Brut. 12. locos communes scri- Publius, ad Div. xvi. 22. quidam de 

psit, et rerum singularum laudationes Clodio intelUgunt, sed rectius Corradus, 

vituperationesque. Or. iii. 32. de na- de creditore Ciceronis,in quo jocus est; 

tura rerum scripsit. Nat. D. i. 1. de sed Att.u.T, ^</ Clodius. 

diis dubitat. PulcheUus, Att. ii. 1 . &c. Clodius. 

Protogenes,Att.u.2\.Jalys}imfecit, jP«tftt« Numitorius, Fin. v. 22. Fre- 

Brut. 18. pictor. Cauneus, circa Olymp, gellas prodidit. 

cxii. Jhruit, de eo vid. Piin, xxxv. 10. Cn, Pupius, ad Div. xiii. 9. in ope- 

Protogenes, ad Div. vii. 1 . M. Marii ris societatis Bithynicie. 

lector. M, Pupius, Dom. xiii. adoptat Piso- 

Prusicu, Rex Bithyniee, Div. ii. 24. nem. 

apud eum Hannibal exulat. Ne^t se Pyiades, Fin. ii. 24. amicus Orestse, 

audere, quod exta probibeant. de eo v, a quo c. 26. Pyladea amicitia. 

Liv. xlv. extr, JSpit, 51. Pyrrho, Fin. ii. 11. 13. Offic. i. 2. de 

Pseudophilippus, A^. ii. 33. qttccum summo bono sententia. Tusc. ii. 6. sen- 

beiium Macedonic, IIL gestum est, tentia de dolore. Fin. iv. 16. virtus. 

Ptolenueus, Lagijii. Div. ii. QQ, Dux ab eo dicti Pyrrhonii. Or. iii. 17. 

Alexandri, venenato telo ictus, cum ex Pyrrhus, Div. ii. 56. ^acides. ad 

doloribus moreretur, radicula Alexan- Div. ix. 25. ejus libri de re militari. 

dro somno oblata servatur. Muren. 14. de eo triumphat M*. Cu- 

PtoiemeBus, Ot&c, ii. ^23. Alexandri- rius. Offic. ii. 7* ad eum Macedoncs 

nus hospes Arati Sicyonii. £st rex universi se conferunt^ Demetrio reli- 

Phiiadciphus, cto. ad Div. v. 12. bellum Pyrrhl 

Ptolemcsus, Dom. 7« rex Cypri, re^ scripsit Timseus. Parad. vi. 2. Fabricio 

Alexandrini, frater mmor, lege Clodia pecuniam frustra offert. Amic. 8. ab 

per Catonem re^o ejicitur. Flacc. 13. eo propter probitatem non alieni sunt 

Sext. 26. Rom. animi. Sen. 6. a fcedere cum 

Ptoiemaus, Tuscul. v. 34. laudat ci- Py^rrho abstrahit Romanos Appius Cae- 

barium panem. Rex ^gypti, nescio cus. 

qui. Pythagoras, Tusc. i. 16. Pherecydis 

Ptotemeeus Auletes, Rab. Post, 2. re- discipulus. Or. ii. 37. Tusc. iv. 1. junior 

(no pellitur. pecunias sumit a Rabirio est >luma Pompilio. Fin. v. 29. Tusc, INBJSX HISTORICUS» 143 

i^. 19« S5. .£gyptam peragravit, et h. LueuUo et M, CMa Qu$, a. U. 

Magos Persaram adiit. Acad. iv. 37. ex dclxxix. patronus Oppianici, qui con- 

Dumeris et Mathematicorum iniUis om- cionibus invidiam judicio Juniano con- 

nia esse putat. Nat. D. i. 11. Deum flavit. Bnit. 62. in concionihus turbu* 

esse animum per mundum permeantem lentus. idem videtur, gui Att. vn. 9. 

ejusque particulas animos nostros. ibid. appeilatur familiaris Ciceronis. 

iii. 11. ad harmoniam canere mundum L, Quintius Cincinnatus, Senect. 16. 

ttatuit. Divin. i. 3. magnam auctori- aranti nunciatur, eum dictatorem esse 

tatem tribuit divinationi. Offic. i. 17. factum. fjus jussu ma^ster equitum 

ultimum in amicitia putat, ut fiat unua C. Servilius Sp. Melium interficit. 

< pluribus. Tusc. i. 25. summfle sapi- Num. Quiniiut. Sext. 38. tribunoa 

entis credit fuisse, imponere rebus no- plebis Clodianarum partium, Lentulo 

ininai Offic. i. 30. sine ulla hilaritate Spinthere Cos. una cum Attilio Serrano. 

fummam auctoritatem consequitur. ibid. 33. eum omnes irridendi causa 

Tusc. V. 3. cum Leonte de pbiiosopbia Gracchum vocabant : velf quod popti- 

termo. Nat. D. iii. 36. Musis bovem laris .videri vellety vel quod filitu Grac» 

Immolavity invento theorefnate de ratione chi imntivi,ut Abramio videtur: quen^ 

qvadrati subtensa in triangulo rectian-' vid. 

guU ad quadrata reiiquorum laterum, P. Quintitu Varus, Cluent. 19. ho- 

Sie etiam tretdit Vitruv, ix. 2. aUi av- mo summa religione et auctoritate. Sed 

tem kecatombem immokUam dicunt. v, Lambinus, Merula aliique volunt legi : 

e, LaSrt. viii. 12. v. Intt. ad Laert. et Quintilius.\E^m Pighku ad a. uclx. 

Davit. ad h. l. Fin.'v. 2. Metaponti hunc locum rrfert ad Quintiliumf de 

moritur. &c. Tusc. iv. 1« ejus philoso- quo eupra, Varus est cognomen Quin- 

phi» Roms vestigia. tiliorum, non Quintiorum. Sed Codd, 

Pythagoreiy Div. i. 30. quare fabis. nil variant. 

abstinuerint. Tusc. i. 17* sententia- P. Quintiut, pro quo est oratio, ex 

rum Buarum rationem reddere non so- qua de eo cognotci potest, 

lent; ab iis Plato sententiam de ani- T. Quintius Flamininus, Att. xii. 5. 

morum immortalitate hausit. ibid. iv« Consul cum M* Acilio> a. U. DCiii. 

S. V. 39. fidibus utuntur et cantu. Quintius Galius, ad Div. xiii. 43. 

Nat. D. i. 5. eorum, Ipse dixit. de nonnulUs etiam Gallius. Fidetur lega- 

Senect. 1 1 . vesperi commemoranty quid ttu aut prttfectus Q. Philippi Asia 

interdiu egeriut, audierint^ dixerint. proconsulis. coi^, 73. et 74. Nam ei 

i&c. epmmendatur, qui negotiatur Philome' 

Pythia, Divin. i. 19. 36. eam terrs Id, quod est oppidum magna Phrygue, 

vis concitabat. cm^. ep. 49* 

Pythius, Offic. iii. 14. ar^ntarius Quirinus, Offic. lii. 10. Romulus. 

Syracusanus, Canium equitem ^. cir- Att. xii. 45. xiii. 28. Quirino evfuus 

sumvenit. Cesar. 

Pythodorus, Flacc. 22. Trallianua. Quirinalia, ad Q. Fr. ii. 3. 13. So- 

lemnia m honorem Romuli. v, Ovid, 
FoMt, ii. 513. 

Quereles, ad Div. vi. 6. liber Caecins^ R. 
laudatur. 

Quinquatrus, ad Div. ii. 12. xii. 25. . i2a6trit»,Acad.i. 1. malusauctorphi- 

solemnia in honorem Alinerva, majora losophis Latinus. Jtb hoc sine dubio di» 

fnense Martio, minora Idibus Junii. v. versus est prastans poeta C. Rabirius, 

Ovid. Fast. vi. 651. qui etiam Ovidio laudatur: magni Ra- 

C Quintilitu, Cluent. 62. eques Ro- birius oris. v. Fbssius Hist. Lat. i. 21. 

/nan. in agro Falerno. et alvus, Jortasse medicus, ap. PUn. H, 

P. Quintilius f^atnis, Quint. 17. Ju- N. xxviii. 7. 

ris dvUis peritus Juit, ut ceteri, quibus C. Rdbirius, Rabir. Perd. 2. Satur- 

jvngitur. Pighius ad a. dclx. putat ninum trib. pl. interfecisse dicit Labie- 

esse eum, qui in Cluentiana commemo' nus, et propterea accusat. Pison. 2. a 

ratur, v. in P. Quintius Varus. Cicerone defenditur. Att. i. 6. domum- 

. Sext. Quintiiius', p. Red. in Senat. 9* Neapoli habet, vendit. 

prstor P. Lentulo Spinthere consule. C. Rdbirius, Postum .1.2. eques Rom. 

C Quintius, Quint. 3. et 49. frater filius C. Curtii naturalis, Rabirius per 

P. QuintH, pro quo est oratio. adoptionem. Accusatus de residuis, dam* 

L. Quintius, Cluent. 27. Tribun. pl^ natoGabinio, a Cicerone de/enditur. J144 ^NDEX HlSTORICtrd. 

Z/. 'Rahni8, Verr. i. ^. Mitrianut, dixit Julio Phxsulo, se Deum esce* 

irtmf^gii ad Afiihtidatem. ah eo cum Balb. 13. Sabinos recipit in civitatem. 
JL. Mugio mittitur ad Sertorium, prodito L. Rosciu», Pbil. ix. S. kgatus Ro- 

deinde Mithridate, ad Romanoe redm, manoruid, a Larte Tolumnio Fideniv 

et Romte et Afyndi kabitavit. Aseonius interfectus. 

habet Phanius : unde Fannius edidit P, Q, Roseitu, Quint.' 34. Q. Rosc. 7« 

Manutius, alU Fabius. /fypian, BelL eximie laudatur. de N. D. i. S8. per- 

JtfSeAruf./». 364. ed. ToU. Aw haAiuti, Wm- Tersis oculis est. Divin. i. 36. amore» 

ni§ n (non Mummius, ut Hotomannus et deliciae Ciceronis. in Solonio cir- 

yrqfert ad Cic, l. c.) »«) ^amg 1C<^^<^- cumplicatur serpentis amplexu. haru- 

^p tirtt^f fof^tmxnnu r^ TBt^a^if, &c. spices au^rantur claritatem ejus. Leg^» 

Ratwcentus, k*i6on, '64i iiessicae gen- i. 4. sencx tardiores fecit tibias. Arch. 

tis prinoeps, a L. Pisone securi percus- 8. ejus mors. Divin. ii. 31. &c. 
sbs est. Sex. RoscU, S. Ros^io 6. ex Amerintf 

L. Rahonius, Vetr. i. 50. sdis Cas- municipio municipes. pater et fiiius. 

toris sarta tecia tuetur. &c. vid. argum, orat. Off. ii. 14. filius aC 

L RacUius, Verr. ii. 12. ad Div. i. Cicerone contra L. SuU» dominantid 

7. Tribunus plebis Marceliino et Phi- potentiam defensus est. 
lippo Coss. cf. ad Q. Fr. ii. 1. TL Roscu, Sext. R. 6. Capito et Mag- 

Rarius, vel Ranius, Att. xii. S1 . /or- nus, munieipes Ameriiii, propinqui Sex- 

san libertus aut servus Bruti. Reinii ti, quorum opera pater S. Roscius in-' 

nomen occurrit in lapide apud Grute- terfectus, et filius accusatus est. 
titm. C. Rubellinus, ad Div. xii. 26. pro 

Rebilus, vide T, Camnius Rebilus, quo Gravius e MSS. reposuit RubeU 

- RegiHus, cognomen ^Slmiliorum, Att. lius, quod Jam Ursino in mentem vene- 

xii. 34. filius Lepidi, qui cura Qu. Ca* 7*a/. 
tUlo consul fuit, a, bCLXXv. Rubria, ad Div. ix. 21. Carbonis cu-* 

Regmus, Att. x. 12. mari infero jusdam, Ciceronis amici, mater. 
praefectus, a partibus Pompeianorum Rubrius, Verr. i. 25. minister Verrii 

est. Corrado videtur esse L. Minutius proqusstoris. Idem videtur cum Q. Ru- 

Basilus, quem koc muneris habuisse Oro' brio iii. 80. 
sius tradit l. vi. c,\b. L. Rubrius, Qusinas. Phil. fi* 16. ei 

L, Regulus, ad Div. xiii. 60. e Livi' testamentum subjicit M. Antonius. 
neis: (unde ejus Ubertus 7\ypho L. Li- P, Rubrius, Verr. iii. 57* eques Rom. 

vineius dicitur) famiiiarissimus Cicero- in Syracusano conventu. 
nis. Q. Rubrius Varro. Brut. 45. a Senatu 

M, Regulus, OfT. i. 13. Punico bello hostis cum Mario judicatuSy acer et 

primo captus a Ptenis de commutandis vehemens accusator. 
cftptivis Romam mittitur. Pison. 19- J0> Rubrius, Verr. iii. 80. a Verre in 

ejus supplicium. Att. iii. 17* et cf. M, Sicilia, torque, phaleris etcorona dona- 

AttUitis, tur. 

' Remus, Div. i. 47. auspicium capit. Rufio, ad Div. vii. 20. TVebatii gen^ 

ii. 20. cum fratre Romulo et altrice tilis : ttt docet Manutius ex inscriptione, 
bellua vi fulminis ictus concidit. Rtefio, Att. v. 2. xiv. 14. tst Sem- 

Remora, Divin. i. 48. dubitant Ro- pronius Riifus. Rufio est diminutivum a 

mulus et Remus, Ufbem ab se condi- Rufus. amabatwr autem a Gicerone, ut 

tam Romam, an Remoram appellent. ex epistola CoeHi inteltigi potest, deSem* 

Q, ReX, ad Biv. xiii. 52. efamilia pronioRufo vid. infra, 
Marda, qui in csiUsa Pompeii fuerat. Rufus, ad Div. v. 19« ^&ft L. Mescini^ 

yidetttr magisVraXus in Sicilia Jhiisse, us Rufus. co^tat ad Pompeium trans- 

fuia ei Melitensis homo commendatur, ire. ep. 20. queritur, Ciceronem ratir 

Sed Orat. ii. 28. est Consul a, U. ones provincise se non expectato ad 

Dtxxxvi; quem defendit Antonius. ferarium detulisse. xiv. 14. est M. Coe» 

Rhinton, Att. i. 20. poSta Comicus lius Rufus, aut Mescinius Rufiis. 
Tarentinus : eX eo vefsus Gnecus, v, Rufus, ad Div. \tl, 24. amicus Paeti, 

interpretes, dicitur de salute Ciceronis laborasse. 

Rnodo, ad Div. ii. 18. amicus Q, Rufta, Orat. ii. 69. vide in Rutiliu», 
Thermi. Rufrenius, ad Div. x. 21. legittns Le* 

Romtdus, Divin. ii. 20. cum frsitre pidi Triumviri, aut Tribuntts, atti it- 

Remo et altrice bellua vi fulminis ictus mile quid. 

concidit. ibid. l. 17. ii. 38. ejus lituus. P, Rullus, kgrBT, i. 5. Trih,pl, <W* 

ibid, i. 2. 48. augur cum fratre. Nat. D; sule Cicerone, qui legem Agrariam tuHfi 

iii. 2..aa8pieia constituit. Leg^. i. h quam Geero tribui tfratidhibus difittfiirii^ INDBX HI8TORIC0S. 145 EUiSermlHs, De paire eju$ vid, PHh, 

H. N. viii. 51. 
P. Rulhu, aiius «fiam irib. pleb. est. 

pioDom. 16. 
jg. Fabius Rullus, Phil. v. 17- admo- 

dttin adolescens consul fit. vide Manut, 
Rupa, ad Div. ii. 3. Ubertus Curio- 

Bif. 
J, RupiHuSy Cluent. 63. medicus. 
RxqnUus, Off. i. 31. hiatrio, Antio- 

yfm sibi elig^it. 
P. RupUius, Verr. iv. 50. Lel. 11. 

P. Popillii LaenatiB coUega in consulatu. 

a. U. Dcxxi. qucstionem exercent in 

*06, qui cum Gracchis fecissent : utun- 

tor conulio Lslii. De ^us acerhitaie in 

ta quesiiene vid. Fetl. ii. 17. Verr. ii. 

13. Consul in Sicilia, a gue lex Rupilia, 

tt» Leges Rupilie. belium servile op- 

pressit. vide Sigon. ei Pigh, ad h. a. ▼. 

M P. RuiUius Rufus. 
P. RugiRus, P. F. Menenia. ad Div. 

xiii. 9. eques Rora. mag^ster societatis 
, Atbynic», Crassipede Quaestore. 

M. Rusea, Or. ii. 65. e Pinariis, 
trib. pl. (o. ^U. Dcxxit.) tulit ^le^em 
vuialem. 

Ruscio, Mil. 92. serviis. 
C Rusiusy Brut. 74. accusator ve- 
tiu, Sisennam ridiculum iacit. 

C. RusHcellus, Bononiensis, Brut. 46. 
exercitatus in dUcendo et natura volu- 
bilis. 

RMiUia,Att.xM.SO. C. Coits mater» 
Publii Rutiiii soror. 

C RuiUius RvtfuM. Brut. 40. ftmaili- 
irig Scsvol». in Caecil. Sl. subscriptor 
P. Lentuli principis senatus in aceusa- 
tipne M' AquiUu. 

L. RuHlius, Lsl. 30. eum Consu- 
lem efficere Scipio non potest, cum 
fr&trem Publium fecisset. nisi vere /«- 
imdum Rupilius. vid. in P. RuHHus, 

L. Rutilius, Cluent. 65. 

M. RutUius, ad Div. xiii. 8. a Cssare 
praefectus agro in Gallia Cisalpina di- 
^dendo. 

P.RuHUus Lupus, Font. 15. L. Julii 
CoUegain Consulatu a.bcLxiii. bellum 
iociale gerit, in quo perit. 

P. RutUius Ruftis, M. F. Brut. 29. 30. 
Or;.tor, de Jure respondet. orationes 
'cripsit, et de jure. Pansetii auditojr» 
prope perfectus in Stoids. repulsam in 
Consolatu fert. pro se ipse dixit a Scau- 
^ accnsatus. Or. ii. 69. a Scauro com- 
petitore ambitus accusatus, a quo victus 
^ petitione erat^ eundem ipse accusat. 
Oflie. i, 13. adolescens innocens, juris 
peritos habitus est, quia jfrequentabat 
P< Mnciura. I^anc. 31. in petitione tri- 
bunatus pl. repulsam tuUt. Or. i. 40. 
tribttQQg pl. eo aanoy qtio lo^us Mm* cinus cam NumantihSs fecit. Rabir. 
Perd. 7. contra Satuniinum stat. Offic. 
iii. 8. Panstium de prspterratssis non 
reprehensum dicit, propter eoruni', qus 
perfecisset, praestantiam. Fin. i. 3. li- 
bros edidit. Att. iv. 16. inductus a Ci- 
cerone in libris de republica. Or. i. 53. 
Brut. 30. damnatur, qnia nimis te- 
nuiter se defendi,voluit et a se aliisque 
defensuB est. Balb. 11. damnatur ab 
equitibus, qnod in Asia questor pro* 
vinciales apublicanorura ii\juriis defen- 
derat. Smyrns in exilio vixit. cf. Nat. 
D. iii. 33. et Tacit. Ann. iv. 43. Funt. 
13. injuste damnatoB est. Rabir. Post. 
10. crudelitatem Mithridatis effu^t, 
mutato habitu Romano et Greco as- 
sumto. Ldtudaiur l.c, Pison. 39* Scaur. 
fr. 9. Si vera est lecHo, Tusc. iv. 17. 
ubi dicUur P. Rutilius leviter leg^- 
tans mortuus esse ob fratris repukara ; 
de hoe Occipiendum essepuio. Nam Lel. 
SO. L. Ruiilius Publ. /rater repulsam^ 
tulisse dicitur. jtlium autem P. Ruti' 
/ttlm ei Jratrem Jiiisse, qui quod Pub- 
Uus petens cum Scauro repuUam tulis^ 
set, mortuus sU, ut videtur Davisio, t^ir 
mihi persuadeam. Sed Manutius legii 
F. Rupilius.* Etiam Ltel, l. c. Rupilius 
prs Rutilius legunt Fvri docti. v. Pi- 
ghius ad a. Dcv. DCxxi. qui et hic et 
alibi hunc locum semper itaprqfertj tam- 
quam Rupilius legatur. P. Rupilium 
^lfricam amicitia ad Omsulatum pervc' 
nisse, cum tenui loco natvs esset, de eo 
convenU. JSa ipsa resfacit probabile, ibi 
legendum Rupilius. Nam Rutilium yf/W- 
cani Scipumis oper^ Consulatfim eonsc 
eutum, nemo demonstrare poterit. Itaque 
ndhi valde JU verosimile, et in Thtscu" 
lanis et in Lalio Rupilios esse reponen- 
dos, idqueplacet etiam Buherio ad Jkisc. 
l. e. et piuribus dtfendU Drahenb. ad 
liv. EpU. 59. 

P. RutiUus, Cscin. JO. testis in Ce* 
cinam ; homo nullius fidei. S. «Sbkcrui, N. D. iii. S3. sacra BacAii^ 
qui ipse Sabazius dicitur, 

Sabazius, de Le^. ii. 15. eum Ari- 
stophanes ejici vult, tamquam peregri- 
num Deum. 

L. SabeUius, Brut. 34. a L. Cesth- 
leno ex leg^e Aquillia de justitia accu- 
satur. 

SaUdius, petit. Cons. 3. homo ob- 
8cui;u8, quem competitor Q. Ciceronis 
in prastura ad tabulas posuerat^ cum 
alium amicum honestum nonhaberet. 
Sabidia esi eHam ap, Dimium in lapids 146 IN0BX HISTOaiCUS. 

i. 164. H SiJMdicis m Grtaerianit kifir Quirinali. d^qwfvid, PHn. ixxr. 4. de 

dibus noH unus. Div. i. 47. Salutis au^rium. 

Salnmus Reatmus^ Sext. 37. ex opfris Samiarius, Phil. xi. 9, exul, a quo 

Clo^anis, a quibus P. Sextius p^nte m- interfectus est C. Trebonius, jussu Do- 

terfectus est. labeliee. 

C SacerdoSf e lAcikiis. Verr. i. 10. Sampsiceramus, Att. ii. 14. 16. 17- 

prsBtor Sidlis ante Verrem. Planc. 1 1. S3. est Pompeius. Ceterum est nomeu 

legatusQ. MetelliinCreta. Consulatum Emesenorum ReguH. Strabo l. xy\. p, 

petiit cum Gcerone, vid. .4scon. argum. 1092. ed. Jmel. 

or. in Tog. Cand. De ejus proUura ur- Sando, ad Div. iii. 7« pater Athe^ 

hana et SiciUensi muUa sunt in Ferri- nodori Stoici. 
nis. jg. Sanga, Pi^n. 31. Senator, de J^ 

Sadala, Verr. i. 84. rex nracue : ad bia gente. 
eamaCn.Dolabellamittitur C.Verres. Sannio; eA Herenn. iv. 50. nomen 

Sajinius, Cluent. 25. Atellanus. aervi. 

Salaco, ad Div. vii. 34. Nomen ho- Sapala, petit. Cons. 3. amicus Cs^ 

mtntf ciuusdam in paupertate superbi: tilinsB, pneco. 

unde h. 1. Hermogenes Tigeliius Salaco Sappho, Verr. iv. 57* e$us statua in 

dieitur. Prytaneo Syracusano. 

Q. Satassus, ad Div. vi. 18. P. Curtii Sara, v. Siregius. 
frater, e gente Postumia, si quidem ger^ Sardanapalus, Fin. ii. 33. Tusc. Q. v. 

manus Ckirtii /rater /uit. Provinciam 35. epigramma in sepulchro ejus ridet 

obtinuit eprtetura a. U. Dcc. Aristotele^ De eo rege erudita est diS' 

Salii, de Div. i. 17. SacerdotesMartis, putatio Buherii adfin. notarum in Tuse, 
in eorum curia situs lituus inventus tsst Saiyedon, Div. ii. 10. filius Jovis. 
inte^r, cum ea deflagravisset. ab tw Att. Sasema, Phil. xiii. 13/ amicus Anto* 

V. 9. dicitur Saliaris modus, de convims nii. Att. xv. 2. cum Matio et Postumio 

epiparis et magMificis. ludos procurat, ab Octavio institutos, 

Salinator, Or. ii. 67. est Livius, qui in henorem CtEsaris. 
in Oensura a. U. dxlix. hoc cognomen Sassia, Cluent. 5. mater Cluentii. 
primus accepit. Uv. xxix. 37. Tarento Satrius, ad Brut. 6. legatus C. Tre- 

amisso beUo Punico II. arcem retinuit. bonii. 

Uv. xxvii. 35. v. m Livius. Bnit. 18. Satrius Caninius. Att. i. 1. Casau^ 

Senensi praeUo hidos Juventuti vovet. bonus putat esse equUem Roman., cujus, 

Sallustius scripsit Empedodea ad Q. in Ubello de claris Grammaticis, Sue-* 

Fr. ii. U. extr. tonius mentionem facvt. Gceroeum ap- 

C Sallustius Crispus. Att. xi. 30. ei pellat fratrem P. Varii. Corruptum /e^- 

Caesar i^ovit. de immicitiis inter ipsum cum putant cum -alii, tum Ltongius ad 

et Gceronem, et oratioaibus, quas contra Gc. de Offic, iii. 18. 
se tnuicem dixisse putantur, v. Qnrad. M. Satrius, de Offic. iii. 18. M. Mi- 

Qu€Pst. p. 1 13. sqq. nucii Basiii sororis lilius, et beres. 

Sallustius Caninius. ad Div. ii. 17. Satumalia, Cat. iii. 4. Att. v. 30. 

proqusBstor Ciceronis, ad quem est epi-* xiii. 58. solemnia u» memoriam aurett 

stola'. Docti viri legendwn existimant, ietatis celebrata a, d. xiv. Kal. Joh. 

Cneus, pro Caninius, ut sU P. SallustU SatumaHa secunda et tertia, cape do 

propinquus, de quo paullo post. v. Pighi^ die secundo et tertio SatumaHorum, vid, 

us ad a. U. Dccii. sed Codd. niljuvant. Gronov. ad Idv. xxx. 36. 

Cn. Sallustius, ad Div. xiv. 11. Att. Cn. Satuminus, Planc. 8. et 13. lau*> 

xi. 11. amicus summus Gceronis. In datur. ejus pater primus ex Atinati mu- 

animo Cicero habet cum eo mittere nicipio iEdilis et prstor factus est. ad 

fllium ad CsBsajiem, cum exularet. piv. viii. 14. accusatur a Cn. Dooiitiu. 

P. Sallustius, Att. xi. 1 1. Jrater aut xii. 36. heres Q. Turii. 
prapinquus Cnei. L. Satumitius, de Har. resp. 20. 

Cn. Saltustius, de Divin. i. 38. CSeC' Sext. 17. Quasstor Ostiensis, in auuo.> 

ronis Ubertus. ad Div. xiv. 4. 11. lau- nfB caritate a procuratione reifrumeii- 

datur. Att. i. 3. et II. tari» amovetur et propterea populari^ 

Sext. Saltius, Agrar. ii. 34. Duum- fit. Catii. iv. 3. C. Meulmium iuter&" 

vir Capuse. ctt. Sext. 47. a Q. Metello censore no- 

Salvius, ad Div. ix. 10. ad Att. ix. 7. tatur. Dom. 31. Q. Metellum Uige «« 

libertus Attici. ad Att. x. 18. libertus urbe ejicit. Rabir. Perd, 3. 6. ejus os^ 

Hortensii filii. des, de qua tota oratio legenda. c. U. 

Salus, Att. iv. 1. Dea, ci^us tem- a servo iuterficitur. Harusp. resp. a4 

yhun erat prope dMUum Attivi iu «oU« H«r* i, 13. it. Iv. 33. Sfe. ^c. > IVMX HId1t)BICUS* 147 

SatttrmUy Nat. D* iii. 84. etymolb^a. dianin, e Manis, sub ei^iit nbmin* 

ii. 80. 46. Bteila. iti. 17* ad occidentom Clodius asdes Ciceionis emit. 

naxime coltas est. iii. S4. vincitur a M, Scaurusy ex ^miRit^ Oi*. ii* 64. 

Jove fiii<K humili genere ortus. Muren. 7« memo« 

P, SaiuriMt^ f|a. Rosc. 1. patronus riam generis sui intermortuam renovat. 

■ Cbcreje, qui pro eo contra Q, Roscium Rrut. 39* ejns orationes et libri. Stoicua 

comoBdura dixit. Cluent. 38. fiiit. OfBc. i. 30. singulari severitate 

Saiyri, Nat. D. iii. 17« foit. Muren. 17. aQ. Maximo in petiti- 

SiUj^riscus, Div. i. 20. one Consuiatus vincitiir. Brut. 30. cum 

Sa^tru^f ad Att. xii. 83. Attici ser- P. Rutilio consulatum petit, eumqiie 

vus. vincit, et de ambitu accusat Rutilium, 

C. Satifeiutf Rabir. Perd. 7. cum Sa- ab eoque de ambitu accusatur frustra. 

tmniuo Capltulium armatus occupat. conf. Or. ii. 6^, OAc. i. S3. resistit C. 

Zi. SatifeiuSf Att. i. 3. it. iv.'6. ami- Mario. Sext. 47. omuibus seditiosis a 

cos Attici, Epicureus. ii. 8. in studiis Graceho ad Q. Variura resistit. Har. 

laboriQsus. cf. xiv. 18. xv. 4. xvi. 3. resp. 20. procuratio rei frnmentari* ei 

Saxa, JJgcidius, Phil. x. 10. it. xi. 5. mandatur, renioto Satumino. v. L, Sa» 

e Celtilieria, a Caesare civitate don.itus tuminuM, Dciot. II. a trib. pl. Cn. Do- 

«t deinde Tribun. plebis factus. Phil. niitio AheiiohaH)o accusatur. t/. Asesn* 

viii. 3. de ^ge Antunii, nebulo, Cen- a4 fr. Or, yr, Seaur,JU, Dom« 19. de 

turio &c (tdd, xiii. 13. pluribus rebus simul ferre oontra ie(^m 

•Sctfva, Att. xiii. 23. Cesarianus, Didiam ausus> non obtinuit. Nat. D. 

Catwis Scs^va, alii de Trebatio inlelii- M, 23. Mentem et Fidem in Capitolio 

guut, </. F. CronotfiuM ne sanum quidem dedicat. fr. Or, pr. Scaur. accusatur a 

loeum putabat: emendare tentat 7Vm* Cn. Domitio, Q. Servilio Csepione, et 

tkUlus hfist, ad ASiddletsnum pag. 63. v. Q. Vario trib. pleb. uU vid, Ascen, ibid. 

mt,adh,L princeps Senatus. v. ff^esseling'. K C. 

Seava, R-ibir. Perd. 11. servus Q, Obs, i. 11. Cbnsul/uit a, U.dctjlxvuu 

Crotoais Satumiuum iutcrficit et pro- yrinceps Senattts icttts a JU MeteUo ei 

pterea libertate donatur. Cn. Vomitio anno eodem, post- idem Cen^ 

ScgMlay est cognomen Muciorum. sor-et itertan CansulJuU, 
Itaque Sctevolas in Muciis quare, M. Scaurus, Af. princ^fns Senaius fil» 

Seamander, Cluent. 16. libertus Fa- de Offlc. ii. 16. iniitatur P. LentuU 
i)ricioram Aletrinatiaitt. - magnificentiam ffdiiitatis, de qtta v, 

P. ScandUiusy Verr. iii. 58. eques PUn. H. N, xxxvi. 15. w6f privignut 
Kom. Syracusis. SuUe vocatur, Nam SttUa dttxii vidtt^ 

SeanHa, feinina. Milon. 27. /fi hoc am Scauriy priricipis Senattis, MeteUam^ 
mtaine Ohri vaide variant: alii Sentia, ttt ttuetor est PitUarch» in SuUat qttam 
iUUSanct\ik,quorumUlttdprobatSchottus proscriptUmum sectricem Piinitts appel-' 
M Nod. Gc. iii. 13. Scaiiti« nomenfre' iat : unde huic Scantro UUe tanta divitise, 
qttenter oceurrU «» lapidilrtts Gruteri dfc. cf. pr. Sext. 54. et Pigh, ad a. U, 
M. Scaptitts, Att. vi. 1. negotiator ucxcv. Sext. 47. ad eum prstorcm 
Cappadoeiie, friiter ejus, quocum Cicero causa P. Sextii acta est. Offic. i* S9f 
controversiani habuit in. provincia. £i Cn. Octavii domum demolitus^ ei acces- 
pnpfecturam defcrt Cicero. sionem acyun^t. repulsam in ConstUa» 

Scaptius, Att. V. ult. vi. 1. 8. &c. /i/i /»e/t<ion« tulit. Att. iv. 15. de repe- 
negotiator,frater Marci, prttfectus Ap^ tundis ^ccusatus e Pnetura SardinisPt 
paiH GUcia, controversiampecuniariam a Cicerone defenditur. v. fr. Or. pr. 
«Mi S(damimishabet,etmttitum Gceroni Scauro, et Ascon. Ar^m. 
Procot. moiestitp qfferi ; quse res his ^i- M. Scaurus, ex AuroiUs, v» in Aurel. 
«tefir narrdittr, C. Scipio, e OnmeUit, pro Sext. 3. so- 

P. Scapula, Quittt 4. fcenerator. . cer P. Sextii^ vir optimus, in exiUo 
Scapalae ct^ttsdam horti commemoran-' MassiU» vixit. Sed Caius est ex edUio* 
ttw, Att. xii. 37. Scapalse atttem suni e nUntsprimis et MStis, posteriores recepe» 
QDiatiis. v. Harduin. ad PUn, vii. 53. runt Lucius et inUrpretantur de Asiati- 
hoque Scapule, quikuseum decidii co, nep. vid. Matuttius ad hmtc locum, 
Ouiutius, geniUes ejtts videtUur fuisse, certe alium, qui beUo eunU proscriptua 
Scapttla, ad Div. ix. 13. auctor sedi- sU, neseimus, v, nfr, m V, Seipio Asiat. 
tionis in Hispania ulteriori, confirmataB Z,, F. 

t Pompeio filio. de ^ interUu vid. Cn. Sdpio, Caivtts, L. F. Planc. 84. 

Gart, BeU. Hi^. 33. et 25. Off. i. 18. is, qui cum fratro 

Seatinii, PhiL iii. 6. sunt ex Aricia. HnbUo t» Hispama cum Pcenis belittm 

^$catOf Dom. 44. bomo (rf^scurus^ Cio^ S^"^* P^"*^ ^' ScipUmis Nasicig, qui 

l8 L 150 INBKX HISTOHICUS. 

C Sergwiy Aurata a. Orata. Or. i. 39. retvt et Pighiws ad a. cccxiv. legendum 

Off. iii. 16. PrtBtor a. dclvi. Caius. - Dom. S2. dicitur Marcus ; uhi 

Cn. SergwSy Verr^ iii. 43. decuma- nUdl ManutiiLS aut rehqui Intt» i» ed. 

mis in Sicilia. Venerius. Grapviana. I)oni. 1. c. in exilium mis- 

/a Sergius, Verr. iii. 78. scriba Cice- 8U8 est. 

ronis quasstoris. C SeruHms Fatia, M. F, in Caecil. 

• L. Sergius, Doro. 5. familiaris P. 19. eum L. Veturius accusare vult, sed 
('lodii, qui Q. Metellum Consulcm P. ci non permittitur. Hic ServiUus est 
Clodii fratrem lapidibus appetivit et peUer P. ServiiU Isaurici; prtet&r yrO" 
percnssit, eique se ad Cu. Pompeium vittcitB, nescio cujus,J'uit a. U, dcxl. 
interficiendum ubtulit. C. ServUius Glancia, Brutl 62. pera- 

• Q. Sergius, Cluent. 7* Senator, in» cutus, callidus, cumprimisque ridiculus. 
ter sicarioMiamnatus est. Catil. i. S. interiicitur. v, in C. Glaucia. 

Serranus, ab aratro dictator. Sext. C. Seriilius, Verr. v. 54. negotiator 

33.-39> 43. &c. v. in Attilius. PanAmitauus. 

C »S«Tfl«u*,Rab. Perd. 7. est CoUega C«. Servilius Cofpio, Cn. F, Cn. N. 

Q. Cspionis. de eodem accipe Planc. 5. Brut. 20. is, qui Oxn^uiyut/ a. dlxxxiv. 

ex lectime Gra^viana, v, C. Serenvs. cvm Q, Philippo, quibus consulibus 

- Sext. Serranv^ Oaviamis, Att. iv. 2. Ennius mortuus est. v. Pighius ad h, a, 

tribunus pl. Spinthere et Metello Coss. Cn. Servilius QBpio,\err. i. 55. Cen- 

interccdit SCto, de «edibus Ciceroni re- sor, a. dcxxviii. ante eum Q. Pompeio 

stituendis, sed paullo post concedit. Omsul a. dcxii. Est superioris JtHus.. 

Har. Resp. 15. saccUa ineedificat. De Nam in Fastis dicitur Cn, F. Cn. JV* 

koc accipe etiam Sext. 33. Serranus nun Fratrem vix putem, tot anni sunt in- 

ab aratro, sed &c. v. de hoc loco Peri- ter tUriusgue ConsutOtum interjecti. *■ 

fon, jinimadv. Hist, c. 1. L. SernUus, Verrin. iii. 71* equea 

Sen-anus Domesticus, ad Q. Fr. iii. Rom. magister publicaiiorum in Sicilia, 

8. ejus fiUus moritur. Laudat pater praptore Verre. 

■cripto Ciceronis. Ejc quo intellige dtver- L. Servilius Postumus, ad Div. xii . 36. 

sum esse ah illo Sexto, de quo dictum, M. SdviUm Ahala, Dom. 32. v* C, 

inimico Qceronis, Domestici nomen re- Servilius Ahata, 

peries etiam in lapide apud Gruterum M. Servilius, Or. ii. 65. dissuasit le- 

Dcccix. 9' geni annalem Rusc», ques a, dcxxii. 

Cn, Sertius, Verr. ii. 48. eques Ro- lata est, , 

maiius, si lectio sana est. M. Servilius (remintts, Att, vi. 3. a 

Q, Sertorius, Brut. 48. qualis in di- Metello Celere de repetundis accusatur. 

cehdo fuerit. Muren. 15. solicitatur a conf. ad Div. viii. 8. Fvit tribunus pleh, 

MHhridate, ut se cum eo GOi\juugat. v. a, Dcxciii. 

L. Rabius et Magius. Manil. 4. a Cn. M. Scrvilim, ad Div. xii. 7* tribunus 

Pompeio yincituf. Hic notissimus Ro- pl. Hirtio et Pansa Coss. producit Cice- 

manorum m Hispania ItosHs, et heltufn ronem in concionem, qtw tempore Phi,- 

eum eo gestum s€epe memoratur v, c, lippicam xi. dixit, Pbil. iv, 6. cum col- 

jigr, ii. 30. Verr. v. 28. 56. Phit. xi. 8. legis de republ. refert ad Senatum. 

Servaus, Fontei. 5. de cohorte M^ P. Serviiiuf Rullus, Agr. ii. 20. v. 

Fonteii, aut portitor. Rullus, 

Scrvilia Claudii, Att. xii. 20. filia P. Servilius faHa, Isauricus, C. F. 

Q, Caepionis, qui naufra^o periit. ad M. N, Manil. 23. le^ Manilise favet. 

Att. vi. 1. est Servilia, qua nuptias Agrar. ii. 19. agri ab ipso imperio 

Tulli€e conciliare volebai. * . Roni. adjecti^,Verr. i. 21. Olympum vi 

Senfilii, Acad. iv. 18. fratres f^mini, cepit. Red. in Sen. 10. Q, Metellum 

simillimi, ut dignosci vix possent. Hi Consulem Ciceroni placat. ad Div. i. 1* 

sunt Q, et P. Q, Ca^ionis FUii, Cn, negat Ptolemsum restituendum esste. 

Nep. a quibus deinde Geminorum cogno- Omieul/uit mm Appio Pukhro. 

men .^surpatum et ad posteras propaga- P, Servilius, P. Jsaurici F, qui Om-w 

tum est, P. Gmsuljuit a. di. et dv. sui cum C, Ccesare fuit, ^tt. iv. 15. 

Servim, Cascs, Phil. ii. 11. v, P, prsetor Pompeio Ili Consule. ad Div, 

Servilius Casca. xiii. 6^6. Asiam obtinet. ibid. 69 • Cice- 

C. ServiUus Ahala, de Sen. 16. jussu rouis collega in au^ratu. ibid. x. 12. 

dictatoris L. Quinctii Cincinnati, Sp. Ciceroiii adversatur iu causa Antoniana.' 

Melium interficit. Sedin htyus pr^pno- ad Div. xii. 2. metu Antonii, in quem' 

mine mira est in Codd, MSS. et edd. iuvectus erat, non apdet in Senatum 

t%cerems inconstantia, Nam Catil. i. 1. venire &c. Att. \\. 1. Catonis iteitator, 

sticitur Qaiutus^ ibique numuei^nt Mu- laudatur etiamAtt. i. |d. xi. 5. &c. iNDBx HisrroRicirs. ist 

P. Sen^liut^ Casca, Flii]. ii. 11. Att. P. SexHUuM, Flacc. 13. Qiwstor ur- 
Tn. 15; Pfail. xiii. 15. unos de percus- banus, Silano et Murena Coss. 
toribus C»saris, qtd «t primum vuinui P. SexHHus Rufus, Fin. ii. 17. hercs 

mJUxii, TVib. pl. a. occx. v. Pluiareh. fidnciariusy herediiatem non tradit. 

ta Cepgarep. 739* Sed Cic. Phil. ii. 11. Eetjbrtaeee superioris ilUuspaier. 
duos Cascas cadi isUei^fuisse dicit. Plu- Q. SextiHtu, ad Q. Fr. ii. 1. amicus 

tarekus eiiam l. c.fratrem hujus Cascie Milonis : in eum et ceteros Milonis ' 

iMmmemorat. h est C. Servilius Casca, amicos impetum faciunt opene Clodi» 

fuem JppioMus commemoraiy nid qui- ansy eum a MUome de vt rem faetus 

iem ibi P. legeftdumy de B. Gv. ii. p. Clodius estet. 

813. li^rum enim si C. potius quam iS^erfitti, Verr. v^43. 45.1ictor C.Ver* 

Aiifi« P. nommassety qui iiUer primcipes ris in Sicilia. 

fnit. Ibidem etiam maie Servilius Gal- C SexHus, Calvinus. Brut. 34. ora- 

ba, pro Servius Galba, uH recte eitant tor bonus, sed incommoda valetudine. 

viri docH. Sed hoe obiier. tf. Vvros doctos Pighius eum puiabat, gui ex prtttura, 

ad Suetm. Cepsar. cap. eS. quam a. dcliv. g-essii, Macedoniam ob- ' 

Q. ServiHos Ciepiones vJm Cgpionibus, tinuit. Pison. 34. Sed ibi in meUoribus ' 

Servius Galba. v. Galba. Ulris non Sextius, sed Sentius legitur, 

Servius Sulpicius. v. Sulpicius. gua nomina etiam in Cbdd. Catulii per» • 

Servius, ad Div. viii. 4. desi^atus mutaniur. Voss. ad Catuti.p. 103. Or. ' 

tribunus pl. de ambitu accusatus con- ii. 60. C. Julii Csesaris familiaris, lus- 

deranatur : ^us locum petit Curio. cus. dictum ejus in Appium. 

Servius Pola, ad Div. viii. 1<2. accu- L. SexHus, paier P. Sextii de vi ac* 

sator. cusaH, Sext. 3. trib. pl. fuit, altius as- 

Ser9ius TuUius, Div. i. 53. ei dormi- cendere noluit. 
enti caput anlet. Brut. 10. sequalis . L. SexHus, ad Div. xiii. 8. P. Sextli 

Pisiatrati. L. P. filiua ex Albini filia. 

Servius Clandiiis, Att. i. SO. eins li- L. SexHus, Pansa, ad Q. Fr. ii. 11. 

bros Ciceroni donat L. Papirius Paetus. ejus postulationi resistit Q. Cicero Asioi 

ad Div. ix. 16. Irater sc. pairueHs aut pnrtor. 

eontobrinus Papirii Paeti, homo doctus, P. SexHus, Brut. 4d. praetor desi- 

qui faeiie diceret, qui versus Plauti ^atus a. dcliii. accusante T. Junio 

easet, qui non. GrammaHcus ergo fuxt, L. F. damnatus est. 
evLJiu» etiam ap. Sueton. de elaris Gram^ P. SexHus, P. F. ad Div. v. 17. exu- 

inai. GeU. xiii. 21. PHn. xxiii. 4. men- lat. Quastorfuit a. Dcxcv. etpost etdi- 

tioJSt. JSx ep. ad Att. I. c. coUigere H- Hs. Mabuit enim, ut ex loe. cit. intel'- 

tet, eum Afrunio et MeteUo Cus. mor^ Ugipotest, annonse curam, quet est adi- 

tuum esse. Uum. Eum Geero episioia cii. eonsota" • 

SestH, v. Sextu. tur. P. SexHi, de quo staHm, patrue^ 

Setenas, Att. viii. 1 5. Dieitur esse cum lem, pnyrinquum certe fuisse, ex eadem ' 

imperio. £a epistola scripia est L. Len- epistola c^fparet. 
tuh et C. Mareello Qm. Setenatem aU" P> SexHus, L. F. Sext. 3. C. Albini 

temfasH ei omnes Ubri veteres ignorant. et deinde C. Scipioiiis uxorem duxit. ' 

Pighiusad a. Dcciii. legendum censebat Catil. i. 8. Div. v. 6. proqucstor C.An^ 

^enss, et capiebat deM.^NonioSuftnA" tonU in Maeedoma. ad Quir. p. R. 6. . 

te, pa, eo crnno Cretaan et ()frenen ob- in Senat. 8. Att. iii. SO. tribunus pl. . 

Hiant,etntemoraiur Att.iy. 15. Lentulo Spinihere consule, cog^itat d« 

Sejctia tabula, Quint. 6. &c. esf SextU Cicerone ferre, sed neque nominatim^ 

argentarH cujusdam. SexHorum auiem neque satis diligenter de bonis publica- 

orgentarioTum smpe est apud Geeronem tis. ad Div. i. 9* accusatus de vi a Cn. ^ 

^entio. Ad eam auctiones et aUie rer* Pompeio laudatur, defendiiur a CScero-' * 

itgebantur, in quibus tabuUs et testibus ne oraiione, quse exiat. ad Div. vii. 33. 

9pu». dicta Sextiana, i. e. frigida ei parum 

A. SexHlius, Flacc. 15. videtur nego- acuta. Nam de hoc Sextio locum capere 

tiatorAcmonensisfuisse. non ambigam : quod ex ep. ad Div. v. 

SextUius Andro, Flacc. 34. Perg^ame- 6. quee valde jocose esi nd P, SexHum 

nos. scripia, conjicere licet, eumfaeetum aui 

C .Sea^7tttf .Rufus, ad Div. xii. 13. fuisse, aui videri voluisse. et est forte 

pneest dassi C. Cassii. xiii. 48. Quae- ille, quem Catullus perstrinxit, quam* • 

storprimus in Cyprum missus a Ro- qoam ibi aliter le^t Vos&ius p. 108. 

nianis. Att. viii. 15. quia cum imperio est, po- 

C SextUius, Flacc. 36. M. Lurisonis test cum Porapeio in Gneciam trans- 

^Ohjnni^ filitts. ir«. ibid. xi. 7. Ccsar permittiti ut lis- 

L 4 152 IN01S2C HXfirroRicus, , 

deni, quibus ante, Uctoribus uteretur, ^ M, SUanus, Bmt. 35. Q. MeteUi Nu- 

etsi SCtum improbaret, quo ipse aliique midici coUega, a. U, DCiLV. de repnb- 

post fu^am tribb. pl. imperium accepe- Uca sic aatis bene dicebat^ Verr. ii. 47. 

rant. ad Div. v. 30. pecuuiam, quam Cornel. ii. fr. a Cn. Domitio trib. pl. 

MesciniuB Rufus in fano deposuerat, vexatur, cum Consularis esset, acciisa- 

aufert ; ex qm inieUiffUur, etu» Glici- turque propter E^tomari injuriam. 

am obiinuisse. v. Gr^sv. ad ep. 7. L M. SUanus, ad Div. x. 34. tribunua 

viii. ad JU. Prestorjmt a. dcc. miUtum in exercitu Lepidi Illviri, qui 

T. Sextius Gallusj Mil. 31. ante sa- ab Antonio ad eum transierat, cum 

crarium Bonae Deae, quod in fundo ^us ante a Liepido contra ^ua voluutatem 

fuit, primam plagam accepit P. Clodi- ad Antonium isset. 

us. Silenus, Tusc. i. 48. Comes Bae- 

<&j:rtM*,Att.xiu.3.parochuspubUcu8, cU, docet Midam, quid sit optimum 

U. e. qui publico nomine excejrU Ariara^ homini. 

then Ariobarzanis mium, Romam veni- SUenus, Divin. i. 24. ejus Historia 

eatem. Qwestor circa temjnis, quo hac Graeca. Calatianus, historicus Gracus, 

epUtola scripta est, Juit L. Sextius, qui ituxrtaf aHaiis, cujus et JUvius xxvi. 49. 

M. Jirutt post proquasior in Macedonia, ^ multi alii mentumem fecere, quorum 

e^a.DCcxxx. ConsulJuiiJorteP./Uius, loca vid. ap. Voss. de Hist. Gr. l. ui. 

dequosupra. p, igg. 

SibyiUt, Div. i. 18. Erythrea ii. 54. j^ siUus, Att. xii. 24. 

e}U8 versus. Verr. iv. 49. Ubri SibyUini. /». 5i/tttf, ad Div. vii. 21. ix. 16. 

&c. xiii. 62. 63. Proprsetor BitltynuB et 

Sica, ad Div. xiv. 4. 15. Att. viu. 12. PonH a. U. Dccu. post praturam a. 

xii. 23. &c. familiaris Ciceronis. /» dcxciv. * 

ejuspradio deversatus est Cicero, ahiens Silvanus, Arch. 4. auctor legis Plau- 

<n exilvum, jitt. iii. 2. add. Plutarck. in tis. v. Ind. LL. 

Gcer. p. 877. ubi Vibius Siculus voca- SUvius, Att. Vi. l. Grw. Siliu». 

tur: si tamen de eadefih re uirobique Administratio ejus provinci» laudar 

sermo est. Ejus uxor videtur/uisse Sep- tur. Est P. SiUus, de quo ante. 

timia.Att.xvi. 11. SUus, Or. ii. 70. Est fortasse M. 

C Sicmius, Brut. 76. Q. PompeU, Sergiu» Orata SUu». qui a. dcxlviii. 

qui Censor fuit, ex tiUa nepo». quaesto- g^gtor provinciaHs JuU. Esi enim 

rius mortuus est. probabiUs Orator. cognomen Sergiorum. Hoc loco coi^ 

Oi. .Sictntu^, Brut.60. homo ridicu- matur disputatioDrakenb. ad Liv. 

lus, malus orator. seditiosus trib. pL ^xxii. 27. docentis, cogwmen Bomanum 

fuit, a. DCLXXVii. Cum omnes ma^ gg^ ^ t^odo Silo, sed etiam Silu». 

stratus vexaret, M. Crassum tamen non a,. 7\icitum J. xv. 69. est Ihmitiut 

attigit, q-uia metuebat. Piutarch, in ^Uus in MS. Ftor. 

Crassop. 547. Summides Ceus. Or. u. 86. Fin. n. 

Si£imus,hxt. V. 4. Neseio qui. Sici- 33. memorias artem invenit. ^t. D, 

nius t» Crasso Plutarehi, quem Corra- i. 23. de dii» 1«^;^. Divin. i. 27. 

dus hie eommemorat, est Cn. Siciuius, jgnotum quemdam mortuum sepeUt, 

de quo ante. sed is in iribunatu intei- et ab eo monetur in gomnio, ne navi- 

fectiis est. Manutvus putat, peritum get. Tusc. i. 42. ejus versus duo. 

fuisseconscrUfendorum edictorumprovin'' Xusc. i. 24. qjus memoria insigni». 

cialium. Simulans, Sext. 55. nomen Comoe- 

SUamo, Verr. iv. 57. statuarius no- ^g^ Afranii. 

biUs. de quo Plin. xxxiv. 8. qui al^^i-. Siregius, Att. xv. 17. J. Fr. Gro- 

UMTnJfnsse tradU. ^<^i;j,„ conjiciebat, Sira regius: Sir» 

• J}. SUanus, e Juniis. Fin. i. 7. adop- ^nim mentio ep. 15. Je JEgyptius 

tat T. ManlU Torquati filium, et pe- fuif^ ^ res ipsa docet, Oe^pairm 

cuniarum captarum convictum in con- jhrtasse legatus aui dioecetes. nam vi- 

spectum venire vetat. figtur Gceroni pecumarn sotvere debu- 

D. SUatiUs, M. F. OflF.ii. 16. magni- isse. Ceterum m edd. non Sira, sed 

fice «diUtate functus est. Pison. 24. Sara UgUur. 

Catil. iv. 4. Flacc. 13. &c. Consulcum Sirenes, Fin. v. 18. fabula de Sire- 

Murena. Brut. 68. vitricus M. Bruti. num cantibus, quomodo intelligenda. 

Acumiuis et orationis satis habuit. jr,, Stsenna, e ComeiUs. Brut. 64. 

Z>, SUahus, in CsecU. ^O, a Cn. Do- doctus, bene latiue loquens, gnarus 

mitio accusatur. Sed Marcus fc^wi- reip. faicetus, inter aetatem Hortensii 

dumesse, viri docti viderunt, et ex seqq et SuipicU inteijectus. In historia 

•^*»*» vincit superiores, sed abest tamea a 

/ ' INDfiZ HISTORICim. 15S 

•iBino. add. FelL u. 9. heg. i. 9. Stpmier^ Verr. ii. 38. Halicieiins. 

suerUe quid .in liistoria coiuectatar. Scpater, Verr. iv. 39* Tyrndaritauui. 

Bnit. 74. sermoniB usitati emendator Sephoelet fXerr. iii. 88. Agri|pentintts% 

esse ▼oluit ; itaque inusitatis verbis bomo disertui et doctus. 

Visas est. a C. Rusio ridetur. Divin* Sophoeies, Off. i. 40. a Peride col- 

1. 44. disputaty somniis credi non opor* lega in pnetura reprehenditur, quod 

tere. Com. i. in pretura bonorum Cn. pulchrum puerum admiraretur. Div. 

Comelii possessionem edicto P. Scipi- i. S5. poCta divinus. in somnis vidit 

oui dst. de hac Prstura ei edicie ett Herculem dicentem, quis pateram su- 

a^miaiio Cuii, Oti. EeizU £jccurt. am auream surripuisset. E\ Or. 1. 

ix. ad 7%e€phU^m, Verr. ii. 45. de- itUeliigi poteti, G cer one m Sophociem 

fensor C. Verris et Brut. 74. Chriti- pro principe Tragicorum habuitte. 

lii. Verr. iv. 15. vir jgrimarius et di- Sopoiitf Att. iv. 16. pictor ^leber 

m. de eo v. Corrad. ad Brut. p. 344. tempore Ciceronis. Hujut etiam mmn- 

P. Siter, Att. xi. 13. liberti nomen. tio apud Ptm, xuv. 11. Sed iU vul^ 

Si^hutf Tusc. i. 41. prudentiaejus. go Sopylus dtcitur: et tie iaudat Ju» 

ibid. 5. vfcrsat saxum* niut in OUedogop, Sl. Hfc, 

SUmt^ Att. XV. 17. Sittiana syn- Sat^pput^ Ven. ii. 9. Agyrinensis, 

Crapha ett ad Div. viii. S. P. Sitium frater Epicratis. 

reperies ap. Hirtium B. 4fr. 36. v. SotUenut^ Verr. iii. 87* Entellinus. 

ttpra i» P. Cincius. Sotitheut, Att. i. 13. servus anagno- 

Socratetf Tusc. iv. 37« qualis natu- ttes Ciceronis. 

n fuerit. Offic. i. 96. eodem semper C. Sotiut^ Att. viii. 6. praBtor Let^ 

vuitu, eademque fronte fuit. Att. viii. tulo et C. Marcello Cott. Fuit Qujb- 

S. cum XXX tyranni essent, Athenis stor M' Lepidi. 

mansit. Div. i. 54. postpugnam apud Q. Sotiut, Nat. D. iii. 30. eques 

Delium eadem, qua ceteri, fu^re Roman. ex agro Piceno, tabularium 

Don vult, quia deterreatur a Deo. iucendit. , 

Qff. L 41. contra mores consuetudi- Sottraiut, Verr. iii. 33. Centuripi- 

nemque civilem fecit. Tusc. i. 39. quare nus. 

alnolvi noluerit. Fin. ii. 1. parens Pbi- Sotnt, Acad. iv. 4. liber Antiochi 

losophie. Tusc. i. 41. ^us ad judices contra Philonem. 

oratio. Acad. i. 4. ^us philosophiss Sotericut Marciut, Balb. 85. Tibur- 

genus quale ? Div. i. 35, apud Piato- tinus, Sotericum maium artjficem Utu- 

uem Critoui praedicit suam mortem. dai Seueoa ap, Gell. xii. 3. 

Ejus somnium ea de re. Tusc. v. 4. Spartacut, Har. resp. 13. &c. Jhuf 

primus philosophiam de ccelo vocavit. /ugitivorum, qui belium tervile commfO^ 

Off, iii. 3. solebat eos exsecrari, qui vii, 

natura colwrentia, utilitatem et ho- Spharut, Tusc. iv. 34. Stoicus ; ejos 

nestatem, opinione distraxissent. Div. definitiones laudantur, et ab ipso Cice- 

i. 3. manet in antiquorum philosopho- rone adhibentur, Botporanut, Zmo- 

mm sententia de divinatione. Off. ii. nit Ciitiei ditcipulut non uitimut. de eo 

12. proximam ad ^loriam viam dixit v. Laert. vii. 177. Torreni. ad Suet. 

esse, si quis id ageret, ut qualis ha- ^iug. 89. 

beri vellet, talis esset. Tusc. i. 43. Speusipput, Acad. i. 4. Platonis 

ejus de sepultura sententia. Tusc. v. ex sorore nepos. Academicse philoso- 

37. se raundanum appellat. Nat. D. phisB quasi heres relinquitur a Platone* 

i. 34. a Zenone scurra Atticus voca- Or. iii. 18. nil ab Aristotele dissensit. 

tOT. Off. i. 30. J^v. Top. 10. indu- Nat. D. i. 13. Deum esse vim animap 

ctione plurimum usus est. lem, omnia regentem, statuit. 

Socratid, Div. i. 3. manent in an- Spintharut, Att. xiii« 35. servus aut 

tiqaorum philoisophorum sententia de libertus CiceroniB. 

divinatione. Off. i. 37. sermone usi Spino, N. D. iii. 30. Deus Romano- 

sont leni minimeque pertinaci, et cui rum. proprie fluvius prope Romam. 

imibistus fuit lepos. Spongia, Att. i. 16. judex in judicio 

Solon, Off. i. 30. versutus et calli- Clodiano de religione. nomen Jictum, 

dus. Att. X. I. ejus lex, ne quis in* i^puriitfwi, adDiv.ix. 34. Divin. i. 53. 

•editioae sit neutrius partis. de Di- haruspex. 

▼in. i. 49- orientem tyrannidem mul- C, Staienut, Chient. 7* pro guo ei 

to ante prospexit. Sex. Rosc. 35. cur o/n, Staienus. Senator, judex in Judi- 

nullara legem in parricidas statuerit^ cio Juniano, apud quem pecunia depo- 

Offo i* 5^* Areopagitas consdtuit. heg. sita est, qua Oppianicus judices cor- 

ii. 83. 35. 86. ^us lex de sepulturis,. rumpere voluerat. Cluent* 34. Bnit. 154 INDKX HISTORICUS. 

68. ' se ipse adoptavit, et de Staleno deher, quod Qeeronem exeusemt, qui iti 

jElium /ecii, furiosus et petulans m di- coena augurcUi Jpuleii non ad/nerai, 

cendo. Top. 90: Verr. ii. 33. Ea excusatio nufem non valebai, nisi 

Staseas. NeapolitanuSy Or. i. S3. Fin; per augures ad minimum tresjieret. ep. 

V. 3. et ^5. Peripateticus, qui multos 14. CMnradtis putat esse M. Lenium 

annos ftoniae apud M. Pisonem vixit. Strabonem, de quo supra in Leniis. 

iS^toAYitijjQ. Rosc. 10. nomen histri- Strato, Lampsacenus, Acad. i. 9. 

onis n^n adoo boni. Theoplirasti auditor. Acad. iv. 38. ne- 

L. jStatiliuSf* Cat. iii. 3. soeius Cati- gat mundum a Diis esse. &c. Fin. v. 

hn». h. physicus esse voluit. N. D. i. 13. vim 

L, Statilius, Taurus, Att. xii. 13. et divinam in natura ponit. 

14. augur. ' Strato, Cluent. 63. servus medicus. 

StaSUs ASbitu, Cluent. 6S. colonus Stratocles, Br, 1 1 . orator Grtecus, de 

in Falemo. Themistoclis morte qus finxerit. De 

Statius, SiAViy.tyi. 16. Att. ii. 18. it. eo vid. coUecta Ruluikcnio ad Rutil. 

V. 1. xii. 5. Q. Fr. i. 3. 1. e servo Qu. Lupum p. 3$. sq. 

Ciceronis libertus, ^atiosissimus. Stratonicus, N. D. iii. 19. homo face- 

Statius, Or. ii. 64. tus, ejus dictum in Alabandensem. 

Z/. Statius Afurcus, Phil. xi. 19. e Citharista, cujus fcLcete dicta multa col- 

prctura proconsul Asiae, )ubetur C. tegit Athemeu^l. vin. c. S. sg. 

Cassio provinciam et exercitum trade- Strat&rius, ad Div. xii. 23. videtur 

re. adde VeU. ii. 70. de tjus exitu ibid. cum Cornificio in Africa fuisse quiestor 

77. quem etiam Apfnanus Civ. Bell. et aut legatus. 

Dio Cassius tradunt. add. fVesseling. C. Suhemitu, Calenus, ad Div. ix. 

Obs. i. 13. 13. 

Sext. Stathts, Att. vi. 1 . commcnda- L. Suetius, Verr. i. 5. 

tur a Pompeio Ciceroni, ut prarfectus Sufenas, Att. iv. 15. cognommHwiW, 

fiat. • de quo vid. iti Setenas. 

Stesichortis, Verr. ii. 35. ejus statua Num. Svffiucius, Divin. ii. 41. hone- 

Himerse posita. Fuit enim Uimera pa^ stus homo et nobilis. e)us somnium, 

tria ejus. de eo et carminibtis ejus v. For D. Sulkt, ad Div. xv. 17. a/tiP. Sulla* 

bric. B. G. ii. 15. Pighius ad a. Dccii. ptttat legendum 

Sthenius, Verr. ii. 34. Thermitanus. esse, D. Silanus. Sed quando ix. 10. ' 

Sti^, Megarensis, Fat. 5. philoso- Osdeni pene verbis de P. SuIIa res ea* 

phus acutus et probatus : natura ebri- dem narratur, non duhito, quin P. Sulla 

osus et mulierosus. natnne vitium cor- legendum sit, et post ep. 19* Cassittt 

rig^t. cf. Acad. iv. 34. Zenjonis, CUtiei Sullam in hac re dicit. 

pr<Bceptor,de quovid. Laert. iu \ 13. L. Sulla, e Comeliis, Fontei. 15. 

Stoici, Oif. i. 35. pene Cynici. iil. 8. Le^atus L. Csesaris bello sbciali. Div. 

solum, quod honestum, statuunt bo- i. 33. Historia ejus. ScripsU Commenta- 

num. Le^^. i. 20. a veteribus Acade- rUfS rerum suarum, v. Plutareh. tn 

micis verbis discrepant, non re. Off. iii. SuUa. Off. i. 30. cuivis dcservit, ut im- 

3. summum bonum dicunt, convcni- petret, qus vult. Cat. iii. 10. P. Sulpi- 

enter naturs vivere. add. Fin. iii. 4. cium et C. Marium ejicit. Leg. li. 23. 

eotrum sententia de summo bono e.rplictp- in C. Marii cineres ssevit. primus e 

tUr toto iibro iii. et rejellitur Peripnte- Comeliis cremari voluit. Leg. iii. 9. 

ticomm more libro iv. Fin. iii. 2. 12. et ejus )ex tribunitia ; qtta ttihil tribunit 

13. it. V. 8. N. D. i. 7- a Peripateticis pra-ter nomen reOctum est. Off. ii. 8. 

Verbis discrepent, an re ? Fin. iii. 2.*ex ejus victoria noxia Rom. imperio, quod 

omnibus philosophis Stoici plurimi ver- disciplinam perdidit. Phll* ix. 6. el 

ba novaverunt. Div. i. 3. Acad. iv. 33. prinio statua cquestris inaurata posita 

omnia fere divinationis genera defen- est. Dom. 30. Volaterranis civitatem* 

dunt. Tusc.i. 32. animos putant diu post adimere non potuit, etsi jusserit. Div. 

mortem mansuros, non seiuper. Top. ii. 30. ei immolanti serpens apparuit. 

2. dialecticen et judicandi vias diligen- Q. Frat. i. 1. 11. Rhodiis insulas quas- 

terpersecuti sunt. Off. i. 7. in \erbo- ^am attribuit &c. de Legihus SuIUb v. 

rum etymolo^is dili^entes. Fin. v. 25. Ind, Legg. 

fures. Or. iii. 18. ad Div. xv. 19. Bnit. P. Sulla,pro qtio est oratio, L. Sull» 

31. inopes in dicendo. ad Div. ix. 22. propinquus. Consul desipiatus cum 

qnamqite rem suo nomine appellant. Autronio, .de ambitu condemiiatur, et 

Sext. Stola, Flacc. 20. judex incausa post a L. Torquato dc conjuratione ac- 

L. Flacci. cusatus, a Cicerone defenditur et absol- 

Stt\tbo, Att. xii. 17. atigurfuisse w- vitur. Off. li. 8. L.SuUae in prosoripti^ INDBX flISTORICX7S. 155 •Dibiis adiniaiBter. Q, F. iii. 3. aceiKat guiu heia inieVigmimm git^ret ei Um' 

Gabinium de mi^estate. Att. §▼• 16. /wm raiUfacUe doeekit, 

GaMniain de ambitu postulat. ad Div. S, Snlpiciua, fil. Att. ix. 19* oontim 

iz. 10. ejiu mon. Ponipeium mittStur. ad Div. fi. 7. 

Ser. SuUa, SulL S. P. fraier, Seuator, consobrinus D. Biuti. ibicf. iv. 3. 4. 

C^tilinc socius. philoiopbie et omnibus liberalibus stu- 

^ai^Ncn, eorum nohilitas qualis. Mu- diis operam dat. Trib, pL fmi a. U» 

ren. 7. Dccvt. 

C SuipidmM Oljfmpue^m. i. 48. civis Summanue^ Div. i. 10. Deut^ euju» 

RoouuMis. gimulacrum in /attigio Jovis Capitolim 

C Sulpieiue Gailue, de Or. i. 53. Brut* potitum erat. de cgbIo ictus. Caput ejus 

90. Grecis ittteris et eruditus et elo- ex responso baruspicum in Tiberi in- 

qnens. Otmtui/uUa. C/. dlxxxvii. cicin ventuni. de Summano v, Ovid, Faet. 

M. Mareeiio. v. iMf. xlv. 44. Off. i. 6. yi. 731. qui uegat te tettit, qui tit, teire. 

de Sen. 14. astrologi« studiosus et pe- GlMtes Sumanus, Aic, U^^pm^wt» PU- 

ritns. Iav, xliv. 3. et iU Jnterpr. euld. mut H. N, ii. 52. ti triimi dieit no- 

Piin» H. N. ii. 12. c< quot iM laudat etuma /uimina: quem tequitur Au" 

Harduinut. c/. Pigkiut ad a. e. et tn- guttin. iv. S3. C. D. et aiii: eoque 

primit ad a. dlxxvi. pertinct intcr^o tyntd Gruterum p. 

C Sulpiciutt Catilin. iii. 3. praetor cxxi. n. 1. Ixtpit antiguut^ inquo Jupi- 

Cicerone consule. ter Summanus exhibetur, iiluttratur 

P. Suijpiciut Rnfut, Har. resp. 19* in Ubro Benedictini Monachi : ExpHcek» 

trib. pL a. U. Dcxxv. ibid. 20. C. Ju- tion de divert monument tinguiiertf p» 

lio consulatum contra leges petenti 334. 

lon^us resistens, fit popularis. Off. ii. S»ra, ad Div. v. 11. nomen liberti. 

14. hi4)u8 eloquentiam accusatio iUu- Syliut^ Nat. D. i. 34. PytlMgoreut 

stiavit C. Norbani. Catil. iii. 10. a L. hcc nomine /uit. Sed it hujut loei non 

Sulla ejicitur. Br. 55. seq. qualis ora- ett. Ett enim de Academicit termo, 

tor ? nulias orationes reliquit ; qus ex- Sed de Syiio Academico nii reperio, In 

tant P. Canutius post mortem scri • MSS. ett Sillus. v. Buberius ad h. 1. 

psisse fertur. Or. iii. 3. mors ejus. cont'. Synephebi^ opt, g. d. 6. ComcBdia 

ad Her. i. 15. iv. 2. Orat. i. 7. etdd, Meiiaiidri. 

yeliei. ii. 18. 19* ad Hcreu. ii. 28. cjus Spphaxy Tnv. ii. 34. rex Nunudarum^ 

leges de exsulibus. primo Bomanorum, deinde Carthagim' 

P. Suipiciut^ Act. i. in Verr. 10. entium tociut. Victtu in triumpho ductut 

Trib. pleb. a. U. dclxxxiv. ett, Liv, xxx. extrm 

Q. Sulpiciuty GaUut, Or. i. 53. filius Syro, Fin. ii. 35. ad Div. vi. 11. Epi- 

C. Sulpicii Galli. cure.us, amicus Cicerunis. 

Ser. Suipiciut, Br. 16, consul anno Syrut, Att. xii. 22. Attici servus. 
decimo post exactos reges : Unde gent 
Sulpicia. de quav,'Cic, Muren. 7, 

S, Suifficiut, 'Q. F. Lemonia, Ru- T. 
fus. V. Phil. viii. 7. ix. 1. Mur. 3. accu- 

tat L. Murenam, ciyus competitor fiie- P. TatUut, Verr. i. 39. Videtur nego- 

raty de ambitu.adDiv.viii. 6. Cousul tiatusesse Athenis, postVerris legatus 

cum M. Marcello. ibid. 10. cunctator in Sicilia. Verr. v. 25. 

est. ibid. iv. 3. 4. Achaiie proconsul. , Q. Tadiut, Verr. i. 49. propinquus 

Ejut ett eiegant epittoia 5. qua Gcero' Verris. Testis contra Verrem. Hic 

nem de obitu TulHa eontolatur. Att. fortatte ett Tadius, e^fut tnentio AtL 

ix. 19. filiuin mittit cuiitra Cn. Pom- i. 5. 

peium^cum Caesare facit. Pbil.i. 1. nul- Taget, Div. ii. 23. auctor disciplinss 

lum Qtnaxia decretum post Idus Mar- Etruscaey qui repeiite terra, cum arare- 

tias figendum censet. Brut. 40. 42. in tur, editus^ agricolam totam illam dis- 

Jure civilipr>eceptoribususu8estL.Lu- cipUnam docuit. De eo vid. Vemtter. 

cilio Balbo et C. AquilUo GaUo. Mnr. Etrur. Kegal. m. 1. ubi etiam de ejut 

7. JCtus. PhU. ix. 1. in legatione ad Obrit, qui Achermtici dicH: et Bonaro- 

Antonium Mutin^ obsidentem obut ; tam in Jddend, f . 17* 

de ci\ju8 honoribus tota oratione sen- Talna, Att. i. 16. judex in judicio 

tentia dicitur, in quam SCtum factum Clodiano de religione, qui Clodium ab- 

est. Fragmentum intcriptionit, queB ei solverat. Vidctur ette nomenfictum, ut 

pro Rottrit potita ett, vid. v. c. ap, R6r eetera, quet ibi sunt. 

net, Inter. p. 504. Nomcn Servu «<r- Taina, e JuvencHt, Att. xiii..29« Ju- 

fittimt ott apud Qeerottcm, De quo #•»- venis philologos, a Nicia Grammatico 156' INDEX HISTOBIC0B. 

laudatttr, Coniificiun Q. filiam petit. Teiamo, Tiue. iii. 18. patria palittl' 

Metior scriptura est Thalna, tU jbH m est. Or. ii. 46. Nat. D. iii. 38. 

Faat, CapitoL Teiephus, Flacc. 39. rex My^, Tiani 

Tavt^i^, Mufitela. Phil. ii. 4. zii. ostencUt Agamemnoni. 

6. V. MustSla» Telxiopey N. D. iii. 21. Musa ex pri- 

TanialuSf Fin. i. 18. Tusc. i. 5. iv. mis quatuor, natis Jove altero. 

16. &c. Tenei, N. D. iii. 15. conditor Tene- 

Tanutius, petit. Cons. 3. in bello di, et Deus urbis. conf. Verr. i. 19. 

Snllano interi^eetus. Palermus conji- ' Terentia, (Xcer&nis uxor^ ad quam 

ciebat legendum Tantasius : quod Asco- sunt epistoleB Ubri xiv. de qua vide Cor" 

fuus inter eos, qups in proscr^tione Sul^ radum m QueBStura, 

lana inteifeccrat Catilina, L. Tanta- Terentius Vespa, Or. ii. 63. 

•ium quemdam commemorat. Terentius, Poeta, Liel. 34. fomiliaiii 

Tar€isoy v, Tharaso, Lslii &c. 

Tarcondimotus, ad Div. xv. 1. Regu- A. TerentiuSf Caecin. 9* testas in 

iusin quadam (XlicitB parteyquem (Jice" Cscinam. Mundem esse puto, qui ad 

ro fidelissimum socium popuU Rom. Div, xvi. 13. A. Varro dieitur, quem tf. 

amicissimumque trans Taurum appei- Dcxci. qtuBstoremfuissereperio. 

iat. Tarcondimotus, autem scribendum L, Terentius, Att. xi. 17. JEx Afr^, 

tsse, non Tarcondomotus, cot^rmat nu- tempore belH ciuUis, eiam emitiitur per 

musy nuper a Maffeo editus in Antiqui- Ncundium Pompeianum* 

tat. Aquitanicis, Sic et MS. noster. M, Terentius, Verr. i. 83. consnl 

IWquinius Priscus. Jjegg, i. 1. ei cum Cassio. legis f^mentariae auctor. 

ab aquila apex imponitur. Tusc. v. 37. est M. LucuUus, de quo supra. de M. 

Demarati filius. SuU. 7. rex peregri- Terentio Varrone, doctissinto iiio RomU" 

nus. norum, v. M, Varro, 

Jj, Tarquinius, Superbus, Div. i. 33. P, Terentius Hispo, Att. iv. 7. xi. 

flomnium pprtendens exsilium, Leg^. ii. 40. eques Romanus^ publicanus in A- 

4. eo rege, nulla erat lex Romae de sia. 

ttupcis. Tusc. iii. 13. Cumis seniocoh- Q, TerenHus Cuieo. Harosp. resp. 6. 

fectus est. ' , pontifex minor. Hic est tribunus Culeo, 

Z/. Tarquitius, \tt, vi. 8. Popmapu- quiprivUegiumferre de Oceronis reditu 

tai esse eum, cujus ap, Plinium in Ca- voiuit a. U. dcxcv. Att. iii. 15. 

tal,Auctor,i,i\, iibridediscipiinaEtru-' Tereus, Att. xvi. 3. et 5. fabula 

$ea commemorantur, Accii, de Tereo, rege Thracum sceiera» 

L, Tarutius Firmanus, Div. ii. 47* tissimo, v, Ovid, Met, vi. 455 . sqq. 

familiaris Ciceronum, homo in primis 'Terminaiia, Vhil, xii. 10. Att. vi. 1. 

Chaldaicis rationibus eruditus, repetit diesfestus Deo Termino saeer, 

natalem RoniaB a Parilibus, qoibus a M. TerpoUus, Corn. 3. trib. pleb. 

Romulo condita dicitur. Romam con- D. Bruto et M. Lepido Coss. contemtis* 

ditam dicit, cum in jugo luna esset, et simum nomen inter tribunos. 

ejus fata prsedicit. Tertia, Verr. iii. 34. Isidori mimi 

T. Tatius, Her. iv. 13. rex Sabino- filia. (Xbservent tirones, quod vuigo pU" 

rum, qui ob raptas Sabinas Iwlium cum tatitr, Te9'tiaf nomen esse nomen ordmis, 

Homuio gessU i(c, vei numeri Jiliarum, id eeque Jhisnm 

Ihurisctis, Or. iii. 59* actor. gus esse, ac, si quis diceret, Quintnm, signi' 

^ctum laudatur. ficare quvntum numerofiHum. 

M. Taurus,Q. Fr. iii. l.*3. de hoc Tertia, Div. i. 46. filia L. Piaalli. 

uihii mihi prater hoc constat, quod fun- Sed ad Brut. Germ. 3, 4. est soror 

dum habimt confinetn fundo Q. Cicero- Bruti, ques Cassio nupsit. De etimti 

.nis. morte v, Tacit. iii. 76. ubi v. L^, jSa^ 

Taurus, ad Div. xii. 35. est is, quem dem est : 

a. U. Dccxvi. consuiem stiffectum TertuOa, Att, xiv. 30. xv. 11. Cas< 

Juisse putant, T. Statilius. Fidetur ie- sii uxor : abortum fecit. flri docti 

gatus Caivisii Sabini fuisse, qui ex sor" quidam voiebant iegere Tertia: quam 

Htione Antonii 4fricam petebat, cum constat CassH uxorem fuisse, Sed Ter- 

jam Cofrnificius ex SCto obtineret. cf. tnlla est dtminutivum a Tertia, ut vidit 

Minotaurus. CUm tmtem provinciam MianuHus. 

Caivisius tum non obtinere posset, ejus Testa, ad Div. vii. 13. est Trebatiui* 

tegatus iamen Towrus fuit ann. U» . de quo infra, • 

Dccxv. TesHus, Penarius, Or. ii. 66. orator* 

Tebassus, Att. xiv. 10. nomen Tete* qui in dicendo mentum intorquere so* 

ffiiii Cnariaai. lebat StdUrminmstcrmT.Viam^ t«msx msToRiciTs. 157 

P» TMvff, Verr. i. 98. aecensnfl C* Athenis tum Qfrefut ^eetu» eff . v. Luhi, 

Komiit pnttoris in Asiat ii. 86. 101. tq, Tusc. i.- 43. mortem 

TetrUkt» Rogue, Acad, iv. 4. PIuUh enidelem contemnit, quam ei rex Ly- 

18b auditor. simachus minatur propter libertatem 

* Teueer PaeuvHt OraL I. 58. tragaB» fingne. Ad eum missus erat a Ptole^ 

dia. metOf LagiJUio, apud fuem diu moraiu» 

Teucriij Att. i. 13. 13. 14. C. Anto- est, IxOrt, L c. 103. Ab eo dicuntur 

niom eoUegam m ConeuUUu ficto hoe Theodorli. Cave confundas cum Theo« qppellai. doro Cyrenaico, Geomefrn, guo Plato 

JlkaleSf AhUsiuSy Orat. iii. 34. in priPceptore usus est, cttfus mentionem 

otio vixit. Jjeg. ii. 11. ejuB dictum de etiam Xenophonjofit in Mem&rahil, 

diis. Acad. iv. 37* ex a<^a omnia esse Theodorus, Verr. iv. 51. Ennensis 

dtzit. Nat. D. i. 10. Demn ex aqua Senator. 

euncta fin^ere. Div. i. 49. animadver- ■' TheodosiuSf Har. Resp. 16. Chius. 

titolearamubertaienvfore,praedicitde- ' Theomnastus, VtTT. ii. 21. Syracusa* 

fectionem SoliK'-; ^' '' nus. Theoractus dicithr contumeliiv 

Thaliumetusi^ Att:^»fHs, servus aut causa. Verr. iv. 6S, 

libertus Atticjhenfilittir«' -*> Theophanes, Mityleneus, sed et he^ 

Tharaeo, ad 'Dtv. ii« 7- Ubertus C. sBius diciturf Ktc\l. 10. Att. ii. 5. rea 

Cwrionis Filii. ' *' Pbmpeii scripsit versibus. Ab eo civi« 

7%4iiiMMf«, N. D. iii^SO. Iridispater: tate ^onatus est. Unde posteri eju$ 

fiur tftd^ Thaumantias e poHi» voea- Pompeiorum nomine Rom<e fuere. v, 

tar. Pychius ad Tac. A. vi. 8. Balb. 25. 

T%ebet Inv. ii. 49. Alexandri Pherae- Att. vii. 7* Balbum Gaditannm adop* 

•ram tyranni uxor. tat. ibid. ii. 5. familiarissimus Pom- 

Themista, Fin. ii. 31. Pis. 86. est peio, particeps consiliorum ejus. ibid. 

Spieurea, Lamp»cteena, de qua vid, v. l. plurimum apud Pompeium valet. 

Menag. ad Lairt. x. 5. et Hist, Mul. cf. ib. ii. 13. 17* &c. item Phttarch. in 

pkH. p. 498. Pompeio. Manutius in Argum. Or. pro 

Themietagora», Verr. i. 33. Lamps»* Balb. Kbertum Pompeii facit,^ rrfutatu» 

•enus. a Fabretto ad inscr. ant, p, 478. vid. 

Themietoeie», Off. i. 33. ejus nomen Burm, ad VeUei. ii. 18. 

Solonis illustrius. Acad. iv. 1. «^us TheophUus, ad Div. iv. 9« 10. liber« 

memoria. Off. i. 30. tacitumus, dissi- tus M. Marcelli. 

mulatory insidiis aptus. ib. ii. 30. quid TTieophrastus, Atistoielis ttuditor, Or, 

respoBderit interro^tus, utrura lx>no 19* unde nomen habeat. Att. ii. 16, 

viro pauperi, an minus probato diviti vitam theoreticam practics anteponit. 

filiam coll€>caret. ib. iii. 11. quid dixe- Nat. D. i. 13. inconstans estin senten- 

rit post vietoriam ejus belli, quod cum tia de Diis. Acad. i. 9* negat in vir* 

Penis liabuit. Brut. 11. mors ejus fa- tute sola esse beate vivere, />rqp^erea re* 

Imlosa. Themistodeum consilium. At- prehenditUr, Tusc. v. 9. Inv. i. 35. 

tic. X. 8. tribuitur Pompeio, qui existi' Syllotpsmum oratorium quinqueparti- 

mabai, qui mare teneat, eum necesse esse tum facit. Brut. 46. ab anicula hosp^s 

rerumpotiri. vocatur. ibid. 9. prsceptor Demetrit 

Theodeetes, PhaseUte», Or. 51. 57. Phalerei. ib. 31. Tnsc. v. 9^ ele^ans 

Aristotelis auditor, m arte tn primi» et suavis. ibid. 37. pereg^natus est. 

oratoria, iiemgue Isocrati», v. La9rt, v. ibid. iii. 38. moriehs naturam accusat. 

9A, et ihi Afenag. Valer. M. viii. 14. 3. Att. ii. 3. liber ejus vf^2 ^tXarifAiett, pro 

st Suida» tfi h, v, Tuse. i. 34. ejus in- quo Tunstallus Ep, ad Middleton. p, 

tignh memoria. Quintil, Jbut. Or, xi. 14\, f acit wtfiwXtrtiat: qualemsciiptum 

9. ^e. ab eo testis LaSrtius v. 45. eoque tum 

Theoderus, Byzantius, Brut. 13. So- <qms erat Oceroni de republica scribenfi, 

phista Socratis temporibus. in arte sub- Vulgatnm est e conjectura Victoru. Tusc, 

tilis, in orationibus jejunus. Scripsit v. 9. Fin. v. 5. de vita beata. Off. ii. 

aliis orationes. Orat. 13. a Socrate in 16. de divitiis. Tusc. iii. 10. Callis- 

Platonis Phasdro appellatur X^ytUSta" thenes. h, e. de luctu, quo luget mortem 

Ut, V. Quintii. iii. 1. .4^ Laertium Caiiisthenis amici sui S^c. Nat. D. i. 33. 

ii. 104. eiviiibus oraiiombu» ctarus dici- Leontium meretricula Epicurea cuntra 

iur. Ceteram lioe nomen restituendun^ eum scripsit. 

sst Geerem Orat. e. 13. pro Thucydi- Theopompus, Leg, iii. 7. Lacedaemo* 

des. nius, qui Ephoros instituit. 

Theodiiru», Cyrenaicus, Nat. D. i. 1. Theopompus, Orat. ii. 13. Chius, Iso-' 

Dcos tol^t. iMd!' Athmtt dictus^ ei euim cratis discipulus» scripsit historiam H» i 158 .IN0EX HISTORICUS. 

hrif xii. imtiafacto ubi Thucydldet de- gui Brut. 67. L. Turius dicituT^ ptturro 

tiitt compUxus annos 17- v. IHodor* Sic, ingenio, sed multo labore, cui paufOB 

xiv. p. 305. Off. ii. 11. heg, i. 1. fa- centurie ad Coitsulatum defiiere. Sie 

bulosus est. Att. xii. 40. liber vel epi- etiam f^lalena injamilia Tlunriapag» 471« 

istola ad Alexandrum M. ibid. ii. 6. T* ii. v. L. Turius. L. Thorius^f trib, 

Theopompinum genus, est mwdax scri" pl. a. dclxx.viii. 

bendi genus, quo usus est l%eopompus. Sp. Thorius, Balbus, Brut. 36. valuit 

eo se dicit Cicero usurum in inftiirug. in populari genere dicendi. Auctor le- 

Bmt. 17. officit Philisto. ibid. 56. gis Thoriae. v. Ind. Legg. 

acerrimo ingenio fiiit. Thoth, Nat. D. iii. 22. ^gyptiorum 

llieopompus, Att. xiii. J. Cnidius, Mercurius, quo nomiue et primus men- 

familiaris Caesaris. JSstne hic, quem sis apud eos appellatur. 
C TVebonius A&u expulisse dicitur. Phil. Thrasjfbulus, Att. viii. 3. 
ziii. 16; Alius, nijallor, est ad Q. Fr. TTiraso, Verr. iv. 22. Tjmdaritanus. 
i. 2. 3. /orte de cohorte Q. Gceronis m llir€uymachus, Or. iiL 32. Chalce^ 

previncia. • donius, de natura rerum scripsit. ibid. 

Theoractus, Verr. iv. 66. v. 7%«om- 16. Sophista celeberrimus. Or. 12. pri- 

nasius. mus cum Gorgia arte quadam verba 

l^heramenes, Tusc. i* .40. in ipso vinxit. Abstinet a republica. 
mortis articulo ludit in Critiam, cujns Tliwcydides, Or. ii. 12. quomodo scri- 

opera ad mortem damnatus erat. n. Xc' pserit. Brut. 11. summo loco natui 

noph. Hist. Gr. l. ii. ^c. Or. ii. 22. ^us &c. 

scrjpta Cicerouis aetate nulla extitere. Thyestes,T\x%c. iii. 12. 18. Jovis pro- 

ibid.iii. l6.faciendodicendoquesapiens. nepos. ib. i. 44. Brut. 20. f;3d>ula £n-> 

Thericlea, NeTT. iv. 18. ex lectione nii &c. 
CnBvU : sunt pocula, gwB nomen habent Jliyone, Nat. D. iii. 23. uxor Nisi, 

^ d Thericle,Jigulo Corinthio, qui certum mater Bacchi, quam Semelem interpre' 

genus poculorum excogitatrit : tieque so- tantur. 

lum Jiglina, sed etiam ex alia maieria. Tiherius, Att. v. 21. amicus Attici, 

Nam V. c. ap, Joseph, A. xi. 1. sunt Q. Volusi socer. 

ei^/xXus xt^trua inter vasa, qws Cyrus C. Tidius Strabo, ad Div. xii. 6. ad 

JudiBis reddidit. sed quidameum rMif' C. Cassium in Syriam se confert, Gr- 

4^ Jadunt. Ejus mentio et apud Lu-' sare interfecto. Manut. malebat Titius : 

eian. Lexiph. c. f. Athenaum ix. 470. ut esset L. Titius Strabo, dequoadDiv. 

E, V, inpr, Bentkius de Phalaridis xiii. 14. C. Tidium Strabonem inter 

JSpistoiis. Fixit tempore Ainstophanis provinciales pratores refert Pighims a. 

Comici. v, Junius in Cdtal. Pictor. ^c, dcc. 

ted inprimis Salmasium ad Solinum p, M. Tigellius, Hermogenes. ad Div» 

m, 734. seq, vii. 24. a Licinio Calvo acriter perstrin- ■• 

A, Tliermus, e Minuciis, Flacc. 39. gitur. Att. xiii. 49. 51. Dehoe hom»ne, 

bis, Cicerone defendente, absolutus est Sardo libertino, est ap, Horat, Serm, i. 

magno populi g&u^o, post praturam, 2. Omnibtis hoc vitium est ifc, 

Q. Thermus, ad Div. ii. 17. Asiae Tigranes, Manil. 2. rex Armenis» 

praetor a. Dcci. 479. Att. i. 1. curator gencrMithridatis. Sext. 27. aL.Lucullo 

vi« Flaminiie. Pbiil. xiii. 6. Pompeium vincitur. Cn.' Pompeius iu suis castris 

Cn. F. hortatur, ut ad Mutinam eat supplici- insigne regium restituit eC 

cum suis copiis. Ad eum sunt epistoUs regnare eum jubet. 
du€B ii. 18. xiii. 53. conf. Att. v. 13. Tigranes,JiUus superioris, Att. iii. 8. 

21. 6lc, P. Clodius, qui eum captivum e cUsto* 

TTieseus, Nat. D. iii. 18. Neptuni dia surripuit et dimisit, non puntiur. 

Illius. Offic. i. 10. Pater Hippolyti, a Jn custodiam conjecerat et Romam per^ 

Neptuno petit, ut ab equis ejus lacere- duxerait Cn. Pompeius : Dio xxx^. p, 

tur filius. Neptunus qu» promisit, prs- 27. De hoe^Jacinore ClodU v, eundem 

stat. Leg. ii. 2. Atticos ex agris in ur- xxxviii. p. 78. 
bem compulit &c. L. Tiilius Cimber, Phil. ii. 11. de 

TTiessalus, Verr. i. 33. Lampsace- percussoribus Cssaris : cum ante acer' 

■us. rimus partium Cesarianorum propu- 

Theudas, ad Div. vt. 10. libertus gnatorjuisset, Senec. de tra iii. 30. ad 

Trebiani. Div. xii. 13. classem in Bithynia com- 

Xf. Thorius Balbus, Sp. F. Fin. ii. 20. parat^ paullo post mortem Ceesaris- 

f2. Lanuvinus {unde in numo ejus qu(B' Eani provinciam a Ctssare adhuc vivo 

atorio Juno Sospita) voluptuosissimus. acceperat, t» eamque, interfecto Qfsare, 

Pighius ad a. dclxxiu. eundem putat^ clam abkt, VuigQ appell<$batut oHm INDBX HiSTORICUS. , 159 

Tullios ; guod frtfert Oudendcrp, V, hnr et expUcatnr, 

C. ad Ceisar. B, C, iii. 43. De eo vid, T, Tincas, PlaceutJaiu. Brut. 46. 

fTteter Manut. et Grav, ad l, c, Periz, honio dicax et faeetus. 

jinim. Higt.p. 431. j^. Tiresias, Tusc. v. 39. Div. i. 40. ii. 

7^f A4SUS9 Or. ^. 14. Tauromenitcs, 3. au^r clarus et prapstaus, sed oculis 

regnante Agathoele vixit, eruditissimus captus. 

el eloquentissimus historieus. N. D. U. T\rOy ad Div. vii. 29. servusy deinde 

. f 7. rationem concinne rcddit, quare lihertus Ciceroni et fiUo et fratri ca- 

Dianae Ephesiie teroplum deflagrave- rissimus. <id eum sunt epistol^e l. xvi. ex 

rit. Quod Ocerom hic concinnum tide- quibus de summa kominis gratUs satit 

tur, id Lofiginns Jrigidum et puerile cognosci potest. 

judicat. ad Div. v. 12. I^rrhi hfcllum . Tlro, Phil. ii. 4. v. 6. est Numisiuf 

scripsit : Timoleontis res i^stas prodi- 11 ro, de gicariis Antonii triumviri. 

dit. Ejus ttcerbitatem in aOos histori' TisatnenuSf Att. xii. 10. servus. 

€os et errores notat Viodorus Sic, xiii. Tlsias, Or. i. 30. Inv. ii. 2. Siculus, 

p.SW. primus rhetoricam scripsit. Brut. 13* 

TlmemSf Fin. v. 89> Jliocren&is, Py- qua occasione et quo iempore scripserit. 

thai^oreus, Platoni «qualis. Tlthonus, Senect. 1. Laomedontis fi^ 

7\magoras, Acad. iv. 35. Epicureua, lius, Aurores maritus, de guo mta est 

negat, sibi umqoam duas flammulas fahula. 

esse ex lucema visas, cum ocuium tor- T\tinia, Cottae. Brut. 60. pro e& 

sisset. . contra Ser. Nsvium dicit M. Cicero. 

Timanies, Brut. 18. pictor. Cgth- Oi. Tittnms, Cluent. 56. eques Ro- 

fu«#, auctore QuitUiliano, ii. 13. Sicjfo- maiius. 

nius autem, auctore Eustathio ad Iliad. Q. TWnius, Verr. i. 49. eques R. 

m. 163. De eo etiam capiendus Cicero frater germanus C. Fannii : t. e. ex ea^ 

in Orat, 33. ad q, l, vid. QuiiUil. l. c. dem matre, v. ff^esseling. V. C. Obs. i. 

et aUos ap. Junium tn Catal. Pict. Leo' 13. Att. v. 31. commendat Ciceroni 

pard. Emend. xx. 19' L. TuUium, ut legatum sumat. Att. 

Timarchides, Verr. ii. 38. &c. libertus ix. 6. fiUus est cum Caesare. Hunc 7'i» 

et accensus C. Verris : de c^jus sceleri-' tiniumjanus exercuisse ititettiges ex ep. 

hts multa in Ferrinis. 4. 1. ii. ad Att. et vU. 18. 

l^ifnoctesy I^son. 36. saltator, L. Pi* T\tinii, a CatiUna in prMcriptiont 

sonis in Macedonia comes. Suttatui inierfecti commemorantur pet. 

Timocrates, Nat. D. i. 33. Metrodori Cons. 3. 

Epicurei frater, quia, nescio quid, ab TiiiuSt Dom. 9. Har. resp. 37. Sext. 

£picuro dissentit, totis voluminibus ab 53. e ducibua operarum Clodianarum. 

eo conciditur. ihid, 40. a fratre repre« C, TUius, Brut. 45. eques Rom. «{ut 

benditur, quod dubitet vitam beatam primus eo pervenit, quo pervenire pot- 

ventre metiri, scil. in tibris, quos conira est Latinus Orator sine Gnecis Uteris* 

eum ecripsit. LaSrt. x. 33. Eundem ta- Orationes futirunt acut«, facetae item 

men Epicurus ifUer heredes suos scri- tragttdiae, sed parum tragice scriptc* 

psa. V. de Fin. ii. 31. Jjampsacenfis an Vixit L. Craisitemporibus. 

Atheniensis fuerii, esque ut de Jratre^ C Tttius, L. F, Rufus. ad Div. xiU. 

dispuiatur ap. Jonsiufn i. 30. 3. et Me- 58. Praetor urbanus PauUo et MarceUo 

nag. ad Jjaert. x. 33. Coss. ib. xii. 15. legatus Dolabelhs ia 

Timoleon, ad Div. v. 13. ejus res ge- Asia. 

stffi proditae sunt a Timseo. L. Titius, Verr. iv. 36. Ci-vis Rom» 

J^mon, Tusc. iv. 11. Amic. 33. A- in SiciUa habil.tns. 

theniensis, fu^it (^onj^ressus hominum. L. 7%tius, Strabo. ad .Div. xiii. 14* 

7^noiheus, Tusc. v. 31. Athenieiisis eques Rom. Hunc Manutius puiabai 

imperator coenas Academicorum lau- eundem esse, qui xu. 6. Tidius appeUek» 

dat. Or. iu. 34. Cononis fiUus, Isocra- tur: v, C. Tidius. Sed quofUam is siv€ 

tem pneceptorem habuit. Offic. i. 33. Tidius sive TUitu t» tnagistratu fuii, 

belU gioria patre non infcrior. ante quam heec epistola scribdtaiur, ui 

TknutheHS, Milesius, Leg. U. 15. ibi diximus, idem cum fioc Titio esse tum 

cum plures quam septem nervos in fi- potest, propterea quod hunc Gcero equi- 

dibus hal)eret, Lacedemonii 90S demi tem Rom. appellai. Non auiem puio 

jusserunt. Hm pautto aliter nurrat A* ntoris fuisse, qui esseni ex equestri or* 

thefUBfis h xiv. c, 9. ex Artemone wt^l difie, eos, cum magistratibus usi essetti, 

^$wem»tS iTetrftfuttH* cetf. Leopard, simpliciter cquites appellare, 

Etnetut. viii. 14. ubi decretum Lacedm- P. Titius, ad Div. x. 13. tribunua 

morusrum in hune Thnotheum etnenda" pl. {a. occx.j intercedit SCto ia Cico^ 160 INDEX HISTORICtTS. 

ronis sententiam facto, rogatu Servilii. pHone est Thoranius. 
de eodeni ettep.H, Hunc etiam CorrO' Tortorius^ Att. vii. S. est nomen 09r« 

duspuiat esse eum,ad quemepistolal6. ruptum. 

L y, scripta sit, Ex epistola intelHgitur^ A* Torquaius^ e ManHis, Planc. II. 

Ulum Titium hene de rep, sensisse, ei Afric» pnetor {ann. bclxxvi.) mirifice 

Pompeiams partihus favisse : quod »e- laudatur. Ejus frater patruelis est T. 

scio an in P. hunc conveniatf qui in toio Torquatns T. F. de quo ii^ra. 
iribunatu Gceroni, aliisque hujus sectm A. Torquatus, L. F. L. N. Fin. ii. 

adversatus est, P. Cascss coilegct tribu- 3S. amicus Ciceronis summus. Att. v. 

natum abrogavii, et legem per vim tu- 1. vir optimus. ad Div. yi. 1. Athetiis 

Ut, de triumviris reip, constituendst in exulat, quod contra Caesarem steterat. 

fuinquenniumcreandis^c. vid. Pighius Prtttor fud a. f/. ucci. 
ad ann. dccx. Ceierum hic esi Titius, A. Torquaius, Le^. ii. 23. De quo 

qtU Appium minorem reum fecit de. vi. sermo sit, ex re non saHs certo judicari 

ad Div. viii. 8. nam vocatur emissarius potesi. Forie is est, qui Cetisor a. DVU 

Servilii. ei deinde bis ConsulJuU. 

Sext. T^iM, Or. ii. 11. tribunus pl. L. TorquatUs, L. F. Catil. iii. 8. 

leditiosus, a. U. dliv. Anionio Oratore A^. ii. 17. &c. Consul cum Cotta a. 

et Albino Consule,a quo leges Tiius di' C/^ dclxxxix. Pison.^31. pro Ciceroi>e 

cuntur. multa contra remp. fecit, ei apud L. Pisonem intercedit. ibid, 19. 

resistit Antonius. Idem iu eum testi- Macedoniam Cicerone referente obti- 

monium dixit, cum postea reus factus net, et Imperator a Senatu appellatur. 

esset. Brut. 63. loquax et acutus, sed ad Brut. 68. elegans in dicendo, pru- 

moliis in g^estu. Ab eo saltationis ge- dens &c. 

nus moUe nomen T^Hus accepit. Or. ii. L. Torquatus, L. F. L. N. Sull. ?• 

66. se Cassandram dicit, quod vera di- accusat adolescentulus P. Sullam de- 

ceret, nec fidem inveniret. Rab. Perd. ambitu, et ita facit, ut pater Consul 

9. condemnatus est, quod Satumini fiat. Att. iv. 16. de accusatione Gabinii 

imaginem domi su» faaberet. Nesdo cum P. Sulia contendit. vii. 13. ne^t 

an hic siif qui Or. ii. 63. iii. 33. mmis Pompeium extra Italiam sequendum. 

studiose pila lusisse, et si^a sacra no» ix. 8. sequitur cum fratre Pompeium 

ctu fre^sse diciiur. Non dubUai Cor^ extra Itaiiam. Fin. i. 5. Epicurens. 

radus ad Brui.p. 341. itaque induciiur eo libro dispuians cum 

T. TUiuSy T. F. ad Div. xiii. 75. Le- Cicerone et Triario de finihus. Brut. 

gatus Pompeio rei frumentariae pnefe- 76. non tam rhetor, quam «r«X«ri««ff. 

cto. Hic esi fortasse, ad quem epistola in eo literae interiores et reconditSj • 

16. /. v.perscripia esi. <f. P. Titius. divina memoria. Prettorfuit a. pcciv. 

Tttius, ad Div. vii. 13. Epicureus, si T. Torquatus, L. F. Tusc. iv. 33. 

sdna leciio est. Sed aHi, ut ManuHus, qui primus Torquatus dictus est. v, 

malunt Titus, h. e. Atticim alii, quod' £4v. vii. 10. v. Manlius. 
GnBvius recepii, Seius. ^ T. Torquatus, Fini i. 7. colle^' Cn. 

T^uHus, Font. 5. yidetur de cohorte Octavii in Qmsulatu a. dlxxxviii. ejus 

M. FonteU fuisse, aut portUor Tolosa- filius, a D. Silano adoptatus, cum in 

nus. Prsetura Macedonise pecunias cepisse 

M. Titumius Rufus, ad Div. xiii. 39. diceretur, pater, re cognita, eum ve- 

unus ex Titurnia familia reliquus est. tuit in conspectum venire. Male edi" 

Tlepolemtis, Verr. iii. S8. Graecus, tur L. Torquatus. Nem Fasti haibeni 

pictor, de cohorte Verris iv. 13. Ciby- T. ut Bpit. lAvii 54. 
rata dicitur per jocum, quia Verri tam^ T. Torquatus, T. F. Planc. 11. Ault 

quam venator vasorumfuii. Africae praetoris frater patruelis. Brut. 

Tongilius, Catilln. ii. 3. de conjura- 70. doctus vir ex Rhodia disciplina 

tis Catilinariis fuit, et Catilinse scor- Molonis, plus facultatis ad dicendum 

tum. faabuit, quam voUintatis. Ad consula- 

Toranius, ad Div. vi. 30. Pompeia- tum venisset sublato ambitu, si vixis- 

nus, exsul. PnBtoriusfuit, quempostea' set. 

filius C Tordnius, Triumvirilm partes Trabea, ad Div. ix. 31. po€ta Conil- 

secutus, Triumviris prodidii, a quibus cus. Tusc. iv. 31. ejus versiculi. Fin* 

inte^fectus est. v. Paler, ^. ix. 1 1 . ii. 4. * 

Hunc essCf qui qwestor P. Vatinii Glor- C, Trebatius Testa, ad Div. vii. 13. 

bri in bello serviU dicitur fuisse in fra- Epicureus sit. ibid. 5. commendatur 

gmento monumefiti antiqui, putat Bi- Caesari Galliae proconsuH. Top. i. To- 

mardus Diss, i. tn Tlies, Inscript. Mu- pica sibi a Cicerone explicari ^vult. 

rtstorii p, 4. 5. ceterum in iUa inscri^ JCius Juit^ ad quem multa ot fafiet^ INDBX BISTORICUS. 161 

tmU L vii. episiaUe. TVibunut pi. a, U. dviU periit. hune ioeum maU rrferi 

Dccvi. de eo v. Menag, Jmeen. J. C. c. 14. ad L. Tnarium Pighius ad an, dclxxii. 

L. 7h-ebeiiius, Phil. vi. 4. Antonia- Fideiur eum verbum senertutis mo- 

nus, antea adversarias in tribunatu, vUse. Sed additur : in illa aetate. De^ 

(a. U. Dccvii.j cuin de tafoulis novis inde quod cum Torquato jungitur, id 

Krretur. ad Div. xi. 13. cum equitibus ipitum docei, de C, sermonem esse. r. de 

luis ad occupandam PoUentiam venit. /^n. i,c, Tribunus plebisjuit a, DCCfi. 

Phil. xiii. 12. &c. et a Cn, Pompeio m bello civiH oiassi 

M. Trebeiiius, Quint. 5. prirfectus, Qbs. B, C, iii. 5. ad Div. 

TreUanusy ad Div. vi. 10. Pbmpeia- viii. 7. ejus soror Paulla Valeria divor- 

ims, post pu^am Pliarsaiicam ab ar- tium facit et D. Bruto nubit. Manu- 

vm non decessit. tius ad h, L maie appeliat P. Triarium. 

J. TVebonius, ad Div. i. 3. xii. 19. Nam loci Gceramatdt quos prtfert, o- 

cqaes Rom. negotiator. stendunt, eum de Caio lofui voiuisse. 

A, TreboniuSf Verr. i. 47. proscri- Nisijorte ista/uU P. soror^ et iocos UUn 

ptos a Suiia, frater P. Trebonii. maie de eo accepit, 

C Trebonius, Phil. xiii. 10. eques L, TMarius, Verr. i. 14. quaefitor 
Rom. C. Trebonii, de quo mox, pater. urbanus, a. dclxxii. 

C. Trebnnius, C, F. ad Div. xv. ult. P, IViarius, L. F. Att. iv. 16. 17. 
qoaBstor tribuno Herennio non paret, ad Q. Fr. iii. 9, accusat M. Scaiirum, 
tt Gceronis causam tuetur, cum id Om- drfensUt Gcero, v. Ascon. arg. Or. pr« 
tuks non Jacerent. v. not, Phil. ii. 11. M. Scauro. 

t percussoribus Cssaris, laudatur. ibid. TricipUinus, e Lucretiis, heg. ii. 4. 
14. ad Div. x. 28. sevocat Antonium, LucretuB pater. 

ante curiam, dum interficitur CieBar. Trieterides, Nat. D. iii. 33. Bacra 
Phil. xi. 1. pnetor Asiae, a Dolahella fiacchi e Niso et Thyone nati. 
Smynue amicitiie simulatione interfici- Tr^toiemuSf Her. iv. 6. Tusc. i. 41. 
tur. ejus mortem lamentatur Cicero. Verr. iv. 49. notus ille atKtor et inven^ 
ad Div. xii. 16. ^us carmen ad Cicero- tor agricuUuret in Gracia, de quo est m 
nein missum»ybne in Antonium et An- Jabulis. 

tmanos, Hic iegetn Treboniam tuiU TVitannus, Fin. i. 3. Centurio viri- 
in tribunatu an, dcxcviii. ut Pomf>eius bus insi^nis. de quo v. Plin. H. N, vii. 
dwu Hispanias, M. Crassus Syriam m 20. SoUn. c, 4. 

fuinquennium, et Qgsar Galliam in a- TrUopatreus, Nat. D. iii. 21. Jovig 
M quinquenmum obtinerent. Post /e- et Proserpinae filius. 
gutw Cesaris in Galiia, et an, ocoviii. TrUo, Nat. D. i. 28. ii. 35. Dcus 
Omsui st{ffectus Ccnari. Dio Cass. marinus. 

ttxix.;». 105. Troas, ad Q. Fr. iii. 6. tragvedia Q. 

P. Trebonius, \tTT, i. 47. A. frater. Cieeronis. 

Oi. TVemeiiius, Sa^rfa, Act. i. in Troilus, Tusc. i. 39. PriamiJUius ab 
Verr. 10. tribunus militarlB desi^na- Achilie interfectus. 
tus, judex in causa Verrina, homo TVophomus, Nat. D. iii. 22. Valentis 
lununa relipone et dilif^entia. Pighius et Pfaoronidis filius, idem cum Mercu- 
otf a.DCLxxvi./mfa/ esse eum, qui preS' rio ex his genito. de Div. i. 34. prope 
toffost /uii, et de re mstica scripsU : Lebadiam ei sacra fiunt ; ubi sc. notum 
cvpu viUam, atque ipsum, vaide laudat iiiud antrum TVophonii /uU. Alius ab 
^9no de H. R. i. 2. Unde Scrofie co- hoc est : 

pimen, quod ht^us avus primus tuiU,. Trophonius, Tusc. i. 47. cdificavH 
<ifiam ratiienem ex ^us persona Varro templum Delphicum. ejus votum. 
^< c, ii. 4. aJiam Macrob. Sat. i. 6. com- JVypho, Att. iii. 8. ad Div. xiii. 60. 
MflMrctf . Utraque iepida fdbeita est. est nomen serviie. 
^cnh.est et ad Att. vi. 1. v. in Scrofa. L. 7\ibero, ex JEliis, Li^r. 7. cum 
Q, TVemuius, e MarcUs, Phil. vi. 5. Cicerone uiia domi eruditus, post alft- 
Uemicos vicit. atatua ^us in foro po- nis, in omni vita familiaris &c. Planc. 
lita. U,qui consulbi^Jmt a.QCCCTLiyiu 41. ad Q. Fr. i. 1. 3. legatus Q. Cice- 
^ccccLV. ronis in Asia, scripsit historiam. Li^. 

C. TVtdTMM, eVajisriiey Fin. i. 5. a- 8. Sortitus belli civilis initio ex SCto 
nicDs Ciceronis, vir ipravis et doctus, Africam provinciam, quam Considius 
iniQQS deleetatur Epicuro, quod orna- obtinuerat, cum eam a Varo jam occu- 
meata Platonis, Aristotelis, &c. negle- patam invenisset, ad Cn. Pompeium 
xit. Att. xii. 28. ^us liberis tutor est in Macedoniam se contulit. RestUutus 
Cicero. Brut. 76. ^us plena fuit lite- est post a Qtsare cum Jilio Qmnto, do 
it« senectutis oratio, ^ravis : bellu qtao tnox. 

M t6f INDBX HISTORICUS. 

P. Tuhero, Q, F. P. N, Or. ii. 84. X. TuUiiUy Verr. ir. 11. frMer U. 

Africanum avunculum laudavit, scripto Ciceronis paimeUs, quem secum in Sr> 

C. Laelii. cilia habuit, cum in Verrem inqmre 

Q. Tubero, Q. F. P. iV. Muren. 36. ret. Att. v. 4 et Sl. legatus Ciceron» 

jltoicus. Africani sororis filius, <^U8 in Cilicia. 

perversam sapientiam in funere Afri- L, T\iUius, Montanus» Att. xii. 53. 

cani e^re fert populus, proptereaque eum Cicerone filio Athenaa proficisci* 

pnetura excidit. Brut. 31. in triumvi- tur. 

ratu judicavit contra avunculum Afri- M, Thiltius Laurea, Att. v. 4. xiii. 

canum. ^us orationes in Gracchum. 99. ad Div. v. 80. scriba Ciceronis. 

ex h, /. coUigU Pighius, eum tr, pL a, M. ThtUius Deeula, Planc. 31. edili- 

licxx.Juisse. cf. de Or. iii. S3. ad Att. tiam repulsam tulit. Agr, ii. 14. con^ 

iv. 16. De patre utriusque, L, PaulH sul cum Cn. Comelio, a. dclxxii. 

genero, v, PUnium H. N. xxxiii» 11. Hunc putat esse Sigonius, quem (Xeero 

Val. M. iv. 4. defendk reum de vi: ex qua orations 

Q, Tuhero, L. F. Lig^. 1. sq. accu- paucafragmenta restant. 

lat Ligarium de, vi. In beUo civili M. TulUus, ad Q, Fr. ii. 3. postulat 

Pompeium cum patre secutus est, post Sextium de vi. Ipse (Xeero nescit, qut 

a Gesare restitutus. Cum tn causa Ur- sit. 

gariana non vicisset, ad jus Gviie se M TuXUus^ Brut. 16. patricius, Con« 

contulit, sul cum Sulpicio a. x. post reges exa- 

P. Tuhertus, e Postumiis, Le^. ii. ctos. 

S3. primo Valerii PoplicoUe, et deinde TuUhis, Verr. iii. 71* ma^ster pub« 

Menenii Collega fuit. In urbe sepul- licanorum in Sicilia, amicus Verris. 

tus est, ejusqiie posteri hoc jus tenue- Tuiltu, Catil. i. 6. Att. viii. 15. est 

nint. Volcatius TuUus, qui M. ^milii Lepi- 

L. TStbulus, ex HostiUis, Fin. ii. 16. di colle^ in Consulatu fuit. 

Pretor. et quidem, ut est Att. xii. 5. TuUus Cluvios, Phil. ix. 3. unus e 

L. Metello et Q. Maximo Coss. h. e. le^tis Rom. qui a Larte Tohimnio in 

a, U, Dcxi. pecunias capit ob res judi- teriecti sunt. Sed Pighius legendum 

candas, et decreta de ea re qusstione eenset L. Julins : qui a. ccciii. decem^ 

fugit. cf. Fin. iv. 38. v. 99. Nat. D. vir /uit : non C. Julius, qui trib. mU, 

iii. 30. i. 33. fr. or. p. Scaur. &c. Pe- Juit a, cccxv. v. ad h. a. Apud Plini- 

rizon, Triga Diss, p. 153. extr. credit um xxxiv. 6. ed. Hard. vocatur TuUut 

esse nepotem C. Hostilii Tubuli, prteto- Ckelius, e MS. Edd, aU^ habent Tul- 

ris urb. a. dxliv. cujits/rcquens mentio his Cslius. v. Harduin. et ti/ot. Crruteri 

sqf. Uvium Ub, xxvii. sqq. ad Gc. /. c. 

M TSiccius, ad Div. viii. 8. accusat Tulius HostiUus, Phil. xiii. 13. triba* 

C. Sempronium Rufum, et ab eodem nus plebis designatus. 

accusatur. v, Drakenb, ad lAv, Epii. ThtUius Cimber. v. TVUus. 

90. Z>. Turranius, Att. i. 6. liomo XIP*^ 

Cn, Tudicius, Quent. 70. Senator. ^MtSi^f , cum Q. Cicerone in prediis Arpi- 

C, Tudiianus, e Semproniis, Brut. natibus est. vi. 9, cum Cicerone in Ci* 

35. disertus. De Tuditanorum gente licia aliquandiu fuit. Eundem htmn* 

V. Rupertus ad Faler. M. ix. 5. p. 543. nem esse, res ufsa suspicari fiuni, etsi 

M. Tuditanus, Brut. 18. Tusc. i. 1. priari loco sit Turranius, aiiero Turan*» 

Consql a. dxiii. nius. Nam A«c nomina eademsuni, ut 

P» Tuditanus, Brut. 15. M. Com. ee Turaniiis. Eadem varietas eiktm in 

Cethe^i CoUega in Consulatu (a. lapidibus deprehenditur. Fbrte est ittt 

DXLix.) deinde etiam in Censura. yfse, qui ifommemoratur ap. IHin. H, 

Tuditanus, Acad. iv. 38. affinis Ca- N. iii. 1. ix. 8. v.Harduin, Ind. AUctor. 

tuli, insanus. Phil. iii. 6. avus FulviaB M Turramas, PhU. xiii. 10. provin- 

Antonii uxoris ; ejus insania. v. Fdler. dam sibi ab Antonio datam recusat. 

M. vii. 8. et ibi Perizonium^ Turdus, ad Div. ix. 31. co^nomen 

M, Tugio, Balb. 30. f^idetur ei juris familie Papiris plebeitt. C. Papirioft 

partise maxime dedisse, qtue tst dejure Turdus trib. pl, est ap, lAv, xH. 6. 

aquceductuum. L, Turius, Brnt. 67. parvo ingenio, 

P, 7\iltio, Syrus, Har. Resp. 1. ami- sed studiosus. l^ paucs centuriflB ad 

tfus Clodii. consulatum defuere. OUm hic leg^" 

L.Tulleius,^ Div. xv..4. Legatus /tirThorius. unde viri docti ceperuni M 

Cic^ronis in Cilicia, qui omnibus aUis L. Thorio Balbo, de quo supra. Nesei» 

hcis scribitur TuUius. id^m cum se- an in hominem ilium voiuptuotisskmwU' 

quenie. cadai muhus labor, fusm inm L. f^ r ivnvi nisTOBictts* i6i 

rh Geero tHbnU. Tariiui apud veteret dux eenira Romemos fiduet, a, U* 

nen vnut oecurrU. Q. Tarias ap. ipsum Ccccxxit. v. IAv, viii. I9. 20. 

Geennem, aHut Tarius e^nil Herat. yaeerra, ad Div. vii. 8. JCtas tem« 

Sai. ii. 1. 49* ubi vid, Schol. et Beni- pore Ciceronts. CogUabam aHifuand» 

leium. L. TuriuB a M. OUone eontra perjocumita diciVsleritim JCtum. 

Oi. GetHum defentut eommemoratur f^alent, N. D. iii. 22. Mercurii cu- 

aptuf Geiiium Noct. Att. xiv. S. ut tapi-^ Jusdam e Phoronide pater. 

du taeeam. JVam apud Donium iv. 93. J. f^alenHut, Verr. iii. 37* interprei 

tst L. Turius L. P. ^e. C. Verris in SieiHa. 

Q. TkiritUf ad Div. ui. 96. ne{^tia<* ydieria tabula, Vatin. 9. ab ea diw 

for Africanns. cuntur tribuni plebis Vatinii colle|^ey 

J\triut £ro8y ad Div. xii. 3S. liber- Jussisse mitti Bibulum, quem Vatiniua 

tns Q. Turii. in vincula duci Jusserat. ad Div. xiv. 

TurpiHa, ad Div. vii. 31. 3. ad eam exulis Ciceronis nxor, eon^ 

fwjriOf Att, vi. 1, sutorius. tumeHee eauta deducitur, conf. Sextid 

L. Turtetittt, Phil. ii. 16. ei testa- taintia. 

mentum M. Antonius sulgicit. Vaieria^ Flacc. 34. uxor Andronli 

furuHuty ad Div. xii. 13. Quftstor Scfxtilii. 

Tilfii Cimbri in Bithvnia. PauUa Faleria, ad Div. viii. 7. soror 

Thttcemuty ad Q. Fr. i. 1. 6. et i. 3. 3. Triarii, (fiscidium facit, et D. Bruto 

homo obscurus^ qm de Q. Cicerone nubit. vid. in C. Triariut. Obterveni 

questus erat. tiroitet Paulls nomeny tPfue ui PauUi» 

T«Na, Att. xvi. 3. nomen femmttf qute eognomina proprie timi, interdum 

ueteio cujut. Nam TWw Vettalit, de ette etiam premomina, ui hoc loco. vid., 

fw eti ap. yaier. viii. 1. fues in Hbrit Perixon, m animadv. hiti. eap. 3. p. 

fere ett Tuccia, hue non pertinet, quod 130. 

temporit raHofaeUe indicai. Ceterum Faieriut, Verr. iii. 31. praeco Ver- 

valde arridet Corradi conjectura, gui ris. 

Adhi legendum tutpieabaiur, eanifue Faleriut, Orat. Bi. 33. scenicos, tfoo- 

iniettigebai, de qua eti l. xv. uH. Tu- tidie cantabat. 

tSam/amyft0m autem fintte,facile om- f^aieriut, Att. ii. 3. absolvitur, tft«er- 

tedam. v. Drakenb. ad JAv. epU. 30. tum uirum Valerius Placcus, an Vale- 

Tator, Or. ii. 64. nomen mimi vete- rius Messala, an Valerius JCtus. 

fn, oppido ridiculi. fiUeriut, ad Div. v. 30. netcio guit, 

Tifmptxnis,^. D. iii. 35. Tjrmpanidis mancept pecunMB puhHett cujutdam. 

rogus. Ijocwu tine dubio corruptut, m Valeriut, Att. i. 13. iuterpres C. An« 

ftfo frustra adhuc viri docH detuda- tonii in Macedonia, ntri forte Romee m 

rtmi. vid. Davieiut et Buheriut ad ipto Senatu, quod Cataubono placebai. 

h. l. puiani quidam ette eum, de quo ad Ditf» 

T}fndareus, Tait, 15. Clytcmnestne xiv. 3. dequodubito, 

pater. C. Valeritu FUtccut, Balb. 34. pras- 

Tyndarido!, Nat. D. ii. 31 Persen tor urbanus. a. dclv. 

rictam nunciant. ibid. ui. 5. eos La<- Z). Valeriut Soranut, Brut. 46. do^ 

cediemone sepultos tradit Homerus. ctus Gnecis literis et Latinis. famHia- 

&c. ris Ciceronis. 

T^rannio, Att. ii. 6. xii. i. &c. Grant- L. Valeriut Flaecut, Phil. xi. 8. fla- 

Mofiurt» et Geographut, qui Oceronit men Martialis. bellum gerit cum Ari- 

ientporibut vixii. Acrem in reprehen" stonico, frustra contra nitente colle^ 

detiio fuitte ex ep. 6. h ii. inielHgiinr. P. Licinid Crasso. v. L. Ftaccut. 

M- iv. 4. 8. reliquias Bibliothecae Ci- L. Falerittt Flaccut, pro Rabir. Perd. 

ceroiiianae disponit et collocat. lii. 6. 7« coUega C. Marii, arma capit contrm 

^gumenta tcriptorum T]franniomt, vo- Satuminum. vid. L. Flaccut. 

eat tenues Bttt^iat.: ad Q. Fr. ii. 4. do- L. Vaieriut Flaeau, Pison. 33. leg^- 

cet Cicerones pueros. tus L. Pisonis in Macedonia, it, qiti 

Tffrut, Nat. D. iii. 33. inater Vene- preetor Geerone Cot.fitU. vid. L. FiaC" 

^SyrisB. cut. 

L. Valeriut Potitut, Brut. 14. leg^- 

bus et concionibus populum post de- 

V. cemviralem invidiam placat. De h^ 

Vaterio v, Lm. iii. 39* 49—55. 

M. Vaceut, e Vttrmmt. Dom. 38. L. Valerhtt, ad Div. i. 10. iii. 1. vii. 

^donnis eversie area Vacciprata cU- 11. xii. 7. JCtus mediocris. 

^quod Privemaimm ei Fundanorum Af Vateriut, Brut. 14. Dictator. po- 16A INBBX HISTORICUS. 

pulum in monie Sacro sedavit, indeque eognomen ei ahjudieai Sigoidui fluf «• 

Maximus dictus est, quod nomen fami' dclxxx. asserit Bimardus ex antiqui 

Um hasii. a. U, cclix. ad h. a. v. Sigo- monumenti fragmento, tn quo historiit 

nius. t» tfulgaiis maie est M. belli serviiis descrwta fuit ap. Muraior» 

Af, ydleriust M. F. Cnvus, Div. i. Thes, nov, Inscr, T,\.p.A, 

84. consul cum Aulo Cornelio Cosso M, Farisidius, ad Div. x. 7* et 12. 

in bello Samnitico. a. U, ccccx. qui eques Romanus. 

tertius ejus consuUUus fuii^ nam quin- L. Varius Cotylas, Phil. xiii. 13. co« 

quies consulfuit, bis dictator, semel cen" lumen amicorum Antonii. Phil. viii. 

«or, sexias prmtor, quater adiUs, Corvi 10. et 1 1 . le^tus Antonii ad Senatum. 

nomen primus tuOts undef omnihus P. ^»11», Att. i. 1. videtar foeneroc 

notum est. vid, JUv. vii. 26. torfuisse, 

P, Vdlerius Publicola, heg, ii. 23. Q, Varius Hyhrida, Sucronensis,SetU 

ia urbe sepultus, idque posteri tenue- 47* seditiosus. ei restitit M. Scaurus. 

runt. Harusp. resp. 8. pro meritis in Orat. i. 25. homo vastus et foedus, sed 

remp. domum in publica villa accepit. eloquentia magnam gratiam consecu- 

Quomodo viri docti verba: in publica tus. Brut. 49* 62. bonus orator. Brut. 

villa, tentarint, doeebii Gravius ad 89. sua lege damnatus est, <2ff 91M» v«2« 

h, l. Ind. Legum. N. D. iii. 33. Drusum 

P. Falerius Flaccus, PhiX, v. 10. le- ferro et Metellum veneno sustulit, sum- 

l^atus Romanorum ad Haiinibalem in mo cruciatu ipse periit. p. M. Scaur. 

Hispania. fr. M. Scaurum principem in proditio- 

P, Fdlerius, Phil. i. 3. comes Cice- nis crimen vocat lege sua, sed frustra. 

ronis, cum primum iter in Grseciam conf. Valer. Max, iii. 7« quem repre-. 

post mortem Csesaris instituisset. ibid. hendit fVesselingius V, C, Obs. i. 11. 

et Att. xvi, 7. villam habuit ad Leuco- jg. Varius, Verr. ii. 48. testis in Ver- 

petram, in quam tum Cicero divertit. rem. an hic est, qui inter judices Mtlo^ 

Att. V. 21. a Deiotaro sustentatur, de- nianosfuit? Mil. 27. 

bitor Attici. idem est, quem ad Div. - A, Varro Murena, e TerentUs, ad 

xiv. 2. notninat hominem officiosum. Div. xvi. 12, amantissimus Ciceronis. 

.vid. Valerius interpres, idem occurrit ad Div. xiii. 22. postea 

Q, Valerius, Soranus, Br. 46. doctus consuifuit a. U. Dccxxx. 

Gnecis literis et Latinis. Or. iii. 11. C, Varro, e Terentiis, Brut. 19' qui 

literatissimus omnium Latiuorum. in clade Cannensi cum Paullo collega 

Q. Valerius, Q. F. Orca, in Sen. post cecidit, an. U. Dxxxvii. v, de eo liu. 

redit. 9. praetor P. Lentulo Spinthere xxii. 23. sq, 

Cos. ad Div. xiii. 4. legatus proprae- C. Varro, e Viselliis, prov. cons. 17« 

tore a Csesare praepositus a^ris di\i- consobrinus Ciceronis. Verr. i. 28. tri* 

dendis ; postea proconsul Africae, non bnnus militum in Asia, praetore C^ 

consulatu gesto. cf. ep. 6. Nerone, qf. C, ViselHus Varro. 

C. Valgius Hippianus, ad Div. xiii. 76. M, Varro, e Terentiis. Brut. 56. L. 

idem est, qui Q. Hippius in eadem epi- ^lium praeceptorem habuit. ad Div. 

stola appellatur. C. Valgius dictus est a xiii. 10. Questor M. Bruti pretoris 

jpatre, qm eum adcptamt, C. Valgium GaUiae Cisalpinae, ibid. xi. 10. cjus the- 

quendam, qui de usu herbarum ad Au- sauri, vid. Qnrad, et Manui, ad h. l. 

gustum scripsit,com9nemorai Plin. xxv. Att. xiii. 13. 16. et 18. cupit aliquid a 

2. Cicerone sibi inscribi, wXvy^irmTH» 

Valgius, Agtar. iii. 1 . P. Rulli gener, ad Div. ix. 13. legatus Pompeii in Hi* 

qui multos agros tempore SuUauo oc- spaniaulteriori. Div.i.32. doctushomo, 

cuparat. perterretur vaticinio cvijusdam Rhodii 

C. Oi. et Ij. Vareni, Fr. Or. pro V^. remi^s. Phil. ii. 41. ejus viUam occu- 

reno : qui dqfensus est a Gcerone, reus pat M. Autonius. &c. de eov. PUn. H. 

. inter sicariosy quod Caium occidisset, N. vii. 30. 

Cneum vulnerasset. P, Varits, Attius. Li^. 2. ' Africe pne- 

Vargula, Or. ii. 60. dicax homo. 0. tor, Africam iuitio beUi civiUs privatus 

Julii Caesaris, ejus, qui in Ubris his in- occupat, cum Italia profagisset. vid. 

ducitur, amicus. Ceesar de bello eivil. i. 31. Hie tst P. 

C. Vargunteius, Sull. 2. Senator, so- Attius, Att. vii. 13. 

eius CatiUiiae, qui Ciceronem in lectu- Sext. Varus, ad Div. x. 32. Hispa* 

lo interficere voluit. niae proconsul. incertum est, qui sUi 

P. Varinus, Flacc. I9. praetor Asiae, quafido Sext. QuintiHum Varum Hi- 

0. V, DCLXxx. Appian. Gvii. B.i.p. spaniaproconsulemfuissenemoprodidii., 

.%0l, qppeiiatVajnmumClsibxum; qtufd vid.Manui. ad h.L 7 1NDEX HIST0RICIT9. l6S 

P, Vadenui, N. D. ii. 2. e Casto- Ven^mys^ Vindidiis. Balb. 25. 

le et PoUuce audivit, Perden esse vi- C yenmmHi, Att. ti. 1. ad Bir. 

ctum. In libris qmbusdam ett Vatinius, xiii. 72. Vosnus de Hist. Lat, l. iii. 

fuod prvbat JDavisius, qui avum eum p. 226. putai, non esse Vennonius seri^ 

adolescentis P. Vatinii/od/. bendum, ut est se. U. ec. et Att. ui« 

P. yatimus, Vatin. 1. sqq. tJi qua 13. Leg. i. 2. sed Venonius, quia 

eraticne pleraque ejus scelerayin primis ducatur a Venox. Et exhtbent omnes 

t» tribunatu C. Qtsare Ou. suscepta Cbdd. et edd. hanc scripturam, pr» 

cmmemorantur. Phil. x. 5. 6. Impera- Balbo l. c. MiM vero rectius Venno- 

tor et preetor Illyrici, Dyrracbii portas nius videtur, uti est in lapitRbus semei 

i^rit Bruto, et ei exercitum tnulit. c. apud Donium, stepe apud Gruterum 

6. ad Div. ▼. 10. augur fttinlocum Ap- {quamquam et %bi Venoniam reperie) 

pii. V. 9. Imperatoris epistola ^ Cice* ducique puto a nomine Venno, qued 

ronem, qua petit, ut se defendat, et ibidem etf 291. 

snpplicationem conficere studeat. ibid. Sext. Vennonius, Verr. iii. 39. de 

L 9* a Cicerone defenditur et quare. Verris cokorte fuisse apparet, una ex 

Veetenus, Att. x. 5. 11. amicus Ci- manihus, quibus pecuniam aUis exter-' 

ceronis, Monetalis appeUatur, cf. xv. tam capiebiat, 

13. xii. 3. argentarium fuisse ex locis Vennonitu, de Le^. i. 2. historicttS 

iis,autJeeneraioremsaltem,inteUigitur. Latinus, exilis et jejunus. Att. xii. 3» 

T. Veetius, Flacc. 34. Senator.. lyus libris mgre caret Cicero. Hunc 

P, Vedius, Att. vi. 1. Pompeii fami- Vennmtium ab omnibus his aUurn esse, 

liaris, homo nequissimus. et Gcerone longe antiquierem, mihi 

M. Vehihus, Phil. iii. 10. provinciam saHe certo videor ex loco de Leg. i. 2. 

tlbi ab Antonio attributam recusat ac- eoUigere : Ponit enim primo annalet 

dpere. £je hoc nemine quidam Velleius Pontilicum, deinde Fabium, Catonem» 

fecere, quod nomen hoc notius esset : est- Pisonem, Fannium, Vennonium, Anti* 

queitain nonnuUis editienibus. Vebilii patrum. Post, successere huic, inquit, 

ftiam m lapidibus antiquis reperiuTttur. Gellii, Clodius, Asellio &c. 

Ceterum nihil de hoe VekUio tispiam P. Ventidius Bassus, Phil. xii. 9* el 

me legere memini. amicus Cicero fuit, antequam se cum 

Veiento, Att. vii. 3. a decedente Bi- inimicis reipublicse conjungeret. ad 

bulo, provinciae Syri» pnefectns. P, Div. x. 24. 33. post praelium Muti- 

Manutius queestorem putat fuisse. Sed nense se cum tribus legionibus con- 

eonstat SaUustium quastotis locum jun^t. xi. 18. se cum Antonio conjun- 

4^pud Bibutum obtinuisse, ad Div. ii. git ad Vada Sabatia. x. 10. Mulio dici* 

17* Itaqne magis placet, cum Pi- tur. cjus castra despicit Plancus. Phil. 

gMo ad a. Dcciii. legatum putare: xiii. 2. Antonii amlcus. Idem pbsribus 

ftim €fitm, nisi queestorem pnpficeret, aliis locis memoratur. Nescio utrum ad 

prteficere poterat, nisi legeUum ali- locum ex epistolis ad Div. reepwiai Ptin» 

quem, V. ad Div. ii. 15. Sunt autem H. N. vii. 42. ubi Gceronem auctorem 

s Pabriclis Veientones. Et fortasse esse dieit, hunc Ventidium nulionem 

hujus n^fosfuit aut pronepos A. Fa- castrensem suffarraneum fuisse, an 

bricius Veiento, qui post praturam a, vero ad aUum ex Oratione, aut tihro 

Dcccvii. a Nerone in exiHum misstts deperdito. De ejus natalibus, miraque 

ett. de eo XiphUinus in Nerone, et fortuna vid. preeter Plin, l. c. GeUium 

J)unt. Ann, xiv. 50. Noct, Att. xv. 4. De ^us rebus gestis m 

C Vetteius, Or, iii. 21. Epicures Asia Dionem Cass.xiyin.xlix, 

pbilosopfaisB addictus, L. Crassi ora- Venuleia, Att. xii. 24. Crassi. 

toris familiaris. Nat. D. i. 6. Se- Venuleius, Verr. iii. 42. de Verris co- 

nator, ad quem tum Epicurel primas horte. 

deierebant. Ilie est qui trib, pt. fuit^ Venuleius, ^ Div. xii. 80. legatus 

c. U.DCVxm, Calvisii, qui cum aUis quibusdam Afri- 

Q, Vetociue, Or. iii. 23. gladiatori- eam ahsente Caivisio adminisfrare aude^ 

im didicit puer ; sed adiUtus plus bat, obtinente e SCto provinciam Comi" 

opers foio, amicis et rei familiari ficio. Ei lictores, ut ceteris, ademerai 

tribuit. Perperam ex h. i. coUigU Comificius, quod probat Gcero. jQimp* 

Petavius apud OUvetum ad h, l, eum storem provincialem fuisse a. Dccii. rc 

lanistam et aetorem causarum eodem 'perio, eodem anno, quo et Latinus ei 

tempore egisse, Horatius, ejusdem CalvisH legatt, qtue* 

Vebtinus, ad Q. Fr. iii. 1. 2. nomen storesjuere. 

hominis obscuri, qui fundum habebatp Venus, Div. i. 13. Cnidia. Or. 2. 

Msnprocul afunde Q, Gceronis, - &c. Coa Apellis. Nftt. D. iii. 23. pfairet 

M 3 169 INDXX HISTOEIC08. 

Veneres, Nat. D. ii. S3. Lubentina. L, VHtiui^ Vat. 10. in Senatu een- 

in Cscil. 17. &c. Eiycjna. jfb hae tU- fiessus est, se cumtelo fuisse Cn. Pom- 

cuntur Venern. ibid. h. e, servi Fimerit peii interficienfli causa. Att. ii. 24. 

EryciMB s.fani ejue in Erjfcino monie, vndex a C^mre inductut in SenaiuMf 

pleraiius, cognomen Fulvii. Flacc. SO. ut dieeret, te interflcere principea vo» 

ubi tanum liber MS. habet Neratius. luissef invidia inimicis Qesarianis fa* 

C Verresy C. F. Yerr. i. 13. questor giendee causa* Sed mendacium refrc" 

Cn. Carbonis, in Gallia. eum deserit, hendifur, ei reus ipsejit de vi. res accu^ 

et pecuniam publicam avertit. ibid. I7. rateibi narrtUur. cf'. Sext. 63. J!dde de 

$q. Cn« Dolabellae legatus in Citicia, et, ^us indicOs tn causa CaiUinaria Dio^ 

questore Malleolo mortuo, proqusstor. nem Cass. xxxvii.j». 48. de^jminterpre- 

Furta et scelera in leg^tione perpetra^ tes SuetonU ad Oes. 17. 

ta. iJbid. 36. sq. Malleoli pecuniam aver- P. Vettius Cbilo, Verr. iii. 71 . equet 

tit, nec pupillo restituit. ibid. 38. con« Romanus^ magister publicanorum in 

tra Cn. Dolabeliam a M. Scauro accu- Sicilia. 

satum testimonium dicit, eumque pro» P. Vettius Scato, Phil. xii. 11. Du^ 

dit. ibid. 40. sq, prsetor urbanus a. U, Marsorum. Cum eo Cn. Pompeius col- 

DCLxxix. praetune flagitia. ibid. 49. loquium inter castra habet. v, Jnter" 

in prctura ex SCto de sartis tectis ju- pretes ad Vellei. ii. 16. 

dicat. De t^iennio prteturtB SicuUe di" P. Vettius^ Verr. v. 44. qu^tor Ver- 

scendum e l. iii. iv. v. de artibus, qtUbus ris. 

plaHyodjutore HortensiOfjudicio etaccu- Q. Vettius Vettianus, Brut. 46. Mar- 

^atori voiuit. v. Act. i. 6. 7. sq. J)e tota sus, vir prudens et in dicendo brevis. 

fausa iege argumenta Verrinarum, Ah Vettius, Att. iv. 5. homo viiiSf a quo 

fiocdictaVerTesi. Verr.ii. 31. &c. ipsius villam Catuli Cicero emit» is sine du^ 

JU8SU9 sublatis MarceUeis, in Sicitia in- bio, qui vi. 1. manceps diciiur, 

stituta. de exitu ^w est ap. PHnium L. Veturlus Philo, Brut. 14. Consut 

p. N, xxxiv. 3. bello Punico II. cum ^. Metello 9. U» 

Q, Verres, Act. i. 8. tribu Rjomitia^ pXLVii. 

C. Verrispropinquus. T. Veturius^ Offic. iii. 30. Consul 

VerniuSt ad Div. ix. 20. 26. amicus cum Sp. Postumio. 

PaBti et Ciceronis. ibid. xii. 14. amicus C. VibienuSf Mil. 14. Senator, quo- 

JLentuli Spintheris fil. Manut. ad ix. modo interierit. 

SO. putat esse Verrium Flaccum iiium, C. VUnus Capax, Cluent 60. Lari- 

juris Pontijlcii peritum, cujus iibertus nas. 

/uit Verriu^ Flaccus Grammaticus. T. L. Vibius, Verr. ii. 74. equef Rom. 

Verpus Flaccus, eques Rom. Fesulanus, T. f^ibius, ad Div. xi. 12. 

0St P^. Gerium Inscr. hetrusc. t. iii. C. ViUus Pansa, ad Div. viii. 8. v, 

|9. 161. Pansa, de eodemfortecapiendus ad Att. 

C. VerruHus, Verr. ii. 76. ntmen fir ii. 20. 

f^um a VerrSf sub guo ipse iatebat. L. VtbuiUus Rufiis, ad Div. i. 9, 

Vi^tum^tus, Verr. i. 59. peus, qui m Pompeii familiaris. Att, vii. 24. e Pi- 

omnfsjiguras se vertit^ aut verterepot- ceno, quo missus erat a Pompeio, redit, 

0f^. V, Propert. \y. %. v. Csesar B. C. l. i. 15. Att. viii. ]. 

Vesta, Div. i. 45. £x ejus luco vox ejus res gestae laudantur, de Pompeio 

audita. De hoc lucp, qt^i sub Commodo parum honorifice sentit. ad Q. Fr. ii. 

i0ombustus est, vid. Herodian. i. i. c. 14. 9. iii. 1. 5. 

C Vestorius, ad Div. viii. 8. ad f^Sn^po^a, Le^. ii. 11. nomen habet a 

Att. ]v. 6. vi. t. Puteolanus, argeu- vincendo et potiundo, adeoque ipsius 

tarius. vtctorist nomen est. JEdem ejus i^fra 

L. Veiecilius Li^r, Verr. ii. 8. Velihm fuisse constat e Uvio, ii. 7* Vi- 

M. VetUius, Phil. iu. 10. vidf Pi" ri docti sexibendum censent Vicapota. 

.ghius ad a. pccix. vid. not. doctorum Virorum ad Liv. i. c 

P. VetiiiuSf Csc, 9. testis in Caeci- /^. Vicinius, ad Div. viii. 8. pro quo 

nam. GnjBvius reposuit Vinicius. Tribunus 

Vcttius,^ Att. ii. 4. est Cjfrus archi- plebis M. Mar^lh et Suipicio Coss. 

. tectus. Permutantur ffre in iUnris scriptis Vi- 

Vettius^ ChTysipp^is, ad Div. vii. 12. cin. ^ Viniq. v, interpr. ad Sueton. Jug, 

Cyri architecti libertus. v. Seius. 65. 

Vettius, Coel. 30. unus de stuprato- Fictoria, Div. i. 43. Capuae sudat. 

ribus Clodiae, quem, cum ortae inter ^u^tu^, creditorNiciae.adDiv.ix. 10. 

90S esseut inimicitifle, ulta est per Ca- M. Vigeljkus, Or. iii. 21. a Piuuelio 

.Vuirtiilpi qi|en4^ et ^ernium &c. Stoicam philcvophiw cUidicit, INDBX HISTOBICUS. I^JT 

L. 9Vlht»f L. F. P6mtiaa, Axuudis, mapias opes habmty qaibiis exercitui 

«d Div. viii. 8. Senator. unde Annales imperatoresque cesserunt* Brut. 21. 

f^ti tUeH V, Ind. Ijegg, JLeget Anno' Viriati bellum cum Romanis. 

lu. yUcellmus, Lael. II. est Sp. Cassius» 

S. f^lUue, ad Div. ii. 6. Milonig far quipott Urtium consulatum appetiti re- 

miliaris. gfu crimine damnatut et dv Saxo Tar- 

L. Fmiciusy v. Picimut. peio dejectut ett. v. in Cassius. De 

yiniuty ad Att. ii. 2. tcriptura vocit nU certi dici potett, 

S. f^irbiusj Cluent. 8. Larinas. quando et Latini et Grtpcorum kitto-' 

VirgUittnuty v. Q. Fabius. ricorum libri mire varianl : ViscelinuSy 

C yirgiHutf Planc. 40. Pnetor, Q. Vulselinus, Becellinus, Uscelinus, Vi- 

Ciceronis Collei^ SiciliB praetor eo tellinus, Betiilinus &c. Viscellinus ett 

anooy qno Cicero exulavit. noluit eum, tn Fattit Cuqfiniam, quot sequitur Si- 

quamviB amicum, Clodii minis terri- goniut: qtiemv. ada.ccu.itemfiue Pi^ 

tns, recipere. ad Q. Fr. 1. S. 3. in ghium, 

magna existimatione est. ad Div. ii. Viteiut, Phil. xiii. 12. tribunus ple- 

19* propinquus Ccelii. Att. xii. 51. xiii. bis designatus Antonii beneficioy antea 

S6* Pisauri balneator fuerat. 

a nrgaiut, Prov. Cons. 4. v. C flr- Visellia, Att. xv. 13. 

ginius. C. yisellius Varro, Brut. ^6. Acu* 

M. flrgiUus, Brut. 48. frater T. leonis filius, consobrinus Ciceronis, ad 

Aufidii trib. pL L. SulliD Imperaton ledilitatem pervenit. Juris peritus, Att. 

diemdixit. M. t» ^riMtiuiAia. t/.DCLxvi. iii. S3. T. Fadio tribuno plebis legera 

ut eum a jfn^eetione ad beilum Mithri- scripsit, quam ferret, de Cicerone re- 

daticum abstraher^. Sed Sulla, ne- vocando, eamque probat Cicero. v» C 

glecto VirgiHo, abiit, ut est ap. Ptutarch. Vdrro. 

m SuUap. 458. uH maU Ver^nius di- L, Visidius, Pbil. vii. g. Cques Iflo- 

eitur. /» ipso Gceroue Virginius et manus, qui Ciceronem in consulatu 

WrgiMm permutantur. diligenter custodivit. Antonio Muti- 

C Virginius, Prov. Cons. 4. le^^tus, nam obsidente, vicinos cobortatus est, 

impedit Pisonem Calventium, ne By- ut milites fierent» et suis eos facultati- • 

f aotio omnia si^a auferat. Sed Codd, bus sublevavit. Edd. vett. habent Nor 

habent Virgilius, quod recepit Gravius. sidius. 

Quit autem iUe VirgiUus sit, nescio. Ulyttet, Offic. i. 31. omnibus J14- 

Namprmtor ilte Siciiue an tit, dubito, cundus et affabilis. ad Div. i. 10. redi- 

quod vix Romam redOtte potuit, cum ens co§p;iovit suorum neminem. ib. x. 

Piso in promnciam aJbiret, siquidem re- 13. wvfXiVf^^ff. de Offic. iii. 26. apud 

diit, et noH eo quoque anno Sicitiam ob- Tra^cos jactatur in eo, quod Homerui 

ImtttY. C. Virginium autem reperio tacuit, eum militare noluisse &c. &c. 

tribunumplebit annoDCXC. P, Umbrenut, Catil. iii. 6. liberti- 

A. Virginiut, Lsel. S7> qjus adole- nus, Catilin«B sociua. 

fcentis familiaritate delectatur Lselius, Ummiut, ad Div, xvi. 14. jfd hane 

ut P. Rutilii. Fuit ergo P, RutilH tcripturam cordirmandam Umraidiam 

^qualit, Ceterum hanc lectumem e affert ex lapiae Victoriut, Est etiam 

MSS, revoeavit Langius: quiveUdehic ap. Horatium Serm. i. 1. 96. Ummi- 

variant, et de lectione vehementer docti diuSt ad q. l.v. Bentlei. et Virot doctot 

viri distentiunt. vid, Gulielm. et Giut. ad Varr. R. R. iii. 13. 

adh.1. iiem Pigh. AnnoU. ocxxxiv. HR- Q. Voconius Saxa, Verr. i. 42. Balb. 

hi omnem dubitationem de h. l. tollere 8. legem tulit de mulierum hereditati- 

videtur, quod ita, ut /Uc Junguntur ap. bus. vid. Ind, Legg. Verr. i. 42. male 

Pomponium de OHg. Jur, §. 40. P. pro Q. fiabent editiones Gronov. et Gresv, 

Hutiiius Rufus, et Paullus, quod est vi- C. 

iieeumpro Aulus Virginius, ut eorundem Q. Voconius, Cluent. 54. judex quft- 

preceptorum in Jure CivUi, inprimisque stionis in causa Cluentii fuit. JSx qua 

P. Mueu, discipuU, rf. C. Langius ad inteUige, eum a:diUtiumfuisse. vid. Ind. 

leo. cit, et Rupert, ad Pompon, Ub, iii. Latin. in Judex quiestionis. Mdle Si 

e. 6. gon. Jnt, Jur. Gv. Rom. ii. 18. praeto 

L, Vtrginius, Fin. ii. 30. filiam suam temfacit, etjudicem qucBstionis pro qusB^ 

interficit, «e Appii Decemviri libidini sitore dici contendit, Ab hoc diversus e§i 

dedatur. Rem narrat lAv. iii. 44. sqq, mea tententia : 

Vhrginius, Att. xii. 5. argentarius. Voconiut, qui Att. viii. t5. dicittff 

Viriatus, Offic. ii. 11. Lusitanus, initio beUi civiUt cum imperio fuisse. 

yroptar pr^da fequabilem partitionem Hic ett, qui d. dcxcii. queesfor, ^ a, 

U 4 n 168 IKDBX HI8TOEICVS. 

Dcc. fTtBtoT «r5<mt» fiMy €i deinde Ot. Fohuius, Att. r. 11. Geermk 

Pompeium in Macedoniam eecutus est. qtUFstorem Juiise jnttat Manutme, quem 

Cktertm illud addendum est ex Phil. iii. vide, inter eomites deeronis/mssey cer' 

6. Voconios ex Aricia fuisse ortos. tum est, Non autem negare possum, 

C, Fbkatius, Corn. I. fr. vir honestis- certam mihi videri Corradi epinionem, 

simus, a Cn. Dolabella communi et qui pro Cn, eensebai iefendum Q, tU kie 

qnotidiano jure privatur. Is est, de eU" sU : 

jus subita merte PUnius H, N, vii. 53. Q, Velusvus, Att. v. %\, de cmniiihus 

tradit, Gceronis m €E/Mria, prtefecttts, puta, 

L, yoleatius TuUus, IHanc. 2\, in aut tribwnius mil, adDiv. v. 10. aCice- 

edilitate petenda repulsam fert ; postea rone eloquentiam discit. de eodem est 

tamen Consulfuit cum M* jEmilio Le- ibid. 20. 

pido a. U. pcLXXXVii. To^. Cand. fr. M, Foiusius, ad Div. xvi. IS. qnfls-' 

consililim habet, an petentis Consula- stor ex Asia rediens Ciceroni litteras 

tum Catilin» ratio habenda esset, ne- affert a Tirone. Hic est, qui postea SBdHis 

^tumque est ei potestatem petendi plebis proscriptus a triumtnris sisigulari 

concedendam esse. ad Div. i. 1. Pom- failaeuE genere percussores evasit, ui 

peio censet restltutionem Ptolemsi commemorfU Valer, Max, vii. 3. 8. 

' committendam. Vopisctu, JuHus Cesar, Phil. xi. 5. 

L. yblcatius TuUus, L, F, ad Div. defendente Cicerone quinquies absolu- 

xiii. 14. pnetor urbanus a, Dccvii. is, tus est, sexta vice autem accusatus, 

quipostea Cmsuljuit a, dccxx. ad Div. damnatus est. restitutus a Csesare esdi^ 

IV. 4. M. Marcello offensus, Caisari lis/actusi, postea consulatum petit, An- 

non apt gratias, eo restituto. tonU castra ad Mutinam.sequitur, Hune 

Volcatius, Verr. ii. 10. 83. &c. e co- esse, arhitror, cujus mentio cqnui Vdrro» 

mitibos C. Verris. nem R. R, i. 7* extr, 

Volumnia, ad Div. xiv, 16. minus Upis, N. D, iii. 23. pater Diane cu- 

officiosa est in Terentiam, cum Cicero jusdam, a qtto et ipsa Diana Upis GreS' 

exularet. Non facUe dixerim, utrum cis dieitur, v, c, CatUmacho H in DUsn* 

Senatoris Volumnii, qttocum magnus 304. 

usus Ciceroni fuit, soror atU JiUa, an Urius Jupiter, vid. JtipUer, 

nota ilia Ubertafuerit, Vulcanus, N. D. i* 30. Alcamenis» 

Volumnia, Phil. ii. 24. liberta Vo- Athenis claudus. iii. 21. Nili fiUus. iii, 

lumnii Eutrapeli, mimico nomine Cy- 22. Jovis et Junonis fiUus. 

thens ; v. Cytheris. L. Vulteius, Verr. iii. 66* de comiti* 

L. Polummus, ad Div. vii. 32. Sena^ bus L. Mete^li in Sicilia. 

tor, quocum magnus usus Ciceroni fiiit. T, Vulturcius, Catil, iii. 2. sociui 

de pnBnomine cmistat e Varrone R. R, Catilinse. 
ii. 4. 12. Estne hie Volumuius Flaccus, 

qtii cum mandatis ad Senatum a Bruto X. 
Mutina obsesso mUtitur, BnOi legattis, 

ad Div. xi. 12. 18 .' Xanthippe, Tusc. iii. 15. Soeratif 

P, Voiumnius, Cluenf. 70. Senator, uxor. 

qui inter jtidicps in Ciuentiana causa Xanthippus, Offic. iii. 26. Lacedc- 

fuU. monius, quo duce M. Attilius Regulus 

P. Volumnius Eutrapelus. Phil, i(iii. captus est. 

^. Antonii amicus. ad, Div. vii. 32. 33. Xeno, Att. v. 10. Epicureus Cicero- 

epistoltB €^d eum scriptsB sunt. £x epi^ nis teniporibus, ab ipso et Attico diligi- 

Stoia atstem 32. ^lligere iicet, wbanUa- tur. ab hoc aiitts est 

tem hominis 7um insignem adeo fuisse, Xeno, ApoUonidiensis, Att. v. 18. 

sed scurriletn pofius et mimicam, vid, Xeno, Menenus, Verr. iii, 22« Cen- 

Jnd. GrtFC, in tuT^etir%Xi». turipinus. 

Volusianus, Wrr. iii. 21' haruspex Xc^o, Att. xiti, 37* videtur esse Atti-' 

C. Verris. Idem ibid. c.\\. dicitur Volu- ci procurator, 

sius ; ut aut iocus alter euc aitero corri' Xenocles, Brut. 91* Adramytenus, 

gendus, aut potius ita accipiendum sit, rhetor Asiaticus, quocum Cicero fuit 

tii in ea^lem epistola idem dicitur Hip- adolescens. 

pius et Hippianus. ad Div, xiii. 76. ^ Xenocrates, Acad. i. 4. Chalcedonius. 

L, Volusienus, Cluent. 70. eques Ro- Or. iii. 17. Acadeniiae nomen obtinuit, 

manus. Victorius, P. Manutius corr. 18. ab Aristotelenil dissensit. Ofif. i. 30. 

Voiusenus, v. not. severissimus philosophorum et propter* 

Volusius, Verr, iii. 11. haruspex. v. ea clarus et magnus.r Att. i. 16. euin 

Voitisum^s, jurare non permiserunt cives, quod ei» * INDBX HISTORICirS. 169 Bon Jiinto, crederent. Tusc. v. 33. 
AlexaDdri dona magna toi^einnit. N. 
D. i. 13. Bcripsit de natura Deorum^ 
Deo8 octo facit. Acad* iv. 46. multos 
libros Bcripsit de ratione loquendi. 
Tusc; i. 10. quid de animo senserit. 
Acad. i. 4. Platonis ubertate completus 
non relinquit Socratis dubitationem et 
disserendi genus. 

Xenomenes, ad Div. xvi. 5* hospes 
Ciceronis Thyrei. 

Xen^hanes, Colophonius. Acad. iv« 
•48. prineeps Megaricorum, ^iod quo 
weneu diaUur, vid, m Megarici < nam 
preprie eH auetor tectte JEleatica, ^id. 
iv. S3. negat sciri aliquid posse : ejus 
versus non boni, ibid* 39« Lunam habi- 
tari dicit. ibid. 37. unum esse.omnia. 
^. D. i. 1 1 . infinitnm cum mente Deum 
facit. Div. i. 3. divinationem fiinditus 
fiustuUt. 

Xenophon, Socraticus. Orat. iii. 34. 
Agttsilai prsceptor. ad Div. v. IS. ejus 
libellns de Agesilao laudatur. N. D. i. 
13. inconstans in sententia de Deo. 
Tusc.Ji. 36. ab A£ricano semper in 
manibus habetur. Div. • i. 54. consulit 
Socratem, an seqoatnr Cyrum. ad Qu. 
Fr. i. 1. 8. C^rrum non ad fidem hi- 
storiflB scripsit. ^)us Cyropaediam Afri« 
canns miuor non ponebat de manibus. 
Div. i. 35. in ea militia, qna cum Cyro 
minore perfunctus est, sua scribit som» 
nia, quorum eventus mirabiles. Z. Zaleucu», Leg. i. 33. legislator Lo- 
-crensium. Att. vi. 1. an ieges Locris 
scripserit, nec ne? Leg. ii. 6. negatul- 
lum fuisse Tlmsus* 

Zeno, Gtttetu, Acad. i. 9* 10. 11. 
auditor Polemonis. corrigere conatur 
disGiplinara Academicam. in quibus dis- 
eesserit ? philosophiaB ejus compendi- 
um. ib, 13. ejus philospphia est potius 
correctio, quam commutatio AcsMiemi- 
csB veteris ex opinione Antiochi. ad 
Div. ix. 33. de obscenitate verborum 
pugnat cum Academia. Mur. 39* ^us 
philosophia ridetur. Fin. iii. 3. non tam rerum inventor, quam veiiiorum 
novorum. xf. Tusc. ii. 31. Div. i. 3. 
manet int antiquorum philosophorum 
sententia de divinatioBe. ibid. in suis 
commentariis quasi semina quaedam 
sparsit divinationum. Acad. iv. 4L 
sthera summiun deum esse putat raent« 
preditum. Tusc. i. 9. animum ig^em 
putat. Acad. i. 11. ne^t esse aliqui^ 
posse, quod non sit eorpus. Tusc. iv. 6. 
7. &c. ejns de perturbationibns doctri- 
na. Off. iii'. 8. putat nos ad honestatem 
natos esse, eamque solam esse expeten- 
dara. Acad. iv. 34. in quo e|us cum Ar- 
cesila disputatio vertatur. N. D. i. 14. 
ejus sententia de Diis quomodo Hesiodi 
Theo^niam interpretetur. Orat. 33. 
manu dialecticfB et.rfaetorics d^eren- 
tiam demonstrat. Div. ii. 58. ejus sen- 
tentia de somno, et qnid sit dormire ? 
Acad. iv. 6. quomodo definiat iMmrdXth 
lern ? ibid. 47« gestu manus visum, 
assensum et comprehensionem et scien- 
tiam explicat. Ejus quoque meniioJU 
ibid. 43. Tusc. iii. 17. de Fat. 4. ei mul- 
tis aliis locis, 

Zeno, Eleates, Tusc. ii. 33. ne in 
sumrais quidem doloribus indicat oon- 
scios proditionis. Nat. D. iii. 33. ElesB 
a tyraano necatur. ^us in dolore et 
morte ponstantia. Ttfrannus ille fyiit 
Nearchus. quamquam in eo nomine dis' 
crtpant veteres, 

Zeno, Eficureus, Fin. i. 5. Ciceronit 
et Attici prsBceptor. Nat. D. i. 34* So- 
cratem scurram Atticum vooat. de Nat. 
i. 31. Epicureorum coryphsus appella- 
tur a Philone. cf. Tusc. iii. 17. 

Zethus, ad Herenn. ii. 37* de Or. ii. 
37. Jovis et Antioptejilius eodem partu 
cum Amphume edUus» ffyginus/ab, 76. 
155. 

Zethus, ad Div. ix. 15. libertus. 

Zeuxis, Btaudenius, ad Q. F^. i. 3. 
3. homo e provincia Qu. Fratris. 

Zeuxis, fferacteotes, Inv. ii. 1. pictor ; 
de quo locos reterum vid, ap, Junium ws 
CatiUog^ pictorum. 

Zopyrus, Tusc. iv. 37- Physiogno- 
mon, ejus de Socrate judicium. Fat. 5. 

Zosippus, Varr. iv. 43. lyndaritanut 
nobitis. ■w» INDEX 

Artificum^ Grammaticorum^ Historicorum^ Geographt^^ 
rum^ Poetarum, Medicorum^ Jureconsultorumj Rhe^ 
torum^ Oratorumy Mathematicorum, Philosophorum^ 
qmrum nomina in Ciceronis lihris occurrunt. AJITIFICES. 

^TION, pictor. 
Aglaophon, pictor. 
Alcamenes, statuarius. 
Antigenidas, tibicen. 
Antipho, ivu0»K^!r9if» 
Apella, architectus. 
Apelles, pictor. 
Arion, musicus. 
Aristoxenus, musicus. 
Avianiufi, statuarius. 
BoSthus, statuarius et 

caelator. 
Calamis, statuarius. 
Canachus, statuarius. 
Chares, statuarius. 
Cluatius, architectus. 
Cyrus, architectus. 
Damo, musicus. 
Gavianus Evander, statu- 

arius. 
Lysippus Sicyonius, sta- 

tuarius. 
Mentor, cslator. 
M^rron, statuarius. 
Nicomachus, pictor. 
Parmenides, pictor. 
Phemius, musicus. 
Phidias, statuarius. 
Philo, architectus. 
Polycletus, statuarius. 
Poly^otus, pictor. 
Praxiteles, statuarius. 
Protogenes, statuarius et 

pictor. 
Scopas, sculptor. 
Silanio, statuarius. 
Sopolis, pictor. 
Stratonicus, musicus. 
Timantes, pictor. 
Timotheus, musicus. 
Vettius, architectuB, est 

Cyrus. 
Zeuxis, pictor. 
Zopyrus, physioi^omon. GRAMMATICI. 

L. £Uus. 

Aristophanes. 

CalUmachus. 

Daphitas. 

Helenius Acro. 

Nicias. 

Servius Claudius. 

Tyrannio. 

M. Varro. 

HISTORICI GIUECI. 

Acusilas Ar^vus. 

Agathocles. 

A. Albinus. 

ApoUodorus. 

Cn. Aufidius. 

CaUisthenes. 

Clitarchus. 

Demochares. 

Diciearchus. 

Dinon. 

Duris Samius. 

Ephorus Cumsufl. 

Bnhemerus. 

HeUanicus Lesbius. 

HeracUdes Ponticus* 

Herodotus. 

Naucrates. 

Pherecydes. 

PhiUstus. 

Polybius. 

Silenus. 

Stratocles. 

Theophanes LesbluSb 

Theopompus. 

Thucydides. 

Timieus. 

Xenophon. 

HISTORICI LATINI. 

L. ^Uus. 
L. Aatipater. L. Atius. 

Atticus. 

M. Brutus* 

Q. Catulus pater. 

Clodius. 

L. CceUus. ett Antif9ittt* 

Q. Fabius pictor. 

C. FaBQiuB. 

Ca. et Sext. GeUiL 

L. Lucceius. 

C. Macer. 

L. Piso. 

ProciUus. 

C. SaUustius Crispui. 

L. Sisenna. 

L. SuUa. 

Vennonius. 

GEOGRAPHI. 

Alexander. 

DicsBarchui. 

Eratosthenet. 

Hipparchut. 

Serapie. 

Tyrannio. 

POET^ GRJBCI. 

Alcsus. 

Alexander. 

Anacreon. 

Antimachus. 

Antipater Sidonius. 

Aratus. 

Archias. 

Archilochus. 

Aristophanes. 

CalUmachus. 

Daphitas. 

Epicharmuf. 

Euhemerus. 

Euphorion. 

Eupolis. 

Euripides. 

Hesiodas. IMOBX POBTABUM, &C. 171 Ifippom. 

Homenis. 

Ibycus. 

Menander. 

Nicander. 

Orpheiu. 

Rhinton. 

Simonides. 

Stesicbonif. 

Theopbaiiet. 

POETiS LATmt 

L. Accitts. 
L. Afranini. 
Asinius PoUio. 
Attilias. 
Cccilius. 

C. Calviu, V. XMiJNf . 
Com. Galhis. ud JHo. s. 

33. 
Eonius. 
A.Fttriiis. 

D. Laberiui. 

L. Liviiu AQdronicut* 

C. Lncilius. 

T. Lttcretius Canit. 

Ncvius. 

M. Pacttvitts. 

Plautus. 

L. Plotius. 

P. Syrus. 

P. Terentius. 

C. Tititts. 

Trabea. 

MEDICL 

Akxion. 

Artemidorus. 

AscUpo. 

Asdepiades. 

Hippocrates. 

Nico. 

Philipptts.. 

A. Rupilius. 

RHETORES. 

Afichylus Cnidius. 

Alcidamus. 

Antipho Rhamnusins. 

ApoUonius AUbaadaaiis. 

ApoUoiiiHs Molo. Aspasia. 

Corax. 

Demetrius Phalereus. 

Demetrius Syrus. 

Dionyaius Mafnes. 

Diophanes Mitylen«as. 

Hermagoras. 

Hermetes. 

Isocrates. 

Mitnecles Alabandensis. 

Menedemus. 

Menelaus MaratiMnns. 

Pamphilus. 

Theodectes. 

Tisias. 

Xenocles. 

ORATORES et SOPHI- 
STifi. 

Atchines Atheniensis, 

iBschines MUasins. 

M. Antonius. 

Calidius. 

CalvuB. 

Charisius. 

L. CrassttSy 

Demades. 

Demetriua Pbaleraus. 

Demochares. 

Demosthenes. 

S. Galba. 

Gorpias Leonltioua. 

Gori^asy aHMi. 

Hierocles Alabaodensis. 

Hippias. 

Q. Hortensiu^. 

Hyperides. 

LycttTfns. 

L^sias. 

Menipptts StratoniceQsis. 

Periclets. 

Philippus. 

Prodicus Chius. 

Theodorus Bysanti^s. 

Thraaymachus Chalcedo- nius. JCTL L. AcUUttS. 
C. Aculeo. 
L. ^Uus. 
S. iEUus Calyf. L. Andpater. 

Apukius. 

C. AquiUittS GaUus. 

Aterius s. Haterius. 

T. Aufidins. 

M. Bruttts. 

C. CamiUus. 

CasceUius. 

M. Cato. 

Q. ComeUiu. 

Ti. CoruncanittS. 

P. Crasstts Mueianus. 

C. Dnisus. 

Q. Fabius Labeo. 

Q. Falntts pictor. 

Fttritts. 

HostiUtts. 

M. Jttnhu. 

T. Jttventitts. 

P. Mucitts. 

Q. Mucius Q. F. 

Q. MttciuB P. F. 

L. Octavitts BalbttS. 

P. Octavius Balbus. 

OflUius. 

S. Pompeius S. F. 

Precianus. 

P. QuintiUtts Varos. 

P. Rudlius Rufus. 

Serv. SulpiciuB. 

Trebatius Testa. 

M. Tufno. 

Q. TuUiuB Cicero. 

Vacerra. 

L. ValeriuB. 

A. Virfinius. 

C. ViselUuB Varro. 

MATHEMATICL 

Alexander, Astrologus. 
ArchelauB, Astrologus. 
Archimedes. 
Cassander, Astrologus. 
EucUdes, Geometra. 
Eudoxus, Astrologus. 
HipparchuB, AstrolQgus. 
Meto, AstrolofuB. 
Polyenus, Geometra. 
S. Pompeius, Geometra. 
Scylax, AstronomuB. 
C. SulpiciuB GaUuB| Aftro- 

lofUB. 

L. Tarutius, Astrdlojpu. 9 ^gm INDEX PHILOSOPHORUM 

IN SECTAS REDACTORUM. lonicL 


Evander. 


Diogenes Babyl. 
Lacydes. 


Dionysius Heracleotet 


Anaxagoras. 


c) novae. 


Dionysius, aliu». 


Anaximander. 


/Eschines Neapolitanus. 


Hecato Rhodius. 


Aiiaximenes. 


Carneades. 


Heriilus. 


Archelaus. 


Charmidas s. Charma- 


C. Lielius. 


Thales. 


das. 


C. Lucilius Balbus. 
Clitomachus. 


Mnesarchus. 


Socratici. 


Melanthins Rhodios. 


Sp. Mummius. 
Metrodorus Scepsius. 


Pansetiiis. 


/Bschines. 


d) quartsB. 


PersBus. 


Antisthenes. 


Cicero. 


S. Pompeius. 


Aristippus. 


Dio. 


Posidonius. 


Crito. 


Heraclitus TVrius. 


Sphaerus. 


Eudides. 


Philo. 


Q. Tubero. 


« Phaedo. 


Tetrilius Rogus. 


M. Vigellius. 


Plato. 


e) quintae. 


Zeno Cittieus. 


Xenophon. 


Antiochus. 


Aristus. 
C^renaici. 
Peiipatetiei. 


Acrion. 


Anniceris. 
iGschylus. 


Antipater. 


Aristoteles. 


Alcmieon. 


Hegesias. 


Aristoxenus. 


Archytas. 


Theodoms. 


Callisthenes. 


Callipho. 
Cratippus. 


Cercops. 


Megarid. 


CritolauR. 


Damo. 
Demetrius Phalereus. 


Dinomachus. 


Alexinus. 


Dicflsarchus. 


Echecrates. 


Diodorus Cronus. 


Diodorus. 


Empedodes. 


Stilpo. 


Hieronymus Rhodius. 


L^rsis. 
Lyco. 


Nicetas. 


EUaci et EreMaci, 


Lysias. 


Philolaus. 
Phormio. 


Phintias. , 


Asclepiades. 


Theophrastus. 


Timseus. 


Menedemus. 


Staseas. 


Strato. 


HeracUtei. 


Cymctti. 
Stoici. 


Heraclitus. 


Diogenes. 
L. /Ellius. 


Eleatici. 


Jcadendci, 


Antipater Tyrius. 


Antipater Tarsensis. 


Democritus. 


a) Veteris Acad. Plato- 


Archidemus. 


Leucippus. 


mcae. 


Aristo. 


Melissus. 


Crantor. 


Athenodorus. 


Metrodorus Chiui. 


Crates. 


C. Blossius. 


Parmenides. 


Heraclides Ponticus. 


C. Boethus. 


Protagoras. 


Pamphilus. 


M. Brutus. 


Xenophaues. 


Polcmo. 


M. Cato. 


Zeno. 


Speusippus. 


Chrysippus. 
Xenocrates. 


Cleanthes. 


Democritici. 


b) medi«. 


Dardanus. 
Arcesilas. 


Dio. 


Anaxarchus. 


E^inus« 


Diodotuf. 


Nausiphanes. SofHcL 

Pyrrho. 

Eyicurei, 

T. Albuciiis. 

Amafiaiiius. 

Amynomachus. 

ApoUodorus. 

Atdcus. 

C. Casuui. 

Catius. 

PiQ. INDBX PHILOSOPHOBUM* 

£picurus. 

M. Fabius Gallus. 

Hermachus. . 

Leontium. 

Metrodorus Lampsace- 

nus. 
Patro. 
Phsdrus. 
Philodemus. 
Plato Sardianus. 
L. Saufeius. 
Sc^rron. 
Syro. 
Themista. 17» Timagoras. 
Timocrates. 
Titius. Grav, Sehis. 
L. Torquatus. 
Trebatius Testa. 
C. Velleius. 
Xeno. 
Zeno. 

BarhaH Phiie§ophL 

Anacharsis. 

Calauus. 

Epimenidet* i74 TABCLX ratLOSOraoKtTM. TAB. I. Pherecjfdet Pliysicui 

Prmceptor 

Thaletis et I^hagonB. 

rhaUs 

aquo 

/ontci Soeratee TAB. n. 

Pythagoras» 

aquo 

ItaUci, 4 

PythagoraM> 
Tab. U. Jntitthenes, 


Mucliiies, 


Plato, 


Phetdo. 


JriihppHt» 


a quo 


H quo 


a quo 


a quo 


aquo 


CyniH 


MegaricU 


•) 


BHaci 


CVreiuuA 


.<#c<u/efMia 


1 


j 


Eretrici, 


^xlllltCCT^M 


Stoici. 


1 


Zeno. 


V 
Hegetiaci 


« 
VI 


^ 


4. 


TheodorH. 


1 

1. 


2. 


3 


f. 


5. 


/^e#ti« 


Media 


A^o^'a 


Quarta 


Qmnta 


Speusippus. 


Arcesilas. 


Cameades. 


Philo. 


Antiochus. 


Xenocratea. 


Lacydes. 


Clitomachus. 


' 
Polemo. 


Evander. 
Oates. 


Eoesinus. 


« 


Crantor. 


V 


Ljfceum s. PeripaiedeL 
i 


bistoteles. 1. 

Pyihagorti. HeraeUtei, 

HepicUtus. S. 

Eleatici, 

Xenophanes. jyemocritici, 
Democritus. Epicurei, 
Epicorus» 4. 

Sceptici, 
l^rrho. INDEX LATINITATIS. j^^ jfbdiearef sine le. N. D. ii. 4» ot. 

M consules abdicarent. 

Jl^ Ab, pro quoad elegmnter acQectivis Abdieo, ere. verbum auf^urale. Div« 

Jungitur. ad Div. x. 15. ab equitatu i. 17. cum tres partes aves aMurtMoi/. 

firmus. ib. 8. ab omni re sumus pa- jfbdo. Arch. 6. qui ita se literia 

ratiores. Brut. 16. 06 omni laude fe- oMidiere. de his, qui nullam partem rei- 

Ucior. Att. viii. 14. tempus mutum a pubL capessunt, et vitam in otio lite» 

fiteris. Rcisc. A. 30. ab innocentia de- raruAi consumunt. 

mentissimus. * item verbis. ad Div. i. Abduco, ere. pro distin^ere. Div, 

4. o vi prsestare nihil possum ; vi ex- ii. 5. animadverti ab iia rebos, quai 
eepta &c. Rosc. C. 18. Fannio se ju- ' sensibus aut artificiis perciperentur, 

dicio absolvit. * Rosc. Am. 89. a qoi- abducere divinationem. * abduci dicun- 

bns occidebantur ? i. e. quorum jus- tur servi, uxores, milites, cum aut vi 

•u, qui sicarios immittebant. *R£U>ir. aut pretio facimus, ut deserant eos, 

Pbst. 10. impunitas a judicio et ser- quibuscum sunt. Q*'^'^^* ^* abducert 

mone. * Verr. if. 88. malle pecuniam servulum Deiot. 1. servum abduxit a 

accipere a salute. h. e. ob • salutem, legatorum pedibus. Verr. iii. 34. Ter* 

Qt le^t Graevius, ab ea parte, quas tla vi abducta a Rhodio tibicine. Plii!. 

•alutem petit. * pro apud. Mil. 35. x. 4. qui abducii ab illo exercitum^ 

rea bonori fiiit a suis civibus. * pro Verr. v. 13. a foro abduci. v. not. 

Mx. ad Div. xi. 10. a certo sensu et Abeo. Csscin. 7> abiturum eum non 

Terojudicare. * Att. xvi. 7* Antonii edi- esse. inteifectum iri. * Verr. iii. 64« 

ctum lep a Bruto, i. e. communicante ne res ab eo abiret: de auctionibus in 

Bruto mecum, acceptum a Bruto. quibus abire res ab eo didtur, qni a 

*Att. v. 81. dare ab alio. ibid. sol- plus licitantibus vincitur, ut pervenirtt 

rere ab alio, i. e. per alium, attribu- ad ipsum res non possit. 

tione. ib. xii. 85. repraesentabimus a Abhorreo, pro discrepo. ad Div. i. 9» 

Paberio. ^Est etiam ubi significat^ acommunibuspraeceptisoftWrtffliber. 

pro quo, ci\)us causa aliquid fiat. * Or. i. 18. abhorreat a sensibus nostris 

Rosc. Am. 36. ut ea dedita opera a oratio : de disputatione phiiosophi Sto» 

nobis facere videamini. Lectio Fac- ici, quam nun concoquebat. *abesse^ 

ciolati : a vobis. i. e. vestra sponte, vel potius liberari, vel Mberum esse. 

huc non quadrat. Simile est Her. ii. Coel. 4. a5Aorr«reasuspicione. *minua 

Tf. quod multi ab reo faciunt, i. e. idoneum esse. nostra etas (i. seuilis) 

rei defendendi eausa. * Att. v. 3. ter- a castris a5Aorre^. Att. xiv. I9. 

tia ah$ te die : de lit^ris ab eo mis- Al^ectue. de iis, qui in magno metu 

sis, tertio die, postquam miserat, ac- suut, perculsi terrore. Catil. iii. 5, re^» 

ceptis. citatis literis debilitatus et ahjectut. ib. 

Abacus. mensa, in qua exponuntur iv. 8. abjecta metu filia. * dc his, qui 

in conviviis cum ad usum, tum ad ita fracti sunt, ut metuendi non sint. 

magnificentiam vasa argentea &c. Sic Catil. ii.* 1. Catilina cd^ectut dici- 

hinc : Verr. iv. 16. abaci vasa. ibid. tur. iv. 10. abjecta multitudo inimico- 

cum aliquot abacorum facerat vasa rum. * Comicorum senarii sunt aJb^ecti^ 

aurea. De abaco multls agit Salmas. i. e. negligentius et cum nagna hcen^ 

ad Jus Att. et Rom. c. 83. sola po- tia compositi. Or. 55. 

toria vasa attribuens abaco eaque Al^iciOf Or. 59. ponendus est ambi- 

paria ptumbo revincta, et in loculis tus, non abjicieHdue, ponitury eum est 

abaci velut defossa. Cicero Parad. v. 8. numerosus, abficitur, cum non est, sed 

matulam in abaco commemorat^ et in ut quodque verbum primum in buc«am 

Verr. quarta alia etiam vasa in abaco venit, ita pronunciatur. Simile iliiul 
reperiuntur. Soyphorum paria pari- Or. iii. 90. abjicere versum^ de actore, 

ter Qcero habet. Loculi illi sunt e versum negUgenter pronunciante-. 
Sidonio. An siut antiquiures, vix di- *Att. xvi. 5. eajudicesiUum a^ci^. 

cam. i. deposuisse, de vitiis. *■ Att. iu. 19* 176 INDBX lATINITATM. 

vitam a^'uvrtf , i. interficere se. *repri- Absiim. Sull. 5. ahesse alicui, i. «r 

mere, refellere. ad Div. x. 13. quanta non dcfendere causam ejus. * Somn. 

contentione intercessorem abjecerim, Scip. 11. abtens cst, non petens ma^- 

add. in frai\go. * extenuare, minuere stratum. Nam Africanus, de quo ibi 

opp. aug^ere. Or. iii. 26. ad extenuan- sermo, interfiiit Comitiis istis, sed non 

dum atque abjiciendum. petiit. vid. Pigfh. ad a. dcxix. et Dra- 

Jbjudico. Act. i. in Verr. 5. nulla res keub. ad Liv. iv. 42. l. x. 22. 9- ♦ Or. 

ab eo abjudicaretur. i. judicio auferre- 6'6. tantum* o^ef/, ne eneiyetur oratio, 

tur. * Or. ii. 24. ubi plus maii quam ut &c. 

boni reperio, id totum abjudico atque Abturdui. Div. i. 9. absurdus sonuSy 

ejicio, sc. ex oratione mea. de ranis. Or. ii. 20. de oratore malo. 

Abluo. Tusc. iv. 28. perturbatio ani- Abundanter. Or. ii. 35. iii. 14. abun-- 

mi placatione abiuaiur. danter dicere. i. copiose. Top. 10« 

Abnuo. nego. Leg. i. 14. obnuitAae aliis disputationibus a^unefan^iM occur- 

commissum esse facinus. runt, aliis ang^stius. 

Abrado. Caecin. 7« posteaquam vi- Abusut. Top. 3. Usus, non abusus, 

det, nil se abradere ab Cscina posse. i. legatus est, quo res consumitur, ut vi- 

e. precibus aliisque artibus nil pecu- num, oleum. 

niie auferre posse. Abuti. in bonam partem. Verr. v. 

Abrijno. VeTT. v. 12. etiamsi natura 43. extr. libertate, quam sociis dedistis» 

A parentis similitudine abriperet. abusus est. 

./#&r«p^. Att. xi. 3. de divortio. >#c..ad Div. xv. 11. post cum, pro 

AbrogOy are. dicuntur magistratus tum. * sequente vocali, aut alia litera 

Rom. cum agunt cum populo et fe- durius' sonante. MiI.12. a<r instrumen* 

runtad populuni, ut, quod antejusse- tum. sed Burm. iu MS. Leideusi repe- 

rat, rogatus lege, tollat. Q. Fr. ii. 3. rit atque. vid. ad Suet. Caes. 26. Nat. 

Cato legem promulgavit de abrogando D. iii. 33. ar Apollodorus : sed mctiore-s 

Lentuli imperio. binc illud : abrogare edd. at. Verr. iii. 5. ac criminum. ad 

fidem alicui : h. e. habendam non puta- Div. xii. 7* ac gloriffi. 

re et similia. Aecedo. Or. i. 9* ad rempublicam oe- 

Abscissio. figura rhetorica, qaa, cum eedere. i. e. magistratus petere. Hine 

ccepimus aliquid dicere, prscidimus. Verr. i. 12. ad magistratus remque 

Herenn. iv. 54. publ. accedere. fit autem prima ac- 

Absolvo. Verr. ii. 8. absolvit eum Ve- cessio ad rempubl. petitione questurae. 

neri, sibi condemnat. i. decemit, here- Ubi autem sermo est de Graecis, signi- 

ditatem Veneri non esse commissam, ficat vel ducem belli primum fieri^ 

•ed co^t tamen sibi dare, non condem- vel initium facere apud populum de 

net. *RoBC. C. 12. a Fannio judicio rep. dicendi. vid. respublica. * diqitur 

8e absolvttt. i. e. curet, ne possit in ju- etiam de febrili paroxysmo. Att. vii. 2. 

dicium Tocari, propterea, quod cum eo accedere alteram leviorem, intell. fe- 

non deciderit. brim. v. Cuper. Obs. ii. 15. • Verr. iii. 

Absolutio. Inv. i. 22. quid sit ? ibid. 40. accedere ad vectig^alia, dicuntur, 

SO. ut ad inventionem ar^menti, afr- qui ea redimere volunt, quod faciunt 

«oltt^ etiam argumentandi atyungere- publicani. v. Gron. ad Sen. ep. 101. cui 

tur. simile est illud Phil. ii. 26. accedere ad 

Absolutus. Inv. i. 11. ahsoluia consti- scelus sectionis. * Verr. iii. 28. acce^ 

tutio est, quB ipsa in se continet juris «7^« ad conditiones ejus et pactioncs. 

et ii^uriie quaestionem. Or. iii. 49. ab- ea conditione pacisci, qua ipse voluit. 

§ohtta conversio, plena periodus omni- quamvis valde iniqua. * Verr. ii. 38. 

bus partibus &c. Part. Or. 26. causa accedere ad causam, suscipere, de 

dbsoluta, est conficiens sine alterius actore. * accedere in regnum, Pis. 22. 

adjumentp. * Planc. 31. absobUte sunt ^sequente ut. Or. ii.48. ad Div. x. 21. 

preces tuie. i. nil amplius valent. Sed Cato. 16. ^ 

GrcY. cum Manutio malebat : obtolet€e, Accensus. Verr. i. i28. &c. publicus 

Absolute. Or. 51. abtolute concludere minister magistratuum similis Viatori. 

orationem. i. e. quam numerosissime de quo genere vid^ Salmas. Mil. Rom. 

finire. Fin. iii. 7. abtolute vivere. i. e. c. 14. 15. Fabrett. Inscr.c. 6. p. 433. 

beatissime. Accettio. Rabir. Post. 11. accettio 

Abtorbeo, Sext. 6. tribunatus abtor- decumas, pro compendio. *Verr. ii. 

het orationem meam^ non sinit me de 53. accessiones dicuntur, cum quis tam« 

ceteris rebus loqui. Brut. 81. dbtofbuii quam interpres et internuncius crebro 

eutti SBStus g^loriie. i. transversum e^t, ad homines aocedit, h. 1. pretii postu- 

a4 consitia prava et violenta imputit. landi causa, et de pretio cum iis afi^n- WBBX LATINITATIS» 177 

«If.- *Acad. iv. 35.'aM«ffto definitionis, accipere. * de magistris et discipulis. 

fst determiuatio, ut recentiores vocant, Fat. 2. te flagrantvisimum accif^iam. sc. 

qus adjieitur, ut absoluta sit definitio. in disciplinani. 

^f. Fin. ii. 13. * Verr. iii. 52. accessiones Jcclamaiio. dicitur non solum in bo- 

numorum. mox dicuntur coroUaria uu* nam, sed etiam in malam partem. ad 

morum. Qu. Fr. ii. 1. maxima acclarnaiiotie se- 

. uicCessus. ad Div. ix. 14. accessut ad uatus, i. e. reclamante senatu. 

causam, est ratio, qua in oratione sen- jtccola^ pro vicino, qui in eodem 

lim agp«dimur a^ere id, cujus causa agro, oppido habitat. Verr. iv. 50. ac- 

tuscepta erat oratio. coUe Cereris. 

Accendo. pro augeo, acuo. Or. i. 25, Accommodo. Off. i. 21. accommodart 

prsclare enim se res Labeat, si haec ac- se ad rempubl. i. e. accedere ad remp, 

cemH aut commoveri possint: de in« Orat. 7. a<?c(mtmo(/arer vim suam ad elop- 

l^nio et memoria, quee dari arte nou queutiaiu : studere eloquent. Rosc. 

possunt, sed acui et augeri. Am. 35. accommodare ju^urandum su- 

: Accido. Prov. Cous. 14. res accisa: um ad alicujus testimouium : de ju- 

i. e. tenues, imminutse caiaibitatibus. - dicibus invidiose, cum testibus incertis 

Accido.V^iTf.iy. 1. ad animum ocu- et nullius fidei credunt, et ex eorum 

losque accidit, cf. ad Att. iii. 20. Va^ testimoniis pronuuciant. * pro commo' 

tiu. 2. honorificum ad aures accidii. cf, dare. ad Div. xiii. 2. id ei de habitatio- 

Sext. 50. Verr. iv. 60. mirum queudam he accownwdes. * aliquid ex alio con- 

dolorem aceidere iis. Sic Verr. i. 2. cludere. N. D. ii. 17* 

perniciem accidere, ut vult Ruhnlke- Accommodaiio. Verr. iii. 82. ex Ube- 

uius V. C. ad Rutil. de fi^. p. 3. bene, ralitate atque ex accommodatione ma- 

ut opiuor. Mil. 22. 36. Si quid ipsi ac- ^stratuum consuetudo cstimandi in- 

cidat, i. e. si condemnetur, per *v^nfu»9. troducta est. quod commodis aratorum 

Att. i. 14. accidere alicui ad pedes. * in uoluerunt adversari, cum id siue suo ia- 

Caecil. 1. tempus accidisset. commodo fieri posset. 

Accio, ire. fin. v. 31. nisi ea volupta- Accredere, Att. vi. 2. 

tem acciret, i. e. afferret, efficeret. Accretio. Tusc. i. 28. accretio et di- 

. Accipio. pro capere, percipere. Verr. minutio lumiuis. 

iii. 18. sensum oculis aniuioque acci- Accurate. ad Div. xiii. 10. &c. acct^ 

pere. Q. Fr. iii. 8. exepistola accepi\o- rate scripta liter» dicuntur, quibusali^- 

luptatem. Div. ii. 3. sensu accipere. cf. quem valde, multis rationibus comme- 

ad Div. XV. 21. • intelligere. Nat. D. morandis, commendamus. 

iii. 1. quae parum accnpi. ♦tractare, Accuratio. Brut. 67. accuratio vete- 

Tusc. iv. 36. quo te modo accepissemf ratoria. 

nisi iratus essem. *judicatum solvi Accuratus. Att. xiii. 45. ad quem 

•atis accipere, opponitur ei, qui satis- accuratissimas literas dedi, h. e. cui rem 

dat. V. in Satisdare. ♦ Verr. iii.22. ac- diligenter mandavi literis. 

cipere judicium. JBIc(| tivihssiZUy velle Accusabilis tuqiitudo. Tusc. iv. 35. 

cum eo, qui nos provocat, et adducit in Accusatio. Verr. i. 1. comparare et 

judicium, experiri, et suam causam de- constituere accusationem. h. e. ea om- 

fendere. * discere. Or. i. 25. et si quis niafaccre, qiue ad accusationem firmam 

est, qui ha^c arte accipi posse putet. pertinent. 

♦exigere. Verr. iii. 30« jubet magistratus Accusator, est proprie in causa pub- 

Siculos accipere decumas. ihid. 36. pub- iica, in privata autem petitor. Quint. 

lice accipere decumas. i. e. redimere 13. diserteacct/^n/a/* opponitur pctitori. 

nomiue civitatis. ♦ probare significat Sed interdum tanien etiam pro petitor» 

fere in his. Att. i. 14. accipere rogatio- dicitur. Partit, Or. 32. accusatori hsec 

Bem. &£. V. rogatio. ♦ Brut. 14. Appi* duo priuia sunt: Sed accusatorem pro' 

us consules de plebe non accipiebatf omni actore et petiture appello. ♦Verr* 

quod dicitur ap. Liv. ix. 46. accipere ii. 1. firmus accusator ,- qui nil timet. 

Domen, et est, judicare alicujus peti- Rosc. Am. 1$. iucusator certus. v. cer- 

tionem legitimam, et ad petendum ad- tus. 

mittere. ♦ Divin. i, 46. accipio omen, Acer» Brut. 72. acerrimus sstima- 

est formula, qua utebantur, omine bo- tor. i. e. perspicacissimus, vel dignissi^- 

no obiato. ♦ Att. vi. l. accipiam do- mus. OflF. i. 4. si acrw ac diligentes ess« 

lorem : miLi illum irasci feram, patiar* volumus — magna ssepe iutellig:emus ex 

^ acceptum vel, in acceptum ferre et re- parvis. Fiacc. 19. civitas a^errima, v. 

ferre alicui, est in tabulis scribere, nos not. Rosc. Am. 5. acrta ac severa judi- 

idiquid ab aliquo accepisse pecuniae. v. cia. ib. 20. acr^s cants ; qui omncs ai- 

Verr.i.. 36. 37. ^«..♦C«l. 'J2. levtre latrant. ^ ., 

N 178 fKDBX LAtlNlTAtti* 

Aeerbe. Verr. B. l9. acerhe diripere Acroamelia, Suift hotelneii i)td ctiti» 

bona. h. e. ita ut nihil relinquatur. tu, dictis exhilafant convivas &c^ lif 

Tusc. i. 39. ab hoc acerhius exegit na^ coroUaria dala iu conviviis patet eift 

tura, quod dederat. Phil. i. 5. acerhe Verr. iv. S3. mentio eorum Sext. 54«' 

cogebar in senatum : i. e. vi, minis. iibi v. Manut. Arch. 9. cf. Suet^ Au^ 

Att. xi. 1. acerbisiiine afflictof de rebu» 74. ubi v. ExcursiAn nostrum. 

domesticis. Acroasit, Att. xv. 17. Mtere dc iC^ 

Acerbitas, ad Q, Fr. i< 1 . 13. acerhir Vtmt scripts, ut eas vel in acraasi au* 

tas naturs, de iracundia. * uimia se- deam legere. h. e. in coetu hominum 

veritas. de Sen. IB. Severttatem pro- doctorum, ubi nihil dici debet^ nisl 

ho—<U!erhitatem nullo modo. *odium. quod elegaiis et eiaboratum sit. 

Off. i. S5. disseusio sine acerbitate, Acta commemorantur inter mstru* 

Verr. iv. 30. nomen odio et acerhitati menta voluptatis, propter earum amoB'* 

est. * miseria, calaoutas. ad Div. ii. nitatem. Coel. 15. Att. xiv. 8. in actiM 

16. aeerhUas hasc omnibus impende- esse i. e. in pnediis maritimis, s. ioi 

re videtur. ibid. acerbitatem a rep. territoriis in htorie anioeno positiis, ut 

privatis incommodis redimere. Pknc. Verris in litore Sicihae. 

42. acerbitates mem, de exilio. *crude-' Actio, magistratnum actiones sunt^ 

Btas. Verr. i. ^. in tanta vi atque aut leges, ad populum latae, aut SCta^ 

acerbitate versari. Arbh. 12. de judici- quas iis referentibus ad senatutn fact» 

bus, qui mnocentem et indignum con» sunt : Hoc sensu commemorantur a« 

demnant. Phil. xii. 11. cigus acerbita» ctiones tribunitifie, consulares &c. v. Cr 

merum immaiiitasque natune. ad Div. i. 9. Dom. 9. 1 3. Senatorunv 

Acerbus. eleganter de eo, qui in ex- autem actiones suht sententis in se« 

igendo labore, usura, mercede, aut aHa natu dictae, in quas SCta facta sunt^ 

quacunque re nimis durus est, nibil aut quibus impu^)EU« aUquid velim- 

neque de tempore, neque de re remit- pedire conantur : undei etiam oratione^ 

tit. Att. vi. 1. eujerbissimi foeneratores. sic dicuntur, quibus- populo lex ve} 

Balb. &. acerhissima diligentia. v. iu suadetur vel disSuadetur. iTalis est a- 

acerbe. * crudelis. Verr. v. 58. mors ctio Ciceronis ad Div. x. 28. * In sen- 

acerba, Cluent. 15. aeerba natura. su forensi actio est 1) accusatoris vel; 

Prov. Cons. 14. res acerba i. e. noR* petitoris, qui ex lege in aliquem agit^ 

dum plane compositx et pslcats. accusando, petendd. Rosc. Com. 12. 

Acerra, Leg. ii. 24. est thuribulum.r integram actionem alicui relinquere. 

Acervalis, Div. ii. 4.. Soriteft inter- Csc. 11. qusro, sitne hujus rei acti» 

pretatur acervalem, nonnulla. Hiuc pretor dicitur, actio* 

Acervatim, Or. 25. acervatim muka nem dare, v. c. Verr. ii. 27. cum per- 

frequentare, sc. in eadem complexione mittit accusatori vel petitori in alic 

Tcrborura. est ^eneris dicendi ampli et quem ex lege aliqua a^re. in Csdl. .5. 

mag^ifici. Civibus cum sunt ereptse pecunis, ci- 

Acijjmtser. Pin. li. 8. &c. genus pis- vili fere actime repetantur. i. e. ea, 

efs, quod in d^iciis Rom. erat, magno- qua civis utitur in eum, q.ui pecftnia» 

ique pretio vendebatur. de eo multa eripuit, et est juris civilis vel privati^ 

intt. Horat. ii. 2. 47. Saknas. ad Solin. cf.de utroque genere actionum Sal^* 

p. 940. add. Plin. ix. 17. mas. de mod. usur. cap. 3. p. 108. sqq» 

Acquiesco. gaudeo, delector. Mil. 37. 8) est formula, qua actor utitur in in« 

qui morte ejus acquiescuTit. LsK 27. tendenda reo lite, qus a JCtis fere pet 

€enes< adolescentum caritate acquitfs^ tebatur. Cseoin. 3. qua actione illum» 

eunt. ^ uti velit. ad Att. vi. Cn. Flavium scri- 

Acfairere. CatiL ii. 8. de possessio' baon actiones composuisse. cf. Top. 17, 

ne detrahere, acquirere ad fidera. Orat. i. 36. 41. Non multum diversor 

Acratophorum. Fin. iii. 4. ^nus va- fuere Actiones Hostilians &c. <fe qui* 

tis vinarii, cujus mentio etiam ap. bus v. Ind. Hist. 3) cum actio prima^ 

Varr. R. R. i. 8&. r. PoUux vi. 6. altera, tertia commcmoratur, ut Verr, 

Acredula. Divin. i. 8. cst ulula, ut i. 30. 11. Act. i. in Verr. 18. &c. signi* 

Qstendit Salma». ad Solin. p.^ m. 973. ficatur, quoties ea causa ad judices to« 

B. alii ranam putant^ ta acta sitr Sic, dus sunt actiones iir 

Acriculus, Tusc. iii. 17. acrieuhirs%* Verrem, quarum in prima solis testi-* 

nex Zeno, qui facile irascebatur. bu9 usus est Cicero, altera perpetna. 

Animonia. Act. i. 17. in Vevr. acri-^ oratione r- quamquam akera actio illar 

Humia patris ad resistcndura. Verrifia seripta taatum est. * quid a-^- 

Acrite9\ Att. x. 16. acerrime adser^ pud «hetores at ax:tio, notum est. e*' 

tm coAsilium.' dili|^atissime teg^eKr nemoratuf Or. »• S6. coBiUiiiere (4 ,#t1iftuiire aMihe^, i. e. ab initio ttar fenii^ prudentiie nerircM. Att. ii. 7. «• 
iim niinig velieinentem ess^, ut ad fi- cnerom me, ad excog^itandam &e. 
Iiein actxo durare nou possit. cf. Tusc. ^aite. ad Div. xv. Sl. aeute move* 
Iv. Id. Deiot, S. batur. i. e. insi^ni ingenio erat, crebritf 

Jctei', est in sensu forenti is, qni al- et acutis sententiis abundabat. Or. i^ 
terins npfnine accusat aut petit, b. e. Sl. aeute dicere, refertur ad sententias^ 
lege in tJit^em agit. v. c. in Cfledl. 1, ^ est philbflopborum ; subtiiiter &c. 
*in sceua autera histrfones. ad Q. Pr. Aeutue: Or. i. 85. acutus ad exoofii^ 
i. I. 16. actoret industrii. in Cccil. 15. tandum^ t e. sofers, celer, subtiEs. 
Metree seeunddunmi aut tertiarum par^ AcutuHti. Nat. D. iii.7< Eenonis aeu>^ 
tium. Hinc beUum illud Or. iii. 56. tuUe conchisiones, i. e. contortiBy exi* 
bratores sunt veritatis ipsius actor c s - les &c. qusB cuni audiubtur, nihil con» 
imitatores verKatis, histriones. tfa dici posse videtur, ceterum ani«^ 

jfctuaria sc. na\is. Att. v. 9« et actu- mnni non movent. v. Tusc. v. 5'. 
ariolumi x. 11. &c. inde dictum hoc -^^- eleganter post ac^ectiva. v. e* 
^nusy ut ait Nonius, ^uod oelerher Nat* V: ii. 68. ad rationem sollertiam* 
agi remis posseut. Duo autem erant ^ue |»rcftantior. Dom. 33. illustriui' 
earuln naViiim gelfcray minua et ma- ^ laudeln. Catil. i. 5. quod tet leniua 
jus, de ^uibos v. Scheffer. de Re Nav. otf severitatem. ad Div. iii. 11. viri in- 
ii. 3. flifpsis «uHaudem. Leg. ii. 14. oilveri* 

Actueke, Or. iii. 86. cum vef^ement^ tatem admirabile. v. not. ad N. D. i. U 
4ctione oratoris. Catil. UL 4. annus fatalis ttd interitttnu' 

Jhtuotus, Orat. 36. aetua»a pars ora- ^tem post substantiva : Tusc. iii; 5; 
iBonis» est ea, tfaat in mi^n^ versa- mentia ad omnia capacitai^ • fh com« 
tur. Nat. D. i. 40. virtus est aetuoea t paratione^ Le^; \: %: nibil ad Coeltuna 
^pponitur otioso. &c. * in ad Div. xi. T8. ad omttiatem* 

Actut, Verr. i. 1$. aetut prifnuif ^- pla supplicatio. Ven^.i.' 1. adesse ^ju- 
im. Marcell. 9. hic restat actus, e sce- dicium. * apud. Att. %, 4; ftiit ad fti^ 
na petita loquendi ratio. Nam partes diu. * erga. Rosc. A.' 40.' tid alienO^ 
labule dicuntur hctus, tectum esse. * ad DfV; r. %: certatts ad, 

jiculeus. Cluent. 55. oeuleus severi- officia. i. e. officiis. * Att. r^t, 6; itd 
iatis. de judicibus. Att. i. 18. aculei diem soKere. die constituta.' *t)u.Fr; 
sollicitudinum. Sull. 16. nofi excussos ii> 13^. ad bum^rum Jddiced' habeoe, i,' 
mculees orationis mese arbitrari. Or. iii. e. num^rum Justum judicum. *LeL 5«' 
34. aeuleos relinqnere in mentibus : de AoA fuisse iapiehtes iul eofum iianAam. . 
6ratore, qui ea diclt, qu» descendunt ^Qiiint. 4. quid iis 4uf denariumflol* 
in animos, qu« urunt homines,' neque vtretur* i. e. dei^ai^iiby d* nummi pere^ . 
«nunt quiescere, donec fadant ea, qu« g^i cum denarii^ 66inpararentur. da > 
fluasit orator. nacc. 17. aculeuiH di- revid.Gron.Pec.Vet.iii. 10. *contra. 
inittere. ^fallac^s conclusiunculaev so- «d Div. ii. 16. animnB obdnruit ad 
pliismata. A6ad. Qu. iv. 31. hinc ibid. dolorem novum. *quantum ad.Clu'». 
S4. contorta et acul&ata sophismata. ^ut. 70. nilyl <uf similitudinem homihit 
Acufnen, Dialecticorum sopbismata pneter formam res^rvnvit. * cirdter. ' 
dicuntur aeumina, 6r. ii. 38< *0r. ii; Clu<lnt. 40. anbos ad quinquagiuta na<*' 
89. acumen qrationis est subtilitas, qua tus. v. Gronov. de Pec. Vet. i. 7* *Fat/ 
In explicando et ^atiocinando orator 8. ponere, ad quud te audiam, i. e. da 
ntilur. «Nat. D. ii. 3. de Div. il. 36. quo. «HS laa^ ad libellam sibi deberi. 
auspicia ex acuminibuSf quse sint, satis nefpie plus neque minds, quam looo^ . 
fton constat. Davisius nos ablegpat ad nt nec libclla desit nec superet. 
ficaligerum ad Festum in Peremnia. .<^<f<(P7»o. Qu. Ff . ii. 6. Senatorum ur- 
Ibi nil est pheter locum Gceronis. nacopioseabsolvityequituiniufttP^tMiM^/". 
Sententias et conjectaras suppedita- i* e. pares absolveiitium et condenman^ 
bant aiictores Ikudati in L6xico Fibri iiiim sententias habuit. 
in V. Acumen, . Addkere, in auctionibutf M emtioni^ 

Acuo. pro impellOf cobortoh iA Div.' &us est ^i tradere rein, qui ceterus 11«^ 
IV. 21 . in acuemlo ptiirimum valet. cf. 6itatores vicit. Verr. i. 55. Rabir. Post. 
6flr. iii. 1. Or. 41. Ligar. 3. *exercita- 17* addiei numo sestertio veHt. Cete^ 
tione, aut alia ratione aliquid aug^re^' hxm numa addicere vulgo de his ven« 
ibblius reddere. Or. iii. 30. dcuere lin- ditionibus'dieeb^t,quaeinstardonatio^ 
^ara. ibid. i. 20. intelli^endi pruden- iii% ess^nt, uf ostendit Salmas.- de uanr.' 
tiam aewere, cf. ibid. S5. *cautiorem c. 13. p. 360. * de debitoriliutf^ qui cum 
^clere, monendo &c. Rosc. A. 38. il- solvere non possunty creditori tradun- 
Iftq» Owirct hofl faUtera, * intflBdm ift- tur. Sext. 17* ^ ^dHor», e«m diflbitaf I8tf UfDBX LATmiTATI»^ pecunia consequitur, ut ei solvere ne^ 
cogatur. Pison. 35. hinc Quinct. 30. 
cupiditati addicere aliquem, est con- 
demnare, pro lubidine petitoris aut ac- 
onsatoris. Sen. p. Red. 7* addicere for- 
tunas civis optime meriii, sc. libidini 
Clodii, potestati ejus permittere, ut ea 
lunt in potestate nostra, quae a nobis 
emta sunt, aut potius, ut est debitor 
judicio nobis addictus. de quo ^nere 
addictorum v. Salmas. mod. Usur. c. 
1€. 

jfddictus. Rosc. Com. 14. addictus 
crat tibi h. e. condemnatus, ut tibi 
solveret pecuniam quam petieras. Flacc. 
20. cum judicatum non faceret, a<i?- 
dictus Hcrmippo et ab hoc ductus est. 
ad Div. vii. 24. addictus Uipponacteo 
prseconio, h. e. infamie addictus tradi- 
tusque est, Calvo quasi prsecone, eoque 
ejusmodi, qualis Hipponax fuit, qui An- 
thermum et Bupalum versibus suis in- 
famis tradidit. Verr. ii. 32. pretio ad' 
dictatn habere fidem, i. e. corruptum 
esse. Phil. ii. Sl. vendita atque odicficto 
sententia. 

Addictio, Act. i. in Verr. 4. addictio 
bonorum ; cum judex petitori ejus bona 
possidenda tradit, unde petitur. 

Addvcere. rei dicuntur adduci sc. in 
judicium. v. Act. i. in Verr. 2. * Verr. 
iii. 61. adduci in sermonem et vitupe- 
rationem. * de arcu cum intenditur, 
Divin. i. 54. item eodem modo de tor- 
mentis et ballistis. Tusc. ii. 24. 

jldduhitatus. Off. i. 24. res addU' 
hitaia : pro incerta habita, et propterea 
omissa. 

j4deo, Sen. p. Red. 9> in jus (tdire, 
' Adeo, adv. pro scilicet. ad Div. viii. 
15. adeoy quod IntemeUi in armis sunt. 
' Adeps. Cassii adeps Cat^ iii. 7« de 
homine molli et ignavo. 

•Adesus, Quint. 12. adesa pecunia, 
eonsumta : opponitur abundanti. 

Adhtereo, ad Div. viii. 5. in iiicili 
omiiia adhiBserunt, vid. Incile. * Vatin. 
5( extremixs odhiBsU : vix ultimus quie- 
itor factus est. 

Adharescere. Or. i. 25. adharescere 
justitiae. * adhaerescere dicuntur, qiias 
vim eam habent, quam volebamus : 
sumtum genus a facibus jactis in urbes, 
munimenta, item, a telis. Or. ii. 53. 
adhfgresoit arguraentum. cf. Dom. 24. 
5. *oratio dicitur adbaerescere, (uti 
aqua, cum in itumine ad saxum aut 
allam injectam reni otfendit,) cum as- 
pera est, hiulca, uon leniter fluens. 
Brut. 79' 93. * orator autem adharescit, 
cum liii^ia non est satis soluta et in- 
citata. Brut. 93. * in mcmoria mancre. 
Or. i. 61. fastidiif a4^Hfrescunt, *d« iisy qui ad aliquem doctofem se ita con-^ 

ferunt, ut in omnibus sequantur eum. 
Acad. iv. 3. * convenire, consentaneum 
esse. Or. iii. 10. non ad id genus ad^ 
hsrescU, * Sext. 8. adhsBrescere ad 
Columnam. v. Columna. 

AdlupsUatio, Fin.. i. 6. adhantaHoneo 
atomorum. 

Adhibeo, elliptice, ut intell. in consi- 
lium, Phil. V. 9. ad Div. xi. 7. * ad Qa. 
Fr. i. 1. 7* sic se adhibere in tanta po- 
testate, i. e. gerere. * Cluent. 52. ad" , 
hitferi ad leges dicuntur patroni causa- 
rum, a quibus postulatur, ut ex le^bus 
causam defendant. * Arch. 3. qui aurea. 
adhibere posset, h. e. audire versus et 
de iis judicare. * Nat. D. i. 2. Diis 
cultura, preces adhibere. ad Dlv. xiii. 
6. ofiicium, quod adlUbet erga illos. 

Adhinnio, Pis. 28. Piso dicitur «uf- 
Jdnniisse ad orationem £picurei, qui 
voluptatem summum bouorum dixerat» 

Adigo, Top. 10. adigere arbitrum fi- 
nibus Teg, v. Arbiter. * postulare, co* 
j^ere. Att. x. 9* adigU ita Postumia. 

Adjicio, Verr. ii. 15. adjicere oculutix 
alicui rei : cupidum ejus fieri. Nat. D. 
ii. 57. adjecta voces auribus : audits ; 
quae acciderunt ad aures. 

Adipatus. de dictione, opponitur ela» 
^anti et politae. Orat. 8. 

AdUus, Manil. 1. adUus laudls, di- 
cuutur rostra, cx quibus ad populum 
agitur; quia ibi laudem popularem 
consequi licet. Dom. 1. aditum adau- 
res habere. Or. 15. adUus ad causam. 
cf. Sull. 2. est in oratione, cum dc 
ipsa causa dicerc iucipimus. Dom. 47« 
dare religioni aditum, i. e. superstitio- 
nis g^uus probando facere, ut usurpari 
ab aliis possit et in usum consuetudi- 
nemque venire. Att. vi. 2. adUiu ad 
me minime provinciales ; non qualeg 
csse in provinciis apud praetores solent^ 
uempe per cubicularium. 

Adjudicare causam alicui. Or. ii. 29. 

Adjungere, Dialecticum verbum est. 
Tusc. V. 25. sequcntia adjungere. i. e. 
quid ex quoque consequatur, videre, vel 
doccre. item definitionem adjungere ad 
factum: vulgo, applicare. Inv. ii. 17* 
^ Acad. i. 11. adJungebeU non omnibus 
visis fidem. *Rosc. A. 31. suspicionem 
ad praedam adjitngere: de ils suspicari 
qui )>raedam habent. * in Csecil. 4. Mar- 
cellorum nomini tota provincia adjun~ 
cta cst : in eorum patrocinio est. 

Adjunctio, conditio, excejptio. Inv. ii. 
57* quasdani esse cum adjunctione ne- 
cessitudines, quasdam simplices et ab- 
solutas. &c, * oratoria quaedam exorna- 
tio. Heren. iv. 27. 

Adjunctor Galiiae, ad Att. viii. 2. IKBn LATIiaTATtS* lU r ^ MjwiKhu, Chient. 10. que adjun^ 
ttiona huic cause sunt. 

• Mjunetum. vox dialecticB» de «jua 
.tid.Top. 11. 

Admimtter Tictus, pro mmuter. Rose. 
A. 38. 

jldmimstrare pro minutrare, Verr. 
^. 4. 

Jdministrator. Tusc. v. 88. edd. vett. 
•pro fnnittfot*. 

JdmirahUii, in partem deteriorem. 
I%il. iii. 7. ii<lfiimx6t/tf impudentia. ^Ad- 
mirabiUa. Fm. iv. 87. «McidtC» Stoiea. 

• jidm i rar i . in partem deteriorem. Off. 
ii. 16. quia has pectmiarum effusioncs 
Aon admiremur, Fin. i. 8. hoc primum 
/est in quo admirer. cf. N. D. ii. 48. Mur. 
19. quid admirer de multitudine. 

Admiseeri. N. D. ii. 10. a€r mnlto 
ealore admistus est. add. admixtus. 

Admissarius intell. equus. Pis. 88. 
Piso admissarius dicitur propter libidi* 
nes. V. Budcus ad Pand. p. m. 898. 

Admissum. subst. peccatum, facinus. 
Partit. Or. 35. 

Admixtus. Tusc. i. 89. nihil est in 
auiimis admixtum. opponitur simplid. 
w. in Simplex. 

Admtidum. plane. Brat. 55. litera- 
ram admodum nil sciebat. * Le|^. iii. 
11. scis frater, solere in hii^usmodi ser^ 
snone, ut transire alio possit, admodum 
dici. verbum assentientis. Nam addit 
Quintus : Non equidem assentiar. *Pbil. 
▼. 17. majores nostri, veteres illi ad" 
modum antiqui. 

Admoveo. Bi*ut. 54. admovere orati- 
•nem sensibus. i. e. facere ut vim sen* 
tiant auditores. 

Admurmuratio. in irrisione. Verr. iv. 
18. V. 16. 

Adolesceru. de homine 40. annorum, 
in Cccil. 9. M. Caecilium fratrem tuum, 
lectissimDm atque omatissimum adole* 
ocentem. Krat autem praetor designktus. 
Phil. ii. 46. se adolescentem vocat, lo- 
quens de consulatu suo. Catil. i. 8. 
senatorem Sextiuln in senatu adolor 
scentem dedit. 

. Adifptare. Brut. 19. qui hunc mino- 
rem Scipionem a PauUo adoptavit. 

Adoptatus. adDiv. xvi.81. adventus 
adoptatissimus. Sic edere cispit Victo- 
rius ; sed vid. notam nostrani ad h. 1. 

Adpromitio. Rosc. A. 9* cum ita futu- 
xum T. R«»sciu8 adpromitteret. i. e. pro- 
mitteret insuper, qus Chryso^onus pro- 
mitteret, futura; unde ap. JCtos ad- 
promissores, de quibus v. Salmas. de 
mod. usur. p. 709. 

. Adrepo. Verr. iii. 68. adrepere ad 
amicitiam. paullatim •• insinuare in 
amicitiam. &c. Adoeeneus, Plane. 85. muHis ett iA 
virtute adscensus. 

Adseiseo, Dom. 36. adgeitcere laudem, 
«apientiam. 

Adscribo. de Le^. i. 6. me quoqu* 
adscribe fratris sententis. Rabir. P. 1. 
adseribat ad suum judicium meam sen- 
tentiam. Phil. ii. 33. adscribere per- 
fidi» alici^us suam voluntatem. 

Adser^Ho. C«cin. 33» sipiificat id, 
quod adscriptum est, ut exceptio. 

Adscripticius. I^. D. iii. 15. novi et 
adscripticii cives. 

A ds er ip tor* Sen. p. Red. 4. adseriptor 
in me restitueodo. i. e. qui auctori 
restitutionii meae assensus est. Agr. ii. 
9. adscriptores legis, sunt approbatores 
e coliegio tribunitio, qui una cum RuUo 
ierendam statuerant. 

Adspergo. ad Div« vi. 6. leviter ad* 
spersus. i. e. perstrictus. Caecin. 6. ad* 
spergere sextulam alicui. i. e. dare, d« 
re parva. ad Qu. Fr. ii. 10. epistola hoc 
adspersit molestifle. 

Adtjriratio. Nat. D. U. 33. adspiratio 
afris: emissio a£ris e pulmonibus ct 
ore, ut capit etiam Heins. ad Virg.iEn* 
X. 891. Sic adflatjus dicitur Ovid. Her. 
18. 44. V. et in adspiro. 

Adspiro. pervenio, accedo. TuscuL 
▼. 5. in equuleum non adspirat vita 
beata. SuU. 1 8. qui tum dicat adspircusa 
in campum Sullam. cf. Pis. 5. * N. D.> 
ii. 55. puimones se contrahunt adspi» 
rantes, i. e. aCra emittentes. 

Adstipulator. Pisou. 9- qui isto, non 
modo propugnatore se tutiorem, sed 
advocato aut adstipulatore paratiorem 
fore putaret. cf. Quint. 18. £3t autem 
adstipulator, qui in re pnesenti est, et 
una idem pro eodem stipulatur, cum 
qiiis sibi stipulatur aliquid, v. Salmas. 
Mod. Usur. p. 709. 710. ♦ Acad. iv. 21. 
Stoicorum adstiputator Antiochus. me« 
taphorice. 

Adstituo. Her. iii. 80. ubi vid. 

Adstringo. Att. x. 6. pater nimia 
indul^ns, quicquid e^ adstrinxi, re- 
laxat. Tusc. iii. 6. breviter adstringero 
arg^menta. Fat. 14. arctius adstringero 
rationem, h. e. ita proponere, ut plus 
valeat. Quinct. 5. adstringere aliquem 
snis conditionibus, i. e. facere, ut con* 
ditiones accipere cogatur. Off. iii. 38. 
fraus adstringit perjurium, non dissol- 
vit, i. e. auj^et. Planc. 30. officii servitu- 
tem adstringere testimonio sempitemu. 
SuU. 89. adstringi scclere. Sic et Pliil. 
iv. 4. * Tusc. ui. 6. breviter adstringere 
ar^menta. 

Adstrictus, Brut. 31. adstrictior ora- 
tio Stoiconim. i. e. concisior. Or. i. 16« 
numeris adstiietiar poi^ta oratore. 

Ng |82 |NDB!S: LATINITATIf, M*u/tf«i6€re. cnm ablat. Or. iii. 10. Leg:. t 99. ftfltfiii^ral» !nteIB^tl4 

<|[uorum sermoue qui adsuffwti erant. 4icuntur, notitiie innat», «r^tXir^Kf • ^ 

Catil. ii. 5. scelenun exercitatione ad' jidv^care» est in sensu forensi \) ror 

tuefactus. ▼. Gron. et Duker. ad liv. gare amieos, ut nobiscum delibereni 

auLiv. 48. xlviii. 31. 35. de re aliqua, in primis de lite, quo 

jidnteifis, cum ablat. Or. iii. 15. ho* sensu advocati Quint. 14. dicuntur. 2) 

mines labore adsueti. y. Gron. et DnHi^ iro^are aliquem, ut in ooiinUo nobis ad< 

«d Liv. xxxi. 35. sit : de judice. Sic Quinct. 9. quos ti* 

Adsum» de advocatis, et causarum bi» AquiUi, advtieaMti, 3} amicus acto» 

patronis utriusque partis. Verr. ii. S9* ris aut rei dicitur advocairef cum con» 

Fin. ii. 17. * ad Div. ix. 9S. adene ad vocat, quibuscum de causa detiberet» 

imperandum. i. e. ut imperanti parea- ut juvare partes amici possit. Cluentl 

inus. 19. Oppianicus in judicio Scamandii 

Adx}e7UiciU8, extrinsecus ad nos per- aderat frequens, adueoabat, omni stu* 

ventens, non nostrum, aut nostro la^ flio pntiaque pu^abat. 

bore partum &c. Fin. v. 11. a^jumen- Advocatio,c{Btusadvocatoruin,Qalnetf 

ta extema et adventicia. Manil. 9. ad* 14. Rosc. C. 5. Verr. i. 49. CsDcin. 15» 

tfenticiis multorum Regum et natio« l^uU. 39* &c. I^Certum temporis spa^ 

nura copiis. Verr, iy. 37. adventicium tium, quo opus est, ut advocare 'possw 

auxilium. Rab. P. 17. adventicia pecu- mus, eine Frist. ad Div. vii. 11. advo^ 

nia. Att. i. 19> pecunia adveniicia di- eationes binas postulare. 

eitur, quae ex' novis vectigalibus redit. jtdvocatut, dicituf amicns, quem vor 

item, qusB iiUo aUunde quam e patris eamus ad nos, ut eum consulamus da | 

hereditate venit. Inv. ii. 91. Or. iu. 33^ controversiis nostris, quique honorif 

doctrina adventiciaf i. e. ab alio popu- causa in juicUcto in subseUiis nostris se> \ 

16 inventa. Div. ii. 58. visio adveiUiciaf det, aut nobiscum in rem praesentem 9 

a sensibus profecta. venit. vid. Qflf. i. 10. Quinct. 8. Or. ii. i 

Adventus, ad Div. yi. 90. adveniibut 47. * Philipp. i. 7. armatoa homineSy < 

•e oflferre. i. e. advementibut obviam qnos in Senatum induxerat, Antonius i 

ire. Consul odiiwea^ vocat : veUem adesset i 

Adverearia. sunt Ubri,' in quos sine sine advoaUie, I 

•rdine omnia conjiciuntur, ita dicti, Advolare, cum accus. ad Att. i. 14« r 

quia tantum in adversa parte scribitur. advoUxt rostra Cato. ^ 

Rosc. C. 9i nomen in advertariis pa^ Adurere, pro comburere. Tosc. r. ^ 

tet. vid. Salmas. de Usur. p. 147. ?7. t 

Adveraarius, qui contra nos Ucetnr Adu$tu8. Att. v. 90. adusfus incen* 

)n auctionibus et emtionibus. Att. xii, dio Pketoriano dicitur, qui in alterius n 

43. xiii. 31. judicio notam aliquam abstulit, tam-^ ^ 

Adversus, Top. 9. de eontrariis, ubi quam, qui judicio de repetundis ex hoo «^ 

tamen Ubri variant. capite legis accusatur ; ad qttos ea pe^ 

^JverffW animum Inv. ii. 51. transi- eunia pervenerit. nisi le^ndum amr » 

tive cum accus. naufira^m quendam bustus. % 

animum adverterunt. Sic e M3S. Ou- j^kUles. ma^stratus municipalis. ad i 

dendorpius. cf. Ruhnkenius V. C. ad Div. xiii. II, boc anno aeUiem fiUum ^ 

RutiUum de Figniris p. 77. meum fieri volui— ^is enim est magi^ -, 

Adulatio, N. D. ii. 63. canum tam stratus in nostro n^unicipio. ^ 

amans dominorum adulatio, JEdHitius. Brut. 38. dicitur, qu! ^ 

Adumbrare. pro inchoare. Hn. v. 99. ditis fuit. ad Qu. Fr. i. l^ 9* vectiga) jj 

a naturaa<fumSran/ttr. *fingere. Dom. ^dUitiorum. sc. ludorum; pecunia, »^, 

SO. auctorem meliorem adumbrare. qus in provindis ad ludos pro ^diU* .^ 

Adumbratus. falsus, fictus. SuU. 18. bus exigebatnr. vid. in f^ectigal, ^j 

adumbratum indicium. Fin. v. 94. ad^ ' JEger. pro agnattLs. ad Att. vi. 1; 

«mftro^a opinio. * ox/tim&rarfa dicuntur, extr. N. D. u. 19. etgri et corpore et .^ 

quee speciera alictgus rei hal)ent, ne- animo. 

que tamen sunt. Dueta metaphora ex j^grimmia. Att. xii. 38. ffgritudo. 

pictoria et statuaria. Tusc. iii. 9. ad- j^mulus. Verr. v. 31. pro rivali, 

umbrata imago gloriae. Coel. 5. non adultero. 

expressa signa, sed adumbrata virtu- JEqiUihiUSy qui eandem ubique ra-> 

tum. Verr. iii. 33. adumbratus vir Pip- tionem tenet, semper est idera. Tusc. 

pae, Bc. quia Verri uxorem suam per* ii. 97. * Jus ^eguabile, in quo omnes e« * 

mittebat. N. D.. i. 97. adumbraii Dii jusdem conditionis sunt, nihil gratic, 

4icuntur Dii Epicurei, quia non corpus divitiis, &c. tribuitur. Inv. i. 11. 53. , 

kabent, sed quasi corpus. * iachoatus. jEpuUriiitasy jus aequum, Or. i. 49. ^| bnvmm ij^TiNiTAm. 18S 

tt. SS. *Or. 11. ti. «Mft aywtiliftifg &.« 4iaiii non datur» aut pm stipendli adi* 
cere: L e. itfitahilim fe liomUubuft pne- mitur. ▼. Sigon. ad Liv. xl. 4S. Bud. 

•tare. ad Pand. p. m. 130. quia igitur castra 
/EqtmiUai. LkU $. e«t ea virtua, aleatoris dixerat, nle^anter eum, qui 
tfom et eivilita* dkitufy eam «quo jure alea eversus erat bonis, irre dirutum 
cum ooiiiibufi vivimus, omnes nobis m* dicit. Pbil. xi. 6. exire tfre atieno. 
4|uale8 putamusy nibU nobis pFecipu» Att. vi. 1. pne tfre vendere, * Verr. v, 

nm petimus. 13. 0ra vetera eleganter dicuntur cri» 
^EquaMter, Orat. 58« mpuUUer in* inina vetera, quonun poena nondum 
fredi et constantier dicitur oratio nu- persoluta est. 

merosa, quss nen mox fluena et lenis» ,^£$timabUe, quod asHmatume aliqua 

mox hiulca et aspera est. dignum est. v. in tettimatio, Fln. iii, 

. ^C^tcnrr. sortes ^efvarv. v. in sortes. 6. 
jEique cum. Fin. iv. 34. S7. JEtHmatie, Verr. iii. 93« remissief 

JEquiUbriUu. est Epicnreorum W madmaHo fnimenti. JBlttimatio fr. dici- 

e^fu», N* IX L 39. ^d. Ind. Or. in tur, cum praetores, legatj, quaestoret 

i0m$fum. pro frumento, quod in eorum ccUam 

jEquiparatre, pro mguaire. Tusc. v« imperatur (v. Cella. Cibaria) pecuniam 

27. nemo est, qui factis me ttqu^parare accipiunt ab aratoribus, et quidem tan- 

poKit. Sic et livius dixtt xxxvii. 55. tam, ut ipsis utilius sit, pecuniam ac* 

jEquHS. Verr. ii. IfL «fiMJuredis* cepisse, aratoribus, dedisse. ^mstima- 

ceptare, h. e. ut judex nil^ adversarii tio pcenae. Or. i. 54. est, cum accusa» 

ipratia feciat. tor (more Atheniensi} in ipsa accusa* 

Abr» pro homine, quocum consue» tione, quam poBnam reus meruerity 

tndo naUa esse potest, Att. i. 18. Me- metimat, vid. Xenophon. Mem. Socr. i. 

tefios non homo, sed littus, afir, solitu-* 1. ^Hsec autem: ad Piv. v. SO. acci- 

jdo. * Acad. i. 7« aSr, utamur enim pco pere m$iimatumem. xiii. 8. accipere in 

l4rtuio,. et ignis. mitimationemf capienda sunt de ratione, 

^rarius. Quinct. 4. ratio mraria^ qua Julius Caesar ss alienum, quo la-» 

l^. e. ratio pccuniae diversae in GaUia borabat civita», dissolvi jussit: c^juf 

et RomsB. * Cluent. 43. in mrarioi re- hcc vis erat, ut debitores darent credi- 

ferri, h. e. in nltimam classem, cui ad- toribus in solutum prsedia, sed non eo 

■eripti soiirapo carebant, et tantum pretio, quo tum erant, post beUum Ci* 

«eratribiiti loeo pendebant. £rat autem vile, sed eo, quo ante l>eUum fuerant : 

fasec nota censoria, quam plebi quidem unde mttimatio pro jactura est ad Div, 

in primis> sed interdum tamen eriam ix. 16. et eestimatwnet pro prsediis pe- 

leaatoribus et equitibus senatu et or- cuniae loco acceptis. ad Divers. ix. 18« 

im^ equestri motis, inurebant, ut o- OMtimationeM tuas vendere non potes. cf. 

etendit Granov. de pecun. veter. lib. Att. xii. 25« v. Caes. de BeU. Civ. iii. 

iv. i. p. 5963. Or. ii. 66. ex erariif exi- 1. * <r«/iffia/i0fitfi^ Cicero interpretatuc 

mere. ^mrarii Tribuni. v. tribimus, et Stoicorum J^«f; cum dicerent, solam 

etratus. quidem virtutem esse bonum, sed essa 

JEvwmm. Att. vii.SI. mranmm san- tamen praeterea res dignas mstimatione 

•tius, erat, ex quo sumtus ordinarii aliqua, h. e. ut praeponerentur aliis, ac 

Bon petebantur, sed ad summum reip. sumerentur, tamquam valetudinem re- 

tempus reservabatur. v. Manut. ad Att. ctam, divitias, honores &c. Fin. iu. 10. 

Tii. 15. cf. Liv. xxvii. 10. 6. Acad. L 10. Fin. iii. 13. 

.<£ra<»«, pecunioBus, Att. i. 16. Tri- jEstimo. Fin. iii. 3. magno msti» 

buni nen tam mrati, quam ut appellan- matida. Fin. iv. 33. nonnihUo msti» 

tnr serarii, i. e. non tam erant ii, qui fMafufum sit. * astimare fnimentum. 

esse debebant, h. e. qui pecuniam ha- Pis. 35. Verr. i. 38. &c. y« mstima^ 

bebant, sed pauperrimi, et in mrarios tio, 

referendi, adeoque faciles ad oorrum- JEtas. pro adolescentia. Off. ii. 13« 

pendum. *ex mvfactus. Verr. iv. S6. tua tamen eetas incidit in id beUum, 

lecti eeraUy L e. mratis pedibus. v. Ma- Sic interpretatur firoukh* ad Prop. i. 

But. adh. L 6.31. 

JEsy Att. ii. 1. ms circumforaneumy jfffectio, Rosc. Am. 48. quod qffectet 

qnod circa forum apud arg^ntarios &e- iter, videbis, i. e, qua ratione uti .veUt« 
aori datur. Verr. v. 13. Dirui mrsy i. e. jfffectio, Fat. 4. astrorum affectio„ 

Bolvendo non esse. banquerouttiren. Div. ii. 47. cceU qffectio est, quam vul- 

sed est elegans jocus jn hac formula. go consteUationem vocamus. *Top. 18. 

Kam irre diruti, proprie dicuntur, mi- qffeetio quaedam ad res aUquas, in com- 

tety qoibua ignomiiBi« causa itipeu- parandia r^bus cemitur^ et est hi;jus^ 184 iJirDBX LATlNltA-tti* 

tnodi; principum coniinoda majora quod qffirmai&pfcmitefiM» *- ' - ^ !^ 

quam reliquorum ; qusejucundiora/qus AffirmaHo reli^osa. Offic. iiii 99« 

pluribus probata &c. * Inv. i. 25. qffc^ jiffio, Att. xvi. 5. nimoris neseHi 

ctio est, animi, aut corporis ex tempore, quid afflteverat, i. e. ortum erat. 

aliqua de causa commutatio, ut Ixtitia, Afflatas fiiroris. Or. ii. 46. est \^^9^ 

cupiditas, morbus &c. Fin. iii. 20. af- ift»&fMf. * Nat. D. il. 66. qffiaius Deo* 

fectio animi, dicitur de naturaii illa ra- rum, dicitur de cura D. 

tione humani animi, quabenealiiscon- j^ffiicto, male me habeo, ut fit in 

'sulendura, suos amandos putat, solitu- nimio luctu. Tusc. iii. 32. cum se Al- 

dinem fu^t &c. cibiades afffiictaret, ibid. 27* cfflictari 

Affectus, (is. Tusc. v. 16. qualis cu- lamentarique coepisse. *Har. Resp. 19« 

jusque animi affecttu, esset ; habitus, qfflictatur resp. 

adfectio, status. Afflietor, Pis. 27. verbam novatum 

j^ectus, Div. ii. 47. quomodo affe' a Cicerone ad rotunditatem et concin- 

cto coelo &c. i. e. qua consteliatione. v. nitatem orationis. 

Affectio, * affectum dicitur de eo, quod JtffHictus. Quinct. 30. ab qfflicta ami# 

coeptum est et jam ex parte profliga- citia transfugere ad florentem. i. e* 

tum. Prov. Cons. 8. affectnm bellum cttm homine afflicto. 

et psne confectum. * dicitur etiam Affligere. idem, quod afflictare, Di- 

quicquid affiictum, debilitatum est. &c. vin. ii. 2. nec afflixi me. *Sext. 41^ 

Or. i. 45. Verr. iv. 43. aetas qff^ecta, causam susceptam affligere, i. e. prs- 

Or. iii. 18. qffectus senectute. Verr. varicari. *Bnit. 12. qffl^ere vem yitxt' 

iii. 18. qfffecta Sicilia. ad Div. v. 13. ita perando. opponitur, augere rem laudan- 

qff^ectum ut deletum extinctumque fa- do. 

teare. ibid. 20. nunc sic affecti sunt Ajffluo, Fin. i. 12. praBteritas volu- 

i&c. *de animi perturbationibus. Att. ptates qffiuere patiatur, int. ad ani-« 

iii. 32. graviter qffectus, *tractatus. mnm, recordetur. Q. Fr. iii. 3. nihil ex 

Verr. iv. 67' ut abs te qff^ecta est, ita istis locis non modo literarum, sed ne 

in te animatam videmus. * si^ificat rumoris quidem cffluxit, 

statum rei quemcunque. Fin. i. 11. AffHuens. Or. 24. de mediocri genere' 

manus tua sic cffecta, de manu exten- dicendi. 

sa. Tiisc. iii.' 9. manus recte qffccta, Aggrego. ad Div. i., 9. voluntatem 

Fart. Or. 23. quidam animi habitus sic suam ad alieujus di^itatem aggr&* 

effecti et constituti. *Top. 2. res, quae gare, h. e. suscipere defensionem di- 

quodammodo affecttB sunt ad id, de gnitatis alicujus. 

quo quaeritur. i. e. ad eam referuntur Agilitas naturae. Att. i. 17. 

aliqua ratione, eijunctaB, ut conju^ata, Agito. Att. i. 19. a^raria lex vehe- 

^enus, simile, differens, contrarium, menter agitatur, auctore Pompeio. h. 

acyunctum, antecedens &c. cf. c. 3. e. a legislatore vehementer et crebro 

* in bonam partem piv> prsditus. Verr. agitur ad populum, ut lex accipiatur. 

iii. 24. magno animo adfecti, *vexare, reprehendere &c. accusandoy 

Affero. Phil. ii. 7. vina afferebam se- dicteriis &c. Or. ii. 58. 59. Balb.25. *a- 

natui. v. yis. Quinct. 27. manus allatas gitari etiam dicuntur, de quibus cre- 

csse. V. Manus. Tusc. iii. 31. hic mihi bro deliberatur, ut de Offic. i. 24. rebu» 

afferunt mediocritates. ♦ defero. ad Div. agitoHs, i. e. exploratis, deliberatione 

vii. 17. quae ad te ultro flrf/7£/(??7m. facta. Cluent. 32. agitaia res sc. in 

Affleio. tracto, habeo. (ilF. i. 23. Cor- judiciis. *Quinct. 2. jactata et fl^Vorfa 

pus ita afficiendum est, ut obedire con- ttquitas, i. e. omni ratione impedierunty 

silio rationique possit. *Tusc. ii. 7. quo minus, quod aequnm erat, obtine- 

dolorera iis verbis afficias, quibus Epi- retur. Verr. i. 2. agitari scelerum po&- 

curus vohiptatem. i. e. appelles. * de nis, i. e. perturbari ita, ut furor conse- 

perturbatipne Rosc. A. 24. sua quem- qxiatur. 

que amentia ctfficit, h. e. ad furorem Agmen, Or. i. 34. orationem in me- 

redig^it. Oft'. ii. 10. admiratione cffl- dium agmen deducere e domestica ex- 

ciuntur ii, qui anteire ceteros virtute ercitatione. i. e. in judicio causas 

putantur. *pro aegrotare. Phil. ix. 1. dicere. 

ita affectus erat, i. e. aegrotabat. Agnascor, Or. i 57. agnascendo te- 

Afflgo, Tusc. iii. 28. huic jf^eneri ma- stamenta rumpi. si quis post testamen- 

lonun non affigitvr ea opinio. Sed in tura natus esset, ad quem, si nullun& 

t)avisiana est affingitur^ ut est c. 33. testamentum esset, hereditas perveni- 

Affingn. Tusc. iii. 33. qui nihil opi- ret, neque testamento est exceptust 

^ione affingit: addit, auget. quod valet etiam de adoptionibus. v. de 

/fffirmdte, jurejurando, Offic. iii. 29- tariis agnascmdi modis Caium liuKdt, i^S, et Ibi iBtt. in Schokinf. Jumpr. JgretHs» qai non eommovetur hii 

AntejoBt. p. 100. sqq. rebus, quibus animus humanus com- 

4 Jgnatw. Leg. i. 7. agnationibus fa- moveri solet. Arch. 8. agresHs animus. 

miliarum distinguuntur status. h. e. * Or. i. 25. agrestit motus corporis, re- 

larie generis, per personas generis viri- prehenditur in oratore. * Or. ii. 3. 

U&, distinguunw £amih« patricisB et agrestes libri, i. e. jejuni, exiies, noQ 

plebeiae. elegantes, de libris rhetoricis. *Orat, 

' jignUi». pro cognUio» Nat. D. i. 1. 3. agrestiores Musae, dicuutur Juris- 

jignosco crimen Rab. P. 6. fateor prudentia et ceters artes, quae non 

Terum esse. N. D. ii. 3B. ^xo cogmscOf comprehenduntur humanitatis nomine» 

^ccurate intelhgo. nec elegantie quicquam aut suavitati» 

Ago, dicitur de iis rebus, de quibus habent. 

actio magistratuum, senatorum, accu- Agricola. Deiot. 9. de rege Deio«* 

satorum et petitorum. v. Actio. ManiL taro, qui multos agros habebat, e qui- 

1. Or. i. -30. in Cscil. 5. lege agere, bus fructus percipiebat. 

i, e. ex lege, permittente lege accusare JgripettB. Att. xv. ult. sunt agrarii, 

vel petere. Or. i. 38. agere in heredi- de quibus supra. 

tatem. i. e. petere fa. Quint. 9. ex spon- Jio. Att. iv. 5. vi. 1. ain' tu? h. e. 

sione agerCf sc. causam. Or. i. 48. etiam estne, ut dicis ? vere ita sentis ? Lig* 

JCtus dicitur agere^ curo actiones sup- 7. ita quidem aiebat: ita multis verbii 

peditat, si locus sanus est. Mur. 17. et gravibus cum eo loquebatur. 

agere cum populo tanquam ex syngra- j^la. Off. ii. 13. cum te alteri aim 

pha. V. Syugrapha. Act. i. in Verr. 12. prxfecisset. v. jflarii. 

etgere de rep. cum populo. Ljel. 25. in Aiarii. ad Div. ii. 17. sunt o/ip eqni- 

€orum versus a^ere cum populo. i. e. tum ex Italia et provinciis coUectse, 

converso ore versus forum, ubi plebs qu« singulis legionibus addebantur, 

est, cum solerent magistratus honoris loco 30. turmarum, que olim ex or* 

causa convertere os ad senatum et co- dine equestri addebantur. de variis aUB 

mitium. v. Intt. ad h. 1. ad Div. i. 9. discriminibus pro ratione temporis vid, 

quiB e^ agebam sc. in senatu. * Brut. qucm hic laudat Graevius, Schelium ad 

dS. agens orator dioitur, cujus vehe- Hyginum p. fiG. 

meus est aetio, pene ut histrionum, ut jilbatiLs. Vat. 13. veste alha indutus, 

res non narrari,sedagi videatur. *Arch. hoc est, qui, ut Livius ait, addidit cre- 

7. hsec studia (humaiutatis) adolescen- tam in vestem, quod et ii, qui honorea 

tiam ^gunt. i. c. subigunt, acuunt in- petebant, faciebant, et qui epulis so- 

genium adolescentum, quod et alere lcmnibus intererant &c. 

dicitur ; undc eodem sensu legitur in AUmm. tabula albay in qua edicta et 

edd. nonnuilis alunt. vid. de hac signi- alia hiuusmodi proponebantur. Or. ii. 

licatione Muret. Var. L. xii. 15. sic est IS. item omnes libeiii, tituli proponen- 

etiam etgiture ap. Quintil. i. 10. In di in publico. Salmas. mod. Usur. p, 

Geometria fatentur esse partem utilem 678. 

t^neris aetatibus. agitari namque ani- jflea de re incerta et a casu pen- 

mos, et acui ingenia, et celeritatem dente. Div. ii. 15. non perspicitis, 

percipiendi inde venire &c. * Notan- aUarn quandam inesse hostiis deligen- 

d^e sunt etiam hs formulae: ad.Div. dis. i. e. fortuitum esse, quibus extia 

iii. 6. agere forum. v. Forum. Verr. iv. hostia deligatur. Eadem formula usus 

^. agere spumas iu ore. Att. xiv. 9. est Ovidius A. A. i. 376. 

agere rimas. ibid. xiii. 53. IfciTMh Alere. potentem reddere. ad Att. 

agere, v. Ind. Gr. Tusc. iii. 21. actum viii. 8. Pompeius aluerat CsBsarem. 

habebo, quod egeris, Verr. i. 3. agunt AUas. interdum„ Cato 15. a/ia«— ple- 

precipitem pcens civium Rom. i. e. ruraque. 

consci^utia scelerum in cives Rom. Alienatio. Or. 42. aUenaivo sacrorum, 

pcnnas ab eo exigit, eum ita furiosum cf. Leg. iii. 20. cum nos sacris libera- 

e^cit, ut ad insana consilia ruat. * a- mus, ut aut intereanty aut ad alios 

gere animam, ad Div. viii. 13. morti transferantur. 

propinquum esse. de qua forma dicen- Aiienus. Acad. i. 11. quae essent 

di vid. Grou. ad Sen. Controv. 11. aliena firmae a.ssensionis. Fin. v. 11.- 

*iagere bellum. Balb. 20. v. not. alienum dignitatis. Dom. 27. opponi- 

Agrarii. Catil. iv. 2. Gracchus o- tur propinquo. ad Div. viii. 12. alienis» 

grarios concitare studuit. i. e. eos, qui simus mihi. Or. 24. Verba aliena oppo- 

agros legibus ag^^iis consequi cupie- nuntur propriis. 

b^t. de Agrariis Legibus v. Ind. Ahguando jam ad Att. i. 4. nisi le- 

LL. f endum tandem, ut Co/rado placebat.. , tM tKBSX LATIKirATIS» 

JiHfuani0y miilto, longe, Verr. i. 54. jflfetw. mhnio. tnr. t. 4f . ^ AtC. irif, 

Iste, <|ui o/i^ikm^» plus cogitasset. 1. o/iinMi/vrMii» corpus sc. a febri. 

guanto? Decisio facta erat ccm H9. AlHdo. Qu. Fr. ii. 6. Servius oAIfifli 

VerMs autem post accepit dlxm. ad est, ceteri conciduiitar. i. e. in peri* 

I)iv. ix. S6. extr. epularour non modo culum venit, quod evasit, ceieri con* 

pon oontra legem-— sed etiam intra le- demnantur. vid. Gron. ad Senec. Nat* 

gem, et quidem aiiquanio. Et sic sem* Qu. ii. 44. 

per et aliquanto et aliquantum dicitur. AlUgo» didtur de omnilraB rebos, de 

. ▼. notam nostram ad Sueton. Cies. 87. quibus oblij^re dicitur. Cluent. 56* 

Sic et aliquantum pro multum. Tusc. Rabir. P. 7. lege aUigari, Clnent. 55. 

¥• €. Rabir. P. 6. quaestione nova aUigari* 

AUquit. Tusc. iii. 18. si vero etiam Rosc. Com. IS. stipulatione alUgare, 

mHquid, per tyfnfumf^ de re Venerea. Si- Tusc. ii. 17* ▼ulnus alHgare. Div. i. 

milis lu^fu» est in bis: si quid ei ac- 54. oculas aUigahu, quem locum et 

ciderit : et : si quid acciderit, de morte, formam loquendi vindicat Gronov. ad 

elade bellica. *pro alius qiiis. Off. i. 7. Liv. vii. 84. cf. ad Sen. ep. 94. Flace. 

aut ira, aut aliqua perturbaticme incita- 17. alUgare se scelere. Plane. 33. be- 

tus. cf. Or. ii. 43. et ibi Pearc. *Reperi- neficio aUigari^ v. ObHgare, * Leg. lu 

tur etiam aiiyui pro aUquif, vid. v. c. 80. Sacris aUigari, dicuntur, qui sacra 

Acad. iv. 36. annularius aUqui. bereditate aut quacunque ratione acci- 

jiliquispiamyipToaliusquispiam.TuBC, piunt. *Or. iii. 44. aUigare verba 

iii. 9* V. not. certa lege versus. * Fin. ii. 34. ne sine 

AUter. Tusc. iii. 30. iditer ferunt fructu a/ft^atM <» sc. amico. *Cluent. 

atque ut aHis auctores fuerunt. se- 64. alUgaium nuptiis baberet in pote* 

quente et ad Att. x. 1 1 . xi. 33. state. * Att. viii. 16. aiUgari atque im- 

Aliug, Att. xvi. 14. a&ud ex aUo pediri re aliqua. ibid. ii. 18. virtus al» 

tcribere ; ut quodque in mentem venit. ligaia, 

Pbil. ii. 33. alio die. formuia, qua ute- Alludo. Nat. D. ii. 39. mare terram 

bantur qui comitia obnunciatione diri- appetens litoribus aUudU. v. Gesnerus 

mebant. Or. 33. eadem res aUo atque ad Columeli. iv. 30. 3. Orat. i. 56.' o^ 

a!io verbo elata. * diversus, abhorrens. ludere varie, dicitur, qui aliquem variis 

ad Div. ii. 3. nec quicquam aHud a rationibusaggreditur,utaut desenten- 

libertate comrouni : ubi tamen non- tia deducat, aut in suam sententiam ad- 

nuUi Ubri omittunt a. * pro altero, se- ducat. 

eundo. ad Quir. p. Red. 5. et ibi Gr»v. Ahus, frigidus. Qu. Fr. iii. 1.8. nil 

*al%tB in gen. Div. ii. 13. aUtB pecudis. ««^vnrfiV <Mu8. cf. Att. iv. 8. 

ad Div. viii. I. aUud sentire et loqui, AUer, in numerando interdum pri- 

pro et aiiud, Sic et alibi Cicero dixit. mum, interdum secundum aigniiicat. 

ad Att. xii. 40. aliud— aliud, pro par- ad' Div. xii. 35. edtero vicesimo die. 

tim^— partim. Manut. Graev. Cortius interpretaatnr 

AUego, Rosc. Am. 9. ailegtxt iis ho- secundo. v. Duker. ad Liv. Epit. 4^. 

mines nobiles. submittit ad eos, qui inh. Off. ii. 13. edieri alsB est uni. vid. 

eum iis agant. Not : Publice )e§^antur not. * pro aUeruier, Acad. ii. 43. 

bomines, qui inde legati dicuntur; pri- AUercoHe, disputatio, qus intentK 

▼atiro allegantur, unde allefrati. pando et respondendo constat, in senatu 

'AUegtxtio, Verr. i. 16. quibus alfe^a- aut.iudicio. Gloss.Philox.J&^B«iC«r«rAi)<«c. 

Honilms illam sibi le^tionem expu- particulam biMusmodi altercationis vid. 

gnavit. Att. 1. 16. Clodium fre^ in senatu of-- 

AUegcOus. Qu. Fr. ii. 3. Nerius in- tercaiione ^usmodi. cf. iv. 13. ad Div. 

dex edidit ad aiiegatos &c. Manut. in- i. 8. Brut. 44. * disputatio quaeeum* 

terpretatur, prseter eos, quos jam edi- que. Nat. D. i. 6. oritur mifai magna de 

derat, nominaverat. quo fere sensu re aUercatio cum Velleio. 

PUn. Pan. 70. hoc senatui aUegandum AUercor, de alterms aetorum interra^ 

putavi. i. e. significandum. sed dubito, gationibus et responsionibus in judiciis. 

an aurei secuU sit ista notio verbi. Et Brut. 43. Crastf us aitereando invenit pa» 

Nerius unum Sestium ediderat, non rem neminem. v. Budsus ad Pandect. 

plures. F. Junius rectius allegatos esse p. m. 48. 

dicit eos, quos vulgo deputatos vocant, AUernus, Vat. 1 1. attenui consitia 

quibus mandatum sit, adire indicem, et rcgicere. v. Ind. LL. Lex Vatinia. Verr. 

indicia audtre. scil. ad allegatos di- ii. 13. aUemsB civitates. Planc. 15. o^ 

ctum est, ut ad judiees. v. in ad. sic temi judices. ibid. Arch. 10. aUemi ver- 

est etiam Cluent, 13. rid. inpr. Gron. sus. i. €, generid elegiaci. ▼. Gronov. iil^ 

ftd Liv. xxzvi. 1 1. Stat. c. 8. .tVBK XJmKlTATIS; \6f 

MMk, ThMr. P. 1«. mentis himi- videri Tiik. Chieitt. S8. Vcrr. fii. 84. 

Iijbus olBcit olfthidb fortmuB et |flori«. * Qu. Fr. i. 8. 8. ne me in GrscM tam 

#Off. i. 85. faciiitas et afttYiufp animi, anMiomm factum mirere. Flace. 18. 

jqjiUB dicitur. Est eadem qo» fimB4^i. ita est miiiMtofitf , ot omnes tos nosqae 

▼. Ind. Gr. et ad Tacit. A. iii. 44. MU. saliitet qnotidie. ad Div. vi. 6. ccdit 

ift. mens aUa, i. e. qu» res humanas mmbiiwtii voluntatibiis, et ibid. 18. ro- 

conteronit. *Fin. ii. 16. utaMffrinter- gationcs amtUiosm^ qns fiunt, non 

dnm fieres. dicitur de his, quibus ipsa quod officium amicitis, propinquitatia 

magiiitado renun» quas dicunt, yidetur postulet, sed ut putiosos nos esse apnd 

animi magnitndinem aiferrey ita, ut, qui eos ostendUimus, quos rogamus, si ab iis 

au<liat sentire possit. rogata impetramuSy et simul gratiam 

jtthu, Servius ad Virgil. JEn. viii. ineamiis. Att. i. 18. amidtis nostrm 

395« profert e primo ad Brut. si Pom- ambiHMtt sunt in qnodam splendore fo- 

peius non er aUo peteret, i. e. mnltis rensi. ad JDiv. xiii. 1. homo minime 

cansis e supcriori vita repetitis» ut Ci- nmbUionu, minime in rogaado mole* 

cero in petendo fsccre solet. vid. Pieii- stus. 

-um ad Virg. 1. c. Ambitui, erimen c|iiod admittitnry 

jilveua, & solio balneari. Herenn. iv. cum minime legitimis modis magistra^ 

^O. cf. Coel. 88. tus impetrare studemus. h. e. iis, quoa 

Jwmmdare, avertere. Nat. D. ii. 56. leges de ambitu prohibent. ad Qu. Fr. 

m ma m d a v U a sensibus. ii. 3. de ambiiu postulatus est. Or. iii. 

Jmandaiio, relegatio. Rose. A. 15. 48. Brut. 44. &c. veibomm amhiiu9 

Amarwt», morosus. Att.xiv.8I. Ofma- est wt^ii^, 

viorma me senectns facit, stomachor ad Ambrmia, Or. ii. 57. •mbrotia aleii* 

omnia. ad Att. xvi. 13. via amara, sed dus, dicitur de eo, qul in aliqua re pr»- 

Gnev. habet : inepta. ter ceteros excellit, cujusmodi hominem 

Jmatcr nostery pro amieo, ad Att. L divinum et Deum adeo Latini appel- 

5M>. lant. v. Deus. 

Ambigtnm, Or. ii. 84. qiue sit causa Ambuttmsy qui de crimine capitali ac- 

it : «gus rei de q[na controversia eiisatus vix evasit, et insignem tameii 

turpitudinem abstnlit. Mil. 5. Har. lU AmMio, petitio honorum honesta» 3. v. Gronov. Diatr. in Statium c. 33. 
Or. i. 1. adDiv. vii. 1. Att. i. 1. am- AmeniatuB, Or. i. 57- Brut. 78. o- 

biiio nostra nititur fkc, *pro amhitu. meniaia hasta; ab amento, quod est 

SulL 1. *ambitio dicitur de omnibus lorum in media hasta, cujus ope majori 

rebus» cpise aut inratiB coUigendflB causa vi projicitur hasta: unde metaph. a- 

»y ant ut nos gratiosos esse osten- mentatse hastae, comparatur crimen damus apud hos, a quibus petimus ali* qnod ita impingitur aUcui, ut facile ini 

«inid. Verr. ii. 55. 40. ad Div. v. 80. eo faserere possit. 

tnae aiN6i<t0iii reservata esse. h. e. tibi An\firaetut, Cluent. 56. Vita remota 

relieta, ut gratiam inire ab aliis possis» a procellis invidiarum et judiciorum 

quibus hoc beneficii tribuas. Brnt. 69« am^ractu: est eomnd, qui Scnatores 

ambiiiome labi. sc. in laude, cum lauda- fieri nolunt, ne sibi judicandum sit. 

mus indignos, ut gratiam ineamus. ad * Leg. ii. 8. an^radut annuus. pro 

Div. xiii. 5. ambiHone mea, i. e. preci* anno, 

bus meisy quibus utor, ut impetratis re- Amietut, Or. ii. 8. amictut oratoris, 

bns, gratiosus videar. Cluent. 88. am- est compositio togse, ciim ad dicendum 

Meis judicnm &c. vid. de hac vi verbi surgit, v. Gesner. ad Plin. ep. ii. 3. 

Gron. ad liv. xlv. .^6. *Off. i. 30. in Amittert, pro* mittere, dimittere. 

Scipione «mU^ miQor, viu tristior. est Tusc. ii. 13. ext. amiitere fortitudi- 

etfoim qusedam et graritas in cultu et nem. 

habitu. Amor, Att. vi. I. est milii in amori^ 

AmMHote fieri dicuntur, qus graiite bue, * Rn. iii. 80. Amoret sancti, sunt 

eansa finnt. ad Div. xiii. 69» Att. xv. 1. amores pudici, non quicunque, ut Da* 

nt concionem non ambiiiote corrigeremy visius interpretatur, sed puerorum pul- 

h. e. non leviter, tacens vitia, ut grati- crorum, quos licitos esse Stoici diee- 

am a te inirem. *quia quse gntim cau- bant. v. Tusc. iv. 33. Nara primo dicit 

sa facimuf, solemus studiosius facere, Cicero, sapientem uxorem a^jungerc et 

ambiaote dicitur etiam pro studiose. velle ex ea liberDS ; hi sunt amores c&- 

ad Div. iii. 7. ambUiotiut facere soleo, sti. deinde addit : ne amores quidem 

qiuam «Ugnitas mea postulat. ' sanctos alienos esse a sapiente arlHtran- 

r, qui gratias hominum cap- tur. tat, aut gratiosus apud horaines Hiagnoa Amphtra. mensuray de ci:g«s magoi* ■188 .INBEX LATINITATIS. jtodine non ' sstis - eonvenit. Volusius ptfsia. Tasc. iii. f 4. illud dnegMt»ium 

Mascianus et Festus tribuunl 48. sexta- re^s. i. e. carmen emapwsticum. Defen- 

rios. ad Div. xii. 15. est ampftariim; dunt contra Lambinum Davisiua ad h. 

quod alii dicunt esse pro ampkorarum. 1. et Hemsterhus. ad Lucian. Prometk. 

vid. Manut. VictoriuR, formari ab a/*^*- t. i. p. 33. 

^iut. Similiter Pliti. H. N. vi. 33. ma^ Anatocitmvs. usurae usuraram. Att. 

gnitudo navium ad ter millia amphO' v. 31. anatocismus anniversarius, cum 

rum. ubi vid. Harduin. solvuntur usurs usurarum, sed earum 

jfmple dicere. Brut. 55. in genere tantum, quas sinfrulis annis solutie sunt 

magnifico et sublimi. pro sorte, non pro usuris. Tamquam 

Amplector. Tusc. ii. 13. quod idem si quis accipiat mille florenorum usu- 

interdum virtutis nomine amplectimur. ram pro sorte, anniversarius anatocis' 

i.e.exprimimus,significamus.*am/)^r^ mus est, cum postero anno, adjectis 

«licimus eos, quos omni ratione coli- mille florenis ad caput, capiuntur 50. 

jnus, quibusque studemus. Mil. 37. floreni amplius, 1050; tertio 1100» 

amplecti plebem, quod faciunt popu- quarto 1150. &c. nuUa autem usura 

lares. Phil. vii. 8. afnplecti equites. solvitur anno tertio pro illi(} 50. flore- 

ad Div. iv. 8. amplecti nobilitates et .nis, qui ad caput pro usuris usurarum 

dignitates hominum. Qu. Fr. ii. 13. accesserant. Hiiic vi. 3. centcsimis, re- 

totum ali(iuem ampleeti. Flacc. 18. novato in ftin^los annos foenore conten- 

amplecti remp. est ambigne dictum ; lus non fuit. item ep. 1 . centesims r»- 

nam ett curare remp. eique consulere, novats quotannis. 
et pecuniam publicam ad se rapere. jinceps. Or. iii. 36. vis aneipiteSf 

* l^udare, probare. Phil. z. 4. ample- sunt rationes Academicorum in utram- 

eti virtutem. *Att. xii. 35. cogitatio- que partem de re disputandi. de Nat. 

nem toto pectore amplecti. *Catil. iv. D i. 37* a7icz^tVe« bestis, sunt geminam 

4. Cssaris sententia amplectitur omnes naturam habentes. 
accrbitates ceterorum suppliciorum. Andabaia. ad Div. vii. 10. quem nfe 

*Rosc. Com. 1 3. quod e^o ar^mentum Andabatam quidem dcfraudare potera- 

pluribus verbis amplecterer, si non alia mus. £st genus gladiatorum, quod 

certiora et clariora testimonia in causa ex equis g^lea frontem oculosque te» 

haberem. ctum pugnabat. de quo genere vid. 

AmplexaH, laudare, probare. Fin. ii. Lips. Saturn. Serm. ii. 13. 
9. voluptatem nmplexari sspe vehe- Angulus. Nat. D. ii. 18. mhil angu^ 

mentius. Acad. i. 9> species, quas miri- lis incisum. 

fice Plato erat amplexatus. * defendere. Anguste, tenuiter, exiliter, Dialecti- 

Mur. 38. amplexari otium. corum more. Part. 40. anguste disserere, 

Jmpliare. Verr. i. 9. est verbum ut Dialectici qui appellantur. Brut. 84. 

forense, quodsi^nificat, judices non de- anguste dicere. Nat. D. ii. 8. anguste 

cernere, sed pronunciasse ampUus. vid. concludere, de subtilibus et brevibus 

jimpUtis. unde ampliatio. formula ajTi- ratiunculis Stoicorum. Mur. 13. nihfl 

pliandi erat : Non liquet. est tam anguste scriptum. de formulis 

Amplificare rem. de Or. iii. 36. est JCtorum. *Tusc. v. 31. habere se <m- 

rem dicendo aut majorem aut deterio- gustius, i. e. pluribus diflGLCultatibus ur- 

rem facere pro consilio oratoris. hinc geri. 

Amplificatio, Partit. 15. est gravior Angustia. Brut. 47. nisi in eas an» 

qusdam affirmatio, qus motu animo- gustias petitionis incidisset, qus sc. 

rum conciliat in dicendo fidem. fuere temporibus Marianis, cum p;auci 

Ampiitudo animi. Tusc. ii. 36. * ho- ad Consulatum pervenire posseut, quod 

minum amplitudo de qua sspe Cicero, Marius ei semper imminebat &c. * Nat. 

oritur ex potentia, aut majestate aut D. ii. 8. angustia conclusionis non fa.* 

copiis. V. de fnv. ii. 55. ' cile se tutatur^ i. e. subtilitas, brevitas. 

yimpiius. Verr. i. 39. pronunciare v. anguste. *Vis. i\. angustiapKCtoria, 

mmpUus. sc. rem esse cognoscendam et tribuuntnr homini humili, abjecto, tam* 

deliberandam. cf. Brut. 33. v. Ampliare. quam invido, avaro &c. 

An, sequente non ne redundat Arch. Angusttis. periculosus, miser. ad Dir. 

13. X. 16. in rebus tam subitis atqueangtt* 

Anagnostes. servus, qiii inter ccenan- stis. *humilis, abjectus. Fin. i. 18. ho^ 

dum aliquid legit. Att. i. 13. ad Div. v. mines niinuti etangusti. *■ subtilis, exi> 

9. . lis, jejunus. Or. ii. 14. nngustte disputa^ 

Anapastus. Or. 56. Aristophaneus, ge- tiones. * Acad. i. 10. cum ea contrahe- 

nus versuum, dictum, quod eo usus est rent, in angustumque deducerent, i. t. 

'inprimis AriBtophaues. * Or. 56. cma- modum adhibendum dicerent. UfDSX UiTINITATIS. 189? ^Anhelahu, Or. iii. 11. onAelalaver- 

^ju vitium in pronunciando. 

Jtnima. ad Div. viii. 13. Hortensius 
aniniam agebat. morti proximus erat. 
Rosc. Com. 8. si tu hos quiestus reci- 
p^re posses, non eodem tempore et ge- 
stum et animam ageres. jocose de ho- 
mine nimis cupido pecunisB. * pro vita. 
Cat. iv. 9. de conjugum ac liberorum 
vestrorum anima. 

j^nimadversio, Or. 55. notatio natu- 
rae et animadversio peperit artem. Or. 
ii. 34. atque hoc totum est sive artis, 
sive ammadvertiomt, sive consuetudi- 
nisy nosse reg^ones, intra quas venere 
et pervestiges, qnod quaeras. Offic. i. 
S9. animadverm et diii^ntia excitan- 
da. aliter est Or. 57. effu|^re animad- 
versionem, i. e. ne auimadvertatur ab 
audientibus. * Caecin. 12. actoris notio 
et ammadversw &c. de hoc ioco multa 
sunt disputata, quibus nil expeditum 
est : quae vid. in ed. Graeviana. Si ver- 
ba hxc sunt a Cicerone, non capienda 
sunt ita, ut notio et animadversio sit 
aetoris tamquam copioscentis et anim^ 
adverteniis: pnetor enim habet notio- 
nem et animadversionem, non actor ; 
sed ut vindicaiidi actoris et ulciscendi 
et defendendi juris ejus causa prietor 
co^oscat et animadvertat. Sic Rosc. 
Am. 24. parentum pcsnae. Cfel. 2]9. 
reip. poena. Flacc. 38. LentuU poena, 
quam quis luit propter parentes, renip. 
Leutulum. vid. Punire. Condemnare. 

Anitnadverto. ad Div. xi. S7* digrni- 
tas tua facit ut animadvertatur, quic- 
quid facias. latere non possit, sed in 
sermones hominum vcuiat. Rosc. Am. 
40. animadvertere peccata, i. e. punire, 
c^ttia puniuntur peccata, cum animad' 
vertuntur et cognoscuntur; cum cun- 
tra, non punire, sit, ne^ligere peccata. 
.yJnimtUniis natura. Nat. D. ii. 36. est 
a£r. 

Animalis. Tusc. i. 17. animaies, id 
C9t, spirabiles/ ^aerius. N. D. iii. 14. 
n^ura animalis. *vivus. Inv. ii. l. ani' 
n\ale exemplum. 

Animatio. de univ. §. 10. est Ifiy^U' 

^Animose vivere. Off. i. 26. magno 
animo. 

Animus, pro anima. N. D. ii. 6. extr. 
animus spirabilis. * pro cupitlitate. Att. 
xii. 46. vincere animum. cf. Marcell. 3. 
* Cluent. 42. vis animi. i. e. mag^nitu- 
dp. *supcrbia, lemeritas. in Csecil. 11. 
animos ejus retardaret. 

Annales, sunt llbri, quibus monumen- 
ta solum temporum, locorum, bomi- 
num ^estarumtiue rerura continentur. 
<Or*. iS. 1 2. JnnaUs maxiud autem dice- bantur, quos Pontifex M. conficiebat et 
in album efferebat &c. ibid. * Att. xii. ^ 
24. est etiam, liber annalis. 

Annecto. OS. i. 4. rebus praesentibus 
annectU futuras, i. e. e praesentibus col- 
ligit fiituras. Top. 13. quod annexum 
eit ; dicitur consequens in enunciatione . 
conditionali. 

Antuversarius. Har. R. 15. sacrificia 
anniversarii factitarint. 

Annona. pretium frumenti, quod e 
copia aut paucitate frumenti oritur, 
quod anno quoque provenit. item ip- 
sum frumentum, quod provenit. Verr. iii. 
92. ratio fruroenti e temporibus et anno- 
na est consideranda. ibid. 93. anHona si- 
milis. Dom. 6. annena durior. Phil. viii. 
8. perfugia annonei, in caritate annonee. 

Annbto. CEcon. init. annotaret^ quid 
et quando cuique dedisset. 

Annularius. Acad. iv. 26. an tibi • 
quaerendus erit annulariius aliqui, quo- . 
niam pallinarium invenisti Deliacum 
illum, qui ova cognosceret ? 

Annulus. sig^mm equestris di^itatis 
est aureus annulus, und^ Verr. iii. 76. 
annulum invenit. i. e. eques factus est. 

Annumero, Rosc. Am. 32. ego in 
grege annumeror. Male hanc formam 
reprehendit Heins. ad Ovid. Her. 16. 
328. recte defendit Burmannus. 

Annuo. nutu significare, velle not 
aliquid, quod alias est innuo. Quint. 5. ^ 
simiU- ac annuisset, numeraturum se 
dicebat. v. not. ad h. 1. 

Annus, Verr. iii. 93. annus est in vili- 
tate. A^. ii. 2. Mil. 9* annus suus. est 
is, quo cuique per le; es annales petere 
magistratum aliquem licet. v. Leges An- 
nales in Ind. LL. Nat. D. ii. 20. annus 
magnus ; qui dicatur. v. ibid. de heg. 
ii. 12. atmi compositor. * ad annum est . 
anno destinato ac defiuito. ad Att. v. 2. . 
quem ad annum trib. pl. videbam fore. 

Annuus. ad Att. xii. 3. annua die 
solvere. v. Dies. et Gronov. Obs. i. 16. 

Anquiro. Off. i. 3. Lel. 21. 23. et 
ibi lutt. ^Off. ii. 13. in eum an^tdrt- 
^9*. Sed Pearcius e Victor. et MSS. re- 
posuit inquiritur ; Davisiusque negabat 
dici posse anquirere in aliquem. Si an- 
quirere est ubique qusrere, aptum est 
verbum h. 1. 

Ansa. Lael. 16. ansas dare alicui ad 
reprehendendum ; i. e. occasionem, ma- 
teriem &c. Sext. 10. sermouis ansas da* 
re, i. e. in sermones homiimm sua culpa 
incurrere. * C^aec. 6. ansam retinere om- 
i>ium controversianim. i. e. facultatem 
omnium tractandarum et iis se immi- 
scendi. 

Anteaquam, ad Div. iii. 6. te, antea"^ 
guam successum esset^ decessurunot l9ff imBX LAtlNITAttS.' 

fBiisse. Hie eit umu loeiig, in qoo boiuB Jperut, promitto. flid Att. r, 1. init« 

edd. hanc lectionem habent omnes : in * explicare. Or. 33. aperire notitian;, 

ceteris locis^ e quiiHU Yulgo laudatur, sc. communem notionem obsicuriorem 

fere habent aut ante quani, aut ante ad definitionem perspicuamr ^vocare. ' 

tam, Sed ibi quoque MS. ap. Graev. ha- * Verr. ▼. 71* locum aperire stfspicioni. 

bet ante quam : quod praefert Dulcer. ad *aperiri dicuntur provihcic a quo pri» 

Xiv. nzv. 85. mo exercitus in eaa duetus. Manil. 8. 

AtUecedeni, Top. 13. locus ex emteee^ Lucuihis dicitur Pontum aperwa^e» 

deniUfUSf est conclusio e causis, qus sc. vid. de hac forma Brouldi. ad llbuU. i. 

effectum antecedimt. Fat. 5. 11 . causas 3. 36, 

antecedentes, i. e. qu« vi sua efficiunt Apertus, Chient. 17* (^fuis dperHior inr 

rem necessario. cf. c. 15. judicium adductus est. sc. reus, de quo 

Antecephu, Nat. D. i. 16. aniecepia magis apertum esset. * apertes naves.* 

«nimo rei informatio; est w^iXti^t Verr. v. 40. opponuntur constratis. r«' 

Epicurea, notitia insita. aphractus. * N. D. ii. 7* apertiora sunir 

jhUeceetio, Top. 13. pro causa. Sic ad reprehendendum : i. magis obnoxia 

Offic. i. 4. antecestionet rerum videre, reprehensionibus : e ludo giadiatorio 

•st causas intelli^ere. petttum est, ubi latus apertumg' midutitf 

Antrferre, ad Div. v. \%, consilio ali- dicitur, quod patet ictibus. 

quid antrferrey i. e. pnecipere, ante ApeXj summum ornamentuiiQ^. dato.' 

quam veniat» dolorem v. c. minuere, 17. £9Wjrsenectutisestauctoritas. ^Leg*. 

ante quam tempusj dies, eum leniat; i. 1. Tarquinio apicem ab aquilaimpo-? 

nam sic quasi antefertur dies. situm. £st pileus sutilis in medio vhrg^ 

Antequam devenirey pro deveniatur. eminente. v. Guther. Jur. P. i. 29» 

Quinct. 17. Ajthractus, Att. v. 13. aphracteruni 

Antestari, Mil. 35. te tamen, Magne, . imbecillitas. Kst genus navium, quodr 

antestaretur : h. e. testem innocentise oppohitur cataphractis s! constratis, lu 

sue citaret. £. foro petitum veibum. e. iis, quae tabulis te^bantur, ut in iir 

▼id. de vi propria locum Horat. Serm. L stare propug^natores et in hostem telH' 

9. 79. Salmas. ad Jus A. et R. c. 30. tutius mittere possent. de utroque ge- 

. Antidpaiio Deorum. Nat. D. i. 16. nere vid. Scheff. de Ite Nav. 1. ii. c. 5. 

est «r^X«i^ff Bpicurea^ notitia insitK de Apiseor, adipiscor. ad Div. iv. 5. Leg>/ 

Diis. 1. 80. ct\|us e^iscendi causa. Att. viiL»' 

AnXinpe, Att. viii. 14. emHkipart mo- S8. &c. 

kstiam alicqjus. Aphutrum, m Arat. Navibus a sumtir 

Aniiquitas, de morilms similibtts iis, fluitantia quaerere aplustra, Aplustruni 

qui iq>ud aniiquios erant> de eandore, vel aplustre autem est omamentum na- 

fide &c. Rabir. P. 10. Sext. 3. gravissi- vium in puppi, de quo post SchefferumT 

msB aniiquiiaiis vir. item Partit. 9« de re nav. ii. 6. et aiios v. Heins. ef 

Antiqunre legem. Leg. iii. 17. Off. ii. Drakenborch. ad Silium x. 335V Loca/ 

91. i. e. non recipere, rejicere. Verfoum ubi hac forma occurrit, suppeditabit 

inde natum, quod in tij>elia scriptum S^mas. ad Sblin. p. 404. 

^mt : A. P. i. e. emtiqua probo. jfyodijfterium, vid. Ind. GrsC 

AntiquHS, Rosc. Ani. 9. aniiqui homi- Apetheca. cella, ubi reponuntur ii^ 

hes. i. e. simplices. qui ex suo in^nio fiiiituros usus v. c. vinum, frumentunu 

alios Judicant, et quoniam ipsi honesti Vatin. 5. Philipp. ii. 27« 

aunt, alios etiam tales putant. Quint. Apparare, Qu. Fr. ii. 3. appetrahan''' ' 

S3. antiqui officii homo. v. antiquitas, iur in Sestium crimina. ^profparari He'«' 

* Verr. iv. 46. antiquum opus. Act. i. renn. i. 8. auditor tipparatur ad audien<^ 

Verr. 5. artificium aniiquum, destatuis dum. 

et vasis, in quo genera antiqui pmsta- Appatatio.- Herenn. i. 8. comparatif^ 

bant artifices eorum temporum. * ad studiose et curiose facta, itemque exor-' 

Div.x. 35. niliilimft^ttfjudicavi. Div. nktio exquisita. 

i. 15. antiquior milii possessionibus g^lo- ApparOtur, Herenh. i. 7. apparaid 

ria. *prior, di^ior. Verr. v. 14. anH' oratio. ibid. nimium apparata verba. 

^torlocus dicendae sententiaB. *supe- jfyparere, praesentem esse, si quid^ 

rior, sed brevi tempore. Q.-Pr. iii. 1. 3. forte jul)eatur, de lictoribus, viatoribusy* 

antiquior dies erat adscripta. Nam de scribis &c. Cluent. 53. apparere quse-*' - 

brevi tempore dici, docet Burm. ad stioni, dicuntur scribae, Hctofes &c/ 

Vir^. IBtTk, iv. 458.. ad Att. Ml, 9. anti' hinc de Leg^. ii. 8. apparere Diis, di-' 

fttiMima eputola est, quse ante alias cuntur ministri sacrorum. *Phil. ii. 34. 

scripta est \ ertt aute» pftUcts dicbus ubi merces apparet f i. e. ostende/qokp 

Mte tcriptfe^ • . ^ro tatit» meix!ed« dkMoctit. - " ' limBJC tATI^ltAttS. 1$1 

J^^ patUm , ^oi apparet magistratui. lunmiatores e tiaa suo i^fomii. ib. ir« 

Vem iii. 78» ita appellatur Verris acji- 9. &c. 

^ jippotiU ad persuaaionem. Inv. i. & 

w^gnttrifio. Q^* Fr. i. 1. 4. quoi vero f^ite. 

tt Decessariis tq^paritwnibus tecum esse jijtpotiius, idoneus. Verr. i. 11. *Inr. 

voluistif qui quaai ex coliorte praetoris ii. 54. vitium non oontrarium» sed app^ 

lippellari solent. v. cohors prctoris. tiium et propinquum. v. et ad Att. viii» 

jfypellare, pronunciare. Brut. 35. 19»- 7. extr. 

pelkmdanim literanun suavitas. *au- Jpprimo, Fin. iii. 9» pn> apprim$em 

xilium petere. Quint< 7. t^ipellaHiur sedDavisiuset Wall&erusmalebantt ap- 

tribuni. Verr. iv. G5. tyfpeUatur ynRtor, primo. recte. £st autem, quod pauU* 

•agere cum aliquo. ad Div. i. 2. quod post diait: in prima susoeptione. Sie 

tingulis <y!9>eUai«l» rogandisque perspe- est ibid. iv. 13. v. 15, cf. Gronov. wt 

xeram. Verr. i. 41. appeUai Annium Senec. de Vit. beat. c. 7. 

«— docet hominem quidfieripossit. *^de jipprobare, confirmare argumentis. 

debitoribus. Fhil. ii. S9. aj^pdlari de Inv. i. 34. ductum a conductoribua ope- 

pecunia. cf. Quint. 11. *Offic. i. 25. ne rum publicorum, qui dicuntur approf 

iisdem de causis alii plectantur, alii ne hare opus suum, cum est ex lege oen^ 

4ippeUentur quidem : i. e. ol^jurgentur. soria factum, ut oatendit Gron. ad Sen. 

^fogarey hortari &c. ad JDiv. xii. 28. N. Q. ii. 16. cr/9»ro6a9*i iu sensu Acade* 

Senatus pro tua dignitate (m^Uaretur, mico est probabile videri. Aead. iv. 33» 

h. e. Senatum hortarer, ut decemereti approbari visus. 

quod esset dignitatis tuae augendae. JppnheUio assumtionis. Inv. i. 34. u 

jippeUaiio, provocatio ad trib. pl. e. canfirmatio. 

aoxiUi causa. Vatin. 14. 'titulus. Att. y^c^i«tM, accessus. Nat. D. i. 10. ap* 

V. 20. appeUaiio inanis, de titulo impe- pulsut solis. * motus. Div. i. 30. D^ 

ratoris sine re. pro quo alias nomen. rum appulsu somniare. de somniis a De# 

Sic est tamen etiam ap. Suet. Ccs. 77» olgectis. 

AppeUatory qui provocat. Verr. W. 65. jipte, Or. 68. sententia «y»#e exposita 

Appendere, Opt. g. d. 5. non anuu- atque absolute. de numero eo, qui cer» 

merare kctori putavi oportere, aed nitur in vinciendaoratione. v. a^ftia* . 

tamquam appemdere, Apiut% aptum dicitur, quodcunqne es 

Appendicula causae, Rabir. Post. 4. alio pendet. Tusc. v. 25. causaa ali» ex 

dicitur actio in aliquem cx capite legis aliis aptee et nexc. Acad. iv. 10. ex 

de repetundis ; ad quem ea pecuuia qua re una vita omnis apta sit. CiBcin. 

pervenerit ; qualis est Rabiriana. Nam 18. non ex verbis aptum pendet jus. 

cum ex bonis Gabinii non t^tum coa- Tusc. v. 12. ex se ipso ei apta sunt om* 

ctum esset, quanti ei lis aestimata erat, nia ; de eo, c^jua animi tranquillitaa 

agebatur in Rabirium, quasi ad eum non pendet a rebus exteruis» sed ab in* 

pars pecuniae perveuisset, quam Gabi- temis perpetuisque l>onis. Offic. iii. 29« 

oius a Ptolemaeo acceperat. apta pinnis» pro : eui pinnsB aptet sunt. 

AppHcaref coi\jungere. Fin. ii. 12. ut wr«^M#y«. Sic Virgil. ^n. xi. 242. cfBy 

ad honestatem appUcetur voluptas. se. lum stellis fulgentibuB aptum, add. iv. 

in sententsa de summo bono. * de dis- 482. Sic saepe etiam Lucretius. * aptm 

centibiis, qui magistrum deligunt. Bmtr dicuntur etiam, quie recte inter se jun<r 

01. applitavi me atl Mulonem. * Or. i. cta sunt. Or. 52. apta oratio, est nume- 

3&. se ad aliquetti quasi patronum ap^ rosa, in qua ita apta omnia inter se. 

pUcare, v. applicatio, suut verba, ut numerose cadat. Or. 70* 

jfyplicatio. coivjunctjo. LasL 8. (9) ex apUs dissoluta. v. Vincta oralio. Sco- 

applicatio animi, cum quodam sensu pa: dissoiutae. * «^a videntur etiam pr« 

amandi. de amicitia. *Or. i. 39. appli- perfectis dici. Nat. D. ii. 18. Perfectis«- 

eationis jus. Peregrini vel inquiliui, A- simam formam dixerat essc fotundam» 

thenis lege, Romae consuetudine, sibi Descripta autem sphaerae ratione, ad* 

deligebant aiiquem, quem sibi adopta- dit : Quo nihil fieri potest aptiut. 

tfent paironum {vr^H^drnf), ad quem ita Apud, Or, i. 49. tqmd se est rari se« 

ae, ut clientes Rumani, hal)ebant. Jus in villa sua. 

applicationit igitur est, quod babet pa^ Aqua, Acad. iv. 26. Lysippus eodem 

tronus in eum honiinem, qui se ad eum aCre, eadem temperatione, eodem cielo^ 

applicuit, in ejus bona, hereditatem &c. aqua, ceteris omnibus centum Akxan* 

an possit v. c. ei heres esse, si intestato dros ^usdemmodi facere non posset f 

mortuus sit, nec ne &c. sed de hoc alio aqua autem in statub et vasis cum fer* 

Ipco fortasse phira dicemus. reis tum aeneis colori inservit^ et aqua 

jfppoHort, aubanMkw. Vm« i^ 10. c«c mgust im hoc genera pra;at«t. ut es PiM» \i^2 4NDEX LAtmiTATlSl 

tarcbo ad h. 1. demonstrat Petr. Faber. tes. Deiot. 3. te aniicutii et placattini 

add. Plin. xxxiv. 14. et ibi Harduinum, Diiiotari arip focique viderunt. Phil. 

«dde et duritiei. Homer. Od. 1. 393. viii. 3. templa-penates, areUf focog; 

Hinc explico locum Virgil. iEn.xii. 91* Nat. D. iii. ult. distin^untur, ane fo- 

^ Aqua inter voluptatis mollitiaeque cique, templa et delubra deorum &c.' 

Ipenera commemorantur, v. c. Ccei. 20. cf. Sext. 43. init. Philipp. ii. 30. Liberl 

«t iiitelli^ntup Baie. * de re Venerea. Cn. Pompeii repetebant Deos patrios; 

Ccel. 14. de Clodia : egone aquam ad* arasy focos, larem suum familiarem, in 

duxi, ut ea tu inceste uterere ? Att. i. qus tu invaseras. v. Penates. Lares. 

16. de cadem : Arpinates aquas coneti- Hiuc Plinius Pane^. 68. domestic» 

pivit. quem locum tamen de prspdio Bai- ara focique. Vidit jam aliqua ex par- 

ano Marii a M. Crasso appetito in^e- te, sed obseurius, neque rationem red- 

nioseexplicatTunstallus. Epist. adMid- didit, cur sic locuti sint, Cortius ad 

dletonura p. 32. cf. Lips. Lect. Ant. i. Sallust. Catil. 53. 3. Breviter, at per- 

-13. *Fin. ii. 23. fundamcnta causie spicue dixit Meurs. Auctar. Philol. c. 8. 

tamquam in aqua pouitis ; de funda- de monumentosepulcriestPhil. xiv. 13: 

mentis lubricis et infirmis. *Qu. Fr. v. not. *Sidu8 quoddam. Nat. D. ii. 44. 

ii. 8. in hac causa mihi aqtta hseret. un- Arare dicuntur, qui a^os habent, 

de ducta sit hasc loquendi ratio, v. ap. quibus colendis vitam sustinent et renr 

Salmas. in Solin. p. 717* *aqua et ig« quierant. Verr. iii. 5. &c. 

ni interdicere. i. e. in exilium ejicere. AraJtvr, qui ara<.Verr. i. 37. ii* 13.64. 

ad Div. xi. 1. iii<20. &c. Sunt autem aratores non so- 

* Aquarms-t qui aqwu pnblicas in ur- lum provinciales, sed etiam cives Romj' 
bem deducit, curator aquctductuum et qui agros publicos colunt, et pro iis decu- 
nquarum publicarum. Ccel. viii. 6. mas solvunt, ut e Verrinis clare patet; 
«d quem locum v. Manut. Polenus ad Verr. iii. 20. arataret diripere. ibid. 27* 
Frontinum de aquaduct, p. 42. putat summi aratores, qui magnas aratiotie$ 
esse servos omnes, ad quos pertinebat habent. 

aliquid agere in aquarum ductibus.' Ni- Arationet dicuntur a^, quos qui^sque 

«i vero obstat apud Frontinum verbum arai, Verr. iii. 53. desertae arationes. 

adjudicare. Sed idironicecapitPolenus. Phil. ii. 39. arationes |p*andi foenore et 

* Vatin. 5. provincia aquaria, est Osti- fructuosae. 

ensis, quae cum obti^sset qusstori Va- Arbit&i' est, in sensu forensi, qui aut 

tinio, pvopterea acclamabatur a popu- honoris causa diiig^itur ab his, qui con- 

lo, quod libidiiiibus erat infamis, aqua troversiam habent, aut a prstore da- 

autem in Venere usus, et at/uam gere- tur, ut non quemadmodum judex e cer- 

re esset ministri lenpnum, ut ait Lam- ta formula, quse definiat, quid et quo- 

pridius in Commodo, c. 2. cujusmodi modo sit judicandum, a qua ei discede^ 

homo aquariolus dicitur. vid. Casaub. re non licet, sed ex fide bona, ex fequo 

ad Lamprid. 1.' c. et Lips. et bono, controversiam dinmat. vid. de 

Aquilentus, humidus. N. D. ii. 19< discrimine arhitri et judices, arbUrii 

aquilenta regio et australis. et judioii, pr. Rosc. Com. 4. 5. Off. iii. 

* Aquula» Or. ii. 39. seclusa aliqua 16. Top. 10. arbitrum adigere aliquem; 
uquula, dicitur ars, a ceterarum artium i. e. agere, cogere ad arbitrum. Cecin. 
orbe divulsa. 7. arbiter familiae herciscunde» i. e. 

Ara. perfugium, asylum. Nat. D. iii. rei, hereditatis inter coheredes dividen*» 

10. tamquam in aram confugttis ad die. Hinc metaphorice eleganter Chiy- 

Deum. Verr. v. 48. ara sociorum est sippusFat. 17. ar6t/^ honorarius inter^ 

lex de repetundis. * arte et foci cum duas sectas fticitur. * Sed est tamen 

junguntur, cave putes, aras de templis, interdum pro judice, ut arbilrium pro 

focos de aedibus privatis intelli^, ut judicio. Nam Rosc. Am. 39* arbiter 

vule^ns opinio fert, in illo proverbio : dicitur judex mandati, quia etiam ia 

proariset focispu^are : quem errorem jadicio mandati additur ; ex fide bona* 

etiam erravit Cl. Dukerus ad Flor. iii. ^testis. Flacc. 36. quis est decisionia 

<13. cum eum locus ille docere meliora arhiter t qui interfuit, eamque factam 

potuisset, quem frustra tentat. Sed u« esse, et quouiodo facta sit, testari pot«* 

trumque dicitur de privatis aedibus, in est ? binc Verr. v. 31. ab arbitris re* 

quibus ara erat Deorum Penatium, pa- motus locus. cf. Cortius ad Sallust. Ca- 

triorum, in impluvio (v. Impluvium), til. 20. 1. 

focus autem in atrio, isque Larium Arbitratus. Qu. Fr. ii. 4. arbiiratu 

erat. Dom. 40. uniuscujusque vestrum suo aliquem concidere : pro lubitu. 

aedes, aras, focos &c. ibid. 41. extr. de Arbitrium est judicium ex aequo el 

dMBo : hic swa, hip ioei, Jiic dii peofi- bono^. ex boiui &ida, vid. ArUtsr, Hpsc INBSX LATIKITATIS* 19S 

0>in.4.JudiciuiiieBtpeetiniaecert»,ffr'> i. e. aeditiosut. Att. idr» 10. ardetUeM 

hitrium incertiB. Vid.locumip8am. luec in eum literas misit. i. e. ▼ehementes» 

ai^iiria dicuilturhononuia, Roec. C. 8. Iracundas. Fin. iii. 11. avaritia arden»* 

qnia arhUri» honoris causa defertur ar' ArdioT oceli. Catil. iii. 8. visaa ab oc- 

Utmnm. Sed est tamen etiam inter* cidente faces airdoremqw coeli. Nat. D. 

dum pro judicio. Nam Quint. 3. arlA^ ii. 15. astra, que oriantur in ardore 

trmmyto socio, est judictumsocietatis. ccelesti» qui ether vel coelum nomina'* 

Vocatur autem propterea arUhnum^ tur. • incendium. Planc. 40. stimulus. 

quia simile est arbiirU, Nam prstor Ciel. 31. ardor mentia ad gloriam. * de 

in formula, in quam judicium dat, ad- vebementiori sensu, ut doloris. Att. xii. 

dit : ex fide bona. Judicium antem 13. 

esse, ex eo patet, quod Pnetor certam Area scelerum, est in edd. quibuS'* 

furmulam dat, qnod in arhitrui non fit. dam Att. ix. 18. 

* arHtrium rei uxohc, Off. iii. 1.5. Argentaria est genus negotiiy quod 
Top. 17. est de dote, post divortium, v. in vendendis, h. e. permutandis cum 
dies annua, bima, trima. * Bom. 37. compendio nurois versatur : quod qui 
Pison. 9. arhitria funeris. Sic lege eti- exercent, arg^entariam facere dicuntujr. 
am Sen. postRed. 7> non arbitratia* v. Verr. v. 59. Csecin. 4. ut sagariam fa- 
Gron. ad Liv. xi. 9* qni doret arbitrium cere eat sagis vendendis^rem quaerere. 
ease pecuniam, quam socii, h. e. pub- Ab ea dicti argentarii, quorum non se- 
Ucani solvunt pro redimendo jure mo- melapud Cioeronem mentio, iidem cum 
nopolii, quod vooant : adquem h. 1. pro- mensariis, nuroulariis, trapezitis, colly- 
vocat Gneviua. Sed quumodo ad arbi- bistia. vid. imprirois Salmas. de UKur, 
tria funeris luec significatio transferen- c. 17< Budapum ad Pand.p. m. 197* Cu« 
da sit, non oatendit. Hotomannus in- jac. Obs. x. 14. 

terpretatur pecuniam vespiUonibus da- Argentens, Muren. 19, argentea scena. 

tam, aliisque fnnus juvantibua. jMi- i. e. argento omata ; ut gemmea vagi- 

iria aunt omnes impenss qu« in fu- na ap. Ovid. Met. est gemmis distincta.. 

nua fiunt. Ita cepit etiam Gutheriua de Argentum. Verr. iv. 20. argenttim 

Jnr. Pout. ti. 9. Uinc dicuntur hia locia bcne factum, i. e. pulchra vasa argentea» 

de pmsda, quam cepere ex Ciceronis et Verr. iv. S3. purum, opponitur c«lato, 

patric interitu. in quo nulla aunt emblemata s. sigilla. 

Arhor infelix. C. Rabir. 4. est cmx. de quo genere vid. Salmas. ad Solin. p. 

cf. Uv. i. S6. Ceteram qu» arborea 736. Rosc. Am. 46. v. caelatum. Fin. ii. 

infehces a Rom. dictc sint, docet locus 8. Corinthium. v. Ind. Geogr. Corin* 

notus ap. Macrob. iii. 20. thus. 

Arca, Qu. Fr. ii. 12. atrtf nostne fi- ^r^m^olio, syllogismus. Inv. i. 34. 

ducia. i. e. pecunias. * Mil. 22. Servi argumentationie summa, i. e. proposi- 

in areeu conjiciuntury ne quia cum iia tio major. Sed Partit. 13. est argumetUi 

coHoqui poesit. explicatio. et aic pluribus locis. 

Areere, continere, coCrcere : Har. R. Argumenium, fabulae genus, de quo 

S. areefi otii finibua. Tusc. ii. 21. vin- Invent. i. 19. Hinc illa phrasis fabula 

elis prope et custodiis areeamut, Nat. sine argumento, Ccel. 27* literae aine 

D. ii. 54. alvua arce^, quod recipit. argumento, ad Att., i. 19- ^genus or- 

.iAre«ncrimine.Verr.ii. 46. int.inju- namenti, in valvis &c, quod exhibebat 

dicium. hiatorias, ut in nostris tapetibus fieri so- 

Arceesitue, Nat. D. i. 6. ipaiua rogatu let. Verr. iy. 56. Sic Virgil. ^n. vii« 

areestititque, 79 1 . 

Architectari vohiptatea. Fin. ii. 16. Argutiee digitomm. Or. 18. affecta- 

cxoogitare. tio in motu digitomm inter dicendum, 

ArckitectuSf auctor, inventor. Fin. i. moUiori. Sic Plin. xxxiv. 8. Lysippo tri- 

10. arehUeetus beats vit» dicitur Epi- buit argutias opemm, in minimis re- 

eurus. cf. Roac. A. 45. bus cuatoditas. v. c. in capillis.,Paullo 

Arcte, Div. i. 28. arcte dormire. post vocat elegantiaro, add. in argutus, 

Arctim, dubia vox. Att. xii. 44. Argutulus. ad Att. xiii. 18. argutuU 

Arcula, Att. ii. 1. meusHber areulas libri dicuntur Acadefiiici Ciceronis, ar- 

discipulomm Isocratis consumsit. h. e. gute scripti.^ 

in eo omnia omamenta adhibita sunt ArgtUus, arguta dicuntur omnia, e 

cx praeceptis laocrateomm. areulas vo- quibus ar^t, intelligi aliquid, et collig^ 

eat fuf^AiMui, Xfr»^av &c. Off. ii. 7. potest. jSic ad Att. vi. 5. argutissinue. 

est de scrinio, quo vestes muliebres ser- literae. Div. ii. 12. exta argutiuimap, 

▼antur. quae opponuntur his, quee muta dicun- 

• Ardens, Sext. 54» ardent tribunattts, tur. v. Heins^ adSilium i. 138. Leg. i. 194 INDBX LATINITATIS^ 

9. nam ^t oculi nimis argutif qixemad- reponuntur. Verr. w, 19. Cluent. M. 

modum animo afTecti simus loquuntur. &c. 

Sic dixit^t Ovid. A. iii. 8. 83. Tibul- Armatura levis. Phil. x. 6. &c. esi 

lus eodem sensu dixit oculos loquaces Telitum, quorum arma erant g^ladius^ 

ii. 7. ubi V. Broukh. * elaborata arte et hastae et f^arma: ceterorum miUtum- 

polita. Sic Or. IS. ambitus .Terborum est gravis armahtra, Lips. de re Mil. 

drguH, sunt concinni piene nimis et iii. 1. Div. ii. 10. Sed hec nobis fue- 

elaborati ; cum v. c. paria^ paribus re- rit, tamquam levia armaiuraf primaf 

gpondent, qualia sunt in nobili illa ^i^ru orationis excursio : nunc cominus ag^ 

in llosciana. hinc * argvtum dicitur, mus &c. quo looo levis armaiura pr9 

quod nimium est in re ceterum bona, ipsis velitibus ponitur. 

ineptum. ad Div. viii. 1. arguta sedu- ArmUUB, omamenta militaria. d« 

litas. Or. iii.* 59. arguta manus, qu« Rep. iv. ap. VnaciKn. ArmilkB, quiebra- 

scenicorum more verba a^uvat. v. ar- chialia vocantur. v. GrsBv. ad Fior. i. 1. 

gutite, et Gell. N. A. i. 5. Or. ii. 4. 12. ubi docet, eas proprie viriolas di« 

argutissime disputare, i. e. Dialectico- ctas, et Oron. ad Gc^. ii. 11. 

rum more, subtilissime. Arride^. Opt. g. d. 4. Cum adhibitl 

Jridtts, Rosc. A. 37* victns aridus^ derideantur. Nam si arrideaMtur, es- 

est rusticoru\!i, qui raro cibum su' set id ipsum Atticorum : probentur. 

munt, post quem manus lavandn sint ; Arripio. disco, probo. Rosc. C. lU 

nnde ipsa vita rustica arida dicitur quod ipse celeriter arripmt^ id cum 

Quint. 30. cf. Burman. ad Quintil. tai-de percipi videt. Mur. 30. hec (Sioi- 

Inst. Or. ii. 3. p. 134. qui vulgarem ci- corum placita) Cato arripuit. Nat. D* 

bum interpretatur. *Or. ii. 38. ari- i. 97. «rr^^ere rem nullo modo probabi- 

dum j^enus orationis, est subtile, jeju- lem. Cato 18. non cani, non ru^ re- 

num, sine omamentis et suavitate, pente auctoritatem arripere posaunt. 

quale est DialecticOmm et reliquomm, Div. xi. 10. arripere omne genus &c. 

qui artis praecepta tradunt. Sic Sene- de co^ndis militibus. * accusare. 

ca siepe rhetores et declamatores aridos Planc. S3. 

yocat, eodem sensu. v. Gron. ad Sen. Arroganter, ad Div. xi. 13. amtgtm* 

Contr. 34. ter sustinent. int. hostem. 1. e. animose 

Aries, est machina bellica, qua rouri et cum contemtu hostis. 

percutiunturetrompuntur. Offic. i. 11. Ars, Or. ii. 11. ad artem revocare: 

quamvis murhm aries percusserit. v. quod quomodo fiat, ibidem doceturw 

Lips. Poliorcet. iii. 1. hinc transfertur * Artes siepe in libris rhetomm sunt 

ad argumenta, et cetera, quibus contra Hbri de arte dicendi. Sic de Inv. i. 6« 

aliquem utimur. *Top. 17* ex quo artes antique, et alibi. 

itries ille subjicitur in vestris actionibus. Articuhis, Cato. 1 5. ar^icuU sarmen* 

Gesnems V. Cel. ad Varron. R. R. p. tomra, sunt, qui et nodivocantur, item 

3^9. putat ductam metaphoram e re ^enicula, neque modo in sarmentis, sed 

^stica, ubi arietes capreolos fulcinnt : etiam ih flogelfis arbomm et culmis* v. 

eui etiam verbum subgiciendi favet, ut Grsv. ad h. 1. *Quint. 5. in ipsa etrti^ 

de ea interpretatione dubitari non pos- eule temporis. * etrticuU- oratioms. v» 

^it. Or. ii. 88. ad Herenn. iv. 19. 

Aristolachia. Div. i. 10. est herba, Artyices scenici, Arch. 5. de comce- 

^use ex eo nomen invenit, quod partu- dis et tragtedis. E^gia observatio est 

rientes juvet, ut tradit Dioscorides iii. Dukeri ad Liv. xxxix. 33. art^iees slm- 

4. cf. Salmas. ad Solin. p. 504. Contra pliciter dici de histrionibus : ubi vid. Sed 

lerpentum morsus valere, ut tradit etiam de aurips est ap. Ptinr vli. 53. 

Cjc. 1. c. alii etiam ex veteribus docue-^ extr. et gladiatores nx^rm in Chffon^ 

funt, quos laudat ad h. 1. Davies. Alexandr. p. 660. ed. Merc. v. WeAel- 

Armamenta. in Arateis : omnia cau- ing. V. C. ad Diodor. iv. p. 214. 

te armamenta locans tuto labere sub Artolaganus, genus placentas viliorii» 

nndas. Instmmenta navium et alia. v. ad Div. tx. 30. 

Gnev. ad Flor. iv.j3. 76. Arx. princeps summus. Phil. viii, 8. 

Armamentarium est navale, et locus oraamentnm et arx amicornm. 

ubi armamenta, arma reponuntur. C. At. proprie seneua Dumua Robb. qikl 

Rabir. 7. ex artkamintariis pop. R. ar- pendebat Ixbram pondo^, et erat ipa% 

madantur. Or. i. 14. Philo architectns, aeris Itbra. Ejuspartea hie suot: «n^ 

4ui Atheniensibus atmamentarium fe- oia, sextans, qufltflh^aBSt trieiid, quiii^ 

cit. &c. eunx, semis, septunxy faesaift, dodFana»» 

Aimarium. est scHnium» loculus, in dextans, deunx. Itaque as habet I3i 

^o vestes^ vasa^ aurumj libri, ^cmii« imcltti* €. •fxUolM^ 4. ^fx^dnmtm^ a« lliDBX ItATmiTATIS. 19S 

tricDteSy S. semisses, nnam dextaiitem, cUt. * id Salhist. 6. omnium mensanim 

onam dodrantem, unum bessem, unum aateda, i. e. paraslius. Sunt autem 

•eptuncem, dnos quincunces. Deam- ap. Cic. aaecltg semper vilioris gene* 

cis partibtts v. in Uncia. de distribu- ris; auectaioree, de quibus statim, nonv 

tione assis v. Volusium M«cianura ap. item. Sed dicitur tamen ap. Nep. Att. 

Gnmov. de Pec. vet. p. 395. Assium 7* le^tus, pnetoris aetecla, 
pendus varium fuit. Oiim librales erant, jtssectari dicuntur, qui aliquem ho- 

in quos eadit definitio supra posita. hu- noris et gratise causa in comitia, curi- 

' Jnsmodi eueem exhibere se putat Span- am, fonim, domumque deducunt. Sie 

hem. de Usu et Pr. Num. Diss. i. p. 29. Or. i. 56. dicitur Ser. Galba consularis 

Belli Punici I. temporibus, autem pro- P. Crassum aedilitatem petentera asse' 

pter penuriam pecunise, facti sunt sex- etahts esse» quod Crassi filiam C. filio 

tantarii, h, e. qui sextantem atsis iibra^ suo despondisset. 
Us aeqaarent. Bello Punico II. unciales, jfssectator, qui assectatur. Verr. ii. 

et post, le^e Papiria seminuciaieSy ut 11. Afiricani vetus asseeiaior, Balb. S7« 

quartam et vicesimam hbralis partem cum ducibus i}>sis, non cum comitatu 

sequarent. v. Plin. xxxiii. 3. ^sses li- asseetateriiusque confli^nt. Petit. Cons. 

brales intelli^ntur aeris gravis nomi- 9. assidua asseetaiorum copia. h. 1. di« 

ne. V. Perixon. de Mrts gravi p. 25. sqq. stin^nntur dare a salutsvtoribus et de* 

Qooniam autem commoditates multas ductoribus: quamquam et horum ot- 

Siabet in oomputationibus totius in 12. sectatio dicitur, ibid. £os autem distri* 

partes distributio, etiam alise res ad buit in voiuntarioSy et eos, qui id de<- modum distributae sunt ; inprimis l)ent. 

heicditates. v. Caecin. 6. ad Div. xiii. JssectatiOj opera assectandL Muren. 

29* Haec tironum causa de asse addere 34. tenues homines habent hanc ia 

placuit, uostris petitionibus operam atque asse- 

jiseensio, Brut. 36. qnorum quae fiie- ctatienem. ex quo iooo colli^as assectati* 

rit ascensiOf h. e. quibus gradibus et onem de tenuibus hominibus, clientibus 

qnomodo Ad perfectionem per>'enerint. dici tantum, qui et soii apud Ciceronem 

AsciscQy arrogo, Or. i. 19. * Fin. iii. asseetatores dicuntur. Sed ut generalt 

5. rerum cognitiones — propter se aseis^ est assectarif ueque de tenuibus solum, 

eendas arbttramur. ibid. quos natune sed principibus etiam dicitur (v. a^ 

primo aseiia sunt. ibid. v. 7. primum sectari): sic assectatio etiam utrique 

sucitum est vocabulum {^silosophia gencri communis est. Testis locus 

Stoicie^ €|no Cicero utitur de rebus iis, ciassicus de Petit. Consul. 9. £t quo- 

quse et prima naturs, principia natu- niam assectaHoms mentiu facta est, id 

ne, commendatio prima naturae, dicun- qnoque ourandnm est, ut quotidiana 

tnr^ b. e. de iis, quas bomo primas, et cv^jusqne ^neris, et ordinis et setatis 

natura appetit et diligit. utare &c. Hivjus autem rei tres partet 

Jlnnus. Att. iv. 5. me asistum germa^ simt : una salutatorum» altera d^ducto- 

nnm foisse : i. e. stupidum, qni quae rum, tertia eusectettcrum &c. Quorsum 

nasistiy non feci, nee saiutaria esse in- autem hc assectatkmes pertinuerint, 

tellexi. ibidem docetur his verbis : Nam ex ea 

Asotus. Fin. ii. 8. nolim raihi fingerc ipsa oopia conjectura fieri poterit^ 

asotoe, ut solctis, qni in mensam vo- quantum sis in ipso eampo virium tt 

mant, et qni de conviviis auferantur, fi&cultatis habiturus. 

cmdique serursus postridie ingurgitent jtssenUsr, ad Div. i. 9. assentiri tem* 

&c. poribus, pro inservire. * assensa Acad. 

Asperitas judiciaUs. de Or. ii. 15. iv. 31. i. e. pro certis habita et perce» 

cemitur in wSbtny sententiamm aculeis ptis. * ad Div. iv. 4. id tibi nullo modo 

et omni illa contentione, qu0 judiciali asscmtkir, 

eloqnentiae propria est. Assequi passive est Verr. ii. 73. nisl 

Atg^emor, Rosc, Am. 53. hane pro- vitiosa est lectio. 

fcriptionem nisihocjudicioavobisreji* Asserere. Flacc. 17* Cum in caosa 

citis et aspemamini, Cluent. 68. Deoi liberaU» eum qui asserebaturj cognatum suis aris aspematos eise. add. ad Q. sunm esse diceret. Asserere in foro dici* 

Fr. i. 1. 11. it. Fin. i. 15. tur et is, qui eum, quem quis sibi, tam<- 

Assecla, Cluent. 63. asseela dicitnr quam suum servnm» vindicat, liberua 

flervus Stratonis. Sic Verr. i. 25. Ru- esse testatttr,et ab eo»qui vindicat, de* 

brins comes et minister in provincia fendit ; et, qui in servitutem vindicat. 

Verris iegati, dicitor leg^ti assecla, Utriusque est assertiOf et vindiciae» n- 

^Att. vi. 3. qui potentissimomm con^ triusque asserere et vindicare, uterquf 

tnmatias noii tnit, Seimm hiijua ost^ assertor: scd alterinservitutera>,aitM 

• .2 19& IN0BX LATINITATIS. . 

in lib^rtateni : quod patet e Livio iii. de advocatis Planc. 11. Sext. S. Plai1«^ 

44. sq. qui locus est classicus. h. 1. est 27> Valuit astiduiiatei quae »mr ^x^ 

ejus, qui vindicat in libertatem. * in dicitur, cum quis perpetuo Romie est, 

Lexico Nizoliano ex Offic. iii. 13. affer- in civium oculis, quod ea res ad peti'* 

tur, ut illi asserunt! sed non est neque tiones prodesse putatur, et propterea 

in bonis Codd. neque edd. cf. Borrich. inter praesidia petitionum commemora- 

Vindic. p. 17. tur. Verr. i. 39. aut, quod levissimnm 

^ssertio. Acad. i. 18. assertione ap* est, assiduUate'—gn.ti% pretor factui 

probare. Sed Davisius recte reposuit ftst. Muren. 9. assiduitatis — ^putat esse 

assensiane, consulatum. N. D. ii. 3d. assiduitas 

Asserviii, Tusc. ii. 24. toto corpore quotidiana; de rebus coelestibus, quas 

contentioni vocis asservire. i. e. cum quotidie videmus. Att. xii. 33. assidui^ 

Toce una totum corpus contendere, tas medici* 3. assectatio, neque soium 

Assessio. ad Div. xi. 87. Oblitumne me tenuiorum, sedetiam salutatorum prin- 

putas, quse tua futrit assessio^ oratio, cipum. Qu. Fr. i. 3. Hortensius me 

confirmatio. summa simulatione amoris, summaque 

jSssevero. \^Tnn. ii. 10. utrum ium* awu/ui/a^tf quotidianasceleratissime in* 

veraiur in hoc, an tentatur ? h. e. u- sidiosissimeque tractavit. Petit. Cons. 

trum serio ista dicuntur, an tantum 1. quotidiana amicorum assiduitas et 

periculi faciendi causa, si forte hujus- frequentia. 3. perpetuitas, continuatio 

modi defensionem probare possit ? sine intervallo, fi^quentia. Rosc. Am. 

^mcftttif» locuples, Top. 8. e xii. tabb. 53. assiduitas molestianim. Off. ii. 21. 

assiduo vindicem assiduum esse, id est, assiduiteu bellorum. Inv. i. 3. dicendi 

locupletem locupleti. quia sc. sitabere assiduitcu. ad Div. xvi. 25. assiduitas li- 

dando, utait Quintil. x. 5.cf. Gell. viii> teranim. ad Herenn. iv. 13. vitabimua 

8. xvi. 10. Sedhaec notio verbi posteaob- btius literse nimiam assiduitatem, 

solevit. Giceronianae notioneshflBSunt : Assignare, Aax^f ttib\xev^, Att. x. 4. 

1 . qui perpetuo in loco aliquo versatur. nihil assigndbis^ nec patruo, nec mihi, 

Rosc. Am. 7* assiduus in prsediis esset. sc. culpse. inprimis autem notanda ea 

ibid. 29» assidui erant Roms. ibid. 16. ratio, cum de agris distributis, muneri- 

qui liberos suos assidues agricolas esse bus, honoribus dicitur. Sic Pison. 36. 

yolunt. h. e. semper in agris esse, et in quid ? per tuum servulum ordines assi- 

praediis ; neqne enim de iis sermo est, gnati. Chargen, in re militari. v. Ordi- 

qui rnstico opere, arando, fodiendo, nes. Somn. Sc. 3. munus assignatum 

fun^ntur, sed de dominis praediorum, defugisse. Agr. iii. 3. assignare agros 

quorum prsesentia tantum opus est. colonis. &c. vid. assignatio. 

Clare Cato. 16. semper boni assiduique Assignatio. ad Div. xiii. 8. assignatuH 

domini referta ceUa vinaria &c. est. nes SuUanae, sc. a^rum. Distinguun- 

Sed his assiduis a^iqolis opponuntur tur autem hic et alus locis a venditior 

c»»V7ut urbani ap. Plaut. Trinum. i. 11. nibus, ut assignare et vendere agros. 

cf. Grouov. Pec. Vet. iv. 9. Pison. 26^ Agr. iii. 3. , ad Div. xi. 20. ubi sorte 

in hac quotidiana assidua ulrbanaque dicuntur agri legionibus assignari. as- 

yila. Caecin. 22. cohvocatis opponun- signatio fit per leges Agrarias, coloniii 

tur assidui domesticique. Hinc elegan- dedueendis ; venditio autem auetione. 

ter Or. ii. 39. asadui dicuntur rhetores, AssiUo, Or. ii. 53. nec assiliendum sta- 

et quicunque in una arte perpetuo ver- tim est ad illud genus. i. e. non nimia 

tantur. Ab hac significatione fiuxit al- citu, aiite tempus, accedendum. 

tera, qua 2) assidui dicuntur, qui ali» AssimuUUus, Coel. 6. assimuktta vir- 

quem ubique sectantur, assectatores. v. tus. Verr. ii. 77 > literfe Uturieque om- 

assiduitas. ad quem modum Act. i. in neis «(mfft«/a^<p, expressae. Cluent. 13. 

Verr. 12. dicitur asdduus 9.ccm9toT et ammu/a^a familiaritas. 

pdiosus, qualis iUe est ap. Xenophont. Assumere, Fin. iii. 5. sensu Stoico 

Mcmorab. Socr. ii. 9* S, 3f tix &9rnX>JiT- dieitur de tr^»tiyf*ifuf, * Fin. i. 10. 

riTtf, hff &c. Rosc. A. 24. hiB sunt impiis omnis n>luptas assumenday oronis do» 

assidtuB domesticeeque Furise. 3) asst- lor depeUendus. * comparare sibi ; 

duum dicitur, quod est perpetuum, si- tamquam in subsidium. Or. i. 50, 

ne intermissione. Att. xiii. 16. assidui si quis aliam quoque artem sibi oa- 

Imbres. ibid. 12. ain<fut» cursus. Planc. sumserit,' ibid. 37. nisi dicendi copi- 

'8. awuftta frequentia. adDiv.iv. 7. a«n*- am assuntsissetf sc. praeter jus civi* 

«fteff lacrim». ibid. X. 21. febricuiaoj^t- le. * arro^are sibi^ vindicare. Oflic. 

dua, opp. interroittenti. Verr. i. 39* as- i. 1. si id mihi assumo, videor id 

»dua commemoratio &c. meo jure quodammodo vindicare. ad 

' Assiduitas. 1< perpetua prttseutia : ut Div. i. 9, neque quicquam mihi HMtif»- INBBX LATINITATIS. 197 

«I, nechodieiUfwiM. ^inSyllogismoest AUpu. inservit initiiB et trantitioni- 

tMumere', cum nijori propositioni, biu. Or. i. S3. Atqvef inquitSulpicius, 

quam vocant, subjicimus minorem. Di- bocprimum a te({ucrimus. hegg. iii. 9. 

yr\n, ii. 5S. Sed cum bis sumsit, quod Aipie ut Flaminium et ea quae prisca 

voluit (bcc est propositio m^|or, qusB sunt reiinquam. Catil. iii. 6. jiique il- 

Ciceroni simpliciter propositio dicitur) lud, quod primum faciendum fuit, fa- 

id tamen astumitf quod concedi non ctum atque transactum est. cf. Or. i. 

potest. 53. Jssumii autem Cbrysippus 4. init. ad Div. xi. 28. &c. * ciun adeo 

hoc modo : Sunt autem Dii &c. * in in correctionibus adhibetur, inprimis 

rhetoricis atsumere^ est extrinsecus pe- cum intendi sententiam volumus» ut 

tere argumenta, non ex ipsa causa. sit, sive potius. Att. i. 17* ego princepi 

Top. 9. aJii loci in eo ipso, de quo agi- aique adeo secundus fui. Rosc. Am. 10. 

tur, bsnnent, alii osfiMMiii/iir extrinse- boe consilio, atque adeo bac amentia 

cu3. cf. Or. 35. impulsi. 6lc. ibid. 35. Si prodierit, cirf- 

Jssumiio, Fln. iii. 5. lusumtifme di- que adeo, cum prodierit. * statim, con- 

^a sunt 9^yftim, * Inv. i. 34. osfiiDS- festim. Le^. ii. 4. Si in jus vocat, at^ 

tio est minor propositio syllo^mi. pte eat. Nam sic legendum, videre vi- 

Assumtivus. fnv. i. 11. assumtiva ri docti. de bac vi particulse vid. Gron. 

oenstitutio. quid sit ? vid. ibid. ad iiiv. xxvi. 89. Duker. et Drak. ad 

^imt, a, um. ad Div. ix. 80. usque xxvii. Sl.etalios Davisioadb.1. citatos. 

ad assum vitulinum opera producitur. Aiqui. ad Div. vi. 6. aiqwi utebar fa- 

* Att. xii. 6. pro isto asso sole, quo tu miliarissime Cesare. ad Att. yu,7,aiqui 

abusus es in pratulo nostro, a te niti- ccrte ille agere debuit. Nat. D. iL 7. 

dum solem uuctumque repelemus, i. e. * «tf^nibilmelius est mundo. Verr. ii. 

pro eo, quo usus es sine unctione. vid. 59* Quid vero ? modum statuarum ba- 

Buchner ad bunc 1. et Casaub. ad Pers. beri nulium placet ? aiqui habeatur 

p. 346. s. ut placet Manutio, pro inso- necesse est. 

latione sine ccena, etiam cum coena lau- Atramenium. Nat. D. ii. 50. succus se- 

ta et uncta. * Q"* ^r. iii. 1. in balne- pise. ad Div. ix. Sl. tUramenium suto- 

ariis assa in alterum apoii^erii angu- rium : est Cbalcantbus, s. ut bodie to- 

lum promovi. b. e. sudatoria, ut Sene- catur vitriolus. v. Plin. xxxiv. IS. 

ca appellat, s. sudationem, ubi sudaba^ Alraius opp. ail>ato, estque idem» 

tnr tantum, sine lotione. vid. Salmas. qui puUatus, in Vatiu. 13. 

ad Carinum c. 17« p. 810. b. Figuram Atroeiier ferre, Mil. 8. de lege valde 

ejus ex antiquo monumento exbibet J. severa, vel in bominem vel in fsietum. 

A. Fabricius adSextum £mp. p. 30. Ca^ Aiteudere, Partit. Or. S4. de necessi- 

saubon. ad Tlieopbr. ir%^ iamiexi'^* p* m. tate aitendere^ i. e. cogitare, a^re. 

144. dBstinf^t assam cellam a sudato- Atteniare, Verr. ii. 54. omninm in- 

ria, et in nonnuUis balneis quatuor cel- imicos diiigenter cognoscere, colloqui, 

las fiiisse ait, in quibus prster sudato- aitentare, i. e. perspicere, quo animo 

riamaijofuerit,quod ex h.l.et ex Dial. aint : Or» 61. aiteniare fidem judicis, 

Adriani cum Epicteto confirmat. In dicuntur oratores, qui blanditiis oratio- 

loco Ciceronis quidem non diserte a su- nis judioem a justitia abducere conan- 

datoria cella distinguitur osso. Quomo- tur. Sext. 4. quam url)em ab illa scele- 

do autem assa cella a sudatoria discre- rata manu eUieniari suspicabamur. 

paret, veUem demonstrasset Casaubo- Aiieniaius. ad Q^ir. p. R. 7« classis 

nus. aiieniaiat inquam impetus bostiumfa- 

- Asira. Att. ii. SS. toUere laudes ad ctus. Or. iii. S8. meliusfuerat praeter* 

asira, ibid. Sl. decidere ex astris, i. e. ire, quam eUieniatum deserere: akjice- 

amittero laudem. cere, quod cceperas discere. 

At. servit objectionibus. Verr. ii. 6. Aiienius, Rosc. Amer. 15. aiienta 

At enim istum soli SicuU persequuntur et rusticana vita. Quint. 3. paterfami- 

&c. Fin. ii. S4. At enim sequor utiUta- Uas prudens et aitevUus, 

tem &c. etinfinitis locis aUis. *saltem. Aitenuaie dioere. Brut. 55. est boni 

Verr. iii. 85. si non bonam, ai aliquam oratoris in genere tenui vejrsantis, idem, 

rationem afierre ftc. quod presse, quod ei jungitur. 

Ater, PhiL ii. 16. albus aierve fueris, AttemuUio verborum. Herenn. iv. 11. 

ignorans. et 81. pro contractioue. 

Atomus, femin. g. Corpuseulum mi- Attenuatus, Or. 30. aiienuaia multa 

nntum et individuum, quo in explican- babet, i. e. e genere subtili. Brut. 88. 

da origine mundi utebatur Democritus aitenuaia nimia reUgione oratio. subti- 

et post enm Epicums, FUi. L 6. Nat lis ad J^nitatem usque. 

J). i* 80. &c. AtiiMetf opus est^ oonvenit. Verr. t. 19S INDEX LATINITATI8. 

€6. qiiid attinuU &c. Oflf. i. 31. aeque ignoti sunt mibi. Attic. xvi 1. est d» 

oiHnet naturs repu^are. *Ro8c. A. 43. solutione pecumie, quffi attributa est a 

liihil ad me attinet. i. e. contemno, non creditore. 

timeo. *8ine prspos. Ad. ad Att. xv. 1. Attrtbfutus. Verr. i. 13. pecunia a^W<- 

primum quod attinet. luta, h. e. quse nobis solvitur ab alio, 

Attingere, cadere in aliquem, con- data assignatione, quam hodie vocaut. 

venire, proprium esse. Nat. D. i. Verr. iii. 70. societates, unde erat crf- 

9. labor nou attingit Deum. Off. i. 6. ^rt6«to pecunk. Att. xiii. 23. attributa» 

veri investi{^tio maxime attingit na- quod appelles, valde probo. AttfibuU 

turam humanam. Fin. v. 9. quate- sunt ii, a quibus attributa est pecunia, 

nus f|uicquid se attingat. h. e. ad se a quibus debitor solvit. 

pertineat. * Tusc. v. 33. cupiditates Avaritia. Fin. iv. 27. avarituB^ m 

necessitatem non attingunt, i. e. non . phir. Verr. ii. 54. avaritia hians et im-? 

suat necessarise. Leg. ii. 5. qus non minens. 

raagis le^ nomen atUngunt, (meren- Auctar. Hiyus vocabuli muHiplex est 

tur) c|uam si latrones aliqua sanxerint. et varius apud Ciceronem usus. Quas 

*Leg^. ii. l. alia c^usa me delcctat, qu8B nos quidem observavimus diversas si* 

te non attingit ita. Acad. iv. 31. quae gnificationes, he sunt : 

res eum sic attingit, ad Att. ix. 11. Si 1) is, a quo fama orta est, et qui 

qua cura te aitingit. Tusc. iv. 13. ut in dicere potest, unde habeat, que dicit. 

malis corporis similitudo attingit animi ad Div. xii. 4. Rumor ve^Xr^^wstor erat 

naturam, sic in bonis. h. e. quemadmo- nemo. Unde auctor etiam pro nunci» 

dum affectiones, morbique animi ha- est. vid. Gron. ad Liv. v. 1 . Heiiis. et 

bent quandam similitudinem cum cor- Burm. ad Ovid. A. ii. 6. 34. 

poris morhis affectionibusque, sic bona 3} praeceptor. Off. ii. % quamquam 

corporis cum bonis animi: animus in in antiquissima philosophia, Cratippo 

utroque ^nere similis est corpori. auctore, versaris. 

* Rosc. A. 26. bestise, quae tantum sce- 3) qui exemplum rei faciendie dedit : 
lus attigissent. i. e. de tam scelesto ho- qui rcm facere suadet aut prsBcipH ex- 
mine <;omedissent, ut Grieci dimfSeu emplo. Academ. iv. 2. nec literanim 
eodem modo. v. c. Thucyd. ii. 50. * Mu- GnBcarum nec Philosophiae jam ullum 
ren. 9. attingere forum, dicuntur, qui auctorem requiro, sc. cum Africauum et 
posita praetexta a prstore in foro acci- Catonem habeam, qui didicerunt. Off* 
piunt togam puram, qua accepta iis li- iii. 27. num locupletiores qu^is aucto- 
cet in foro versari, causas agere &c, res ? Verr. iii. 38. Cur non, hoc auctaref 

* Att. xiii. 33. horum vix ego attigi pe- etiam Romae servi ad vectigalia acce- 
nulam : parcissime invitavi, ut mane*- dunt. Verr. v. 26. Unum auctorent fa^ 
rent. *CaBcin. 17. rem ad verbum crf- cti tui profer. Fin. iv. 16. Catoomnium 
iingere, i. e. intelligere, judicare : si ta- virtutum auctor. i. e. exemplar. 

men lectio sana est. 4) qui rem facere suadet, aut jubet, 

Attunsus. Tusc, v. 17. laus est atton- aut permittit. Div. i. 15. aves auctoreSp 

«a Laconum. i. e. imminuta. e po£ta. sc. rerum suseipiendarum aut omittea- 

Attraho. ad Div. vii. 10. Romam te darum. cf. Attic. i. 19. ct Dom. 29. 

aitraham, h. e. venire jubebo. 5) a) auctor legis dicitur, c^ui pn- 

Attrecto. Cael. 8. a^/rer^ar^ foeminas : mum le^m scivit, Dom. 30. b) legis 

est per libidinem contin^ere partes, qui- -suasor, adjutor, laudator, A^r. ii. 5. 

bus libido indtatur. £st verbum pro- Leg^. iii. 16. cf. Gron. ad Liv. ii. 56. c) 

prium in ea re, quo usus etiam Sueton. qui iegem ferri jubet, quod erat scna- 

Ner. 26. tus ; unde Senatores aucto7'e8 legum 

Attribm. Tusc. iii. 30. non attribuere dicuntur. Verr. v. 67. 

ad amissionem amicorum miseriam no- 6) auctores in senatu, Brut. 34. &ut 

gtram. i. e. adjicere. * in re pecuniaria consilii publtci. Or. i. 49. sunt princi- 

quid sit, v. in Attiibutus. pes Senatores, h. e. Consulares» ct qui 

AttributiOf apud rhetores dlcitur, habent jus sententiae priori dicendae, 

quicquid r^i tribuitur. Vulgo praedi- .adeoque rei alicujus auctores fieri V^~ 

catum. V. Inv. i. 26. • in re pecuniaria sunt. item, qui multum valent in sena- 

dicitur, quam hodie vul^ assignatio- tu, ut Or. iU. 17. item, qui alicujus 

nem vocant, cum non ipsi solvimus ex rei in senatu auctores sunt decemendflB» 

arca, sed ab alio, qui nobis aut debet, Att. iii. 18. in quorum sententiam "^ 

aut pro nobis solvere paratus est «mici- ^Ctum. ad Fam. xv. 4. Regem Ario- 

tj» crgo. ad Div. xvi. 24. Att. xvi. 3. barsanem, te atictorCt commendatum 

tn attributione mihi i^ota nomina. h. habebam. h. fi. e SCto in tuam ^^^ 

•. lKimi«eSf a quibus mihi solvere vult, tiam facto. cf. Grouov. ad liv. Wf» ^* 4MIUSX LATINITAHS. t9ff 

^7) HAe dl^at. htg. ii. 6. oiMtor 16) Senatiis qiio «ienfiu oaiefar sit»- 

luAid deterior TheopfaraBtus Tlnieo. Patres audaret fiant. v. in auctQiita» 

8) testia. Flacc. 17. gravis atirtor seuatus. 

injuriflB publicae. 17) Or. i. 45. auHor didtur de iU'» 

9) qui alici^us ii^jurias defendit et genio. vid. Jens. Lect. Lucian. i. 8. 
Accusando vindicat ; quia sc. est auctor Audoritiu tribuitur ei, qui, quooun- 

Judicibus rei puniendi. Flacc. S8. au^ que sensu, OMctor 1) est» nunciando, 

ctorem querelarum et doloris sui ha- jubendo, suadendo, inveniendo, docen- 

-i^ent. item : do, vendendo, testaixdo, defendendo, 

10) defensor quicunque, qui alicujus rogando, exemplum prseundo &c.; aut 
rem causamque gerit. Flacc. 15. auctor 2) esse potest; aut 3) esse posse puta- 
•uae civitatis. Gronov. de Pec. Vet. iv. tur. £at ergo 

S. p. 374. Sic Sext. €6. optimatium 1) auctoritas ejus, qui primus quld 

defensores et principcs dicuntur, au- invenit et fecit. Invent. i. S8. 
etoreifetconservatorescivitatii. i. e. de- 8) sententia judicum ; non solum 

fensores. Planc. 13. auctor societatum quia auctoret sunt condemnationis vel 

multarum fuisse didtur, qui publica- atbsolutiouisy sed etiam, quia eo ipsp 

norum defensor fnit, multaque pro iis auctores sunt aliciuus rei omitteadiey 

gessit cum fide. cf. Cluent. S4. Verr. v. vel licentiae, ejus faciend» impuna. 

67. judicea dicunlur auctorcM le^m, Verr. iii. 94. providete, ne auctoritajto 

JudicioTum et juris. vestra, (sententiis vestris absoluto Ver- 

1 1) est vcnditor, qui suum esse spon- re) avaritiae viam patefaciatis illustrem 
det, quod vendit, et qjus vendendt se atque latam. 

potestatem habere : adeoque, actione 3) est defensoris et accusatoris. SuU, 

tenetur de evictione, unde auctoritatf 1. quantiim ille, (accusator) de mea 

vid. Aucioritao; aut periculum judicii aautf«rt^itf e deripuisset. Verr. iii. 55. ex- 

pra^tat, ut in mancipio. Caecin. 10. pectate auctoritatem accusationis meaa. 

atKr/orfiindi.cf.Gionov. adSenec.Cons. i. e. dum ego vobis aocusando fiam 

ad Marc. 10. Hinc ductum esse illud vi- auctor Verris condemnandi. 
detur Muren. 2. Quodsi in iisrebusre- 4) est confinnantis aliquid, sed ita» 

petendisqua!mancipiisunt,ispericulum ut differat ab ea, quae est testimonium 

judicii praestare debet, qui se nexu obli- dicentis. ad Quir. p. R. 7* audistis non 

gavit, profecto etiam rectius in Judicio solum auetoritatem (sc. dlcentis a me 

oonsulis desi^ati is potissimum eonsul, remp. servatam) sed etiam testimo- 

qui consulem dedaravit, auctor bener nium. 

ficii populi Rom. esse debet. Ceterum 5) exemplum. Sext. 6. reipubl. ca-> 

venditor est nuctor ^rimiis ; qui autem pessendae auctoritaiem praescribere. sc. 

spondet pro eo, rem esse ejus, ven- eommemorando ejus tribunatu. Tusc. 

dendiqne potestatem eum babere, ati- ii. 39. valuit auctoriioi &c. Le^. i. 13* 

otor secundus. v. Salmas. mod. Usur. p. in disserendo aliorum auctoritati parere. 

72%. 733. 694. Verr. v. S8. quod a h. e. ea methodo uti, qua alii usi sunt. 

malo auctore emissent, diutius se obti- Verr. iii. 93. Antonii facto atque atc* 

nere non posse: qui evictionem prae- etoritaie defendito. v. 32. auctoritaM 

stare non posset. Ab hoc verbo auctio majorum. i. e. quaa miyores fecere, ut 

videtur venditionis vim accipere, noQ nobis exeroplum praeirent. N. D. iii. 

ab augendo pretio in licitando, ut vulgo 38. atwtoriiaiem dare. i. e. exempluro, 

ttatuunt. Lael. 21. utrumque egit ^aviter, au- 

12) tutor. Caecia. 25. dps quam mu- etoriiate et offen^one animi non acer- 
lier, nullo auciore, dixisset ; non adhi- ba ; h. e. ut non daret exemplum ami* 
bito tutore, qui in rebus mulierum au- citiae acerbe ruptae. Rosc. Am. 6. au* 
eior eist. etoritate causam nobilitatis defeudit;^ 

13) Cluent. 5. auetores nuptiarum; scil. apud municipes suos» quod exem-^ 
sunt parentesy eo^ati, tutores, qui plo suo suaderet, nobilitatis partes se« 
nuptias aut confecerunt, aut proba- qui. Verr. iii. 19. auctoritaiem supe- 
runt, aut tabulas nuptiales oiwignar riorum praetorum repudiare. ibid. 6. 
runt. etiam exemplum et muoioriiao jungua* 

14) Dom. 14. aucior comitiorum tur. 

Cencuriatorum et Curiatorum est, qui 6) consilium. Att, x. 1. auctor^ao 

habet comitia, iisque praeest. tjus mihi vivit, h. e. etiam mortui cou- 

15) Verr. v. 67. Senatores dicuHtur silium sequor. Off. iii. 30« eorum au" 
•tiefervfjudiciorum, etjuris, quia Judi- cioritaie pax facta. cf. Cato. 6. Off, 
cia haberi volunt, ea administrant, et iii. 27. i. 23. ad Div. vi. 6. Verr. i. 42. 
•ttum cuique ju» feddi volunt. 7) eat philoMiphonunj quonua;i jent 

o 4 30d INDBX LATINITATES. 

tentias libenter amplectuntur homines. Catuii auetoritaa et sententia. Nat D. 

Acad. iv. 22. inconstantia leratur au* iii. 3. mihi hoc persuasum est, aaicl»- 

ctorUas; quod eos non facile auct&res ritate miyorum. i. e. quiamsjorum sen- 

sequimur, qui inconstantes sunt in sen- tentia fuit. cf. Lael. 4. 

tentiis. Off. i. I. summa doctoris au- 14) quicquid facimus, quo auctoret 

ctoritae et urbis; quia eruditissimus alicujus rei facieiidie, credendae, 6eri 

est, adeoque bonus auctor philosophiae, possumus. Cluent. 42. aueteritas cen- 

et in urbe inventa est phik»suphia. Div. soria, dicuntur notsB censorum, quibus 

ir. 39. nemo philosophus aliter sensit, aucteres fiunt, aliquem criminis cujus- 

in quo esset auctoritas, Off. iii. 29. dam reum esse. Nat. D. iii. 38« utrum 

niaxima auctoritate philosophi. Acad. po€tae Stoicos depravarint, an Stoici 

iv. 3. ad unius se auctoritatem con- poStis dederint auetoritatem, i. e. amo^ 

ferre. rem probando, fecerint, ut poStae tam 

8) opinio insignis de alicujus virtute, multa de amore &c. ad Qu. Fr. i. 3. 

doctrina &c. Verr. iii. 90. auotoritas spero, si quid mea spes auctoritatis lia« 

eorum est tanta, ut etiam delicti suspi* bet. 

cionem tegere possit. Manil. 15. Im- 15) ejus est auctoritaSf qui primus 

peratoris auctoritas, yerr. i. 2. judi"» le^m scivit. Dom. 31. sc. quia reli* 

ciorum auctoritas constituta. Brut. 67. quis est auctor leg^s sciscendje, et pri- 

auctoritate eget, de eo, ci\jus nuUum mi suffra^ium plerUmque tota prsero- 

nomen in patronis causarum erat, cum ^ativa, ut praero^ativae ceters centuri» 

diligentissimus esset. Leg. i. 5. nunc ab sequuntur. v. Prferogativa. 

uno magna OMCtoriiate et scientia susti-» 16) voluntas jubentis, rogantis» hor- 

netur. Cato. 18. non cani, non rugad tantis, docenUs, suadentis. Or. i. 23. 

repente atM^^m^o/ffffi afferre possunt. ibid. 1. Verr. ii. 40. auctoritas patris. 

* 9) quaecunque res, cqjus aliquis ate- cf. Ciecin. 18. vcrba servire hominum 

ttor est. Acad. i. 9. auctoritas veteris consiliis et auctoritatibus, pro quo post 

disciplinie, (sc. Academicse) h. e. disci- voluqtas dicitur in iin. cap. 

plina, ccyus veteres Academici auctores 17) Off. i. 26. amicis major quam 

fuere. ante tribueuda attctoritaSf h. e. plus eo- 

' 10) auetoritaie allci:yus utimur, cum rum consilio, quam ante utendum. £st 

eum auctorem, approbatorem, consen- ergo ista auctoritas, cum quis dignus 

tiQntem nobis, dicimus. Div. i. 43. le- judicatur, qui consuUtur, cui pareatur. 

ges suas auctoritale ApoUinis confirma- 18) literas,tabulae,testimoniaetquic- 

Vit. Acad. iv. 5*. in eorum auctoritate quid prodest ad faciendam fidem. Sic 

delitesceret. Div. i. I. ut ab ultimis Verr. iii. 62. auctoritates civitatum, 

auctoritatem repetam. Tusc. v. 12. hu- sunt literie publics e tabulariis, ette- 

jus sententiae ^avitas a Platonis aucto- stimonia per legatos. ibid. 71. auctori' 

ritate repetatur: inde, quod auctorem to/e« societatum, sunt tabulae earum et 

habet Platoiiem. Lael. 1. sernio posi- Uterae, quae erant tamquam auctoreSf 

tus in veterum hominum auctoritate. i. testes, furtorum Verris. Act. i. in Verr. 

e. qui a veterihus habitus dicitur. c. 3. testimohiis jun^ur auctoritas. 

11) narrantis et testimonium dicen- 19) auotoritas tnhultnr etiam'locis« 
tis fides. item, rebus narratis &c. facta Sic Manil. 1. de sug^stu pro rostris, e 
fides. Offic. ii. 9. Att. v. 21. Flacc. 22. qno magistratus cum populo agebant: 
auctoritatem csse in eo testimonio &c. ductoritatem hi\ju6 loci nondum attin- 
Div. ii. 55. auctoritatem nullam debe- gere potui ; quia sc. ex eo loco populo 
mus rebus commenticiis adjungere. ibid. fiebant auctores legum jubendarum, an- 
17* SS* qnid haruspioina auctoritatis tiquandarum &c. SimiUter Off. i. 1. 
habeat. ibid. 59. somniorum auctoritas. auctoritas urbis Atheniensis. 

Lael. 25. cum ad vanitatem accessit 20) auctoritas est etiam eorum, quo- 

auctoritas, h. e. si is assentatur, qui «»- rum consiliis, jussis, voluntati libenter 

ctor esse posse, qui fide dignus vide- pbed|mus. Cato. 17. non solum in sen* 

tur. tentia, s^ etiam in nutu residebat aii- 

12) approbatio. Tusc. iv. 34. amori etoritas, Leg. iii. 15. auetorHatem op« 
auctoritatem tribuere. cf. Phil. iii. 2. timatium legem tabellariam abstulisse ; 
piv. i. 3. quod bao pevlata lic^bat in sUffragiis 

13) sententia, c^jus se quis auctorem suam voluntatem sequi, non optima- 
profitetur, judicium de re aliqua. Clu- tium. ibid. 17* reliqua voluutas aucto* 
ent. 50. errat, si quis in orationibus ritati traditur aut gratiae. 

nostris auctoritates nostras se consigna- 21) genus venditionis, cum venditor 

tas habere arbitratur. Manil. 22. au- estot^ctor (v. auc^orn. 11.) etactionete^ 

ttoritatem auam def^ndere. ibid. 2Q. netur de eYictione. Har. Resp. 7« mult<9 INBBX LATINITATIS. 201 

iioiiiiu suQt-^ure aptSmo, jnre privato, officii nostia piopupiatio potiiis» qoaai 

jure here«litariOf jure aucioritatis, ^ure seutentiie. 

maacipii, juie nexi. y. Salnuis. de Usu- S8) aucloriias est hominum honon- 

ris p. 207. sq. Uinc eleganter trans- torum et potentium, quatenus vere« 

fertur, ut : mur ipsos lcderey iis nef^are aliquid &c« 

2S) audoriioM sit eorum omnium, Verr. i. 48. Li|^ (Senator) non dubi* 

qui aliquid se fecissey aut iieri jussisse, tat, quin «equitate caus« et amcitriiate 

suasisse profitentur. Sull. 11. defugere sua commovere hominem posset-— ad 

auctoriiaiem consuiatus sui. i. e. noUe extremum petere coepit, ne usque adeo 

fateriy se auctorem esse eorum, quie in suam auctoriiaiem oontemneret gni« 

xonsuiatn facta sint. cf. Terent. £u- tiamque despioeret. 

nuch. Act. ii. 4. 105. 39) species et ostentatio magnss em*' 

S3) jus rei sn« vindicanda. s. ipsa ditiouis et sapieuti» (kc, assumta, Div. 

actio pro rei suse evictione et vindica- ii. 67* de atomis Democriteis : Nec oo* 

tioncy cui locum facit illa altera auct^- gaovi quemqiuim (prster Demoeritum)» 

ritat n. 21. Cevin. I9. auctoriiatcm qui miyore atfcfoii/ale, nihil dieefet. 

fundi et usum lex jubet esse biennium. 30) solatium, ad Div. vi. 6. ammum 

cf. Top. 4. Oflf. i. 12. ejus rei «terna tnum hominis amicissimi— *aii«<onlal0 

auctoriiat. i. e. semper vindicari, evinci confirmandum puto. 

potest, nuuquam usu capi. v. inprimis 31) augurum auctariiat. Leg. ii. 12.' 

Salmas. de Usuris c. 8. pag. 210. sq. maximum jus est augurum, cum audO' 

24) est et imperatoris, quod milites riiaio coi\junctum. ibid. nihil sine au« 
ea faciunt, quorum auctor est, qus ju- gurum auctoriiaie posse cuiquam pro« 
bet. Phil. iij. 3. legio auctoriiaiem Cc- bari. Sc ^.ugures sunt auciores rerum 
saris persecuta est. ad Div. x. 28. nisi gerendarum et omittendarum. Hinc 
legiones se ad Cesaris auctoritatem auguria et auspicia ipsa dicuntur de 
jcontulissent. Har. resp. 9* rerum gerendarum audO' 

25) nomina eorum, qui alictyus rei ritaiei. Huc pertinet religionom auetO' 
auctores sunt. SuU. 13. auctoritates riias, qua respublica regi dicitur. Div. 
principum conjurationis coUigebat. h, i. 40. 

e. qui essent principes coi\juratiouis« 32) ipsum decretum, et quod decre« 

quod, si essent magnis nominibus hp- tum est. Leg. ii. I9. hiec Jura Pontifi- 

mines> faciUus essent aucloref AUobro- cum auctoritaie consecuta sunt. ibid* 

gibus futuri &c. Nat. D. iU. 4. aucto* 21. maneret Pontificalis auctoriias. 

riiaies contemnis, ratione pugnas. Or. 33) Senatus auctoritas. quamquaoa 

iu. 2. auctoritates prdscriptse. Sunt no- in genere est voluntas senatus et quio* 

miua eorum» qui scribendo afiuerunt quid senatus decrevit, approbavit ; t&- 

SCto, et quorum nomina SCto prspo- men non una ejus est interpKtatio. 

nuntur. an dicendum sit perscriptflB Itaque distincte de ea agemus. 

prsscriptAve ? vid. praescribo. a) Leg. iU. 12. potestas in populo» 

26) potestas jubendi, statuendi &c. auctoriias in senatu sit. Cum Romidus 
atque adeo Ucentia. Verr. ii. 49* habet senatum institui^et, ^us auctoriias 
aucioriiaiem legum dandarum a senatu. omnis in hoc uno cernebatur, ut con- 
V. 58. tantum sibi auctoriiaiis suscepit. sultus a rege, quid de quaque re vide- 
sc. ut juberet homines interfici. Phil. retur, diceret. £0 tempore igitur aueto^ 
vui. 8. auctorUatem reip. secum attur riias senatus nihil erat, nisi oonsiUum 
l^rat: eam potestatem habebat» quam senatus. Liv. i. 9. tum ex consiUo pa^ 
ipsa respublica^ ut ipsa adesse et cum trum Romuius legatos circa vicinaa 
Antiocho agere videretur. Nat. D. iii. gentes misit. Romulo mortuo, cum 
J5. oratio hsec videtur aueioritaiem aS" plebs novum regem creare cogitaretf 
ferre peccandi. idque Patres impediri non posse vide*> 

27) quspcunque et in quocunque ge- rent, ipsi regis creandi otM^oref fuere. 
nere vis. Leg. ii. 7> antiqua verba plus Atque bic accessio aUqua auctoritoilu 
aueioriiaiis habent. ad Div. vi. 6. Con- Patrum facta est, qu» in hoc oemebar 
stitui apud te augurii auctoritatem, h. tur, quod primo comitia regis creandi 
e. tusB predictiones augurii vim habe- haberentur aucioribus patribus, h* e. 
bunt. Div. i. 18. aficioritaiem vetustA'- jubentibus s. permittentibus, et, quod 
tis .habet. i. e. valet, quia vetus est. ad in iis populus jusserat, non vaieret, niai 
Div. ix. 9* preces meie apud eum non patribus emcioribus^ h. e. probantibua. 
minus auctorUaiis babent. Off. Ui. 30. v. liv. 1. 17, His termiiys circumscri- 
utiUtatis species ab honestatis auctori- pta mansit aucioriias Senatus, donec ex- 
iaie superata est. h. e. honestas plus acti reges essent, et Us suooeasissent 
.v^uit» ad Div. i. 7* auctoriiatem habet coosules aonui, Quamquam enim coa» •t 

4 f02 INDIfiZ LATINITATI9* 

imHbiis nihii.deiiiinutviik erat ex pote- b) SCtum. Le^. ii. \h, Sehatus ▼etnt 

state regia, auctore Livio ii. 1 . tamen, auetarUas cle JBacchanalibus. ad Div. I. 

quoniam gumma potestas a Bruto ad S. Senatus auctoritas intercesserat. 

popuium traducta. et cum co a^ oce- Offic. iii. 30. sine Senatus aueiaritaie 

ptum erat, si quid fieri extra ordinem foedus fecerat. &c, 

consui ▼ellet, ex eoque aiterum genus c) SCtnray cui a tribuno pleb. inter- 

ooroitiorum exstiterat, nempe legibus cessum est. ad Div. viii. 8. 

lerendis, ea attet&rUas Senatus, qu» in d) voluntas Senatus, non deeemendo, 

oomitiis creandis regibus et postea Con- repu^ando &c. si^ificata. Cato. 4. C. 

sulifous faerat) ad comitia legibus fe- Flaminius ^^im Picenum contra au» 

rendis traducta est. Liv. ii. S. extr. ctaritatem Senatus viritim dividebat. 

Brutus ex SCto ad populum tulit, ut e) consilium Senatus. Sext. 65. aM- 

omnes Tarquinis gentis exsules essent. etoritate Senatus uti ma^strotus. sc. 

Accessit illud ex nova reipubliee de- consulendo, eomm consilium relatione 

scriptione, ut Senatus auctaritate ute- exquirendo. 

rentur magistratus, et (tantnm) quasi f) opinio insi^is de pnidentia, aequi- 

ministri gravissimi consilii essent, Cic. tate Senatus &c. que facit, ut eum ma- 

Sext. 65. ut adeo non solum ad comitia lint omnes auctorem sequi. Cluent. 55. 

nuctmiias Senatus pertineret, sed ad vident auctoritatem ha^uB ordinis con- 

omnia, que vel a populo, vel a Consuli- firmari. 

bus agerentur. Ita celeriter ad iutft^ Auctoramemtum. pretium aut merces 

Senatus aucteritat per\'enit. £t id qui- auctoraii^ h. e. ejus, qui se sua sponte 

dem, quod ultimum accessit aucteriiaH alicui in servitutem addixit, inprimis 

Senatus, mansit perpetuo : que autem ad gladium. Nomen inde ductum, quod 

ad oomitia pertinebat, ea ita sensim sit ipse auetor libertatis amittendc. 

imminuta, ut nihil psene praeter nomen Ofiic. i. 43. fist enim iilis ipsa merces 

restaret. Hinc Livius i. 17« hodie in a^uctoramenium servitutis. vid. Salmas. 

legibus magistratibusque rogandis usur- de mod. Usur. p. 861. sqq. 

patur idem jus, vi ademta : quod quam Aueuparu Ciecin. 18. verba aueupairi 

vim faabeat, egregie, ut omnia, ex hi- i. e. nimis verbis inhaerere in interpre- 

storia Rom. demonstrat Gronov. observ. tando, et ita calumniari. Att. vi. 8. 

i. 36. Imminuta est primum tributis oMcupaturi eramus tranquillitates (ma** 

comitiis, lege Publilia et Loetoria indu- ns) i. e. exspectaturi. Sext. 56. omni 

ctis, et Patribus e concilio piebis sub- ex genere orationem aucupari, i. e. ma- 

moiis, et plebeiis magistratibus tributis teriam iiimis studiose quaerere, in qua 

comitiis creari coeptis. Liv. ii. 56. dein- omamenta locum habeant, in qua te ja- 

de legibus latis, ut plebiscita etiam pa- ctare possis. cf. Act. i. in Verr. 3. omnia 

tricios obligarent, Horatia Valeria, Liv. colli^eret atque aueuparetur, v. Gron. 

iii. 55. Pubiilia viii. 13. et Hortensia ad Sen. Controv. 31. Hinc 

Liv. £pit. 1. XI. Gell. 15. 37. Porro Aucupium, Or. 35. aueupium dele- 

cum rogationibus tribunitiis de modo ctationis et quadrandae orationiB indu» 

a^rbram, foenore, de altero consulatu stria. i. e. nimium studium auditoris 

latis, post longas seditiones, Senatus delectandi. Caecin. 33. aiucupia verbo- 

coactus est SCtum facere, quo Patres rum et literaram tendicul». v. aueupa* 

otMftoref omuibus ejus anni comitiis fie- ri, *Fin. v. 11. Phiiocteta propagabai 

rent. Liv. vi. extr. Tandem lege Publi- vitam auci^io sagittarum. 

lia Liv. viii. 13. et Msnia (vid. ind. Audaciter, Rosc. Am. 34. Ccel. 6. 

LL.) qua legum, quae comitiis centu- Senect. 30. ubi v. Gnev. et Guil. Intt. 

viatis ferrentur, knte initum suffra^um Liv. xxii. 35. inpr. Dulcerum. Quiutili- 

Patres fieri auct&res jussi sunt. Quid? anus, quidem iii. 17. improbat et neuii- 

<{uod alteram genns auctoritatis, quod nem 0>ratoram sic dixisse ait. 

In decretis faciendis erat, quodammodo Audientia, in Csecil. 13. audientliim 

imminutum est per tribunos, qui inter- sibi facere. cf. Or. ii. 80. 

oedendi potestatem habebant, et id irri- Audio, eleganter adhibetur, cum con- 

tum saepe faciebant, quod Senatus de- cedimus adversario aliquid, ut sit : esto» 

«reverat. Talem igitur auetoritatem Se- sit ita. Verr. ii. 59. 60. Rosc. Am. 18. 

natus Cioeronis temporibus cog^tare de- * non audio, est repudio, quod dictum 

bemus, cum ei tamquam propria qun- est. cf. Verr. lii. 34. * Fat 3. ponere 

dam res tribuitur. Nam, quemadmedum ad quod te audiam sc. dicentem. * Or. 

equestris ordinis est splendor, plebeii li- ii. 7. quod se in eum audisse, dixisset« 

bertas. Sext. 65. universi populi, ms^- i. reprehensum esse. 

•tas et potestas : sic senatus est aucto- AudUio, mmor. Planc. 83. auditiones 

litas, hatst, ad Div. viii. 1. tenuissImaiB <m- mi>BZ lATIIf ITATI8. fOfl 

MMelm de ea re accepi. * Verr. i. 46. ii. 30. que tandem iata mtgmnUh cst 

auditume expetere ccepit feminaiD, i. e. ez passeribuB. 

(3im tantmn audisset, eam formosam JluguratuSf a, um, conseeratus; de 

esse. y. Verr. iv. 46. locis, que ceteris cerimoniis conseeraa- 

Audiior, Dom. S4. ille ne mtdiior tur, cujusmodi ktca oomia templa yo- 

tpiidem sufe ^briie, ego etiam spe- cantur. y. templum. Vatin. 10. in ilio 

ctator meaB laudis esse potuissem. tmgur€Eto templo ac loco. i. e. pro ro- 

jioeUo. Tusc. iv. 11. ep-otatio avelli stris. 

Aon potest. jiuguraiuSf saoerdotium augtirufi^, 

Averrere pecuniam a sociis. Verr. iii. Vatin. 9. ne diutius loquar de augura» 

75. 96. eripcre. Sed lectio dubia est. tu tuo. Div. i. 17* litnus insipne augu» 

Averaer, Verr. v. 58. ot^erwr pecunie . ratue. *scientia augurum, ibid. sdcntia 

publicae. aiuguraiue. 

Aversus. Or. ii. 63. adversus et aver- Augurium. ipsa actio auspicandi.' 

sHs impudicus es. Tusc. iv. 15. aversus binc : aii^rtttfR agere, capere. &c« 

a ratione. repugnans rationiv Div. i. 17. OfBc. iii. 16. &c. Div. u 

Avertere. fujnriy in rew suam ooo- 47. sahitis augurmm {•lemeftm iyt^ims) 

vertere. Verr. iii. 19* avertere pecu- Dio Cassius 1. xxxvii. p. 40. expli** 

niam domum. coaf. i. 4. ii. 58. iii. 69* eat quid sit : rwer» t* ftmtrtims nt r^ 

*Att. xvi. 7. qui me a tanta infemia «•«# irt ufir» rttk Sxmt, u Wtr^^ru efi* 

aSfertU, i. e. probibuit. *ad Div. xii. 6. rtf i eiif vyttimwy rijfHfiif mirnemtf in mtx 

omen aioertatU Dii. formula, qua ute- tnsf, tBrt mlmrtf mivtttt «r(2f eeyx^t**^ 

bantnr, cum aliquid accidisset, aut di- fmi, y$ue^, &c. cf. Interpr. ad Sueton. 

otum esset, quod mali ominis esset. Au|^t. 81. Lips. ad Tac. A. xii. 99, 

Quare ? v. ap. Casaub. ad Theophr. Augurium capere etiam de privatis di- 

vs^) Xtfrvla^. p. ra. S13. ei, et ai^fueium etiam pro omiae quo- 

At^erre. aceipere. Rosc. 4. qui un- cnnque, atque adeo oraculo dici, docet 

quam ad arbitnim, quantum petiit, tan- Cel. Burmaa. ad Sueton. Au^. 95. * in« 

tiBn abstulit. * Quint. 6. pauoos diet terpretatio auspiciorum, et Situri inde 

a^feri a Scapulis. i. e. impetrat pauco- pradietio. ad Div. vi. 6. Constitui apud 

rum dierum dilationem. v. Passerat. ad te auctoritatem augwrii et divinationit 

h. 1. et GrsBv. ad vi. ad Div. 18. * ad Div. mem. &c. * Cato 4. scientia juris augu» 

ii. 7. ne te a^ferant aliorum conailia. rU. cf. ad Div.iii. 9. dequibtts lociavid. 

ad ENv. viii. 17. bona mens iracvndia Gronov. ad Geil. i. pr«f. 

et amore ablata. sc. ai^erri dicuntur, Aviarium, Qu. Fr. iii. 1. 1. locus, ubi 

qui affectibus aut quacunque ratione aves aluntur, vel necessitatis et utilit»- 

transversi rapiuntur, neque rationem tis, vel voluptatis et suavitatis causa. 

audiunt, atque ita male agunt. v. Gron. £x posteriori genere fuit aiviariumf de 

ad Liv. XXXV. 13. Diikerum ad Flor. ii. quo sermo ap. Ciceroncm. de oviariiM 

6. Burm. ad Ovid. Her. 6. 31. vid. Varr. R. R. iii. 3. et 4. 

Augeo, Offic. ii. 6. augere hominem. Avis. ad Div. vii. S8. quasi avem ai- 

i. e. e|u8 commodis inservire. * est bam videntur bene sentientem civem 

etiam oratoris, cum amplificat. Or. i. videre: proverbiaUter de re rara. Div. 

31 . V. amplificatio. ' * Off. ii. 80. neque i. 16. aversa avi, i. e. contra auspicia. 

verbis auget munus suum. Auleum, velum pictum, ciyus noii 

Augur, interprcs omnis auguriorum, sohim in edibus (Cortius ad fra^. 

ad Div. vi. 6. quarc cum, ut augures et lust. p. 960.] porticibus, (Propert. ii. 

astrologi solent &e. * Sacerdotum genus 83. 46.) usus sed etiam in theatris. 

Koms, cui interpretatio auguriorum Goel. 87* deiode scabilla concrepanty 

erat publice mandata. ad Div. vi. 6. aulseum toUitur. de iis est inprimis 

ego augur publicus. ibid. iii. 10. atigu- insi^is locus Ovid. Met. iii. III. sq. cf. 

rem o)im Romae cooptari non licel>at, liucr. iv. 73. sq. 

&c. vid. iuprimis Leg. ii. 8. Aukedus, Muren. 13. Ut ainnt in ar^ 

Afi^ralis, Brut. 77. jus assgurale, tificibus Grascis, eos aultedos esse, qui 

ad Div. iii. 11. Ubri auguraies, i, e. de eitharcBdi fieri non potuerint. 

jure auguraiiy quos Appius scripserat. Aura, ab vento leniori traducitur ad 

Divin. i. 33. au^ra/ef libri Etrusoonun. quamcunque rem, quse nos aliquo pro- 

ad Div. vii. 96, auguraHs ccena : quam pellit, sc. ut agamus aliquid, aut conse* 

dabant novi augures, Varr. R. R. iii. 6. quamur; non, quod vulgo existimant, 

Augwrarey au^rio explorare volunta* ad favorem tantum levem popuH. Nan 

temDeorum. Legg.ii«8. salutemiiM^t^ ipse £avor ille aura propterea dicitur». 

rant, qnia homines ad eas res a^udas impel- 

AuguraiWi auspiciuiD^ divinatio. Div. lit, quas afera non coBvcniebst^ aut mi ^4 INDSX LATINITATIS. «limuB qnidem erat. Harusp. Resp. 30. qui in autfneio fuit, dnm lez Cuviata a 

Sulpicium longius, quam voluit, aura Cesare ferretur. 

popularis provexit. Verr. i. 13. aperat Auspicaio. auspiciis captis antna. Div. 

sibi auram posse aliquam afflari in hoc i. 1. Romulus autpicato nrbem condidit. 

erimine, voluntatis assensionisque eo- Au^qiicaius. inauguratus, sacer. Ra- 

rum, h. e. se voluntate eorum et assen- bir. Post. 8. qui in Campo Martio,«— ai^ 

sione, qui Cn. Carbonem oderint, tam- spicato in loco. 

quam aura secunda, ex hoc crimine Autpieium. Div. ii. 38. aves autpkium 

emersurum et tamquam scopulos pre- ratum fecere. ibid. i. 16. ementitum 

tervectnrum. Muren. 17. totam opinio- awpicium. ii. 36. au^res prscipiant, 

tiem (sc. de eventu comitiorum) parva ne juge afujmrttimobveniat, ut jumenta 

nonnunquam aura rumoris commutat jul)eantdisjungere. Ju^ a«<pjd»m, est, 

(tamquam cursum navis). Sext. 47. cum junctum jumentum stercus fecit. 

extr. Q. Catulus, quem neque periculi Festus. Div. ii. 36. ProC et Propneto- 

tempestas, neque aura honoris potuit res autpicia non habent. i. e. jus auipi^ 

Unquamde suocursudimovere. Ap.Liv. cU capiendi. totus locus legendns, ad 

xxii. 86. aura favoris popularis, dicitur eo|;nitionem autpieiorum. 

de g^tia apud populum, sed quatenus Autpicari, auspieium a{fere, capere. 

C. Terentius, qui jam animum attoUe- Div. ii. 36. Prstores— nee tripudio att* 

bat ad consulatus spem, hac gratia ad ^neaniur. vid. Duker. ad Flor. i. 1.6. 

consulatum se perventumm putabat. Autterut. Or. iii. 86. suavitas autiera 

XXX. 45. extr. tamen est de levi populi et solida, (opponitur dnlci et decoctn) 

favore simpliciter. qualis fnit vini Falemi, habens delecta* 

Auricula. Qu. Fr. ii. 1 5. Ita me et esse tionem virilem. nam feminsB dulcia a- 

et fore scito aurieula infima molliorem. mant. 

Aurit. Arch. 10. auret snas dedere Authepta. Rosc. Am. 46. est vas in 

poStis. Att. ii. 14. sitienteg auret. Arch. superiori parte continens rem coquen- 

6. auret defesssB. Or. 89. auret avid» dam, in inferiori fbculum cum i^e; 

et capaces. sc. in d^fudicandis verboram qualia hodie etiam adhihentur ad po« 

oomplexionibus, earamque justa ma^ tiones aquie calidsB conficiendas. Lam* 

gnttudine. Rafa^r. Post. 14. auret re- prid. in Elag^ab. 18. ar^nteas auihep^ 

fenit istis sermonibus. Mil. 18. auret tat commemorat. ubi vid. Salmas. Voss. 

pere^nantur, neque versantur in ser- ad Catnll. p. 318. refertur h. i. inter 

mone civitatis &c. Planc. 87. auret he- vasa Corinthia et Deliaca. 

betes populus Rom. habet. Att. i. 5. AuxUiariut. ad Div. x. 38. militem 

dare auret suas alicni. Orat. 9. Atti- non modo leg;ionarium, sed ne auxiliO' 

eoram auret teretes et reli^ose. ad rtum qnidem. Prov. Cons. 7. tamen 

Div. xti. 16. n(di putare, me hoc dare occurrit cohors auxiUaria. Est autem 

auribut tuis. &c. cohors legionis pars. 

Aurum. Agr. i. 4. aurum corona- AxiUa. Or. 45. quomodo enim vester 

rinm. V. in Coronar. Fiacc. 88. aurum Axiila Ala factus est, nisi fuga litere 

Judaicum : quod Judaeoram nomine vastioris. 

ex Italia et ex omnibus provinciis Hie- B. 
rosol^rmam exportari 8olel>^t. Flaccus 

sanxit edicto, ne ex Asia exportari lice- Bacca. de omni fractu arboreo. Le^. 

ret. &c. Is est locus de auro Judaico i. 8. frages et bavc4e. Divin. i. 51. bac' 

elasBicus: ubi v. Interp. inprimis Go- ete arborum. Nat. D. ii. 51. idque se- 

thofred. ad Cod. Theod. 1. xvi. tit. de menindusnmestinintimaparteearam 

Judaeis. i. 14. 17. &c. Addictum tan- baecarum, qu» ex quaque stirpe fun- 

dem fisco Caesaris. dnntur. 

Autcultare, Div, i. 57. magis audien- Baeclutri. Catil. i. 10. quanta in vo* 

dum, quam autcultandum censeo. In luptate bacchabere, 

verbo auteultandi inest vis obediendi, Baciiium. insi^nc magistratuum lA 

oredendi &c. municipiis, loco fascium. A^ar. ii. 34. 

Autpex. Cluent. 5. autpieet nuptia- lictores non cum ftoct/^, sed cumfasci» 

mm. Divin. i. 16. nuptiarum auspicet, bus anteibant. ad qnem locnm v^ Tur* 

-— qui, omissare, nomen tantum tenent. nebura. 

ef. Piaut. Casin. Pr. 86. Liv, xlii. 18. BaUe. proprie quas sint, dictum in 

Snet. Claud. 86. Valer. M. ii. 1. etibi Ind. Geogr. Sed ab illis Campanisom- 

Interpr. petel»nt auspicia, ut nuptitt nia balnea calentia baiet vocatse, item 

anctoritatem habennt. v. plnra ap. lacns hortoram deKcati et suavi frig;ore, 

Jnretum ad Symmaeh. iv. 14. * Att. ii. Sic dieuntur CobI. 15. 16. 80. v. Scalif. 

7* -atupUet le^ Cnriat» ; de Pompeio, ad Tibull. iii. 5. 3. IMBBX LATlNtTATId. 205 

• 

Baibti^, de iit, qui aatis dare, qufle iaiuere^ docet Lipsins Satum. I. 15. 

•entiunty dicere nolunt. Tusc. v. S6. Beait, Fiu. ▼. S9* ut iMBe, tic etiaoi 

desinant haUmHrt Academiciy aperte* heaU» 

c|ue et cWa voce audeant dicere. Sic et BeaiUa$, beaiiiudo. utnunqne ver* 

^etur dici Acad. iv. 45. * male inep- bura durura judicat Nat. D. i. 34. 

teque dissero. Divin. i. 3. Epicurtts Beaiut, otiosui. Orat. ii. 39. Mur. 

halhufiem de Natura Deonim. 13. ne te heatum putet. *divet. Invi; 

£a/iMoria,MM«ff. Q. Fr. iii. 1.1. Att. ii. 1. CrotoniaUB cum^nprimis heati 

^ii. S9- nominarentur. Nat. D. iii. 33. civitat 

Barbaria, Or. i. 86.«hec ftor&arja fo- heaOMeima. 

rensis dat locum vel vitiosissimii Ora* Belle* Att. vi. 1. helle curiosus. ad 

toribus. b. e. tttrb» forensit inscitia. Div. xvi. 4. hetUaeime navigaraus. xiv. 

Barhatuhu. Att. i. 14. juvenes bar^ 14. helUteime mecum esse poteritis. h. 

haiuU concursabant, sc. qui nondum e. commodissime. Att. Iv. 16. hmc quo- 

tottdentur, qui lanupnem nondttm de- modo fers ? h^ hercuie. i. e. ut sta-> 

posuare. v. harhaitu, tim ipse interpretatur, facile. ibid. xiii, 

Barhaiue, de Juvene, qtti lanuginem 33. cecidit helie^ i. e. festive, lepide. cf. 

nondum deposuit. Catil. ii. 10. quos Or. iii. S6. init. bene et pnsclare quam* 

ant imberbes aut bene harhaiei videtis. vis nobis ssepe dicatur, heile et festive 

cf. Coel. 14. Sic et Phmt. Cas. ii. 8. S5. nimium sfspe nolo. Petit. cons. 11. heiii 

* de antiquis Romanky qui barbam a- ne^andum est, ut demonsties necessi* 

lebant ; quod factum ad a. U. ccccliv. tudinem, ostendas quam moleste fe- 

quo tempore primus Africanus bart>am ras, aliis te id rebus exsartunim esse 

posttit. Nam eo anno primum tonso- persnadeas : ex quibus verbis ipsiS| 

res Romam adduxit e Sicilia P. Tici- quid sit h. 1. heUe^ facile intelligitur. 

nius Meno, ut est ap. Varr. R. R. ii« BeUus, nrbantts, huraanus, qui dolo- 

11. Mur. 18. harhaHe illis veteribus rem dissimulare potest &c. Att. i. 1. 

ridiciila videbantur. de Fin. iv. 83. durius accipere visus est, qttam homi- 

quod antiqui illi, quasi harhaHf ut nos nes heUi solent. ib. v. 10. fero fron-* 

de nostris solemus dicere, credidcrint te ac vultu helUeeimef sed an^r in* 

&c. *adAtt. ii. 1. malti iorto/t. .timis sensibns. *lepidus, elegans. ad 

Baref homo stupidus. Fin. ii. 83. Div. xiv. 7* Cicero heliiteimue, *com« 

Dos harouee stupemus. cf. Div. ii. 70. modus, probabilis. ad Div. ix. 8. het* 

Att. V. 11. Apud Patronem et reliquos ium esse, aliquo exire. Att. xv. 11. hei' 

hanmeete in maxima gratia posui ; quo la juris licentia. Phil. x. 7* satis hella 

loco male Nixolius principes sc. Epicu- affert. *de eo, qui e morbo convaluit» 

rese secte intelli^ voleliat, quam vim ad Div. xvi. 18. &o. 

apud veteres hoc veftoum non habuit. Bene, valde. Att. x. 16. hene mane. 

Jocandi eausa ita Epicureos ad Atti- Verr. ii. 70. hene penitus. * Tusc. i. 35. 

cum Epicureis faventem scribens ap* Pompeio meUus est factum. i. e. conva- 

pellat, ut in epistola ad Paetum ad Div. luit. *Iaute. Fin. ii. 8. Hos ego asolos 

u. 86. Q^as autem hic de muliere hene quidem vivere dixerim, at beate 

quadam Barone qnidam comminiscun- nttmquam dixerim. ibid. hene cflsnare. 

tur, nihili sunt. Ben^ficium eleganter dieitur de ho- 

BaeiUc^, Porticus grandiores et ma- mine, qui a provinciaU magistratu 

f^tficss, ci\}u8modi erant fere virca fo- oommendatur et laudatur, ut aut eo 

ra, ubi posthsc etiam Judicia exerceri facilius honores in republica a populp 

solita, theatra, templa. Suetonius re- Rom. consequatur, aut in judiciorum 

gias vocat, Aug^. 31. item Statius Silv. pericuUs sublevetur. Ea autem oom* 

i. 1.88. ^iXi^f r»A» diserte Zosim. V. mendatio apud erarium deponitur. 

8. Jos. A. XV. 11. 5. Et sic numi Pau- Arcb. 5. in hen^icUe ad ssrarium de^ 

li exprimunt. Verr. iv. S. furum ac ha- ferri. cf. ad Div. v. 80. Balb. 81. vid. 

eiUcat omare. cf. v. 58. Alio autem Gron. de Sestert. ui. 17. * Lsel. 85. ad 

loco in Verrinis statuis omatum dici- populi ben^^um sacerdotia transfere* 

tur Comitium. Mur. 34. si unius ftoft- bantur. * commendatio ipsa, ad Div. 

UctB spatio honestarour. ad Att. iv. 16. xui. 35. ubi vid. not. 

hatUicam m foro texere. ad Att. ii. 14. Bet, octo uncis. ad Att. iy. 15. Foe* 

Batiiicam habeo, non villam, frequen- nus ex triente factum erat beteihueii 

tia Formianoram. Foenus bettibut est, cum sin^lis men^ 

Baiue, ad Div. ix. 88. hatuii, iriquit, sibns pro oentom asslbus, fcenoris loeop 

impudenter, depsit muko impudentius. solvuntur duas tertie assis, adeoqut 

de coitu dicitur, sumtum e gladiatoria aanis sin§^lis octo asses pro centenas. 

arte verbumy iu qua quid sity rudibus Bettiariut. genus flMiatonmy qui 206 INDKX LATINITATIS» 

eum bdstiis componuntur. fionun JSraeemius. Pis. 23. hraccaim eognft- 

nentio Sext. 64. Qu. Fr. ii» 6. tionis dedecus. Coguatio braccata est 

JStf^A. genus oleris, cujus folia spe* curo hominibus e natione (rocviito Gal« 

ciem Gractt liters referunt. ad Div. lorum. 

vii. 26. a beia et raalva deeeptus sum. JBreuxhium. Att. ii. 1. molli hra^xhi» 

JBihlioihece, ad Div. xiii. 77* <iui 6ii- ottjurgare aliquem. h. e. leviter. 

iwthccen multonim numorum tracta- Bucca. Pis. 11. fluentes et cenissa* 

▼it. ta! buccds. v. Fhiens et cerussatus. 

Bibo, Verr. i. 26. ut Grseco more ^ Buccinator, ad Div. xvi. 21. quod 

bereiur, Est autem Graecus mos, cum polliccris, te fore bucdnatorem eiusti- 

merum cyathis libant, salutantes pri- m»tionis mee. 

mo deos, deinde amicos suos nomina- Buleutcrium, locus Syracusis, ubi 

tim. nam toties merum bibunt, quoties curia erat.^Verr. ii. 21. 

et Deos et caros sibi nominatim vo- BuHa, aurea bulla insifpie pueroruoi 

cant. Asoonius. ingenuorum, cordis fig^ra, quod e col- 

. Bimaritus, duarum mulierum vir. lo in pectus dependebat. Verr. i. 58. 

Planc. 12. bimaritum appeliaa, ut ver- sine bulla venerat. * in omamentis val- 

ba etiam fingas, non solum crimina. varum commeraorautur etiam aure» 

Bimus. ad Div. iii. 8. Hortensium bullct, Verr. iv. 56. 

roges, ut de sententia bima discedat, Bustuantis. Pis. 9. gladiator, qui ad 

h. 6. qua censuit, mihi in alterum an- bustum alicujus depugnat, quod in ho- 

num esse provinciam prorogandam. ad norem mortuorum fiebat. v. JLips, Sa« 

Div. X. 24. legio biina^ 1|. e. qu« duos tumal. i. 8. 

annos memit. Bustum, Tu<«c. v. 3.5. Sardanapalus 

Biandiiim flagitiose Apronii Verr. iii. incidi jussit in busto, i. e. sepulcro, mo- 

36. mthi videntur in eo eonsisterc, quod numento sepulcrali. Sic bustum Basiii, 

ei pro scorto fuit. Nam btanditug fe- Att. vii. 9. item : Caluli bwttum. Petit. 

mittis maxime et meretricibus conve- Consul. 3. Leg. ii. 26. PGcna est, si 

niunt. quis bugtum (nam id puto appellari r^ 

Boniia*, fides. Off. iii. 19. cum ali- Cm) &c. * Pis. 4. Cum tu iuterim bu- 

e^jus fidem bonitaiemque laudamus. stum reipublics &c. 
cf. Nat. D. iii. 3. ubi opponitur fraudi. 
* virtus .LcbI. 8. 9* aliquoties promiscue 

dicuntur virtus et bonitas. c. 9. virtus C. ^ 
et bouitas pro synonymis junguntur. 

Bonum. Fln. iv. 26. bunum, ex quo Cadere. dicitur de oratione in finc 

appellatum sit, nescio. Mil. 12. dictum periodi. Orat. 69. cadit oratio. Brut« 

Cafisianum : Cui ionofuerit. Rosc. Am. 8. numerose cadere* *in aliquem co- 

5* accusat, quibus heno fuit, i. e. pro- dere, est, locum apud eum habere, 

fuit. Tusc. iii. 4. Cadii in sapientem mgri- 

Bonus, Sext. $6, bona fama bonorum, tudo. ibid. non cadii in consuetudi- 

i. e. optimatium, de quibus capiendum nem nostram. * de iis, qui in pugna 

aemper, cum de republica loquens bo- intereunt. Phil. iii. 14. cadere cum dir 

iMf virofi nominat. In rebus privatis gnitate. * causam, litem perdere. Mu- 

vir honus est, qui fidem servat. * pro- ren. 28. cadere in judicio. ad Div. vii. 

prie autem vir bonus est locuples, qui 14. causa cadent. * de eventu rei. 

habet in bonis : ci\jusmodi homines so- Bmt. 40. sed ita cadebai &c. * incide^ 

lent fidem servare, reipubliciB bene cu- re. Tusc. iv. 14. non in omnem mor- 

pere, ut est Att. ix. 12. vii. 4. ubi li- bum animus ingeniosi cadit. * venire 

bertinum vocat viram plane bonum. de in potestatem alterius. Verr. v. 55, 

quo vid. Cort. ad- Sailust. Catil. 33. eadere sub legum et judiciorum pote- 

Gron. Obfi. iv. 9. Or. ii. 54. hona dicta, statem. Font. 1 . sub ditionem pop. R. 

•unt facetioe, joci acuti, sales. * Verr. ceciderunt, cadendum in unius pote- 

i. 56. henum suo cuique facito. £rat statem. Att. viii. 3. *everti fortunis; 

ki lege Verris, quam redemtori operis ib. xvi. 15. Turpius est privatim cade* 

publici prescripserat, et hanc vim ha- re, quam publice. . * Q. Fr. i. 3. a te 

bebat, ut singnla genera materiae hona mihi semper omnia bona, honesta et 

essent. *Mur. 7* hono genere natum iucundA cecideruni. 

cflse. i. e. amplo et honesto. *ad Div. Caducus. Cato. 15. Vitls natura eor 

w. 16. hemun eopiam ejurare. v. eju- duea est. * Phil. x. 5. hereditas cadu' 

IMe. ca. Orat. iii. 31. possessio eaduot^ i. e. 

Boe, ad Att. v. 15* hevi imposits deserta, quam nemo petit. 

elatellc. v. ClitellaB. Qscaius, Brut. 76. rapida et celerl- tale cmeaia ovatio. j. e. obscunta, qua cmiculii eiibdaetb. LeL 16. ad caXeuln 

intelligi non potest. vocare. *de Indo dnodecim gcriptoram ; 

Grrv#. passive, pro latens. Or. ii. fra^ent. Hortens. p. 401. ut ^c»/«if| 

87. res e€ieit, kgr, U. 14. cur hoc est redncas, si te dati poenitet. 
tam obscurum atque ewcum, * ctPcum CUIe^kcio, ealfacio, vexo, agito, mo« 

faciens et obscurum. Mil. 19. neque lestiam creo, negotium facio. Qu. Fr. 

caoa nox ostendisset Milonem. Dom. iii. S. eodem die Gabinium ad populnm 

10. etee^ nubes reipublicse. liigar. 1. luculenter calrfeeerat Memmius. ad 

caeus timor, est inanis et falsus. ad Div. viii. 6. Si vos Parthi nihil eaj^iei- 

Div. vi. 7. cseeum timoris tormentom. umt, nos hic frigore frigescimus. ibid, 

Qtlaier. Verr. iv. 34. artifex argen- xvi. 18. caffaee hominem. 
ti cfldandi, qui signa vasis illiganda Caleo, vexor. ad Div. viii. 6. nune 

cselat. ealet, * ealere dicuntur, quos studioso 

QBlaiut» Verr. i. 36. iv. 19. argen- aguntur, jactantur. Philipp. v. 4. rolf* 

tum cetlaium dicunt vasa argeutea, iMni nundinae. Planc. S3. crimen ealuii, 

quibus signa arte illigata sunt, ut aut re reeenti. i. e. sermonibus vehemcnter 

tota aut dimidiata emineant, sine qui- jaetatum est. Simili ratione etiam bo- 

bus argentnm purum est. v. inprimis mines dicuntur atlerCf ut Brut. 68. «o- 

Salmas. ad Solinum p. 735. sq. Tusc. lere in agendo. Att. xv. 6. an ego, eum 

i. 35. tecta ciBlata, omnes ealeantf ignaviter aliquid fa;- 

Grlare, sculpere sigilla ex auro aut ciam? *Verr. i. 36. postquam satis ea^ 

argentOy quod fit celo. l>iv. i. 36. lere res visa est. h. e. postquam visi 

Hauc speciem Praxiteles cetlavU ar- sunt convivse satls vino edlere, animis* 

gento. Salmas. 1. c. et p. 774. que esse commoti. 

Cknimenia. sanctitas. Rosc. Am. S9> Calidue. Off. i. 84. eaUda eonsil]% 

emimenia legationis. Tusc. i. 13. se* temeraria et periculosa. 
pulcrorum ^mniOTisa. *sacra ipsa. Mil. Caliga, genus calcei militare. Att. ik 

33. earimenug violata. de sacris bonss 3. de Pompeio : mihi eju a ^attf te noo 

Demj qu» Clodius polluerat. *reve- plaoebant. 

rentia Deorum, Inv. ii. 33. metus et CaligQ, Fin. v. 15. per caHginiem 

eerimonia Deorum. cf. c. 53. ceraitur. i. e. obscurius. * status reip» 

Cffsim, Or. 67. casim dicere, i. e. per perturbatus. Sen. p. Red. 3. caHgo ao» 

incisa, sine comprehensione verborum. ni ilUus, de tempore Clodiano. v. ten4l» 

Cietu*, Topic. 35. ruta et cgeea reci- brse. 
pere. cf. Or. ii. 55. v. ruta. Att. v. 18. CaUere. callum ducere, obdurescera. 

inter ctua et porrecta. v. porrecta. ad Div. iv. 5. in iliis rebus exercitsttus* 

QtstuM. est lornm clavis ferreis, cui animus jam callere debet. . . 

manus dextra implicatur, ut pugil eb Callee, Sext. 5. ftalise edllee «tqu€ 

fortius ferire possit. figuram ejus exhi- pastorum stabula. Sunt visB peconni^ 

bet Zoraiufi in Bibl. Antiq. Exeg. p. ex estivis pastionibus in hibernas conu* 

904. Tusc. ii. 17. ctBitibut contundi. meantium et contra. v. Ursin. ad Varr. 

Calamitirum, instrumentum ferre- R. R. ii. S. 10. Unde silv» ceMetqus. 

um, quo capilti crispantnr urendo, Junguntnr. v. Interpr. ad Sueton. Cses. 

unde eakumttrati, hinc traducitur ad 19* Cluent. 59* sunt colles pastoram, 

nimia oraticmis oraamenta. v. c. Brat. ubi leg. videtur calles. 
75. orationem ealamittrit inurere. Callide, intelligenter, solerter. Or. 

Cnlamitfit, tempestas fragibus per- i. 30. caHide dicere. i. subtiBter. Or« 

niciosa. Verr. iii. 98. calamitat fractu- 38. ealKde et argute dicere. CsBoin. &. 

um. hinc ad pendciosos homines trans- nihil caiHde «gi posse. 
fertur, qui civitates oompilant, homi- CatHdut, Nat. D. iii. 10. QUIidea 

pesquerefamiliarievertunt. SicVerres voeo, qooram tamquam manus opere^ 

ii. 37. calamitat Siculoram dicitur. sic animus usu concaUuit. * sokrs^ iiw 

f Jactura. Lsel. 31. eaktmitat ia amit- teliigens. Nat. D. ii. 57. natura nihil 

tendis amicitiis. est callidius, * de oratore est subtilis et 

Codamitosut. Agr. ii. 39« vectigal mh acutus. v. c. Or. 7. 
Iftmitotum, Callum, Tusc. ii. 15. Labor qnasl 

CaUmtica, tegmen capitis, quo mu- caUum obdocit dolori. ibid. iii. 33. di» 

lieres utebantur, ciyus usum propterea uturna eogitaftio animia caHium vetusti^ 

Clodio ol^icit Cioero in Clod. ap« No- tis obduxerat. 
uium. Caiumnia, iis, qusmi alieui sine oan* 

QUeeut. Nat. D* i. 89. oedeei repandi. sa intendimus, ut ei molestiam, et pct^* 

V. repaodus. riculum creemus. Mil. 37* etLlumniti 

lijfLknaut, Fin. ii. li^ vokiptatiMi Uthua fttndoa alianw petabtt. Q. F». k iOi INDBX LATtNITATtS. 

1.8. acerrima minUtra praBtonim ava- ment, propter timorem omnia pejorir 

ritiae ctUumnia, Verr. ii. 87« a quo HS. fing^nt. ad Div. ix. 2. sed calumnut' 

centena milUa per calumniam maliti- beir ipse. &c. conf. cahtmnia. ibid. 7« 

amque petita sunt. Cecin. 7* caium" nam quod antea caiumniatus sum (sic 

niam obtrivit et contudit. h. e. terrorem enim cum Graevio iegendum) indicabo 

litis improb». * hinc ducte etiam eae malitiam meam. 
formuUe, in quibus calumnia significat Caix, Locus in circo, calce olim no- 

actionem, judicium calumnitff aut si- tatus, post creta (Senec. ep. 108.) ubi 

mile quid, cujus objectum est caiumnia. cursu exacto victor consistebat et prs- 

Cluent. 59. Caiumniam non efiug^et. mium accipiebat. Plin. viii. 43. xxxv. 

i. e. calumniflB damnabitur. ad Div. viii. 17. Salmas. ad Solin. p. 648. Ups. 

8. cttiumniam ferre* i. e. damnari ca- Lect. Ant. v. 10. unde formulae hie: 

lumnisf. ibid. caiumniam jurare, den Tusc. i. 8. Video calcem, ad quam cum 

Eyd vor die GefSlhrde. * malitiosa, aut sit decursum &c. Lael. 87* e carceri- 

faka saltem interpretatio. Cifecin. 81. bus ad calcem pervenire. Cato. 83. a 

in firii^da et jefuna calumnia delite- carcere ad caicem revocare. Fr. Hor* 

scere. Off. i. 10. existunt injuriae ca- tens. ap. Sen. 1. c. quoniam sumus ab 

iumnia. ad Div. vi. 7. caiumnia timo- ipsa calce ejus interpeUatione revocati. 

ris. cum propter timorem omnia dete- Unde patet falsum esse, quod putat 

rius interpretamur, omnia pciJora fin- Salmas. ad SoUn. p. 648. calCem Circi 

l^imus. * falsus praetextus, uti loquun- esse generis masc. et a calce pedis su- 

tur» et quicquid dicimus aut facimus, mi : quia sit terminus cursus, Grecis-' 

ut alia de causa et aUud agere videa- que ri^fut dicatur. 
mur, atque agimus. ad Div. i. 1 . ca- Camara, Q. Fr. iii. 1.1. tectum con- 

lumnia reli^onis. de eadem re dicit Q. clavis fomicibus suspensum^ et arcua* 

Fr. ii. 8. per obtrectatores LentuU res tum. Vox Greca. 
caiumnia extracta est. Att. iv. 3. Me- Campester, Harusp. R. 80. campe- 

teUus caiumnia dicendi tempus exemit. tter quiestus, est pecunia a candidatis 

h. e. longiori oratione, qusy non quod accepta, a Campo Martio dicta, ubi 

opus erat, in sententia dicenda, sed ne magistratus creabantur. Coel. 5. ludua 

SCtum fieri posset, adhibebatur. Acad. campe8t€r,est exercitatio corporis, cujus 

iv. 1. Inimicorum calumnia tardius, plura genera erant, quibus juvenes in 

quam debuerat, triumphavit. * Captio. Campo Martio utebantur. 
Fat. 14. nec uUam adhibebat calum" Campus. de Caropo Martio simplici- 

niam, * inanis repreheosio. Nat. D. ii. ter dicitur. v. c. de Nat. D. iii. 87* &c^ 

8. efibgiunt Academicorum caiumni' Act. i. in Verr. 7* Or. ii. 80. ^dequa- 

am, * simulatio. Catil. ii. 8. amare cunque re, quae magnam facultatem 

ceUumnia ooeperat, i. e. simulato amore. alicujus rei praestat. Cfecin. 89. me ex 

* Acad. iv. 5. Arcesile ca/umitMr, op- campo sequitatis ad verborum angustias 

ponitur verecundie Democriti. Demo- et omnes literarum ang^los revocas &c. 
criti verecundia in eo consistit, quod CanceUi, Verr. iii. 59. cancellos ali- 

ita imbecillos sensus dixerat humanos, cui circumdare, dicimur, cum cavemus, 

ut verum tamquam in profimdo puteo ne quis pro libidine niale facere possit, 

latere, nihil paene sciri posse diceret. ducta dicendi ratione a bestiis, quibus 

ArcesUae autem calumma est sive impu- cancelU circumdantur, ne efiugere, aut 

dentia, qui nihil plane cognosci posse nocere cuiquam possint. *Sext. 58. can- 

diceret, tive impudens interpretatio di- cetU fori. septa. vid. Salmas. ad HisL 

ctorum Democriti, Empedoclis, Socra- Aug^. t. ii. p. 80. 
tis, qui, non quod ita existimarent, sed Candidatorius. Att. i. 1. 
modestie causa, nihU sciri posse dixe- Canephora. Verr. iv« 3. statuas refe- 

rant, et tamen auctores sententie sus rentes speciem virginum sacerdotum 

Ub Arcesila citabantur. Cereris, quae in solcmnibus Cereris bi- 

Cttiumniator. quadruplator, delator, na canistra ferebant, et inde Canepho- 

qui falsas lites intendit. Terr. ii. 9> Cae- rae dicebantur. vid. Spanbem. ad Cal- 

cin. 83. eaiumniatoris esse scriptum se- Umach. Hymn. in Cerer. 
qui &c. Canesco. Per. 8. cum oratio fam ca» 

Cahtmnior. ialsam litem intendo. ncsceret, haberetque suam quandam 

Verr* iii. 15. eaiufkniandi quaastus. maturitatem et quasi senectutem. 
^tempus fictis causis ducere. Sen. p. Canis, > asseda. Att. vi. 3. Clodii 

Red. 11. meque, st diutius cahmnia' canis, *de homine qui ad investigan- 

renturf redirejusaistis. Quint. 81. jacet das et odorandas res adhibetur. Verr. 

ret in controversiis, isto calumniante, 1. 48. multa canihus suis opuft esse» 

UitiMU«ni. * dft ii», qui faka omnia ti« qaos drca se haberet. &c« INDEX LATINITATIS* 209 

Cana. Verr. i. 20. Agj. ii. 26. intus capessere pastam. * iBvenire. Div. u 
eanere, provcrbium in eo6, qui omnia 20. quaerere te, neque corde posse m- 
ad suam utilitatem referunt : ducta di- pessere, e Po€ta. * capenere rempubli-. 
cendi ratio a statua quadam, citharistae cam ; est cum accedere ad rem|Nibl. v. 
ipeciem exhibente, qui intus caneret, accedere, tum negodum quodcunqu» 
hoc est non dextra manu uteretur, et publicvm suscipere et administrare* 
ab exteriori parte chordas plectro per- Att. i. 17. Sext. 6. auctoritas capeesen'- 
cuteret, sed sinistra tantum ab inte- dte reipubl. exemplum quod sequi pos- 
riori parte chordas carperet, atque ita sunt, qui in republica versantur, nego- 
totam cantionem perficeret. vid. Ascon. tia publica psnint. * moveri ad locumy 
ad Verr. i. 20. et Voss. ad Catull. p. petere locum. Tusc. i. 18. superiora 
144. ubi explicatio loci Ciceroniani eapeuere^ adscendere. Att. x. 9« capes" 
affertur ex ineditis Vulcalii Gallicani e^ Melitam. Nat. D. ii. 45. omoes 
cxpositionibus in Verrinas. teme partes medium locum capeeuniee 

Cantharis, g^nus insecti venenati et nituntur squallter. * Phil. x. 9. initium 
mortiferi. ad Div. ix. 21. C. Carbo, libertatis r0;wfM«}M2«. i. e. vindicanda. 
accusante L. Crasso, Oinlharidas sum- Capio. assumo, mihi compafo, con- 
■isse dicitur. Tusc. v. 40. mortem mi- sequor. Off. i. 18. consuetudo eo/nendiay 
nitantiy ma^num vero, dixit, effecisti, quod illustrat et vindicat Biirm. ad 
si canMaruf» vim habuisti*. Ovid. Art A. ii. 346. Phil. iii. 11. pa> 

Cdntherius. Nat. D. iii. 5. ad Div. trium animum eapere. Nat. D. ii. 56. 
ix. 18. capere Deorum cod^nitionem. Off. ii. 

Canticum. ad Div. ix. 22. nosti can- 9> benevolentia capitur maxime &c« 
Hcum. £st locus e Comcedia aut tra- Phil. v. 18. sensum glorisB capere» 
giedia. vid. Interpretes ad h. 1. et in (^int. 31. capere misericordiam. i. e, 
Cantor. misereri. *in sacris capere est delige- 

Cantilena. de notissimis et crebro re. Verr. li. 51. capere sacerdotem. 
usurpatis obsoletisque dictis, versibus, Nat. D. ii. 4. Vitio sibi tabemacu- 
prsceptis &c. Or. i. 23. canHlena e lum captum. * ifa re pecuniaria, ftt- 
seholis * de vulgatis rhetorum pnccep- pere et bene et male diciCur, male t»» 
tis. Att. i. 19. ut crebro mihi insusurret nien usitatius et sspius. In bono sensu ' 
Epicharmus cantilenam illam suani, t«f • est Leg. ii. 19. in malo autem Verr. ii. 
&c. *de re, quse fama et sermonibus' 10. iii. 30. &c. unde Verr. iii. 40. adji- 
faominum jactatur. fama. ad Div. xi. citur : per vim atque injuriam captee et 
20. Crede mihi, totam istam cantile^ conciliats pecunie. Fin. v. 25. atqu* 
nam ex hoc pendere, ut quam pluri- ut reliqui ftires earum rerum, quas <v- 
mura lucri faciant. perunt, signa commutant, &c. * deci» 

Cafitio, incantatio. Brut. 60. idque pere. Muren. 9. . Jureconsulti est, ca« 
vene6ciis et cantiombus Titinniie fa- vere, ne sui consultores eapiantur, cf. 
Gtum esse dicebat. Acad. iv. 20. •Pison. 11. non capiun$ 

' Cantor, histrio. Sext. 55. cantorum angustiae pectoris tui tantam personam ; 
convicia. Tusc. iii. 19. cantores Eupho- quod pauUo post ioterpretatur : susti- 
rionis. quo loco etiam interpretantur nere. ad Div. ii. 6. nulla est gratia tan- 
laudatores. vid. Salmas. ad Hist. Aug. ta, quam non vel capere animus meus 
t. ii. p. 433. 842. *hinc ducta ea ratio, in accipiendo, vel remunerando cumu« 
cum cantorem alicigus rei dicunt, qui landoque illustrare possit : i. e. intelU- 
eam saepe multumque, ut actores fabu- gere ct recte sstimare magnitudinem e? 
las, decantat. Or. i. 55. Leguleius qui- .jus.SicinterpretaturBurm.illudQuintil. 
dam, pne^co actionum, cantor formula- Decl. 372. non est humilis pectoris, H- 
rum, auceps syllabarum. bertatem pnblicam capere. conf. Sch- 

Cantus. Orat. 18. Est etiam in di- warz. ad Plin. Panegyr. p. 286. b. 

cendo quidam cantns obscurior. Or. i. Capital. facinus, cui capitis pcena 

60. cantus remissiores, de pronuncia- proposita est. Legg. ii. 8. extr. quam- 

tione histrionis scenici. quam nostra editio ibi habet capifale : 

Capcue. Orat. 29* Ipse Demosthenes pro quo est ap. Plautum et alios ^X'^' 

— -non semper implet aures meas : ita »«r capital. neque id adeo apud Cieero- 

tunt avidae et capaces. h. e. quibus di- nem displicet, quem videmus, ut morit 

cendo inprimisque amplificando satis- erat, in legis formula arcbaismis pluri- 

fieri non facile potest. bus usum esse. Ssepe autem in librit 

Capedo et Capeduncula. vasculum ex veteribus pro antiquo capital repositum . 

co genere, quo in sacris utebantur. Pa- esse a librariis capitale, dudum passim 

nd. I. 2. Nat. D. iii. 17. monuere, eamque vocem restituere viri 

Capmsere. capere. Nat. D. &». 47. docti. vid. Gron. ad liv. xxiv. g7. T«»> V.110 INPli;X 1ATI?7ITAT|S« 

nul. ad Frontiii. Strataf . iv. 6. 3. Mo- quando ea ret eaTalet, ut l^Tes JsX/tnt 

diu8 ad Justin^ ii. 7» et Viri docti ad accipiam. Captos dici, qui damnum aC"! 

Sifium xiii. 155. et ad Sueton. Calig. 24. cipiunt, jacturam faciunt, certum est i 

OEqriiaHs, est quodad caput pertinet, nequc solnm fraude aliorum Jiominum^ 

in quo caput a^tur; quod quale sit, sed quacunque ratione. Sic mente,- 

Tid. in caput. Sic Verr. ii. 39* rei ca/n- membris, ocuUs capti diciintur, qui 

taHs reuB. ib. 28. reum capitaHum quae- earum rerum jacturam fecere. £t esi 

•tiones. Rabir. Perd. 9* admittere frau- captio sic ap. Piautum et alios, ut du> 

dem eapitalem, *binc res periculosae, dum Lexico^rapbi docuerunt. Sic cor 

eapitales, dicuntur. Fin. iv. 12. bostis pttostu pro damnosus. Sed v. not. 

etgntalis &c. * it^m perniciose. Off. ii. Captiostu, ad decipiendum accommo^ 

Sl. eflyMtii/i#oratio. *scclerati etiam di- datus, paratus. Acad. iv. 15. capHosa . 

ountur capUales, Ofiic. iii. 21. eapitalis interrogatio. Fin. i. 7* qna via capHoset 

Eteoeles, vel potius Euripides &c. *ca- (sopbismata) solvantur &c. Rosc. Com. 

fitaies dicimus etiam infeniusos. Q. Fr. 10. o ! ctyttiosam societatem ! * periculo-^ 

ii. 13. Pbilistns dicitur, Siculus capitaiis sns, damnosus. Csdn. 14. est captiosum- 

iUe, creber, acutus, brevis &c. de qua omnibus, rem uUam constitui ejusmo- 

Ti faujuB verbi v. Muret. Var. JLect. ii. 5. di. Brut. 52. quam captiosum est populo 1 

' Capsa, receptaculum literarum et - Captiuncuia, periculum, Att. xv. 7* 

fcriptionum. in CieciK 16. si te semel Servius pacificator videtur obiisse Xtg^i^ 

ad meas capsas admisero. tionem, et omnes captiunculas pertime-< 

• 'Captatio, Partit. 23. disputandi pru- scere. Tlmidnm fiiisse Servium inbello 

dentiam concertatio, <»/>/a^io9tie verbo- civili, patet e x. 14. 15. Videtur autem 

rum inritatur. verbum sumtum e jure . JCti cnm cavent 

. Captio, sopbisma, genus disputandi, clientibus, omni captionis, periculique 

quo alterum decipimus, fraus. Fat. 13. ^neri occurrere student. Hinc peri- 

pmnes ejus generis captiones eodem mo- cula, quae timebat et cavere ciipiebat 

do refelluntur. Fin. ii. 6. etqttiimes Dia.- SeTviaB, ctqttiuncuUs eleganter dicun- 

leetice. Acad. iv. 14. ab iis< qu» clara tur. v. Captio, 

sunt, qnasi pnestigiis quibusdam et m- Capto, allicio. Inv. ii. 52. res xani 
ptiotsHms depelli. ibid^ 15. captiones emolumento cd^^a/. * qusBro, aucupor, 
discutere. Div. ii. 17« induitis vos in expecto. Inv. i. 3 1 • inductio est oratio, 
captiones^ quas nunquam explicabitis. quae rebus non dubiis captai assensio- 
* Att. X. 15. Servii consilio nihil expe- nem ejus, qui &c. ad Div. x. 23. Lepi- 
ditur. omnes captimes in omni sententia dus desperato adventu meo, quem non 
occnrrunt, h. e. Servii consilium non mediocriter captahat. * decipere. Acad. 
mibi satisfacit. Atque omnia adeo con- iv. 29. quid 'enim ad illum, qui te ca- 
tilia' in bac causa hujusmodi sunt, ut ptare vult, utrum tacentem irretiat, as 
rem non expediant, nuUius consitii exi- • loquentem ? 

tum inirenimus, ut ep. antec. dixerat. Caput^ decretiun philosophi. Acad. iv. 
Nam quamcunque sententiam, quod- 32. Ita nobis tacentibus ex uno Epi-* 
(unque consilium capias, semper ma- curi capite, altero vestro, perceptio et 
gna dub)tatio>relinquitttr, sempermul-- comprebensio toilitur. *summa. Ver- 
t«s rationes occurrunt^ quibus consilium - rin. iii. 35. de ct^e aUquid demere. 
delectum tmpugnaari potcst, semper pe- ibid. i. 4. aliquot aominibus de capite, 
riculi aliqnid subest. Hflec est iUius loci quantum commodum fuerit, frumenti 
•ententia ; quam nec Manutius cepit, detraxit. *quod est in quaque re prin- 
nec qui bunc locnm in Lexico Fabr. in- cipium et summum, plurimumve valet. 
terpretatus est ; quorum uterque de Tusc. v. 34. se jure iUo nigro, quod co- 
Servio accipit ; quasi ei, tamquam JCto, pnt cfienae erat, delectatum. Or. i. '33. ^ 
omnes cap/ion«« in mentem veniant. Ce- caput est,— "quampLurimum scribere. 
terum mentionem JCti Ciceroni captiO' ibid. ii. 82. ad cousiUum dandum co- 
n«m verbum in memoriam redegisse fa- put est. *auctor rei. Flacc. 18. caput 
cUe concedo. uam JCti cavent clienti- est Gnecoriim concitandomm Hera^ 
bus, ne ab adversariis oapiantur. v. in clides ille Temnites. Planc. 23. s\ 
Co^io et CaptiuTicula. * ut f raus est pro quid sine capite manabit, et cujus au"* 
damno, sic captio : si vera lectlo, de quo ctor non exstet. * Sed inprimis hfec si- 
dubitantqttidam,quimaiutttcautio.Att. gnificatio et obvia et notanda est, eum 
T.- 4. etsi piene prceterii, cbartam tibi caput dicitur pro hominis statu, liberta^ 
deesse, mea captio est ; s^uidem ejus tis et civitatis jure, atqiie adeo vita. 
inopia minus multa ad me scribis. • Fa- Topic. 4. Si ea mulier testamentum fe- 
cile apparet sensum bunc esse : • mihi cit, quse se capite numquam diminuitp 
finHidC damao est^ quod tibi chartadeest». h.. «^. numg^uam alicui anpfiit;^ adaoqije nfJ>BK LMTISITATIfk 31 K 

0ilii4iMmt iti idiftfli IJMmBam, sluuma cradelisaiiii eniciatiis eam^tut. *Fiii.' 

pnstijia : qim est dimSnntio capUi$ mi- v. 15. Ssnt enim plurima eiementa 

nimft. V. DuniiHitio. Caiue ct^ntia por- natune, quibus auctis, virtutis quasi 

n>^ res ta f itai etj in qnibus capfU homi* earmen eificitnr. Nempe elementa na- 

ois agitur, sun^ cum aliquis in judi* tune sunt, ut sin^li versutf, rirtu» 

dum vocatna.est pubUcum, quo con- est tanquam carmen ex iis composi- 

demoatuB locum in senatu, aut alia sui tum. Concentus Tirtutis. 

oidiuis commoda, Orat. i. 40. dvita- Cairo, Ks. 9* Kgo istius pecudis ae 

tem, libertatemve amittit, solum verte- putidie camit consilio &c. de bomintf 

re coptnr, aut vitam adeo perdit, quod stupido. 

in causa perdneltionts fiebat, proviuci»- CarperCj deligere. Sext. 56. flosculoi^ 

libus autem et perefnriniS) item militi- undiqne carpere ac delibare. Cluent. 

bus in aliis cansis accidebat, prout erat 46. sed carpas, ut velis. i. e. deli^ ia> 

lepbus constitutum. Itaque quoties quem animadvertere velis. ibid. in ronl- 

formula laujusoiodi apud ttatinos occor- torum peccato carpi paucos ad suppli- 

rit, semper de quibns homintbus, de cium non oportet. * Or. iii. 49. carpenr- 

quibusque causis sermo sit, videndum» membris orationem. b. e. non uti com- 

et qnibtts ex le^us causa agatur, prebensione verborum, sed membratim' 

ijsque qme peenie proposits fuerint. ccsimque scribere. * reprebendere, 

Nm ita demum^ capttis quie sit vis, Balb. 36. carpunt non illo inimico, sed' 

intelii^ poterii» Est vero, ubi etiam hoc maledico dente. 

pro soIb ttxiitimatione et ALma homi- Carus. Att. v. 14. nihil mihi est cii- 

Qnm ponitur caput: ut Quint. S. Ego tiuM, i. majoris curae. 

qni capHt alterius— defendo — ^ibid. 9, Casa, adDiv. xvi. 18. coMc in horto, 

ut ante se ipse capitis dauinaret, si sc. firondea, qualis est ap. Ovid. Fast. 

satis dedisset. In eadem oratione causa iii. 527« e ramis frondea facta casa est, 

Ottiiitiana causa ear|»t^ dicitur. Erat ea Ca»cut, Tusc. i. 12. illud erat insi- 

tanen privata, pecuniaria, in qua pro^ tum priscis, quos Enuius catcos appel-' 

prie caput non aeitur. Sed quia Quin- lat. 

tins vadimonii deserti insunulabatur, Oatttut, inanis. Tusc. v. 41. cattutn 

mJitt antem audiefoant, et neglif^ntes quiddam et inaid vods sono decoratum. 

dissolufeiqae putabantur, qui vadimonia Catteilanut. Brut. 73. triumphus co- 

dBseniisaeiit, adeoque lites perderent, tteUanut, i. e. de cattellit, 

proptenea capilit causa dicitur, in qua Oatiellum, Div. ii. 16. urbem philo- 

sciiicet bona Qutntii fama laboi^et. Sic sophias proditis,dum cattella defenditis. 

estetiam Verr. ii. 40. Non autem pro- Cattigaiut, Tusc. ii..Sl. videsne, ut' 

prie hic ccfniit veri>um adhit)eri, vel ex obmutuerit, non sedatus corporis, sed ' 

RosCi Com. 6. intelli^ potest : Judicia cattigatut animi dolor. 

•ttmmae existimationis et psene dicajn Cattimonia corporis. Lep. ii. 10. pu- 

e^pitit, * Divin. ii. 13. Cbjpn^ jecoris. ritas a sordibus, a Venere &c. 

*ad DW. viii. 1. quod ceg^i illorum sit, Cattut, Phil. xiii. 4. catta res famili- 

h.e. illis eveniat^ in partem deteriorem. liaris a cruore civili. Tusc. i. 30. qui se 

lianc fonnulam Ulustrat Heins. ad Ovid. integros cattotque servassent, sc. a vitiis 

Uer. 30. 137- humanis. Har. Respons. 13. castitsimi 

Caerctt. in plural. locus in circ<>, un- ludi, i. e. sanctissimi. Rabir. Perd. 4. 

de eursus initium fit. Div. i. 48. Cato. catta concio, sanctus campus. Le^. ii. 

83'. &c. laudatur etiam in singulari hoc 18. ebur— haud satis coMtum donum, 

■ensn ex iv. 3. ad Herena. etitaestibi Deo. Rosc. Com. 7* peijurum cattut' 

in edd. nonnuUis : sed ali«, in his Gro- fraudasse dicitur. 

noviaua habet carceret : quam lectionem Catut. Flacc. 1 . acerbissimus reipubli- 

ftiam in laps. Cod. reperi. cse rovttf, de conjnratione Catilinae : di- 

Cardlacttf. Div. i. 38. Nec catdiacit citur enim de quavis magna calamitate. 

boc tribuendum, nec phreneticis. Oair' ibid. 13« ai«iff est in capiendo. ad Div. 

i^iisa-autem dicuntur, qui doloribus sto- x. S3. in quo cata interpellatus et adhuc 

machi laborant, quem vetercs Gned vivit et dicitur victurus ; de vi sibi ipsi 

•M^mt ai^Uabant. v., SchQl. Thucyd. allata a Laterense. ibid'. 18. haec re«' 

mI i. ii. c. 49. unde ang^stiae pectoris, magnum catnm habet, valde pendet a 

vudorque existunt. vid. Celsus iii. 19« fortuna. ibid. 8. Cum in eum catun^ 

Oirtf9v,quidsignificet.rid.TuBC4i.36. me fortuna dedisset, ut aut &c. da ich 

Qtritat^ Att. ix. 9. earHeu namorum. in die Umst&nde ^elcommen bin. 

Oamitfit. formula certa verborum ct Catadupa. cataractsp. Somn. Sc. 5. 

•Qiemtua. Mur. Id.Praetoriquoquetfcir- sicut ubi ^ilus ad illa, quas Catadnpa 

cpinpoflimBi. c«t. Rabir.' PchL 4. nominantary praicipitat ex ak^rimia^ 2l!S INDEX LATINITATIS. 

montibuSy ea gens, qulB illum locum ae* Hincy ubi res et eausa junguntnr, P. 

colit, propter ma^itudinem sonitusy Manutius, rem de toto negotio in ae 

gensu audiendi caret. considerato, causam de momentis tem- 

CdtamiiuSf ciniedus, scortum mascu- porum personarumque accedentibus re- 

lum. Phil. ii. 31. cte capiebat. v. ad ep. 1. 1. i. ad Div. p. 

Cataplus. Rab. Post. 14. classis, in- 11. ed. Grev. hinc et, quid sit causam 

primis et h. etiam loco ea, qusB Alexan- componere, scribere, v. c. Att. xv. S4. 

driam commeabat. vid. inpr. Salmas. de intelligi potest. Quod quamquam ve> 

•mod. usur. p. 357- rum est, tamen est, ubi aliter Cicero. 

Cavea, locus ubi spectatores ludorum Tusc. i. 48. causam rebus a Diis im- 

sedent. Cato. 14. magis deiectatur, qui mortalibus judicatam. Nam eo loco 

in prima eaveay quam qui inultimaspe- eausa est quasstio infinita : sitne mors 

etat. cf. Leg. ii. 15. &c. roalum nec ne ? res, quilnis ea eausa 

Caveo, de Jureconsultis dicitur, cum judicata est, sunt exeropla hominum, 

litigantibus aut aliquid contrahentibns, quibus a Deo in beneficii ioco roora con<^ 

sive verbis, sive scripto, ostendunt, quo- cessa. Ceterum, quoniam in foro nulla 

modo lis instruenda, resque contrahenda potest esse controversia, sine interposi- 

sit, ne causa cadant, aut decipiantur. tione personarum,.propterea cawta de 

Mur. 9* caves, ne tui consultores deci- quacunque controversia forensi dicitur. 

piantur. ibid. Servius hic nobiscum ur- Causit forenses autem sunt vel pubK- 

banam militiam respondendi, scribendi, C8e,.in Caecil. i. Or. iii. 90 ; vel privats, 

eavendi secutiis est. ad Div. iii. 1. de Inv. i. 3. Publicae sunt, qus non ad 

Valerio JCto : melius ei cavere volo, privatum hominem, sed ad universam 

quam ipse aliis solet. cf. Cascin. 27. Or. rempublicam ejusque statum pertinent, 

i. 48. * hinc cavere dicuntur etiam 1) quod scelera, de quibua agitur, ei aut 

qui sibi satisdari jubent in re aliqua. ^recte nocent, ut peculatus, majestas, 

Bnit. 5. nisi prius a te cavero, amplius captae pecunin &c. aut exempio et peri- 

eo nomine neminem petiturum. cf. Verr. culo publicse securitatis, ut parricidium 

ii. 23. Verr. i. 54. praedibus et praediis &c. unde pppuhis earum judicium lege 

populo cauHim est. 3) qui aliquid exci- lata ad se pertinere judicavit, ut aut a 

piujnt in formula pactionis, aut conditi- se judicare^ur, aut, quaestionibus per- 

onem aliquam paciscuntur. Verr. i. 1 1 . petuis constitutis, a Firaetoribus, quibus- 

viderunt in cautione, cum ita caverent, eae obtigissent. vid. Lex Tabeliaria Cas- 

si post Kal. Jan. in consilium iretur. sia. Privats autem dicuntur, in quibus 

3) qui alicui quacunque in re prospi- privatorum 6omm(Aium a^itur, ut de 

ciunt. Cluent. 59* cum HS. xxx scripta testamentis et liereditatibus, possessio- 

essent, pro HS. ccc, neque ei satis catt'- nibus, &c. Ab liis causarum generibus 

tum videretur ; voluit, eum aliquid ac- judicia etiam yel publica vel privata di- 

ceptum referre liberalitati. Leg. ii. Sl. cuntur, de quo suo loco. Neque vero 

V. Caute. * prohibere lege, edicto. Verr. solnm de forensibus controversiis causa 

i. 43. cur hoc, cum in eodem genere dicitur, sed de negotiis quibuscunque, 

sit, non caves. ' inprimis in quibus personae certae in- 

CavemtB navigii. Or. iii. 46. sunt la" terponuntur, ut Manil. 3. causa qus 

tera cava. v, Serv. ad Virg. ^n. ii. I9. sitvidetis. ad Div. vi, 10. cauMi eaest. ■ 

sed vulgo 1. c. est carinas. &c. Catua inferior et snperior Brut. 8. 

Cavitlatio. Or. ii. 54. genus facetia- eat, quse vincitur, et quae vincit. No* 

rum in toto sermone fusum. Gr. tifmni», tanda porro tironibus haec : Quint. 10. 
quali Socrates usus est, quod non fuit in Causa dictio, quae et de reo, et de pa- 

sin^lis verbis aut dictis. trono €;jus, h. 1. de patrono dicitur, nam 

CaviUor, jocor. Nat. D. iii. 34. atque uterque causam dicit. v. Rosc. Am. 5. 

in eo etiam cavillattis est. Att. ii. 1 . ubi est de reo, et sic pluribus locis. Or. 

Jam familiariter cum ipso caviltor etiam ii. 25. 30. quod causam facit, dicitur 

etjocor. *jocose perstringo. flu. Fr. ii. caput causa, in quo tota causa versa- 

12. ejus prstextam risu sum cavillatus. tur, s. ut aliis locis dicit, quod rem 

Cauponor. ex Ennio Off. i. 12. non causamque continet. Mii. 22. quod in 

eauponantes bellum, h. e. lucri causa causa quaerendum est, i. e. in re et cir- 

ferentes. cumstantiis. Huc pertinet iUud ad Div. 

Cattsa. res, de qua in judicio agitur, i. 1. in causa haec sunt : i. e. status 

controvcrsia forensis, quaestio finita, Gr. causte et ne^tii hic est. * Quia in causa 

into^t^if. s. ut Cicero definit: res, quae eoruih, quorum est, utilitas atque adeo 

hahet in se controversiam, in dicendo interdum salus posita est, causa dicitur 

positam, cum interpositione persona- etiam, in quocunque alicujus utilitas 

viun certarum. Inv. i. 6< cf. Or. ii. I9. versatur : das interesse. Or. i. 34. causm iHdbx latinitatis. 215 

inperii. Manil. 8. eoiijafii reip.admede- Usiir. p. 405. 483. * bmnis ret> qua no- 
tulenint, ad q. 1. vid. Gnevius. Le|^. iii. bis in quacunque re cavemus, ne quid 
4. Sepator poputi causam teneto. * Nat. fiat, quod factum noUmus. Sext. ?• 
D.i. I. Giviainyidest,principium philo- hunc Pompeius omni cauiume, toBden^ 
•ophis esse insclentiam. v. Inscientia. euecratione devinxerat, nil contra me 
* partes etiam dicuutur coiffa, propter- esse facturum. *Off. i. 14. habet res 
ta, quod suas quasque pars eamas ha- multas cautiones. h. e. in ea re multa 
bet et affert, quare aliquid faciat, petat cavenda et providenda sunt. * declina- 
&c. MarceU. 1 . in eadem causa esse tio rei pnidenter instituta. Tusc. iv. 6. 
&c. *oonditio. Off. i. 31. alius in car amalisnatura declinamua: que decU- 
'dem eausa non debet. cf. iii. 86. A^. uatio, si ratione 6t» cauiw appeilatur. 
iii. 8. soiuta sunt in meUore comjii, adDiv. xi. 81. qu« eauiionem non ha- 
quam obUgata. *quod quis petit, con- bent, de iis non laboro: quse provideri 
tendit ; quod, quicquid petitur» aut et caveri non possuut. * Flacc, 13. de- 
oontenditury certis de cautit petitur et fendendi facilis est cautiOt non solum la^ 
cohtenditur. Ligar. 11. causat apud te tibulis occultorum locorum &c. *Att. 
rogantium ^atiosiores esse quam vul- v. 4. mea coWto hsBc est. v. not. 
tus. du s&hest mehr auf die Sachen, als Giii^e. Leg. ii. 81. Quid huc accessit 
auf die Personen. * de ratione justa et c jure civiU ? PawtitJonis caput, scri*' 
cqua quare aUquid fit, cau»a idonea. ptum eaute^ ut centum nummi deduce- 
Verr. i. 8. cum cauM accedere ad accu- rentur, sc. quia his verbis cavetur here^ 
landum. Att. vii. 3. cautam illa causa di a sacris : unde pauUo post in eadem 
non habet. * pro eo, quod certa et ido- re pergit : quod si hoc, qui testamen- 
nea de causa fit. Quint. 15. omnes <!Oif- tum faciebat, cavere noiuisset. 
s^ et necessitudines veteres intercede- Giu/or, qui aUcui cavet. Sext. 7« 
bant ; h. e. oranes causee suppetebant» cauior aUeni pericuU. In altero loco, 
propter quas amici esse alteri debemus quem hic laudat NisoUus, non est in 
et Bolemus : aUbi dixit, cum eo mibi optimis edd. eauiar, sed cantor. v. Can* 
snnt omnia.'v. de hac phrasi Broukh. tor. sic et Plautus dixit £pid. ui. 8. 
ad Tib. iii. 3. ult. ^prsetextus. Dom. Cauius, Muren. 11. (iiuii Jurecon- 
&. in l)ona fortunasque locupletium per sulti. sc. quia aliis cavent. v. Cavere, 
eausam inopuro— repentinos impetus * tutns, minime periculosus. Caecin. 4. 
comparares. ^excusatio. Att. xi.7. tuas quo muUeri pecuniaesset eauiior. h. e. 
eausas nosco. ad Div. xvi. 19. accipio ei majps de pecunia caveretur, tutior* 
cauiam. Verr.i.Sd^omenraa^ispatribuS) que fieret. Rosc. Am. 80. in eauiiorem 
quaraeattfaplacuit.ibid.ii.68.ot<w»tfam partem peccaret. *prudens. Qu. Fr. i. 
iin^ularem! o! defensionem miseram. 4. caiflttm consUium. 
ad Div. viii. 8. de niiUtibus — causseque Cedo. MU. 83. Cedere le^bus, est, 
cognoscantur, sc. propter quas mitti sustinere «quo animo poenam l^^bui 
volunt. V. Gron. Sest. iv. 3. p. 873. sq. constitutam. SuU. 85. cedere reipnbUcae, 
*abl. eausa praeposita genitivo est. Or. est, aliquid ferre reipubl. causa. Ligar. 
i. 57. 7. cedere auctoritati, est, parere consi- 

Causidicus. Or.9. qui Lysiam sequun- lio. ad Div. i. 1. Hortensii sententia c«- 
tur, causidicum quendam sequuntur. dii religioni de exercitu, h. e. Horten« 
h. e. qui nihil nisi causas in foro agat. sius censet, non esse exercitum in 
Quo Idco sane honeste dicitur, sed ta- iEg^rptum mittendum, quod libris Si- 
men cum contemtu quodam. A patro- bylUnis ita videatur. Mil. 1. cedere tem" 
no causarum alias distinguitur. v. fiurm. pori, est, ea non facere, que tempus 
ad Ovid. Am. i. 13. 31. fieri non sinit, aut quibus propter tem- 

Causula, Opt. ^en. dic. 4. Lysias poris rationem profici nil potest. SulL 
parvarum rerum causulas scripsit. 16. Cedo amicitiae, est, i^rnosco propter 

CauOo. formulaJCti, quo caveturali- aihicitiam. v. not. ad Div. vi. 6. Cedii 
cui. v. Cavere. Or. 41. In juris scientia ambitiosis voluntatibus, est, facit, qua 
est persecutiouum cautionumque prece- volunt homines ambitiouis causa. Offic. 
ptio. ad Div. vii. 18. cautiones vestre. ii. 11. Cui exercitus nostri cesserunt. 
* Hinc est etiam formula pactionis in h. e. a quo victi sunt ? v. quos laudat 
genere, quod ea is sibi cavet, qui pa- Dukerus ad Flor. i. 14. 8. ii.6. 61. C«e- 
ctionem facit. Verr. i. 11. nam ita in cin. i. Cedere in causa, est, inferiorem 
caulione esse viderunt, cum ita cavere- discedere, vinci, caiusa cadere. Acad. iv. 
tur &c. * literaruni obligatio, qua nobis 30. Cederet scilicet, ocmcederet, verum ■ 
a debitore cavemus. Dom. 50. cautio- esse, quod dicitur. ad Div. vu. 3. pudo- 
iie«'fiebant pecuniarum. ad Div. vii. ri tamen malui famsBque ee<f<CTif» quam* 
18. eautio djrographi. v. Salmafl. Mod. si^utis me« rationem ducere. h. e, mv ' 

r3 dl4 INDKX LATlNITATia. 

lui con&alere pudori -et famaB, facere, •cialibus datur, unde cum cuis |iaiieai 

qus pudor et fama postulant. * cedere habeat. v. cibaria. 
interdum est simptici&r pro abire, ut Ceisus. Or. i. 40. hec ignorantera 

iii illo cedere vita &c. Cato. 19. bone erectum et celaum vagari magna cunl 

quidem cedunt et dies et menses et an^ caterva toto foro. &c. de habitu homi- 

ni. de formula : cedere foro. v. Foruoi. nis sibi valde confidentis. Sic et Liv* 

Ceieber locus. Partit. 10. opponitur xxx. 32. extr. ubi v. Duker. 
deserto. Arch. 3. urbs celebris, i. e. Censeo. ad Div. ix. 2. tibi igitur hoe 

abundans incolis et frequens. Mantl. centeo. Catil. iv. 6. pro credo, sine regi- 

12. portus celeberriums, LgsL 3. dies mine. *Arch. 6, ex his studiis hiBC 

eeleberrimutf dicitur, quo Africanus quoque censetur oratio et facultas, i. e. 

major a senatu, populo, sociis &c. do- aut, judicatur, estimatur, ut Budieui 

mum deductus erat. ad Hereim. ii. 4. interpretatur ad Pandectas p. m. 16« 

loeus celebris an desertus. Sic edd. oro- quo sensu est etiam in Paradox. vi. 3. 

nes : et sic aliquot locis libri Taciti, cf. Schwarz. ad Plin. Pan. p. 33. aut, in 

vid. quse dixi ad A. ii. 88. Auree setatis borum studiorum ^nere ponitur. * est 

ftcriptores masculinum semper habent etiam vocabulum proprium Senatorum» 

celeber: et ubi quidam libri celebris cum sententiam dicunt in Senatu. ad 

«dunt, alii tamen aiterum habent. Div. xi. 20. si tibi videtur, a^ros eorum 

CelebraHo. confluxus hominum in lo- militum — ^his dandos cerneas abwtTWffHt 

cum aliquem. jSuU.*26. Qu^ domiis? nobis. * censere est etia.m in censum dt^" 

que eelebraiio quotl^iana? ^couventus ferre apud censorem. Flacc. 32. in qua 

horaiaum frequens. Offic. i. 4. homi- tribu prtedia censuisH? ibid. si aiiena 

num coKtus et cekbrationes obire. censendo sua facere posset. Aot. i. in 

Celebritas. conveutus et confluxus Verr. 18, censendi causa. Flaoc, 32. 

hominum, item de loco, ubi frequentes Sintne ista prsBdia censui censende t h. 

convenire homines solent. Tusc. v. 3. e. an possint a nobis in censum deferri. 

totius Gr»cie celebritasy de ludis Oiym- In censum autem deferri possunt pof- 

picis. ad Div. vii. 2. celcbritas ivL^cio- sessiones, quae sunt mancipi et juris d- 

rum, i. e. in quibus fit concursus homi- viiis. v. Cic. 1. c^ cf. Festus in Censui 

num. Offic. iii. 1. in maxima celebri- censendo. hinc, qui et nomen et rem 

tate atque in oculis civium viximus. apud Censorem defert, censeri dicitur. 

Le^. ii. 26. sublata etiam erat celehri- v. c. Att. i. 18. Flacc. 32. *cum aec. 

tas virorum et mulierum — ^habet enim eenseri aliquid, ut 1. c. mancipia, s^rvof 

luetum concursus hominum. de funeri- &c. aliena censeri &c. 
bus. *Off. ii. 13. si quis ab ineunte Censmr. ma^stratus Rom. m^or, de 

BBtate celebritatis causani ac nominis quo cognoscas iicet e 1. iii. de Legg. c. 

habet. qui ab ineunte «tate certa de 3. Cluent. 46. Dom. 51. &c. Fin. ii. 

causa notus omhibus est. 10. quae jam oratio non a philosopho 

Celebrare^ Or. i. 1. eelebrare artes, aJiquo, sed'a censore opprimenda esU 

oolere. Muren. 41. factum esse consu- ^Fuere etiam ^jensores in aliis oppidiSy 

lem, nuncii literseque celebrassent. h. e. etiam provincialibus, qui censum a^nt, 

erebrinuneiiliter8equenunciasse,nt.Sull. ut ex eo tributum conferri possit et 

8. quorum studio ae diguitate ceiebrari exi^ : quorum mentio in Verriois ii. 

koc judicium vides, de advocatis, cum 53. 

frequentes adsunt. Or. i. 45. senectuti Censmiius. A^rar. i. 2. Censorimtabn- 

eelebranda perfugium, dicitur res, qua lae, sunt lihri, in quos nomina resque 

efficitur, ut etiam senum sdes celebren- civium et notae referuntur. Qu. Fr. i. 1 . c. 

tur adeuntium multitudine. Verr. i. 26. 12. lex censoria. v. Ind. LL. de Ctnseria 

Celebratur omnium sfHrmone Istitiaque notione, notis censoriis, subseriptionibus 

convivium, cum omnes convivs hilari- v. suis lociv. Or. ii. .90. cemorium opua 

ter multisque sermonibus conviviuin est die^num nota eensoria. Sic est etiam 

peragunt. Prov. Cons. 9. celelraniur ap. Gell. iv. 12. et PJin. H. N. xviii. 3« 

aures meae novis nominibus gentiiun : censerium probrum. pfo nota censBria 

i. e. saepe audio nova nomina. autem ap. Columell. xii. prsef. et Sue- 

) Celeripes. Att. ix. 7. Venit autem eo ton. Cses. 41. ubi vid. Casaub. 
i^so die ille ceieripes, quem Salvius di- Census. OBusoris actio censendi. Sext. 

xerat. 47. censu prohibere, dicitur OmsM', 

Ceiia. eedes. Phil. ii. 8. > Cr/to concor^ cum aliquem, quia civem esse non pu- 

dise. *locu3, ubi conditiu* in usus futu- tat, houa sua in censum deferre non si- 

ros. v. c. fruraentum, aut vinum. in uit. Clueot. 48. cum in equitum censu, 

Caecil. 10. frumentum in eeiiam, est, Sacerdos prodiisset : cum equites eense* 

^od provinciali magistratni aprovin- rentur. *tabule ccMwrt^. AEch.5. «ffht tHtMt tATtNttAiti. flS 

liw nottri. CoeL 34. censum pop. R. in- Tetardi Skcattw reciuitt Hidm nn, 
cendit.v.Gronov. Sest. ir. 1. bincetiam 1735. qiiem vid. inpr. u 6. ii. 5. et •• 
bona in centum deferri dicnntnr. * pro quo capite de iia causk ad centumvinM 

Te familiari dici, notissimum eftt. actis eiponit dittinctius, «fuarum ap. 

Census, a, um. civis Rom. Verr. i. 41. Cicenmem est mentio, alioaque aucto> 

Heque centus esset. v. Ind. IX. \fi Lege res latitiof. faine intelliges» qon aint 

Voconia. Nam ea significatio hi:\Ju6 ver- causc ccnhtmwraleg de Orat. i. 38. 

1>i, cum is census didtur umr l{«x*^'> 9!^^ Centuri^, cBcuntur partes popiili aut 

centum millia cris babet. v. Gron. Sest. exercitus. Nam cum populus a Servio 

iii. 16. uit Classicus, qui ia prima dafcse In clasies sex deseriptus' etset, cni(|iM 

cehsetur, cum etiam oe^eri censi sint et eiassi ettam certus nunienit eeniuria' 

classici, huc non pertinet, ut docuit Pe- rum attribiittti est. Neque oentum pmi- 

rizon. de Lege Voconia. cise hominet contiiiet : nam nkima 

CeniesimeB (int. partes sortls,) usursB -elassis, in qna aliquot miUia fuisBe cer- 

sunt, cum sihguli asses in mensem sol- tum est, ima cenhsria oontinetur, 8ed 

vuntur pro centenis, unde famt duode- centwfia est ci\|usque numeri aut mul- 

ni in annum. Gronov. de Centes. et Un- titudinis nomen, ut decuria; Bfut. 67. 

ciis Usur. p. 481. 631. 633. inpr. de Se- Ceniurut paucc ad consttktum defuere. 

Itert. iii. 13. Verr. iii. 70. eentesimis bi- &e. v. Comitia eeniuriaia, ad Div. xi« 

nis fcenerari. i. e. acceptis duebus asd- 16. -cum equitum eeniurku tenes, iii 

bus pro centenis in sinf^los menses. un- queis regnas, mitte ad Lupum noetrumy 

de facile inteiligi potest, quae sint ter- nt is nobis eas eenhtrias oonficiat. 

tut et quatemSB centesinue, Attic. vi. 1. Erant duodeviginti equitum eeniurise, 

8. ibid. 1 . dico me ceniesimas ductu- esque ad dassem primam pertinebant. 

rum. ibid. v. Sl. ceniesinue perpetuo Centurias equitum tenet, in iisque ra» 

fisnore ducuntur. recbnen, passiren las- gnat, qui est apud eos gratiosut) in ma« 

ien, de prsetore provindali, apud queni gnaque auctoritate consdtutns, ut tn^ 

quis synjgrapbas persequitur. ibid. vi. ciie ^us suffragationem sequantur. 

S. cenienmsB perpetuae sunt, cum a4|i- Conficere autem ceniuiHm alieui, est, 

ciuntur quotannis sorti, sine anatocis- facere, ut eum renuncient* ^Agrar. ii. 

mo. Interpretaturipse Cicero ibid. Sca- 13. in comitatu et iBStnimento ipagi- 

btius centesimiSf renovatoNB. iii singu- stratus provincialis commemorantur ta- 

108 annos fcenore, cqntentus non esset. bernacula, ceniurimf supellex. Tume» 

lis opponuntur ibidem : centesimiB re- bus emendi^Mt : tentoriis. GreviuB siis» 

novatas NB. quotannis : Sed centesimis picabatur, intelligi eenturias fabriiray 

ductis ex proxima quidem syngrapba, neque tamen muHum buie interpret»- 

nec perpetuis, sed renovatis quotannis. tioni tribuebat. Non Uquet. * Campa- 

vid. Gronov. Mantiss. Pec. Vet. p. 414. nos in ceniurias describit. v. Centuri' 

* Centesimee, de quibus dictum, sunt are. 

vectig^l privatum : ab bis ditfert eente^ Centuriare. est, in centurieu desori* 

sima, quae est vectigal publicum. ad bere, ad centurieu redigere bominesy 

Brut. ep. 18. Obdurescunt quotidie ficil. ut militent. Att. xvi. ^. Centuriai 

magis boni'viri ad vocem tributi : quod Capuae, dinumerat : jam jamque video 

ex centesima collatum, impudenti cen- bellum. Liv. xxii. 38. de peditibus di» 

su locupletum, in duamm legionum eit, de equitibus decuriare.* ad Quir. p, 

prsmiis omne consumitur. Haec cen- Red. 5. cum eenturiari homines vidisr 

tesima solvitur ex rebus venalibus et sem &c. de Clodio, qui homines plebei- 

^rario militari infertur. vid. Lips. Ma- os, servos convocabat, in ordines de- 

^it. Rom. ii. 4. Gronov. Sest. iii. 13. scribebat, ut pngnarent contra Cicero«> 

Centumviri. Ciecin. ^. sunt asses- nem, si resistere legi et Romae manei« 

•ores judicii centumviralis, de quo sta- vellet. 

tim. Ad centumviros, est in judido cen" CmturiatuSy a,um, comitia centuriO' 

tununralu ta sunt e Servii TuUii instituto, in cfiA* 

Centumvira^f. Cecin. 18, cenhtnwi^ bus aut leges a magistratibus majoribua 

ro2ejudicium,cucebaturanumero )udi- feruntur, aut magistratus majores, ex- 

cum rotunde enunciato. nam judices ceptis lediKbus curulibns, creantur. Di* 

erant omnino centum et quinq^ie : cum cuntur ita, quia populus per ceniurias 

ex singulis tribuhus terni deligerentur. suffragia fert ex ordine classium, deindtf 

V. Festus in Centumviraiia yn&cisi. Ad post prerogativam, de qua suo loeo, tn 

cjus judicii notionem pertinebant causse classibus ex ordine* a Servio instituto» 

phirimae, quas enumerat Cic. de Or. i. unde jure vocat» dicuntur. Cur in een» 

38. sed inprimis hereditariae. de eo Ju-^ turiatis etiam tribnum mentiOy infrai ia 

<ido tKtftt ^^sm libellut Sibra&di Tribota Comitiai doc^Mtur. 

#4 f 16 IN0HX liATINITAliS. 

Cmturiaiut. locus cefUuriomt, Pis. rens. Nam propteiea fide dlgnsus esty 

86. ^reii/tifnia^t» paUm veuditos. pn>batusque, quia eum intellig^entem 

Cera, pro tabula, cera iuducta, cera- accusationis instruen<lx, exercitatum, 

to. Verr. i. 36. extrema cera nomen in« et munere suo recte fungentem scimus. 

fimum in flagitiosa litura fecit. vid. Non hic reprehendendus erat a Grsvio 

inpr. Salmas. de Mod. Us. p. 463. 465. Hotomaiuius. Ceterum vid. Grsv. ad 

sq. pr. Quint. 3. ad Div. ix. 19. ♦ Cscin. 

Cerarium. Verr. iii. 78. pecunia, quc 4. certum jus non obtinere, h. e. cau- 

pro cera datur : ex omni pecunia, quam sam justissimam. * Rosc. A. 16. certum 

aratoribus solvere debuisti, certis nomi- crimen. * opponitur infinito. Or. ii. 10. 

nibus deductiones, fieri solebant: pri- certum genus qusstionis. Rosc. Com. 

mum—- deinde, pro nescio quo cerario. 4. certa pecunia, cujus summa et ma- 

Cemo. judico, agnosco. Off. i. 20. gnitudodefinitaest. ^fortis, confirmato 

ma^us animus duabus rebus cenutur. animo. Att. x. 11. et quo ille certiorem 

Tusc. v. 8. qus genere, non numero me vult esse : ubi Popma substituebat 

cernerentur. * refertur ad causam, pro- fortiorem. v. Grou. in Stat. p. 415. 

pter quam aliquid facimus. Leg. i. 18. Duker. ad Liv. x. 36. 
ubi est gratus, si non eum ipsum cer- Cervicula. Verr. iii. 19. Cerviculam 

nunf grati, cui refenuit gratiam. *pu- jactare, gestus erat, quo Hortensius 

^are, contendere. ad Div. viii. 14. solebat uti, cum aliquid in oratione 

quamdiu civiliter cemitur, h. e. con- tractabat, in quo sibi placebat, cui con- 

tenditur, non armis, sed iis modis, qui- fidebat plnrimum. v. in Cervix. 
bus cives inter se contendere decet, Cervix. Orat. 18. in Hortensio repre- 

Ifcge, judicio &c. Off. i. IS. vitam cer' benditur mollitia cervicumy h. e. jacta- 

namus utrique, i. e. pug^emus de vita. tio cervicis. (v. Ctrvicula) qu» esset 

V. Perison. ad Sanct. Minerv. p. 771. mollium effeminatorumque hominum. 

• Cemere hereditatem, est proprie, de- Sic eversas pervices objicit Clitiphonf 

liberare de hereditate, utrum eam veli- Syrus ap. Terent. Heaut. ii. 2. 131. 

mus adire, nec ne : deiiide significat id, homini moUi et effeminato. Verr. iii. 

quod hanc deliberationem £ere sequitur, 59. qui enmt tantis cervicitus, h. e. 

nempe, adire hereditatem. v. Perizon. tanta audacia et inipudentia. 
1. c. cf. quflB, contra Kusterum de hac Cerula. Att. xv. 14. miniata cerula 

formula disputat. ibid. p. 780. b. — ^795. tua pluribus locis notands sunt. ibid. 

et infra in Cretio. ad Div. ix. 14. Sinas xvi. 11. miniatulae' ceruUB. Scilicet ve- 

me hanc quasi falsam hereditatem alie- teres solebant ceram aifigere locis li- 

nae gloris eemen^e, h. e. adire. Att. xi. bronim, de quibus qusrere amplius 

S. eoque ipso die ex testamento crevi volebant, aut quos reprehenderent, 

hereditatem &c. *Leg. ii. 9. quibus quod sipiare cera dicitur ap. Vitruv, 

Diis ci-everinty procuranto : de harus- ix. 3. v. Salmas. de Mod. Usur. p. 446. 

picibus, cum respondent, quibus Divis et ad Solin. p. 775. 
piaculum debeatur. G?ruMa/i», fuco oblitus. Pis. \\. ee- 

Certare. Catil. ii. 8. certare fructi- russata buccs. 
bus cum usuris, dicuntur, qui volunt Cgssio. Leg. i. 3. cessio libera et otio- 

usuras sortis aocept» solvere reditibus sa, est, cum quis abit e patria sua, 

prsdiorum, atque id aut difficillime aut sponte otii causa, aut legationis iibera 

plane non efficiunt. ergo. * Cessio in jure Top. 5. est, cum 

Certus. ad Div. i. 7« certi homines, aliquis apud prstorem cedit alicui rem 

quibus fides haberi, epistola recte com- mancipi, addicente ei cui tradita est 

mitti potest. Rosc. Am. 16. certum prstore. vicl. Boeth. ad Cic. 1. c. qui 

patrem dicuntur habere, quorum ma- sumsit e Caio Inst. ii. 1. 6. ubi vid. 

tres casts pudicsque fuere. Sic de Inv. Intt. Cetenim in.jure cessio inpnmis fit 

i. 3. certos liberos, pater dicitur ha- a debitoribus, qui, cum non sant sol- 

bere, cum castam uxorem habet. Quint. vendo, creditoribus bona sua cedunt, ut 

3. certus pater familias, est diligens, iis satis fiat. vid. Salmas. de Mod. Usur. 

attentus, rerum suarum curiosus. nam p. 600. et Intt. fragpm. Caii in Schul- 

statim subjicit : una in re pauUo minus tin^i Jurispr. Ante Justinianea. 
consideratus. ut Verr. iii. 75. certte ra- Ceteri, s, a, plur. Quint. 3. sane ce- 

tiones, opponuiitur perturbatis, sine terarum rerum cenus paterfamilios 

ordine scriptis, interpositis adeoque fide — una in re minus consideratus. Est 

indignis. Rosc. Ani, 19. Certus accusa- elliptica locutio pro : in ceterarum re- 

tor, fide dignus, qui ita accusat, iis te- nim negotio. vid. Hotomann. Obs. iv. 

itibus, argumentis, ut fides ei haberi U. *Est etiam femininum genus in 

|tossitj adeoque sui muueris bene ge- nominativo et ablativo ap. ciceroMi». tNDBX LATINITATIS. f ijT 

«bTiani. Verr. i. 9. eeiera audaeia. Att aliquando usi, neque, cum tai tss/tnt, 

vi. 3. jamctf/erajurisdictio. Petit. cona. aermones hominibus dedisse. Hic est 

5. in eetera vita &c. sensus iilius loci. Sulla et Scipio usi 

Cyro^apAwm. 1. est id, quod Graeci sunt ehlamjfde et in statua habent 

X^i*y Latini manumy (vid Salmas. chiamydis speciem, non Romanae, h. 

Mod. Usur. p. 391.) nos eines bcine e. paludamenti, hoc nihil ad rem : non 

Hand, appellamus. PhiL ii. 4. quo enim vestis Romane usus, etsi alie- 

me teste convinces ? an chiregrapho 1 nus a consuetudine, reprehenditur, 

at iiterie sunt librarii manu. Att. ii. sed peregrinae, grsBcs : atque hoc ad 

SO. non utar meo ehiTogrofiko^ neque defeudendum Rid)irium valet, qui «f» 

sipio. Nat. D. iii. 30. chitograiphmi^ pud Grscos, non Ronue, necessitatb 

sex primorum imitatus est Ac. 3. ip- causa, usus est veste grseca. H» dii» 

sum id, quod manu scriptum est, liter« bitationes et difficultates inde nat» 

manu nostra scriptae. ad Div. x. 21. sunt, quod sibi suhstituta consueta- 

credidi chirog^-apMs ejus et affirmationi dine sunt verba, res similes, ratione 

pnesentis Laterensis. ibid. xii. 1 . qjus usus, non easdem sig^i6cantes ; cuitt 

etiam ehirographa defendimus. &c. 3. plebs uon intelligat, verba tinguarumt 

l^uus cautionis, et id quidem distin- in hoc prssertim ^nere, sibi non satia 

ctum a syngrapha. de syn^apha suo respondere. ad Herenn. iv. 47. Citha« 

loco. Chirographum est cautio unius nedo tribuitur chlamjfM purpurea, co» 

debitoris manu scripta, quales sunt loribus variiB intexta, et palla inau* 

hodie obligaliunes nostre et literas rata. 

cambiales. de quo genere Salmasius Choragium, est apparatus scenieuff^ 

1. c. sed hoc sensu ap. Ciceronem atque adeo quicquid sumtus fit in lu* 

non reperi. dis scenicis, quod qui faciunt choragi 

Odrurgia. Att. iv. 1. dieta curari dicuntur. vid. nos ad Xenoph. Memor. 

incipio: chirurgia taedet. h. e. armiS| iii. 4. Casaub. ad Sueton. Aug. c. 70. 

ri, nolumus uti. ut alios mittamus. hinc ad Herenn. 

OUamydatus, Rabir. Posth. 10. L. iv. 48. eleganter: aut aliquod fragil^ 

Sulla fmperator chlamydatus, falsn choragium g^lorie comparetur, h. 

Chlamys. est vestis militaris, non e. instrumentum falss gloris, omnim 

omnium militum, sed Imperatoris et ea, quibus falsa gloria comparatur. 
honoratiorum, adeoque eadem, que Choreus, trochsus. Or. 63. 
Romanis paludamentum, ut docuere Cibatia, quibus alimur. Rosc. Am. 

Rubenius de lato clavo p. 29. seqq. 30. Gbdria (int. anserum) locantur. 

p. 114. &c. Ferrar. de re Vestiaria * cibaria dicuntur frumentum, quod 

p. ii. 1. iii. pluribus capp. sed est ma^tratibus provincialibus eorumque 

tamen proprie vestis Grsca, Impera- legatis, qusstoribus &c. a provinciaii- 

torihus propria; unde Grsci scripto- bus dabatur, quod et frumentum- in 

res, cum de paludamento Romano- cellam dicitur. v. Cella. Verrin. iii. 

rum dicerent, hac voce usi sunt, et 93. uberiora facta sunt cibaria cari- 

postea, cum Grsca liu^a Roms no- tate. Att. vi. 3. (^baria prsfecti. cf. 

tissima esset, hoc vocabulum etiara ad Div. v. 20. Grsci cibaria inter- 

in latinam linguam traductum. Ita- pretantur #>r«^ir^i«f, demensum Te- 

que cum de Romanis rebus. senno rentio dicitur, vid. Salmas. Mod. Usur. 

est, et chlamydis mentio iit, est ea <:. 4. p. 163. 

vox ita, uti suprra diximus accipien- Gbarius panis. Tusc. v. 34. est pa- 

da : ceterum, quaudp de Grscis re- nis nigrior et vilior, qui servis dari 

bus, non vestem Romanam si^ficat: solebat, ut ex Isidoro Ori^^. xx. 2. 

sed Grscam a Romana militari diffe- patet, quem et laudavit Davisius. No^ 

rentem. £t sic est, quicquid contra nius autem c. 11. etiam suis tempo- 

disputet Ferrarius l. c. c. 4. pro Rab. ribus cibajium neutro genere de hoe 

Posth. 10. Rabirio objicitur usus ve- pane dictum tradit, quod olim de om- 
itis ^xcae, qua privati sc. uterentur, ni pane dicebatur. Eadem est adje- 
b. e. pallii. Defendit eum Cicero ex- ctivi ratio, quod tamen citius quam 

emplis SuUs et L. Scipionis Asiatici, substantivum de viliori pane dictuni 
quorum uterque veste ^rsca usus sit, ex hoc Ciceronis loco intelli^tur. 
alter etiam calceis s^rscis : Sullam Gbus. Nat. D. ii. 55. aniraalis cibuSf 
ehlamydatum, hunc autem non solum de aSre. Fin. v. I9. animi cultus erat 
eum ehlamyde, quod jam ipsum Grs- ei quasi quidam humanitatis cibus, 
cum esset, sed com crepidis etiam in Elegans genus .(ticendi imitatus est 
Capitolio videre licere : quod essent Ovid. Rem. Am. 13 1. causa cibusqut 
koe vestium, utut p«caruiB| i^enere, mati. Metam. vi. 480. ct^ furoria. CSm. Or. i. 56« cfrctum cieri^ i. «. est, qui in ipto jodicio, dam eauA 

distribui. sed de ercto 8. hercto cito continua oratione ag^itur, surgit, t± 

infra in erctum dicemus. Ceterum ex cum liominlbus consistity et circulj 

lioG loco concidit tota Salmasii disputa- facit, colloquitur. 
tio ad Solinum de voce citum, In illo . Greulatar, ad Div. x. 39. eirculator 

berctum citum. p. 891. £s j^raeco auctionum, est circunvforaneus, qui 

«iW, i. e. 99^wm, ad ambulandum provo- cum scrutis et undtque collectis mer- 

eo, putat esse cieret et hinc citare, ci- cibus fora obit, et congestas res aucti^ 

tus, pro celer. Sed in hoc citus pri- onibus veudit. Eodem modo circuloh 

«aam esse breveni. Ab alia ori^ne tores dicuntur medici circumforanei. v. 

«sse citus pro divisus. Nam in ea pri- Salm. ad Solin. p. 739* a. G. 
taam esse longam quod etiam videba- Grculus^ conventus privatus liotni- 

tur Stcphano et Burmanno ad Virp. lium colioquendi causa. Or. i. 3^. 

JEm, viii. 643. ubi Donatus citse in- quemcunque patremfamilias arripuis- 

terpretatus est divisae. Esse autem a setisex aliquo <;ircufo. ibid. 3d. cumiA 

Grieco verbo oxut, pro quo et ex»Z^ ut circuio decipiare adversarii alicujus sti- 

9(/»i «'(<C^< Pro exf» este et x*"* ^^ pulatiuncula. Balb. 36. in conviviis ro^ 

w^mifHm et fsi^i^w. hinc cio, unde her- dunt, in circuHt vellicant. 
ctum citum, patrimonium divisum Grcum. Quint. 6. pueros circum a« 

&c. Ha*,c quidam tamquam oracula micos dimitUt, v. Passerat. ad h. 1. cf. 

iecuti sunt. £x loco nostro felsum Att. viii. 9. &c. Verr. i. 36. circum pe- 

esse apparet, citum in erctum citum des homines formosi et literati. de ser* 

tee a do. est enim erctum rteri, non viB,quiascil.in conviviis ad pedes stant. 
eiri» Veteres dicebant eieo et cio. ab Grcumcidere, tollere. Fin. i. 13. ctr- ' 

fUo citus brevi prima, ab hoc citus pri- eumcitojque inanitate omni et errore. 
ma lon^, sed eadem vi. Sie in com- Greumcuraare, ad Div. vii. 1. ut 

ikAitis, ut po^t« docent latini, excTtus ^"^ V^^ <>*'''* «* *™»*^ "*«<^"» 

. - , . Mi j i. 1 lectica ctrcumeureare posses. 

fet excitus, ab excieo, lUud, hoc ab ex- Orcumftare. Verr. iii. 41. ventisom- 

fcio. Utrumque est commotus, excita- nibus invidi» dr«*m>rt. 

™? provocatus. Erctum ci^e autem Circumfluere, abundare. Verr. ui. 4. 

toon est propne dividere, sed cum er- ^^^ omnibus circumfluere, Lasl. 15. 

ftum, h. e. ut infra demonstrabitur, omnibus copiis «rcuiii>«ri?. Att.ii.21. 

bona, qu« Bdibus V. c. patemis conti- eircumfluere ^oti^ 

nebantur et tamquam acerbantur, mo- Griun^orhnewi, Cluent. 14. phar- 

yetur loco suo et dividitur, adeoque m njacopola eircumfaraneu,, vid. $almas. 

ahas sdes transit. . . . ad Solin. 739. Menagius Amojn. Jur. 

Gn€wnu8, Or. m. 25. m cxncinnu ^35^ ^^^^ j; ^^ mre drcumforameo mi 

pratons aut poet» offendi, de omamen- obruerunt, i. e. «re alieno sub fmnore 

tis nimus et affectatis. ,^^^^ jj^^^ ^j^^^^ in^^ ^ucU est, 

Oncmnatue^ Nat. D. u. 5. steUas ^^ pecunia omnis RomsB in foro tra- 

tmcmnata. ^,^ ^ ctabatur, ubi apud argentarios deponf 

Gnnus, Or. ui. 6. cmnus amborum. ^^^^^ ^ ditioribus, qui de mensa, Varo 

de genere diceudi medio, quud ita dici- ^^ ^^^ aolvebant. vid. v. c. BudiBum' 

tur, quia mixtum est e tenui et magni- ^ p^^^ p m I96 
fico. Est enim cinnui, ut Nonius tra- arcumjicio', coiiiplector. de Univ. 

dit, commisuo plunmorum, unde eti- g ^^^^^ ^. ^^^^^ profectus, extremi- 

am potioms genus ex plunbus hquido- ^^^^ ^jj ^ suprema regione rotun- 

Tum genenbus mistum, quod Gneci ^^ ^^^,.^^ drcumjecit, Div. ii. 28. 
wmwm, qui a »v»fp, miscere, vocatur, ^^ ^^ ^^^ ^^^^^^ circumjectui 

dicunt, apud eundemNonium et Amo- ({,igget 

Wm a««i« dicitur. Hinc Gatakerus ar^nUre. Att. xiv. 21. circumire 

Miscellanea s. Adversana sua Cinnum veteranos, sc. rogandi causa. v. circum. 

inscnpsit. V. not. 1. c. ^ ^^^ jj.^ ^ 3^ » ^^ j^jjj ^^ ^^ ^ 

Grcuitto. ^. V. u. 17. eircuttume ^^^ y^n^ fluctibus cjrcttwitn, quam 

quadam Deostollit. barbaj dicerent m- ^^^ progwdi maluit. 
directe s, per indirectum. • in rhetoncis arcumluvie. Or. i. 38. drcitw/tfwb- 

quidsit,v.adHerenn.iv.32. ««mjura. 

Grcuitut. Or. ui. 51. ct»Twt/iii ver- Grcumpleetor, amplector. Phil. xiu. 

horum est periodus. cf. Or. 23. &c. ^ Univers. 7. de hoc veri» v. Beini. 

Grcmtu,, a, um. Comel. i. circutl» ^^ ^^ ^ y.^ ^„ ^ 3J3 

'^Jf* , . o * r^ :. j • f GrcumpUco. Div. u. 2g. ti afajfuir 

arcnfart, Bnit. 64. jUdex cir»&iiw y^ttMm cMmfUeaviied. tmmX LATINITATIS. fllt Oreumpoiaiio, Leg^. ii. 94. Legibaa eircum^rieiehmi liwl* tipmA Xendplu 

emnis drcumyoiaiw tollitur : est w^t' Memor. Socr. ii. 1. 
Invm» GrBcorum, coena fanebriB, sili- GrcumMctio, Att. ii. 16. portorimii 

ceniiiim. eircumvectioHu, 

Oreumrodere, Att.iy. 5. dndum dr- Greumtfenio, decipio. adDiv. v. 1* 

eumrodOf quod devorandum est. nunc video ilhimeireuwttfetiium, me de<* 

Grcumwriberey complecti paucit. sertum. Rosc. Com. 9. quem per arbi* 

Se&t. 45. Sed genus universum brevi tnim eircumveuire non posses &c. 
eircumteribi et definiri potest. * coCr- Ctreus^ est cdificium pubUcum ift 

cere. Mil. 33. Senatus, credo, pneto- oblongam ct ab altcra parte rotnndam 

rem eum circumtcriptietei.^^^n consifr- formam, ab altera rectam extmctum^ 

les in prastore co£rcendo fortes fuit- in quo ludi equestres, qui inde cireeu- 

lent ? cf. Grev. ad Attic. vii. 9. * de- jer dicnntur, habebantur. MediuB Gr* 

cipere. Rosc. Com. 8. dic nune, te ab eu$ diremtus erat spina, ad ct^us ex« 

Roscio circutmacr^ftum esse. tremitates, ubi flectebaut aurigs cu^> 

Cireumtcripte, Orat. 66, eireumeeri" sum, metas ooUocats erant. Ab eft 

pie et numeroae dicere. h. e. per perio- parte, a qua cursus initium fiebat» ofiai 

dos, nam opponitnr rf incise et mem- linea recta albo describebatur, intra 

bratim dicere. * N. ]b>. ti. 59* singulas quam ante signum datum equi cohibe* 

res definimus, eircumeeripieque comr rentut, postea carceres perpetui ex- 

plectimur. v. circumtcribere et circmm' trucfi. Grei mentio scpe apud Cicero- 

oer^tut. nem, ut Mur. 34. 36. &c. Oreot Ro* 

Circumteripiio, fraus. Ofte. iii. 15. manos namt et exbibet Donat. Rom«^ 

eireuauer^tiio adolescentum. • Flace. Vet. etNov. iii. 14. cf.de drcifinprimii 

30. emtiom» falsas, pnediorum pro- Salmas. ad Solin. p. 635. seqq. dispv- 

scriptiones cum muliercults, aperta etr- tantem : ut alios taceam. 
eumteripOone tiecisti. * circolus circa Oifitiffi. genus veliiculi celerrimi ei 

aliquem &ctus. Phil. viii. 8. nisi prius quidem biroti. Rosc. Am. 7* Gini» 

mpondisset, quid fiscturui esset, quam Ameriam pervolavit. cf. Phil. ii. 31. 

cxistarircuMWtfr^pftofitfexcederet. *am« de hoc genere vide, qu» collegit 

bitus. Tiisc. i. 90. cum totam terram Scheff. de Re Vehic. 1. ii. c. 18. 
intueri iicebit, ejusque cnm situm, Gtia et Gtieila. ad Herenn. i. 19« 

fermam, cireumtcripiiouem, tum ftc. ea quc alias sitella : ubi, v. Pro eitiei^ 

Bmt. 8. ipsa natura eircumteripiiomo la quidam libri Gttula habent. Codd, 

qnadam verborum comprehendit con- Lambin. sitella : qusB varietas etiam 

duditque sententiam. * de periodo eat est ap. Liv. xxv. 3. ubi vid. Sigon. et 

etiam Partit. 6. Gronov. 

Greumteriptut^ brevis. Or. i. 43. Gttopkorut, Dom. 30. Ut in Asia 

eireumtcripta explicatio : est definitio. eititphorum flagitaret. Att. xi. K ia 

V. 4Mreumteripie. * e medio sublatuf. eitiophero YuJbeo ad HS. bis et viciei« 

Verr. i. 16. omni tempore Sullano ex EJjus porro mentio Att. ii. 6. 16. £st 

aecusatione eircumoer^^, Fin. iii. 9. autem Gttophorut numus GrsBcus Asia- 

dreumter^tit igitur sententiis, quat ticus, qui nomeu habet a cista mysticaf 

poeui. Sic Gneci utuntur verbo enff quc in hoc genere numorum conspici- 

y^fi9, de quo v. Wesseling. V. C. ad tur. In aitera etiam parte serpentct 

Diodor. pag. 51. unde haud dubie La- plerumque, vannus, caduceus, tlijrrstM»* 

tini sumsere. * qui coCrcetur. Phil. ii. tcda, ferula &c. conspiciuntur. Hiv 

83. cireumteriptut a Senatn Antoniua. rebus expressa sunt Orgiorum solem- 

V. eircumscribere. nia, quae cudendis cittophorit occasio- 

Greum^eetare, de providis et timi- nem dedisse probabile est. Signati an- 

dis, qui saepe eircumtpiciuni omnia. tem et ante, quam sub Romi. potesta- 

Tusc. i. 30. circumepeetant noatra ve- tem venisset Asia, et eum provincia fa«^ 

lutur oratio. cta esset. Itaque et niagistratum Rom. 

Grcumtpieerej querere. Verr. iii. nomina multi praeferunt. Novissimi^i 

90. non eircumtpieiam, non qisasram qnos quidem habemus, Antonii^UIvi- 

feris, sc. exempla, cum babea» Judicea ri nomen exhibent, vid. h»c et plunf 

&c. * de bis, qui nescii, f|uid agant, de hoc genere numi ap. Alex. Xaver.- 

tamquaiA auxilii quserendi causa, svpe Panelium in Diss. de Gtiopkorit, Luf- 

drcumtpieiuni, Rosc. Com. 14. Qr- dun. ann. 1734. edita : qui etiam di*- 

eumtpicit, sestuat, negat nos &c, * de stinguit a cittepkofit eos, in quibud ci-« 

iis qui se nimis amant,. sibi nimia pla- sta mystica, non autera in altera parta 
eeat. Rdsc. Com. 3. usqoe eone te di- reliqua Racchica> instmmenta: repe-' 

ligu et iM§mfic««ifWfliqpi6ii/ kv ■• riuntor. Qiiod ad pondiit attinet^to* 220 INDEX LATINITATIS; 

tradracbmum fuit hoe numi genus. In non tam cito rhetorem dixeris, quam 
eo vero errat Vir. Rev. uti jam iu Act. it»XjTi»if, ibid. neque aptiorem ciio ali- 
Erud. Lat. a. 1736. mens. Jan. p. 8. quem dixerim. 

monuinius, quod putat, mro^i^if de Civilis, Jus cttrt/e l. opponitur natu* 
nunits tantum dici, sed »jrf)^«f vel rali, adeoque et privatum et publicum 

auTt^o^if de hominibus, cistam mysti- jus compiectitur. Sext. 42. nondum 
cam portantibus. Sic apud Demosthe- neque naturali, nequectvtiit juredescri- 
nem de Corona cap. 79> pro vulgata pto. 2. opponitur juri publico. Verr. 

Mtrr»^»(»s in MS. Cod. Vindob. le^ i. 42. Cornelia testamentaria, numaria, 
Mtrt^i^H' Verum est, Mirrt^i^, ni- ceterae complures, in quibus non jus 
hiH esse, et jam vidit Rubeiiius ad noviim aliquod populo constituitur, sed 

Dum. Asia recepta pag. 269. legen- sancitur, ut quod semper malum faci- . 

dum esse »tto^i^»t ; quocum idem est nus fuerit, ejus qusstio ad populum 

Mtti^i^H" Sed »ir«^0(«f de hominibus pertineat ex certo tempore. De jure 

non dici, falsum est. Primo sic est vero civili, si quis novi quid constituit 
apud Suidam, quem vid. in h. v. ad q. &c. Nam in huc loco manifeste a jure 

1.' Kusterus etiam laudat Photii L«xi- civUi removentur causse pubiicse et 

eon ineditum, et Harpocrationis Codi» qusstiones. £x quo intelli^tur, sen- 

cem Morellianum. Deinde Cl. Gorius su Cieeroniano ne Criminalia quidem, 

in Corpore Inscr. Douian. exhibuit quae hodie vocantur, ad jus civile perti- 

formam C£s/opAori Bellons Pulvinen- nere. £st enim civtlejusnullum aliud, 

sis sacerdotis : quam nos in Actis £rud. nisi privatum. Itaque lege de re ali- 

L c. exhibendam curavimus. qua, qus ad civile jus pertinebat ante, 

Citare, Commovere. Tusc. iii. 11. lata, ut ejus qusstio in posterum ad 

isque motus aut boni aut mali opinione populum pertineret, ea juris publici esse 

eitetur, Sed Bentleius legendum pu- incipiebat. Ceterum etsi Justinianus 

tait: excitetur. *Verr. ii. 40. citare dejure privato se in Institutis dictu- 

reum, non est, quod apud nos citiren, rum profitetur 1. i. tit. 1. tamen ex 

h. e. edicere ut adsit aliquis, ut est 1. iv. tit. penult. intelligi potest, eum 

Verr. ii. 38. sed citantur rei a Prstore, causas publicas et judicia publica 

voceprsconis,cumjamsuntinjudicio: ad jus privatum retulisse, itaque de 

CUat reum, non respondet. Otat ac- iis etiam in Pandectis agitur 1. xlix. 

cusatorem, citatus accusator M. Paci- Sed adjiciamus alium locum e Cicero- 

lius, nescio quo casu, non respondit, ne. Cscin. 2. simul iliud futurum ar- 

uon affuit. Qui locus est perspieuus, bitrati sunt, ut in hac causa non de 

ct instar omnium. Nec aliquid effici- improbitate Sext. .dint>utii, sed de jure 

unt ea, qus Menkenius in Obs. L. L. civili judicium fieri videretur. Improbi- 

m h. V. pro contraria sententia dixit : tas h. 1. est vis, quam ^butius Csci- 

ad qus etiam respondimus in Act. ns ejusque advocatis fecerat. £a erat 

£rud. an. 1746. *Verr. i. 7> citati ^u- causa publica, in judicio publico, ex 

dices, eodem modo intelligendi. lege de Vi armatis hominibus, discep- 

Citatim, Att. xiv. 20. citatim scribe- tanda, adeoque juris publici : Judicium 

re. autem de jure civili, est de possessione,' 

' Gthamedus. Mur. 13. ut aiunt in quodestprivatum. Ceterum ipsa defini- 

Grscis artificibus, eos auloedos esse, qui tio juris civilia Ciceroniana in Topicis c, 

citharadi heti non potueriut. &c. O- 2.. totum hoc,quoddiximus,confirmat. 

tharoedum a citkaristaf qui est Verr. i. Jus dvile est squitas constituta iis, qui 

20. &c. ita distinguunt, ut ille sit, qui ejusdem civitatis sunt, ad res suas ob- 

eitharam. pulset cum cantu suo, hic, tinendas. Partes ejus ibidem narran- 

qui sine cantu,quodetiam tradit diser- tur. c. 5. *de decreto prstoris. item de 

te Diog. Laert. iii. p. 239* ed. Casaub. sententiis JCtorum in usu fori, cum 

Sed usus repugnat vel Ciceronis. Am- opponitur le^bus. ut Off. iii. 16. 17* 

phion Thebanus, nemo dubitat, quin de responsis JCtorum solis est Cscin. 

dthara modis accommodare vocem, et 24. * Dlvin. in Cscil. 5. Nam civibus 

una canere, ita ut Orpheus, potuerit. cum sunt erepts pecunis, cit^li iete 

Ita est in fabulis. Sed hunc tamen actione, etprivato jurerepetuntur. Ci-- 

Cieero Div. ii. 64. init. Citlutristam vilis actio est, qua utitur civis non mo- 

▼ocat. Non potueras igitur hoc ab ini- do contra dvemy sed quemcunque, a 

tio, Citharista, dicere ? £t sic etiam quo ei injuria facta est : ea autem est 

apud alios auctores Latinos et Grscos juris privati, non in omnibus causis, 

memini me observare. Idem visum sed in pecuniariis ceterisque privatis. 

Torrent. ad Sueton. Domit. 4. Sic Orat. i. 11. dvUes controversis, 

&i9 pro facUe. Brut. 76« Torquatum suit forsnses^ in caueis privatis. * Of. IHDBX LATINITATIil. 221 

iii. IG. eam a 1« «Miili et a negotiis ani- Ckm possidere, ut Ulpianus definit, 

mi quodam judicio abhorrerent, li. e. dicitur, qiii furtive in^re(;sus est pos- 

eum neque rempnblicam capessere sessionem, ignorante eo, quem sibi 

neque in foro versari Tellent. ibid. 31. controversiam facturum suspicabatur, 

ctvi/u scientia. ibid. i. 14. rerum dtm- et, ne faceret, timebat, L vi. Dip. de 

Uum co^itio, est ea scientia, qua opus acquir. posscss. 

est ei, qui rempublicam capessere et in Clamatory rabttla, opponitur oratori. 

judiciis versari cupit. Unde Invent. I. Brut. 49. Ego ^^& de unoquoque dicam, 

5. ckDiHs ratio, est ars, cqjus in civita- ut intelli^ possit, quem ctantaioremy 

te magnus est usus. item Orat. 9« qnem oratorem putem fuisse. cf. Qrat. 

Oratio ekDUu^ qun aut in senatu, aut iii. 34. 

in concione, aut in judiciis habetur Clamatorius, qucdam editiones ha- 

ad dves, et de rebus cwiHbus, in qua bent ad Qn. Fr. iii. 3. sed meliores le- 

negat obscuras ab<titasque sententias g;unt : declamatorio genere. 

k>cum habere, reprehenditqoe Thucy- Clamor, de acclamatione plauden- 

didem, qui iis conciones referserit. tium, Bnit. 95. itaque HortensiuSy 

* Milon. 13. quid enim odisset Clodi- utroque genere florens, clamores facie- 

um Miio, praeter hoc odium cinfile, quo bat adolescens. Sic ad Qu. Fr. iii. 1. 

omnes improbos odimus. Odium «m- 3. clamores elBcere^ 

le est, quale impune -erga cives exer- Oamosus. ad Her. iii. 13. conttnua* 

cere licet, remotum a vi et armis. Sic tio est orationis enunciandsB accelera- 

vis civiHs est, qua uti possunt cives in tio clamosa. 

possessionibus, cni opponitur vis vera. CUmgor, sonus avis volantis. Tuse. 

V. argumentum Or. pro Cascina et in ii. 10. 

Vis. * Planc. 10. Minturnenses colo- Oarare. Divin. i. 19. Jupiter ezcel' 

ni, quod C. Marium cx citiH errore, at- sa clarahai sceptra coiumna. 

qne ex impiis manibus eripuerunt &c. Oaritas, Div. ii. 47. cum clariiate 

h. e. cum civis cives fugeret in bello ci- mori. 

vt/i. * thnlis eleganter dicitnr, qoi Ctonif. praratans, egregius. Fin. iii. 

aequo jure omncs cives secum esse pati- 9. quasi heilnari libris, si hoc verbo in 

tur, neminem conteramt, nihil sibi tam clara re utendum est, videbatur. 

praecipui arrogat, verbo, itain omnibus Oassis. dc partibus civium, in quas 

Tel>us se praebet, ut, ceteros quoque ci' descripti a Servio census causa erant, 

ves ■ esse, videatur meminisie. Nam dici passim, notum est. Sed hinc du- 

qui aliter agit, homines liberos non pu- citur ea ratio, cum ad significandam 

tare cticitnr, ut Verr. i. 47. Fin. v. 83. hominum praestantiam et contra adhi- 

Cum sic hominis natura generata sit, betur. Sic classici autores dicuntur 

ut habeat quiddam innatum quasi ch- praestantissimi, quod ditissimi erant in 

vile atque populare ; quod Graeci prima classe, in qua qui erant, »«f^' 

9§ktn»i9 vocaiit : quicquid aget quaeque Vi»%fif classiei dicebantur, ut Gellius do- 

virtutf, id a communitate, et ea, quam cet. Huc pertinet 'illud Acad. iv. 23. 

exposuiy caritate atque societate huma- qui mihi, cum illo collati, quintae claS' 

na non abhorrebit. &c. v. Casaub. ad sis videntur. h. e. ultimae. Nam sexta» 

Suetdn. Aug. 51. Torrent. ad Caes. 75. in qua capite censi, non numeraba- 

Gronov. Obs. iv. 5. *ad Div. xi. 38. tur: unde quinque r/o<«t«iii apud au- 

pro cisriH parte. i. e. quantum civis pro ctores interdum mentio. 

sua parte et potest et debet. Qandicare* on^Xo dicitur, cum nu- 

OviHier, id Div. viii. 14. quamcliu merosa non est, neque vincta, aut fiu- 

oivilUer sine armis, cernetur ; est de minis inst^r leniterprocurrens, sedsae- 

contentionifous ad rerap. pertinentibus, pe hiat et tamquam insistit. Or. iii. 

quales esse in senatu solent, &c. fragm. 51. Si quid in oratione nostra clau-' 

cp. philosophia! quidem praecepta no- dicat, Sic claudicans oratio est Orat. 

scenda, vivendum autem cim/tfer. 51. 5B. v. Claudere. * Nat. Deor. i. 

Gviicu. Sext. 42. conventicula ho- 38. tota res vacillat et claudicat ; non 

minum, quae postea civitates appel- bene procedit, tnfirma est. Off. i. 33. 

latae sunt. Somn. Scip. 3. concilia nec in utlo officio claudieare: discede« 

ooetusque hominum Jure sociati, quae re ab ofiicio, deesse officio. 

eimtates appellantur, &c. *pro urbe. Oaudere. pro claudicare, Or. 51. 

Manil. 28. quae civiias est in Asia. *pro